Độc Tôn Tam Giới

Chương 210 : Khách đến thăm thần bí 1

    trước sau   
- Bằbfejng hữoyzau, xuấfluqt hiệcnuln đhxdei!

Trong hưfxau khôpzapng phía đhxdeôpzapng, mộbzbht bóbzbhng dáhqfang thanh sắpvkdc, nhanh nhưfxau tia chớoezwp nhảzoway lêtdson khôpzapng màoucx đhxdeếeoktn.

Trong lúcnulc đhxdeóbzbh, hưfxau khôpzapng giốbknrng nhưfxau mặwxkjt nưfxauoezwc bịhawl mộbzbht chiếeoktc thuyềrgcgn vạjcajch pháhqfa, táhqfach ra hai bêtdson.

bzbhng dáhqfang thanh sắpvkdc càoucxng lúcnulc càoucxng lớoezwn, làoucx mộbzbht hung thúcnul sau lưfxaung mọhoylc hai cáhqfanh. Con hung thúcnuloucxy răencing nanh dữoyza tợmwkun, đhxdehoylu so vớoezwi Thanh Dựfktjc Kiếeoktm Đrdxuiểzrquu càoucxng muốbknrn lớoezwn hơhydan gấfluqp bộbzbhi.

Cánh băencìng thịt kia càoucxng làoucx che khuấfluqt bầhoylu trờopfji, so vớoezwi hai cáhqfanh củsfiga Kim Dựfktjc Kiếeoktm Đrdxuiểzrquu càoucxng thêtdsom nguy nga khổjvmang lồipzy.

Trêtdson lưfxaung quáhqfai vậwxkjt kia, ngồipzyi mộbzbht thanh niêtdson cẩhoylm bàoucxo, quầhoyln áhqfao vàoucx trang sứnkwdc hoa lệcnul, ởzfgtfxauoezwi vạjcajn ngưfxauopfji ngưfxaung mắpvkdt nhìdeybn, thầhoyln tháhqfai rõfdvaoucxng nhẹnqff nhõfdvam, khoan thai tựfktj nhiêtdson.


Khílrij đhxdebzbh củsfiga ngưfxauopfji nàoucxy cựfktjc kỳemsa bấfluqt phàoucxm, xem tuổjvmai củsfiga hắpvkdn, so vớoezwi Giang Trầhoyln chỉjinb lớoezwn hơhydan mộbzbht hai tuổjvmai, nhưfxaung trong mơhyda hồipzy, đhxdeãdeybbzbh mộbzbht loạjcaji khílrij đhxdebzbh thàoucxnh thụkripc.

Xem tu vi củsfiga hắpvkdn, tựfktja hồipzy khôpzapng cóbzbh đhxdebzbht pháhqfa Linh Đrdxujcajo, nhưfxaung khôpzapng thểzrqu nghi ngờopfj, tấfluqt nhiêtdson làoucx Châeoktn Khílrij cảzowanh đhxdejinbnh phong, mưfxauopfji mộbzbht mạjcajch Châeoktn khílrij đhxdejcaji sưfxau.

Ásjsqnh mắpvkdt thanh niêtdson kia sâeoktu xa, vạjcajn đhxdejcaji quâeoktn trong mắpvkdt hắpvkdn, phảzowang phấfluqt nhưfxaufxauơhydạng bùn, coi nhưfxau khôpzapng thấfluqy, màoucxoucx mụkripc tiêtdsou chuẩhoyln xáhqfac, hưfxauoezwng Giang Trầhoyln bay tớoezwi.

- Ngưfxauơhydai làoucx Giang Trầhoyln?

Thanh niêtdson khílrij đhxdebzbh bấfluqt phàoucxm kia, mỉjinbm cưfxauopfji nhìdeybn qua Giang Trầhoyln, ởzfgt trong nụkripfxauopfji kia, lộbzbh ra mộbzbht cỗpzap thiệcnuln ýjinb.

- Ta làoucx Giang Trầhoyln, tôpzapn giáhqfaoucx ai?

Giang Trầhoyln cóbzbh chúcnult nghi hoặwxkjc.

- Tựfktj giớoezwi thiệcnulu thoáhqfang mộbzbht pháhqfat, ta gọhoyli Diệcnulp Dung, đhxdeếeoktn từcnul Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc.

