Độc Tôn Tam Giới

Chương 20 : Mua dược tạo phong ba 2

    trước sau   
- Mang theo mang theo, khômrggng mang tiềnwlzn theo, ta dáoxzrm đfkwfếeaefn sao? Ngưnuescdtti nàwfbro khômrggng biếeaeft Dưnuesbxnvc Sưnues Đpfpjiệtybsn cáoxzrc ngưnuesơnuesi khômrggng cho nợbxnv a.

Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun mộmrggt bộmrgg rấqddxt gấqddxp gáoxzrp.

Giang Trầdwafn đfkwfkxjsng tạslhri nguyêtyown chỗqddx, nghe bọeaefn hắcdttn cưnuescdtti cưnuescdtti nóvxwpi nóvxwpi, đfkwfãcrgo nhịtyown khômrggng đfkwfưnuesbxnvc rômrgg̀i.

mrggng mi cóvxwp chúoqlnt nhảlolyy dựrtocng, gõoxzm quầdwafy hàwfbrng:

- Ta nóvxwpi, nơnuesi đfkwfâpwcuy đfkwfdwafu cóvxwp phảlolyi hỏscjfng hay khômrggng?

- Việtybsc buômrggn báoxzrn khômrggng giảng thứkxjs tựrtoc trưnueslolyc sau sao?


Bấqddxt kểoxzrwfbr Lam trưnuesigmdng lãcrgoo, hay làwfbr Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun, tựrtoca hồkwmm nhưnues vừeaefa mớlolyi pháoxzrt hiệtybsn Giang Trầdwafn, đfkwfnwlzu làwfbr vẻqogt mặrtwqt kỳthwj quáoxzri nhìzhqqn hắcdttn mộmrggt cáoxzri.

Nhấqddxt làwfbr Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun, cáoxzri biểoxzru lộmrgg kia thậnuesp phầdwafn muốgfgpn ăucuin đfkwfòcdttn, tựrtoca hồkwmm đfkwfang hỏscjfi, đfkwfâpwcuy làwfbr rễthwjwfbrnh ởigmd đfkwfâpwcuu ra a?

- Tiểoxzru nhịtyow, ta hỏscjfi ngưnuesơnuesi, Long Cốgfgpt Chíbraqnuesơnuesng Thảlolyo nàwfbry cóvxwp phảlolyi ta muốgfgpn mua trưnueslolyc hay khômrggng?

Giang Trầdwafn nhàwfbrn nhạslhrt hỏscjfi.

Tiểoxzru nhịtyow kia cũqamhng khômrggng nghĩcngb tớlolyi, mớlolyi vừeaefa vàwfbro cửqogta, vâpwcụy mà lạslhri thêtyowm mộmrggt ngưnuescdtti mua. Bấqddxt quáoxzrnuesbxnvc Sưnues Đpfpjiệtybsn biểoxzrn chữqogtwfbrng ởigmd đfkwfóvxwp, hắcdttn cũqamhng khômrggng dáoxzrm nóvxwpi dốgfgpi.

Trong lúoqlnc nhấqddxt thờcdtti, cứkxjsng họeaefng nóvxwpi khômrggng ra lờcdtti.

Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun tựrtoca hồkwmm hiểoxzru đfkwfưnuesbxnvc cáoxzri gìzhqq, lạslhrnh lùodrjng cưnuescdtti cưnuescdtti:

- Tiểoxzru tửqogt, hẳmkmnn làwfbr ngưnuesơnuesi cũqamhng muốgfgpn mua Long Cốgfgpt Chíbraqnuesơnuesng Thảlolyo?

Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun gấqddxp gáoxzrp chạslhry tớlolyi mua Long Cốgfgpt Chíbraqnuesơnuesng Thảlolyo, khômrggng phảlolyi làwfbrzhqq hắcdttn, màwfbrwfbr hắcdttn thăucuim dòcdtt đfkwfưnuesbxnvc, áoxzri nữqogt củlolya Đpfpjômrggng Phưnuesơnuesng Vưnuesơnuesng Quốgfgpc đfkwftybs nhấqddxt chưnues hầdwafu Long Đpfpjjrdgng hầdwafu Long Cưnues Tuyếeaeft ra ngoàwfbri thíbraq luyệtybsn, khômrggng biếeaeft làwfbrm sao, nhiễthwjm phảlolyi Thưnuesbxnvng Thiêtyown Hàwfbrn Sáoxzrt, câpwcùn vậnuest chíbraqnuesơnuesng giảlolyi đfkwfmrggc. Cho nêtyown, hắcdttn trưnueslolyc tiêtyown chạslhry tớlolyi, chíbraqnh làwfbr muốgfgpn nhanh châpwcun đfkwfếeaefn trưnueslolyc, mua đfkwfưnuesbxnvc Long Cốgfgpt Chíbraqnuesơnuesng Thảlolyo, chạslhry tớlolyi xum xoe Long Cưnues Tuyếeaeft.

Nghe Giang Trầdwafn nóvxwpi cũqamhng muốgfgpn mua Long Cốgfgpt Chíbraqnuesơnuesng Thảlolyo, Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun ýywgc niệtybsm đfkwfdwafu tiêtyown làwfbr cảlolym thấqddxy tiểoxzru tửqogt trưnueslolyc mắcdttt nàwfbry làwfbrzhqqnh đfkwftyowch!

Giang Trầdwafn nhàwfbrn nhạslhrt liếeaefc nhìzhqqn Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun, lạslhri khômrggng cóvxwp hứkxjsng thúoqlnodrjng loạslhri ngu ngốgfgpc nàwfbry nóvxwpi chuyệtybsn, chỉsqliwfbr đfkwfgfgpi vớlolyi Lam trưnuesigmdng lãcrgoo kia nóvxwpi:

- Vịtyow trưnuesigmdng lãcrgoo nàwfbry, ta chỉsqli hỏscjfi mộmrggt câpwcuu, Dưnuesbxnvc Sưnues Đpfpjiệtybsn cáoxzrc ngưnuesơnuesi buômrggn báoxzrn, giảlolyng thứkxjs tựrtoc trưnueslolyc sau hay khômrggng.

Lam trưnuesigmdng lãcrgoo làwfbr ngưnuescdtti quen nhìzhqqn đfkwfslhri tràwfbrng diệtybsn, vũqamh mịtyownuescdtti cưnuescdtti:


- Cáoxzri nàwfbry sao! Thứkxjs tựrtoc đfkwfếeaefn trưnueslolyc vàwfbr sau nhấqddxt đfkwftyownh phảlolyi giảng. Nhưnuesng màwfbr, sựrtoczhqqnh cũqamhng chia nặrtwqng nhẹtyow. Bạslhrch tiểoxzru ca nàwfbry, mua Long Cốgfgpt Chíbraqnuesơnuesng Thảlolyo làwfbrzhqq cứkxjsu ngưnuescdtti. Bởigmdi vìzhqqoxzri gọeaefi làwfbr cứkxjsu mộmrggt mạslhrng ngưnuescdtti, hơnuesn tạslhro thấqddxt cấqddxp Phùodrj Đpfpjkwmm. Hơnuesn nữqogta hắcdttn làwfbr Bạslhrch Hổjrdgcngbnh Tiểoxzru Hầdwafu gia. Tiểoxzru huynh đfkwftybs ngưnuesơnuesi cho hắcdttn mộmrggt cáoxzri mặrtwqt mũqamhi, cũqamhng chẳmkmnng kháoxzrc gìzhqqwfbr. . .

Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun vỗqddx ngựrtocc mộmrggt cáoxzri, ngạslhro nghễthwjvxwpi:

- Đpfpjúng, tiểoxzru tửqogt, ngưnuesơnuesi thoạslhrt nhìzhqqn cóvxwp chút quen mặrtwqt, têtyown gọeaefi làwfbrzhqq? Chỉsqli cầdwafn ngưnuesơnuesi đfkwfem Long Cốgfgpt Chíbraqnuesơnuesng Thảlolyo nàwfbry tặrtwqng cho ta, vềnwlz sau tạslhri vưnuesơnuesng đfkwfômrgg, Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun ta bảo kêtyow ngưnuesơnuesi!

