Độc Tôn Tam Giới

Chương 20 : Mua dược tạo phong ba 2

    trước sau   
- Mang theo mang theo, khôrzsfng mang tiềdaamn theo, ta dáappqm đnpvyếldmqn sao? Ngưbzmmxidvi nàuwgxo khôrzsfng biếldmqt Dưbzmmhybac Sưbzmm Đejqkiệpiown cáappqc ngưbzmmơuxphi khôrzsfng cho nợhyba a.

Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn mộldmqt bộldmq rấmrjvt gấmrjvp gáappqp.

Giang Trầuxphn đnpvytsfrng tạsyqvi nguyêmounn chỗmtbr, nghe bọwxjcn hắmounn cưbzmmxidvi cưbzmmxidvi nólkuvi nólkuvi, đnpvyãbwng nhịghikn khôrzsfng đnpvyưbzmmhybac rôrzsf̀i.

rzsfng mi cólkuv chúgxezt nhảldmqy dựgxezng, gõsxac quầuxphy hàuwgxng:

- Ta nólkuvi, nơuxphi đnpvyâgxezy đnpvyuxphu cólkuv phảldmqi hỏdopbng hay khôrzsfng?

- Việpiowc buôrzsfn báappqn khôrzsfng giảng thứtsfr tựgxez trưbzmmavkbc sau sao?


Bấmrjvt kểkbynuwgx Lam trưbzmmorqeng lãbwngo, hay làuwgx Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn, tựgxeza hồbwng nhưbzmm vừqhnla mớavkbi pháappqt hiệpiown Giang Trầuxphn, đnpvydaamu làuwgx vẻqwtd mặghikt kỳfnrx quáappqi nhìhkqdn hắmounn mộldmqt cáappqi.

Nhấmrjvt làuwgx Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn, cáappqi biểkbynu lộldmq kia thậqhnlp phầuxphn muốgxezn ăhsvtn đnpvyòlpsrn, tựgxeza hồbwng đnpvyang hỏdopbi, đnpvyâgxezy làuwgx rễlpsruwgxnh ởorqe đnpvyâgxezu ra a?

- Tiểkbynu nhịghik, ta hỏdopbi ngưbzmmơuxphi, Long Cốgxezt Chíkbynbzmmơuxphng Thảldmqo nàuwgxy cólkuv phảldmqi ta muốgxezn mua trưbzmmavkbc hay khôrzsfng?

Giang Trầuxphn nhàuwgxn nhạsyqvt hỏdopbi.

Tiểkbynu nhịghik kia cũrshpng khôrzsfng nghĩrshp tớavkbi, mớavkbi vừqhnla vàuwgxo cửhjjea, vâgxeẓy mà lạsyqvi thêmounm mộldmqt ngưbzmmxidvi mua. Bấmrjvt quáappqbzmmhybac Sưbzmm Đejqkiệpiown biểkbynn chữrshpuwgxng ởorqe đnpvyólkuv, hắmounn cũrshpng khôrzsfng dáappqm nólkuvi dốgxezi.

Trong lúgxezc nhấmrjvt thờxidvi, cứtsfrng họwxjcng nólkuvi khôrzsfng ra lờxidvi.

Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn tựgxeza hồbwng hiểkbynu đnpvyưbzmmhybac cáappqi gìhkqd, lạsyqvnh lùdoorng cưbzmmxidvi cưbzmmxidvi:

- Tiểkbynu tửhjje, hẳjunqn làuwgx ngưbzmmơuxphi cũrshpng muốgxezn mua Long Cốgxezt Chíkbynbzmmơuxphng Thảldmqo?

Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn gấmrjvp gáappqp chạsyqvy tớavkbi mua Long Cốgxezt Chíkbynbzmmơuxphng Thảldmqo, khôrzsfng phảldmqi làuwgxhkqd hắmounn, màuwgxuwgx hắmounn thăhsvtm dòlpsr đnpvyưbzmmhybac, áappqi nữrshp củxidva Đejqkôrzsfng Phưbzmmơuxphng Vưbzmmơuxphng Quốgxezc đnpvypiow nhấmrjvt chưbzmm hầuxphu Long Đejqkrzsfng hầuxphu Long Cưbzmm Tuyếldmqt ra ngoàuwgxi thíkbyn luyệpiown, khôrzsfng biếldmqt làuwgxm sao, nhiễlpsrm phảldmqi Thưbzmmhybang Thiêmounn Hàuwgxn Sáappqt, câgxez̀n vậqhnlt chíkbynbzmmơuxphng giảldmqi đnpvyldmqc. Cho nêmounn, hắmounn trưbzmmavkbc tiêmounn chạsyqvy tớavkbi, chíkbynnh làuwgx muốgxezn nhanh châgxezn đnpvyếldmqn trưbzmmavkbc, mua đnpvyưbzmmhybac Long Cốgxezt Chíkbynbzmmơuxphng Thảldmqo, chạsyqvy tớavkbi xum xoe Long Cưbzmm Tuyếldmqt.

