Độc Tôn Tam Giới

Chương 208 : Địa bàn của ta ta làm chủ 1

    trước sau   
iusung lựptzyc lưjdwalyadng củcsuxa mộjnvdt gia tộjnvdc, đlawdcsuxi kháfdocng đlawdguqzi quârlwrn tinh nhuệmiux mộjnvdt quốcsuxc gia, cáfdoci nàvhuzy quảwaew thựptzyc làvhuz nghe rợlyadn cảwaew ngưjdwawtqzi.

Quầeikvn thầeikvn Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc nàvhuzy, phầeikvn lớrflvn đlawdgnyiu vôfmtsiusung lạguqzc quan, đlawdcsuxi vớrflvi đlawdguqzi thầeikvn đlawdưjdwaa ra ýmhtg kiếsblxn, nhao nhao quáfdoct lớrflvn cùiusung phảwaewn báfdocc.

Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc quârlwrn cưjdwawtqzi nózjuxi:

- Trẫnzinm cũqochng cârlwrn nhăgnyíc qua đlawdiểvcsqm nàvhuzy, cho nêqlogn lầeikvn nàvhuzy, trẫnzinm thỉnzinnh đlawdjnvdng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc đlawdmiux nhấbakut tưjdwarflvng tinh, Nhârlwrm Phi Long Tưjdwarflvng Quârlwrn tựptzyvcsqnh thốcsuxng quârlwrn.

Nhârlwrm Phi Long, đlawdưjdwalyadc xưjdwang Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc đlawdmiux nhấbakut tưjdwarflvng tinh, thờwtqzi gian quậyyxjt khởnzini chỉnzinvhuzvhuzi chụoopvc năgnyim gầeikvn đlawdârlwry, nhưjdwang màvhuzvcsq Hắcfwuc Nguyệmiuxt quốcsuxc lậyyxjp vôfmts sốcsux chiếsblxn côfmtsng.

zjux hắcfwun thốcsuxng quârlwrn, chỉnzinvhuz Giang gia, làvhuzm sao đlawdcsux sợlyadeilyi?


Đkdpcârlwry quảwaew thựptzyc làvhuzeilyo hổsunxfdocc dêqlog, khôfmtsng hềgnyi lo lắcfwung.

Tuy Giang gia cưjdwawtqzng đlawdguqzi, tiêqlogu diệmiuxt Long gia, hoàvhuzn toàvhuzn chígnyinh xáfdocc thậyyxjp phầeikvn thầeikvn kỳmiux. Loạguqzi Truyềgnyin Kỳmiuxvhuzy, đlawdcsuxi vớrflvi ngưjdwawtqzi Đkdpcôfmtsng Phưjdwaơcsuxng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc màvhuzzjuxi, bọipfbn hắcfwun càvhuzng muốcsuxn tin tưjdwanzinng, cũqochng tiếsblxp nhậyyxjn đlawdiểvcsqm nàvhuzy.

Nhưjdwang đlawdcsuxi vớrflvi Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc đlawdcsuxi đlawdqdnech màvhuzzjuxi, bọipfbn hắcfwun vôfmts ýmhtg thứguqzc cảwaewm thấbakuy đlawdârlwry làvhuz khuyếsblxch đlawdguqzi. Từvicm trêqlogn târlwrm lýmhtg, sẽzmak khôfmtsng cho rằcpacng Giang gia thậyyxjt sựptzyjdwawtqzng đlawdguqzi nhưjdwa trong truyềgnyin thuyếsblxt.

qlogn Đkdpcôfmtsng Phưjdwaơcsuxng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc, Cârlwru Ngọipfbc côfmtsng chúebkxa ởnzin Giang Hãeilyn Lĩxqldnh dừvicmng lạguqzi mộjnvdt ngàvhuzy, sau đlawdózjux trựptzyc tiếsblxp thẳjjxang hồoopvi vưjdwaơcsuxng đlawdôfmts, đlawdoopvng thờwtqzi pháfdoct ra chưjdwa hầeikvu Triệmiuxu Tậyyxjp Lệmiuxnh, triệmiuxu tậyyxjp đlawdguqzi quârlwrn cáfdocc lộjnvd chưjdwa hầeikvu, lao tớrflvi târlwry nam biêqlogn cảwaewnh.

Chưjdwa hầeikvu Triệmiuxu Tậyyxjp Lệmiuxnh vừvicma ra, toàvhuzn bộjnvd Đkdpcôfmtsng Phưjdwaơcsuxng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc lậyyxjp tứguqzc lârlwrm vàvhuzo khủcsuxng hoảwaewng, ai cũqochng biếsblxt, biêqlogn giớrflvi târlwry nam Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc, làvhuz Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc!

Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc, vẫnzinn làvhuz đlawdcsuxi thủcsux mộjnvdt mấbakut mộjnvdt còlyadn củcsuxa Đkdpcôfmtsng Phưjdwaơcsuxng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc. Ởqjbc trong liêqlogn minh 16 nưjdwarflvc, quan hệmiux hai nưjdwarflvc nàvhuzy, cũqochng làvhuz đlawdcsuxi chọipfbi nổsunxi danh.

Hai nưjdwarflvc tầeikvm đlawdózjux, cơcsux hồoopv mỗmztci mưjdwawtqzi năgnyim hai mưjdwaơcsuxi năgnyim, đlawdgnyiu sẽzmakzjux mộjnvdt hồoopvi chiếsblxn tranh.

Hoặpxbfc làvhuz đlawdguqzi chiếsblxn, hoặpxbfc làvhuz tiểvcsqu chiếsblxn.

Hai nưjdwarflvc nàvhuzy, nhiềgnyiu thếsblx hệmiux cừvicmu hậyyxjn kéohmso dàvhuzi, cơcsux bảwaewn đlawdãeily đlawdếsblxn tìvcsqnh trạguqzng khôfmtsng chếsblxt khôfmtsng ngớrflvt. Song phưjdwaơcsuxng lêqlogn tớrflvi quốcsuxc quârlwrn, xuốcsuxng tớrflvi con dârlwrn, nózjuxi đlawdếsblxn quốcsuxc gia đlawdcsuxi phưjdwaơcsuxng, đlawdgnyiu nghiếsblxn răgnying nghiếsblxn lợlyadi, căgnyim hậyyxjn thấbakuu xưjdwaơcsuxng.

Vốcsuxn, tuy Đkdpcôfmtsng Phưjdwaơcsuxng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc yếsblxu thếsblxcsuxn mộjnvdt ígnyit, nhưjdwang màvhuz mấbakuy trăgnyim năgnyim nàvhuzy, cũqochng khôfmtsng cózjux nhưjdwalyadc đlawdếsblxn tìvcsqnh trạguqzng mấbakut đlawdi chủcsux quyềgnyin.

Nhưjdwang màvhuz, giờwtqz phúebkxt nàvhuzy, vưjdwaơcsuxng thấbakut cùiusung Long gia pháfdoct sinh nộjnvdi đlawdbakuu, quốcsuxc lựptzyc toàvhuzn bộjnvd quốcsuxc gia cơcsux hồoopv tiêqlogu hao hơcsuxn phârlwrn nửaiwaa.

ebkxc nàvhuzy, chígnyinh làvhuz thờwtqzi đlawdiểvcsqm Đkdpcôfmtsng Phưjdwaơcsuxng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc hưjdwa khôfmtsng nhấbakut.

Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc thừvicma dịqdnep hưjdwavhuzvhuzo, đlawdârlwry làvhuz nhârlwrn lúebkxc cháfdocy nhàvhuzvhuz đlawdi hôfmtsi củcsuxa.


Cho dùiusuvhuz ngưjdwawtqzi buôfmtsn báfdocn nhỏvicm, cũqochng hiểvcsqu đlawdguqzo lýmhtgvhuzy. Hiệmiuxn tạguqzi Đkdpcôfmtsng Phưjdwaơcsuxng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc, hoàvhuzn toàvhuzn chígnyinh xáfdocc khôfmtsng cózjux tiềgnyin vốcsuxn gìvcsq đlawdi đlawdcsuxi kháfdocng Hắcfwuc Nguyệmiuxt vưjdwaơcsuxng quốcsuxc.

Quan trọipfbng nhấbakut làvhuz, Giang gia cưjdwawtqzng đlawdguqzi nhấbakut, cũqochng thầeikvn bígnyi nhấbakut Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc, tựptzya hồoopv cựptzy tuyệmiuxt vưjdwaơcsuxng thấbakut phong thưjdwanzinng. Nózjuxi cáfdocch kháfdocc, hiệmiuxn tạguqzi sứguqzc chiếsblxn đlawdbakuu cưjdwawtqzng đlawdguqzi duy nhấbakut củcsuxa Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc… Giang gia, rấbakut cózjux thểvcsq sẽzmak khôfmtsng vìvcsqjdwaơcsuxng Quốcsuxc màvhuz chiếsblxn.

Tin tứguqzc tuyệmiuxt vọipfbng, từvicmng đlawdlyadt từvicmng đlawdlyadt lan tràvhuzn cảwaewjdwarflvc.

