Độc Tôn Tam Giới

Chương 211 : Khách đến thăm thần bí 2

    trước sau   
- Khôwzqsng cóupwv chỗhygl dựpvwqa...

Giang Trầfoqfn nhớcpgm tớcpgmi âwzqsn oáorhan giữparva mìtudanh cùcpgmng Long gia, nhớcpgm tớcpgmi Long Cưhojd Tuyếzllct, nóupwvi lêrookn chỗhygl dựpvwqa, đzojuiểstwfm nàriyty, thậhxidt đzojuúcvozng làriytcpgmng Diệriytp Dung cóupwv chút tưhojdơfhsnng tựpvwq.

- Giang Trầfoqfn, ngưhojdơfhsni cũwpegng khôwzqsng cóupwv chỗhygl dựpvwqa. Ta nghe nóupwvi, ngưhojdơfhsni cùcpgmng mộfevrt đzojuriyt tửsvdq thiêrookn tàriyti củsvdqa Tửsvdqhojdơfhsnng Tôwzqsng kếzllct tửsvdq thùcpgm. Đstwfâwzqsy cũwpegng chírvzxnh làriytupwvi, ngưhojdơfhsni cảbpcs đzojusvdqi nàriyty, tiếzllcn vàriyto tôwzqsng môwzqsn, írvzxt nhấrqizt bịgdqz phong tỏguvba mộfevrt nửsvdqa. Nếzllcu nhưhojdjcbz lạnhcmi Đstwfôwzqsng Phưhojdơfhsnng Vưhojdơfhsnng Quốqckyc, ngưhojdơfhsni khôwzqsng cóupwv khảbpcsdynlng đzojuưhojdjirkc bấrqizt luậhxidn tôwzqsng môwzqsn nàriyto nhìtudan trúcvozng. Nhưhojdng màriyt, nếzllcu nhưhojd ngưhojdơfhsni đzojui Thiêrookn Quếzllchojdơfhsnng Quốqckyc, liềwuepn bấrqizt đzojuvkqing. Tửsvdqhojdơfhsnng Tôwzqsng nădynlng lưhojdjirkng lạnhcmi lớcpgmn, cũwpegng ảbpcsnh hưhojdjcbzng khôwzqsng đzojuếzllcn Thiêrookn Quếzllchojdơfhsnng Quốqckyc ta. Bởjcbzi vìtuda, ngưhojdsvdqi ủsvdqng hộfevr sau lưhojdng Thiêrookn Quếzllchojdơfhsnng Quốqckyc, làriyt Bảbpcso Thụfhsnwzqsng mộfevrt trong bốqckyn đzojunhcmi tôwzqsng môwzqsn.

Bảbpcso Thụfhsnwzqsng, làriytjcbz trong liêrookn minh 16 nưhojdcpgmc, sốqcky írvzxt đzojunhcmi tôwzqsng môwzqsn cóupwv thểstwfcpgmng Tửsvdqhojdơfhsnng Tôwzqsng sáorhanh vai.

- Nóupwvi cáorhach kháorhac, nếzllcu nhưhojd ngưhojdơfhsni ởjcbz Thiêrookn Quếzllchojdơfhsnng Quốqckyc cóupwv biểstwfu hiệriytn kiệriytt xuấrqizt, ngàriyty kháorhac bịgdqz Bảbpcso Thụfhsnwzqsng nhìtudan trúcvozng, tiếzllcn vàriyto Bảbpcso Thụfhsnwzqsng tu hàriytnh, cũwpegng cóupwv thểstwf xem nhưhojd mộfevrt con đzojuưhojdsvdqng. Bởjcbzi nhưhojd vậhxidy, ngưhojdơfhsni khôwzqsng cầfoqfn lo lắlfbhng ngàriyty sau luôwzqsn bịgdqz Tửsvdqhojdơfhsnng Tôwzqsng nhìtudan chằkdmym chằkdmym. Cóupwv Bảbpcso Thụfhsnwzqsng bảbpcso hộfevr, dùcpgm đzojulfbhc tộfevri đzojuriyt tửsvdq Tửsvdqhojdơfhsnng Tôwzqsng, kia cũwpegng làriytwzqsu ria. Tạnhcmi liêrookn minh 16 nưhojdcpgmc, đzojuriyt tửsvdq Bảbpcso Thụfhsnwzqsng, đzojusvdq đzojustwfcpgmng đzojuriyt tửsvdq Tửsvdqhojdơfhsnng Tôwzqsng sáorhanh vai.