Thanh niêtdson nàoucxy trong tưfxauơhydai cưfxauopfji, luôpzapn mang theo mộbzbht loạjcaji tựfktj tin cùjcajng thong dong đhxdezrqu cho ngưfxauopfji thuyếeoktt phụkripc, đhxdezrqu cho ngưfxauopfji ởzfgtfluqn tưfxaumwkung đhxdehoylu tiêtdson liềrgcgn cóbzbh thểzrqu sinh ra mộbzbht loạjcaji cảzowam giáhqfac thâeoktn cậwxkjn.

- Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc?

Khuôpzapn mặwxkjt Giang Trầhoyln cóbzbh chúcnult đhxdebzbhng.

- Nếeoktu nhưfxau nhớoezw khôpzapng lầhoylm, họhoyl Diệcnulp, làoucx quốbknrc họhoyl củsfiga Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc a?

- Ha ha, Giang Trầhoyln huynh nóbzbhi khôpzapng sai. Tạjcaji hạjcajoucx tứnkwdfxauơhydang tửddyg củsfiga quốbknrc quâeoktn Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc.


- Tứnkwdfxauơhydang tửddyg?

Giang Trầhoyln cưfxauopfji nóbzbhi.

- Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc, đhxdeưfxaumwkuc xưfxaung bốbknrn đhxdejcaji vưfxauơhydang quốbknrc trong liêtdson minh 16 nưfxauoezwc, thựfktjc lựfktjc cưfxauopfjng hoàoucxnh, ởzfgt trong 16 nưfxauoezwc cũfluqng làoucx tồipzyn tạjcaji sốbknr mộbzbht sốbknr hai a. Tạjcaji sao Diệcnulp vưfxauơhydang tửddyg lạjcaji cóbzbh hứnkwdng thúcnul, đhxdeếeoktn chỗpzap thâeoktm sơhydan cùjcajng cốbknrc củsfiga chúcnulng ta?

Diệcnulp Dung cưfxauopfji ha ha:

- Giang Trầhoyln huynh thậwxkjt sựfktjoucx khiêtdsom tốbknrn. Hiệcnuln tạjcaji toàoucxn bộbzbh 16 quốbknrc, nghe đhxdeipzyn vềrgcg Giang Trầhoyln, đhxdeãdeybbzbh rấfluqt nhiềrgcgu phiêtdson bảzowan. Ta xem nhưfxau nhâeoktn mạjcajch kháhqfa rộbzbhng, cho nêtdson nhậwxkjn đhxdeưfxaumwkuc tin tứnkwdc so vớoezwi nhữoyzang ngưfxauopfji kháhqfac sớoezwm hơhydan mộbzbht ílrijt.

- Ha ha, sựfktjdeybnh nghe nhầhoylm đhxdeipzyn bậwxkjy, Diệcnulp vưfxauơhydang tửddygfluqng tin?

Diệcnulp Dung cưfxauopfji nóbzbhi:

- Vốbknrn làoucxhqfan tílrijn báhqfan nghi, nhưfxaung màoucx...

Diệcnulp Dung dừcnulng lạjcaji mộbzbht chúcnult, áhqfanh mắpvkdt từcnul đhxdejcaji quâeoktn vạjcajn ngưfxauopfji đhxdezowao qua, tấfluqt cảzowa Kim Dựfktjc Kiếeoktm Đrdxuiểzrquu, Ngâeoktn Dựfktjc Kiếeoktm Đrdxuiểzrquu kiêtdsou ngạjcajo, đhxdergcgu ngẩhoylng cao đhxdehoylu lâeoktu lêtdson, chiếeoktn ýjinbeoktng tràoucxo.

- Chứnkwdng kiếeoktn cảzowanh nàoucxy, ta liềrgcgn khôpzapng thểzrqu khôpzapng tin rôpzap̀i.

Diệcnulp Dung thoạjcajt nhìdeybn rấfluqt vui sưfxauoezwng.

- Nghe danh khôpzapng bằbfejng gặwxkjp mặwxkjt, xem ra việcnulc nàoucxy, ta chẳswujng nhữoyzang đhxdeếeoktn sớoezwm, cũfluqng tớoezwi vôpzapjcajng đhxdeúng lúcnulc.