Bấbakut quáfdocebkxc nàvhuzy, pháfdocch lựptzyc củcsuxa Cârlwru Ngọipfbc côfmtsng chúebkxa liềgnyin thểvcsq hiệmiuxn ra.

Mộjnvdt bêqlogn tuyêqlogn bốcsux chưjdwa hầeikvu Triệmiuxu Tậyyxjp Lệmiuxnh, mộjnvdt bêqlogn chiêqlogu cáfdoco thiêqlogn hạguqz, côfmtsng bốcsux Đkdpcôfmtsng Phưjdwaơcsuxng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc đlawdcsuxi vớrflvi Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc xârlwrm lấbakun, sớrflvm cózjux chuẩguqzn bịqdne. Đkdpcguqzi quârlwrn tinh nhuệmiuxjdwaơcsuxng Quốcsuxc, đlawdãeily lao tớrflvi biêqlogn giớrflvi târlwry nam, trậyyxjn đlawdqdnea sẵyangn sàvhuzng đlawdózjuxn quârlwrn đlawdqdnech.

vhuz Giang gia, cũqochng sẽzmakvcsqjdwaơcsuxng Quốcsuxc màvhuz chiếsblxn, sẽzmak khôfmtsng đlawdvcsq cho gózjuxt sắcfwut Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc bưjdwarflvc vàvhuzo lãeilynh đlawdqdnea Đkdpcôfmtsng Phưjdwaơcsuxng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc nửaiwaa bưjdwarflvc!

Khôfmtsng thểvcsq khôfmtsng nózjuxi, lúebkxc nàvhuzy, loạguqzi tin tứguqzc kia làvhuz cựptzyc kỳmiux phấbakun chấbakun nhârlwrn târlwrm.

Nhấbakut làvhuz tin tứguqzc Giang gia vìvcsqjdwaơcsuxng Quốcsuxc thủcsux vệmiux biêqlogn giớrflvi tảwaewn ra, toàvhuzn bộjnvd Đkdpcôfmtsng Phưjdwaơcsuxng Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc vui mừvicmng, tinh thầeikvn đlawdguqzi chấbakun!

Giang gia, tuy trưjdwarflvc kia khôfmtsng xuấbakut chúebkxng, nhưjdwang màvhuz sau trậyyxjn chiếsblxn Long gia làvhuzm loạguqzn, Giang gia dùiusung sứguqzc mộjnvdt ngưjdwawtqzi, ngăgnyin cơcsuxn sózjuxng dữipfb, giúebkxp đlawdatrwjdwaơcsuxng thấbakut.

Diệmiuxt sáfdoct Long Đkdpccpacng Hầeikvu, tiễnmzru sáfdoct đlawdwaewng đlawdoopv, uy chấbakun trăgnyim vạguqzn đlawdguqzi quârlwrn!

Loạguqzi truyềgnyin thuyếsblxt nàvhuzy, thôfmtsng qua mấbakuy tháfdocng thờwtqzi gian, Giang gia đlawdãeily hoàvhuzn toàvhuzn thay thếsblx đlawdqdnea vịqdne Long gia, trởnzin thàvhuznh trụoopv cộjnvdt chígnyinh thứguqzc củcsuxa Vưjdwaơcsuxng Quốcsuxc.

Biếsblxt đlawdưjdwalyadc Giang gia nhưjdwa trưjdwarflvc sẽzmakvcsq quốcsuxc gia màvhuz chiếsblxn, cảwaewjdwarflvc tấbakut nhiêqlogn làvhuz mộjnvdt mảwaewnh vui mừvicmng.

vhuz Giang Trầeikvn, nhưjdwaqochfmtsiusung đlawdiệmiuxu thấbakup.


Từvicm khi biếsblxt đlawdưjdwalyadc Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc kia sắcfwup xârlwrm lấbakun, Giang Trầeikvn lạguqzi mộjnvdt lầeikvn nữipfba liêqlogn hệmiuxeilyng Kỳmiux, đlawdvcsq cho Mãeilyng Kỳmiux pháfdoci ra mộjnvdt đlawdáfdocm Kiếsblxm Đkdpciểvcsqu đlawdguqzi quârlwrn, chuẩguqzn bịqdne bấbakut cứguqzvcsqnh huốcsuxng nàvhuzo.

qochng may, đlawdguqzi quârlwrn Kiếsblxm Đkdpciểvcsqu ởnzin trong vôfmts tậyyxjn đlawdqdnea quậyyxjt, cózjux thểvcsqzjuxi làvhuz quáfdoc nhiềgnyiu. Lầeikvn trưjdwarflvc Giang Trầeikvn mang đlawdguqzi quârlwrn đlawdếsblxn, nhiềgnyiu nhấbakut chỉnzin đlawdiềgnyiu đlawdjnvdng mộjnvdt phầeikvn mưjdwawtqzi trong đlawdózjux.

eilyng Kỳmiux lạguqzi pháfdoci ra mộjnvdt chi đlawdguqzi quârlwrn, khiếsblxn trong nộjnvdi târlwrm Giang Trầeikvn càvhuzng nhiềgnyiu vàvhuzi phầeikvn lựptzyc lưjdwalyadng.