Ngữparv khírvzx củsvdqa Diệriytp Dung thong dong, tiếzllcp tụfhsnc cưhojdsvdqi nóupwvi:


- Cho nêrookn nóupwvi, hai ngưhojdsvdqi chúcvozng ta giốqckyng nhau, lẫrqizn nhau đzojuwuepu câwzqs̀n đzojuqckyi phưhojdơfhsnng. Giang huynh, ta đzojuãcpgmupwvi rõfhsn ngọwuepn nguồvkqin vớcpgmi ngưhojdơfhsni, ngưhojdơfhsni suy nghĩexno mộfevrt chúcvozt a.

Giang Trầfoqfn trầfoqfm tưhojd mộfevrt láorhat hỏguvbi:

- Ngưhojdơfhsni cóupwv kếzllcorhach lui đzojugdqzch gìtuda?

Diệriytp Dung lộfevr ra mộfevrt dáorhang tưhojdơfhsni cưhojdsvdqi ýzllc vịgdqz thâwzqsm trưhojdsvdqng:

- Kếzllcorhach lui đzojugdqzch củsvdqa ta vôwzqscpgmng đzojuơfhsnn giảbpcsn thôwzqs bạnhcmo, cáorhai kia chírvzxnh làriyt chéuhuhm giếzllct Hắlfbhc Nguyệriytt Quốqckyc đzojuriyt nhấrqizt tưhojdcpgmng tinh Nhâwzqsm Phi Long.

- Trong trădynlm vạnhcmn đzojunhcmi quâwzqsn, lấrqizy thủsvdq cấrqizp thốqckyng soáorhai? Cáorhai nàriyty... Ngưhojdơfhsni cho rằkdmyng ta làriyt Linh Đstwfnhcmo cưhojdsvdqng giảbpcs sao?

- Ta biếzllct rõfhsn ngưhojdơfhsni khôwzqsng phảbpcsi Linh Đstwfnhcmo cưhojdsvdqng giảbpcs, nhưhojdng màriyt ngưhojdơfhsni đzojuãcpgm từzhxkng đzojuqckyi kháorhang qua Linh Đstwfnhcmo cưhojdsvdqng giảbpcs. Thựpvwqc lựpvwqc củsvdqa ngưhojdơfhsni, ta rấrqizt cóupwvxuicng tin. Nhưhojdng màriyt, muốqckyn áorham sáorhat Nhâwzqsm Phi Long, còxuicn cầfoqfn mộfevrt írvzxt phụfhsn trợjirk.

- Phụfhsn trợjirktuda?

Giang Trầfoqfn hỏguvbi.

- Đstwfưhojdơfhsnng nhiêrookn làriyt Linh khírvzx.

Diệriytp Dung mỉyvxam cưhojdsvdqi tầfoqfm đzojuóupwv, bỗhyglng nhiêrookn nhưhojdriytm ảbpcso thuậhxidt, lấrqizy ra mộfevrt thanh Trưhojdsvdqng Cung đzojuen kịgdqzt.

Cung nàriyty vừzhxka xuấrqizt hiệriytn, liềwuepn tảbpcsn máorhat ra mộfevrt cỗhygl khírvzx tứqckyc làriytm cho lòxuicng ngưhojdsvdqi kinh sợjirk.

- Linh cung?
wzqsng màriyty Giang Trầfoqfn cóupwv chúcvozt nhảbpcsy dựpvwqng.

Hắlfbhn chuyêrook̉n sinh thếzllc giớcpgmi nàriyty, lýzllc luậhxidn tri thứqckyc mộfevrt chúcvozt cũwpegng khôwzqsng thiếzllcu, nhưhojdng lạnhcmi thiếzllcu cáorhac loạnhcmi thựpvwqc tếzllc, nhưhojdwpeg khírvzx, đzojuan dưhojdjirkc cùcpgmng vớcpgmi cáorhac loạnhcmi tàriyti liệriytu...

- Đstwfâwzqsy làriyt mộfevrt thanh Linh khírvzx tứqcky luyệriytn, uy lựpvwqc phi phàriytm. Lúcvozc trưhojdcpgmc nếzllcu Giang huynh cóupwv mộfevrt kiệriytn Linh khírvzx, đzojuqckyi kháorhang Sởjcbz Tinh Háorhan, cũwpegng khôwzqsng phảbpcsi khôwzqsng cóupwv khảbpcsdynlng.

Giang Trầfoqfn đzojufevrng tâwzqsm, nhưhojdng lạnhcmi áorhap chếzllc tham lam.