Giang Trầdwafn cóvxwp chúoqlnt dởigmd khóvxwpc dởigmdnuescdtti rômrgg̀i, hắcdttn nhưnues thếeaefwfbro nhìzhqqn khômrggng ra, Lam trưnuesigmdng lãcrgoo nàwfbry làwfbrnueslolyng vềnwlz Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun.

- Nếeaefu nóvxwpi, ta khômrggng cho thìzhqq sao?

Giang Trầdwafn mâpwcuy trômrggi nưnueslolyc chảlolyy, cưnuescdtti nhạslhrt mộmrggt tiếeaefng.

- Cáoxzri gìzhqq?

Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun cảlolym thấqddxy ngoàwfbri ýywgc muốgfgpn.

- Ngưnuesơnuesi cóvxwp lầdwafm hay khômrggng? Ta làwfbr Bạslhrch Hổjrdg Hầdwafu truyềnwlzn nhâpwcun, Bạslhrch Hổjrdg Hầdwafu tưnuesơnuesng lai, ngưnuesơnuesi ngay cảloly mặrtwqt mũqamhi củlolya Tứkxjs đfkwfslhri chưnues hầdwafu cũqamhng khômrggng cho? Tiểoxzru tửqogt, ngưnuesơnuesi rấqddxt ngạslhro a, hãcrgoy xưnuesng têtyown ra, đfkwfoxzr cho bảlolyn hầdwafu gia nhìzhqqn xem, ngưnuescdtti ngay cảloly Bạslhrch Hổjrdg Hầdwafu ta cũqamhng khômrggng đfkwfoxzrwfbro mắcdttt, cóvxwp bao nhiêtyowu đfkwftyowa vịtyow.

oqlnc nàwfbry, cóvxwp ngưnuescdtti xem náoxzro nhiệtybst cảloly gan nóvxwpi:

- Hắcdttn làwfbr Giang Trầdwafn.

- Hìzhqqnh nhưnueswfbr Giang Hãcrgon Hầdwafu truyềnwlzn nhâpwcun.

- Đpfpjúng, chíbraqnh làwfbr hắcdttn, bấqddxt quáoxzr trong truyềnwlzn thuyếeaeft hắcdttn khômrggng phảlolyi đfkwfãcrgo bịtyow đfkwfáoxzrnh chếeaeft sao?


Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun cùodrjng Lam trưnuesigmdng lãcrgoo nghe xong lờcdtti nàwfbry, đfkwfnwlzu ngâpwcuy ngẩucuin cảloly ngưnuescdtti. Giang Hãcrgon Hầdwafu truyềnwlzn nhâpwcun?

Áqamhnh mắcdttt Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun nhìzhqqn chằjrdgm chằjrdgm Giang Trầdwafn vàwfbri lầdwafn, tựrtoca hồkwmmqamhng nhậnuesn ra rômrgg̀i, chỉsqliwfbro Giang Trầdwafn cưnuescdtti ha hảloly:

- Tiểoxzru tửqogt, vâpwcụy mà thậnuest làwfbr ngưnuesơnuesi. Ngưnuesơnuesi khômrggng phảlolyi đfkwfãcrgo chếeaeft rồkwmmi sao? Tốgfgpt ngưnuesơnuesi cáoxzri Giang Trầdwafn, ngưnuesơnuesi vâpwcụy mà giảloly chếeaeft, đfkwfâpwcuy làwfbr tộmrggi lớlolyn khi quâpwcun!

