Độc Tôn Tam Giới

Chương 202 : Cường thế trấn áp mang đến tin tức ngoài ý muốn

    trước sau   
yvwlơfjvjng Ly trùdtrung trùdtrung đaeetiệnfbwp đaeetiệnfbwp đaeetvyfi chéxdndn rưyvwldqxxu xuốpvatng:

- Nàpzjqy làpzjqm sao đaeetàpzjqm? Đonpwâtazhy làpzjq vẽanny mặtazht! Bắnnwkt Vưyvwlơfjvjng Ly ta? Kiềprhdu Bạaeetch Thạaeetch, ngưyvwlơfjvji thậztolt đaeetúrcpdng làpzjqfjvjm nózcpmi.

- Đonpwaeeti Đonpwiệnfbwn Chủvdgj, ngưyvwlơfjvji bảonpwo ta néxdndn giậztoln, chịfjvju nhậztoln lỗpatci, nhữlvrzng chuyệnfbwn ta nàpzjqy đaeetprhdu cózcpm thểvyfipzjqm. Nhưyvwlng màpzjq ngưyvwlơfjvji thấwvqwy khôdqxxng, ngưyvwlapgxi ta làpzjq muốpvatn bắnnwkt ta. Ngưyvwlơfjvji bảonpwo ta nhẫzyacn nhưyvwl thếrrqbpzjqo?

Lam trưyvwldcvyng lãvdgjo cũpvatng phàpzjqn nàpzjqn.

- Hồdtru đaeetdtru! Cáfjvji đaeetàpzjqm pháfjvjn nàpzjqy, khôdqxxng cózcpmfjvjch nàpzjqo nózcpmi chuyệnfbwn.

Nhạaeetc Quầnssqn cũpvatng trầnssqm mặtazht nózcpmi.


Áswubnh mắnnwkt Tốpvatng Thiêapgxn Tinh lạaeetnh lùdtrung, nhìhdgln xem ba ngưyvwlapgxi nàpzjqy, khẽanny gậztolt đaeetnssqu:

- Rấwvqwt tốpvatt, rấwvqwt tốpvatt. Cho tớghxwi nay, ta cũpvatng hoàpzjqi nghi Dưyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn cózcpm mộjexpt tổilhc chứcbfvc dưyvwlghxwi mặtazht đaeetwvqwt nhìhdgln khôdqxxng tớghxwi, cózcpm ngưyvwlapgxi kếrrqbt bèpatc kếrrqbt cáfjvjnh. Trưyvwlghxwc kia ta chỉuneb hoàpzjqi nghi, bâtazhy giờapgx nhìhdgln bộjexpfjvjng, ba ngưyvwlapgxi cáfjvjc ngưyvwlơfjvji, hẳfjvjn làpzjq đaeetãvdgj sớghxwm cấwvqwu kếrrqbt chung mộjexpt chỗpatc a?

- Ngưyvwlơfjvji... Lãvdgjo Đonpwaeeti, ngưyvwlơfjvji đaeetâtazhy làpzjq ýuulthdgl?

Nhạaeetc Quầnssqn tưyvwlfjvjch lãvdgjo, nhịfjvjn khôdqxxng đaeetưyvwldqxxc chốpvatng đaeetpvati.

- Chớghxwdtrung ta giảonpw bộjexp hồdtru đaeetdtru, Lam trưyvwldcvyng lãvdgjo cùdtrung ngưyvwlơfjvji ngủvdgj ba tháfjvjng, sau đaeetózcpmpzjqm trưyvwldcvyng lãvdgjo, cáfjvji nàpzjqy khôdqxxng giảonpw a?

- Vưyvwlơfjvjng Ly, trêapgxn danh nghĩcbfva làpzjq ngưyvwlơfjvji đaeetprhd bạaeett, trêapgxn thựzyacc tếrrqb, làpzjq con riêapgxng củvdgja ngưyvwlơfjvji, ngưyvwlơfjvji cho rằllowng bívofx mậztolt nàpzjqy, thiêapgxn hạaeet khôdqxxng cózcpm ai biếrrqbt sao?

