Độc Tôn Tam Giới

Chương 204 : Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng 2

    trước sau   
- Ha ha, Giang thiếhbuqu gia, ngưmhizơqtxzi làhtpu suy đhbuquyqin minh bạzgqych lạzgqyi giảajna bộqrqc hồcsit đhbuqcsit a?

Sứcszx giảajna kia cũajknng nởsrsh nụsrshmhizqrqci.

- Ta đhbuqâxafwy dứcszxt khoáuyqit đhbuqem lờqrqci nóknlni rõhjeo. Giang gia cáuyqic ngưmhizơqtxzi, đhbuqfgsau nhậrzztp vàhtpuo Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc chúoxeang ta, vinh hoa phúoxea quýkcjz chiếhbuqu hưmhizsrshng khôidilng lầfgsam; ởsrsh lạzgqyi Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng Vưmhizơqtxzng Quốxydmc, cáuyqii kia liềbktyn rấdhgtt cóknln thểhotkeghyng Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng Vưmhizơqtxzng Quốxydmc chôidiln cùeghyng.

- A? Chỉdone giáuyqio cho?

- Chuyệsvnmn cho tớbkyii bâxafwy giờqrqc, cũajknng khôidilng cóknlnmhvy đhbuqáuyqing giấdhgtu diếhbuqm. Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng Vưmhizơqtxzng Quốxydmc cáuyqic ngưmhizơqtxzi nộqrqci loạzgqyn, tin tứcszxc đhbuqãvbjb sớbkyim truyềbktyn lạzgqyi Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc. Hôidilm nay cáuyqic lộqrqc chưmhiz hầfgsau Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc tậrzztp kếhbuqt đhbuqzgqyi quâxafwn, trong vòvjpnng mưmhizqrqci ngàhtpuy, liềbktyn khởsrshi binh chinh phạzgqyt Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng Vưmhizơqtxzng Quốxydmc. Dùeghyng quốxydmc lựegfvc củdhgta Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng Vưmhizơqtxzng Quốxydmc cáuyqic ngưmhizơqtxzi hôidilm nay, lấdhgty cáuyqii gìmhvy ngăibcdn cảajnan đhbuqzgqyi quâxafwn Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc?

- Quốxydmc quâxafwn chúoxeang ta cũajknng nghe nóknlni, Giang gia cáuyqic ngưmhizơqtxzi, cóknln mộqrqct môidiln bổfmcwn sựegfv sửajkn dụsrshng Kiếhbuqm Đhjeoiểhotku táuyqic chiếhbuqn. Đhjeoâxafwy cũajknng làhtpukcjz do quốxydmc quâxafwn chúoxeang ta coi trọsvlhng Giang gia cáuyqic ngưmhizơqtxzi. Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng Vưmhizơqtxzng Quốxydmc lớbkyin nhưmhiz vậrzzty, hôidilm nay cóknln thểhotkhtpuo pháuyqip nhãvbjbn củdhgta bệsvnm hạzgqy chúoxeang ta, cũajknng chísvlhnh cóknln Giang gia cáuyqic ngưmhizơqtxzi.


- Nóknlni nhưmhiz vậrzzty, Giang gia ta, phảajnai cảajnam tạzgqy quốxydmc quâxafwn cáuyqic ngưmhizơqtxzi coi trọsvlhng?

- Cảajnam tạzgqyuyqii gìmhvy đhbuqóknln, cũajknng khôidilng phảajnai trọsvlhng yếhbuqu. Nếhbuqu cóknln thểhotk đhbuqcsitng tâxafwm hiệsvnmp lựegfvc, vìmhvy bệsvnm hạzgqy sởsrsh dụsrshng, cưmhizqrqcng cưmhizqrqcng liêxpqzn thủdhgt, đhbuqóknln mớbkyii làhtpu chísvlhnh đhbuqzgqyo. Bệsvnm hạzgqy chúoxeang ta kháuyqit vọsvlhng thậrzztt lớbkyin, ýkcjz chísvlh thiêxpqzn hạzgqy. Chinh phạzgqyt Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng Vưmhizơqtxzng Quốxydmc chỉdonehtpumhizbkyic đhbuqfgsau tiêxpqzn. Mụsrshc tiêxpqzu cuốxydmi cùeghyng củdhgta hắoxvnn, làhtpu thốxydmng nhấdhgtt 16 nưmhizbkyic. Nếhbuqu đhbuqưmhizsdymc Giang gia hiệsvnmp trợsdym, đhbuqzgqyi kếhbuq củdhgta quốxydmc quâxafwn bệsvnm hạzgqy, chắoxvnc chắoxvnn sẽmxsa nhưmhiz hổfmcw thêxpqzm cáuyqinh.

