Độc Tôn Tam Giới

Chương 200 : Điều kiện đàm phán 1

    trước sau   
- Ta?

exoang Vôlxcj Ưaneju sữdcgong sờisvq, lậlxcjp tứsfwuc thốtuymt ra.

- Lầkpwpn nàkxxxy ta đtpgwếchxjn, làkxxx muốtuymn đtpgwi theo Bạwmbvch Thạwmbvch huynh, khôlxcjng phảfjvei đtpgwếchxjn mưbijgrpxgn lựfjmsc...

- Cádjwki nàkxxxy chúlifcng ta biếchxjt.

Giang Trầkpwpn cưbijgisvqi ha hảfjvertbni:

- Đuxjyâisvqy cũlpkong làkxxx nguyêfjmsn nhâisvqn chúlifcng ta coi trọzatong ngưbijgơiuzpi. Nếchxju ngưbijgơiuzpi đtpgwếchxjn dựfjmsa thếchxj, chúlifcng ta sẽbecv khôlxcjng câisvqn nhătvnv́c ngưbijgơiuzpi. Nếchxju nhưbijg ngưbijgơiuzpi córtbn thểdbsv khốtuymng chếchxj tốtuymt Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan, côlxcjng đtpgwsfwuc vôlxcjbijgrpxgng, coi nhưbijgkxxx giúlifcp đtpgwqxpl tốtuymt nhấkodzt cho Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch.


Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch cũlpkong khílifcch lệexoartbni:

- Vôlxcj Ưaneju, ta vàkxxx ngưbijgơiuzpi làkxxx tri kỉzknx. Đuxjytuymi vớmptji nătvnvng lựfjmsc cùokllng nhâisvqn phẩhfeqm củuadka ngưbijgơiuzpi, ta đtpgwokllu rấkodzt yêfjmsn tâisvqm. Ta cũlpkong biếchxjt, lầkpwpn nàkxxxy ngưbijgơiuzpi ly khai, đtpgwãhvje đtpgwwmbvc tộisvqi rấkodzt nhiềokllu ngưbijgisvqi, đtpgwưbijgisvqng lui rấkodzt khórtbn đtpgwi. Bấkodzt quádjwk ngưbijgơiuzpi yêfjmsn tâisvqm, chúlifcng ta nắwmbvm giữdcgo quyềoklln chủuadk đtpgwisvqng, cao tầkpwpng Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan, nhấkodzt đtpgwfzqunh phảfjvei tẩhfeqy trừzato thoádjwkng mộisvqt phádjwkt. Nêfjmsn cầkpwpm xuốtuymng thìkrrr cầkpwpm xuốtuymng, nêfjmsn xésfwuo đtpgwi thìkrrrsfwuo đtpgwi. Nếchxju nhưbijg khôlxcjng đtpgwwmbvt thàkxxxnh hiệexoap nghịfzqu, cùokllng lắwmbvm thìkrrr khôlxcjng hợrpxgp tádjwkc. Ngưbijgơiuzpi ởouuofjmsn cạwmbvnh ta, bảfjveo đtpgwfjvem ngưbijgơiuzpi córtbn phầkpwpn cơiuzpm ătvnvn.

- Nếchxju nhưbijg bọzaton hắwmbvn chịfzquu hợrpxgp tádjwkc, chúlifcng ta nhấkodzt đtpgwfzqunh sẽbecvbijgrpxgn nhờisvq lựfjmsc lưbijgrpxgng khắwmbvp nơiuzpi, giúlifcp ngưbijgơiuzpi khốtuymng chếchxjbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan. Ta vàkxxx ngưbijgơiuzpi đtpgwokllu làkxxxbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan tàkxxxi bồgcopi, tâisvqm huyếchxjt đtpgwtuymi vớmptji Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan, trảfjve giádjwk khôlxcjng késfwum bọzaton hắwmbvn. Vôlxcj Ưaneju, ngưbijgơiuzpi córtbn thểdbsv thay ta đtpgwi gádjwknh trọzatong trádjwkch nàkxxxy hay khôlxcjng?

exoang Vôlxcj Ưaneju khôlxcjng córtbn tỏqytp thádjwki đtpgwisvq, trêfjmsn thựfjmsc tếchxj, hắwmbvn córtbn chút đtpgwisvqng tâisvqm.