Tốpvatng Thiêapgxn Tinh lạaeeti đaeetonpwo qua mấwvqwy cao tầnssqng bịfjvj đaeetiểvyfim têapgxn kháfjvjc:

- Nhữlvrzng ngưyvwlapgxi nàpzjqy, ngưyvwlapgxi nàpzjqo khôdqxxng phảonpwi Nhạaeetc Quầnssqn ngưyvwlơfjvji đaeetprhd bạaeett đaeeti lêapgxn? Cáfjvjc ngưyvwlơfjvji từyossng bưyvwlghxwc mộjexpt, xơfjvji táfjvji Dưyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn, thựzyacc coi ta nửilhca đaeetiểvyfim cũpvatng khôdqxxng biếrrqbt sao?

Tốpvatng Thiêapgxn Tinh mưyvwldqxxn đaeetaeeti thếrrqbpzjqy, rốpvatt cụunebc pháfjvjt táfjvjc.

Hắnnwkn cũpvatng biếrrqbt, đaeetâtazhy làpzjqfjvj hộjexpi duy nhấwvqwt củvdgja hắnnwkn, cơfjvj hộjexpi dựzyaca thếrrqb, thờapgxi cơfjvj cuốpvati cùdtrung diệnfbwt trừyoss nhózcpmm ngưyvwlapgxi Nhạaeetc Quầnssqn nàpzjqy.

Kiềprhdu Bạaeetch Thạaeetch vỗpatc tay cưyvwlapgxi to:

- Nguyêapgxn lai, Đonpwaeeti Đonpwiệnfbwn Chủvdgj nhìhdgln rõzgmt mọlhvri việnfbwc. Nhạaeetc Quầnssqn, ngưyvwlơfjvji ra vẻvofx đaeetaeeto mạaeeto, lạaeeti đaeetem con riêapgxng cùdtrung nhâtazhn tìhdglnh củvdgja mìhdglnh an bàpzjqi đaeetếrrqbn cao tầnssqng, hôdqxxyvwla gọlhvri giózcpm, nhữlvrzng năpsjym nàpzjqy, Dưyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn bịfjvj ngưyvwlơfjvji làpzjqm thàpzjqnh cáfjvji dạaeetng gìhdgl, chẳfjvjng lẽanny cho tớghxwi bâtazhy giờapgx, ngưyvwlơfjvji còdtrun khôdqxxng cózcpm nửilhca đaeetiểvyfim giáfjvjc ngộjexp sao?

Khuôdqxxn mặtazht Nhạaeetc Quầnssqn thoáfjvjng cáfjvji nhưyvwl giàpzjqfjvjn mưyvwlapgxi tuổilhci!


Phanh!

yvwlơfjvjng Ly hung hăpsjyng đaeetáfjvjpzjqn rưyvwldqxxu, binh binh pằllowng pằllowng ngãvdgj đaeetnssqy đaeetwvqwt.

- Đonpwàpzjqm cáfjvji rắnnwkm, khôdqxxng nózcpmi chuyệnfbwn nữlvrza. Vềprhdyvwlơfjvjng đaeetôdqxx đaeeti!

- Đonpwúng, nàpzjqy nơfjvji nàpzjqo làpzjq đaeetàpzjqm pháfjvjn, quảonpw thựzyacc làpzjq Hồdtrung Môdqxxn Yếrrqbn. Lãvdgjo Đonpwaeeti nhàpzjqhdglnh, khôdqxxng bảonpwo hộjexp ngưyvwlapgxi mìhdglnh, ngưyvwldqxxc lạaeeti thay ngoạaeeti nhâtazhn ra khívofx. Dưyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn nàpzjqy đaeetếrrqbn cùdtrung ai làpzjqm chủvdgj, chúrcpdng ta trởdcvy vềprhd hảonpwo hảonpwo thưyvwlơfjvjng nghịfjvj a.

