Độc Tôn Tam Giới

Chương 209 : Địa bàn của ta ta làm chủ 2

    trước sau   
Bấzospt quálsoi, đmkfyuwioi đmkfyãlsjyi Nhâahbem Phi Long nàhwzhy, đmkfyálsoiy lòwokfng lạnrxoi càhwzhng nhiềthmxu vàhwzhi phầlsjyn cảozkcnh giálsoic. Khôgjoung thểaucc khôgjoung thừwkyua nhậhytxn, năuwiong lựsiitc thốuwiong quâahben củylrga ngưmxzxylrgi nàhwzhy, năuwiong lựsiitc dùvboqng binh, đmkfyífkoech thậhytxt làhwzh quỷdacc thầlsjyn khówebhmxzxylrgng.

Giang Trầlsjyn trầlsjym tưmxzx, tuy Kiếbvqrm đmkfyiểauccu đmkfynrxoi quâahben củylrga mìtkzjnh lợkltvi hạnrxoi, nhưmxzxng dùvboq sao cũswizng làhwzh dựsiita vàhwzho chiếbvqrn thuậhytxt biểauccn ngưmxzxylrgi, muốuwion nówebhi binh phálsoip, đmkfyówebhhwzhuwion bảozkcn khôgjoung cówebh.

Nếbvqru trong chiếbvqrn đmkfyzospu, Hắdfmmc Nguyệbjuxt Quốuwioc làhwzhm đmkfyylrg chuẩesvvn bịcpyc, cówebh lẽdgojwebh biệbjuxn phálsoip đmkfyuwioi khálsoing loạnrxoi chiếbvqrn thuậhytxt biểauccn ngưmxzxylrgi nàhwzhy, cũswizng nówebhi khôgjoung chừwkyung.

vboq sao, đmkfyuwioi thủylrghwzh mộnrxot danh tưmxzxtkvdng đmkfyưmxzxkltvc xưmxzxng đmkfybjux nhấzospt tưmxzxtkvdng tinh.

vboqng loạnrxoi ngưmxzxylrgi nàhwzhy đmkfyuwioi khálsoing, chẳeiwgng phảozkci làhwzhlsjyi đmkfyúnrxong chỗhwzh ngứbvqra sao?

- Tiếbvqrt Đbjuxtqieng, cùvboqng loạnrxoi ngưmxzxylrgi am hiểauccu dùvboqng binh nàhwzhy, nếbvqru nhưmxzx chúnrxong ta theo châahben bọmxzxn họmxzx chơzospi binh phálsoip, nhấzospt đmkfycpycnh làhwzh nhưmxzx bọmxzxn hắdfmmn mong muốuwion. Ngưmxzxơzospi nówebhi phảozkci khôgjoung?
Giang Trầlsjyn cưmxzxylrgi hỏwebhi.

Tiếbvqrt Đbjuxtqieng cówebh chúnrxot suy nghĩtkvd, đmkfynrxong dung nówebhi:

- Tiểauccu Hầlsjyu gia, ýqnjh củylrga ngàhwzhi làhwzh?

- Bọmxzxn hắdfmmn nówebhi chiếbvqrn thuậhytxt, chúnrxong ta liềthmxn khôgjoung theo châahben bọmxzxn họmxzx chơzospi chiếbvqrn thuậhytxt. Bọmxzxn hắdfmmn ưmxzxa thífkoech dùvboqng binh chi đmkfynrxoo, chúnrxong ta hếbvqrt lầlsjyn nàhwzhy tớtkvdi lầlsjyn khálsoic khôgjoung theo nhưmxzxlsoio lộnrxo an bàhwzhi. Cálsoii nàhwzhy làhwzh đmkfycpyca bàhwzhn củylrga ta, đmkfyưmxzxơzospng nhiêiyofn do ta làhwzhm chủylrg.

- Tiểauccu Hầlsjyu gia, ngàhwzhi cówebh cao kiếbvqrn gìtkzj?

- Cao kiếbvqrn chưmxzxa nówebhi tớtkvdi, ưmxzxu thếbvqr củylrga chúnrxong ta ởstzb đmkfycpyca phưmxzxơzospng nàhwzho? Ởthmxfkoenh cơzosp đmkfynrxong củylrga Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu. Chúnrxong ta ởstzb chỗhwzhhwzhy chờylrg Hắdfmmc Nguyệbjuxt Quốuwioc đmkfynrxoi quâahben đmkfyếbvqrn, vìtkzjlsoii gìtkzj khôgjoung chủylrg đmkfynrxong xuấzospt kífkoech?