Hắcfwun cũqochng biếsblxt, tin tứguqzc mìvcsqnh cózjux thểvcsq khu đlawdjnvdng Kiếsblxm Đkdpciểvcsqu đlawdguqzi quârlwrn, Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc nhấbakut đlawdqdnenh làvhuz biếsblxt.

iusu vậyyxjy, Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc nhưjdwa trưjdwarflvc dáfdocm can đlawdwaewm xârlwrm lấbakun, chứguqzng minh bọipfbn hắcfwun đlawdcsuxi vớrflvi sứguqzc chiếsblxn đlawdbakuu củcsuxa Kiếsblxm Đkdpciểvcsqu đlawdguqzi quârlwrn, bao nhiêqlogu cũqochng cózjux chúebkxt ứguqzng phózjux.

Mộjnvdt trậyyxjn chiếsblxn nàvhuzy, cózjux lẽzmak sẽzmak khôfmtsng thoảwaewi máfdoci.

gnyiu tígnyiu!

Khôfmtsng trung truyềgnyin đlawdếsblxn mộjnvdt tiếsblxng gáfdocy minh béohmsn nhọipfbn, mộjnvdt đlawdguqzo kim quang rơcsuxi xuốcsuxng, đlawdúebkxng làvhuz mộjnvdt con Kim Dựptzyc Kiếsblxm Đkdpciểvcsqu.

- Tiểvcsqu Hầeikvu gia.

Trêqlogn lưjdwang Kim Dựptzyc Kiếsblxm Đkdpciểvcsqu, nhảwaewy xuốcsuxng mộjnvdt ngưjdwawtqzi, đlawdúebkxng làvhuz thârlwrn vệmiux đlawdjnvdi trưjdwanzinng Tiếsblxt Đkdpcoopvng.

- Nhưjdwa thếsblxvhuzo? Đkdpciềgnyiu tra đlawdếsblxn tin tứguqzc gìvcsq khôfmtsng?

Giang Trầeikvn hỏvicmi.

- Thu hoạguqzch khôfmtsng ígnyit. Lầeikvn nàvhuzy Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc tụoopv tậyyxjp ba mưjdwaơcsuxi sáfdocu lộjnvd đlawdguqzi quârlwrn, thốcsuxng quârlwrn chủcsux soáfdoci làvhuz Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc đlawdmiux nhấbakut tưjdwarflvng tinh Nhârlwrm Phi Long.


- Nhârlwrm Phi Long?

Giang Trầeikvn đlawdcsuxi vớrflvi Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc hoàvhuzn toàvhuzn khôfmtsng biếsblxt gìvcsq cảwaew, đlawdcsuxi vớrflvi têqlogn tuổsunxi Nhârlwrm Phi Long nàvhuzy, tựptzy nhiêqlogn cũqochng làvhuzgnyin sởnzin vịqdnegnyin.

- Âyangn, ngưjdwawtqzi nàvhuzy niêqlogn kỷebwr khôfmtsng đlawdếsblxn bốcsuxn mưjdwaơcsuxi, mưjdwawtqzi ba tuổsunxi tòlyadng quârlwrn, báfdocch chiếsblxn chi côfmtsng, trởnzin thàvhuznh quârlwrn thầeikvn củcsuxa Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc. Đkdpcưjdwalyadc Hắcfwuc Nguyệmiuxt Quốcsuxc tôfmtsn làvhuz đlawdmiux nhấbakut tưjdwarflvng tinh, nghe nózjuxi dùiusung binh nhưjdwa thầeikvn, báfdocch chiếsblxn báfdocch thắcfwung.

- Dùiusung binh nhưjdwa thầeikvn? Báfdocch chiếsblxn báfdocch thắcfwung?

Giang Trầeikvn cưjdwawtqzi nhạguqzt mộjnvdt tiếsblxng, quârlwrn đlawdjnvdi thếsblx tụoopvc giao chiếsblxn, báfdocch chiếsblxn báfdocch thắcfwung ngưjdwalyadc lạguqzi làvhuz có khả năgnying.

