Độc Tôn Tam Giới

Chương 211 : Khách đến thăm thần bí 2

    trước sau   
- Khôbjlgng cófehg chỗuxvo dựnigga...

Giang Trầivpxn nhớiqxd tớiqxdi âptygn oájmcen giữzjbya mìnieznh cùumkfng Long gia, nhớiqxd tớiqxdi Long Cưniez Tuyếnmgmt, nófehgi lêuozan chỗuxvo dựnigga, đbzbeiểxxbjm nàtkbjy, thậbzbet đbzbeúcvveng làtkbjumkfng Diệthhzp Dung cófehg chút tưniezơjmceng tựnigg.

- Giang Trầivpxn, ngưniezơjmcei cũedmjng khôbjlgng cófehg chỗuxvo dựnigga. Ta nghe nófehgi, ngưniezơjmcei cùumkfng mộybgit đbzbethhz tửbjlg thiêuozan tàtkbji củthhza Tửbjlgniezơjmceng Tôbjlgng kếnmgmt tửbjlg thùumkf. Đnqpbâptygy cũedmjng chízuzhnh làtkbjfehgi, ngưniezơjmcei cảqoeu đbzbergzbi nàtkbjy, tiếnmgmn vàtkbjo tôbjlgng môbjlgn, ízuzht nhấxfwet bịtkbj phong tỏekbva mộybgit nửbjlga. Nếnmgmu nhưniezbjlg lạfwysi Đnqpbôbjlgng Phưniezơjmceng Vưniezơjmceng Quốnqpbc, ngưniezơjmcei khôbjlgng cófehg khảqoeuvnjnng đbzbeưniezkxjzc bấxfwet luậbzben tôbjlgng môbjlgn nàtkbjo nhìniezn trúcvveng. Nhưniezng màtkbj, nếnmgmu nhưniez ngưniezơjmcei đbzbei Thiêuozan Quếnmgmniezơjmceng Quốnqpbc, liềxpgln bấxfwet đbzbeaqpxng. Tửbjlgniezơjmceng Tôbjlgng năvnjnng lưniezkxjzng lạfwysi lớiqxdn, cũedmjng ảqoeunh hưniezbjlgng khôbjlgng đbzbeếnmgmn Thiêuozan Quếnmgmniezơjmceng Quốnqpbc ta. Bởbjlgi vìniez, ngưniezrgzbi ủthhzng hộybgi sau lưniezng Thiêuozan Quếnmgmniezơjmceng Quốnqpbc, làtkbj Bảqoeuo Thụnqpbbjlgng mộybgit trong bốnqpbn đbzbefwysi tôbjlgng môbjlgn.

Bảqoeuo Thụnqpbbjlgng, làtkbjbjlg trong liêuozan minh 16 nưnieziqxdc, sốnqpb ízuzht đbzbefwysi tôbjlgng môbjlgn cófehg thểxxbjumkfng Tửbjlgniezơjmceng Tôbjlgng sájmcenh vai.

- Nófehgi cájmcech khájmcec, nếnmgmu nhưniez ngưniezơjmcei ởbjlg Thiêuozan Quếnmgmniezơjmceng Quốnqpbc cófehg biểxxbju hiệthhzn kiệthhzt xuấxfwet, ngàtkbjy khájmcec bịtkbj Bảqoeuo Thụnqpbbjlgng nhìniezn trúcvveng, tiếnmgmn vàtkbjo Bảqoeuo Thụnqpbbjlgng tu hàtkbjnh, cũedmjng cófehg thểxxbj xem nhưniez mộybgit con đbzbeưniezrgzbng. Bởbjlgi nhưniez vậbzbey, ngưniezơjmcei khôbjlgng cầivpxn lo lắxxbjng ngàtkbjy sau luôbjlgn bịtkbj Tửbjlgniezơjmceng Tôbjlgng nhìniezn chằfwysm chằfwysm. Cófehg Bảqoeuo Thụnqpbbjlgng bảqoeuo hộybgi, dùumkf đbzbexxbjc tộybgii đbzbethhz tửbjlg Tửbjlgniezơjmceng Tôbjlgng, kia cũedmjng làtkbjptygu ria. Tạfwysi liêuozan minh 16 nưnieziqxdc, đbzbethhz tửbjlg Bảqoeuo Thụnqpbbjlgng, đbzbethhz đbzbexxbjumkfng đbzbethhz tửbjlg Tửbjlgniezơjmceng Tôbjlgng sájmcenh vai.

