Độc Tôn Tam Giới

Chương 203 : Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng 1

    trước sau   
Kiềcgcvu Bạdmmmch Thạdmmmch cũvazzng nghe khôjygxng vôjygx, vung tay lêaxvln:

- Kébeyoo toàdmmmn bộndbd xuốgmhmng dưjygxqdoyi. Ta đmuvti bálslai kiếbeyon Tiểuphgu Hầugreu gia.

Tuy khôjygxng biếbeyot Nhạdmmmc Quầugren nàdmmmy nóiazji thậhimgt hay giảhefx, nhưjygxng màdmmm tin tứhdibc nàdmmmy quálsla kinh ngưjygxsemii. Nếbeyou làdmmm thậhimgt, vậhimgy trêaxvln đmuvtugreu Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc, chẳkfbsng khálslac gìefij treo lấabtby mộndbdt thanh kiếbeyom.

Mộndbdt thanh lợttabi kiếbeyom tùxaciy thờsemii cũvazzng thểuphg chébeyom xuốgmhmng cổmuvt Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc!

...

- Nhạdmmmc Quầugren? Nằdpyqm vùxacing củhdiba Hắnkpmc Nguyệoiqyt vưjygxơgmhmng quốgmhmc?


Giang Trầugren nghe đmuvtưjygxttabc Kiềcgcvu Bạdmmmch Thạdmmmch bẩpcvcm bálslao, cũvazzng hơgmhmi cóiazj chúgmbzt giậhimgt mìefijnh. Hắnkpmn đmuvtuphg cho Kiềcgcvu Bạdmmmch Thạdmmmch đmuvti đmuvtàdmmmm phálslan, thậhimgm chíbpix khôjygxng tiếbeyoc vậhimgn dụyxacng man lựndbdc. Lạdmmmi khôjygxng nghĩstpo rằdpyqng, cuốgmhmi cùxacing đmuvtàdmmmo lêaxvln, dĩstpo nhiêaxvln làdmmm mộndbdt tin tứhdibc kinh ngưjygxsemii nhưjygx vậhimgy.

Hắnkpmc Nguyệoiqyt vưjygxơgmhmng quốgmhmc gầugren đmuvtâbpixy cùxacing Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc xíbpixch míbpixch, lẫkamhn nhau chinh phạdmmmt, gầugren mấabtby trăepvum năepvum qua làdmmm chuyệoiqyn thưjygxseming xảhefxy ra.

- Tiểuphgu Hầugreu gia, việoiqyc nàdmmmy chỉqdoy sợttab khôjygxng giảhefx. Long gia nộndbdi loạdmmmn, vưjygxơgmhmng thấabtbt hưjygx khôjygxng. Nếbeyou Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc khôjygxng nhâbpixn cơgmhm hộndbdi nàdmmmy xâbpixm lấabtbn, đmuvtóiazj mớqdoyi gọgmhmi việoiqyc lạdmmm.

Giang Trầugren gậhimgt gậhimgt đmuvtugreu, chuyệoiqyn nàdmmmy, hắnkpmn rấabtbt xem trọgmhmng.

Vốgmhmn, Giang gia cùxacing Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc đmuvtãkdwv khôjygxng cóiazj quan hệoiqyefijjygx̀i. Nhưjygxng màdmmm, mộndbdt khi Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc xâbpixm lấabtbn, Giang gia ởpvzpdmmmo Nam Cưjygxơgmhmng, phảhefxi đmuvthdibng mũvazzi chịhefxu sàdmmmo.

xaci sao, Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc ởpvzpbpixy nam Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc, mộndbdt khi mởpvzp ra lỗnnad hổmuvtng, Giang gia cơgmhm hồiungdmmm tuyếbeyon đmuvtugreu bịhefx trùxacing kíbpixch.

Đnnadang lúgmbzc do dựndbd, bỗnnadng nhiêaxvln cóiazj thủhdib hạdmmmlslao cálslao:

- Tiểuphgu Hầugreu gia, ngoàdmmmi phủhdib đmuvtoiqyiazj mộndbdt ngưjygxsemii, tựndbdjygxng làdmmm sứhdib giảhefx Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc đmuvtếbeyon, cầugreu kiếbeyon Tiểuphgu Hầugreu gia.

Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc?

Giang Trầugren cùxacing Kiềcgcvu Bạdmmmch Thạdmmmch nhìefijn nhau, nóiazji Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc, sứhdib giảhefx Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc liềcgcvn đmuvtếbeyon. Cálslai nàdmmmy cũvazzng quálsla nhanh a?

Tuy Giang Trầugren khôjygxng muốgmhmn gặvkmbp ngưjygxsemii Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc, nhưjygxng màdmmmjygxqdoyi loạdmmmi thếbeyo cụyxacc nàdmmmy, hắnkpmn cũvazzng muốgmhmn hiểuphgu rõhefxjygxqdoyng đmuvti thoálslang mộndbdt phálslat, cóiazj lẽjecd có thêaxvl̉ từylrz trong miệoiqyng sứhdib giảhefx Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc nàdmmmy, moi ra mộndbdt chúgmbzt tiếbeyong gióiazj?

- Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc sứhdib giảhefx Tềcgcv Tham, bálslai kiếbeyon Giang thiếbeyou gia.

Sứhdib giảhefx Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc nàdmmmy, dálslang ngưjygxsemii nhỏnxmg ngắnkpmn, thoạdmmmt nhìefijn tựndbda nhưjygx mộndbdt tiểuphgu nhâbpixn phốgmhm phưjygxseming, khôjygxng cóiazj nửcxrea đmuvtiểuphgm đmuvtvkmbc thùxaci.


Loạdmmmi ngưjygxsemii nàdmmmy, dùxacibeyom đmuvtếbeyon trong đmuvtálslam ngưjygxsemii, cũvazzng sẽjecdefijm khôjygxng ra.

Bấabtbt quálsla, mũvazzi ngưjygxsemii nàdmmmy hơgmhmi bẹippop, hốgmhmc mắnkpmt hãkdwvm sâbpixu. Từylrz vẻhdib ngoàdmmmi xem, ngưjygxttabc lạdmmmi cóiazjdmmmi phầugren đmuvtvkmbc thùxaci củhdiba Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc.

- Giang thiếbeyou gia?

Giang Trầugren giốgmhmng nhưjygxjygxsemii màdmmm khôjygxng phảhefxi cưjygxsemii.

- Hắnkpmc hắnkpmc, ta nghe nóiazji, Giang gia cựndbd tuyệoiqyt Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng nhấabtbt tộndbdc phong thưjygxpvzpng, khôjygxng muốgmhmn têaxvln tuổmuvti đmuvtoiqy nhấabtbt chưjygx hầugreu kia. Cho nêaxvln, nếbeyou nhưjygx khôjygxng đmuvtlslan sai, hiệoiqyn tạdmmmi Giang gia hẳkfbsn làdmmm bạdmmmch thâbpixn. Xưjygxng hôjygx ngàdmmmi Giang thiếbeyou gia, hẳkfbsn làdmmm hợttabp lýnhed nhấabtbt a?

Giang Trầugren cưjygxsemii nhạdmmmt mộndbdt tiếbeyong:

- Ngưjygxơgmhmi ngưjygxttabc lạdmmmi làdmmm ngưjygxsemii thôjygxng minh. Bấabtbt quálsla ta nghĩstpokdwvi màdmmm khôjygxng rõhefx, Giang Trầugren ta, cùxacing Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc cálslac ngưjygxơgmhmi lúc nào quen biếbeyot, lạdmmmi phiềcgcvn cálslac ngưjygxơgmhmi tớqdoyi bálslai phỏnxmgng?

- Ta làdmmm tớqdoyi làdmmmm thuyếbeyot khálslach.

- Thuyếbeyot khálslach?

Giang Trầugren khẽjecd chau màdmmmy.

- Hẳkfbsn làdmmm ngưjygxơgmhmi cảhefxm thấabtby, Giang gia ta sẽjecd phảhefxn bộndbdi quốgmhmc gia mìefijnh?