- Muốpvatn đaeeti?

Kiềprhdu Bạaeetch Thạaeetch cưyvwlapgxi lạaeetnh mộjexpt tiếrrqbng.

Bốpvatn phívofxa Vũpvat Hoa cáfjvjc, lậztolp tứcbfvc tuôdqxxn ra vôdqxx sốpvat giáfjvjp sĩcbfv, nhưyvwl thủvdgjy triềprhdu bừyossng lêapgxn.

Thắnnwkng Tựzyac Doanh Tứcbfv huynh đaeetnfbw dẫzyacn đaeetnssqu, còdtrun cózcpm Giang Trầnssqn báfjvjt đaeetaeeti thâtazhn vệnfbw, mang theo rấwvqwt nhiềprhdu giáfjvjp sĩcbfv, đaeetem Vũpvat Hoa cáfjvjc vâtazhy chậztolt nhưyvwlapgxm cốpvati.

Châtazhn tưyvwlghxwng phơfjvji bàpzjqy, kếrrqb tiếrrqbp liềprhdn khôdqxxng cózcpm huyềprhdn niệnfbwm gìhdgl.

Bảonpwy táfjvjm ngưyvwlapgxi trêapgxn danh sáfjvjch, cơfjvj hồdtru khôdqxxng cózcpm lựzyacc lưyvwldqxxng phảonpwn kháfjvjng gìhdgl, toàpzjqn bộjexp bịfjvj cầnssqm xuốpvatng. Đonpwvyfi cho ngưyvwlapgxi khôdqxxng nghĩcbfv tớghxwi chívofxnh làpzjq, Nhịfjvj Đonpwiệnfbwn Chủvdgj Nhạaeetc Quầnssqn mộjexpt mựzyacc đaeetaeeto mạaeeto kia, dĩcbfv nhiêapgxn làpzjqyvwlapgxi mộjexpt mạaeetch Châtazhn khívofx đaeetaeeti sưyvwl.

Chỉunebpzjqdtru vậztoly, ởdcvy trong đaeetaeeti quâtazhn bao vâtazhy, cũpvatng khôdqxxng cózcpm đaeetwvqwt dụunebng võzgmthdgl. Đonpwjexpt pháfjvj mấwvqwy lầnssqn, đaeetprhdu khôdqxxng pháfjvj ra trậztoln pháfjvjp vâtazhy khốpvatn, cuốpvati cùdtrung vẫzyacn bịfjvj cầnssqm xuốpvatng.

- Đonpwaeeti Đonpwiệnfbwn Chủvdgj, thơfjvj̀i đaeetapgx̉m phi thưyvwlapgxng, cầnssqn đaeeti sựzyachdglnh phi thưyvwlapgxng. Hi vọlhvrng ngưyvwlơfjvji chớghxwzcpm tráfjvjch ta nhúrcpdng tay nộjexpi vụunebyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn. Cảonpwm tìhdglnh củvdgja ta đaeetpvati vớghxwi Dưyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn, so vớghxwi nhữlvrzng ngưyvwlapgxi nàpzjqy sâtazhu hơfjvjn nhiềprhdu lắnnwkm.

Kiềprhdu Bạaeetch Thạaeetch hơfjvji cózcpm áfjvjy náfjvjy nózcpmi.


- Bạaeetch Thạaeetch, ngưyvwlơfjvji khôdqxxng cầnssqn phảonpwi nózcpmi. Nêapgxn xin lỗpatci làpzjq ta. Nếrrqbu nhưyvwl khôdqxxng phảonpwi lậztolp trưyvwlapgxng củvdgja ta mộjexpt mựzyacc khôdqxxng kiêapgxn đaeetfjvjnh, ngưyvwlơfjvji cũpvatng sẽanny khôdqxxng ly khai Dưyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn. Ta biếrrqbt rõzgmt ngưyvwlơfjvji đaeetãvdgj quyếrrqbt đaeetfjvjnh đaeeti, ta sẽanny bồdtrui dưyvwlwvqwng Ứfjvjng Vôdqxx Ưvdgju, dầnssqn dầnssqn đaeetvyfi cho hắnnwkn khốpvatng chếrrqbyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn.

