Độc Tôn Tam Giới

Chương 202 : Cường thế trấn áp mang đến tin tức ngoài ý muốn

    trước sau   
orgjơibgeng Ly trùkavrng trùkavrng đneuniệcfalp đneuniệcfalp đneungjha chéshbxn rưorgjgabxu xuốattwng:

- Nàbbnuy làbbnum sao đneunàbbnum? Đtsllâdznxy làbbnu vẽneun mặgygjt! Bắzvkit Vưorgjơibgeng Ly ta? Kiềptesu Bạkavrch Thạkavrch, ngưorgjơibgei thậhguct đneunúakaeng làbbnuqgncm nóorgji.

- Đtsllkavri Đtslliệcfaln Chủonpo, ngưorgjơibgei bảnsbeo ta néshbxn giậhgucn, chịbbclu nhậhgucn lỗuxwei, nhữtsvzng chuyệcfaln ta nàbbnuy đneunptesu cóorgj thểgjhabbnum. Nhưorgjng màbbnu ngưorgjơibgei thấlamyy khônsbeng, ngưorgjuxwei ta làbbnu muốattwn bắzvkit ta. Ngưorgjơibgei bảnsbeo ta nhẫipgon nhưorgj thếympibbnuo?

Lam trưorgjuaswng lãmtoho cũmhypng phàbbnun nàbbnun.

- Hồxhbm đneunxhbm! Cáqgnci đneunàbbnum pháqgncn nàbbnuy, khônsbeng cóorgjqgncch nàbbnuo nóorgji chuyệcfaln.

Nhạkavrc Quầsxtjn cũmhypng trầsxtjm mặgygjt nóorgji.


Áympinh mắzvkit Tốattwng Thiêujeun Tinh lạkavrnh lùkavrng, nhìdznxn xem ba ngưorgjuxwei nàbbnuy, khẽneun gậhguct đneunsxtju:

- Rấlamyt tốattwt, rấlamyt tốattwt. Cho tớcfali nay, ta cũmhypng hoàbbnui nghi Dưorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln cóorgj mộhyjet tổwhlo chứvcyhc dưorgjcfali mặgygjt đneunlamyt nhìdznxn khônsbeng tớcfali, cóorgj ngưorgjuxwei kếympit bèbbnu kếympit cáqgncnh. Trưorgjcfalc kia ta chỉyjxc hoàbbnui nghi, bâdznxy giờuxwe nhìdznxn bộhyjeqgncng, ba ngưorgjuxwei cáqgncc ngưorgjơibgei, hẳibgen làbbnu đneunãmtoh sớcfalm cấlamyu kếympit chung mộhyjet chỗuxwe a?

- Ngưorgjơibgei... Lãmtoho Đtsllkavri, ngưorgjơibgei đneunâdznxy làbbnu ýxhbmdznx?

Nhạkavrc Quầsxtjn tưorgjqgncch lãmtoho, nhịbbcln khônsbeng đneunưorgjgabxc chốattwng đneunattwi.

- Chớcfalkavrng ta giảnsbe bộhyje hồxhbm đneunxhbm, Lam trưorgjuaswng lãmtoho cùkavrng ngưorgjơibgei ngủonpo ba tháqgncng, sau đneunóorgjbbnum trưorgjuaswng lãmtoho, cáqgnci nàbbnuy khônsbeng giảnsbe a?

- Vưorgjơibgeng Ly, trêujeun danh nghĩuxwea làbbnu ngưorgjơibgei đneunptes bạkavrt, trêujeun thựvhlkc tếympi, làbbnu con riêujeung củonpoa ngưorgjơibgei, ngưorgjơibgei cho rằymping bílhql mậhguct nàbbnuy, thiêujeun hạkavr khônsbeng cóorgj ai biếympit sao?

Tốattwng Thiêujeun Tinh lạkavri đneunnsbeo qua mấlamyy cao tầsxtjng bịbbcl đneuniểgjham têujeun kháqgncc:

- Nhữtsvzng ngưorgjuxwei nàbbnuy, ngưorgjuxwei nàbbnuo khônsbeng phảnsbei Nhạkavrc Quầsxtjn ngưorgjơibgei đneunptes bạkavrt đneuni lêujeun? Cáqgncc ngưorgjơibgei từenving bưorgjcfalc mộhyjet, xơibgei táqgnci Dưorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln, thựvhlkc coi ta nửonpoa đneuniểgjham cũmhypng khônsbeng biếympit sao?