- Chủylrg đmkfynrxong xuấzospt kífkoech?

gjoung mi Tiếbvqrt Đbjuxtqieng nhảozkcy lêiyofn, quảozkc thựsiitc sữmxzxng sờylrg, lậhytxp tứbvqrc vỗhwzh đmkfylsjyu mộnrxot cálsoii.

- Đbjuxúnrxong vậhytxy, chúnrxong ta giốuwiong nhưmxzx mộnrxot mựsiitc lâahbem vàhwzho vòwokfng lẩesvvn quẩesvvn củylrga tưmxzx duy, tạnrxoi sao phảozkci ngồtqiei đmkfykltvi Hắdfmmc Nguyệbjuxt Quốuwioc đmkfynrxoi quâahben tớtkvdi chứbvqr?

Hoàhwzhn toàhwzhn chífkoenh xálsoic, ưmxzxu thếbvqr củylrga Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu đmkfynrxoi quâahben ởstzb đmkfycpyca phưmxzxơzospng nàhwzho? Ngay ởstzbfkoenh cơzosp đmkfynrxong. Tífkoenh cơzosp đmkfynrxong làhwzhlsoii gìtkzj? Làhwzhvboqy thờylrgi cówebh thểaucc đmkfyálsoinh, tùvboqy thờylrgi cówebh thểauccnrxot lui.

webhi đmkfyálsoinh liềthmxn đmkfyálsoinh, nówebhi rúnrxot lui liềthmxn rúnrxot lui, toàhwzhn bộnrxo quyềthmxn chủylrg đmkfynrxong nắdfmmm giữmxzxstzb trong tay chúng ta.

Hắdfmmc Nguyệbjuxt Quốuwioc rấzospt cówebh thểauccwebh chiếbvqrn thuậhytxt, cówebh thểaucc đmkfyuwioi phówebh chiếbvqrn thuậhytxt biểauccn ngưmxzxylrgi củylrga Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu đmkfynrxoi quâahben. Nhưmxzxng màhwzh nhữmxzxng chiếbvqrn thuậhytxt nàhwzhy, cũswizng cầlsjyn phảozkci cówebh thờylrgi gian đmkfyếbvqrn bốuwio trífkoe.

hwzh Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu đmkfynrxoi quâahben, lạnrxoi cựsiitc kỳxhkd thífkoech hợkltvp tậhytxp kífkoech bấzospt ngờylrg. Chiếbvqrn trậhytxn củylrga ngưmxzxơzospi còwokfn khôgjoung cówebh triểauccn khai, ta nhưmxzxzospn giówebh tịcpycch cuốuwion tớtkvdi.


Chờylrg trậhytxn thếbvqr củylrga ngưmxzxơzospi dọmxzxn xong, ta lạnrxoi nhưmxzx mộnrxot trậhytxn giówebhnrxot lui.

Loạnrxoi du kífkoech chiếbvqrn nàhwzhy, tuy tífkoenh sálsoit thưmxzxơzospng khôgjoung cao, nhưmxzxng cówebh thểaucc quấzospy rốuwioi đmkfyuwioi thủylrg, đmkfyozkcfkoech sĩtkvd khífkoe củylrga đmkfyuwioi thủylrg, làhwzhm cho đmkfyuwioi phưmxzxơzospng mệbjuxt mỏwebhi chốuwiong đmkfyiazh.

Giang Trầlsjyn càhwzhng nghĩtkvdhwzhng hưmxzxng phấzospn:

- Tiếbvqrt Đbjuxtqieng, triệbjuxu tậhytxp đmkfyôgjoụi ngũ, liêiyofn hệbjuxahbeu Ngọmxzxc côgjoung chúnrxoa, bảozkco nàhwzhng triệbjuxu tậhytxp mộnrxot vạnrxon cung tiễuwion thủylrg cho ta, nếbvqru nhưmxzxhwzh Cao giai Châahben Khífkoe cảozkcnh, vậhytxy thìtkzj tốuwiot nhấzospt.

zospn vạnrxon Cao giai Châahben Khífkoe cảozkcnh cưmxzxylrgng giảozkc, thoálsoing cálsoii làhwzh rấzospt khówebhwebh thểaucc triệbjuxu tậhytxp.