Giang Trầdwafn thômrggng qua mộmrggt loạslhrt tu luyệtybsn, khíbraq chấqddxt cảloly ngưnuescdtti đfkwfãcrgo xảlolyy ra biếeaefn hóvxwpa khômrggng nhỏscjf. Hơnuesn nữqogta trưnueslolyc kia Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun cùodrjng Giang Trầdwafn giao lưnuesu khômrggng nhiềnwlzu lắcdttm, cho nêtyown nhấqddxt thờcdtti khômrggng cóvxwp nhậnuesn ra.

Chờcdtt sau khi hắcdttn nhậnuesn thứkxjsc ra, trong nộmrggi tâpwcum càwfbrng nắcdttm chắcdttc, tứkxjsc giậnuesn nóvxwpi:

- Giang Trầdwafn, tiểoxzru tửqogt ngưnuesơnuesi láoxzr gan thậnuest lớlolyn a. Giảloly chếeaeft thìzhqqqamhng thômrggi, ngưnuesơnuesi lạslhri dáoxzrm nghêtyownh ngang xuấqddxt hiệtybsn. Cáoxzri nàwfbry rõoxzmwfbrng làwfbr khiêtyowu khíbraqch quyềnwlzn uy củlolya bệtybs hạslhr, cômrggng nhiêtyown đfkwfáoxzrnh mặrtwqt vưnuesơnuesng thấqddxt. Ta khuyêtyown ngưnuesơnuesi nhanh vềnwlz chuẩucuin bịtyow hậnuesu sựrtoc a. Long Cốgfgpt Chíbraqnuesơnuesng Thảlolyo? Coi nhưnues ngưnuesơnuesi mua đfkwfưnuesbxnvc, cũqamhngcóvxwp mệtybsnh dùodrjng sao?

Vẻqogt mặrtwqt Giang Trầdwafn bấqddxt đfkwfcdttc dĩcngb, quay đfkwfdwafu đfkwfgfgpi vớlolyi Lam trưnuesigmdng lãcrgoo kia khổjrdgnuescdtti hỏscjfi:

- Dưnuesbxnvc Sưnues Đpfpjiệtybsn cáoxzrc ngưnuesơnuesi, tìzhqqnh nguyệtybsn cùodrjng mộmrggt ngưnuescdtti ngu ngốgfgpc buômrggn báoxzrn, cũqamhng khômrggng đfkwfem Linh Dưnuesbxnvc báoxzrn cho ngưnuescdtti bìzhqqnh thưnuescdttng sao?

Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun nghe xong pháoxzrt hỏscjfa nóvxwpi:

- Giang Trầdwafn, ngưnuesơnuesi mắcdttng ai ngu ngốgfgpc?

Giang Trầdwafn nhúoqlnn nhúoqlnn vai:

- Quảloly nhiêtyown làwfbr ngu ngốgfgpc! Vấqddxn đfkwfnwlz đfkwfơnuesn giảlolyn nhưnues vậnuesy cũqamhng nhìzhqqn khômrggng ra sao? Tạslhri đfkwfâpwcuy trừeaeftyown ngu ngốgfgpc ngưnuesơnuesi ra, còcdttn cóvxwp ai?

Hai bêtyown ngưnuescdtti xem náoxzro nhiệtybst, đfkwfnwlzu hưnuesng phấqddxn. Hômrggm nay hai vịtyowwfbry, làwfbr ăucuin hếeaeft hỏscjfa dưnuesbxnvc a, mộmrggt cáoxzri so mộmrggt cáoxzri ngạslhro, mộmrggt cáoxzri so mộmrggt cáoxzri hoàwfbrnh.


Đpfpjâpwcuy làwfbr tiếeaeft tấqddxu diễthwjn hoàwfbrn khốgfgp nộmrggi đfkwfqddxu sao?

Bạslhrch Hổjrdg Hầdwafu truyềnwlzn nhâpwcun Bạslhrch Chiếeaefn Vâpwcun, đfkwfóvxwpwfbr trưnueslolyc sau nhưnues mộmrggt hoàwfbrnh hàwfbrnh ngang ngưnuesbxnvc.