Đuxjyi theo Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch, cốtuym nhiêfjmsn làkxxx lựfjmsa chọzaton trong nộisvqi tâisvqm củuadka hắwmbvn. Nhưbijgng màkxxx cảfjvem tìkrrrnh đtpgwtuymi vớmptji Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan, cũlpkong đtpgwílifcch thậlxcjt làkxxx rấkodzt sâisvqu. Nếchxju nhưbijg cao tầkpwpng Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan có thêfjms̉ đtpgwiềokllu chỉzknxnh thoádjwkng mộisvqt phádjwkt, nhữdcgong phếchxj vậlxcjt kia córtbn thểdbsv thanh tẩhfeqy sạwmbvch, nhưbijg vậlxcjy Ứexoang Vôlxcj Ưaneju hắwmbvn vềokllbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan, dùokllng thâisvqn phậlxcjn ngưbijgisvqi nốtuymi nghiệexoap Đuxjywmbvi Đuxjyiệexoan Chủuadk, phụmptj trádjwkch sựfjmskrrrnh củuadka Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan. Hoàkxxxn toàkxxxn chílifcnh xádjwkc làkxxx hấkodzp dẫldhen rấkodzt lớmptjn.

- Bạwmbvch Thạwmbvch huynh, ta...

- Khôlxcjng cầkpwpn ấkodzp a ấkodzp úlifcng, ngưbijgơiuzpi córtbntvnvng lựfjmsc nhưbijg thếchxj, ngưbijgơiuzpi chỉzknx cầkpwpn nórtbni cho ta biếchxjt, córtbn phádjwkch lựfjmsc nàkxxxy hay khôlxcjng?

Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch làkxxx ngưbijgisvqi dứsfwut khoádjwkt.

Nộisvqi tâisvqm Ứexoang Vôlxcj Ưaneju córtbn mộisvqt cỗqytplifcch tìkrrrnh bịfzqulifcc đtpgwisvqng, đtpgwisvqt nhiêfjmsn gậlxcjt đtpgwkpwpu:

- Tốtuymt, Tiểdbsvu Hầkpwpu gia cùokllng Bạwmbvch Thạwmbvch huynh đtpgwokllu đtpgwãhvje đtpgwdbsv mắwmbvt ta nhưbijg vậlxcjy, dùokllexoang Vôlxcj Ưaneju ta vàkxxxo núlifci đtpgwao biểdbsvn lửmgila, cũlpkong phảfjvei đtpgwi thửmgil mộisvqt lầkpwpn. Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan sinh ta dưbijgqxplng ta, ta cũlpkong khôlxcjng đtpgwàkxxxnh lòwmbvng nhìkrrrn nórtbn hủuadky trong tay nhữdcgong hỗqytpn đtpgwfjven kia!

exoang Vôlxcj Ưaneju nórtbni lêfjmsn đtpgwádjwkm ngưbijgisvqi Vưbijgơiuzpng Ly cùokllng Lam trưbijgouuong lãhvjeo, cũlpkong làkxxx mộisvqt bụmptjng oádjwkn khílifc.

...

chxj trong khádjwkch sạwmbvn nàkxxxo đtpgwórtbn củuadka Ba Giang Thàkxxxnh, Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan ra tay xa xỉzknx, bao xuốtuymng mộisvqt tiểdbsvu việexoan.


iuzp hồgcop tấkodzt cảfjve cao tầkpwpng, đtpgwokllu đtpgwi tớmptji Giang Hãhvjen Lĩcuvxnh.

chxj trong khádjwkch sạwmbvn, bọzaton hắwmbvn đtpgwãhvjeouuo trọzaton vẹqjpun nătvnvm ngàkxxxy rôlxcj̀i. Nătvnvm ngàkxxxy thờisvqi gian, bọzaton hắwmbvn thôlxcjng qua con đtpgwưbijgisvqng khắwmbvp nơiuzpi, thătvnvm dòwmbv đtpgwưbijgrpxgc tin tứsfwuc đtpgwokllu nórtbni, Tiểdbsvu Hầkpwpu gia hoàkxxxn toàkxxxn chílifcnh xádjwkc đtpgwang bếchxj quan.

kxxx đtpgwi nghe ngórtbnng Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch, lạwmbvi khôlxcjng chiếchxjm đtpgwưbijgrpxgc bấkodzt cứsfwu tin tứsfwuc gìkrrr. Phảfjveng phấkodzt Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch đtpgwang cốtuym ýbaws trádjwknh nésfwu bọn hătvnv́n.

Buổwmbvi sádjwkng ngàkxxxy hôlxcjm nay, mấkodzy cao tầkpwpng tìkrrrnh cảfjvenh bi thảfjvem ngồgcopi ởouuo trong mộisvqt gian phòwmbvng, uốtuymng tràkxxx, lẫldhen nhau đtpgwokllu córtbn chúlifct khôlxcjng đtpgwisvqng nổwmbvi.

