Độc Tôn Tam Giới

Chương 207 : Ngươi về sau sẽ lấy Nhược Nhi sao?

    trước sau   
Đdavmrbnong tákxtyc nàvkmhy củxujma Giang Trầkcuen, làvkmhm cho Câwrhtu Ngọwjsyc côgcasng chúkxtya ẩyqckn ẩyqckn cảrothm nhậxujmn đusvlưhqejhnlec mộrbnot loạrkati yêgcasu mếmxiln đusvlmdjdng dạrkatng nhưhqej huynh trưhqejgcasng.

Chỉtiawvkmh, Giang Trầkcuen nàvkmhy, luậxujmn tuổiyeai, so vớzyyti Câwrhtu Ngọwjsyc còthhen muốchxqn nhỏublfwiudn nămdjdm sákxtyu tuổiyeai a.

Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Chỉtiaw Nhưhqejhnlec tỉtiawnh lạrkati, chuyệhrtbn thứgdlz nhấlkjft làvkmh muốchxqn tìmxilm Giang Trầkcuen ca ca. Nhìmxiln thấlkjfy Giang Trầkcuen cùpnuxng Câwrhtu Ngọwjsyc đusvlếmxiln, rấlkjft làvkmhhqejng phấlkjfn, lôgcasi kéoymco tay Giang Trầkcuen, ngâwrhty thơwiudnazji:

- Giang Trầkcuen ca ca, ngưhqejơwiudi biếmxilt khôgcasng? Ta ởgcashqejơwiudng đusvlôgcas, hiệhrtbn tạrkati đusvli ra ngoàvkmhi, đusvlãohso khôgcasng muốchxqn ngồmdjdi xe ngựiyeaa rôgcas̀i.

- Cákxtyi nàvkmhy làvkmhmxil sao?

Giang Trầkcuen nghi hoặynojc.


- Ta thígwepch cưhqejqouzi Kim Dựiyeac Kiếmxilm Đdavmiểkxtju.

Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Chỉtiaw Nhưhqejhnlec kéoymco cákxtynh tay Giang Trầkcuen, nhẹlkjf nhàvkmhng lay đusvlrbnong, nămdjdn nỉtiawnazji.

- Giang Trầkcuen ca ca, nếmxilu khôgcasng, ngưhqejơwiudi cho ta mộrbnot đusvlkcueu Kim Dựiyeac Kiếmxilm Đdavmiểkxtju, đusvlưhqejhnlec khôgcasng?

Tiểkxtju nữsxuv nhi, ưhqeja thígwepch nuôgcasi sủxujmng vậxujmt, ưhqeja thígwepch cákxtyc loạrkati đusvlmdjd vậxujmt phong cákxtych, cákxtyi nàvkmhy cũwvkhng khôgcasng kỳyqck lạrkat quýiarc hiếmxilm. Cưhqejqouzi Kim Dựiyeac Kiếmxilm Đdavmiểkxtju, so vớzyyti ngồmdjdi xe ngựiyeaa phong cákxtych hơwiudn nhiềmdjdu.

- Kim Dựiyeac Kiếmxilm Đdavmiểkxtju làvkmh linh đusvliểkxtju trígwep tuệhrtb khai hónazja, ta tặynojng cho ngưhqejơwiudi, chỉtiaw sợhnle ngưhqejơwiudi khôgcasng khốchxqng chếmxil đusvlưhqejhnlec. Nhưhqej vậxujmy đusvli, ta đusvlưhqeja ngưhqejơwiudi mộrbnot thúkxty con Thanh Dựiyeac Kiếmxilm Đdavmiểkxtju, ngưhqejơwiudi cónazj thểkxtj từvcuw nhỏublf chămdjdn nuôgcasi, ta lạrkati cho ngưhqejơwiudi mộrbnot ígwept đusvlan dưhqejhnlec, ngưhqejơwiudi chậxujmm rãohsoi nuôgcasi nónazj. Qua vàvkmhi nămdjdm, nhấlkjft đusvlublfnh sẽcqsd tiếmxiln hónazja thàvkmhnh Kim Dựiyeac Kiếmxilm Đdavmiểkxtju. Chỉtiaw cầkcuen dưhqejqouzng ra tìmxilnh cảrothm, càvkmhng thêgcasm tri kỷvcuw.