- Nếzllcu ta thu Linh cung nàriyty, liềwuepn chẳjbygng kháorhac gìtudariyt đzojuáorhap ứqckyng làriytm kháorhach khanh củsvdqa ngưhojdơfhsni?

Giang Trầfoqfn nhàriytn nhạnhcmt hỏguvbi.

- Mộfevrt mãcpgm quy nhấrqizt mãcpgm. Trưhojdcpgmc cho mưhojdjirkn cung, sựpvwqtudanh mờsvdqi ngưhojdơfhsni làriytm kháorhach khanh, vềwuep sau chúcvozng ta cóupwv thểstwfriytn lạnhcmi. Đstwfiềwuepu kiệriytn chúcvozng ta cóupwv thểstwf chậhxidm rãcpgmi thưhojdơfhsnng lưhojdjirkng.

- Khôwzqsng cầfoqfn thưhojdơfhsnng lưhojdjirkng, ta đzojuáorhap ứqckyng ngưhojdơfhsni.

Giang Trầfoqfn trảbpcsi qua thădynlm dòxuic, cũwpegng coi nhưhojd đzojuãcpgm đzojuvkqing ýzllc Diệriytp Dung nàriyty. Hắlfbhn nhìtudan ra đzojuưhojdjirkc, Diệriytp Dung nàriyty làriyt châwzqsn tâwzqsm thậhxidt ýzllc.

cpgm sao Giang gia làriyt khẳjbygng đzojugdqznh phảbpcsi ly khai Đstwfôwzqsng Phưhojdơfhsnng Vưhojdơfhsnng Quốqckyc, Thiêrookn Quếzllchojdơfhsnng Quốqckyc, vớcpgmi tưhojdorhach mộfevrt trong bốqckyn Vưhojdơfhsnng Quốqckyc cưhojdsvdqng đzojunhcmi nhấrqizt liêrookn minh 16 nưhojdcpgmc, cóupwv thểstwf xem làriyt mộfevrt nơfhsni đzojuêrook̉ đzojui.

Diệriytp Dung nghe vậhxidy đzojunhcmi hỉyvxa:

- Giang huynh, nóupwvi nhưhojd vậhxidy, ngưhojdơfhsni đzojuãcpgm đzojuáorhap ứqckyng.

- Câwzqsu nóupwvi kia củsvdqa ngưhojdơfhsni nóupwvi rấrqizt hay, chúcvozng ta đzojuwuepu làriytriytng giấrqizu trong cáorhat, tạnhcmm thờsvdqi khôwzqsng cóupwvorhang lêrookn. Bấrqizt quáorha, ta vàriyt ngưhojdơfhsni đzojuwuepu khôwzqsng phảbpcsi loạnhcmi ngưhojdsvdqi cam tâwzqsm vĩexnonh viễvefnn chôwzqsn dấrqizu ởjcbz trong cáorhat. Cóupwv lẽyxoa, ta vàriyt ngưhojdơfhsni liêrookn thủsvdq, vẫrqizn cóupwv thểstwf xem làriyt mộfevrt loạnhcmi lựpvwqa chọwuepn lýzllchojdjcbzng.


Ba ba ba ba!

Diệriytp Dung vỗhygl tay cưhojdsvdqi to:

- Tốqckyt, thậhxidt sựpvwqriyt thốqckyng khoáorhai! Giang Trầfoqfn, Diệriytp Dung ta thậhxidt lâwzqsu khôwzqsng cóupwv gặzllcp đzojuưhojdjirkc loạnhcmi ngưhojdsvdqi thốqckyng khoáorhai nhưhojd ngưhojdơfhsni rôwzqs̀i, đzojuếzllcn, cạnhcmn mộfevrt chéuhuhn!

Cạnhcmch!

Giang Trầfoqfn chuyêrook̉n sinh vàriyto thếzllc giớcpgmi nàriyty, mộfevrt mựpvwqc bôwzqsn ba, cơfhsn hồvkqi khôwzqsng cóupwvfhsn hộfevri đzojui ra ngoàriyti gìtuda. Ngoạnhcmi trừzhxk tiềwuepn nhiệriytm lưhojdu lạnhcmi Tuyêrookn Bàriytn tửsvdqcpgmng Hồvkqi Khâwzqsu Nhạnhcmc, hắlfbhn cơfhsn hồvkqi khôwzqsng cóupwv bằkdmyng hữparvu.

wzqsu Ngọwuepc côwzqsng chúcvoza cóupwv lẽyxoarvzxnh toáorhan mộfevrt cáorhai, nhưhojdng quan hệriyt củsvdqa bọwuepn hắlfbhn, cơfhsn bảbpcsn đzojuãcpgmhojdjirkt ra khỏguvbi phạnhcmm trùcpgm bằkdmyng hữparvu.

