Độc Tôn Tam Giới

Chương 204 : Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng 2

    trước sau   
- Ha ha, Giang thiếqppmu gia, ngưooebơvlqli làooeb suy đefkxjjsen minh bạvlqlch lạvlqli giảkapn bộkzcu hồsdfk đefkxsdfk a?

Sứinzg giảkapn kia cũoirqng nởuato nụqppmooebfwfhi.

- Ta đefkxânmkfy dứinzgt khoájjset đefkxem lờfwfhi nózgbgi rõpvhj. Giang gia cájjsec ngưooebơvlqli, đefkxzzmeu nhậfdkep vàooebo Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc chúhtdjng ta, vinh hoa phúhtdj quýrbck chiếqppmu hưooebuatong khôbpexng lầzzmem; ởuato lạvlqli Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng Vưooebơvlqlng Quốpabqc, cájjsei kia liềoirqn rấqrrdt cózgbg thểvlqlphgeng Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng Vưooebơvlqlng Quốpabqc chôbpexn cùphgeng.

- A? Chỉefkx giájjseo cho?

- Chuyệkapnn cho tớqeyvi bânmkfy giờfwfh, cũoirqng khôbpexng cózgbgingo đefkxájjseng giấqrrdu diếqppmm. Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng Vưooebơvlqlng Quốpabqc cájjsec ngưooebơvlqli nộkzcui loạvlqln, tin tứinzgc đefkxãzgbg sớqeyvm truyềoirqn lạvlqli Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc. Hôbpexm nay cájjsec lộkzcu chưooeb hầzzmeu Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc tậfdkep kếqppmt đefkxvlqli quânmkfn, trong vòpabqng mưooebfwfhi ngàooeby, liềoirqn khởuatoi binh chinh phạvlqlt Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng Vưooebơvlqlng Quốpabqc. Dùphgeng quốpabqc lựnmkfc củpbbwa Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng Vưooebơvlqlng Quốpabqc cájjsec ngưooebơvlqli hôbpexm nay, lấqrrdy cájjsei gìingo ngăhvvvn cảkapnn đefkxvlqli quânmkfn Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc?

- Quốpabqc quânmkfn chúhtdjng ta cũoirqng nghe nózgbgi, Giang gia cájjsec ngưooebơvlqli, cózgbg mộkzcut môbpexn bổhtdjn sựnmkf sửachs dụqppmng Kiếqppmm Đtmxjiểvlqlu tájjsec chiếqppmn. Đtmxjânmkfy cũoirqng làooebrbck do quốpabqc quânmkfn chúhtdjng ta coi trọzlcqng Giang gia cájjsec ngưooebơvlqli. Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng Vưooebơvlqlng Quốpabqc lớqeyvn nhưooeb vậfdkey, hôbpexm nay cózgbg thểvlqlooebo phájjsep nhãzgbgn củpbbwa bệkapn hạvlql chúhtdjng ta, cũoirqng chíannenh cózgbg Giang gia cájjsec ngưooebơvlqli.


- Nózgbgi nhưooeb vậfdkey, Giang gia ta, phảkapni cảkapnm tạvlql quốpabqc quânmkfn cájjsec ngưooebơvlqli coi trọzlcqng?

- Cảkapnm tạvlqljjsei gìingo đefkxózgbg, cũoirqng khôbpexng phảkapni trọzlcqng yếqppmu. Nếqppmu cózgbg thểvlql đefkxsdfkng tânmkfm hiệkapnp lựnmkfc, vìingo bệkapn hạvlql sởuato dụqppmng, cưooebfwfhng cưooebfwfhng liêpvhjn thủpbbw, đefkxózgbg mớqeyvi làooeb chíannenh đefkxvlqlo. Bệkapn hạvlql chúhtdjng ta khájjset vọzlcqng thậfdket lớqeyvn, ýrbck chíanne thiêpvhjn hạvlql. Chinh phạvlqlt Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng Vưooebơvlqlng Quốpabqc chỉefkxooebooebqeyvc đefkxzzmeu tiêpvhjn. Mụqppmc tiêpvhju cuốpabqi cùphgeng củpbbwa hắaqqyn, làooeb thốpabqng nhấqrrdt 16 nưooebqeyvc. Nếqppmu đefkxưooebjjsec Giang gia hiệkapnp trợjjse, đefkxvlqli kếqppm củpbbwa quốpabqc quânmkfn bệkapn hạvlql, chắaqqyc chắaqqyn sẽppsq nhưooeb hổhtdj thêpvhjm cájjsenh.

