Độc Tôn Tam Giới

Chương 208 : Địa bàn của ta ta làm chủ 1

    trước sau   
wfowng lựsizoc lưrhnpjyvqng củzwtxa mộgtmst gia tộgtmsc, đipsshcnbi khánhasng đipssmkmpi quâofkon tinh nhuệommz mộgtmst quốhcnbc gia, cánhasi nàfyuzy quảfyuz thựsizoc làfyuz nghe rợjyvqn cảfyuz ngưrhnpljzxi.

Quầbqvan thầbqvan Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc nàfyuzy, phầbqvan lớnuxjn đipssnlibu vôlflmwfowng lạmkmpc quan, đipsshcnbi vớnuxji đipssmkmpi thầbqvan đipssưrhnpa ra ýgbau kiếuwlun, nhao nhao quánhast lớnuxjn cùwfowng phảfyuzn bánhasc.

Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc quâofkon cưrhnpljzxi nóukfti:

- Trẫcxxum cũdaucng câofkon nhăgbaúc qua đipssiểndiim nàfyuzy, cho nêivwtn lầbqvan nàfyuzy, trẫcxxum thỉukftnh đipssgtmsng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc đipssommz nhấyzgot tưrhnpnuxjng tinh, Nhâofkom Phi Long Tưrhnpnuxjng Quâofkon tựsizotpbwnh thốhcnbng quâofkon.

Nhâofkom Phi Long, đipssưrhnpjyvqc xưrhnpng Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc đipssommz nhấyzgot tưrhnpnuxjng tinh, thờljzxi gian quậgdfft khởtmiei chỉukftfyuzfyuzi chụrifkc năgbaum gầbqvan đipssâofkoy, nhưrhnpng màfyuztpbw Hắthszc Nguyệommzt quốhcnbc lậgdffp vôlflm sốhcnb chiếuwlun côlflmng.

ukft hắthszn thốhcnbng quâofkon, chỉukftfyuz Giang gia, làfyuzm sao đipsszwtx sợjyvqukfti?


Đnuxjâofkoy quảfyuz thựsizoc làfyuzukfto hổtpbwnhasc dêivwt, khôlflmng hềnlib lo lắthszng.

Tuy Giang gia cưrhnpljzxng đipssmkmpi, tiêivwtu diệommzt Long gia, hoàfyuzn toàfyuzn chífveonh xánhasc thậgdffp phầbqvan thầbqvan kỳsizo. Loạmkmpi Truyềnlibn Kỳsizofyuzy, đipsshcnbi vớnuxji ngưrhnpljzxi Đnuxjôlflmng Phưrhnpơgnrzng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc màfyuzukfti, bọofkon hắthszn càfyuzng muốhcnbn tin tưrhnptmieng, cũdaucng tiếuwlup nhậgdffn đipssiểndiim nàfyuzy.

Nhưrhnpng đipsshcnbi vớnuxji Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc đipsshcnbi đipssiphxch màfyuzukfti, bọofkon hắthszn vôlflm ýgbau thứnwtbc cảfyuzm thấyzgoy đipssâofkoy làfyuz khuyếuwluch đipssmkmpi. Từxdcj trêivwtn tâofkom lýgbau, sẽlkvm khôlflmng cho rằesmdng Giang gia thậgdfft sựsizorhnpljzxng đipssmkmpi nhưrhnp trong truyềnlibn thuyếuwlut.

ivwtn Đnuxjôlflmng Phưrhnpơgnrzng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc, Câofkou Ngọofkoc côlflmng chúsjsia ởtmie Giang Hãukftn Lĩrhnpnh dừxdcjng lạmkmpi mộgtmst ngàfyuzy, sau đipssóukft trựsizoc tiếuwlup thẳsvlong hồwphsi vưrhnpơgnrzng đipssôlflm, đipsswphsng thờljzxi phánhast ra chưrhnp hầbqvau Triệommzu Tậgdffp Lệommznh, triệommzu tậgdffp đipssmkmpi quâofkon cánhasc lộgtms chưrhnp hầbqvau, lao tớnuxji tâofkoy nam biêivwtn cảfyuznh.

Chưrhnp hầbqvau Triệommzu Tậgdffp Lệommznh vừxdcja ra, toàfyuzn bộgtms Đnuxjôlflmng Phưrhnpơgnrzng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc lậgdffp tứnwtbc lâofkom vàfyuzo khủzwtxng hoảfyuzng, ai cũdaucng biếuwlut, biêivwtn giớnuxji tâofkoy nam Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc, làfyuz Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc!

Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc, vẫcxxun làfyuz đipsshcnbi thủzwtx mộgtmst mấyzgot mộgtmst còlbtbn củzwtxa Đnuxjôlflmng Phưrhnpơgnrzng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc. Ởdauc trong liêivwtn minh 16 nưrhnpnuxjc, quan hệommz hai nưrhnpnuxjc nàfyuzy, cũdaucng làfyuz đipsshcnbi chọofkoi nổtpbwi danh.

Hai nưrhnpnuxjc tầbqvam đipssóukft, cơgnrz hồwphs mỗbgzhi mưrhnpljzxi năgbaum hai mưrhnpơgnrzi năgbaum, đipssnlibu sẽlkvmukft mộgtmst hồwphsi chiếuwlun tranh.

Hoặdimjc làfyuz đipssmkmpi chiếuwlun, hoặdimjc làfyuz tiểndiiu chiếuwlun.

Hai nưrhnpnuxjc nàfyuzy, nhiềnlibu thếuwlu hệommz cừxdcju hậgdffn készmoo dàfyuzi, cơgnrz bảfyuzn đipssãukft đipssếuwlun tìtpbwnh trạmkmpng khôlflmng chếuwlut khôlflmng ngớnuxjt. Song phưrhnpơgnrzng lêivwtn tớnuxji quốhcnbc quâofkon, xuốhcnbng tớnuxji con dâofkon, nóukfti đipssếuwlun quốhcnbc gia đipsshcnbi phưrhnpơgnrzng, đipssnlibu nghiếuwlun răgbaung nghiếuwlun lợjyvqi, căgbaum hậgdffn thấyzgou xưrhnpơgnrzng.

Vốhcnbn, tuy Đnuxjôlflmng Phưrhnpơgnrzng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc yếuwluu thếuwlugnrzn mộgtmst ífveot, nhưrhnpng màfyuz mấyzgoy trăgbaum năgbaum nàfyuzy, cũdaucng khôlflmng cóukft nhưrhnpjyvqc đipssếuwlun tìtpbwnh trạmkmpng mấyzgot đipssi chủzwtx quyềnlibn.

Nhưrhnpng màfyuz, giờljzx phúsjsit nàfyuzy, vưrhnpơgnrzng thấyzgot cùwfowng Long gia phánhast sinh nộgtmsi đipssyzgou, quốhcnbc lựsizoc toàfyuzn bộgtms quốhcnbc gia cơgnrz hồwphs tiêivwtu hao hơgnrzn phâofkon nửgtmsa.

sjsic nàfyuzy, chífveonh làfyuz thờljzxi đipssiểndiim Đnuxjôlflmng Phưrhnpơgnrzng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc hưrhnp khôlflmng nhấyzgot.

Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc thừxdcja dịiphxp hưrhnpfyuzfyuzo, đipssâofkoy làfyuz nhâofkon lúsjsic chánhasy nhàfyuzfyuz đipssi hôlflmi củzwtxa.


Cho dùwfowfyuz ngưrhnpljzxi buôlflmn bánhasn nhỏnwtb, cũdaucng hiểndiiu đipssmkmpo lýgbaufyuzy. Hiệommzn tạmkmpi Đnuxjôlflmng Phưrhnpơgnrzng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc, hoàfyuzn toàfyuzn chífveonh xánhasc khôlflmng cóukft tiềnlibn vốhcnbn gìtpbw đipssi đipsshcnbi khánhasng Hắthszc Nguyệommzt vưrhnpơgnrzng quốhcnbc.

Quan trọofkong nhấyzgot làfyuz, Giang gia cưrhnpljzxng đipssmkmpi nhấyzgot, cũdaucng thầbqvan bífveo nhấyzgot Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc, tựsizoa hồwphs cựsizo tuyệommzt vưrhnpơgnrzng thấyzgot phong thưrhnptmieng. Nóukfti cánhasch khánhasc, hiệommzn tạmkmpi sứnwtbc chiếuwlun đipssyzgou cưrhnpljzxng đipssmkmpi duy nhấyzgot củzwtxa Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc… Giang gia, rấyzgot cóukft thểndii sẽlkvm khôlflmng vìtpbwrhnpơgnrzng Quốhcnbc màfyuz chiếuwlun.

Tin tứnwtbc tuyệommzt vọofkong, từxdcjng đipssjyvqt từxdcjng đipssjyvqt lan tràfyuzn cảfyuzrhnpnuxjc.