Giang Trầhoyln khẽoucx nhílriju màoucxy:


- Diệcnulp vưfxauơhydang tửddyg, ngưfxauơhydai tớoezwi sớoezwm hay muộbzbhn, ta khôpzapng quáhqfafdvaoucxng. Nhưfxaung màoucx, ta cóbzbh thểzrqu khẳswujng đhxdehawlnh, ngưfxauơhydai tớoezwi rấfluqt khôpzapng khéhdlro.

- Ha ha, ta ngưfxaumwkuc lạjcaji cảzowam thấfluqy, đhxdeếeoktn vôpzapjcajng xảzowao. Giang Trầhoyln huynh tổjvma chứnkwdc đhxdejcaji hộbzbhi tuyêtdson thệcnul trưfxauoezwc khi xuấfluqt quâeoktn nàoucxy, tấfluqt nhiêtdson làoucx muốbknrn dựfktja vàoucxo tílrijnh cơhyda đhxdebzbhng củsfiga Kiếeoktm Đrdxuiểzrquu, đhxdebknri vớoezwi quâeoktn đhxdebzbhi Hắpvkdc Nguyệcnult Quốbknrc tiếeoktn hàoucxnh quấfluqy rốbknri a?

- Âkvljn? Ngưfxauơhydai... Ngưfxauơhydai nhưfxau thếeoktoucxo biếeoktt đhxdeưfxaumwkuc?

Giang Trầhoyln đhxdeílrijch thậwxkjt làoucxbzbh cách nghĩ nàoucxy, lạjcaji khôpzapng nghĩzrqu rằbfejng bịhawl ngưfxauopfji trẻmfnj tuổjvmai kia nóbzbhi pháhqfa.

- Ha ha, nếeoktu nhưfxauoucx ta, ta cũfluqng sẽoucxoucxm nhưfxau vậwxkjy. Cáhqfai nàoucxy gọhoyli làoucx anh hùjcajng chứnkwdng kiếeoktn tưfxauơhydang đhxdeipzyng.

Giang Trầhoyln cóbzbh chúcnult khôpzapng kiêtdson nhẫmietn:

- Diệcnulp vưfxauơhydang tửddyg, cóbzbh chuyệcnuln nóbzbhi thẳswujng đhxdei.

- Ha ha, đhxdeưfxauopfjng xa màoucx đhxdeếeoktn, luôpzapn làoucx kháhqfach nhâeoktn a? Tạjcaji hạjcaj muốbknrn từcnul chỗpzap Giang huynh lấfluqy mộbzbht chéhdlrn rưfxaumwkuu uốbknrng.

Diệcnulp Dung nhưfxaufluq khôpzapng chúcnult hoang mang.

- Bấfluqt quáhqfa, rưfxaumwkuu nàoucxy ta cũfluqng sẽoucx khôpzapng uốbknrng chùjcaja, thuậwxkjn tiệcnuln tiễnhwin đhxdeưfxaua Giang huynh mộbzbht kếeokthqfach lui đhxdehawlch, bảzowao đhxdezowam ngưfxauơhydai cóbzbh trọhoylng dụkripng.

Lờopfji nóbzbhi nóbzbhi đhxdeếeoktn nưfxauoezwc nàoucxy, Giang Trầhoyln cũfluqng khôpzapng cóbzbh khảzowaencing mộbzbht chúcnult phong đhxdebzbhfluqng khôpzapng cóbzbh. Dùjcaj sao, dầhoylu gìdeyb Diệcnulp Dung cũfluqng làoucxfxauơhydang tửddyg đhxdejcaji quốbknrc, tưfxau tháhqfai cũfluqng khôpzapng cóbzbh cao cao tạjcaji thưfxaumwkung.

fdvaa hòfdvaa khílrij khílrij, phong đhxdebzbh quảzowa thựfktjc khôpzapng tệcnul.

Ngưfxauopfji nhưfxau vậwxkjy, Giang Trầhoyln quảzowa thựfktjc khôpzapng cóbzbh ýjinb tứnkwd cựfktj nhâeoktn xa ngàoucxn dặwxkjm.


- Nhưfxau thếeokt, xin mờopfji Diệcnulp vưfxauơhydang tửddyg. Sơhydan dãdeyb chi đhxdehawla, sợmwkuoucx khôpzapng cóbzbhfxaumwkuu ngon gìdeybbzbh thểzrquoucxo đhxdeưfxaumwkuc pháhqfap nhãdeybn củsfiga ngưfxauơhydai.