Vềwuep phầfoqfn nhữparvng ngưhojdsvdqi kháorhac, hoặzllcc làriyt thâwzqsn nhâwzqsn, hoặzllcc làriyt thủ hạ.

riyt Diệriytp Dung nàriyty, cho hắlfbhn cảbpcsm giáorhac đzojufoqfu tiêrookn làriytupwvi chuyệriytn rấrqizt hợjirkp ýzllc, cóupwv thểstwf sinh ra cảbpcsm giáorhac bằkdmyng hữparvu. Íntirt nhấrqizt, hai ngưhojdsvdqi bọwuepn họwuep rấrqizt hợjirkp nhau!

- Giang huynh, ta vàriyt ngưhojdơfhsni mớcpgmi quen đzojuãcpgm thâwzqsn, Đstwfnhcmi Vũwpeg cung nàriyty ngưhojdơfhsni nhậhxidn lấrqizy, tírvzxnh toáorhan làriyt mộfevrt phầfoqfn lễvefn gặzllcp mặzllct củsvdqa ta, còxuicn túcvozi têrookn nàriyty, cóupwv ba mưhojdơfhsni sáorhau mũwpegi, cùcpgmng cung nàriyty làriyt nguyêrookn bộfevr. Bảbpcso cung phốqckyi thầfoqfn tiễvefnn, mớcpgmi cóupwv thểstwf pháorhat huy uy lựpvwqc lớcpgmn nhấrqizt.

wzqsm tìtudanh củsvdqa Diệriytp Dung rấrqizt tốqckyt, cùcpgmng Giang Trầfoqfn uốqckyng vàriyti chéuhuhn rưhojdjirku, vâwzqṣy mà pháorhat hiệriytn hai ngưhojdsvdqi nóupwvi chuyệriytn rấrqizt hợjirkp ýzllc.

- Diệriytp vưhojdơfhsnng tửsvdq, ngưhojdơfhsni cũwpegng đzojuzhxkng gọwuepi ta Giang huynh, nghĩexno đzojuếzllcn ngưhojdơfhsni có lẽ so vớcpgmi ta lớcpgmn hơfhsnn mộfevrt hai tuổstwfi, có thêrook̉ bảbpcso ta Giang Trầfoqfn, hoặzllcc làriyt Giang lãcpgmo đzojuriyt.

- Hắlfbhc hắlfbhc, vậhxidy ta gọwuepi ngưhojdơfhsni Giang huynh đzojuriyt hoặzllcc làriyt hiềwuepn đzojuriyt a. Đstwfúcvozng rồvkqii, Giang Trầfoqfn, cho ngưhojdơfhsni Đstwfnhcmi Vũwpeg cung nàriyty, nhiềwuepu lắlfbhm chỉyvxa thêrookm mộfevrt thàriytnh nắlfbhm chắlfbhc. Muốqckyn giếzllct Nhâwzqsm Phi Long, còxuicn khôwzqsng phảbpcsi vẹvefnn toàriytn.

Hoàriytn toàriytn chírvzxnh xáorhac, dùcpgmupwv linh cung trong tay, nhưhojdng màriyt trong thiêrookn quâwzqsn vạnhcmn mãcpgm, bêrookn ngưhojdsvdqi Nhâwzqsm Phi Long cũwpegng khôwzqsng biếzllct cóupwv bao nhiêrooku cưhojdsvdqng giảbpcs bảbpcso vệriyt, muốqckyn giếzllct Nhâwzqsm Phi Long, kia khôwzqsng dễvefnriytng.

- Hẳjbygn làriyt Diệriytp huynh ngưhojdơfhsni còxuicn cóupwv biệriytn pháorhap gìtuda kháorhac?

- Biệriytn pháorhap thìtudaupwv, bấrqizt quáorha lạnhcmi cóupwv chúcvozt đzojufevrc.

Diệriytp Dung cóupwv chúcvozt do dựpvwq.

- Hai quâwzqsn giao chiếzllcn, khôwzqsng nóupwvi tớcpgmi đzojufevrc hay khôwzqsng đzojufevrc. Nếzllcu đzojustwf Hắlfbhc Nguyệriytt Quốqckyc sáorhat nhậhxidp Đstwfôwzqsng Phưhojdơfhsnng Vưhojdơfhsnng Quốqckyc, Nhâwzqsm Phi Long kia têrookn hiệriytu Sáorhat Thầfoqfn, mưhojdsvdqi phầfoqfn đzojuvkqi tểstwf. Con dâwzqsn Đstwfôwzqsng Phưhojdơfhsnng Vưhojdơfhsnng Quốqckyc ta, sợjirk rằkdmyng chếzllct phảbpcsi dùcpgmng ngàriytn vạnhcmn đzojuếzllcn tírvzxnh toáorhan.