Tốattwng Thiêujeun Tinh mưorgjgabxn đneunkavri thếympibbnuy, rốattwt cụibgec pháqgnct táqgncc.

Hắzvkin cũmhypng biếympit, đneunâdznxy làbbnuibge hộhyjei duy nhấlamyt củonpoa hắzvkin, cơibge hộhyjei dựvhlka thếympi, thờuxwei cơibge cuốattwi cùkavrng diệcfalt trừenvi nhóorgjm ngưorgjuxwei Nhạkavrc Quầsxtjn nàbbnuy.

Kiềptesu Bạkavrch Thạkavrch vỗuxwe tay cưorgjuxwei to:

- Nguyêujeun lai, Đtsllkavri Đtslliệcfaln Chủonpo nhìdznxn rõhyje mọyzqri việcfalc. Nhạkavrc Quầsxtjn, ngưorgjơibgei ra vẻtsvz đneunkavro mạkavro, lạkavri đneunem con riêujeung cùkavrng nhâdznxn tìdznxnh củonpoa mìdznxnh an bàbbnui đneunếympin cao tầsxtjng, hônsbeorgja gọyzqri gióorgj, nhữtsvzng năahiwm nàbbnuy, Dưorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln bịbbcl ngưorgjơibgei làbbnum thàbbnunh cáqgnci dạkavrng gìdznx, chẳibgeng lẽneun cho tớcfali bâdznxy giờuxwe, ngưorgjơibgei còkdggn khônsbeng cóorgj nửonpoa đneuniểgjham giáqgncc ngộhyje sao?

Khuônsben mặgygjt Nhạkavrc Quầsxtjn thoáqgncng cáqgnci nhưorgj giàbbnuibgen mưorgjuxwei tuổwhloi!


Phanh!

orgjơibgeng Ly hung hăahiwng đneunáqgncbbnun rưorgjgabxu, binh binh pằymping pằymping ngãmtoh đneunsxtjy đneunlamyt.

- Đtsllàbbnum cáqgnci rắzvkim, khônsbeng nóorgji chuyệcfaln nữtsvza. Vềptesorgjơibgeng đneunônsbe đneuni!

- Đtsllúng, nàbbnuy nơibgei nàbbnuo làbbnu đneunàbbnum pháqgncn, quảnsbe thựvhlkc làbbnu Hồxhbmng Mônsben Yếympin. Lãmtoho Đtsllkavri nhàbbnudznxnh, khônsbeng bảnsbeo hộhyje ngưorgjuxwei mìdznxnh, ngưorgjgabxc lạkavri thay ngoạkavri nhâdznxn ra khílhql. Dưorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln nàbbnuy đneunếympin cùkavrng ai làbbnum chủonpo, chúakaeng ta trởuasw vềptes hảnsbeo hảnsbeo thưorgjơibgeng nghịbbcl a.

- Muốattwn đneuni?

Kiềptesu Bạkavrch Thạkavrch cưorgjuxwei lạkavrnh mộhyjet tiếymping.

Bốattwn phílhqla Vũmhyp Hoa cáqgncc, lậhgucp tứvcyhc tuônsben ra vônsbe sốattw giáqgncp sĩuxwe, nhưorgj thủonpoy triềptesu bừenving lêujeun.

Thắzvking Tựvhlk Doanh Tứvcyh huynh đneuncfal dẫipgon đneunsxtju, còkdggn cóorgj Giang Trầsxtjn báqgnct đneunkavri thâdznxn vệcfal, mang theo rấlamyt nhiềptesu giáqgncp sĩuxwe, đneunem Vũmhyp Hoa cáqgncc vâdznxy chậhguct nhưorgjujeum cốattwi.

Châdznxn tưorgjcfalng phơibgei bàbbnuy, kếympi tiếympip liềptesn khônsbeng cóorgj huyềptesn niệcfalm gìdznx.

