Độc Tôn Tam Giới

Chương 201 : Điều kiện đàm phán 2

    trước sau   
Coi nhưnsqkgalg nhâxdben tìyrxfnh, lúzjozc nàgalgy Nhạmahhc Quầqfqhn cũgalgng khôrgzqng cóxgkv khảfjqzqfqhng cho Lam trưnsqkgalgng lãpeteo chỗqfqh dựimoda. Liêsjqrn quan đwsdvếdpfln tưnsqkơcahong lai củsnbla Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen, nhâxdben tìyrxfnh cũgalgng khôrgzqng dùnltrng đwsdvưnsqkpuesc.

galg Hoa cáuoosc làgalg mộqfqht biệiqget việiqgen củsnbla Giang gia, hoàgalgn cảfjqznh ưnsqku nhãpete, thậzclnp phầqfqhn u tĩimodnh.

zjozc đwsdváuoosm ngưnsqkbayyi Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen đwsdvếdpfln, Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch đwsdvãpetegalg đwsdvóxgkv chờbayyxdbeu.

galgo khírepexgkv chút xấrylqu hổymkx, lẫxdben nhau hàgalgn huyêsjqrn vàgalgi câxdbeu kháuoosch sáuooso, liềguohn nhậzclnp tọvtpqa.

Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh nhìyrxfn quanh bốyvarn phírepea, nhịfxken khôrgzqng đwsdvưnsqkpuesc hỏsooyi:

- Bạmahhch Thạmahhch, Tiểnltru Hầqfqhu gia đwsdvâxdbeu?


- Tiểnltru Hầqfqhu gia sựimodyrxfnh tưnsqkơcahong đwsdvyvari nhiềguohu, hôrgzqm nay làgalg ta thiếdpflt yếdpfln chiêsjqru đwsdvãpetei cáuoosc ngưnsqkơcahoi. Bởgalgi vìyrxfuoosi gọvtpqi làgalguoosn mua báuoosn khôrgzqng tiêsjqru tan giao tìyrxfnh. Mặvtpqc dùnltr ta khôrgzqng ởgalgnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen, nhưnsqkng nóxgkvi tiếdpflp, dùnltr sao còxlven cóxgkv chúzjozt tìyrxfnh hưnsqkơcahong khóxgkvi.

Mộqfqht bêsjqrn Ứfjdcng Vôrgzq Ưymkxu cũgalgng cưnsqkbayyi nóxgkvi:

- Đdjgdếdpfln, Đdjgdmahhi Đdjgdiệiqgen Chủsnbl, ta róxgkvt rưnsqkpuesu cho ngưnsqkơcahoi.

nsqkpuesu qua ba tuầqfqhn, Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch cùnltrng Ứfjdcng Vôrgzq Ưymkxu coi nhưnsqkgalg nhiệiqget tìyrxfnh, khôrgzqng ngừkxglng mờbayyi rưnsqkpuesu, nhưnsqkng mộqfqht chữsnbl khôrgzqng đwsdvguoh cậzclnp tớymkxi sựimodyrxfnh củsnbla Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen.

Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh lo lắyvarng, cuốyvari cùnltrng vẫxdben làgalg Nhạmahhc Quầqfqhn nghiêsjqrm mặvtpqt nóxgkvi:

- Bạmahhch Thạmahhch, lầqfqhn trưnsqkymkxc ngưnsqkơcahoi ly khai, mọvtpqi ngưnsqkbayyi chúzjozng ta đwsdvguohu rấrylqt đwsdvau lòxlveng. Lầqfqhn nàgalgy tớymkxi, mộqfqht làgalguoosi kiếdpfln Tiểnltru Hầqfqhu gia, hai cũgalgng làgalg đwsdvếdpfln xin lỗqfqhi ngưnsqkơcahoi, tỏsooyxlveng áuoosy náuoosy củsnbla chúzjozng ta.

- Áebiky náuoosy?

Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch cưnsqkbayyi ha ha nóxgkvi.

- Đdjgdguohu làgalg chuyệiqgen quáuoos khứnprr, nóxgkvi sau ta nhưnsqkxdbey giờbayygalgng rấrylqt tốyvart. Chưnsqk vịfxke khôrgzqng cầqfqhn áuoosy náuoosy.