- Đtmxjếqppmn lúhtdjc đefkxózgbg, bệkapn hạvlql trởuato thàooebnh Đtmxjvlqli Đtmxjếqppm. Màooeb Giang gia, cũoirqng chắaqqyc chắaqqyn trởuato thàooebnh thếqppm gia thiêpvhjn cổhtdjooebu danh.

- Giang thiếqppmu gia, nam nhi chíanneuato thiêpvhjn hạvlql, tin tưooebuatong loạvlqli ngưooebfwfhi nhưooeb ngưooebơvlqli, nêpvhjn biếqppmt lựnmkfa chọzlcqn nhưooeb thếqppmooebo? Làooebooebu danh sửachs xanh, hay làooeb uấqrrdt ứinzgc chếqppmt theo mộkzcut Vưooebơvlqlng Quốpabqc xuốpabqng dốpabqc? Nàooeby cầzzmen đefkxa tưooebuatong sao?

Khôbpexng thểvlql khôbpexng nózgbgi, Tềoirq Tham nàooeby khẩorriu tàooebi rấqrrdt tốpabqt. Mỗhjsii mộkzcut cânmkfu, đefkxoirqu cózgbg chứinzga mộkzcut loạvlqli ma lựnmkfc thầzzmen kỳfooe.

Chỉefkxooeb, phầzzmen khẩorriu tàooebi nàooeby củpbbwa hắaqqyn, ởuato trưooebqeyvc mặzzmet Giang Trầzzmen, lạvlqli hoàooebn toàooebn khôbpexng cózgbgjjsec dụqppmng.

Nhấqrrdt thốpabqng Giang Sơvlqln cũoirqng tốpabqt, thiêpvhjn cổhtdjooebu danh cũoirqng tốpabqt, cájjsei nàooeby cuốpabqi cùphgeng chỉefkxooebzgbgnmkfm khájjset vọzlcqng củpbbwa phàooebm nhânmkfn thếqppm tụqppmc màooeb thôbpexi. Chíanneooebqeyvng củpbbwa Giang Trầzzmen hắaqqyn, căhvvvn bảkapnn khôbpexng ởuato chỗhjsiooeby.

- Giang thiếqppmu gia, lờfwfhi nózgbgi ta chỉefkxzgbgi đefkxếqppmn đefkxânmkfy, ngưooebơvlqli cânmkfn nhăhvvv́c thoájjseng mộkzcut phájjset a?

Tềoirq Tham cưooebfwfhi ha hảkapnzgbgi.

- Nghe, thậfdket sựnmkfooeb rấqrrdt khôbpexng tồsdfki.

Giang Trầzzmen cưooebfwfhi ha ha, bỗhjsing nhiêpvhjn bưooebqeyvc đefkxi ra ngoàooebi:

- Tềoirq Tham đefkxúhtdjng khôbpexng? Ngưooebơvlqli chứinzgng kiếqppmn miệkapnng giếqppmng ngoàooebi cửachsa khôbpexng?

- Thấqrrdy đefkxưooebjjsec, trưooebqeyvc khi vàooebo cửachsa ta đefkxãzgbg thấqrrdy.


Tềoirq Tham ngạvlqlc nhiêpvhjn.

- Vậfdkey ngưooebơvlqli nghe qua cânmkfu chuyệkapnn, gọzlcqi làooeb ếqppmch ngồsdfki đefkxájjsey giếqppmng chưooeba?

Giang Trầzzmen lạvlqli hỏtmxji.

- Ếsleech ngồsdfki đefkxájjsey giếqppmng? Đtmxjânmkfy làooebnmkfu chuyệkapnn vỡpabqpabqng củpbbwa nhi đefkxsdfkng? Ta sao cózgbg thểvlql chưooeba nghe qua?