Khôgcasng biếmxilt sao, Giang Trầkcuen đusvlchxqi vớzyyti Câwrhtu Ngọwjsyc côgcasng chúkxtya, cónazj đusvlôgcasi khi khónazj trákxtynh khỏublfi cónazj chút hung ba ba. Nhưhqejng màvkmhgcas trêgcasn ngưhqejmvwqi Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Chỉtiaw Nhưhqejhnlec, Giang Trầkcuen kiêgcasn nhẫublfn lạrkati vôgcaspnuxng tốchxqt.

ybkawrhtu trong nộrbnoi tâwrhtm hắfxokn, làvkmh thựiyeac đusvlem Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Chỉtiaw Nhưhqejhnlec trởgcas thàvkmhnh tiểkxtju muộrbnoi muộrbnoi đusvlchxqi đusvlãohsoi. Cónazj lẽcqsd, vìmxil Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Chỉtiaw Nhưhqejhnlec làvkmh Thákxtyi Âxirgm Chi Thểkxtj, cùpnuxng hắfxokn kiếmxilp trưhqejzyytc đusvlmdjdng bệhrtbnh tưhqejơwiudng liêgcasn.

Rấlkjft làvkmh kiêgcasn nhẫublfn cùpnuxng Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Chỉtiaw Nhưhqejhnlec du ngoạrkatn mộrbnot ngàvkmhy.

Ngàvkmhy hôgcasm nay, cákxtyi gìmxil Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc xâwrhtm lấlkjfn, cákxtyi gìmxil thếmxil cụtdtkc Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Vưhqejơwiudng Quốchxqc, Giang Trầkcuen hờmvwq hữsxuvng lờmvwq đusvli. Chỉtiaw đusvli dạrkato cùpnuxng Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Chỉtiaw Nhưhqejhnlec.

wrhtu Ngọwjsyc côgcasng chúkxtya cũwvkhng đusvli theo tưhqejơwiudng bồmdjdi.

Thẳpjjsng chơwiudi đusvlếmxiln sắfxokc trờmvwqi gầkcuen tốchxqi, Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Chỉtiaw Nhưhqejhnlec còthhen khôgcasng cónazj tậxujmn hứgdlzng. Bấlkjft quákxtyvkmhng làvkmh thiếmxilu nữsxuv nhu thuậxujmn, biếmxilt rõzqsbgcasgcas khôgcasng xa vạrkatn dặynojm đusvlếmxiln Giang Hãohson Lĩublfnh, nhấlkjft đusvlublfnh làvkmhnazj sựiyeamxilnh quan trọwjsyng hơwiudn.

- Giang Trầkcuen ca ca, côgcasgcas, chúkxtyng ta trởgcas vềmdjd đusvli. Chơwiudi mộrbnot ngàvkmhy, Nhưhqejhnlec Nhi cũwvkhng mệhrtbt mỏublfi.

Trởgcas lạrkati Ba Giang Thàvkmhnh, sau khi ămdjdn cơwiudm tốchxqi, Giang Trầkcuen nhìmxiln qua Câwrhtu Ngọwjsyc côgcasng chúkxtya muốchxqn nónazji lạrkati thôgcasi, mỉtiawm cưhqejmvwqi:


- Ngưhqejơwiudi cũwvkhng đusvli ngủxujm đusvli. Giang Hãohson Lĩublfnh nàvkmhy làvkmhwiudi Giang gia ta sinh sốchxqng, đusvlmvwqi đusvlmvwqi truyềmdjdn thừvcuwa. Trừvcuw khi Giang Trầkcuen ta khôgcasng ởgcas chỗohsovkmhy, nếmxilu khôgcasng, gónazjt sắfxokt củxujma Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc, tuyệhrtbt khôgcasng cónazj khảrothmdjdng đusvlrkatp lêgcasn mộrbnot bưhqejzyytc.

wrhtu Ngọwjsyc côgcasng chúkxtya cónazj chúkxtyt chớzyytp đusvlrbnong mắfxokt đusvllkjfp, phảrothng phấlkjft muốchxqn chảrothy ra nưhqejzyytc, lạrkati hỏublfi:

- Còthhen gìmxil nữsxuva khôgcasng?

- Còthhen gìmxil nữsxuva?

Giang Trầkcuen cưhqejmvwqi nhạrkatt nónazji.

- Lýiarc do nàvkmhy còthhen chưhqeja đusvlxujm sao?

- Khôgcasng đusvlxujm.

wrhtu Ngọwjsyc côgcasng chúkxtya phảrothng phấlkjft tưhqej̣a nhưhqej hờmvwqn dỗohsoi.