Bảnsbey táqgncm ngưorgjuxwei trêujeun danh sáqgncch, cơibge hồxhbm khônsbeng cóorgj lựvhlkc lưorgjgabxng phảnsben kháqgncng gìdznx, toàbbnun bộhyje bịbbcl cầsxtjm xuốattwng. Đtsllgjha cho ngưorgjuxwei khônsbeng nghĩuxwe tớcfali chílhqlnh làbbnu, Nhịbbcl Đtslliệcfaln Chủonpo Nhạkavrc Quầsxtjn mộhyjet mựvhlkc đneunkavro mạkavro kia, dĩuxwe nhiêujeun làbbnuorgjuxwei mộhyjet mạkavrch Châdznxn khílhql đneunkavri sưorgj.

Chỉyjxcbbnukavr vậhgucy, ởuasw trong đneunkavri quâdznxn bao vâdznxy, cũmhypng khônsbeng cóorgj đneunlamyt dụibgeng võhyjedznx. Đtsllhyjet pháqgnc mấlamyy lầsxtjn, đneunptesu khônsbeng pháqgnc ra trậhgucn pháqgncp vâdznxy khốattwn, cuốattwi cùkavrng vẫipgon bịbbcl cầsxtjm xuốattwng.

- Đtsllkavri Đtslliệcfaln Chủonpo, thơibgèi đneunujeủm phi thưorgjuxweng, cầsxtjn đneuni sựvhlkdznxnh phi thưorgjuxweng. Hi vọyzqrng ngưorgjơibgei chớcfalorgj tráqgncch ta nhúakaeng tay nộhyjei vụibgeorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln. Cảnsbem tìdznxnh củonpoa ta đneunattwi vớcfali Dưorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln, so vớcfali nhữtsvzng ngưorgjuxwei nàbbnuy sâdznxu hơibgen nhiềptesu lắzvkim.

Kiềptesu Bạkavrch Thạkavrch hơibgei cóorgj áqgncy náqgncy nóorgji.


- Bạkavrch Thạkavrch, ngưorgjơibgei khônsbeng cầsxtjn phảnsbei nóorgji. Nêujeun xin lỗuxwei làbbnu ta. Nếympiu nhưorgj khônsbeng phảnsbei lậhgucp trưorgjuxweng củonpoa ta mộhyjet mựvhlkc khônsbeng kiêujeun đneunbbclnh, ngưorgjơibgei cũmhypng sẽneun khônsbeng ly khai Dưorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln. Ta biếympit rõhyje ngưorgjơibgei đneunãmtoh quyếympit đneunbbclnh đneuni, ta sẽneun bồxhbmi dưorgjyzqrng Ứgjhang Vônsbe Ưorgju, dầsxtjn dầsxtjn đneungjha cho hắzvkin khốattwng chếympiorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln.

- Chỉyjxc cầsxtjn Dưorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln cóorgj thểgjha pháqgnct triểgjhan, Kiềptesu Bạkavrch Thạkavrch ta liềptesn khônsbeng thẹgrarn vớcfali lưorgjơibgeng tâdznxm.

- Tốattwng Thiêujeun Tinh, Kiềptesu Bạkavrch Thạkavrch, cáqgncc ngưorgjơibgei nhữtsvzng tiểgjhau nhâdznxn hèbbnun hạkavrbbnuy, liêujeun thủonpo áqgncm toáqgncn lãmtoho phu!

Nhạkavrc Quầsxtjn bịbbcl tróorgji, vẻtsvz mặgygjt chậhguct vậhguct, khônsbeng ngừenving hổwhlo gầsxtjm.

- Nhạkavrc Quầsxtjn, ngưorgjơibgei kếympit bèbbnu kếympit cáqgncnh, còkdggn khônsbeng biếympit xấlamyu hổwhlo gào thét?

gjhang Vônsbe Ưorgju cưorgjuxwei lạkavrnh.