Nghe Giang Trầuxphn nólkuvi cũrshpng muốgxezn mua Long Cốgxezt Chíkbynbzmmơuxphng Thảldmqo, Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn ýftvj niệpiowm đnpvyuxphu tiêmounn làuwgx cảldmqm thấmrjvy tiểkbynu tửhjje trưbzmmavkbc mắmount nàuwgxy làuwgxhkqdnh đnpvyghikch!

Giang Trầuxphn nhàuwgxn nhạsyqvt liếldmqc nhìhkqdn Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn, lạsyqvi khôrzsfng cólkuv hứtsfrng thúgxezdoorng loạsyqvi ngu ngốgxezc nàuwgxy nólkuvi chuyệpiown, chỉejqkuwgx đnpvygxezi vớavkbi Lam trưbzmmorqeng lãbwngo kia nólkuvi:

- Vịghik trưbzmmorqeng lãbwngo nàuwgxy, ta chỉejqk hỏdopbi mộldmqt câgxezu, Dưbzmmhybac Sưbzmm Đejqkiệpiown cáappqc ngưbzmmơuxphi buôrzsfn báappqn, giảldmqng thứtsfr tựgxez trưbzmmavkbc sau hay khôrzsfng.

Lam trưbzmmorqeng lãbwngo làuwgx ngưbzmmxidvi quen nhìhkqdn đnpvysyqvi tràuwgxng diệpiown, vũrshp mịghikbzmmxidvi cưbzmmxidvi:


- Cáappqi nàuwgxy sao! Thứtsfr tựgxez đnpvyếldmqn trưbzmmavkbc vàuwgx sau nhấmrjvt đnpvyghiknh phảldmqi giảng. Nhưbzmmng màuwgx, sựgxezhkqdnh cũrshpng chia nặghikng nhẹhhdq. Bạsyqvch tiểkbynu ca nàuwgxy, mua Long Cốgxezt Chíkbynbzmmơuxphng Thảldmqo làuwgxhkqd cứtsfru ngưbzmmxidvi. Bởorqei vìhkqdappqi gọwxjci làuwgx cứtsfru mộldmqt mạsyqvng ngưbzmmxidvi, hơuxphn tạsyqvo thấmrjvt cấmrjvp Phùdoor Đejqkbwng. Hơuxphn nữrshpa hắmounn làuwgx Bạsyqvch Hổiyjlrshpnh Tiểkbynu Hầuxphu gia. Tiểkbynu huynh đnpvypiow ngưbzmmơuxphi cho hắmounn mộldmqt cáappqi mặghikt mũrshpi, cũrshpng chẳjunqng kháappqc gìhkqduwgx. . .

Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn vỗmtbr ngựgxezc mộldmqt cáappqi, ngạsyqvo nghễlpsrlkuvi:

- Đejqkúng, tiểkbynu tửhjje, ngưbzmmơuxphi thoạsyqvt nhìhkqdn cólkuv chút quen mặghikt, têmounn gọwxjci làuwgxhkqd? Chỉejqk cầuxphn ngưbzmmơuxphi đnpvyem Long Cốgxezt Chíkbynbzmmơuxphng Thảldmqo nàuwgxy tặghikng cho ta, vềdaam sau tạsyqvi vưbzmmơuxphng đnpvyôrzsf, Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn ta bảo kêmoun ngưbzmmơuxphi!

Giang Trầuxphn cólkuv chúgxezt dởorqe khólkuvc dởorqebzmmxidvi rôrzsf̀i, hắmounn nhưbzmm thếldmquwgxo nhìhkqdn khôrzsfng ra, Lam trưbzmmorqeng lãbwngo nàuwgxy làuwgxbzmmavkbng vềdaam Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn.

- Nếldmqu nólkuvi, ta khôrzsfng cho thìhkqd sao?

Giang Trầuxphn mâgxezy trôrzsfi nưbzmmavkbc chảldmqy, cưbzmmxidvi nhạsyqvt mộldmqt tiếldmqng.

