Độc Tôn Tam Giới

Chương 213 : Trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt Quốc 1

    trước sau   
yubkwpml thểcgnn thắrhlrng, đmdjpówpmlnhbqng lànhbq thắrhlrng thảjlnrm, lànhbq mộcgnnt cátyvni giátyvn lớmztgn.

Nếlnbcu nhưwopv chiếlnbcn thuậkyvpt nànhbqy củnejoa đmdjpwsmvi soátyvni cówpml thểcgnn thànhbqnh côyubkng, khôyubkng tổkyvpn binh tưwopvmztgng bắrhlrt hạwsmv Giang gia, quảjlnr thựgbkgc lànhbq hoànhbqn mỹwpml.

Ngay thờqwymi đmdjpiểcgnnm nhữirjnng tưwopvmztgng lãouiznh nànhbqy chuẩulkwn bịyqaz hồouizi doanh, bỗushong nhiêzeenn bêzeenn ngoànhbqi truyềgyian đmdjpếlnbcn mộcgnnt tiếlnbcng kèmztgn bépcnpn nhọlsqqn…

Đrpeqâkoqey lànhbqwpml đmdjpyqazch tậkyvpp kíyqazch!

- Toànhbqn quâkoqen chuẩulkwn bịyqaz chiếlnbcn đmdjpouxju! Cówpml đmdjpyqazch tậkyvpp kíyqazch!

Ngay lúfwpic nànhbqy, dưwopvmztgi átyvnnh trăgyiang, trêzeenn bầtyvnu trờqwymi, đmdjpcgnnt nhiêzeenn hiệushon ra vôyubk sốouiz chim bay, nhưwopvnhbq mộcgnnt mànhbqn đmdjpen cựgbkgc lớmztgn, che khuấouxjt bầtyvnu trờqwymi, hưwopvmztgng sơqtvin cốouizc lưwopvmztgt đmdjpếlnbcn.


- Lànhbq Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu, lànhbq Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu!

Đrpeqwsmvi quâkoqen lậkyvpp tứlsqqc gọlsqqi quátyvnt lêzeenn.

- Vộcgnni cátyvni gìfjej? Bốouiz tríyqaz khiêzeenn tròfjejn đmdjpwsmvi trậkyvpn!

Khiêzeenn tròfjejn đmdjpwsmvi trậkyvpn nànhbqy, đmdjpúfwping lànhbq biệushon phátyvnp đmdjpouizi phówpml khôyubkng trung tậkyvpp kíyqazch tốouizt nhấouxjt. Khiêzeenn tròfjejn tạwsmvo thànhbqnh trậkyvpn phátyvnp, cówpml thểcgnn cam đmdjpoan lựgbkgc lưwopvnippng khôyubkng trung lao xuốouizng, cơqtvi hồouiz sinh ra khôyubkng đmdjpưwopvnippc sátyvnt thưwopvơqtving gìfjej.

- Tiễapayn trậkyvpn, chuẩulkwn bịyqaz!

- Trưwopvqwymng thưwopvơqtving đmdjpwsmvi trậkyvpn, chuẩulkwn bịyqaz!

Hai đmdjpwsmvi trậkyvpn nànhbqy, thìfjejyubkng khiêzeenn tròfjejn đmdjpwsmvi trậkyvpn kếlnbct hợnippp.

Nếlnbcu nhưwopvwpmli khiêzeenn tròfjejn đmdjpwsmvi trậkyvpn lànhbq phòfjejng ngựgbkg khôyubkng trung tậkyvpp kíyqazch, nhưwopv vậkyvpy tiễapayn trậkyvpn cùyubkng Trưwopvqwymng Thưwopvơqtving Trậkyvpn, chíyqaznh lànhbq chiếlnbcn trậkyvpn côyubkng kíyqazch Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu đmdjpwsmvi quâkoqen.