Bấyzgot quánhassjsic nàfyuzy, phánhasch lựsizoc củzwtxa Câofkou Ngọofkoc côlflmng chúsjsia liềnlibn thểndii hiệommzn ra.

Mộgtmst bêivwtn tuyêivwtn bốhcnb chưrhnp hầbqvau Triệommzu Tậgdffp Lệommznh, mộgtmst bêivwtn chiêivwtu cánhaso thiêivwtn hạmkmp, côlflmng bốhcnb Đnuxjôlflmng Phưrhnpơgnrzng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc đipsshcnbi vớnuxji Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc xâofkom lấyzgon, sớnuxjm cóukft chuẩjyvqn bịiphx. Đnuxjmkmpi quâofkon tinh nhuệommzrhnpơgnrzng Quốhcnbc, đipssãukft lao tớnuxji biêivwtn giớnuxji tâofkoy nam, trậgdffn đipssiphxa sẵkfuzn sàfyuzng đipssóukftn quâofkon đipssiphxch.

fyuz Giang gia, cũdaucng sẽlkvmtpbwrhnpơgnrzng Quốhcnbc màfyuz chiếuwlun, sẽlkvm khôlflmng đipssndii cho góukftt sắthszt Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc bưrhnpnuxjc vàfyuzo lãukftnh đipssiphxa Đnuxjôlflmng Phưrhnpơgnrzng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc nửgtmsa bưrhnpnuxjc!

Khôlflmng thểndii khôlflmng nóukfti, lúsjsic nàfyuzy, loạmkmpi tin tứnwtbc kia làfyuz cựsizoc kỳsizo phấyzgon chấyzgon nhâofkon tâofkom.

Nhấyzgot làfyuz tin tứnwtbc Giang gia vìtpbwrhnpơgnrzng Quốhcnbc thủzwtx vệommz biêivwtn giớnuxji tảfyuzn ra, toàfyuzn bộgtms Đnuxjôlflmng Phưrhnpơgnrzng Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc vui mừxdcjng, tinh thầbqvan đipssmkmpi chấyzgon!

Giang gia, tuy trưrhnpnuxjc kia khôlflmng xuấyzgot chúsjsing, nhưrhnpng màfyuz sau trậgdffn chiếuwlun Long gia làfyuzm loạmkmpn, Giang gia dùwfowng sứnwtbc mộgtmst ngưrhnpljzxi, ngăgbaun cơgnrzn sóukftng dữqxbi, giúsjsip đipssysfcrhnpơgnrzng thấyzgot.

Diệommzt sánhast Long Đnuxjesmdng Hầbqvau, tiễgzmfu sánhast đipssfyuzng đipsswphs, uy chấyzgon trăgbaum vạmkmpn đipssmkmpi quâofkon!

Loạmkmpi truyềnlibn thuyếuwlut nàfyuzy, thôlflmng qua mấyzgoy thánhasng thờljzxi gian, Giang gia đipssãukft hoàfyuzn toàfyuzn thay thếuwlu đipssiphxa vịiphx Long gia, trởtmie thàfyuznh trụrifk cộgtmst chífveonh thứnwtbc củzwtxa Vưrhnpơgnrzng Quốhcnbc.

Biếuwlut đipssưrhnpjyvqc Giang gia nhưrhnp trưrhnpnuxjc sẽlkvmtpbw quốhcnbc gia màfyuz chiếuwlun, cảfyuzrhnpnuxjc tấyzgot nhiêivwtn làfyuz mộgtmst mảfyuznh vui mừxdcjng.

fyuz Giang Trầbqvan, nhưrhnpdauclflmwfowng đipssiệommzu thấyzgop.


Từxdcj khi biếuwlut đipssưrhnpjyvqc Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc kia sắthszp xâofkom lấyzgon, Giang Trầbqvan lạmkmpi mộgtmst lầbqvan nữqxbia liêivwtn hệommzukftng Kỳsizo, đipssndii cho Mãukftng Kỳsizo phánhasi ra mộgtmst đipssánhasm Kiếuwlum Đnuxjiểndiiu đipssmkmpi quâofkon, chuẩjyvqn bịiphx bấyzgot cứnwtbtpbwnh huốhcnbng nàfyuzo.

daucng may, đipssmkmpi quâofkon Kiếuwlum Đnuxjiểndiiu ởtmie trong vôlflm tậgdffn đipssiphxa quậgdfft, cóukft thểndiiukfti làfyuz quánhas nhiềnlibu. Lầbqvan trưrhnpnuxjc Giang Trầbqvan mang đipssmkmpi quâofkon đipssếuwlun, nhiềnlibu nhấyzgot chỉukft đipssiềnlibu đipssgtmsng mộgtmst phầbqvan mưrhnpljzxi trong đipssóukft.

ukftng Kỳsizo lạmkmpi phánhasi ra mộgtmst chi đipssmkmpi quâofkon, khiếuwlun trong nộgtmsi tâofkom Giang Trầbqvan càfyuzng nhiềnlibu vàfyuzi phầbqvan lựsizoc lưrhnpjyvqng.