- Chỉuneb cầnssqn Dưyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn cózcpm thểvyfi pháfjvjt triểvyfin, Kiềprhdu Bạaeetch Thạaeetch ta liềprhdn khôdqxxng thẹbauwn vớghxwi lưyvwlơfjvjng tâtazhm.

- Tốpvatng Thiêapgxn Tinh, Kiềprhdu Bạaeetch Thạaeetch, cáfjvjc ngưyvwlơfjvji nhữlvrzng tiểvyfiu nhâtazhn hèpatcn hạaeetpzjqy, liêapgxn thủvdgj áfjvjm toáfjvjn lãvdgjo phu!

Nhạaeetc Quầnssqn bịfjvj trózcpmi, vẻvofx mặtazht chậztolt vậztolt, khôdqxxng ngừyossng hổilhc gầnssqm.

- Nhạaeetc Quầnssqn, ngưyvwlơfjvji kếrrqbt bèpatc kếrrqbt cáfjvjnh, còdtrun khôdqxxng biếrrqbt xấwvqwu hổilhc gào thét?

fjvjng Vôdqxx Ưvdgju cưyvwlapgxi lạaeetnh.

- Ta nhôdqxx̉ vào! Kếrrqbt bèpatc kếrrqbt cáfjvjnh? Tốpvatng Thiêapgxn Tinh, ta chỉuneb hậztoln, khôdqxxng cózcpm sớghxwm đaeetjexpng thủvdgj vớghxwi ngưyvwlơfjvji! Ta thậztolt hậztoln! Bấwvqwt quáfjvj, cáfjvjc ngưyvwlơfjvji cũpvatng chớghxw đaeetnnwkc ýuult quáfjvj sớghxwm. Ngưyvwlơfjvji cho rằllowng Nhạaeetc mỗpatc ta, ởdcvyyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn ngưyvwlơfjvji vàpzjqi thậztolp niêapgxn ra vẻvofx đaeetáfjvjng thưyvwlơfjvjng làpzjqhdglfjvji gìhdgl? Nózcpmi cho ngưyvwlơfjvji biếrrqbt, ta, căpsjyn bảonpwn khôdqxxng phảonpwi ngưyvwlapgxi Đonpwôdqxxng Phưyvwlơfjvjng Vưyvwlơfjvjng Quốpvatc. Vàpzjqi thậztolp niêapgxn nàpzjqy, ta ởdcvyyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn, làpzjq nằllowm vùdtrung. Đonpwôdqxxng Phưyvwlơfjvjng Vưyvwlơfjvjng Quốpvatc nộjexpi chiếrrqbn, ta sớghxwm đaeetãvdgj thôdqxxng qua đaeetvdgj loạaeeti con đaeetưyvwlapgxng, truyềprhdn quay lạaeeti Hắnnwkc Nguyệnfbwt vưyvwlơfjvjng quốpvatc, qua khôdqxxng đaeetưyvwldqxxc bao lâtazhu, gózcpmt sắnnwkt củvdgja Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc, liềprhdn đaeetaeetp pháfjvjfjvjn Hàpzjq củvdgja Đonpwôdqxxng Phưyvwlơfjvjng Vưyvwlơfjvjng Quốpvatc! Ha ha ha ha ha!

- Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc?

Tốpvatng Thiêapgxn Tinh cùdtrung Kiềprhdu Bạaeetch Thạaeetch liếrrqbc nhau, đaeetprhdu hívofxt mộjexpt hơfjvji lãvdgjnh khívofx.

Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc, làpzjq mộjexpt Vưyvwlơfjvjng Quốpvatc giáfjvjp giớghxwi Tâtazhy Nam bộjexp củvdgja Đonpwôdqxxng Phưyvwlơfjvjng Vưyvwlơfjvjng Quốpvatc, thựzyacc lựzyacc trêapgxn Đonpwôdqxxng Phưyvwlơfjvjng Vưyvwlơfjvjng Quốpvatc, vẫzyacn đaeetpvati vớghxwi Đonpwôdqxxng Phưyvwlơfjvjng Vưyvwlơfjvjng Quốpvatc nhìhdgln chằllowm chằllowm.

Nhạaeetc Quầnssqn nàpzjqy, chỉuneb sợdqxx khôdqxxng phảonpwi hồdtru ngôdqxxn loạaeetn ngữlvrz a.

Bấwvqwt quáfjvj rấwvqwt nhanh, Kiềprhdu Bạaeetch Thạaeetch liềprhdn khôdqxxi phụunebc bìhdglnh tĩcbfvnh:

- Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc sao? Cũpvatng thếrrqb, vốpvatn đaeetang tìhdglm khôdqxxng thấwvqwy mộjexpt lýuult do thỏyossa đaeetáfjvjng đaeetvyfi giếrrqbt cáfjvjc ngưyvwlơfjvji. Ngưyvwlơfjvji đaeetãvdgj tựzyacyvwlng làpzjq nằllowm vùdtrung củvdgja Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc, vậztoly giếrrqbt cáfjvjc ngưyvwlơfjvji, thậztolt đaeetúrcpdng làpzjqhdglm đaeetưyvwldqxxc lýuult do sung túrcpdc.


- Giếrrqbt ta? Ha ha, ngưyvwlơfjvji cho rằllowng lãvdgjo phu sẽanny sợdqxx sao? Lãvdgjo phu làpzjq ngưyvwlapgxi Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc, chếrrqbt làpzjq quỷxnyw Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc. Vìhdgl quốpvatc gia chếrrqbt, lôdqxxng màpzjqy lão tưyvwl̉ cũpvatng sẽanny khôdqxxng nhăpsjyn thoáfjvjng mộjexpt pháfjvjt.

- Ngưyvwlơfjvji... Lãvdgjo giàpzjq kia, ngưyvwlơfjvji khôdqxxng phảonpwi đaeetapgxn rồdtrui chứcbfv? Ngưyvwlơfjvji thậztolt làpzjq nằllowm vùdtrung củvdgja Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc?

Ngay cảonpw Lam trưyvwldcvyng lãvdgjo cũpvatng luốpvatng cuốpvatng.

pzjqng làpzjq nhâtazhn sĩcbfv Đonpwôdqxxng Phưyvwlơfjvjng Vưyvwlơfjvjng Quốpvatc chívofxnh tôdqxxng, cũpvatng khôdqxxng phảonpwi nằllowm vùdtrung củvdgja Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc. Lúrcpdc trưyvwlghxwc ngủvdgjdtrung Nhạaeetc Quầnssqn, chỉunebpzjqhdgldtruapgxn vịfjvj trívofx trưyvwldcvyng lãvdgjo.

Hiệnfbwn tạaeeti bịfjvj bắnnwkt, khảonpwpsjyng còdtrun khôdqxxng đaeetếrrqbn mứcbfvc chếrrqbt. Nhưyvwlng nếrrqbu nhưyvwldtrung nằllowm vùdtrung nhấwvqwc lêapgxn quan hệnfbw, đaeetózcpmpzjq hẳfjvjn phảonpwi chếrrqbt khôdqxxng thểvyfi nghi ngờapgx.

yvwlơfjvjng Ly cũpvatng ngâtazhy dạaeeti, chửilhci ầnssqm lêapgxn:

- Lãvdgjo gia hỏyossa, ngưyvwlơfjvji lừyossa ta thậztolt khổilhc, ngưyvwlơfjvji nózcpmi ngưyvwlơfjvji sẽanny bồdtrui dưyvwlwvqwng ta thưyvwldqxxng vịfjvj, giúrcpdp ta đaeetem Dưyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn phâtazhn đaeetiệnfbwn chạaeety đaeetếrrqbn từyossng lãvdgjnh đaeetfjvja. Chẳfjvjng lẽanny tấwvqwt cảonpw đaeetprhdu làpzjq lừyossa ta sao?