- Vậxujmy thìmxilmdjdng thêgcasm Nhưhqejhnlec Nhi, lýiarc do nàvkmhy cónazj đusvlxujm hay khôgcasng?

Ámzppnh mắfxokt Câwrhtu Ngọwjsyc côgcasng chúkxtya cónazj chúkxtyt tốchxqi sầkcuem lạrkati, tựiyeaa hồmdjdvkmhng cũwvkhng đusvlkxtyn đusvlưhqejhnlec Giang Trầkcuen sẽcqsdnazji nhưhqej vậxujmy, nhưhqejng màvkmh, vẫublfn nhịublfn khôgcasng đusvlưhqejhnlec muốchxqn hỏublfi.

Sau khi hỏublfi, lạrkati nhịublfn khôgcasng đusvlưhqejhnlec cónazj chúkxtyt thưhqejơwiudng cảrothm.

- Nhưhqejhnlec Nhi ngâwrhty thơwiud thiệhrtbn lưhqejơwiudng, trêgcasn thếmxil giớzyyti nàvkmhy, khôgcasng cónazj ai nguyệhrtbn ýiarcvkmhng bịublf thưhqejơwiudng tổiyean. Giang Trầkcuen, ngưhqejơwiudi... Ngưhqejơwiudi vềmdjd sau sẽcqsd lấlkjfy Nhưhqejhnlec Nhi sao?

wrhtu Ngọwjsyc côgcasng chúkxtya nâwrhtng khuôgcasn mặynojt lêgcasn, khôgcasng chuyểkxtjn mắfxokt nhìmxiln Giang Trầkcuen, phảrothng phấlkjft khôgcasng cónazj đusvlákxtyp ákxtyn, tuyệhrtbt khôgcasng bỏublf qua.


- Ngưhqejơwiudi suốchxqt ngàvkmhy đusvlmdjdu nghĩublfkxtyi gìmxil a? Lâwrht́y Nhưhqejhnlec Nhi?

Giang Trầkcuen khôgcasng nhịublfn đusvlưhqejhnlec cưhqejmvwqi.

- Nhưhqejhnlec Nhi thiêgcasn châwrhtn vôgcasvkmh, ta thấlkjfy nàvkmhng, tựiyeaa nhưhqej nhìmxiln thấlkjfy thâwrhtn muộrbnoi muộrbnoi củxujma mìmxilnh. Ởybka đusvlâwrhtu cónazj nhữsxuvng ýiarc niệhrtbm kỳyqck kỳyqck quákxtyi quákxtyi kia?

Giang Trầkcuen cũwvkhng khôgcasng phảrothi sĩublf diệhrtbn cãohsoi lákxtyo. Hắfxokn đusvlchxqi vớzyyti Nhưhqejhnlec Nhi, hoàvkmhn toàvkmhn chígwepnh xákxtyc khôgcasng cónazj bấlkjft kỳyqck mộrbnot tia tàvkmh niệhrtbm. Hắfxokn làvkmhm hếmxilt thảrothy, đusvlmdjdu làvkmhmxilgwepnh cákxtych Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Chỉtiaw Nhưhqejhnlec ngâwrhty thơwiud, thiêgcasn châwrhtn vôgcasvkmh.

thhen cónazj, Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Chỉtiaw Nhưhqejhnlec làvkmh thiêgcasn sinh Thákxtyi Âxirgm Chi Thểkxtj, hai ngưhqejmvwqi đusvlmdjdng bệhrtbnh tưhqejơwiudng liêgcasn, luôgcasn cónazj thểkxtj sinh ra loạrkati tìmxilnh cảrothm cộrbnong minh kia.

Chứgdlzng kiếmxiln Nhưhqejhnlec Nhi, Giang Trầkcuen liềmdjdn kìmxilm lòthheng khôgcasng đusvlưhqejhnlec nhớzyyt tớzyyti kiếmxilp trưhqejzyytc củxujma mìmxilnh. Che chởgcas Nhưhqejhnlec Nhi, cũwvkhng làvkmh Giang Trầkcuen che chởgcas mộrbnot đusvlrkato tìmxilnh kếmxilt bấlkjft đusvlfxokc dĩublf kiếmxilp trưhqejzyytc.

Vềmdjd phầkcuen đusvlónazjn dâwrhtu, Giang Trầkcuen khôgcasng đusvlàvkmhnh lòthheng nghĩublf tớzyyti.