Khôyubkng thểcgnn khôyubkng nówpmli, nhằzeenm vànhbqo Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu đmdjpwsmvi quâkoqen, Hắrhlrc Nguyệushot Quốouizc lànhbqm bốouiz tríyqaz phi thưwopvqwymng nghiêzeenm mậkyvpt.

Ngay khi phíyqaza dưwopvmztgi trậkyvpn đmdjpyqaza sẵioppn sànhbqng đmdjpówpmln quâkoqen đmdjpyqazch, chuẩulkwn bịyqaztyvnc chiếlnbcn, nhówpmlm Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu kia lạwsmvi từlnbc trêzeenn khôyubkng chạwsmvy nhưwopv bay mànhbq qua, căgyian bảjlnrn khôyubkng cówpml lao xuốouizng, nhưwopvnhbq mộcgnnt mànhbqn đmdjpen cựgbkgc lớmztgn, từlnbc phíyqaza trêzeenn khung phíyqaza képcnpo qua, đmdjpếlnbcn nhanh, đmdjpi cũnhbqng nhanh.

- Con mẹwpmlwpml, đmdjpâkoqey lànhbq đmdjpùyubka nghịyqazch ngưwopvqwymi sao? Còfjejn tưwopvzwnxng rằzeenng muốouizn đmdjpátyvnnh lépcnpn chúfwping ta chứlsqq!

- Đrpeqátyvnm súfwpic sinh nànhbqy, muốouizn dọlsqqa ngưwopvqwymi, cũnhbqng chỉlibrwpml thểcgnnzwnx Đrpeqôyubkng Phưwopvơqtving Vưwopvơqtving Quốouizc đmdjpùyubka nghịyqazch hung átyvnc, ởzwnx trưwopvmztgc mặrhlrt đmdjpwsmvi quâkoqen Hắrhlrc Nguyệushot Quốouizc chúfwping ta, cũnhbqng chỉlibr nhưwopv vậkyvpy.

tyvnc tưwopvmztgng sĩojjb Hắrhlrc Nguyệushot Quốouizc, nguyêzeenn mộcgnnt đmdjpátyvnm chửcgnni ầtyvnm lêzeenn. Xếlnbcp đmdjprhlrt trậkyvpn thếlnbc cảjlnr buổkyvpi, kếlnbct quảjlnr bọlsqqn Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu nànhbqy rõeskdnhbqng cứlsqq nhưwopv vậkyvpy bay qua, ngay cảjlnr cọlsqqng lôyubkng chim cũnhbqng khôyubkng rơqtvii xuốouizng.


- Gặrhlrp quỷciza rồouizi!

Nhưwopvng mànhbq, tưwopvmztgng lãouiznh chủnejo trìfjej trậkyvpn phátyvnp, lạwsmvi khôyubkng dátyvnm xem thưwopvqwymng, khôyubkng dátyvnm triệushot tiêzeenu trậkyvpn phátyvnp. Trọlsqqn vẹwpmln qua mộcgnnt phúfwpit đmdjpouizng hồouiz, cũnhbqng khôyubkng thấouxjy Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu đmdjpwsmvi quâkoqen kia cówpml xu thếlnbc phảjlnrn hồouizi, lúfwpic nànhbqy mớmztgi phátyvnt lệushonh.

- Rúfwpit trậkyvpn!

Binh binh pằzeenng pằzeenng, trậkyvpn phátyvnp triệushot tiêzeenu, trong tiếlnbcng hùyubkng hùyubkng hổkyvp hổkyvp, riêzeenng phâkoqèn mình ngồouizi xuốouizng, lưwopvng tựgbkga lưwopvng, từlnbcng đmdjpôyubki từlnbcng đmdjpôyubki, chuẩulkwn bịyqaz nghỉlibr ngơqtvii tạwsmvi chỗusho.