Ngữzjby khízuzh củthhza Diệthhzp Dung thong dong, tiếnmgmp tụnqpbc cưniezrgzbi nófehgi:


- Cho nêuozan nófehgi, hai ngưniezrgzbi chúcvveng ta giốnqpbng nhau, lẫtkbjn nhau đbzbexpglu câptyg̀n đbzbenqpbi phưniezơjmceng. Giang huynh, ta đbzbeãrclefehgi rõabmi ngọflkhn nguồaqpxn vớiqxdi ngưniezơjmcei, ngưniezơjmcei suy nghĩqixo mộybgit chúcvvet a.

Giang Trầivpxn trầivpxm tưniez mộybgit lájmcet hỏekbvi:

- Ngưniezơjmcei cófehg kếnmgmjmcech lui đbzbetkbjch gìniez?

Diệthhzp Dung lộybgi ra mộybgit dájmceng tưniezơjmcei cưniezrgzbi ýxmgp vịtkbj thâptygm trưniezrgzbng:

- Kếnmgmjmcech lui đbzbetkbjch củthhza ta vôbjlgumkfng đbzbeơjmcen giảqoeun thôbjlg bạfwyso, cájmcei kia chízuzhnh làtkbj chéxmznm giếnmgmt Hắxxbjc Nguyệthhzt Quốnqpbc đbzbethhz nhấxfwet tưnieziqxdng tinh Nhâptygm Phi Long.

- Trong trăvnjnm vạfwysn đbzbefwysi quâptygn, lấxfwey thủthhz cấxfwep thốnqpbng soájmcei? Cájmcei nàtkbjy... Ngưniezơjmcei cho rằfwysng ta làtkbj Linh Đnqpbfwyso cưniezrgzbng giảqoeu sao?

- Ta biếnmgmt rõabmi ngưniezơjmcei khôbjlgng phảqoeui Linh Đnqpbfwyso cưniezrgzbng giảqoeu, nhưniezng màtkbj ngưniezơjmcei đbzbeãrcle từxnkong đbzbenqpbi khájmceng qua Linh Đnqpbfwyso cưniezrgzbng giảqoeu. Thựniggc lựniggc củthhza ngưniezơjmcei, ta rấxfwet cófehgnmgmng tin. Nhưniezng màtkbj, muốnqpbn ájmcem sájmcet Nhâptygm Phi Long, cònmgmn cầivpxn mộybgit ízuzht phụnqpb trợkxjz.

- Phụnqpb trợkxjzniez?

Giang Trầivpxn hỏekbvi.

- Đnqpbưniezơjmceng nhiêuozan làtkbj Linh khízuzh.

Diệthhzp Dung mỉuiubm cưniezrgzbi tầivpxm đbzbeófehg, bỗuxvong nhiêuozan nhưnieztkbjm ảqoeuo thuậbzbet, lấxfwey ra mộybgit thanh Trưniezrgzbng Cung đbzbeen kịtkbjt.

Cung nàtkbjy vừxnkoa xuấxfwet hiệthhzn, liềxpgln tảqoeun májmcet ra mộybgit cỗuxvo khízuzh tứlmhvc làtkbjm cho lònmgmng ngưniezrgzbi kinh sợkxjz.

- Linh cung?
bjlgng màtkbjy Giang Trầivpxn cófehg chúcvvet nhảqoeuy dựniggng.

Hắxxbjn chuyêuozản sinh thếnmgm giớiqxdi nàtkbjy, lýxmgp luậbzben tri thứlmhvc mộybgit chúcvvet cũedmjng khôbjlgng thiếnmgmu, nhưniezng lạfwysi thiếnmgmu cájmcec loạfwysi thựniggc tếnmgm, nhưniezedmj khízuzh, đbzbean dưniezkxjzc cùumkfng vớiqxdi cájmcec loạfwysi tàtkbji liệthhzu...

- Đnqpbâptygy làtkbj mộybgit thanh Linh khízuzh tứlmhv luyệthhzn, uy lựniggc phi phàtkbjm. Lúcvvec trưnieziqxdc nếnmgmu Giang huynh cófehg mộybgit kiệthhzn Linh khízuzh, đbzbenqpbi khájmceng Sởbjlg Tinh Hájmcen, cũedmjng khôbjlgng phảqoeui khôbjlgng cófehg khảqoeuvnjnng.

Giang Trầivpxn đbzbeybging tâptygm, nhưniezng lạfwysi ájmcep chếnmgm tham lam.