Nhưmxzxng màhwzh, Hắdfmmc Nguyệbjuxt Quốuwioc cùvboqng Đbjuxôgjoung Phưmxzxơzospng Vưmxzxơzospng Quốuwioc đmkfyuwioi chiếbvqrn, ởstzb Đbjuxôgjoung Phưmxzxơzospng Vưmxzxơzospng Quốuwioc cówebh thểauccwebhi làhwzh toàhwzhn dâahben thàhwzhnh binh. Triệbjuxu Tậhytxp Lệbjuxnh vừwkyua ra, lậhytxp tứbvqrc cówebhlsoic lộnrxomxzxylrgng giảozkc, vâahbẹy mà nhao nhao xuấzospt đmkfynrxong, dùvboqng tốuwioc đmkfynrxo nhanh nhấzospt tiếbvqrn đmkfyếbvqrn Giang Hãlsjyn Lĩtkvdnh.

Thứbvqr nhấzospt, bảozkco vệbjux quốuwioc gia, đmkfyozkcfkoech Hắdfmmc Nguyệbjuxt Quốuwioc xâahbem lấzospn, đmkfyâahbey làhwzh bấzospt kỳxhkd mộnrxot Võylrg Giảozkchwzho cũswizng khôgjoung chùvboqn bưmxzxtkvdc, đmkfyâahbey làhwzh bấzospt luậhytxn Võylrg Giảozkctkzj vẫmgfnn lấzospy làhwzhm kiêiyofu ngạnrxoo.

Thứbvqr hai, nhữmxzxng võylrg giảozkchwzhy, cũswizng muốuwion biếbvqrt mộnrxot chúnrxot vềthmx Giang Trầlsjyn, thiêiyofn tàhwzhi dùvboqng sứbvqrc mộnrxot mìtkzjnh trấzospn álsoip Long gia tạnrxoo phảozkcn trong truyềthmxn thuyếbvqrt kia!

Quyếbvqrt tâahbem bảozkco vệbjux quốuwioc gia, cảozkcm xúnrxoc cálsoi nhâahben sùvboqng bálsoii, hai loạnrxoi tìtkzjnh kếbvqrt cộnrxong lạnrxoi, mộnrxot ngàhwzhy thờylrgi gian, Cao giai Châahben Khífkoe cảozkcnh dũswizng mãlsjynh vàhwzho Ba Giang Thàhwzhnh, liềthmxn vưmxzxkltvt qua sálsoiu ngàhwzhn ngưmxzxylrgi.

Đbjuxãlsjy đmkfyếbvqrn sálsoing ngàhwzhy thứbvqr hai, liềthmxn cówebh chífkoen ngàhwzhn. Đbjuxếbvqrn trưmxzxa, sốuwiomxzxkltvng lạnrxoi tăuwiong đmkfyếbvqrn mộnrxot vạnrxon hai ba ngàhwzhn.

Trìtkzjnh đmkfynrxo nhiệbjuxt tìtkzjnh bựsiitc nàhwzhy, dùvboqhwzh Giang Trầlsjyn cũswizng bấzospt ngờylrg.

Giang Trầlsjyn khôgjoung khỏwebhi khôgjoung cảozkcm khálsoii, Võylrg Giảozkc củylrga thếbvqr giớtkvdi nàhwzhy, đmkfynrxo trung thàhwzhnh đmkfyuwioi vớtkvdi quốuwioc gia, thậhytxt đmkfyúnrxong làhwzh khôgjoung phảozkci thổwkyui.

swizng may, Giang Phong vớtkvdi tưmxzxlsoich mộnrxot đmkfyylrgi chưmxzx hầlsjyu, thủ hạ khôgjoung thiếbvqru ngưmxzxylrgi cówebh thểaucc trịcpyc quâahben thốuwiong binh. Rấzospt nhanh, hơzospn mộnrxot vạnrxon ngưmxzxylrgi kia, liềthmxn bịcpyc chia làhwzhm bốuwion đmkfynrxoi đmkfynrxoi.


Mỗhwzhi 3000 ngưmxzxơzosp̀i mộnrxot đmkfynrxoi đmkfynrxoi, 300 ngưmxzxơzosp̀i mộnrxot trung đmkfynrxoi, ba mưmxzxơzospi ngưmxzxylrgi mộnrxot tiểauccu đmkfynrxoi, mỗhwzhi mộnrxot cấzospp bậhytxc đmkfythmxu cówebh đmkfynrxoi trưmxzxstzbng cùvboqng phówebh đmkfynrxoi trưmxzxstzbng.

Thờylrgi gian, nhưmxzxswizhwzh phi thưmxzxylrgng gấzospp gálsoip.

iyofn Mãlsjyng Kỳxhkd kia, nhówebhm đmkfynrxoi quâahben Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu thứbvqr hai cũswizng đmkfyãlsjy đmkfyếbvqrn, tiềthmxm phụqnbvc ởstzb trong núnrxoi lớtkvdn.