Đrpeqâkoqey chíyqaznh lànhbqnhbqnh quâkoqen chiếlnbcn tranh, ban ngànhbqy phảjlnri hànhbqnh quâkoqen, dùyubk ban đmdjpêzeenm khôyubkng thểcgnn nằzeenm ởzwnx trêzeenn mặrhlrt đmdjpouxjt, nhưwopvng cũnhbqng phảjlnri ngồouizi nghỉlibr ngơqtvii mộcgnnt chúfwpit.

Ngồouizi còfjejn chưwopva tớmztgi mộcgnnt phúfwpit đmdjpouizng hồouiz, bỗushong nhiêzeenn tiếlnbcng kèmztgn bépcnpn nhọlsqqn kia, lạwsmvi lầtyvnn nữirjna vang lêzeenn.

- Lạwsmvi cówpml đmdjpyqazch tậkyvpp kíyqazch, bànhbqy trậkyvpn, bànhbqy trậkyvpn!

fwpic nànhbqy, lạwsmvi mộcgnnt đmdjpátyvnm Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu, từlnbc phưwopvơqtving hưwopvmztgng Đrpeqôyubkng Phưwopvơqtving Vưwopvơqtving Quốouizc, chạwsmvy nhưwopv bay mànhbq đmdjpếlnbcn. Lầtyvnn nànhbqy, đmdjpouizng dạwsmvng ưwopvmztgc chừlnbcng cówpml mấouxjy ngànhbqn con Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu, dưwopvmztgi sựgbkg dẫnvicn dắrhlrt củnejoa Kim Dựgbkgc Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu, thuầtyvnn mộcgnnt sắrhlrc đmdjpgyiau lànhbq Ngâkoqen Dựgbkgc Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu. Vâkoqẹy mà khôyubkng cówpml mộcgnnt con Thanh Dựgbkgc Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu.

- Trêzeenn lưwopvng chim cówpml ngưwopvqwymi, lúfwpic nànhbqy thậkyvpt sựgbkgnhbq đmdjpátyvnnh lépcnpn a!

- Lậkyvpp trậkyvpn, Trưwopvqwymng Thưwopvơqtving Trậkyvpn, chuẩulkwn bịyqaz xuấouxjt kíyqazch!

wopvu, hưwopvu, hưwopvu!

Thu, thu, tíyqazu tíyqazu!

Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu đmdjpwsmvi quâkoqen đmdjpôyubkng nghịyqazt kia, lạwsmvi mộcgnnt lầtyvnn nữirjna trêzeenu đmdjpùyubka đmdjpwsmvi quâkoqen Hắrhlrc Nguyệushot Quốouizc. Lúfwpic nànhbqy, tuy trêzeenn lưwopvng chim cówpml ngưwopvqwymi, nhưwopvng mànhbqgyian bảjlnrn khôyubkng cówpml phátyvnt đmdjpcgnnng tiếlnbcn côyubkng. Từlnbc trêzeenn khôyubkng trung lưwopvmztgt qua, dùyubknhbq Cung Tiễapayn Thủnejo mạwsmvnh nhấouxjt, cũnhbqng bắrhlrn khôyubkng đmdjpếlnbcn loạwsmvi đmdjpcgnn cao nànhbqy.


Lạwsmvi bịyqaz chơqtvii xỏtbwm mộcgnnt lầtyvnn nữirjna.

Bọlsqqn ngưwopvqwymi Hắrhlrc Nguyệushot Quốouizc, cówpml chút sốouizt ruộcgnnt phátyvnt hỏtbwma rôyubk̀i. Vừlnbca híyqazp mắrhlrt trong chốouizc látyvnt, liêzeenn tụqwymc hai nhówpmlm Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu bay qua, chiếlnbcn lạwsmvi khôyubkng chiếlnbcn, luôyubkn bay tớmztgi bay lui nhưwopv vậkyvpy, đmdjpếlnbcn cùyubkng náo loạwsmvi nànhbqo?

Trậkyvpn phátyvnp triệushot hồouizi, lúfwpic nànhbqy đmdjpâkoqey, ngưwopvnippc lạwsmvi qua gầtyvnn nửcgnna canh giờqwym.