Hắthszn cũdaucng biếuwlut, tin tứnwtbc mìtpbwnh cóukft thểndii khu đipssgtmsng Kiếuwlum Đnuxjiểndiiu đipssmkmpi quâofkon, Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc nhấyzgot đipssiphxnh làfyuz biếuwlut.

wfow vậgdffy, Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc nhưrhnp trưrhnpnuxjc dánhasm can đipssfyuzm xâofkom lấyzgon, chứnwtbng minh bọofkon hắthszn đipsshcnbi vớnuxji sứnwtbc chiếuwlun đipssyzgou củzwtxa Kiếuwlum Đnuxjiểndiiu đipssmkmpi quâofkon, bao nhiêivwtu cũdaucng cóukft chúsjsit ứnwtbng phóukft.

Mộgtmst trậgdffn chiếuwlun nàfyuzy, cóukft lẽlkvm sẽlkvm khôlflmng thoảfyuzi mánhasi.

fveou tífveou!

Khôlflmng trung truyềnlibn đipssếuwlun mộgtmst tiếuwlung gánhasy minh bészmon nhọofkon, mộgtmst đipssmkmpo kim quang rơgnrzi xuốhcnbng, đipssúsjsing làfyuz mộgtmst con Kim Dựsizoc Kiếuwlum Đnuxjiểndiiu.

- Tiểndiiu Hầbqvau gia.

Trêivwtn lưrhnpng Kim Dựsizoc Kiếuwlum Đnuxjiểndiiu, nhảfyuzy xuốhcnbng mộgtmst ngưrhnpljzxi, đipssúsjsing làfyuz thâofkon vệommz đipssgtmsi trưrhnptmieng Tiếuwlut Đnuxjwphsng.

- Nhưrhnp thếuwlufyuzo? Đnuxjiềnlibu tra đipssếuwlun tin tứnwtbc gìtpbw khôlflmng?

Giang Trầbqvan hỏnwtbi.

- Thu hoạmkmpch khôlflmng ífveot. Lầbqvan nàfyuzy Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc tụrifk tậgdffp ba mưrhnpơgnrzi sánhasu lộgtms đipssmkmpi quâofkon, thốhcnbng quâofkon chủzwtx soánhasi làfyuz Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc đipssommz nhấyzgot tưrhnpnuxjng tinh Nhâofkom Phi Long.


- Nhâofkom Phi Long?

Giang Trầbqvan đipsshcnbi vớnuxji Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc hoàfyuzn toàfyuzn khôlflmng biếuwlut gìtpbw cảfyuz, đipsshcnbi vớnuxji têivwtn tuổtpbwi Nhâofkom Phi Long nàfyuzy, tựsizo nhiêivwtn cũdaucng làfyuzgbaun sởtmie vịiphxgbaun.

- Âlkvmn, ngưrhnpljzxi nàfyuzy niêivwtn kỷtkqr khôlflmng đipssếuwlun bốhcnbn mưrhnpơgnrzi, mưrhnpljzxi ba tuổtpbwi tòlbtbng quâofkon, bánhasch chiếuwlun chi côlflmng, trởtmie thàfyuznh quâofkon thầbqvan củzwtxa Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc. Đnuxjưrhnpjyvqc Hắthszc Nguyệommzt Quốhcnbc tôlflmn làfyuz đipssommz nhấyzgot tưrhnpnuxjng tinh, nghe nóukfti dùwfowng binh nhưrhnp thầbqvan, bánhasch chiếuwlun bánhasch thắthszng.

- Dùwfowng binh nhưrhnp thầbqvan? Bánhasch chiếuwlun bánhasch thắthszng?

Giang Trầbqvan cưrhnpljzxi nhạmkmpt mộgtmst tiếuwlung, quâofkon đipssgtmsi thếuwlu tụrifkc giao chiếuwlun, bánhasch chiếuwlun bánhasch thắthszng ngưrhnpjyvqc lạmkmpi làfyuz có khả năgbaung.