Bỗqytpng nhiêfjmsn, hàkxxxnh lang truyềoklln đtpgwếchxjn mộisvqt hồgcopi tiếchxjng bưbijgmptjc châisvqn dồgcopn dậlxcjp, đtpgwórtbnn lấkodzy, mộisvqt gãhvje phụmptj trádjwkch tìkrrrm hiểdbsvu tin tứsfwuc hoang mang chạwmbvy đtpgwếchxjn.

- Đuxjywmbvi Đuxjyiệexoan Chủuadk, córtbn tin tứsfwuc, córtbn tin tứsfwuc. Nghe nórtbni, Tiểdbsvu Hầkpwpu gia Giang Trầkpwpn xuấkodzt quan!

- Cádjwki gìkrrr?

Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh vui mừzatong quádjwk đtpgwqytpi, cảfjve ngưbijgisvqi thoádjwkng mộisvqt phádjwkt liềoklln đtpgwsfwung lêfjmsn.

- Nhưbijg vậlxcjy córtbn đtpgwưbijga bádjwki thiếchxjp hay khôlxcjng?

- Đuxjyưbijga, thuộisvqc hạwmbv tựfjmskrrrnh đtpgwi đtpgwưbijga. Bấkodzt quádjwk ngưbijgisvqi gádjwkc cổwmbvng thu thiếchxjp mờisvqi, lạwmbvi khôlxcjng córtbn tỏqytp thádjwki đtpgwisvqkrrr. Phảfjveng phấkodzt làkxxx muốtuymn chúlifcng ta tiếchxjp tụmptjc chờisvq.

Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh "A" mộisvqt tiếchxjng, ngồgcopi xuốtuymng, sắwmbvc mặqhwvt ngưbijgng trọzatong nhưbijg tựfjms hỏqytpi cádjwki gìkrrr.

Mấkodzy ngàkxxxy nàkxxxy, phưbijgơiuzpng phádjwkp hắwmbvn nêfjmsn đtpgwi đtpgwokllu đtpgwi qua. Nêfjmsn mờisvqi thuyếchxjt khádjwkch cũlpkong đtpgwokllu mờisvqi. Ngay cảfjve Kim Sơiuzpn Hầkpwpu cùokllng Hổwmbv Khâisvqu Hầkpwpu cũlpkong bịfzqu thuyếchxjt phụmptjc.

Lạwmbvi córtbn ngưbijgisvqi nàkxxxo, sưbijǵc nătvnṿng córtbn thểdbsv so sádjwknh hai vịfzqukxxxy?


isvqu Ngọzatoc côlxcjng chúlifca?

Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh tựfjms hỏqytpi khôlxcjng córtbn mịfzqu lựfjmsc lớmptjn nhưbijg vậlxcjy, có thêfjms̉ thỉzknxnh đtpgwisvqng Câisvqu Ngọzatoc côlxcjng chúlifca làkxxxm thuyếchxjt khádjwkch. Hơiuzpn nữdcgoa Câisvqu Ngọzatoc côlxcjng chúlifca làkxxx nổwmbvi danh thiếchxjt diệexoan vôlxcjbijg.

Mờisvqi nàkxxxng làkxxxm thuyếchxjt khádjwkch, trêfjmsn cơiuzp bảfjven khôlxcjng córtbn hi vọzatong gìkrrr.

- Tiếchxjp tụmptjc chờisvq a, córtbn tin tứsfwuc trưbijgmptjc tiêfjmsn bádjwko cádjwko.

Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh khoádjwkt tay ádjwko.

Lam trưbijgouuong lãhvjeo kia nhịfzqun khôlxcjng đtpgwưbijgrpxgc nórtbni:

- Ngưbijgisvqi nàkxxxo nha, giádjwk đtpgwqxpl thậlxcjt lớmptjn. Đuxjyzatong nórtbni bâisvqy giờisvq hắwmbvn khôlxcjng phảfjvei Tiểdbsvu Hầkpwpu gia, coi nhưbijgkxxx Tiểdbsvu Hầkpwpu gia, vậlxcjy cũlpkong khôlxcjng nêfjmsn córtbn giádjwk đtpgwqxpl lớmptjn nhưbijg vậlxcjy!

Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh mắwmbvt hổwmbv trừzatong tớmptji:

- Câisvqm miệexoang! Lầkpwpn nàkxxxy cho ngưbijgơiuzpi đtpgwếchxjn, làkxxx muốtuymn ngưbijgơiuzpi bàkxxxy tâisvqm thádjwki, xin lỗqytpi Tiểdbsvu Hầkpwpu gia cùokllng Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch. Ngưbijgơiuzpi lạwmbvi nórtbni lờisvqi châisvqm chọzatoc nàkxxxy, córtbn tin hiệexoan tạwmbvi bổwmbvn tọzatoa cho ngưbijgơiuzpi cúlifct ra Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan hay khôlxcjng?

- Ta...

Trêfjmsn mặqhwvt Lam trưbijgouuong lãhvjeo hiệexoan lêfjmsn mộisvqt tia nhụmptjc nhãhvje, nhưbijgng cuốtuymi cùokllng khôlxcjng dádjwkm chốtuymng đtpgwtuymi Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh.

Ngưbijgrpxgc lạwmbvi làkxxx Nhạwmbvc Quầkpwpn, cưbijgisvqi ha ha giảfjvei vâisvqy nórtbni:

- Đuxjywmbvi Đuxjyiệexoan Chủuadk, an tâisvqm mộisvqt chúlifct chớmptj vộisvqi, an tâisvqm mộisvqt chúlifct chớmptj vộisvqi. Lúlifcc nàkxxxy, nộisvqi bộisvq chúlifcng ta phảfjvei đtpgwkxxxn kếchxjt nhấkodzt trílifc.


- Lam trưbijgouuong lãhvjeo, ngưbijgơiuzpi cũlpkong đtpgwiềokllu chỉzknxnh tâisvqm tílifcnh thoádjwkng mộisvqt phádjwkt. Nhớmptj kỹopda, coi nhưbijg ngưbijgơiuzpi khôlxcjng muốtuymn, cũlpkong phảfjvei thàkxxxnh thàkxxxnh thậlxcjt thậlxcjt, nghe Đuxjywmbvi Đuxjyiệexoan Chủuadk, nêfjmsn nhậlxcjn lỗqytpi thìkrrr nhậlxcjn lỗqytpi, nêfjmsn chịfzquu thua thìkrrr chịfzquu thua. Vìkrrr tiềoklln đtpgwgcop củuadka Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan, ngưbijgơiuzpi làkxxxm mộisvqt trưbijgouuong lãhvjeo, tưbijg thádjwki thấkodzp mộisvqt chúlifct córtbnkxxxdjwki gìkrrr?

Lam trưbijgouuong lãhvjeo còwmbvn córtbn chúlifct cảfjvem xúlifcc, cảfjve buổwmbvi mớmptji nórtbni mộisvqt câisvqu:

- Đuxjyãhvje biếchxjt.

Nhìkrrrn ra đtpgwưbijgrpxgc, nàkxxxng ởouuo trưbijgmptjc mặqhwvt Nhạwmbvc Quầkpwpn, vẫldhen tưbijgơiuzpng đtpgwtuymi tùoklly ýbawskxxxm càkxxxn. Màkxxxkxxxng córtbn thểdbsv ngồgcopi lêfjmsn vịfzqu trílifc trưbijgouuong lãhvjeo, trêfjmsn thựfjmsc tếchxjlpkong làkxxxbijgrpxgn lựfjmsc củuadka Nhịfzqu Đuxjyiệexoan Chủuadk Nhạwmbvc Quầkpwpn.

lifcc trưbijgmptjc liêfjmsn tụmptjc ba thádjwkng, mỗqytpi ngàkxxxy đtpgwokllu ởouuo trong biệexoat việexoan củuadka Nhạwmbvc Quầkpwpn, ngàkxxxy ngàkxxxy phụmptjng dưbijgqxplng, cádjwkc loạwmbvi giưbijgisvqng kỹopda, cádjwkc loạwmbvi mịfzqu thádjwki, đtpgwokllu bịfzqu Nhạwmbvc Quầkpwpn chơiuzpi hếchxjt, lúlifcc nàkxxxy mớmptji córtbn thểdbsv thưbijgrpxgng vịfzqu.

Cho nêfjmsn, Lam trưbijgouuong lãhvjeo ởouuo trưbijgmptjc mặqhwvt Nhạwmbvc Quầkpwpn làkxxxm càkxxxn mộisvqt chúlifct, ngưbijgrpxgc lạwmbvi cũlpkong bìkrrrnh thưbijgisvqng.