- Hắnkpmc hắnkpmc! Lờsemii nóiazji mặvkmbc dùxaci nhưjygx thếbeyo, nhưjygxng màdmmm, Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng nhấabtbt tộndbdc đmuvtãkdwv lụyxacn bạdmmmi, cũvazzng tìefijm khôjygxng thấabtby lýnhed do gìefij, đmuvtuphglslac ngưjygxơgmhmi tiếbeyop tụyxacc thuầugren phụyxacc a? Hơgmhmn nữefija ta nghe nóiazji, ban đmuvtugreu ởpvzpjygxơgmhmng đmuvtôjygx, Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Lộndbdc buôjygxng tha cho Giang gia cálslac ngưjygxơgmhmi, tựndbda nhưjygx buôjygxng tha cho mộndbdt con cờsemi, căepvun bảhefxn khôjygxng cóiazj nửcxrea đmuvtiểuphgm do dựndbd.

Giang Trầugren cưjygxsemii nhạdmmmt mộndbdt tiếbeyong, Giang Trầugren hắnkpmn chíbpix lớqdoyn, loạdmmmi tiểuphgu nhâbpixn vậhimgt nàdmmmy nhưjygx thếbeyodmmmo cóiazj thểuphg hiểuphgu?


- Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc chúgmbzng ta thìefij khôjygxng nhưjygx vậhimgy, Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc coi trọgmhmng nhấabtbt đmuvtúgmbzng làdmmm ngưjygxsemii cóiazj thựndbdc họgmhmc. Giang gia, đmuvtúgmbzng làdmmm gia tộndbdc cưjygxseming đmuvtdmmmi màdmmm Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc chúgmbzng ta thưjygxpvzpng thứhdibc nhấabtbt. Quốgmhmc quâbpixn chúgmbzng ta, nguyệoiqyn ýnhedxacing vịhefx tríbpix Nhấabtbt phẩpcvcm chưjygx hầugreu, mờsemii Giang gia đmuvti Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc ta phálslat triểuphgn! Ban tặvkmbng đmuvtabtbt phong, càdmmmng làdmmm gấabtbp ba Giang Hãkdwvn Lĩstponh ngưjygxơgmhmi! Tiềcgcvn tàdmmmi mỹhcon nữefij, chỉqdoy cầugren Giang gia cálslac ngưjygxơgmhmi mởpvzp miệoiqyng, muốgmhmn bao nhiêaxvlu, cóiazj bấabtby nhiêaxvlu.

- Tiềcgcvn tàdmmmi? Mỹhcon nữefij?

Giang Trầugren khẽjecdjygxsemii nóiazji.

- Đnnadúgmbzng vậhimgy, tàdmmmi lựndbdc củhdiba Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc chúgmbzng ta, căepvun bảhefxn khôjygxng phảhefxi Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc cóiazj thểuphg so sálslanh. Mỹhcon nữefij Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc, ngưjygxơgmhmi muốgmhmn làdmmmm dálslang cóiazjdmmmm dálslang; muốgmhmn thanh thuầugren thìefijiazj thanh thuầugren; chỉqdoy cầugren ngưjygxơgmhmi nghĩstpo đmuvtếbeyon, Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc chúgmbzng ta cóiazj thểuphgefijm cho ngưjygxơgmhmi. Tuyệoiqyt đmuvtgmhmi so vớqdoyi Câbpixu Ngọgmhmc côjygxng chúgmbza, Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Chỉqdoy Nhưjygxttabc kia đmuvtippop hơgmhmn, còdxjmn muốgmhmn gợttabi cảhefxm hơgmhmn!

Giang Trầugren thấabtby hắnkpmn miệoiqyng phun hoa sen, cũvazzng rấabtbt buồiungn cưjygxsemii.

- Cálslac ngưjygxơgmhmi cảhefxm thấabtby, đmuvtàdmmmn ôjygxng Giang gia ta, làdmmmefij tiềcgcvn tàdmmmi mỹhcon nữefijdmmm sốgmhmng?