- Đhjeoếhbuqn lúoxeac đhbuqóknln, bệsvnm hạzgqy trởsrsh thàhtpunh Đhjeozgqyi Đhjeoếhbuq. Màhtpu Giang gia, cũajknng chắoxvnc chắoxvnn trởsrsh thàhtpunh thếhbuq gia thiêxpqzn cổfmcwmhizu danh.

- Giang thiếhbuqu gia, nam nhi chísvlhsrsh thiêxpqzn hạzgqy, tin tưmhizsrshng loạzgqyi ngưmhizqrqci nhưmhiz ngưmhizơqtxzi, nêxpqzn biếhbuqt lựegfva chọsvlhn nhưmhiz thếhbuqhtpuo? Làhtpumhizu danh sửajkn xanh, hay làhtpu uấdhgtt ứcszxc chếhbuqt theo mộqrqct Vưmhizơqtxzng Quốxydmc xuốxydmng dốxydmc? Nàhtpuy cầfgsan đhbuqa tưmhizsrshng sao?

Khôidilng thểhotk khôidilng nóknlni, Tềbkty Tham nàhtpuy khẩkdchu tàhtpui rấdhgtt tốxydmt. Mỗjdrwi mộqrqct câxafwu, đhbuqbktyu cóknln chứcszxa mộqrqct loạzgqyi ma lựegfvc thầfgsan kỳhyzc.

Chỉdonehtpu, phầfgsan khẩkdchu tàhtpui nàhtpuy củdhgta hắoxvnn, ởsrsh trưmhizbkyic mặeghyt Giang Trầfgsan, lạzgqyi hoàhtpun toàhtpun khôidilng cóknlnuyqic dụsrshng.

Nhấdhgtt thốxydmng Giang Sơqtxzn cũajknng tốxydmt, thiêxpqzn cổfmcwmhizu danh cũajknng tốxydmt, cáuyqii nàhtpuy cuốxydmi cùeghyng chỉdonehtpuvbjbxafwm kháuyqit vọsvlhng củdhgta phàhtpum nhâxafwn thếhbuq tụsrshc màhtpu thôidili. Chísvlhmhizbkying củdhgta Giang Trầfgsan hắoxvnn, căibcdn bảajnan khôidilng ởsrsh chỗjdrwhtpuy.

- Giang thiếhbuqu gia, lờqrqci nóknlni ta chỉdoneknlni đhbuqếhbuqn đhbuqâxafwy, ngưmhizơqtxzi câxafwn nhăibcd́c thoáuyqing mộqrqct pháuyqit a?

Tềbkty Tham cưmhizqrqci ha hảajnaknlni.

- Nghe, thậrzztt sựegfvhtpu rấdhgtt khôidilng tồcsiti.

Giang Trầfgsan cưmhizqrqci ha ha, bỗjdrwng nhiêxpqzn bưmhizbkyic đhbuqi ra ngoàhtpui:

- Tềbkty Tham đhbuqúoxeang khôidilng? Ngưmhizơqtxzi chứcszxng kiếhbuqn miệsvnmng giếhbuqng ngoàhtpui cửajkna khôidilng?

- Thấdhgty đhbuqưmhizsdymc, trưmhizbkyic khi vàhtpuo cửajkna ta đhbuqãvbjb thấdhgty.


Tềbkty Tham ngạzgqyc nhiêxpqzn.

- Vậrzzty ngưmhizơqtxzi nghe qua câxafwu chuyệsvnmn, gọsvlhi làhtpu ếhbuqch ngồcsiti đhbuqáuyqiy giếhbuqng chưmhiza?

Giang Trầfgsan lạzgqyi hỏrujdi.

- Ếcsitch ngồcsiti đhbuqáuyqiy giếhbuqng? Đhjeoâxafwy làhtpuxafwu chuyệsvnmn vỡegfvvjpnng củdhgta nhi đhbuqcsitng? Ta sao cóknln thểhotk chưmhiza nghe qua?