- Ta nhônsbẻ vào! Kếympit bèbbnu kếympit cáqgncnh? Tốattwng Thiêujeun Tinh, ta chỉyjxc hậhgucn, khônsbeng cóorgj sớcfalm đneunhyjeng thủonpo vớcfali ngưorgjơibgei! Ta thậhguct hậhgucn! Bấlamyt quáqgnc, cáqgncc ngưorgjơibgei cũmhypng chớcfal đneunzvkic ýxhbm quáqgnc sớcfalm. Ngưorgjơibgei cho rằymping Nhạkavrc mỗuxwe ta, ởuasworgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln ngưorgjơibgei vàbbnui thậhgucp niêujeun ra vẻtsvz đneunáqgncng thưorgjơibgeng làbbnudznxqgnci gìdznx? Nóorgji cho ngưorgjơibgei biếympit, ta, căahiwn bảnsben khônsbeng phảnsbei ngưorgjuxwei Đtsllônsbeng Phưorgjơibgeng Vưorgjơibgeng Quốattwc. Vàbbnui thậhgucp niêujeun nàbbnuy, ta ởuasworgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln, làbbnu nằympim vùkavrng. Đtsllônsbeng Phưorgjơibgeng Vưorgjơibgeng Quốattwc nộhyjei chiếympin, ta sớcfalm đneunãmtoh thônsbeng qua đneunonpo loạkavri con đneunưorgjuxweng, truyềptesn quay lạkavri Hắzvkic Nguyệcfalt vưorgjơibgeng quốattwc, qua khônsbeng đneunưorgjgabxc bao lâdznxu, góorgjt sắzvkit củonpoa Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc, liềptesn đneunkavrp pháqgncibgen Hàbbnu củonpoa Đtsllônsbeng Phưorgjơibgeng Vưorgjơibgeng Quốattwc! Ha ha ha ha ha!

- Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc?

Tốattwng Thiêujeun Tinh cùkavrng Kiềptesu Bạkavrch Thạkavrch liếympic nhau, đneunptesu hílhqlt mộhyjet hơibgei lãmtohnh khílhql.

Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc, làbbnu mộhyjet Vưorgjơibgeng Quốattwc giáqgncp giớcfali Tâdznxy Nam bộhyje củonpoa Đtsllônsbeng Phưorgjơibgeng Vưorgjơibgeng Quốattwc, thựvhlkc lựvhlkc trêujeun Đtsllônsbeng Phưorgjơibgeng Vưorgjơibgeng Quốattwc, vẫipgon đneunattwi vớcfali Đtsllônsbeng Phưorgjơibgeng Vưorgjơibgeng Quốattwc nhìdznxn chằympim chằympim.

Nhạkavrc Quầsxtjn nàbbnuy, chỉyjxc sợgabx khônsbeng phảnsbei hồxhbm ngônsben loạkavrn ngữtsvz a.

Bấlamyt quáqgnc rấlamyt nhanh, Kiềptesu Bạkavrch Thạkavrch liềptesn khônsbei phụibgec bìdznxnh tĩuxwenh:

- Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc sao? Cũmhypng thếympi, vốattwn đneunang tìdznxm khônsbeng thấlamyy mộhyjet lýxhbm do thỏsxcra đneunáqgncng đneungjha giếympit cáqgncc ngưorgjơibgei. Ngưorgjơibgei đneunãmtoh tựvhlkorgjng làbbnu nằympim vùkavrng củonpoa Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc, vậhgucy giếympit cáqgncc ngưorgjơibgei, thậhguct đneunúakaeng làbbnudznxm đneunưorgjgabxc lýxhbm do sung túakaec.


- Giếympit ta? Ha ha, ngưorgjơibgei cho rằymping lãmtoho phu sẽneun sợgabx sao? Lãmtoho phu làbbnu ngưorgjuxwei Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc, chếympit làbbnu quỷqqrk Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc. Vìdznx quốattwc gia chếympit, lônsbeng màbbnuy lão tưorgj̉ cũmhypng sẽneun khônsbeng nhăahiwn thoáqgncng mộhyjet pháqgnct.

- Ngưorgjơibgei... Lãmtoho giàbbnu kia, ngưorgjơibgei khônsbeng phảnsbei đneunujeun rồxhbmi chứvcyh? Ngưorgjơibgei thậhguct làbbnu nằympim vùkavrng củonpoa Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc?

Ngay cảnsbe Lam trưorgjuaswng lãmtoho cũmhypng luốattwng cuốattwng.

bbnung làbbnu nhâdznxn sĩuxwe Đtsllônsbeng Phưorgjơibgeng Vưorgjơibgeng Quốattwc chílhqlnh tônsbeng, cũmhypng khônsbeng phảnsbei nằympim vùkavrng củonpoa Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc. Lúakaec trưorgjcfalc ngủonpokavrng Nhạkavrc Quầsxtjn, chỉyjxcbbnudznxkdggujeun vịbbcl trílhql trưorgjuaswng lãmtoho.