- Giang gia dũvazzng mãkdwvnh, tựndbd nhiêaxvln cóiazj khálslat vọgmhmng củhdiba cálslac ngưjygxơgmhmi. Nhưjygxng màdmmm nhâbpixn sinh trêaxvln đmuvtsemii, tiềcgcvn tàdmmmi mỹhcon nữefij, làdmmm thuyếbeyot minh tốgmhmt nhấabtbt cho năepvung lựndbdc. Khôjygxng cóiazj tiềcgcvn tàdmmmi mỹhcon nữefijdmmmm đmuvtippop, dùxaci đmuvthdibng ởpvzp đmuvtqdoynh phong quyềcgcvn lựndbdc, cálslai kia thìefij sao?

- Hơgmhmn nữefija, mặvkmbc dùxaci Giang gia cálslac ngưjygxơgmhmi ởpvzp lạdmmmi Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc, cóiazj vếbeyot xe đmuvtmuvt củhdiba Long gia, Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc cũvazzng khôjygxng thểuphg uỷrkyb quyềcgcvn cho cálslac ngưjygxơgmhmi. Cálslac ngưjygxơgmhmi cóiazj thểuphgjygxpvzpng thụyxac vinh hoa phúgmbz quýnhed, nhưjygxng tuyệoiqyt khôjygxng cóiazj khảhefxepvung nắnkpmm giữefij quálsla nhiềcgcvu quyềcgcvn lựndbdc. Bốgmhmn chữefij vịhefx cựndbdc nhâbpixn thầugren nàdmmmy, đmuvtgmhmi vớqdoyi cálslac ngưjygxơgmhmi màdmmmiazji, cálslai kia chíbpixnh làdmmm hy vọgmhmng xa vờsemii!

Sứhdib giảhefxdmmmy nưjygxqdoyc bọgmhmt bay tứhdib tung, mộndbdt bộndbd tràdmmmn đmuvtugrey tựndbd tin.

Kiềcgcvu Bạdmmmch Thạdmmmch ởpvzp mộndbdt bêaxvln, nghe màdmmm tràdmmmn ngậhimgp lửcxrea giậhimgn. Tuy hắnkpmn ly khai Dưjygxttabc Sưjygx Đnnadiệoiqyn, nhưjygxng cuốgmhmi cùxacing vẫkamhn làdmmm ngưjygxsemii Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc.

iazj lẽjecd hắnkpmn đmuvtgmhmi vớqdoyi vưjygxơgmhmng thấabtbt khôjygxng cóiazjbpixm ủhdibng hộndbdefij, nhưjygxng màdmmm đmuvtgmhmi vớqdoyi quốgmhmc gia nàdmmmy, đmuvtgmhmi vớqdoyi phiếbeyon thổmuvt đmuvthefxa sinh dưjygxkoosng hắnkpmn kia, lạdmmmi cóiazj cảhefxm tìefijnh rấabtbt sâbpixu đmuvthimgm.

Sứhdib giảhefx Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc nàdmmmy, vâbpix̣y mà thổmuvti phồiungng xúgmbzi giụyxacc.

lslai nàdmmmy đmuvtgmhmi vớqdoyi Kiềcgcvu Bạdmmmch Thạdmmmch màdmmmiazji, quảhefx thựndbdc làdmmmjygxxacing nhụyxacc nhãkdwv.


Thếbeyo giớqdoyi nàdmmmy, bấabtbt kểuphgdmmmhefx Giảhefx, hay làdmmm phốgmhm phưjygxseming vôjygx lạdmmmi, bọgmhmn hắnkpmn đmuvtgmhmi vớqdoyi quốgmhmc gia củhdiba mìefijnh, đmuvtgmhmi vớqdoyi quêaxvljygxơgmhmng củhdiba mìefijnh, đmuvtcgcvu rấabtbt cóiazj cảhefxm giálslac nhậhimgn đmuvtiungng.

Quốgmhmc gia nàdmmmy cóiazj thểuphg nộndbdi chiếbeyon, cóiazj thểuphg thay triềcgcvu đmuvtmuvti đmuvtdmmmi.

Nhưjygxng màdmmm, nhữefijng đmuvtiềcgcvu nàdmmmy đmuvtcgcvu làdmmm vấabtbn đmuvtcgcv nộndbdi bộndbd quốgmhmc gia.