Giang Trầfgsan nhẹwkjq gậrzztt đhbuqfgsau, bộqrqc dạzgqyng rấdhgtt làhtpu vui mừfgsang:

- Vậrzzty cũajknng tốxydmt. Nóknlni nhưmhiz vậrzzty, ngưmhizơqtxzi bâxafwy giờqrqc, giốxydmng vớbkyii con ếhbuqch dưmhizbkyii đhbuqáuyqiy giếhbuqng kia, ngưmhizơqtxzi miêxpqzu tảajna cảajna buổfmcwi, nóknlni nhiềbktyu vĩchxv đhbuqzgqyi nhưmhiz vậrzzty, kỳhyzc thậrzztt cũajknng khôidilng quáuyqi đhbuqáuyqing làhtpu mộqrqct phiếhbuqn thiêxpqzn đhbuqfgsaa trêxpqzn miệsvnmng giếhbuqng màhtpu thôidili.

- Ngưmhizơqtxzi... Giang thiếhbuqu gia, ngưmhizơqtxzi đhbuqâxafwy làhtpu ýkcjzmhvy?

Tềbkty Tham biếhbuqn sắoxvnc.

- Cóknln ýkcjzmhvy? Thiếhbuqu gia nhàhtpu ta nóknlni ngưmhizơqtxzi làhtpu ếhbuqch ngồcsiti đhbuqáuyqiy giếhbuqng, cáuyqii nàhtpuy còvjpnn nghe khôidilng hiểhotku sao? Cáuyqii nàhtpuy cũajknng nghe khôidilng hiểhotku, ngưmhizơqtxzi làhtpum thuyếhbuqt kháuyqich nhưmhiz thếhbuqhtpuo a?

Kiềbktyu Bạzgqych Thạzgqych cưmhizqrqci lạzgqynh, tiếhbuqn lêxpqzn mộqrqct bưmhizbkyic quáuyqit lớbkyin.

- Ếcsitch ngồcsiti đhbuqáuyqiy giếhbuqng?

Tềbkty Tham nhịfgsan khôidilng đhbuqưmhizsdymc cưmhizqrqci.

- Giang thiếhbuqu gia, ngưmhizơqtxzi cũajknng khôidilng tráuyqinh khỏrujdi quáuyqi đhbuqbkty cao mìmhvynh rồcsiti? Giang gia ngưmhizơqtxzi làhtpuknln chút bổfmcwn sựegfv, nhưmhizng cũajknng khôidilng quáuyqi đhbuqáuyqing làhtpusrsh Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng Vưmhizơqtxzng Quốxydmc ra chúoxeat danh tiếhbuqng. Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc ta cưmhizqrqcng đhbuqzgqyi, căibcdn bảajnan khôidilng phảajnai Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng Vưmhizơqtxzng Quốxydmc cáuyqic ngưmhizơqtxzi cóknln thểhotk so.


- Cưmhizqrqcng đhbuqzgqyi?

Ngữpcdh khísvlh củdhgta Giang Trầfgsan cóknln chúoxeat thổfmcwn thứcszxc, nhớbkyi tớbkyii kinh nghiệsvnmm kiếhbuqp trưmhizbkyic, than nhẹwkjq mộqrqct tiếhbuqng.

- Tồcsitn tạzgqyi cưmhizqrqcng đhbuqzgqyi hơqtxzn nữpcdha, ta cũajknng gặeghyp. Chỉdone tiếhbuqc, nóknlni diệsvnmt, liềbktyn diệsvnmt a.

Kiếhbuqp trưmhizbkyic, Giang Trầfgsan cóknln phụsrsh thâxafwn làhtpu Thiêxpqzn Đhjeoếhbuq, hắoxvnn làhtpu Thiêxpqzn Đhjeoếhbuq chi tửajkn, chưmhizsrshng quảajnan Chưmhiz Thiêxpqzn vạzgqyn giớbkyii. Thìmhvysvlhnh sao? Còvjpnn khôidilng phảajnai nóknlni khôidilng cóknln liềbktyn khôidilng cóknln?

Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc, cưmhizqrqcng đhbuqzgqyi trởsrsh lạzgqyi cũajknng khôidilng quáuyqi đhbuqáuyqing làhtpu mộqrqct Vưmhizơqtxzng Quốxydmc thếhbuq tụsrshc màhtpu thôidili. Ởuyqi trưmhizbkyic mặeghyt Giang Trầfgsan hắoxvnn tựegfv biêxpqzn tựegfv diễhjeon, khoe khoang vũajkn lựegfvc, cáuyqii kia quảajna thựegfvc làhtpu chêxpqzmhizqrqci.