Hắyvarn nóxgkvi, làgalgm cho mộqfqht quyềguohn nàgalgy củsnbla Nhạmahhc Quầqfqhn nhưnsqk đwsdváuoosnh vàgalgo trêsjqrn bôrgzqng, rấrylqt cóxgkv cảfjqzm giáuoosc cóxgkvxdbem vôrgzq lựimodc.

- Khụwsdvc khụwsdvc... Bạmahhch Thạmahhch, lầqfqhn nàgalgy tớymkxi, chúzjozng ta muốyvarn báuoosi kiếdpfln Tiểnltru Hầqfqhu gia, nhưnsqkng thậzclnt ra làgalg muốyvarn nóxgkvi vềguoh chuyệiqgen hợpuesp táuoosc...

- Hợpuesp táuoosc?

Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch nhẹemni nhàgalgng đwsdvnltr ly xuốyvarng.


- Nếdpflu ta nhớymkx khôrgzqng lầqfqhm, lúzjozc trưnsqkymkxc Tiểnltru Hầqfqhu gia làgalg lựimoda chọvtpqn cùnltrng ta hợpuesp táuoosc. Ta cũgalgng đwsdvãpete đwsdvi, còxlven nóxgkvi hợpuesp táuoosc gìyrxf nữsnbla?

Nhạmahhc Quầqfqhn lạmahhi mộqfqht lầqfqhn nữsnbla kinh ngạmahhc, im lặvtpqng, chỉgbvwxgkv thểnltr khôrgzqng ngừkxglng uốyvarng rưnsqkpuesu, hưnsqkymkxng Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh némxzsm đwsdvi mộqfqht áuoosnh mắyvart. Cáuoosi kia ýqukc tứnprrgalg, ta làgalgm khôrgzqng đwsdvưnsqkpuesc rôrgzq̀i, vẫxdben làgalgpeteo Đdjgdmahhi ngưnsqkơcahoi tớymkxi đwsdvi.

Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh thởgalggalgi mộqfqht hơcahoi:

- Bạmahhch Thạmahhch, chuyệiqgen quáuoos khứnprr, Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen xin lỗqfqhi ngưnsqkơcahoi. Lầqfqhn nàgalgy tớymkxi, chúzjozng ta làgalg mang theo mưnsqkbayyi phầqfqhn thàgalgnh ýqukc. Sựimodyrxfnh hợpuesp táuoosc nàgalgy, Tiểnltru Hầqfqhu gia rốyvart cuộqfqhc nghĩimod nhưnsqk thếdpflgalgo, nếdpflu cóxgkv thểnltr, mọvtpqi chuyệiqgen đwsdvguohu dễdqzvxgkvi. Nếdpflu nhưnsqk khôrgzqng thểnltr, cũgalgng cho chúzjozng ta mộqfqht câxdbeu, đwsdvnltr cho chúzjozng ta thốyvarng khoáuoosi đwsdvi chếdpflt.

Lờbayyi nàgalgy củsnbla Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh, liềguohn cóxgkv trìyrxfnh đwsdvqfqhcahon rấrylqt nhiềguohu. Hắyvarn trảo đwsdvúzjozng Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch đwsdvyvari vớymkxi Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen cóxgkv cảfjqzm tìyrxfnh, cáuoosi gọvtpqi làgalg thốyvarng khoáuoosi đwsdvi chếdpflt, khôrgzqng thểnltr nghi ngờbayygalg muốyvarn kírepech pháuoost tìyrxfnh hưnsqkơcahong khóxgkvi củsnbla Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch đwsdvyvari vớymkxi Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen.

Bấrylqt quáuoos, ởgalg trưnsqkymkxc khi đwsdvàgalgm pháuoosn, Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch sớymkxm cóxgkv chuẩqfqhn bịfxkexdbem lýqukc, tựimod nhiêsjqrn sẽzjoz khôrgzqng bịfxke mộqfqht câxdbeu nhưnsqk vậzclny, liềguohn buôrgzqng tha cho đwsdviểnltrm mấrylqu chốyvart.

Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch mặvtpqt khôrgzqng biểnltru tìyrxfnh, nâxdbeng chémxzsn lêsjqrn nóxgkvi:

- Đdjgdmahhi Đdjgdiệiqgen Chủsnbl, ta mờbayyi ngưnsqkơcahoi mộqfqht ly. Ngưnsqkơcahoi đwsdvãpetexgkvi đwsdvếdpfln sựimod kiệiqgen nàgalgy, ta cũgalgng khôrgzqng giảfjqz vờbayy giảfjqz vịfxket nữsnbla. Chuyệiqgen nàgalgy, khôrgzqng cầqfqhn Tiểnltru Hầqfqhu gia ra mặvtpqt, ta cóxgkv thểnltrgalgm chủ. Nhưnsqkng màgalg, ta chỉgbvw có thêsjqr̉ làgalgm chủsnbl thay Tiểnltru Hầqfqhu gia, lạmahhi khôrgzqng làgalgm chủ đwsdvưnsqkpuesc Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen cáuoosc ngưnsqkơcahoi.

- Cáuoosi nàgalgy... Lờbayyi nàgalgy nhưnsqk thếdpflgalgo giảng?

Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh hơcahoi cóxgkv chúzjozt giậzclnt mìyrxfnh.

Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch mỉgbvwm cưnsqkbayyi, dùnltr bậzclnn vẫxdben ung dung cầqfqhm ly, róxgkvt cho Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh mộqfqht chémxzsn rưnsqkpuesu.

- Ta lờbayyi nàgalgy rấrylqt dễdqzvqukc giảfjqzi. Tiểnltru Hầqfqhu gia cóxgkv thểnltrxdben nhăqfqh́c cùnltrng Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen hợpuesp táuoosc, nhưnsqkng lạmahhi muốyvarn câxdben nhăqfqh́c cùnltrng ai trong Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen hợpuesp táuoosc.

Lờbayyi nàgalgy củsnbla Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch vừkxgla ra, ngưnsqkbayyi thôrgzqng minh ởgalg đwsdvâxdbey, tựimoda hồjlxs thoáuoosng cáuoosi đwsdvãpete minh bạmahhch cáuoosi gìyrxf


- Bạmahhch Thạmahhch, nếdpflu nhưnsqk ngưnsqkơcahoi hồjlxsi tâxdbem chuyểnltrn ýqukc, Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen chúzjozng ta tuyệiqget đwsdvyvari sẽzjoz rộqfqhng mởgalg đwsdvmahhi môrgzqn. Cáuoosi nàgalgy còxlven cóxgkvyrxf phảfjqzi nóxgkvi sao? Hiệiqgen tạmahhi ta cóxgkv thểnltr đwsdváuoosnh nhịfxkep, ngưnsqkơcahoi trởgalg lạmahhi, vẫxdben làgalg Tam Đdjgdiệiqgen Chủsnbl!

Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh đwsdvmahhi hỉgbvwxgkvi.

Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch nhịfxken khôrgzqng đwsdvưnsqkpuesc cưnsqkbayyi lêsjqrn, hắyvarn lạmahhi khôrgzqng nghĩimod rằljwbng, nhữsnblng lờbayyi nàgalgy, lạmahhi làgalgm cho Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh hiểnltru lầqfqhm.

- Ta, Tam Đdjgdiệiqgen Chủsnbl?

Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch cưnsqkbayyi khổymkx lắyvarc đwsdvqfqhu.

Mộqfqht bêsjqrn Lam trưnsqkgalgng lãpeteo nhịfxken khôrgzqng đwsdvưnsqkpuesc nóxgkvi:

- Tam Đdjgdiệiqgen Chủsnblxlven chưnsqka đwsdvsnbl, chẳgalgng lẽzjoz ngưnsqkơcahoi muốyvarn thoáuoosng cáuoosi thay thếdpfl vịfxke trírepe Đdjgdmahhi Đdjgdiệiqgen Chủsnbl àgalg?

- Ngưnsqkơcahoi câxdbem miệiqgeng!

Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh cùnltrng Ứfjdcng Vôrgzq Ưymkxu, cơcaho hồjlxsgalg đwsdvjlxsng thờbayyi quáuoost lớymkxn.

Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch lạmahhi đwsdvyvari vớymkxi nữsnbl nhâxdben nàgalgy sớymkxm cóxgkv sứnprrc miễdqzvn dịfxkech, cưnsqkbayyi ha ha nóxgkvi:

- Ta đwsdvyvari vớymkxi vịfxke trírepe Đdjgdiệiqgen Chủsnbl, sớymkxm đwsdvãpete khôrgzqng còxlven hứnprrng thúzjozrgzq̀i. Đdjgdmahhi Đdjgdiệiqgen Chủsnbl muốyvarn nghe đwsdviềguohu kiệiqgen, ta đwsdvâxdbey cứnprr việiqgec nóxgkvi thẳgalgng.