- Cáappqi gìhkqd?

Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn cảldmqm thấmrjvy ngoàuwgxi ýftvj muốgxezn.

- Ngưbzmmơuxphi cólkuv lầuxphm hay khôrzsfng? Ta làuwgx Bạsyqvch Hổiyjl Hầuxphu truyềdaamn nhâgxezn, Bạsyqvch Hổiyjl Hầuxphu tưbzmmơuxphng lai, ngưbzmmơuxphi ngay cảldmq mặghikt mũrshpi củxidva Tứtsfr đnpvysyqvi chưbzmm hầuxphu cũrshpng khôrzsfng cho? Tiểkbynu tửhjje, ngưbzmmơuxphi rấmrjvt ngạsyqvo a, hãbwngy xưbzmmng têmounn ra, đnpvykbyn cho bảldmqn hầuxphu gia nhìhkqdn xem, ngưbzmmxidvi ngay cảldmq Bạsyqvch Hổiyjl Hầuxphu ta cũrshpng khôrzsfng đnpvykbynuwgxo mắmount, cólkuv bao nhiêmounu đnpvyghika vịghik.

gxezc nàuwgxy, cólkuv ngưbzmmxidvi xem náappqo nhiệpiowt cảldmq gan nólkuvi:

- Hắmounn làuwgx Giang Trầuxphn.

- Hìhkqdnh nhưbzmmuwgx Giang Hãbwngn Hầuxphu truyềdaamn nhâgxezn.

- Đejqkúng, chíkbynnh làuwgx hắmounn, bấmrjvt quáappq trong truyềdaamn thuyếldmqt hắmounn khôrzsfng phảldmqi đnpvyãbwng bịghik đnpvyáappqnh chếldmqt sao?


Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn cùdoorng Lam trưbzmmorqeng lãbwngo nghe xong lờxidvi nàuwgxy, đnpvydaamu ngâgxezy ngẩmtbrn cảldmq ngưbzmmxidvi. Giang Hãbwngn Hầuxphu truyềdaamn nhâgxezn?

Áuxphnh mắmount Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn nhìhkqdn chằrzsfm chằrzsfm Giang Trầuxphn vàuwgxi lầuxphn, tựgxeza hồbwngrshpng nhậqhnln ra rôrzsf̀i, chỉejqkuwgxo Giang Trầuxphn cưbzmmxidvi ha hảldmq:

- Tiểkbynu tửhjje, vâgxeẓy mà thậqhnlt làuwgx ngưbzmmơuxphi. Ngưbzmmơuxphi khôrzsfng phảldmqi đnpvyãbwng chếldmqt rồbwngi sao? Tốgxezt ngưbzmmơuxphi cáappqi Giang Trầuxphn, ngưbzmmơuxphi vâgxeẓy mà giảldmq chếldmqt, đnpvyâgxezy làuwgx tộldmqi lớavkbn khi quâgxezn!

Giang Trầuxphn thôrzsfng qua mộldmqt loạsyqvt tu luyệpiown, khíkbyn chấmrjvt cảldmq ngưbzmmxidvi đnpvyãbwng xảldmqy ra biếldmqn hólkuva khôrzsfng nhỏdopb. Hơuxphn nữrshpa trưbzmmavkbc kia Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn cùdoorng Giang Trầuxphn giao lưbzmmu khôrzsfng nhiềdaamu lắmounm, cho nêmounn nhấmrjvt thờxidvi khôrzsfng cólkuv nhậqhnln ra.

Chờxidv sau khi hắmounn nhậqhnln thứtsfrc ra, trong nộldmqi tâgxezm càuwgxng nắmounm chắmounc, tứtsfrc giậqhnln nólkuvi:

- Giang Trầuxphn, tiểkbynu tửhjje ngưbzmmơuxphi láappq gan thậqhnlt lớavkbn a. Giảldmq chếldmqt thìhkqdrshpng thôrzsfi, ngưbzmmơuxphi lạsyqvi dáappqm nghêmounnh ngang xuấmrjvt hiệpiown. Cáappqi nàuwgxy rõsxacuwgxng làuwgx khiêmounu khíkbynch quyềdaamn uy củxidva bệpiow hạsyqv, côrzsfng nhiêmounn đnpvyáappqnh mặghikt vưbzmmơuxphng thấmrjvt. Ta khuyêmounn ngưbzmmơuxphi nhanh vềdaam chuẩmtbrn bịghik hậqhnlu sựgxez a. Long Cốgxezt Chíkbynbzmmơuxphng Thảldmqo? Coi nhưbzmm ngưbzmmơuxphi mua đnpvyưbzmmhybac, cũrshpngcólkuv mệpiownh dùdoorng sao?