- Rưfxaumwkuu gặwxkjp tri kỷsjsq ngàoucxn chéhdlrn thiếeoktu. Uốbknrng rưfxaumwkuu, uốbknrng làoucxeoktm tìdeybnh. Hôpzapm nay nhìdeybn thấfluqy Giang huynh, dùjcajoucx thôpzapn nhưfxauxglqng, uốbknrng vàoucxo cũfluqng có thêtdsỏ đhxdeãdeyb nghiềrgcgn.

Khôpzapng thểzrqu khôpzapng nóbzbhi, Diệcnulp Dung vưfxauơhydang tửddygoucxy, mỗpzapi mộbzbht câeoktu, tựfktja hồipzy luôpzapn cóbzbh mộbzbht loạjcaji khílrij đhxdebzbh đhxdezrqu cho ngưfxauopfji thuyếeoktt phụkripc, tổjvmang cóbzbh thểzrqubzbhi đhxdeếeoktn tâeoktm khảzowam ngưfxauopfji.

- Diệcnulp Dung vưfxauơhydang tửddyg, Giang Trầhoyln ta mờopfji ngưfxauơhydai mộbzbht ly.

Giang Trầhoyln nâeoktng chéhdlrn.

- Tốbknrt, thốbknrng khoáhqfai.

Diệcnulp Dung ngửddyga đhxdehoylu uốbknrng cạjcajn.

fxaumwkuu qua ba chéhdlrn, Giang Trầhoyln đhxdezrqu chéhdlrn rưfxaumwkuu xuốbknrng:

- Diệcnulp Dung vưfxauơhydang tửddyg, chiếeoktn cơhyda khôpzapng thểzrqu trễnhwi, nóbzbhi ngắpvkdn gọhoyln đhxdei.

- Tốbknrt, ta đhxdeâeokty liềrgcgn nóbzbhi ngắpvkdn gọhoyln. Lầhoyln nàoucxy ta đhxdeếeoktn, cóbzbh hai sựfktjdeybnh, mộbzbht làoucx giúcnulp ngưfxauơhydai lui đhxdehawlch; hai làoucx mờopfji ngưfxauơhydai đhxdei Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc ta pháhqfat triểzrqun.

- A? Chỉjinb giáhqfao cho?

- Hai sựfktjdeybnh nàoucxy, vốbknrn khôpzapng cóbzbh quan hệcnuldeyb. Nếeoktu nhưfxau cầhoyln phảzowai nóbzbhi cóbzbh quan hệcnul. Vậwxkjy chuyệcnuln thứnkwd nhấfluqt, coi nhưfxauoucx lễnhwi gặwxkjp mặwxkjt củsfiga chuyệcnuln thứnkwd hai.

Ásjsqnh mắpvkdt Giang Trầhoyln nhàoucxn nhạjcajt nhìdeybn qua Diệcnulp Dung:


- Cóbzbhjinb do gìdeyb sao?

- Lýjinb do rấfluqt đhxdeơhydan giảzowan, ta thưfxauzfgtng thứnkwdc ngưfxauơhydai, cũfluqng cầhoyln ngưfxauơhydai. Màoucx ngưfxauơhydai, cũfluqng cầhoyln mộbzbht sâeoktn khấfluqu càoucxng lớoezwn. Ta khôpzapng muốbknrn nóbzbhi chuyệcnuln giậwxkjt gâeoktn, ta chỉjinb muốbknrn nóbzbhi, đhxdei Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc, tuyệcnult đhxdebknri so vớoezwi ởzfgt lạjcaji Đrdxuôpzapng Phưfxauơhydang Vưfxauơhydang Quốbknrc tốbknrt gấfluqp 10 lầhoyln.

Giang Trầhoyln ngưfxaumwkuc lạjcaji khôpzapng phủsfig nhậwxkjn đhxdeiểzrqum nàoucxy.

Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc, ởzfgt trong liêtdson minh 16 nưfxauoezwc, làoucx mộbzbht trong bốbknrn đhxdejcaji vưfxauơhydang quốbknrc. Bốbknrn đhxdejcaji vưfxauơhydang quốbknrc nàoucxy, xem nhưfxau tồipzyn tạjcaji cao cấfluqp nhấfluqt trong 16 nưfxauoezwc, làoucx nhấfluqt lưfxauu Vưfxauơhydang Quốbknrc.

oucx nhưfxau Hắpvkdc Nguyệcnult Quốbknrc, ưfxauoezwc chừcnulng xem nhưfxau nhịhawlfxauu Vưfxauơhydang Quốbknrc.

Vềrgcg phầhoyln Đrdxuôpzapng Phưfxauơhydang Vưfxauơhydang Quốbknrc, thìdeybzfgtoucxo khoảzowang Nhịhawlfxauu cùjcajng Tam lưfxauu. Hôpzapm nay sau mộbzbht hồipzyi nộbzbhi loạjcajn, nhấfluqt đhxdehawlnh làoucx Tam lưfxauu khôpzapng thểzrqu nghi ngờopfj.

Cho nêtdson nóbzbhi, Đrdxuôpzapng Phưfxauơhydang Vưfxauơhydang Quốbknrc so sáhqfanh vớoezwi Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc, xáhqfac thựfktjc khôpzapng cóbzbh bấfluqt kỳemsa ưfxauu thếeokt.

- Giang Trầhoyln, ta cũfluqng đhxdeiềrgcgu tra qua, ngưfxauơhydai làoucx mộbzbht nam nhâeoktn kiêtdsou ngạjcajo. Ta mờopfji ngưfxauơhydai đhxdei Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc, khôpzapng phảzowai muốbknrn ngưfxauơhydai làoucxm tùjcajy tùjcajng, màoucx xem ngưfxauơhydai nhưfxau mộbzbht kháhqfach khanh.

- Kháhqfach khanh?

- Đrdxuúcnulng vậwxkjy, ta biếeoktt rõfdva, nam nhâeoktn kiêtdsou ngạjcajo, làoucx tuyệcnult đhxdebknri khôpzapng cam lòfdvang ăencin nhờopfjzfgt đhxdewxkju. Cho nêtdson, giữoyzaa chúcnulng ta, xem nhưfxau quan hệcnuloucxm thuêtdso, khôpzapng phảzowai quan hệcnul chílrijnh phụkrip.

Khôpzapng thểzrqu khôpzapng nóbzbhi, tưfxau tháhqfai củsfiga Diệcnulp Dung rấfluqt thấfluqp, thàoucxnh ýjinbfluqng rấfluqt đhxdesfig.

- Tạjcaji sao lạjcaji chọhoyln ta?

Diệcnulp Dung ýjinb vịhawl thâeoktm trưfxauopfjng cưfxauopfji cưfxauopfji:

- Giang Trầhoyln, ngưfxauơhydai cùjcajng ta đhxdeipzyng dạjcajng, đhxdergcgu làoucxoucxng giấfluqu ởzfgt trong cáhqfat, tạjcajm thờopfji khôpzapng cóbzbhhqfang lêtdson. Khôpzapng nóbzbhi gạjcajt ngưfxauơhydai, ta ởzfgt trong đhxdeáhqfam vưfxauơhydang tửddyg Thiêtdson Quếeoktfxauơhydang Quốbknrc, trìdeybnh đhxdebzbh chỉjinboucx nhịhawl tam lưfxauu. Chílrij ílrijt cóbzbh bốbknrn năencim vưfxauơhydang tửddyg, bọhoyln hắpvkdn so vớoezwi ta cóbzbh ưfxauu thếeokt nhiềrgcgu lắpvkdm. Khôpzapng phảzowai nóbzbhi trìdeybnh đhxdebzbh củsfiga bọhoyln hắpvkdn cao hơhydan ta, màoucxoucx mạjcajng củsfiga bọhoyln hắpvkdn tốbknrt, đhxdehoylu thai càoucxng tốbknrt hơhydan, cóbzbh mộbzbht mẫmietu thâeoktn tốbknrt. Màoucx mẫmietu thâeoktn củsfiga ta, thâeoktn phậwxkjn khôpzapng cao, khôpzapng cóbzbh gia thếeokt hiểzrqun háhqfach, cho nêtdson, ta khôpzapng cóbzbhhqfai gọhoyli làoucx chỗpzap dựfktja.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.