Diệriytp Dung gậhxidt gậhxidt đzojufoqfu:

- Hai quâwzqsn giao chiếzllcn, xáorhac thựpvwqc cốqcky kỵexno khôwzqsng đzojuưhojdjirkc nhiềwuepu nhưhojd vậhxidy.

upwvi xong, Diệriytp Dung lạnhcmi tưhojḍa nhưhojdbpcso thuậhxidt, tay phảbpcsi trảbpcso mộfevrt cáorhai, trêrookn tay rõfhsnriytng nhiềwuepu hơfhsnn mộfevrt con rắlfbhn toàriytn thâwzqsn thanh ban, quấrqizn quanh trêrookn cáorhanh tay Diệriytp Dung.

riytriyty áorhanh mắlfbht dàriyti mảbpcsnh, đzojufoqfu tam giáorhac, tròxuicng mắlfbht đzojuen lúcvozng liếzllcng, lộfevr ra mộfevrt cỗhygl hung áorhac đzojuáorhang sợjirk.

- Huynh đzojuriyt. Xàriytriyty, têrookn làriyt Thấrqizt Tinh Liêrookn Nguyệriytt Xàriyt. Rắlfbhn nàriyty đzojufevrc, phi thưhojdsvdqng quỷzjap dịgdqz, ngưhojdsvdqi trúcvozng đzojufevrc rắlfbhn nàriyty, huyêrooḱt dịch toàriytn thâwzqsn sẽyxoawzqsi tràriyto, lụfhsnc phủsvdq ngũwpeg tạnhcmng pháorhat sinh nhiễvefnu sóupwvng, chậhxidm rãcpgmi biếzllcn thàriytnh quáorhai vậhxidt kháorhat máorhau. Hơfhsnn nữparva quáorhai vậhxidt kia khẩwmwxu vịgdqz kỳhojd lạnhcm, sẽyxoaupwv mộfevrt loạnhcmi xúcvozc đzojufevrng ădynln uốqckyng Nguyêrookn Thủsvdqy, đzojuqckyi vớcpgmi ngưhojdsvdqi sốqckyng cùcpgmng máorhau tưhojdơfhsni rấrqizt kháorhat vọwuepng. Thửsvdq nghĩexno thoáorhang mộfevrt pháorhat, trădynlm vạnhcmn đzojunhcmi quâwzqsn, nếzllcu cóupwv mộfevrt nhóupwvm ngưhojdsvdqi trúcvozng loạnhcmi đzojufevrc nàriyty, mộfevrt cáorhai cắlfbhn mộfevrt cáorhai, nhưhojdriyt Thấrqizt Tinh Liêrookn Châwzqsu, mộfevrt ngưhojdsvdqi tiếzllcp mộfevrt ngưhojdsvdqi xuyếzllcn cùcpgmng mộfevrt chỗhygl. Dùcpgmng khôwzqsng đzojuưhojdjirkc bao lâwzqsu, trădynlm vạnhcmn đzojunhcmi quâwzqsn, sẽyxoa khôwzqsng chiếzllcn màriyt bạnhcmi.

- Thấrqizt Tinh Liêrookn Nguyệriytt Xàriyt?

Trong đzojufoqfu Giang Trầfoqfn, hiểstwfn hiệriytn qua trírvzx nhớcpgm củsvdqa kiếzllcp trưhojdcpgmc, rắlfbhn nàriyty đzojuúcvozng nhưhojd Diệriytp Dung nóupwvi, cóupwv mộfevrt loạnhcmi đzojufevrc tírvzxnh kỳhojd quáorhai, cóupwv thểstwf khôwzqsng ngừzhxkng lâwzqsy bệriytnh.

Ngưhojdsvdqi trúcvozng đzojufevrc, chỉyvxa cầfoqfn cắlfbhn ngưhojdsvdqi kháorhac mộfevrt ngụfhsnm, nhưhojd vậhxidy ngưhojdsvdqi bịgdqz cắlfbhn, sẽyxoawzqsy loạnhcmi đzojufevrc nàriyty. Nhưhojd thếzllc mộfevrt truyềwuepn mưhojdsvdqi, mưhojdsvdqi truyềwuepn trădynlm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.