- Nếnmgmu ta thu Linh cung nàtkbjy, liềxpgln chẳsmihng khájmcec gìnieztkbj đbzbeájmcep ứlmhvng làtkbjm khájmcech khanh củthhza ngưniezơjmcei?

Giang Trầivpxn nhàtkbjn nhạfwyst hỏekbvi.

- Mộybgit mãrcle quy nhấxfwet mãrcle. Trưnieziqxdc cho mưniezkxjzn cung, sựniggnieznh mờrgzbi ngưniezơjmcei làtkbjm khájmcech khanh, vềxpgl sau chúcvveng ta cófehg thểxxbjtkbjn lạfwysi. Đnqpbiềxpglu kiệthhzn chúcvveng ta cófehg thểxxbj chậbzbem rãrclei thưniezơjmceng lưniezkxjzng.

- Khôbjlgng cầivpxn thưniezơjmceng lưniezkxjzng, ta đbzbeájmcep ứlmhvng ngưniezơjmcei.

Giang Trầivpxn trảqoeui qua thăvnjnm dònmgm, cũedmjng coi nhưniez đbzbeãrcle đbzbeaqpxng ýxmgp Diệthhzp Dung nàtkbjy. Hắxxbjn nhìniezn ra đbzbeưniezkxjzc, Diệthhzp Dung nàtkbjy làtkbj châptygn tâptygm thậbzbet ýxmgp.

umkf sao Giang gia làtkbj khẳsmihng đbzbetkbjnh phảqoeui ly khai Đnqpbôbjlgng Phưniezơjmceng Vưniezơjmceng Quốnqpbc, Thiêuozan Quếnmgmniezơjmceng Quốnqpbc, vớiqxdi tưniezjmcech mộybgit trong bốnqpbn Vưniezơjmceng Quốnqpbc cưniezrgzbng đbzbefwysi nhấxfwet liêuozan minh 16 nưnieziqxdc, cófehg thểxxbj xem làtkbj mộybgit nơjmcei đbzbeêuozả đbzbei.

Diệthhzp Dung nghe vậbzbey đbzbefwysi hỉuiub:

- Giang huynh, nófehgi nhưniez vậbzbey, ngưniezơjmcei đbzbeãrcle đbzbeájmcep ứlmhvng.

- Câptygu nófehgi kia củthhza ngưniezơjmcei nófehgi rấxfwet hay, chúcvveng ta đbzbexpglu làtkbjtkbjng giấxfweu trong cájmcet, tạfwysm thờrgzbi khôbjlgng cófehgjmceng lêuozan. Bấxfwet quájmce, ta vàtkbj ngưniezơjmcei đbzbexpglu khôbjlgng phảqoeui loạfwysi ngưniezrgzbi cam tâptygm vĩqixonh viễauvan chôbjlgn dấxfweu ởbjlg trong cájmcet. Cófehg lẽzkyo, ta vàtkbj ngưniezơjmcei liêuozan thủthhz, vẫtkbjn cófehg thểxxbj xem làtkbj mộybgit loạfwysi lựnigga chọflkhn lýxmgpniezbjlgng.


Ba ba ba ba!

Diệthhzp Dung vỗuxvo tay cưniezrgzbi to:

- Tốnqpbt, thậbzbet sựniggtkbj thốnqpbng khoájmcei! Giang Trầivpxn, Diệthhzp Dung ta thậbzbet lâptygu khôbjlgng cófehg gặvefwp đbzbeưniezkxjzc loạfwysi ngưniezrgzbi thốnqpbng khoájmcei nhưniez ngưniezơjmcei rôbjlg̀i, đbzbeếnmgmn, cạfwysn mộybgit chéxmznn!

Cạfwysch!

Giang Trầivpxn chuyêuozản sinh vàtkbjo thếnmgm giớiqxdi nàtkbjy, mộybgit mựniggc bôbjlgn ba, cơjmce hồaqpx khôbjlgng cófehgjmce hộybgii đbzbei ra ngoàtkbji gìniez. Ngoạfwysi trừxnko tiềxpgln nhiệthhzm lưniezu lạfwysi Tuyêuozan Bàtkbjn tửbjlgumkfng Hồaqpx Khâptygu Nhạfwysc, hắxxbjn cơjmce hồaqpx khôbjlgng cófehg bằfwysng hữzjbyu.

ptygu Ngọflkhc côbjlgng chúcvvea cófehg lẽzkyozuzhnh toájmcen mộybgit cájmcei, nhưniezng quan hệthhz củthhza bọflkhn hắxxbjn, cơjmce bảqoeun đbzbeãrcleniezkxjzt ra khỏekbvi phạfwysm trùumkf bằfwysng hữzjbyu.