Hiệcfaln tạkavri bịbbcl bắzvkit, khảnsbeahiwng còkdggn khônsbeng đneunếympin mứvcyhc chếympit. Nhưorgjng nếympiu nhưorgjkavrng nằympim vùkavrng nhấlamyc lêujeun quan hệcfal, đneunóorgjbbnu hẳibgen phảnsbei chếympit khônsbeng thểgjha nghi ngờuxwe.

orgjơibgeng Ly cũmhypng ngâdznxy dạkavri, chửonpoi ầsxtjm lêujeun:

- Lãmtoho gia hỏsxcra, ngưorgjơibgei lừenvia ta thậhguct khổwhlo, ngưorgjơibgei nóorgji ngưorgjơibgei sẽneun bồxhbmi dưorgjyzqrng ta thưorgjgabxng vịbbcl, giúakaep ta đneunem Dưorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln phâdznxn đneuniệcfaln chạkavry đneunếympin từenving lãmtohnh đneunbbcla. Chẳibgeng lẽneun tấlamyt cảnsbe đneunptesu làbbnu lừenvia ta sao?

- Ai, cũmhypng khônsbeng tílhqlnh lừenvia ngưorgjơibgei. Ngưorgjơibgei làbbnu con củonpoa ta, ta có thêujeủ lừenvia ngưorgjơibgei? Nhữtsvzng lờuxwei kia, làbbnu thàbbnunh lậhgucp ởuasw trêujeun cơibge sởuasw Đtsllônsbeng Phưorgjơibgeng Vưorgjơibgeng Quốattwc khônsbeng cóorgj nộhyjei chiếympin. Đtsllônsbeng Phưorgjơibgeng Vưorgjơibgeng Quốattwc khônsbeng cóorgj nộhyjei chiếympin, Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc sẽneun khônsbeng cóorgjibge hộhyjei đneunhyjeng binh. Ta chỉyjxcorgj thểgjha nuônsbei dưorgjyzqrng ngưorgjơibgei, đneungjha cho con củonpoa ta khốattwng chếympiorgjgabxc Sưorgj Đtslliệcfaln. Ai biếympit, kếympi hoạkavrch cảnsben khônsbeng nổwhloi biếympin hóorgja.

- Đtsllãmtoh nhưorgj vậhgucy, ngưorgjơibgei còkdggn tớcfali Giang Hãmtohn Lĩuxwenh làbbnum gìdznx?

orgjơibgeng Ly chửonpoi ầsxtjm lêujeun.

- Đtsllếympin Giang Hãmtohn Lĩuxwenh?

Nhạkavrc Quầsxtjn dữtsvz tợgabxn cưorgjuxwei nóorgji.

- Đtsllưorgjơibgeng nhiêujeun làbbnudznx đneunan phưorgjơibgeng kia đneunếympin. Cáqgnci đneunan phưorgjơibgeng kia, ngay cảnsbe ta cũmhypng ghen ghéshbxt a. Nếympiu nhưorgjorgj thểgjha mang vềptes Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc, cáqgnci kia ta chílhqlnh làbbnu đneunkavri cônsbeng thầsxtjn củonpoa Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc!

orgjơibgeng Ly triệcfalt đneungjha choáqgncng váqgncng, hắzvkin pháqgnct hiệcfaln, ởuasw trong nộhyjei tâdznxm lãmtoho gia hỏsxcra nàbbnuy, hắzvkin làbbnu nhi tửonpo, hoàbbnun toàbbnun so ra késhbxm cáqgnci gọyzqri làbbnu Hắzvkic Nguyệcfalt Quốattwc kia.

Lam trưorgjuaswng lãmtoho càbbnung làbbnubbnuo khóorgjc thảnsbem thiếympit:

- Đtsllkavri Đtslliệcfaln Chủonpo, ta sai rồxhbmi. Ta muốattwn lậhgucp cônsbeng chuộhyjec tộhyjei, xin ngưorgjơibgei cho ta mộhyjet cơibge hộhyjei, ta... ta biếympit ấlamym giưorgjuxweng, ta khẩvcyhu kỹonpo rấlamyt tốattwt, ta thổwhloi késhbxo đneunàbbnun háqgnct, mọyzqri thứvcyh tinh thônsbeng...

Nữtsvz nhâdznxn nàbbnuy hoàbbnun toàbbnun đneunujeun rồxhbmi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.