Trong lúfwpic đmdjpówpml, tiếlnbcng kèmztgn bépcnpn nhọlsqqn kia, lạwsmvi mộcgnnt lầtyvnn nữirjna đmdjpem cátyvnc tưwopvmztgng sĩojjb từlnbc trong lúfwpic ngủnejoqtvi bừlnbcng tỉlibrnh.

- Đrpeqyqazch tậkyvpp kíyqazch, đmdjpyqazch tậkyvpp kíyqazch, tấouxjt cảjlnr đmdjplsqqng lêzeenn, bànhbqy trậkyvpn, bànhbqy trậkyvpn!

Vộcgnni vànhbqng hấouxjp tấouxjp, trậkyvpn phátyvnp lạwsmvi mộcgnnt lầtyvnn nữirjna khởzwnxi đmdjpcgnnng. Cũnhbqng may nhữirjnng quâkoqen sĩojjbnhbqy đmdjpgyiau đmdjpưwopvnippc huấouxjn luyệushon nghiêzeenm chỉlibrnh, coi nhưwopvfjejn buồouizn ngủnejo, tốouizc đmdjpcgnnyubkng hiệushou suấouxjt bànhbqy trậkyvpn đmdjpgyiau khôyubkng chậkyvpm.

Binh binh pằzeenng pằzeenng, trậkyvpn phátyvnp rấouxjt nhanh lạwsmvi bốouiz tốouizt rồouizi. Mànhbq Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu đmdjpwsmvi quâkoqen bịyqaz đmdjpiềgyiau tra đmdjpếlnbcn, lạwsmvi mộcgnnt lầtyvnn nữirjna từlnbc phưwopvơqtving hưwopvmztgng Đrpeqôyubkng Phưwopvơqtving Vưwopvơqtving Quốouizc chạwsmvy nhưwopv bay mànhbq đmdjpếlnbcn.

- Lúfwpic nànhbqy đmdjpâkoqey, hẳzwnxn cũnhbqng lànhbq quấouxjy rốouizi a? Đrpeqátyvnm Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu nànhbqy, cũnhbqng khôyubkng quátyvn đmdjpátyvnng lànhbq mấouxjy ngànhbqn con, khôyubkng cówpml lựgbkgc sátyvnt thưwopvơqtving gìfjej, thậkyvpt muốouizn đmdjpátyvnnh, trậkyvpn phátyvnp bêzeenn ngoànhbqi củnejoa chúfwping ta cówpml thểcgnn tiêzeenu diệushot chúng.

- Chắrhlrc chắrhlrn sẽzeen khôyubkng đmdjpátyvnnh, nhữirjnng súfwpic sinh nànhbqy thuầtyvnn túfwpiy lànhbq đmdjpếlnbcn quấouxjy rốouizi, khôyubkng cho chúfwping ta ngủnejo ngon giấouxjc!

- Đrpeqátyvnng giậkyvpn, Đrpeqôyubkng Phưwopvơqtving Vưwopvơqtving Quốouizc khôyubkng cówpml thựgbkgc lựgbkgc, nhưwopv thếlnbcnhbqo ra loạwsmvi thủnejo đmdjpoạwsmvn hèmztgn hạwsmvnhbqy?

- Hai quâkoqen giao chiếlnbcn, khôyubkng đmdjpưwopvqwymng đmdjpưwopvqwymng chíyqaznh chíyqaznh đmdjpouizi khátyvnng, lạwsmvi lànhbqm loạwsmvi tiểcgnnu xiếlnbcc nànhbqy, mấouxjt mặrhlrt!

Bọlsqqn hắrhlrn nhao nhao chửcgnni bậkyvpy, nhưwopvng lạwsmvi đmdjpànhbqnh chịyqazu. Ai quy đmdjpyqaznh, hai quâkoqen giao chiếlnbcn khôyubkng thểcgnnyubkng thủnejo đmdjpoạwsmvn hèmztgn hạwsmv? Bởzwnxi vìfjejtyvni gọlsqqi lànhbq binh bấouxjt yếlnbcm trátyvn.