- Ngưnsqkơcahoi nóxgkvi đwsdvi.

Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh nghe nóxgkvi cóxgkv đwsdviềguohu kiệiqgen cóxgkv thểnltr đwsdvàgalgm, tâxdbem tìyrxfnh thậzclnt tốyvart. Khôrgzqng phảfjqzi làgalgnsqk tửqwbo ngoạmahhm sao? Cứnprr việiqgec nóxgkvi a, chỉgbvw cầqfqhn Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen cóxgkv thểnltr chịfxkeu đwsdvimodng, lạmahhi miệiqgeng lớymkxn cũgalgng nhịfxken.


- Cáuoosi gọvtpqi làgalg đwsdviềguohu kiệiqgen, kỳfzwe thậzclnt cũgalgng khôrgzqng coi làgalg đwsdviềguohu kiệiqgen gìyrxf. Đdjgdguohu làgalgyrxf tiềguohn đwsdvjlxs củsnbla Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen câxdben nhăqfqh́c. Thứnprr nhấrylqt, Ứfjdcng Vôrgzq Ưymkxu vềguohnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen, làgalgm Tam Đdjgdiệiqgen Chủsnbl, thàgalgnh ngưnsqkbayyi nốyvari nghiệiqgep tưnsqkơcahong lai. Ba loạmahhi Linh Dưnsqkpuesc kia, ta cũgalgng sẽzjoz giao cho hắyvarn toàgalgn quyềguohn quảfjqzn lýqukc, cáuoosc ngưnsqkơcahoi bấrylqt luậzclnn kẻfzwegalgo, đwsdvguohu khôrgzqng thểnltr nhúzjozng tay.

Đdjgdiềguohu kiệiqgen nàgalgy, làgalg trụwsdv cộqfqht nhấrylqt.

Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh vộqfqhi vàgalgng gậzclnt đwsdvqfqhu nóxgkvi:

- Cáuoosi nàgalgy hoàgalgn toàgalgn khôrgzqng cóxgkv vấrylqn đwsdvguoh, lúzjozc Vôrgzq Ưymkxu muốyvarn rờbayyi đwsdvi, bảfjqzn đwsdviệiqgen cũgalgng cựimodc lựimodc giữsnbl lạmahhi.

Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch gậzclnt gậzclnt đwsdvqfqhu:

- Đdjgdiềguohu kiệiqgen thứnprr hai, cao tầqfqhng Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen, phảfjqzi tẩqfqhy bàgalgi. Nêsjqrn xémxzso đwsdvi thìyrxfmxzso đwsdvi, nêsjqrn cầqfqhm xuốyvarng liềguohn cầqfqhm xuốyvarng. Vírepe dụwsdv nhưnsqk Lam trưnsqkgalgng lãpeteo nàgalgy, ta rấrylqt ngạmahhc nhiêsjqrn, nàgalgng đwsdvếdpfln cùnltrng cóxgkvgalgi đwsdvnprrc gìyrxf, vâxdbẹy mà cóxgkv thểnltrnltrng mộqfqht đwsdváuoosm trưnsqkgalgng lãpeteo bìyrxfnh khởgalgi bìyrxfnh tọvtpqa? Còxlven cóxgkvnsqkơcahong Ly, tírepenh cáuoosch hắyvarn nhỏsooy mọvtpqn, căqfqhn bảfjqzn khôrgzqng thírepech hợpuesp ởgalgnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen, cũgalgng cầqfqhm xuốyvarng. Còxlven cóxgkv...

Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch mộqfqht hơcahoi chọvtpqn sáuoosu bảfjqzy cao tầqfqhng.

Mỗqfqhi đwsdviểnltrm mộqfqht cáuoosi, sắyvarc mặvtpqt nhữsnblng ngưnsqkbayyi kia liềguohn đwsdven mộqfqht lầqfqhn.

uoosi đwsdváuoosnh mặvtpqt nàgalgy, thậzclnt đwsdvúzjozng làgalg kháuoos lớymkxn. Đdjgdiềguohu chỉgbvwnh nhưnsqk vậzclny, cao tầqfqhng Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen, cơcaho hồjlxsgalg đwsdvi mộqfqht nửqwboa.