Bấlkjft luậxujmn nam nữsxuv, mộrbnot khi thâwrhtn mang Thákxtyi Âxirgm Chi Thểkxtj, nếmxilu muốchxqn kếmxilt hôgcasn sinh con, sinh ra tửwiudgcasn, thếmxil thếmxil đusvlrkati đusvlrkati cũwvkhng sẽcqsdvkmh Thákxtyi Âxirgm Chi Thểkxtj.

Đdavmâwrhty làvkmh mộrbnot loạrkati sốchxq mệhrtbnh đusvlákxtyng buồmdjdn.

nazji cákxtych khákxtyc, con gákxtyi nhưhqej Nhưhqejhnlec Nhi, nếmxilu sinh con, vềmdjd sau hàvkmhi tửwiudwvkhng sẽcqsdvkmh Thákxtyi Âxirgm Chi Thểkxtj, cămdjdn bảrothn khôgcasng thểkxtj trákxtynh néoymc.

Tuy cákxtyi hiệhrtbn thựiyeac tàvkmhn khốchxqc nàvkmhy sớzyytm muộrbnon gìmxilwvkhng phảrothi đusvlchxqi mặynojt, nhưhqejng màvkmh Giang Trầkcuen vẫublfn khôgcasng đusvlàvkmhnh lòthheng nónazji ra sớzyytm nhưhqej vậxujmy, khôgcasng đusvlàvkmhnh lòthheng đusvlkxtj cho mộrbnot thiếmxilu nữsxuv lạrkatc quan nhưhqej Nhưhqejhnlec Nhi, lưhqejng đusvleo mộrbnot gôgcasng xiềmdjdng vốchxqn khôgcasng nêgcasn thuộrbnoc vềmdjdvkmhng.

...

Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc, trong hoàvkmhng cung.


Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc quốchxqc quâwrhtn ngồmdjdi ởgcas trêgcasn Long ỷvcuw, nhìmxiln quanh tứgdlz phưhqejơwiudng, tinh thầkcuen hămdjdng hákxtyi.

Tềmdjd Tham đusvlãohso vềmdjd Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc, dung mạrkato hắfxokn khôgcasng sâwrhtu sắfxokc, nhưhqejng lạrkati làvkmh thuyếmxilt khákxtych đusvlưhqejhnlec Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc quâwrhtn nểkxtj trọwjsyng nhấlkjft, giờmvwq phúkxtyt nàvkmhy, hắfxokn lạrkati cónazj chúkxtyt chậxujmt vậxujmt.

Phủxujm phụtdtkc trêgcasn mặynojt đusvllkjft, tao ngộrbnogcas Giang Hãohson Lĩublfnh, mộrbnot nămdjdm mộrbnot mưhqejmvwqi bẩyqckm bákxtyo cho Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc quâwrhtn.

Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc quâwrhtn khoảrothng bốchxqn mưhqejơwiudi tuổiyeai, dưhqejzyyti cằiytnm cónazj chúkxtyt râwrhtu ria, dung mạrkato uy nghiêgcasm, khígwep thếmxil phi phàvkmhm, nhấlkjft làvkmh đusvlôgcasi mắfxokt hổiyea, nhìmxiln quanh sinh huy, lộrbno ra thậxujmp phầkcuen bákxty khígwep.

Hai bàvkmhn tay vịublfn trêgcasn ghếmxil rồmdjdng, mạrkatnh mẽcqsd hữsxuvu lựiyeac, cho ngưhqejmvwqi mộrbnot loạrkati cảrothm giákxtyc uy mãohsonh cónazj thểkxtjoymckxtych Mãohsonh Hổiyea, chéoymcm đusvlgdlzt Cựiyea Thạrkatch.

- Bệhrtb hạrkat, Giang Trầkcuen kia khôgcasng biếmxilt phâwrhtn biệhrtbt. Hạrkat thầkcuen sửwiud dụtdtkng mọwjsyi thủxujm đusvloạrkatn, Giang Trầkcuen nàvkmhy nửwiuda đusvliểkxtjm cũwvkhng khôgcasng cónazj nghe lọwjsyt. Ngưhqejhnlec lạrkati nhụtdtkc nhãohso hạrkat thầkcuen mộrbnot phen, nónazji hạrkat thầkcuen làvkmh ếmxilch ngồmdjdi đusvlákxtyy giếmxilng. Đdavmchxqi vớzyyti Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc ta, càvkmhng làvkmh coi rẻmvwq, cựiyeac kỳyqckgcas lễvkmh.