Thốouizng soátyvni Hắrhlrc Nguyệushot Quốouizc bọlsqqn hắrhlrn, chíyqaznh lànhbq mộcgnnt Quâkoqen Thầtyvnn cựgbkgc kỳqfbb am hiểcgnnu giảjlnro quyệushot chi đmdjpwsmvo.


- Ai, lui trậkyvpn a, dùyubk sao cũnhbqng lànhbq quấouxjy rốouizi, bọlsqqn hắrhlrn khôyubkng cówpmlnhbqng khíyqazyubkng Hắrhlrc Nguyệushot Quốouizc chúfwping ta chíyqaznh diệushon giao chiếlnbcn!

- Đrpeqôyubkng Phưwopvơqtving Vưwopvơqtving Quốouizc, đmdjpgyiau lànhbq ngưwopvqwymi nhu nhưwopvnippc!

- Phếlnbc vậkyvpt Đrpeqôyubkng Phưwopvơqtving Vưwopvơqtving Quốouizc, cówpml gan đmdjpi xuốouizng chiếlnbcn, bay tớmztgi bay lui trêzeenn đmdjplibrnh đmdjptyvnu, tíyqaznh toátyvnn cátyvni bổkyvpn sựgbkgfjej?

Quâkoqen sĩojjb phíyqaza dưwopvmztgi, nhao nhao chửcgnni bậkyvpy, ýqloo đmdjpouiz chọlsqqc giậkyvpn Võeskd Giảjlnr Đrpeqôyubkng Phưwopvơqtving Vưwopvơqtving Quốouizc trêzeenn lưwopvng Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu.

- Đrpeqátyvnnh thìfjej đmdjpátyvnnh!

Trêzeenn bầtyvnu trờqwymi, truyềgyian đmdjpếlnbcn mộcgnnt tiếlnbcng đmdjpátyvnp lạwsmvi, đmdjpcgnnt nhiêzeenn, tấouxjt cảjlnreskd Giảjlnr trêzeenn lưwopvng Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu, nhao nhao rúfwpit Trưwopvqwymng Cung sau lưwopvng, mũnhbqi têzeenn cộcgnnt dầtyvnu hỏtbwma, bỗushong nhiêzeenn nhưwopv hạwsmvt mưwopva bắrhlrn xuốouizng dưwopvmztgi.

Mấouxjy ngànhbqn ngưwopvqwymi đmdjpouizng thờqwymi bắrhlrn, mỗushoi ngưwopvqwymi bắrhlrn hai mưwopvơqtvii mũnhbqi têzeenn, vậkyvpy cũnhbqng khoảjlnrng chừlnbcng mưwopvqwymi vạwsmvn mũnhbqi.

wopvqwymi vạwsmvn mũnhbqi têzeenn nànhbqy ởzwnx trong mộcgnnt mảjlnrnh khôyubkng gian nhỏtbwm hẹwpmlp nhưwopv vậkyvpy, lựgbkgc phátyvn hoạwsmvi lànhbq rấouxjt lớmztgn.

Tuy phíyqaza dưwopvmztgi cówpml chiếlnbcn trậkyvpn chặrhlrn đmdjpwsmvi bộcgnn phậkyvpn mũnhbqi têzeenn, nhưwopvng vẫnvicn cówpml mộcgnnt sốouiznhbqi têzeenn, rơqtvii xuốouizng trêzeenn doanh trưwopvmztgng.

Nhữirjnng mũnhbqi têzeenn cộcgnnt dầtyvnu hỏtbwma nànhbqy, vừlnbca đmdjpếlnbcn trêzeenn doanh trưwopvmztgng, liềgyian đmdjpzeenn cuồouizng bốouizc chátyvny lêzeenn.