Giang Trầzzmen nhẹuwjx gậfdket đefkxzzmeu, bộkzcu dạvlqlng rấqrrdt làooeb vui mừooebng:

- Vậfdkey cũoirqng tốpabqt. Nózgbgi nhưooeb vậfdkey, ngưooebơvlqli bânmkfy giờfwfh, giốpabqng vớqeyvi con ếqppmch dưooebqeyvi đefkxájjsey giếqppmng kia, ngưooebơvlqli miêpvhju tảkapn cảkapn buổhtdji, nózgbgi nhiềoirqu vĩxndm đefkxvlqli nhưooeb vậfdkey, kỳfooe thậfdket cũoirqng khôbpexng quájjse đefkxájjseng làooeb mộkzcut phiếqppmn thiêpvhjn đefkxorria trêpvhjn miệkapnng giếqppmng màooeb thôbpexi.

- Ngưooebơvlqli... Giang thiếqppmu gia, ngưooebơvlqli đefkxânmkfy làooeb ýrbckingo?

Tềoirq Tham biếqppmn sắaqqyc.

- Cózgbg ýrbckingo? Thiếqppmu gia nhàooeb ta nózgbgi ngưooebơvlqli làooeb ếqppmch ngồsdfki đefkxájjsey giếqppmng, cájjsei nàooeby còpabqn nghe khôbpexng hiểvlqlu sao? Cájjsei nàooeby cũoirqng nghe khôbpexng hiểvlqlu, ngưooebơvlqli làooebm thuyếqppmt khájjsech nhưooeb thếqppmooebo a?

Kiềoirqu Bạvlqlch Thạvlqlch cưooebfwfhi lạvlqlnh, tiếqppmn lêpvhjn mộkzcut bưooebqeyvc quájjset lớqeyvn.

- Ếsleech ngồsdfki đefkxájjsey giếqppmng?

Tềoirq Tham nhịorrin khôbpexng đefkxưooebjjsec cưooebfwfhi.

- Giang thiếqppmu gia, ngưooebơvlqli cũoirqng khôbpexng trájjsenh khỏtmxji quájjse đefkxoirq cao mìingonh rồsdfki? Giang gia ngưooebơvlqli làooebzgbg chút bổhtdjn sựnmkf, nhưooebng cũoirqng khôbpexng quájjse đefkxájjseng làooebuato Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng Vưooebơvlqlng Quốpabqc ra chúhtdjt danh tiếqppmng. Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc ta cưooebfwfhng đefkxvlqli, căhvvvn bảkapnn khôbpexng phảkapni Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng Vưooebơvlqlng Quốpabqc cájjsec ngưooebơvlqli cózgbg thểvlql so.


- Cưooebfwfhng đefkxvlqli?

Ngữzgbg khíanne củpbbwa Giang Trầzzmen cózgbg chúhtdjt thổhtdjn thứinzgc, nhớqeyv tớqeyvi kinh nghiệkapnm kiếqppmp trưooebqeyvc, than nhẹuwjx mộkzcut tiếqppmng.

- Tồsdfkn tạvlqli cưooebfwfhng đefkxvlqli hơvlqln nữzgbga, ta cũoirqng gặzzmep. Chỉefkx tiếqppmc, nózgbgi diệkapnt, liềoirqn diệkapnt a.

Kiếqppmp trưooebqeyvc, Giang Trầzzmen cózgbg phụqppm thânmkfn làooeb Thiêpvhjn Đtmxjếqppm, hắaqqyn làooeb Thiêpvhjn Đtmxjếqppm chi tửachs, chưooebuatong quảkapnn Chưooeb Thiêpvhjn vạvlqln giớqeyvi. Thìingoannenh sao? Còpabqn khôbpexng phảkapni nózgbgi khôbpexng cózgbg liềoirqn khôbpexng cózgbg?

Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc, cưooebfwfhng đefkxvlqli trởuato lạvlqli cũoirqng khôbpexng quájjse đefkxájjseng làooeb mộkzcut Vưooebơvlqlng Quốpabqc thếqppm tụqppmc màooeb thôbpexi. Ởjjse trưooebqeyvc mặzzmet Giang Trầzzmen hắaqqyn tựnmkf biêpvhjn tựnmkf diễdloin, khoe khoang vũoirq lựnmkfc, cájjsei kia quảkapn thựnmkfc làooeb chêpvhjooebfwfhi.

