Độc Tôn Tam Giới

Chương 210 : Khách đến thăm thần bí 1

    trước sau   
- Bằfkhwng hữwksuu, xuấpfcjt hiệvjamn đqzthi!

Trong hưfaua khôwfbing phía đqzthôwfbing, mộmwfht bóipmwng dáhowrng thanh sắiwkqc, nhanh nhưfaua tia chớatltp nhảvnify lêkblun khôwfbing màyext đqzthếjbnhn.

Trong lúfzwhc đqzthóipmw, hưfaua khôwfbing giốnsking nhưfaua mặwkzst nưfauaatltc bịnski mộmwfht chiếjbnhc thuyềcyacn vạblqfch pháhowr, táhowrch ra hai bêkblun.

ipmwng dáhowrng thanh sắiwkqc càyextng lúfzwhc càyextng lớatltn, làyext mộmwfht hung thúfzwh sau lưfauang mọjaprc hai cáhowrnh. Con hung thúfzwhyexty răwsdgng nanh dữwksu tợdsmkn, đqzthdgtku so vớatlti Thanh Dựnnrac Kiếjbnhm Đchudiểznrau càyextng muốnskin lớatltn hơblqfn gấpfcjp bộmwfhi.

Cánh băwsdg̀ng thịt kia càyextng làyext che khuấpfcjt bầdgtku trờatlti, so vớatlti hai cáhowrnh củwztva Kim Dựnnrac Kiếjbnhm Đchudiểznrau càyextng thêkblum nguy nga khổqeikng lồtfai.

Trêkblun lưfauang quáhowri vậlyput kia, ngồtfaii mộmwfht thanh niêkblun cẩqzthm bàyexto, quầdgtkn áhowro vàyext trang sứuxpxc hoa lệvjam, ởkqhafauaatlti vạblqfn ngưfauaatlti ngưfauang mắiwkqt nhìroton, thầdgtkn tháhowri rõdctqyextng nhẹvjam nhõdctqm, khoan thai tựnnra nhiêkblun.


Khíqzth đqzthmwfh củwztva ngưfauaatlti nàyexty cựnnrac kỳvmjd bấpfcjt phàyextm, xem tuổqeiki củwztva hắiwkqn, so vớatlti Giang Trầdgtkn chỉdxtk lớatltn hơblqfn mộmwfht hai tuổqeiki, nhưfauang trong mơblqf hồtfai, đqzthãbnjaipmw mộmwfht loạblqfi khíqzth đqzthmwfh thàyextnh thụvcnac.

Xem tu vi củwztva hắiwkqn, tựnnraa hồtfai khôwfbing cóipmw đqzthmwfht pháhowr Linh Đchudblqfo, nhưfauang khôwfbing thểznra nghi ngờatlt, tấpfcjt nhiêkblun làyext Châhmvxn Khíqzth cảvnifnh đqzthdxtknh phong, mưfauaatlti mộmwfht mạblqfch Châhmvxn khíqzth đqzthblqfi sưfaua.

Áoltpnh mắiwkqt thanh niêkblun kia sâhmvxu xa, vạblqfn đqzthblqfi quâhmvxn trong mắiwkqt hắiwkqn, phảvnifng phấpfcjt nhưfauafauaơblqf̣ng bùn, coi nhưfaua khôwfbing thấpfcjy, màyextyext mụvcnac tiêkbluu chuẩqzthn xáhowrc, hưfauaatltng Giang Trầdgtkn bay tớatlti.

- Ngưfauaơblqfi làyext Giang Trầdgtkn?

Thanh niêkblun khíqzth đqzthmwfh bấpfcjt phàyextm kia, mỉdxtkm cưfauaatlti nhìroton qua Giang Trầdgtkn, ởkqha trong nụvcnafauaatlti kia, lộmwfh ra mộmwfht cỗdsmk thiệvjamn ýatlt.

- Ta làyext Giang Trầdgtkn, tôwfbin giáhowryext ai?

Giang Trầdgtkn cóipmw chúfzwht nghi hoặwkzsc.

- Tựnnra giớatlti thiệvjamu thoáhowrng mộmwfht pháhowrt, ta gọjapri Diệvjamp Dung, đqzthếjbnhn từvylw Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic.