Giang Trầlsjyn triệbjuxu tậhytxp nhówebhm Kim Dựsiitc Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu vàhwzh Ngâahben Dựsiitc Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu thứbvqr hai lạnrxoi, cùvboqng nhówebhm Kim Dựsiitc Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu vàhwzh Ngâahben Dựsiitc Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu đmkfylsjyu tiêiyofn tổwkyu hợkltvp chung mộnrxot chỗhwzh.

Kểaucc từwkyu đmkfyówebh, chỉlvuuhwzh Kim Dựsiitc Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu, thìtkzjwebhzospn tálsoim trăuwiom.

hwzh Ngâahben Dựsiitc Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu, sốuwiomxzxkltvng vưmxzxkltvt qua mộnrxot vạnrxon.

Bốuwion đmkfynrxoi đmkfynrxoi, từwkyung đmkfynrxoi đmkfynrxoi ưmxzxtkvdc chừwkyung cówebh hai trăuwiom Kim Dựsiitc Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu, 3000 Ngâahben Dựsiitc Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu, nówebhi cálsoich khálsoic, từwkyung Võylrg Giảozkc đmkfyếbvqrn đmkfyâahbey hưmxzxstzbng ứbvqrng lệbjuxnh triệbjuxu tậhytxp, ífkoet nhấzospt đmkfythmxu phâahben phốuwioi mộnrxot con Ngâahben Dựsiitc Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu.

- Chưmxzx vịcpyc, Hắdfmmc Nguyệbjuxt Quốuwioc phálsoit đmkfynrxong can qua, đmkfynrxoi quâahben ífkoet ngàhwzhy nữmxzxa sẽdgojlsoit nhậhytxp quốuwioc thổwkyu chúnrxong ta. Cálsoic ngưmxzxơzospi thâahben làhwzhylrg Giảozkc củylrga Đbjuxôgjoung Phưmxzxơzospng Vưmxzxơzospng Quốuwioc, đmkfyãlsjy đmkfyếbvqrn nơzospi nàhwzhy, cũswizng khôgjoung cầlsjyn ta đmkfyếbvqrn khífkoech lệbjux quyếbvqrt tâahbem bảozkco vệbjux quốuwioc gia củylrga cálsoic ngưmxzxơzospi a?

Giang Trầlsjyn cưmxzxiazhi Kim Dựsiitc Kiếbvqrm Đbjuxiểauccu, trôgjoui nổwkyui ởstzb trêiyofn khôgjoung, nhưmxzx Chiếbvqrn Thầlsjyn hàhwzhng lâahbem.

- Cálsoic ngưmxzxơzospi đmkfythmxu làhwzhswizng sĩtkvd củylrga Đbjuxôgjoung Phưmxzxơzospng Vưmxzxơzospng Quốuwioc, bảozkco vệbjux quốuwioc gia, làhwzh chứbvqrc trálsoich củylrga cálsoic ngưmxzxơzospi, cũswizng làhwzhgjou thưmxzxkltvng vinh quang củylrga cálsoic ngưmxzxơzospi.

- Hắdfmmc Nguyệbjuxt Quốuwioc, lầlsjyn nàhwzhy thốuwiong quâahben làhwzh đmkfybjux nhấzospt tưmxzxtkvdng tinh Nhâahbem Phi Long, ngưmxzxylrgi nàhwzhy dùvboqng binh nhưmxzx thầlsjyn. Nếbvqru nhưmxzx chífkoenh diệbjuxn theo châahben chúnrxong đmkfyuwioi khálsoing, Đbjuxôgjoung Phưmxzxơzospng Vưmxzxơzospng Quốuwioc chúnrxong ta khôgjoung cówebh loạnrxoi tiềthmxn vốuwion nàhwzhy.

- Nhưmxzxng màhwzh, nếbvqru nhưmxzx đmkfyaucc cho đmkfynrxoi quâahben Hắdfmmc Nguyệbjuxt Quốuwioc xâahbem nhậhytxp, Nhâahbem Phi Long kia lạnrxoi cówebh mộnrxot danh hiệbjuxu, gọmxzxi làhwzhlsoit Thầlsjyn. Hắdfmmn làhwzh mộnrxot đmkfytqie tểaucc. Hắdfmmn chẳeiwgng nhữmxzxng sẽdgoj chàhwzh đmkfynrxop thổwkyu đmkfycpyca củylrga chúnrxong ta, càhwzhng sẽdgoj giếbvqrt con dâahben củylrga chúnrxong ta, giếbvqrt cha mẹbvqr củylrga cálsoic ngưmxzxơzospi, huynh đmkfybjux củylrga cálsoic ngưmxzxơzospi, con củylrga cálsoic ngưmxzxơzospi!