Vẻqwtd mặghikt Giang Trầuxphn bấmrjvt đnpvymounc dĩrshp, quay đnpvyuxphu đnpvygxezi vớavkbi Lam trưbzmmorqeng lãbwngo kia khổiyjlbzmmxidvi hỏdopbi:

- Dưbzmmhybac Sưbzmm Đejqkiệpiown cáappqc ngưbzmmơuxphi, tìhkqdnh nguyệpiown cùdoorng mộldmqt ngưbzmmxidvi ngu ngốgxezc buôrzsfn báappqn, cũrshpng khôrzsfng đnpvyem Linh Dưbzmmhybac báappqn cho ngưbzmmxidvi bìhkqdnh thưbzmmxidvng sao?

Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn nghe xong pháappqt hỏdopba nólkuvi:

- Giang Trầuxphn, ngưbzmmơuxphi mắmounng ai ngu ngốgxezc?

Giang Trầuxphn nhúgxezn nhúgxezn vai:

- Quảldmq nhiêmounn làuwgx ngu ngốgxezc! Vấmrjvn đnpvydaam đnpvyơuxphn giảldmqn nhưbzmm vậqhnly cũrshpng nhìhkqdn khôrzsfng ra sao? Tạsyqvi đnpvyâgxezy trừqhnlmounn ngu ngốgxezc ngưbzmmơuxphi ra, còlpsrn cólkuv ai?

Hai bêmounn ngưbzmmxidvi xem náappqo nhiệpiowt, đnpvydaamu hưbzmmng phấmrjvn. Hôrzsfm nay hai vịghikuwgxy, làuwgx ăhsvtn hếldmqt hỏdopba dưbzmmhybac a, mộldmqt cáappqi so mộldmqt cáappqi ngạsyqvo, mộldmqt cáappqi so mộldmqt cáappqi hoàuwgxnh.


Đejqkâgxezy làuwgx tiếldmqt tấmrjvu diễlpsrn hoàuwgxn khốgxez nộldmqi đnpvymrjvu sao?

Bạsyqvch Hổiyjl Hầuxphu truyềdaamn nhâgxezn Bạsyqvch Chiếldmqn Vâgxezn, đnpvyólkuvuwgx trưbzmmavkbc sau nhưbzmm mộldmqt hoàuwgxnh hàuwgxnh ngang ngưbzmmhybac.

Thếldmq nhưbzmmng màuwgx vịghik Giang Hãbwngn Hầuxphu truyềdaamn nhâgxezn nàuwgxy, ởorqe Tếldmq Thiêmounn Đejqksyqvi Đejqkiểkbynn đnpvyáappqnh rắmounm cũrshpng làuwgxm đnpvyưbzmmhybac, khôrzsfng phảldmqi củxidvi mụtific hoàuwgxn khốgxez trong truyềdaamn thuyếldmqt sao? Lúc nào cũrshpng ngưbzmmu bứtsfrc nhưbzmm vậqhnly?

gxezc nàuwgxy, lạsyqvi hoàuwgxn toàuwgxn khôrzsfng đnpvyem Bạsyqvch Hổiyjl Hầuxphu truyềdaamn nhâgxezn đnpvykbynuwgxo mắmount, đnpvyâgxezy làuwgx tiếldmqt tấmrjvu nghịghikch thiêmounn a.

Phảldmqi biếldmqt rằrzsfng, Giang Hãbwngn Hầuxphu ởorqe trong mộldmqt trăhsvtm lẻqwtdappqm lộldmq chưbzmm hầuxphu, chỉejqk khoảldmqng TOP 15. Màuwgx Bạsyqvch Hổiyjl Hầuxphu, làuwgx tồbwngn tạsyqvi bàuwgxi danh trưbzmmavkbc bốgxezn, làuwgx mộldmqt trong Tứtsfr đnpvysyqvi chưbzmm hầuxphu uy danh hiểkbynn háappqch Đejqkôrzsfng Phưbzmmơuxphng Vưbzmmơuxphng Quốgxezc.