Nhưjdwang muốcsuxn nózjuxi đlawdếsblxn dùiusung binh nhưjdwa thầeikvn, Giang Trầeikvn lạguqzi chưjdwaa hẳjjxan chịqdneu phụoopvc. Cũqochng khôfmtsng phảwaewi hắcfwun ởnzin trêqlogn binh pháfdocp khôfmtsng phụoopvc đlawdcsuxi phưjdwaơcsuxng, màvhuzvhuz hai nưjdwarflvc giao chiếsblxn, cuốcsuxi cùiusung còlyadn phảwaewi dựptzya vàvhuzo sứguqzc chiếsblxn đlawdbakuu hạguqzch târlwrm.

Tuy đlawdguqzo dùiusung binh trọipfbng yếsblxu, nhưjdwang nhiềgnyiu khi, ởnzin trưjdwarflvc mặpxbft lựptzyc lưjdwalyadng tuyệmiuxt đlawdcsuxi, dùiusung binh chi đlawdguqzo cózjux đlawdôfmtsi khi khôfmtsng cózjux đlawdbakut dụoopvng võbrwh.

- Tiểvcsqu Hầeikvu gia, thuộjnvdc hạguqz đlawdiềgnyiu tra thoáfdocng mộjnvdt pháfdoct, đlawdãeily nhậyyxjn đlawdưjdwalyadc mộjnvdt ígnyit tưjdwa liệmiuxu vềgnyi Nhârlwrm Phi Long. Ngưjdwawtqzi nàvhuzy vớrflvi tưjdwafdocch thốcsuxng quârlwrn chủcsux soáfdoci, khôfmtsng thểvcsq khôfmtsng đlawdgnyi phòlyadng.

Tiếsblxt Đkdpcoopvng rấbakut làvhuz cẩguqzn thậyyxjn.

Giang Trầeikvn tiếsblxp nhậyyxjn tưjdwa liệmiuxu, nhìvcsqn lạguqzi. Cáfdoci tưjdwa liệmiuxu nàvhuzy, cơcsux hồoopv đlawdgnyiu làvhuz ghi chéohmsp lịqdnech sửaiwafdocc chiếsblxn củcsuxa Nhârlwrm Phi Long, cáfdocc loạguqzi táfdocc chiếsblxn kinh đlawdiểvcsqn tầeikvng tầeikvng lớrflvp lớrflvp.

fdocc loạguqzi chiếsblxn dịqdnech, cơcsux hồoopv đlawdgnyiu cózjux bao dung.

Nhârlwrm Phi Long nàvhuzy, ởnzin phưjdwaơcsuxng diệmiuxn dùiusung binh, ngưjdwalyadc lạguqzi làvhuz mộjnvdt kỳmiuxvhuzi. Bấbakut quáfdoc, ngưjdwawtqzi nàvhuzy têqlogn làvhuz đlawdmiux nhấbakut tưjdwarflvng tinh, cózjux thểvcsqzjuxi làvhuz đlawdiểvcsqn hìvcsqnh củcsuxa mộjnvdt tưjdwarflvng côfmtsng thàvhuznh vạguqzn cốcsuxt khôfmts.

Ngưjdwawtqzi nàvhuzy dùiusung binh, kiêqlogn quyếsblxt quyếsblxt đlawdfdocn, lúebkxc cầeikvn thiếsblxt, bấbakut kểvcsq hi sinh, bấbakut kểvcsq giáfdoc lớrflvn.

Đkdpccsuxi đlawdãeilyi đlawdqdnech nhârlwrn, cho dùiusuvhuziusu binh, cũqochng cựptzyc kỳmiuxvhuzn nhẫnzinn, nghe nózjuxi cózjux mộjnvdt chiếsblxn dịqdnech, ngưjdwawtqzi nàvhuzy vârlwṛy mà giếsblxt qua 30 vạguqzn tùiusu binh.

Bởnzini vậyyxjy, Nhârlwrm Phi Long nàvhuzy, còlyadn cózjux mộjnvdt danh hiệmiuxu, gọipfbi làvhuz "Sáfdoct Thầeikvn".

- Quârlwrn côfmtsng tẻzbmj nhạguqzt, đlawdơcsuxn giảwaewn làvhuz thàvhuznh lậyyxjp ởnzin trêqlogn giếsblxt chózjuxc. Ngay cảwaewiusu binh cũqochng giếsblxt, Nhârlwrm Phi Long nàvhuzy, bấbakut quáfdocvhuz mộjnvdt đlawdoopv tểvcsq trong quârlwrn.

Giang Trầeikvn đlawdi ra mộjnvdt kếsblxt luậyyxjn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.