Vềxpgl phầivpxn nhữzjbyng ngưniezrgzbi khájmcec, hoặvefwc làtkbj thâptygn nhâptygn, hoặvefwc làtkbj thủ hạ.

tkbj Diệthhzp Dung nàtkbjy, cho hắxxbjn cảqoeum giájmcec đbzbeivpxu tiêuozan làtkbjfehgi chuyệthhzn rấxfwet hợkxjzp ýxmgp, cófehg thểxxbj sinh ra cảqoeum giájmcec bằfwysng hữzjbyu. Ítortt nhấxfwet, hai ngưniezrgzbi bọflkhn họflkh rấxfwet hợkxjzp nhau!

- Giang huynh, ta vàtkbj ngưniezơjmcei mớiqxdi quen đbzbeãrcle thâptygn, Đnqpbfwysi Vũedmj cung nàtkbjy ngưniezơjmcei nhậbzben lấxfwey, tízuzhnh toájmcen làtkbj mộybgit phầivpxn lễauva gặvefwp mặvefwt củthhza ta, cònmgmn túcvvei têuozan nàtkbjy, cófehg ba mưniezơjmcei sájmceu mũedmji, cùumkfng cung nàtkbjy làtkbj nguyêuozan bộybgi. Bảqoeuo cung phốnqpbi thầivpxn tiễauvan, mớiqxdi cófehg thểxxbj phájmcet huy uy lựniggc lớiqxdn nhấxfwet.

ptygm tìnieznh củthhza Diệthhzp Dung rấxfwet tốnqpbt, cùumkfng Giang Trầivpxn uốnqpbng vàtkbji chéxmznn rưniezkxjzu, vâptyg̣y mà phájmcet hiệthhzn hai ngưniezrgzbi nófehgi chuyệthhzn rấxfwet hợkxjzp ýxmgp.

- Diệthhzp vưniezơjmceng tửbjlg, ngưniezơjmcei cũedmjng đbzbexnkong gọflkhi ta Giang huynh, nghĩqixo đbzbeếnmgmn ngưniezơjmcei có lẽ so vớiqxdi ta lớiqxdn hơjmcen mộybgit hai tuổejsyi, có thêuozả bảqoeuo ta Giang Trầivpxn, hoặvefwc làtkbj Giang lãrcleo đbzbethhz.

- Hắxxbjc hắxxbjc, vậbzbey ta gọflkhi ngưniezơjmcei Giang huynh đbzbethhz hoặvefwc làtkbj hiềxpgln đbzbethhz a. Đnqpbúcvveng rồaqpxi, Giang Trầivpxn, cho ngưniezơjmcei Đnqpbfwysi Vũedmj cung nàtkbjy, nhiềxpglu lắxxbjm chỉuiub thêuozam mộybgit thàtkbjnh nắxxbjm chắxxbjc. Muốnqpbn giếnmgmt Nhâptygm Phi Long, cònmgmn khôbjlgng phảqoeui vẹsapxn toàtkbjn.

Hoàtkbjn toàtkbjn chízuzhnh xájmcec, dùumkffehg linh cung trong tay, nhưniezng màtkbj trong thiêuozan quâptygn vạfwysn mãrcle, bêuozan ngưniezrgzbi Nhâptygm Phi Long cũedmjng khôbjlgng biếnmgmt cófehg bao nhiêuozau cưniezrgzbng giảqoeu bảqoeuo vệthhz, muốnqpbn giếnmgmt Nhâptygm Phi Long, kia khôbjlgng dễauvatkbjng.

- Hẳsmihn làtkbj Diệthhzp huynh ngưniezơjmcei cònmgmn cófehg biệthhzn phájmcep gìniez khájmcec?

- Biệthhzn phájmcep thìniezfehg, bấxfwet quájmce lạfwysi cófehg chúcvvet đbzbeybgic.

Diệthhzp Dung cófehg chúcvvet do dựnigg.

- Hai quâptygn giao chiếnmgmn, khôbjlgng nófehgi tớiqxdi đbzbeybgic hay khôbjlgng đbzbeybgic. Nếnmgmu đbzbexxbj Hắxxbjc Nguyệthhzt Quốnqpbc sájmcet nhậbzbep Đnqpbôbjlgng Phưniezơjmceng Vưniezơjmceng Quốnqpbc, Nhâptygm Phi Long kia têuozan hiệthhzu Sájmcet Thầivpxn, mưniezrgzbi phầivpxn đbzbeaqpx tểxxbj. Con dâptygn Đnqpbôbjlgng Phưniezơjmceng Vưniezơjmceng Quốnqpbc ta, sợkxjz rằfwysng chếnmgmt phảqoeui dùumkfng ngàtkbjn vạfwysn đbzbeếnmgmn tízuzhnh toájmcen.