Nhưrhnpng muốhcnbn nóukfti đipssếuwlun dùwfowng binh nhưrhnp thầbqvan, Giang Trầbqvan lạmkmpi chưrhnpa hẳsvlon chịiphxu phụrifkc. Cũdaucng khôlflmng phảfyuzi hắthszn ởtmie trêivwtn binh phánhasp khôlflmng phụrifkc đipsshcnbi phưrhnpơgnrzng, màfyuzfyuz hai nưrhnpnuxjc giao chiếuwlun, cuốhcnbi cùwfowng còlbtbn phảfyuzi dựsizoa vàfyuzo sứnwtbc chiếuwlun đipssyzgou hạmkmpch tâofkom.

Tuy đipssmkmpo dùwfowng binh trọofkong yếuwluu, nhưrhnpng nhiềnlibu khi, ởtmie trưrhnpnuxjc mặdimjt lựsizoc lưrhnpjyvqng tuyệommzt đipsshcnbi, dùwfowng binh chi đipssmkmpo cóukft đipssôlflmi khi khôlflmng cóukft đipssyzgot dụrifkng võofko.

- Tiểndiiu Hầbqvau gia, thuộgtmsc hạmkmp đipssiềnlibu tra thoánhasng mộgtmst phánhast, đipssãukft nhậgdffn đipssưrhnpjyvqc mộgtmst ífveot tưrhnp liệommzu vềnlib Nhâofkom Phi Long. Ngưrhnpljzxi nàfyuzy vớnuxji tưrhnpnhasch thốhcnbng quâofkon chủzwtx soánhasi, khôlflmng thểndii khôlflmng đipssnlib phòlbtbng.

Tiếuwlut Đnuxjwphsng rấyzgot làfyuz cẩjyvqn thậgdffn.

Giang Trầbqvan tiếuwlup nhậgdffn tưrhnp liệommzu, nhìtpbwn lạmkmpi. Cánhasi tưrhnp liệommzu nàfyuzy, cơgnrz hồwphs đipssnlibu làfyuz ghi chészmop lịiphxch sửgtmsnhasc chiếuwlun củzwtxa Nhâofkom Phi Long, cánhasc loạmkmpi tánhasc chiếuwlun kinh đipssiểndiin tầbqvang tầbqvang lớnuxjp lớnuxjp.

nhasc loạmkmpi chiếuwlun dịiphxch, cơgnrz hồwphs đipssnlibu cóukft bao dung.

Nhâofkom Phi Long nàfyuzy, ởtmie phưrhnpơgnrzng diệommzn dùwfowng binh, ngưrhnpjyvqc lạmkmpi làfyuz mộgtmst kỳsizofyuzi. Bấyzgot quánhas, ngưrhnpljzxi nàfyuzy têivwtn làfyuz đipssommz nhấyzgot tưrhnpnuxjng tinh, cóukft thểndiiukfti làfyuz đipssiểndiin hìtpbwnh củzwtxa mộgtmst tưrhnpnuxjng côlflmng thàfyuznh vạmkmpn cốhcnbt khôlflm.

Ngưrhnpljzxi nàfyuzy dùwfowng binh, kiêivwtn quyếuwlut quyếuwlut đipssnhasn, lúsjsic cầbqvan thiếuwlut, bấyzgot kểndii hi sinh, bấyzgot kểndii giánhas lớnuxjn.

Đnuxjhcnbi đipssãukfti đipssiphxch nhâofkon, cho dùwfowfyuzwfow binh, cũdaucng cựsizoc kỳsizofyuzn nhẫcxxun, nghe nóukfti cóukft mộgtmst chiếuwlun dịiphxch, ngưrhnpljzxi nàfyuzy vâofkọy mà giếuwlut qua 30 vạmkmpn tùwfow binh.

Bởtmiei vậgdffy, Nhâofkom Phi Long nàfyuzy, còlbtbn cóukft mộgtmst danh hiệommzu, gọofkoi làfyuz "Sánhast Thầbqvan".

- Quâofkon côlflmng tẻnwtb nhạmkmpt, đipssơgnrzn giảfyuzn làfyuz thàfyuznh lậgdffp ởtmie trêivwtn giếuwlut chóukftc. Ngay cảfyuzwfow binh cũdaucng giếuwlut, Nhâofkom Phi Long nàfyuzy, bấyzgot quánhasfyuz mộgtmst đipsswphs tểndii trong quâofkon.

Giang Trầbqvan đipssi ra mộgtmst kếuwlut luậgdffn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.