Thanh niêkblun nàyexty trong tưfauaơblqfi cưfauaatlti, luôwfbin mang theo mộmwfht loạblqfi tựnnra tin cùaqemng thong dong đqzthznra cho ngưfauaatlti thuyếjbnht phụvcnac, đqzthznra cho ngưfauaatlti ởkqhapfcjn tưfauadsmkng đqzthdgtku tiêkblun liềcyacn cóipmw thểznra sinh ra mộmwfht loạblqfi cảvnifm giáhowrc thâhmvxn cậlypun.

- Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic?

Khuôwfbin mặwkzst Giang Trầdgtkn cóipmw chúfzwht đqzthmwfhng.

- Nếjbnhu nhưfaua nhớatlt khôwfbing lầdgtkm, họjapr Diệvjamp, làyext quốnskic họjapr củwztva Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic a?

- Ha ha, Giang Trầdgtkn huynh nóipmwi khôwfbing sai. Tạblqfi hạblqfyext tứuxpxfauaơblqfng tửkoux củwztva quốnskic quâhmvxn Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic.


- Tứuxpxfauaơblqfng tửkoux?

Giang Trầdgtkn cưfauaatlti nóipmwi.

- Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic, đqzthưfauadsmkc xưfauang bốnskin đqzthblqfi vưfauaơblqfng quốnskic trong liêkblun minh 16 nưfauaatltc, thựnnrac lựnnrac cưfauaatltng hoàyextnh, ởkqha trong 16 nưfauaatltc cũssmnng làyext tồtfain tạblqfi sốnski mộmwfht sốnski hai a. Tạblqfi sao Diệvjamp vưfauaơblqfng tửkoux lạblqfi cóipmw hứuxpxng thúfzwh, đqzthếjbnhn chỗdsmk thâhmvxm sơblqfn cùaqemng cốnskic củwztva chúfzwhng ta?

Diệvjamp Dung cưfauaatlti ha ha:

- Giang Trầdgtkn huynh thậlyput sựnnrayext khiêkblum tốnskin. Hiệvjamn tạblqfi toàyextn bộmwfh 16 quốnskic, nghe đqzthtfain vềcyac Giang Trầdgtkn, đqzthãbnjaipmw rấpfcjt nhiềcyacu phiêkblun bảvnifn. Ta xem nhưfaua nhâhmvxn mạblqfch kháhowr rộmwfhng, cho nêkblun nhậlypun đqzthưfauadsmkc tin tứuxpxc so vớatlti nhữwksung ngưfauaatlti kháhowrc sớatltm hơblqfn mộmwfht íqztht.

- Ha ha, sựnnrarotonh nghe nhầdgtkm đqzthtfain bậlypuy, Diệvjamp vưfauaơblqfng tửkouxssmnng tin?

Diệvjamp Dung cưfauaatlti nóipmwi:

- Vốnskin làyexthowrn tíqzthn báhowrn nghi, nhưfauang màyext...

Diệvjamp Dung dừvylwng lạblqfi mộmwfht chúfzwht, áhowrnh mắiwkqt từvylw đqzthblqfi quâhmvxn vạblqfn ngưfauaatlti đqzthvnifo qua, tấpfcjt cảvnif Kim Dựnnrac Kiếjbnhm Đchudiểznrau, Ngâhmvxn Dựnnrac Kiếjbnhm Đchudiểznrau kiêkbluu ngạblqfo, đqzthcyacu ngẩqzthng cao đqzthdgtku lâhmvxu lêkblun, chiếjbnhn ýatlthmvxng tràyexto.

- Chứuxpxng kiếjbnhn cảvnifnh nàyexty, ta liềcyacn khôwfbing thểznra khôwfbing tin rôwfbìi.

Diệvjamp Dung thoạblqft nhìroton rấpfcjt vui sưfauaatltng.

- Nghe danh khôwfbing bằfkhwng gặwkzsp mặwkzst, xem ra việvjamc nàyexty, ta chẳxrcjng nhữwksung đqzthếjbnhn sớatltm, cũssmnng tớatlti vôwfbiaqemng đqzthúng lúfzwhc.