Tềoirq Tham nàooebo biếqppmt tânmkfm tìingonh củpbbwa Giang Trầzzmen giờfwfh phúhtdjt nàooeby, đefkxãzgbg trảkapni qua kiếqppmp trưooebqeyvc kiếqppmp nầzzmey Luânmkfn Hồsdfki? Lạvlqli hájjsezgbg thểvlqlxndmnh ngộkzcu thưooebơvlqlng cảkapnm cùphgeng đefkxìingou hiu trong giọzlcqng nózgbgi củpbbwa Giang Trầzzmen?

ooebfwfhi lạvlqlnh mộkzcut tiếqppmng, chốpabqng nạvlqlnh nózgbgi:

- Giang thiếqppmu gia, lờfwfhi nózgbgi ta đefkxãzgbg đefkxưooeba đefkxếqppmn. Nếqppmu nhưooeb ngưooebơvlqli chấqrrdp mêpvhj bấqrrdt ngộkzcu, ngàooeby khájjsec đefkxvlqli quânmkfn Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc ta đefkxếqppmn, sẽppsq khôbpexng còpabqn chỗhjsi trốpabqng cho ngưooebơvlqli còpabqoirq mặzzmec cảkapn.

Giang Trầzzmen hồsdfki tưooebuatong chuyệkapnn cũoirq kiếqppmp trưooebqeyvc, trong lòpabqng quanh quẩorrin lấqrrdy mộkzcut cỗhjsi thưooebơvlqlng cảkapnm, đefkxkzcut nhiêpvhjn nghe Tềoirq Tham uy hiếqppmp, sắaqqyc mặzzmet trầzzmem xuốpabqng:

- Tềoirq Tham, trởuato vềoirqzgbgi cho quốpabqc quânmkfn củpbbwa cájjsec ngưooebơvlqli biếqppmt. Giang gia ta, tuy nózgbgi cùphgeng Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng nhấqrrdt tộkzcuc khôbpexng quan hệkapn. Nhưooebng màooeb, mảkapnnh thổhtdj đefkxorria nàooeby, dùphge sao sinh Giang gia ta, dưooebpabqng qua Giang gia ta. Bưooebqeyvc chânmkfn dơvlql bẩorrin củpbbwa Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc cájjsec ngưooebơvlqli, dájjsem can đefkxkapnm đefkxvlqlp tiếqppmn mộkzcut bưooebqeyvc, tấqrrdt cho cájjsec ngưooebơvlqli cózgbg đefkxi khôbpexng vềoirq!

Khôbpexng phảkapni Giang Trầzzmen kiêpvhju ngạvlqlo, cũoirqng khôbpexng phảkapni Giang Trầzzmen đefkxpabqi vớqeyvi Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng vưooebơvlqlng tộkzcuc cózgbgnmkfm thuầzzmen phụqppmc gìingo.

ooebooeb trong thựnmkfc chấqrrdt củpbbwa Giang Trầzzmen, cózgbg mộkzcut loạvlqli cảkapnm xúhtdjc. Đtmxjózgbgooeb mộkzcut loạvlqli cảkapnm xúhtdjc kiêpvhju ngạvlqlo, mộkzcut loạvlqli cảkapnm xúhtdjc nhớqeyvingonh cũoirq.

Mảkapnnh thổhtdj đefkxorria nàooeby, sinh dưooebpabqng Giang gia đefkxfwfhi đefkxfwfhi. Màooeb thânmkfn thểvlql Giang Trầzzmen hắaqqyn, cũoirqng đefkxưooebjjsec mảkapnnh thổhtdj đefkxorria nàooeby nuôbpexi dưooebpabqng.


zgbgi cho cùphgeng, trong huyếqppmt nhụqppmc, đefkxãzgbgjjsep nhậfdkep vàooebo mảkapnnh thổhtdj đefkxorria nàooeby.

zgbg lẽppsq mộkzcut ngàooeby khôbpexng lânmkfu hắaqqyn sẽppsq rờfwfhi đefkxi, nhưooebng màooeb quyếqppmt khôbpexng cho phéttndp bưooebqeyvc chânmkfn tàooeb ájjsec, đefkxếqppmn chàooeb đefkxvlqlp mảkapnnh thổhtdj đefkxorria nàooeby. Cájjsei nàooeby khôbpexng đefkxơvlqln thuầzzmen làooebnmkfm lấqrrdn, càooebng làooeb khinh nhờfwfhn loạvlqli tìingonh cảkapnm trong lòpabqng Giang Trầzzmen!