Đrpeqówpmln lấouxjy, liềgyian cówpmlwopvmztgng sĩojjb trêzeenn ngưwopvqwymi bịyqazwopv̉a đmdjpouizt.

Sau mộcgnnt vòfjejng bắrhlrn têzeenn đmdjpzeenn cuồouizng, đmdjpwsmvi quâkoqen Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu căgyian bảjlnrn khôyubkng ngừlnbcng lạwsmvi, gànhbqo thépcnpt mànhbq đmdjpi, chỉlibr đmdjpcgnn lạwsmvi mộcgnnt biểcgnnn lửcgnna dưwopvmztgi mặrhlrt đmdjpouxjt.

- Cứlsqqu hoảjlnr, tranh thủnejo thờqwymi gian cứlsqqu hoảjlnr!

wopvqwymi vạwsmvn mũnhbqi têzeenn lửcgnna, dùyubk bịyqaz phátyvn hủnejoy hơqtvin phâkoqen nửcgnna, cũnhbqng cówpml mấouxjy ngànhbqn mũnhbqi têzeenn rơqtvii xuốouizng đmdjpouxjt, đmdjpnejo đmdjpcgnn bốouizc chátyvny lêzeenn mảjlnrng lớmztgn mảjlnrng lớmztgn biểcgnnn lửcgnna.

Trong lúfwpic nhấouxjt thờqwymi, trong đmdjpwsmvi quâkoqen, bịyqaz lửcgnna đmdjpouizt cówpml chúfwpit chậkyvpt vậkyvpt.

Nhâkoqem Phi Long lậkyvpp tứlsqqc truyềgyian lệushonh:

- Hắrhlrc Ôoijh kỵrspeojjb chuẩulkwn bịyqaz, trêzeenn khôyubkng giớmztgi nghiêzeenm. Gặrhlrp đmdjpưwopvnippc bộcgnn đmdjpcgnni Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu, lậkyvpp tứlsqqc tiếlnbcp chiếlnbcn, chỉlibrwpml thểcgnn thắrhlrng khôyubkng cho phépcnpp bạwsmvi!

Trêzeenn thựgbkgc tếlnbc, bêzeenn Hắrhlrc Nguyệushot quốouizc nànhbqy, cũnhbqng trang bịyqaz bộcgnn đmdjpcgnni khôyubkng trung, têzeenn lànhbq Hắrhlrc Ôoijh kỵrspeojjb.

Chỉlibrnhbq, Hắrhlrc Nguyệushot Quốouizc ởzwnx phưwopvơqtving diệushon nànhbqy đmdjpiềgyiau kiệushon cówpml hạwsmvn, miễapayn cưwopvpcnpng huấouxjn luyệushon mộcgnnt chi đmdjpcgnni ngũnhbq 3000 ngưwopvqwymi. Tuy luậkyvpn thâkoqen thểcgnn, Hắrhlrc Ôoijhnhbq xa xa khôyubkng bằzeenng Kim Dựgbkgc Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu, nhiềgyiau lắrhlrm lànhbqwopvơqtving đmdjpưwopvơqtving Ngâkoqen Dựgbkgc Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu. Nhưwopvng mànhbq ngưwopvqwymi trong đmdjpcgnni ngũnhbq, đmdjpgyiau lànhbq Cao giai Châkoqen Khíyqaz cảjlnrnh, tiêzeenu chuẩulkwn tuyểcgnnn bạwsmvt phi thưwopvqwymng cao, hệusho thốouizng huấouxjn luyệushon cũnhbqng phi thưwopvqwymng nghiêzeenm mậkyvpt.

So vớmztgi Giang Trầtyvnn tạwsmvm thờqwymi tổkyvp kiếlnbcn Kiếlnbcm Đrpeqiểcgnnu kỵrspeojjb đmdjpcgnni, lựgbkgc chiếlnbcn đmdjpouxju mạwsmvnh hơqtvin rấouxjt nhiềgyiau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.