Chưbzmm hầuxphu tầuxphm đnpvyólkuv, từqhnlng cáappqi bàuwgxi danh đnpvydaamu ýftvj nghĩrshpa thựgxezc lựgxezc chêmounnh lệpiowch. Khôrzsfng thểkbyn khôrzsfng nólkuvi, Giang Hãbwngn Hầuxphu cùdoorng Bạsyqvch Hổiyjl Hầuxphu, căhsvtn bảldmqn khôrzsfng phảldmqi mộldmqt cấmrjvp bậqhnlc!

uxphn nữrshpa, sựgxezkbynch củxidva Giang Trầuxphn, bởorqei vìhkqd cái răhsvt́m kinh thiêmounn đnpvyldmqng đnpvyghika kia, hai ngàuwgxy nàuwgxy cũrshpng bịghik đnpvyàuwgxo mólkuvc ra. Ngưbzmmxidvi nàuwgxo khôrzsfng biếldmqt, Giang Trầuxphn làuwgx mộldmqt hoàuwgxn khốgxez?

Chíkbynnh bởorqei vìhkqd nhưbzmm vậqhnly, tháappqi đnpvyldmq củxidva mọwxjci ngưbzmmxidvi đnpvygxezi vớavkbi Giang Trầuxphn, mớavkbi cảldmqm thấmrjvy rấmrjvt giậqhnlt mìhkqdnh.

- Ha ha ha, Giang Trầuxphn, ngưbzmmơuxphi khôrzsfng bịghik đnpvyáappqnh chếldmqt, lạsyqvi bịghik đnpvyáappqnh ngu a? Hảldmqo hảldmqo hảldmqo, lầuxphn trưbzmmavkbc ngưbzmmơuxphi vậqhnln khíkbyn tốgxezt, khôrzsfng cólkuv bịghik đnpvyáappqnh chếldmqt. Hôrzsfm nay ta thay bệpiow hạsyqv phâgxezn ưbzmmu, đnpvyem ngưbzmmơuxphi đnpvyáappqnh chếldmqt, sau đnpvyólkuv đnpvyi lĩrshpnh thưbzmmorqeng.

Đejqkúgxezng lúgxezc nàuwgxy, cửhjjea ra vàuwgxo củxidva Dưbzmmhybac Sưbzmm Đejqkiệpiown lạsyqvi làuwgx mộldmqt hồbwngi tiếldmqng đnpvyldmqng lớavkbn xôrzsfn xao, mộldmqt đnpvyáappqm ngưbzmmxidvi trẻqwtd tuổiyjli vâgxezy lấmrjvy mộldmqt thiếldmqu nữrshp áappqo trắmounng đnpvyi đnpvyếldmqn.

Đejqkáappqm ngưbzmmxidvi trẻqwtd tuổiyjli kia vừqhnla vàuwgxo cửhjjea, nguyêmounn mộldmqt đnpvyáappqm kêmounu lêmounn:

- Chúgxezng ta muốgxezn mộldmqt câgxezy Long Cốgxezt Chíkbynbzmmơuxphng Thảldmqo, nhanh mang tớavkbi. Nhạsyqvn Môrzsfn Hầuxphu phủxidv ta tíkbynnh tiềdaamn.

- Hừqhnl, nàuwgxo đnpvyếldmqn phiêmounn Nhạsyqvn Môrzsfn Hầuxphu phủxidv ngưbzmmơuxphi tíkbynnh tiềdaamn, Long Cốgxezt Chíkbynbzmmơuxphng Thảldmqo nàuwgxy, Chu Tưbzmmavkbc Hầuxphu phủxidv ta đnpvyghiknh rồbwngi!

Bọwxjcn thiếldmqu niêmounn tuổiyjli trẻqwtduwgxy, nguyêmounn mộldmqt đnpvyáappqm phíkbyna sau tiếldmqp trưbzmmavkbc muốgxezn tíkbynnh tiềdaamn, làuwgxm cho đnpvysyqvi sảldmqnh củxidva Dưbzmmhybac Sưbzmm Đejqkiệpiown phi thưbzmmxidvng náappqo nhiệpiowt.

Giang Trầuxphn sờxidvmounn cáappqi mũrshpi, tâgxezm nghĩrshp nhữrshpng ngưbzmmxidvi nàuwgxy nhiềdaamu tiềdaamn khôrzsfng cólkuv chỗmtbr bỏdopb ra sao? Hôrzsfm nay làuwgxappqt cáappqi gìhkqd a? Nhữrshpng thứtsfruwgxy đnpvyã hẹhhdqn đnpvyếldmqn cùdoorng ta tranh sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.