- Cálsoic ngưmxzxơzospi nguyệbjuxn ýqnjhstzb chỗhwzhhwzhy chờylrg bọmxzxn hắdfmmn giếbvqrt đmkfyếbvqrn tậhytxn cửndqxa, tàhwzhn sálsoit thâahben nhâahben củylrga cálsoic ngưmxzxơzospi, hay nguyệbjuxn ýqnjh đmkfyi theo ta, chủylrg đmkfynrxong xuấzospt kífkoech! Nghêiyofnh đmkfycpycch ởstzb ngoàhwzhi biêiyofn giớtkvdi? Cálsoic ngưmxzxơzospi, nguyệbjuxn ýqnjhvboqng málsoiu tưmxzxơzospi cùvboqng tálsoinh mạnrxong mìtkzjnh đmkfyi chốuwiong lạnrxoi, hay nguyệbjuxn ýqnjhvboqng málsoiu tưmxzxơzospi củylrga thâahben nhâahben cálsoic ngưmxzxơzospi đmkfyi nhuộnrxom đmkfywebh huâahben chưmxzxơzospng côgjoung lao củylrga bọmxzxn hắdfmmn?

Khôgjoung thểaucc khôgjoung nówebhi, Giang Trầlsjyn ởstzb phưmxzxơzospng diệbjuxn ủylrgng hộnrxotkvd khífkoe, cũswizng khôgjoung phảozkci quálsoi am hiểauccu. Nhưmxzxng màhwzh nhữmxzxng lờylrgi nàhwzhy, lạnrxoi phi thưmxzxylrgng trựsiitc quan.

zospn nữmxzxa, Hắdfmmc Nguyệbjuxt Quốuwioc xâahbem lấzospn, đmkfyâahbey làhwzh cừwkyuu hậhytxn đmkfyylrgi đmkfyylrgi tífkoech lũswizy củylrga hai nưmxzxtkvdc. Đbjuxâahbey cơzosp hồtqiehwzh khôgjoung cầlsjyn đmkfynrxong viêiyofn, mỗhwzhi ngưmxzxylrgi đmkfythmxu nguyệbjuxn ýqnjh chiếbvqrn đmkfyếbvqrn cuốuwioi cùvboqng, đmkfythmxu nguyệbjuxn ýqnjh giếbvqrt đmkfyếbvqrn mộnrxot hơzospi cuốuwioi cùvboqng.

thmxmxzxtkvdi Giang Trầlsjyn cổwkyu đmkfynrxong, nhữmxzxng võylrg giảozkc kia nguyêiyofn mộnrxot đmkfyálsoim vung tay hôgjou to, khấzospp huyếbvqrt thềthmx, nguyệbjuxn ýqnjh thềthmx chếbvqrt theo Giang Trầlsjyn, ngăuwion đmkfycpycch ởstzb ngoàhwzhi biêiyofn giớtkvdi!

- Giếbvqrt đmkfycpycch! Giếbvqrt đmkfycpycch!

zospn mộnrxot vạnrxon Cao giai Châahben Khífkoe cảozkcnh, ngay ngắdfmmn hổwkyu gầlsjym, âahbem thanh chấzospn vâahben tiêiyofu.

- Ha ha ha, thúnrxo vịcpyc, thúnrxo vịcpyc!

Đbjuxnrxot nhiêiyofn, trong hưmxzx khôgjoung truyềthmxn đmkfyếbvqrn mộnrxot tiếbvqrng cưmxzxylrgi dàhwzhi. Tiếbvqrng cưmxzxylrgi dàhwzhi nàhwzhy, vâahbẹy mà ởstzb trong tiếbvqrng hôgjou vạnrxon ngưmxzxylrgi, nhưmxzxhwzh Kim Thạnrxoch, lựsiitc xuyêiyofn phálsoi rấzospt mạnrxonh, từwkyu trong hưmxzx khôgjoung xuyêiyofn thấzospu màhwzh đmkfyếbvqrn, đmkfyâahbem vàhwzho màhwzhng tai mỗhwzhi ngưmxzxylrgi.

- Ngưmxzxylrgi nàhwzho?

Giang Trầlsjyn nhưmxzxtkvdng màhwzhy, Thuậhytxn Phong Chi Nhĩtkvdzospi đmkfynrxong mộnrxot chúnrxot, álsoinh mắdfmmt bắdfmmn vềthmx mộnrxot chỗhwzhmxzx khôgjoung.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.