Thờisvqi đtpgwiểdbsvm đtpgwang xấkodzu hổwmbv, bỗqytpng nhiêfjmsn ngoàkxxxi cửmgila lạwmbvi córtbn tiếchxjng bưbijgmptjc châisvqn truyềoklln đtpgwếchxjn, làkxxx mộisvqt thanh âisvqm lạwmbv lẫldhem:

- Bằrtbnng hữdcgou Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan ởouuoiuzpi nàkxxxy đtpgwi? Phụmptjng mệexoanh Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch tiêfjmsn sinh, ngàkxxxy mai ởouuo Giang gia biệexoat việexoan Vũlpko Hoa cádjwkc thiếchxjt yếchxjn, chiêfjmsu đtpgwãhvjei chưbijg vịfzqu cốtuym nhâisvqn, mờisvqi chưbijg vịfzqu trìkrrrnh diệexoan.

- Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch?

Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh đtpgwisvqng tádjwkc mau lẹqjpu, đtpgwãhvje lẻqtken đtpgwếchxjn trưbijgmptjc cửmgila, đtpgwem cửmgila mởouuo ra.

Cửmgila ra vàkxxxo chỉzknx đtpgwdbsv lạwmbvi mộisvqt thiếchxjp mờisvqi, ngưbijgisvqi bádjwko tin đtpgwãhvje đtpgwi rồgcopi.

Mặqhwvc dùokll nhưbijg vậlxcjy, Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh cũlpkong nhưbijg nhặqhwvt đtpgwưbijgrpxgc chílifc bảfjveo, khôlxcjng chúlifc ýbaws Đuxjywmbvi Đuxjyiệexoan Chủuadklxcjn nghiêfjmsm chúlifct nàkxxxo, cầkpwpm thiệexoap mờisvqi lêfjmsn.

- Làkxxxlifct tílifcch củuadka Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch, ha ha, xem ra Kiềokllu Bạwmbvch Thạwmbvch vẫldhen nhớmptjkrrrnh cũlpko! Ngàkxxxy mai, mộisvqt cádjwki cũlpkong khôlxcjng thểdbsv vắwmbvng họzatop, đtpgwokllu phảfjvei đtpgwi.

Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh đtpgwưbijga thiệexoap mờisvqi cho Nhịfzqu Đuxjyiệexoan Chủuadk Nhạwmbvc Quầkpwpn, Nhạwmbvc Quầkpwpn nhìkrrrn xong, lạwmbvi đtpgwưbijga cho Tứsfwu Đuxjyiệexoan Chủuadkbijgơiuzpng Ly, mỗqytpi ngưbijgisvqi đtpgwokllu nhìkrrrn mấkodzy lầkpwpn.

...

Vừzatoa rạwmbvng sádjwkng ngàkxxxy thứsfwu hai, bọzaton ngưbijgisvqi Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh liềoklln dậlxcjy thậlxcjt sớmptjm, thu thậlxcjp quầkpwpn ádjwko, chuẩhfeqn bịfzqu đtpgwi ra ngoàkxxxi. Vừzatoa ra đtpgwếchxjn trưbijgmptjc cửmgila, Tốtuymng Thiêfjmsn Tinh liêfjmsn tụmptjc bàkxxxn giao:

- Mấkodzy ngưbijgisvqi cádjwkc ngưbijgơiuzpi nhớmptj kỹopda, đtpgwếchxjn lúlifcc đtpgwórtbnbijg thádjwki phórtbnng thấkodzp mộisvqt chúlifct cho ta. Nếchxju nhưbijg lầkpwpn nàkxxxy bởouuoi vìkrrr thádjwki đtpgwisvq củuadka cádjwkc ngưbijgơiuzpi córtbnkrrr sai lầkpwpm, cádjwkc ngưbijgơiuzpi làkxxx tộisvqi nhâisvqn củuadka Dưbijgrpxgc Sưbijg Đuxjyiệexoan.

Vẻqtke mặqhwvt Lam trưbijgouuong lãhvjeo biệexoat khuấkodzt, tứsfwuc giậlxcjn liếchxjc nhìkrrrn Nhạwmbvc Quầkpwpn. Lãhvjeo gia hỏqytpa nàkxxxy ho khan hai tiếchxjng, hai mắwmbvt trắwmbvng dãhvje, nhìkrrrn ra ngoàkxxxi cửmgila, phảfjveng phấkodzt ngoàkxxxi cửmgila córtbn phong cảfjvenh gìkrrr hiếchxjm thấkodzy, trựfjmsc tiếchxjp hờisvq hữdcgong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.