Nhưnsqk vậzclny, ngưnsqkbayyi bồjlxsi dưnsqkfvccng lêsjqrn, tựimod nhiêsjqrn đwsdvguohu làgalg ngưnsqkbayyi cũgalg củsnbla Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch, làgalg ngưnsqkbayyi củsnbla Ứfjdcng Vôrgzq Ưymkxu.

Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh mộqfqht mựimodc nghe, biểnltru lộqfqh khôrgzqng cóxgkvyrxf thay đwsdvymkxi. Trêsjqrn thựimodc tếdpfl, nộqfqhi tâxdbem củsnbla hắyvarn cũgalgng nhấrylqc lêsjqrn cơcahon sóxgkvng gióxgkv đwsdvqfqhng trờbayyi, chỉgbvwgalg vớymkxi tưnsqkuoosch Đdjgdmahhi Đdjgdiệiqgen Chủsnbl, hắyvarn sớymkxm đwsdvãpete thàgalgnh thóxgkvi quen tháuoosi sơcahon sụwsdvp đwsdvymkxgalg khôrgzqng đwsdvymkxi sắyvarc.

Trêsjqrn thựimodc tếdpfl, khôrgzqng phảfjqzi hắyvarn khiếdpflp sợpues, cũgalgng khôrgzqng phảfjqzi tứnprrc giậzclnn, màgalggalg mừkxglng thầqfqhm.

xgkv thểnltrxgkvi, đwsdvguoh nghịfxkegalgy củsnbla Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch, quảfjqz thựimodc nóxgkvi đwsdvúzjozng tâxdbem khảfjqzm củsnbla hắyvarn. Hắyvarn cũgalgng đwsdvang lo lắyvarng vấrylqn đwsdvguoh tẩqfqhy bàgalgi cao tầqfqhng.

Chỉgbvwgalg khi đwsdvqfqhng đwsdvao, nêsjqrn hưnsqkymkxng ai đwsdvqfqhng đwsdvao trưnsqkymkxc, vấrylqn đwsdvguohgalgy rấrylqt đwsdváuoosng xem.

rgzqm nay, Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch nóxgkvi ra, chẳgalgng kháuoosc gìyrxfgalg Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch làgalgm áuoosc nhâxdben. Tốyvarng Thiêsjqrn Tinh hắyvarn chỉgbvw cầqfqhn thuậzclnn thếdpflgalggalgm, hai ngưnsqkbayyi ăqfqhn ýqukc, nóxgkvi khôrgzqng chừkxglng sẽzjoz hoàgalgn thàgalgnh cửqwbo đwsdvqfqhng lầqfqhn nàgalgy.

Nhạmahhc Quầqfqhn mặvtpqt mo kémxzso xuốyvarng:

- Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch, ngưnsqkơcahoi cóxgkv lầqfqhm lẫxdben khôrgzqng? Ngưnsqkơcahoi đwsdvâxdbey làgalg đwsdviềguohu kiệiqgen sao? Ngưnsqkơcahoi đwsdvâxdbey làgalg can thiệiqgep vàgalgo nộqfqhi vụwsdv củsnbla Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen.

- Đdjgdúng, ngưnsqkơcahoi mộqfqht ngưnsqkbayyi rờbayyi đwsdvi, dựimoda vàgalgo cáuoosi gìyrxf nhúzjozng tay nộqfqhi vụwsdvnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen?

Tứnprr Đdjgdiệiqgen Chủsnblnsqkơcahong Ly cũgalgng giậzclnn tírepem mặvtpqt, khắyvarc chếdpfl khôrgzqng nổymkxi cảfjqzm xúzjozc.

Kiềguohu Bạmahhch Thạmahhch cưnsqkbayyi nhạmahht mộqfqht tiếdpflng:

- Ta mớymkxi vừkxgla nóxgkvi rôrgzq̀i, đwsdvàgalgm pháuoosn cóxgkv thểnltr đwsdvàgalgm. Ta có thêsjqr̉ thay Tiểnltru Hầqfqhu gia, lạmahhi khôrgzqng làgalgm chủ đwsdvưnsqkpuesc Dưnsqkpuesc Sưnsqk Đdjgdiệiqgen cáuoosc ngưnsqkơcahoi. Khôrgzqng muốyvarn nóxgkvi, cáuoosc ngưnsqkơcahoi cóxgkv thểnltr khôrgzqng nóxgkvi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.