Giang Trầdgtkn khẽatlt nhíqzthu màyexty:


- Diệvjamp vưfauaơblqfng tửkoux, ngưfauaơblqfi tớatlti sớatltm hay muộmwfhn, ta khôwfbing quáhowrdctqyextng. Nhưfauang màyext, ta cóipmw thểznra khẳxrcjng đqzthnskinh, ngưfauaơblqfi tớatlti rấpfcjt khôwfbing khépfcjo.

- Ha ha, ta ngưfauadsmkc lạblqfi cảvnifm thấpfcjy, đqzthếjbnhn vôwfbiaqemng xảvnifo. Giang Trầdgtkn huynh tổqeik chứuxpxc đqzthblqfi hộmwfhi tuyêkblun thệvjam trưfauaatltc khi xuấpfcjt quâhmvxn nàyexty, tấpfcjt nhiêkblun làyext muốnskin dựnnraa vàyexto tíqzthnh cơblqf đqzthmwfhng củwztva Kiếjbnhm Đchudiểznrau, đqzthnskii vớatlti quâhmvxn đqzthmwfhi Hắiwkqc Nguyệvjamt Quốnskic tiếjbnhn hàyextnh quấpfcjy rốnskii a?

- Âcvuqn? Ngưfauaơblqfi... Ngưfauaơblqfi nhưfaua thếjbnhyexto biếjbnht đqzthưfauadsmkc?

Giang Trầdgtkn đqzthíqzthch thậlyput làyextipmw cách nghĩ nàyexty, lạblqfi khôwfbing nghĩsjus rằfkhwng bịnski ngưfauaatlti trẻatpw tuổqeiki kia nóipmwi pháhowr.

- Ha ha, nếjbnhu nhưfauayext ta, ta cũssmnng sẽatltyextm nhưfaua vậlypuy. Cáhowri nàyexty gọjapri làyext anh hùaqemng chứuxpxng kiếjbnhn tưfauaơblqfng đqzthtfaing.

Giang Trầdgtkn cóipmw chúfzwht khôwfbing kiêkblun nhẫwkzsn:

- Diệvjamp vưfauaơblqfng tửkoux, cóipmw chuyệvjamn nóipmwi thẳxrcjng đqzthi.

- Ha ha, đqzthưfauaatltng xa màyext đqzthếjbnhn, luôwfbin làyext kháhowrch nhâhmvxn a? Tạblqfi hạblqf muốnskin từvylw chỗdsmk Giang huynh lấpfcjy mộmwfht chépfcjn rưfauadsmku uốnsking.

Diệvjamp Dung nhưfauassmn khôwfbing chúfzwht hoang mang.

- Bấpfcjt quáhowr, rưfauadsmku nàyexty ta cũssmnng sẽatlt khôwfbing uốnsking chùaqema, thuậlypun tiệvjamn tiễwlaun đqzthưfauaa Giang huynh mộmwfht kếjbnhhowrch lui đqzthnskich, bảvnifo đqzthvnifm ngưfauaơblqfi cóipmw trọjaprng dụvcnang.

Lờatlti nóipmwi nóipmwi đqzthếjbnhn nưfauaatltc nàyexty, Giang Trầdgtkn cũssmnng khôwfbing cóipmw khảvnifwsdgng mộmwfht chúfzwht phong đqzthmwfhssmnng khôwfbing cóipmw. Dùaqem sao, dầdgtku gìroto Diệvjamp Dung cũssmnng làyextfauaơblqfng tửkoux đqzthblqfi quốnskic, tưfaua tháhowri cũssmnng khôwfbing cóipmw cao cao tạblqfi thưfauadsmkng.

uexla hòuexla khíqzth khíqzth, phong đqzthmwfh quảvnif thựnnrac khôwfbing tệvjam.

Ngưfauaatlti nhưfaua vậlypuy, Giang Trầdgtkn quảvnif thựnnrac khôwfbing cóipmw ýatlt tứuxpx cựnnra nhâhmvxn xa ngàyextn dặwkzsm.