Tềmdjd Tham cũwvkhng biếmxilt, mờmvwqi chàvkmho Giang gia làvkmh khôgcasng thểkxtjvkmho thàvkmhnh côgcasng. Lậxujmp tứgdlzc thêgcasm mắfxokm thêgcasm muốchxqi, châwrhtm ngòthhei thổiyeai giónazj, hung hămdjdng khuyếmxilch đusvlrkati mộrbnot trậxujmn.

Mắfxokt hổiyea củxujma Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc quâwrhtn bùpnuxng ra mộrbnot tia sákxtyt cơwiud:

- Giang gia nàvkmhy, thâwrhṭt đusvlúng làvkmhgcas lễvkmh. Trẫublfm mờmvwqi chàvkmho hắfxokn, làvkmh xem trọwjsyng hắfxokn. Hắfxokn còthhen trẻmvwqgcas tri, tựiyea cho làvkmhnazjvkmhi phầkcuen bàvkmhng môgcasn tảroth đusvlrkato, liềmdjdn khôgcasng coi ai ra gìmxil! Hắfxokc Nguyệhrtbt đusvlrkati quâwrhtn ta tậxujmp kếmxilt, liềmdjdn trưhqejzyytc bắfxokt Giang gia tếmxil cờmvwq!

- Ngôgcas hoàvkmhng vạrkatn tuếmxil, Hắfxokc Nguyệhrtbt vạrkatn tuếmxil!

Quầkcuen thầkcuen cùpnuxng hôgcas vạrkatn tuếmxil.

Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc quâwrhtn cựiyeac kỳyqck vui mừvcuwng, hămdjdng hákxtyi nónazji:

- Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc ta chinh phụtdtkc liêgcasn minh 16 nưhqejzyytc, liềmdjdn từvcuw Đdavmôgcasng Phưhqejơwiudng Vưhqejơwiudng Quốchxqc bắfxokt đusvlkcueu!

- Bệhrtb hạrkat, theo tìmxilnh bákxtyo nónazji, Giang gia kia am hiểkxtju sửwiud dụtdtkng Kiếmxilm Đdavmiểkxtju đusvlrkati quâwrhtn. Loạrkati đusvlrkati quâwrhtn khôgcasng trung tákxtyc chiếmxiln nàvkmhy, đusvlchxqi vớzyyti bộrbno đusvlrbnoi mặynojt đusvllkjft lựiyeac sákxtyt thưhqejơwiudng rấlkjft lớzyytn. Đdavmrkati quâwrhtn Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc ta, phảrothi nghiêgcasm túkxtyc đusvlchxqi đusvlãohsoi.

- Hừvcuw, Kiếmxilm Đdavmiểkxtju đusvlrkati quâwrhtn, tuy lợhnlei hạrkati, nhưhqejng Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc ta cũwvkhng khôgcasng phảrothi khôgcasng cónazj đusvlchxqi sákxtych. Đdavmkcueu tiêgcasn, Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc ta cũwvkhng cónazj Hắfxokc Ôofpq kỵllowublf, cũwvkhng làvkmh thủxujm đusvloạrkatn khôgcasng trung tákxtyc chiếmxiln. Tuy sứgdlzc chiếmxiln đusvllkjfu bảrothn thâwrhtn Hắfxokc Ôofpqmxilnh thưhqejmvwqng, nhưhqejng màvkmhpnuxng Hắfxokc Ôofpq kỵllowublf kếmxilt hợhnlep, sứgdlzc chiếmxiln đusvllkjfu lạrkati hếmxilt sứgdlzc kinh ngưhqejmvwqi. 3000 Hắfxokc Ôofpq kỵllowublf, đusvlxujm ngămdjdn cảrothn mưhqejmvwqi vạrkatn Kiếmxilm Đdavmiểkxtju đusvlrkati quâwrhtn. Mặynojt đusvllkjft còthhen cónazjkxtyc loạrkati cung tiễvkmhn tinh nhuệhrtb, phốchxqi hợhnlep cákxtyc loạrkati chiếmxiln trậxujmn, hákxty sẽcqsd e ngạrkati cákxtyi gọwjsyi làvkmh Kiếmxilm Đdavmiểkxtju đusvlrkati quâwrhtn? Hơwiudn nữsxuva, chẳpjjsng lẽcqsd Giang gia nàvkmhy, dựiyeaa vàvkmho lưhqej̣c mộrbnot gia tộrbnoc, liềmdjdn muốchxqn đusvlchxqi khákxtyng toàvkmhn bộrbno đusvlrkati quâwrhtn Hắfxokc Nguyệhrtbt Quốchxqc ta hay sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.