Diệthhzp Dung gậbzbet gậbzbet đbzbeivpxu:

- Hai quâptygn giao chiếnmgmn, xájmcec thựniggc cốnqpb kỵzuzh khôbjlgng đbzbeưniezkxjzc nhiềxpglu nhưniez vậbzbey.

fehgi xong, Diệthhzp Dung lạfwysi tưnieẓa nhưniezqoeuo thuậbzbet, tay phảqoeui trảqoeuo mộybgit cájmcei, trêuozan tay rõabmitkbjng nhiềxpglu hơjmcen mộybgit con rắxxbjn toàtkbjn thâptygn thanh ban, quấxfwen quanh trêuozan cájmcenh tay Diệthhzp Dung.

tkbjtkbjy ájmcenh mắxxbjt dàtkbji mảqoeunh, đbzbeivpxu tam giájmcec, trònmgmng mắxxbjt đbzbeen lúcvveng liếnmgmng, lộybgi ra mộybgit cỗuxvo hung ájmcec đbzbeájmceng sợkxjz.

- Huynh đbzbethhz. Xàtkbjtkbjy, têuozan làtkbj Thấxfwet Tinh Liêuozan Nguyệthhzt Xàtkbj. Rắxxbjn nàtkbjy đbzbeybgic, phi thưniezrgzbng quỷhbdq dịtkbj, ngưniezrgzbi trúcvveng đbzbeybgic rắxxbjn nàtkbjy, huyêuozát dịch toàtkbjn thâptygn sẽzkyobjlgi tràtkbjo, lụnqpbc phủthhz ngũedmj tạfwysng phájmcet sinh nhiễauvau sófehgng, chậbzbem rãrclei biếnmgmn thàtkbjnh quájmcei vậbzbet khájmcet májmceu. Hơjmcen nữzjbya quájmcei vậbzbet kia khẩkxjzu vịtkbj kỳpixe lạfwys, sẽzkyofehg mộybgit loạfwysi xúcvvec đbzbeybging ăvnjnn uốnqpbng Nguyêuozan Thủthhzy, đbzbenqpbi vớiqxdi ngưniezrgzbi sốnqpbng cùumkfng májmceu tưniezơjmcei rấxfwet khájmcet vọflkhng. Thửbjlg nghĩqixo thoájmceng mộybgit phájmcet, trăvnjnm vạfwysn đbzbefwysi quâptygn, nếnmgmu cófehg mộybgit nhófehgm ngưniezrgzbi trúcvveng loạfwysi đbzbeybgic nàtkbjy, mộybgit cájmcei cắxxbjn mộybgit cájmcei, nhưnieztkbj Thấxfwet Tinh Liêuozan Châptygu, mộybgit ngưniezrgzbi tiếnmgmp mộybgit ngưniezrgzbi xuyếnmgmn cùumkfng mộybgit chỗuxvo. Dùumkfng khôbjlgng đbzbeưniezkxjzc bao lâptygu, trăvnjnm vạfwysn đbzbefwysi quâptygn, sẽzkyo khôbjlgng chiếnmgmn màtkbj bạfwysi.

- Thấxfwet Tinh Liêuozan Nguyệthhzt Xàtkbj?

Trong đbzbeivpxu Giang Trầivpxn, hiểxxbjn hiệthhzn qua trízuzh nhớiqxd củthhza kiếnmgmp trưnieziqxdc, rắxxbjn nàtkbjy đbzbeúcvveng nhưniez Diệthhzp Dung nófehgi, cófehg mộybgit loạfwysi đbzbeybgic tízuzhnh kỳpixe quájmcei, cófehg thểxxbj khôbjlgng ngừxnkong lâptygy bệthhznh.

Ngưniezrgzbi trúcvveng đbzbeybgic, chỉuiub cầivpxn cắxxbjn ngưniezrgzbi khájmcec mộybgit ngụnqpbm, nhưniez vậbzbey ngưniezrgzbi bịtkbj cắxxbjn, sẽzkyoptygy loạfwysi đbzbeybgic nàtkbjy. Nhưniez thếnmgm mộybgit truyềxpgln mưniezrgzbi, mưniezrgzbi truyềxpgln trăvnjnm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.