- Nhưfaua thếjbnh, xin mờatlti Diệvjamp vưfauaơblqfng tửkoux. Sơblqfn dãbnja chi đqzthnskia, sợdsmkyext khôwfbing cóipmwfauadsmku ngon gìrotoipmw thểznrayexto đqzthưfauadsmkc pháhowrp nhãbnjan củwztva ngưfauaơblqfi.

- Rưfauadsmku gặwkzsp tri kỷysxw ngàyextn chépfcjn thiếjbnhu. Uốnsking rưfauadsmku, uốnsking làyexthmvxm tìrotonh. Hôwfbim nay nhìroton thấpfcjy Giang huynh, dùaqemyext thôwfbin nhưfauatkjing, uốnsking vàyexto cũssmnng có thêkblủ đqzthãbnja nghiềcyacn.

Khôwfbing thểznra khôwfbing nóipmwi, Diệvjamp Dung vưfauaơblqfng tửkouxyexty, mỗdsmki mộmwfht câhmvxu, tựnnraa hồtfai luôwfbin cóipmw mộmwfht loạblqfi khíqzth đqzthmwfh đqzthznra cho ngưfauaatlti thuyếjbnht phụvcnac, tổqeikng cóipmw thểznraipmwi đqzthếjbnhn tâhmvxm khảvnifm ngưfauaatlti.

- Diệvjamp Dung vưfauaơblqfng tửkoux, Giang Trầdgtkn ta mờatlti ngưfauaơblqfi mộmwfht ly.

Giang Trầdgtkn nâhmvxng chépfcjn.

- Tốnskit, thốnsking khoáhowri.

Diệvjamp Dung ngửkouxa đqzthdgtku uốnsking cạblqfn.

fauadsmku qua ba chépfcjn, Giang Trầdgtkn đqzthznra chépfcjn rưfauadsmku xuốnsking:

- Diệvjamp Dung vưfauaơblqfng tửkoux, chiếjbnhn cơblqf khôwfbing thểznra trễwlau, nóipmwi ngắiwkqn gọjaprn đqzthi.

- Tốnskit, ta đqzthâhmvxy liềcyacn nóipmwi ngắiwkqn gọjaprn. Lầdgtkn nàyexty ta đqzthếjbnhn, cóipmw hai sựnnrarotonh, mộmwfht làyext giúfzwhp ngưfauaơblqfi lui đqzthnskich; hai làyext mờatlti ngưfauaơblqfi đqzthi Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic ta pháhowrt triểznran.

- A? Chỉdxtk giáhowro cho?

- Hai sựnnrarotonh nàyexty, vốnskin khôwfbing cóipmw quan hệvjamroto. Nếjbnhu nhưfaua cầdgtkn phảvnifi nóipmwi cóipmw quan hệvjam. Vậlypuy chuyệvjamn thứuxpx nhấpfcjt, coi nhưfauayext lễwlau gặwkzsp mặwkzst củwztva chuyệvjamn thứuxpx hai.

Áoltpnh mắiwkqt Giang Trầdgtkn nhàyextn nhạblqft nhìroton qua Diệvjamp Dung:


- Cóipmwatlt do gìroto sao?

- Lýatlt do rấpfcjt đqzthơblqfn giảvnifn, ta thưfauakqhang thứuxpxc ngưfauaơblqfi, cũssmnng cầdgtkn ngưfauaơblqfi. Màyext ngưfauaơblqfi, cũssmnng cầdgtkn mộmwfht sâhmvxn khấpfcju càyextng lớatltn. Ta khôwfbing muốnskin nóipmwi chuyệvjamn giậlyput gâhmvxn, ta chỉdxtk muốnskin nóipmwi, đqzthi Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic, tuyệvjamt đqzthnskii so vớatlti ởkqha lạblqfi Đchudôwfbing Phưfauaơblqfng Vưfauaơblqfng Quốnskic tốnskit gấpfcjp 10 lầdgtkn.

Giang Trầdgtkn ngưfauadsmkc lạblqfi khôwfbing phủwztv nhậlypun đqzthiểznram nàyexty.

Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic, ởkqha trong liêkblun minh 16 nưfauaatltc, làyext mộmwfht trong bốnskin đqzthblqfi vưfauaơblqfng quốnskic. Bốnskin đqzthblqfi vưfauaơblqfng quốnskic nàyexty, xem nhưfaua tồtfain tạblqfi cao cấpfcjp nhấpfcjt trong 16 nưfauaatltc, làyext nhấpfcjt lưfauau Vưfauaơblqfng Quốnskic.

yext nhưfaua Hắiwkqc Nguyệvjamt Quốnskic, ưfauaatltc chừvylwng xem nhưfaua nhịnskifauau Vưfauaơblqfng Quốnskic.

Vềcyac phầdgtkn Đchudôwfbing Phưfauaơblqfng Vưfauaơblqfng Quốnskic, thìrotokqhayexto khoảvnifng Nhịnskifauau cùaqemng Tam lưfauau. Hôwfbim nay sau mộmwfht hồtfaii nộmwfhi loạblqfn, nhấpfcjt đqzthnskinh làyext Tam lưfauau khôwfbing thểznra nghi ngờatlt.

Cho nêkblun nóipmwi, Đchudôwfbing Phưfauaơblqfng Vưfauaơblqfng Quốnskic so sáhowrnh vớatlti Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic, xáhowrc thựnnrac khôwfbing cóipmw bấpfcjt kỳvmjd ưfauau thếjbnh.

- Giang Trầdgtkn, ta cũssmnng đqzthiềcyacu tra qua, ngưfauaơblqfi làyext mộmwfht nam nhâhmvxn kiêkbluu ngạblqfo. Ta mờatlti ngưfauaơblqfi đqzthi Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic, khôwfbing phảvnifi muốnskin ngưfauaơblqfi làyextm tùaqemy tùaqemng, màyext xem ngưfauaơblqfi nhưfaua mộmwfht kháhowrch khanh.

- Kháhowrch khanh?

- Đchudúfzwhng vậlypuy, ta biếjbnht rõdctq, nam nhâhmvxn kiêkbluu ngạblqfo, làyext tuyệvjamt đqzthnskii khôwfbing cam lòuexlng ăwsdgn nhờatltkqha đqzthlypuu. Cho nêkblun, giữwksua chúfzwhng ta, xem nhưfaua quan hệvjamyextm thuêkblu, khôwfbing phảvnifi quan hệvjam chíqzthnh phụvcna.

Khôwfbing thểznra khôwfbing nóipmwi, tưfaua tháhowri củwztva Diệvjamp Dung rấpfcjt thấpfcjp, thàyextnh ýatltssmnng rấpfcjt đqzthwztv.

- Tạblqfi sao lạblqfi chọjaprn ta?

Diệvjamp Dung ýatlt vịnski thâhmvxm trưfauaatltng cưfauaatlti cưfauaatlti:

- Giang Trầdgtkn, ngưfauaơblqfi cùaqemng ta đqzthtfaing dạblqfng, đqzthcyacu làyextyextng giấpfcju ởkqha trong cáhowrt, tạblqfm thờatlti khôwfbing cóipmwhowrng lêkblun. Khôwfbing nóipmwi gạblqft ngưfauaơblqfi, ta ởkqha trong đqztháhowrm vưfauaơblqfng tửkoux Thiêkblun Quếjbnhfauaơblqfng Quốnskic, trìrotonh đqzthmwfh chỉdxtkyext nhịnski tam lưfauau. Chíqzth íqztht cóipmw bốnskin năwsdgm vưfauaơblqfng tửkoux, bọjaprn hắiwkqn so vớatlti ta cóipmw ưfauau thếjbnh nhiềcyacu lắiwkqm. Khôwfbing phảvnifi nóipmwi trìrotonh đqzthmwfh củwztva bọjaprn hắiwkqn cao hơblqfn ta, màyextyext mạblqfng củwztva bọjaprn hắiwkqn tốnskit, đqzthdgtku thai càyextng tốnskit hơblqfn, cóipmw mộmwfht mẫwkzsu thâhmvxn tốnskit. Màyext mẫwkzsu thâhmvxn củwztva ta, thâhmvxn phậlypun khôwfbing cao, khôwfbing cóipmw gia thếjbnh hiểznran háhowrch, cho nêkblun, ta khôwfbing cóipmwhowri gọjapri làyext chỗdsmk dựnnraa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.