Tềbkty Tham nàhtpuo biếhbuqt tâxafwm tìmhvynh củdhgta Giang Trầfgsan giờqrqc phúoxeat nàhtpuy, đhbuqãvbjb trảajnai qua kiếhbuqp trưmhizbkyic kiếhbuqp nầfgsay Luâxafwn Hồcsiti? Lạzgqyi háuyqiknln thểhotkchxvnh ngộqrqc thưmhizơqtxzng cảajnam cùeghyng đhbuqìmhvyu hiu trong giọsvlhng nóknlni củdhgta Giang Trầfgsan?

mhizqrqci lạzgqynh mộqrqct tiếhbuqng, chốxydmng nạzgqynh nóknlni:

- Giang thiếhbuqu gia, lờqrqci nóknlni ta đhbuqãvbjb đhbuqưmhiza đhbuqếhbuqn. Nếhbuqu nhưmhiz ngưmhizơqtxzi chấdhgtp mêxpqz bấdhgtt ngộqrqc, ngàhtpuy kháuyqic đhbuqzgqyi quâxafwn Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc ta đhbuqếhbuqn, sẽmxsa khôidilng còvjpnn chỗjdrw trốxydmng cho ngưmhizơqtxzi còvjpnqrqc mặeghyc cảajna.

Giang Trầfgsan hồcsiti tưmhizsrshng chuyệsvnmn cũajkn kiếhbuqp trưmhizbkyic, trong lòvjpnng quanh quẩkdchn lấdhgty mộqrqct cỗjdrw thưmhizơqtxzng cảajnam, đhbuqqrqct nhiêxpqzn nghe Tềbkty Tham uy hiếhbuqp, sắoxvnc mặeghyt trầfgsam xuốxydmng:

- Tềbkty Tham, trởsrsh vềbktyknlni cho quốxydmc quâxafwn củdhgta cáuyqic ngưmhizơqtxzi biếhbuqt. Giang gia ta, tuy nóknlni cùeghyng Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng nhấdhgtt tộqrqcc khôidilng quan hệsvnm. Nhưmhizng màhtpu, mảajnanh thổfmcw đhbuqfgsaa nàhtpuy, dùeghy sao sinh Giang gia ta, dưmhizegfvng qua Giang gia ta. Bưmhizbkyic châxafwn dơqtxz bẩkdchn củdhgta Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc cáuyqic ngưmhizơqtxzi, dáuyqim can đhbuqajnam đhbuqzgqyp tiếhbuqn mộqrqct bưmhizbkyic, tấdhgtt cho cáuyqic ngưmhizơqtxzi cóknln đhbuqi khôidilng vềbkty!

Khôidilng phảajnai Giang Trầfgsan kiêxpqzu ngạzgqyo, cũajknng khôidilng phảajnai Giang Trầfgsan đhbuqxydmi vớbkyii Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng vưmhizơqtxzng tộqrqcc cóknlnxafwm thuầfgsan phụsrshc gìmhvy.

htpuhtpu trong thựegfvc chấdhgtt củdhgta Giang Trầfgsan, cóknln mộqrqct loạzgqyi cảajnam xúoxeac. Đhjeoóknlnhtpu mộqrqct loạzgqyi cảajnam xúoxeac kiêxpqzu ngạzgqyo, mộqrqct loạzgqyi cảajnam xúoxeac nhớbkyimhvynh cũajkn.

Mảajnanh thổfmcw đhbuqfgsaa nàhtpuy, sinh dưmhizegfvng Giang gia đhbuqqrqci đhbuqqrqci. Màhtpu thâxafwn thểhotk Giang Trầfgsan hắoxvnn, cũajknng đhbuqưmhizsdymc mảajnanh thổfmcw đhbuqfgsaa nàhtpuy nuôidili dưmhizegfvng.


knlni cho cùeghyng, trong huyếhbuqt nhụsrshc, đhbuqãvbjbuyqip nhậrzztp vàhtpuo mảajnanh thổfmcw đhbuqfgsaa nàhtpuy.

knln lẽmxsa mộqrqct ngàhtpuy khôidilng lâxafwu hắoxvnn sẽmxsa rờqrqci đhbuqi, nhưmhizng màhtpu quyếhbuqt khôidilng cho phéfgsap bưmhizbkyic châxafwn tàhtpu áuyqic, đhbuqếhbuqn chàhtpu đhbuqzgqyp mảajnanh thổfmcw đhbuqfgsaa nàhtpuy. Cáuyqii nàhtpuy khôidilng đhbuqơqtxzn thuầfgsan làhtpuxafwm lấdhgtn, càhtpung làhtpu khinh nhờqrqcn loạzgqyi tìmhvynh cảajnam trong lòvjpnng Giang Trầfgsan!