Tuyệoiqyt khôjygxng cóiazj nghĩstpoa làdmmm bọgmhmn hắnkpmn cóiazj thểuphg tiếbeyop nhậhimgn nưjygxqdoyc khálslac xâbpixm lấabtbn, tiếbeyop nhậhimgn ngoạdmmmi quốgmhmc vũvazz nhụyxacc.

Tuy linh hồiungn củhdiba Giang Trầugren cùxacing Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc khôjygxng quan hệoiqy, nhưjygxng màdmmm dung hợttabp tríbpix nhớqdoy củhdiba tiềcgcvn nhiệoiqym Giang Trầugren, hoặvkmbc nhiềcgcvu hoặvkmbc íbpixt, cũvazzng cóiazj mộndbdt chúgmbzt tìefijnh hưjygxơgmhmng khóiazji.

gmhmn nữefija, coi nhưjygxdmmm Giang Trầugren kiếbeyop trưjygxqdoyc, hắnkpmn cũvazzng khôjygxng tiếbeyop thụyxac đmuvtưjygxttabc loạdmmmi sựndbdefijnh phảhefxn bộndbdi nàdmmmy.

Cho nêaxvln, Hắnkpmc Nguyệoiqyt Quốgmhmc xúgmbzi giụyxacc, ởpvzpepvún nghe ra, căepvun bảhefxn cùxacing chêaxvljygxsemii khôjygxng sai biệoiqyt lắnkpmm. Sởpvzpstpo hắnkpmn khôjygxng cóiazjepvun dạdmmmy, khôjygxng cóiazj cựndbd tuyệoiqyt, làdmmm muốgmhmn nghe xem ngưjygxsemii nàdmmmy còdxjmn cóiazjlslai gìefij muốgmhmn nóiazji.

Thấabtby sứhdib giảhefx kia ngừylrzng lạdmmmi, Giang Trầugren cưjygxsemii hỏnxmgi:

- Còdxjmn nữefija khôjygxng? Chỉqdoy nhữefijng lýnhed do nàdmmmy?

Vẻhdib mặvkmbt sứhdib giảhefx kia cổmuvt quálslai:

- Nhữefijng thứhdibdmmmy chẳkfbsng lẽjecddxjmn khôjygxng đmuvthdib?

Giang Trầugren cưjygxsemii ha ha nóiazji:

- Đnnaduphg cho ta tớqdoyi tổmuvtng kếbeyot thoálslang mộndbdt phálslat, Nhấabtbt phẩpcvcm chưjygx hầugreu, tiềcgcvn tàdmmmi mỹhcon nữefij, đmuvtúgmbzng khôjygxng? Thếbeyo nhưjygxng màdmmm ngưjygxơgmhmi cóiazj nghĩstpo tớqdoyi hay khôjygxng, chỉqdoy cầugren ta nguyệoiqyn ýnhed, nhữefijng vậhimgt nàdmmmy, ta ởpvzp Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc cóiazj thểuphg nhẹippo nhõhefxm đmuvtdmmmt đmuvtưjygxttabc, thậhimgm chíbpix đmuvtdmmmt đmuvtưjygxttabc nhiềcgcvu hơgmhmn nữefija. Ngưjygxơgmhmi khôjygxng biếbeyot sao?

- Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc?

Sứhdib giảhefx kia lộndbd ra mộndbdt tia châbpixm chọgmhmc.

- Đnnadôjygxng Phưjygxơgmhmng Vưjygxơgmhmng Quốgmhmc, Giang thiếbeyou gia cảhefxm thấabtby nóiazjdxjmn cóiazj tiềcgcvn đmuvtiung sao? Vưjygxơgmhmng thấabtbt cùxacing Long Đnnaddpyqng Hầugreu nộndbdi chiếbeyon, cơgmhm hồiung tiêaxvlu hao hếbeyot sạdmmmch. Quốgmhmc gia nàdmmmy, hiệoiqyn tạdmmmi đmuvtãkdwvdmmmlslai thùxacing rỗnnadng. Khôjygxng cóiazjdmmmi thậhimgp niêaxvln, căepvun bảhefxn khôjygxng thểuphg khôjygxi phụyxacc.

- Sau đmuvtóiazj thìefij sao?

Giang Trầugren nhàdmmmn nhạdmmmt hỏnxmgi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.