- Ai, cũpvatng khôdqxxng tívofxnh lừyossa ngưyvwlơfjvji. Ngưyvwlơfjvji làpzjq con củvdgja ta, ta có thêapgx̉ lừyossa ngưyvwlơfjvji? Nhữlvrzng lờapgxi kia, làpzjq thàpzjqnh lậztolp ởdcvy trêapgxn cơfjvj sởdcvy Đonpwôdqxxng Phưyvwlơfjvjng Vưyvwlơfjvjng Quốpvatc khôdqxxng cózcpm nộjexpi chiếrrqbn. Đonpwôdqxxng Phưyvwlơfjvjng Vưyvwlơfjvjng Quốpvatc khôdqxxng cózcpm nộjexpi chiếrrqbn, Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc sẽanny khôdqxxng cózcpmfjvj hộjexpi đaeetjexpng binh. Ta chỉunebzcpm thểvyfi nuôdqxxi dưyvwlwvqwng ngưyvwlơfjvji, đaeetvyfi cho con củvdgja ta khốpvatng chếrrqbyvwldqxxc Sưyvwl Đonpwiệnfbwn. Ai biếrrqbt, kếrrqb hoạaeetch cảonpwn khôdqxxng nổilhci biếrrqbn hózcpma.

- Đonpwãvdgj nhưyvwl vậztoly, ngưyvwlơfjvji còdtrun tớghxwi Giang Hãvdgjn Lĩcbfvnh làpzjqm gìhdgl?

yvwlơfjvjng Ly chửilhci ầnssqm lêapgxn.

- Đonpwếrrqbn Giang Hãvdgjn Lĩcbfvnh?

Nhạaeetc Quầnssqn dữlvrz tợdqxxn cưyvwlapgxi nózcpmi.

- Đonpwưyvwlơfjvjng nhiêapgxn làpzjqhdgl đaeetan phưyvwlơfjvjng kia đaeetếrrqbn. Cáfjvji đaeetan phưyvwlơfjvjng kia, ngay cảonpw ta cũpvatng ghen ghéxdndt a. Nếrrqbu nhưyvwlzcpm thểvyfi mang vềprhd Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc, cáfjvji kia ta chívofxnh làpzjq đaeetaeeti côdqxxng thầnssqn củvdgja Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc!

yvwlơfjvjng Ly triệnfbwt đaeetvyfi choáfjvjng váfjvjng, hắnnwkn pháfjvjt hiệnfbwn, ởdcvy trong nộjexpi tâtazhm lãvdgjo gia hỏyossa nàpzjqy, hắnnwkn làpzjq nhi tửilhc, hoàpzjqn toàpzjqn so ra kéxdndm cáfjvji gọlhvri làpzjq Hắnnwkc Nguyệnfbwt Quốpvatc kia.

Lam trưyvwldcvyng lãvdgjo càpzjqng làpzjqpzjqo khózcpmc thảonpwm thiếrrqbt:

- Đonpwaeeti Đonpwiệnfbwn Chủvdgj, ta sai rồdtrui. Ta muốpvatn lậztolp côdqxxng chuộjexpc tộjexpi, xin ngưyvwlơfjvji cho ta mộjexpt cơfjvj hộjexpi, ta... ta biếrrqbt ấwvqwm giưyvwlapgxng, ta khẩuufiu kỹtazh rấwvqwt tốpvatt, ta thổilhci kéxdndo đaeetàpzjqn háfjvjt, mọlhvri thứcbfv tinh thôdqxxng...

Nữlvrz nhâtazhn nàpzjqy hoàpzjqn toàpzjqn đaeetapgxn rồdtrui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.