qtxzn nữpcdha, Tềbkty Tham kia nóknlni gầfgsan nóknlni xa, lộqrqc ra mộqrqct khẩkdchu khísvlh uy hiếhbuqp, càhtpung làhtpum cho Giang Trầfgsan cựegfvc kỳhyzc khóknln chịfgsau. Tôidilng môidiln thếhbuq lựegfvc so vớbkyii Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc còvjpnn cưmhizqrqcng đhbuqzgqyi hơqtxzn áuyqip báuyqich, Giang Trầfgsan cũajknng khôidilng sợsdym.

Mộqrqct cáuyqii Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc, mặeghyc dùeghy so vớbkyii Đhjeoôidilng Phưmhizơqtxzng Vưmhizơqtxzng Quốxydmc mạzgqynh hơqtxzn, nhưmhizng Giang Trầfgsan háuyqi sẽmxsa bịfgsa bọsvlhn hắoxvnn uy hiếhbuqp?

Khôidilng thểhotk khôidilng nóknlni, cảajnam xúoxeac củdhgta Giang Trầfgsan, cũajknng lâxafwy nhiễhjeom Kiềbktyu Bạzgqych Thạzgqych. Kiềbktyu Bạzgqych Thạzgqych trừfgsang mắoxvnt quáuyqit:

- Tềbkty Tham đhbuqúoxeang khôidilng? Thiếhbuqu gia nhàhtpu ta đhbuqãvbjbknlni đhbuqếhbuqn nưmhizbkyic nàhtpuy, liềbktyn cúoxeat nhanh lêxpqzn! Hai nưmhizbkyic giao chiếhbuqn, khôidilng giếhbuqt sứcszx giảajna. Bằuyqing khôidilng thìmhvy Kiềbktyu mỗjdrw ta làhtpuuyqii thứcszx nhấdhgtt đhbuqem ngưmhizơqtxzi chặeghyt cho chóknln ăibcdn.

Tềbkty Tham cũajknng trợsdymn mắoxvnt háuyqi hốxydmc mồcsitm, hắoxvnn pháuyqit hiệsvnmn, cảajnam tìmhvynh vừfgsaa rồcsiti mìmhvynh nóknlni mộqrqct trậrzztn kia, ngưmhizqrqci ta đhbuqbktyu coi làhtpu chêxpqzmhizqrqci nghe hay sao?

Chẳkcjzng lẽmxsa Giang gia nàhtpuy đhbuqxpqzn rồcsiti? Chẳkcjzng lẽmxsa bọsvlhn hắoxvnn cho rằuyqing, dựegfva vàhtpuo lựegfvc lưmhizsdymng Giang gia, cóknln thểhotk đhbuqxydmi kháuyqing toàhtpun bộqrqc Hắoxvnc Nguyệsvnmt Quốxydmc sao?

- Giang thiếhbuqu gia, ngưmhizơqtxzi... thậrzztt sựegfv khôidilng câxafwn nhăibcd́c thoáuyqing mộqrqct pháuyqit?

Tềbkty Tham còvjpnn chưmhiza từfgsa bỏrujd ýkcjz đhbuqfgsanh.

- Cúoxeat!

Giang Trầfgsan khẽmxsa quáuyqit mộqrqct tiếhbuqng, phun ra mộqrqct đhbuqzgqyo châxafwn khísvlh, khísvlhmhizu vôidilmhvynh xôidilng lêxpqzn, cảajna ngưmhizqrqci Tềbkty Tham lậrzztp tứcszxc bay lêxpqzn, nhưmhizhtpu con diềbktyu bịfgsa chấdhgtn bay ra ngoàhtpui cửajkna.

Đhjeoang muốxydmn ngưmhizng lựegfvc đhbuqxydmi kháuyqing, hai châxafwn bỗjdrwng nhiêxpqzn rơqtxzi xuốxydmng đhbuqdhgtt, vữpcdhng vàhtpung rơqtxzi vàhtpuo trêxpqzn đhbuqưmhizqrqcng.

- Cưmhizơqtxzng khísvlh phóknlnng ra ngoàhtpui, cửajkn trọsvlhng nhưmhizsdymc khinh! Chẳkcjzng lẽmxsa... Chẳkcjzng lẽmxsahtpumhizqrqci mộqrqct mạzgqych Châxafwn khísvlh đhbuqzgqyi sưmhiz?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.