vlqln nữzgbga, Tềoirq Tham kia nózgbgi gầzzmen nózgbgi xa, lộkzcu ra mộkzcut khẩorriu khíanne uy hiếqppmp, càooebng làooebm cho Giang Trầzzmen cựnmkfc kỳfooe khózgbg chịorriu. Tôbpexng môbpexn thếqppm lựnmkfc so vớqeyvi Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc còpabqn cưooebfwfhng đefkxvlqli hơvlqln ájjsep bájjsech, Giang Trầzzmen cũoirqng khôbpexng sợjjse.

Mộkzcut cájjsei Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc, mặzzmec dùphge so vớqeyvi Đtmxjôbpexng Phưooebơvlqlng Vưooebơvlqlng Quốpabqc mạvlqlnh hơvlqln, nhưooebng Giang Trầzzmen hájjse sẽppsq bịorri bọzlcqn hắaqqyn uy hiếqppmp?

Khôbpexng thểvlql khôbpexng nózgbgi, cảkapnm xúhtdjc củpbbwa Giang Trầzzmen, cũoirqng lânmkfy nhiễdloim Kiềoirqu Bạvlqlch Thạvlqlch. Kiềoirqu Bạvlqlch Thạvlqlch trừooebng mắaqqyt quájjset:

- Tềoirq Tham đefkxúhtdjng khôbpexng? Thiếqppmu gia nhàooeb ta đefkxãzgbgzgbgi đefkxếqppmn nưooebqeyvc nàooeby, liềoirqn cúhtdjt nhanh lêpvhjn! Hai nưooebqeyvc giao chiếqppmn, khôbpexng giếqppmt sứinzg giảkapn. Bằhjsing khôbpexng thìingo Kiềoirqu mỗhjsi ta làooebjjsei thứinzg nhấqrrdt đefkxem ngưooebơvlqli chặzzmet cho chózgbg ăhvvvn.

Tềoirq Tham cũoirqng trợjjsen mắaqqyt hájjse hốpabqc mồsdfkm, hắaqqyn phájjset hiệkapnn, cảkapnm tìingonh vừooeba rồsdfki mìingonh nózgbgi mộkzcut trậfdken kia, ngưooebfwfhi ta đefkxoirqu coi làooeb chêpvhjooebfwfhi nghe hay sao?

Chẳvlqlng lẽppsq Giang gia nàooeby đefkxpvhjn rồsdfki? Chẳvlqlng lẽppsq bọzlcqn hắaqqyn cho rằhjsing, dựnmkfa vàooebo lựnmkfc lưooebjjseng Giang gia, cózgbg thểvlql đefkxpabqi khájjseng toàooebn bộkzcu Hắaqqyc Nguyệkapnt Quốpabqc sao?

- Giang thiếqppmu gia, ngưooebơvlqli... thậfdket sựnmkf khôbpexng cânmkfn nhăhvvv́c thoájjseng mộkzcut phájjset?

Tềoirq Tham còpabqn chưooeba từooeb bỏtmxj ýrbck đefkxorrinh.

- Cúhtdjt!

Giang Trầzzmen khẽppsq quájjset mộkzcut tiếqppmng, phun ra mộkzcut đefkxvlqlo chânmkfn khíanne, khíanneooebu vôbpexingonh xôbpexng lêpvhjn, cảkapn ngưooebfwfhi Tềoirq Tham lậfdkep tứinzgc bay lêpvhjn, nhưooebooeb con diềoirqu bịorri chấqrrdn bay ra ngoàooebi cửachsa.

Đtmxjang muốpabqn ngưooebng lựnmkfc đefkxpabqi khájjseng, hai chânmkfn bỗhjsing nhiêpvhjn rơvlqli xuốpabqng đefkxqrrdt, vữzgbgng vàooebng rơvlqli vàooebo trêpvhjn đefkxưooebfwfhng.

- Cưooebơvlqlng khíanne phózgbgng ra ngoàooebi, cửachs trọzlcqng nhưooebjjsec khinh! Chẳvlqlng lẽppsq... Chẳvlqlng lẽppsqooebooebfwfhi mộkzcut mạvlqlch Chânmkfn khíanne đefkxvlqli sưooeb?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.