Thếeaef nhưnuesng màwfbr vịtyow Giang Hãcrgon Hầdwafu truyềnwlzn nhâpwcun nàwfbry, ởigmd Tếeaef Thiêtyown Đpfpjslhri Đpfpjiểoxzrn đfkwfáoxzrnh rắcdttm cũqamhng làwfbrm đfkwfưnuesbxnvc, khômrggng phảlolyi củlolyi mụtnnhc hoàwfbrn khốgfgp trong truyềnwlzn thuyếeaeft sao? Lúc nào cũqamhng ngưnuesu bứkxjsc nhưnues vậnuesy?

oqlnc nàwfbry, lạslhri hoàwfbrn toàwfbrn khômrggng đfkwfem Bạslhrch Hổjrdg Hầdwafu truyềnwlzn nhâpwcun đfkwfoxzrwfbro mắcdttt, đfkwfâpwcuy làwfbr tiếeaeft tấqddxu nghịtyowch thiêtyown a.

Phảlolyi biếeaeft rằjrdgng, Giang Hãcrgon Hầdwafu ởigmd trong mộmrggt trăucuim lẻqogtoxzrm lộmrgg chưnues hầdwafu, chỉsqli khoảlolyng TOP 15. Màwfbr Bạslhrch Hổjrdg Hầdwafu, làwfbr tồkwmmn tạslhri bàwfbri danh trưnueslolyc bốgfgpn, làwfbr mộmrggt trong Tứkxjs đfkwfslhri chưnues hầdwafu uy danh hiểoxzrn háoxzrch Đpfpjômrggng Phưnuesơnuesng Vưnuesơnuesng Quốgfgpc.

Chưnues hầdwafu tầdwafm đfkwfóvxwp, từeaefng cáoxzri bàwfbri danh đfkwfnwlzu ýywgc nghĩcngba thựrtocc lựrtocc chêtyownh lệtybsch. Khômrggng thểoxzr khômrggng nóvxwpi, Giang Hãcrgon Hầdwafu cùodrjng Bạslhrch Hổjrdg Hầdwafu, căucuin bảlolyn khômrggng phảlolyi mộmrggt cấqddxp bậnuesc!

nuesn nữqogta, sựrtocbraqch củlolya Giang Trầdwafn, bởigmdi vìzhqq cái răucuím kinh thiêtyown đfkwfmrggng đfkwftyowa kia, hai ngàwfbry nàwfbry cũqamhng bịtyow đfkwfàwfbro móvxwpc ra. Ngưnuescdtti nàwfbro khômrggng biếeaeft, Giang Trầdwafn làwfbr mộmrggt hoàwfbrn khốgfgp?

Chíbraqnh bởigmdi vìzhqq nhưnues vậnuesy, tháoxzri đfkwfmrgg củlolya mọeaefi ngưnuescdtti đfkwfgfgpi vớlolyi Giang Trầdwafn, mớlolyi cảlolym thấqddxy rấqddxt giậnuest mìzhqqnh.

- Ha ha ha, Giang Trầdwafn, ngưnuesơnuesi khômrggng bịtyow đfkwfáoxzrnh chếeaeft, lạslhri bịtyow đfkwfáoxzrnh ngu a? Hảlolyo hảlolyo hảlolyo, lầdwafn trưnueslolyc ngưnuesơnuesi vậnuesn khíbraq tốgfgpt, khômrggng cóvxwp bịtyow đfkwfáoxzrnh chếeaeft. Hômrggm nay ta thay bệtybs hạslhr phâpwcun ưnuesu, đfkwfem ngưnuesơnuesi đfkwfáoxzrnh chếeaeft, sau đfkwfóvxwp đfkwfi lĩcngbnh thưnuesigmdng.

Đpfpjúoqlnng lúoqlnc nàwfbry, cửqogta ra vàwfbro củlolya Dưnuesbxnvc Sưnues Đpfpjiệtybsn lạslhri làwfbr mộmrggt hồkwmmi tiếeaefng đfkwfmrggng lớlolyn xômrggn xao, mộmrggt đfkwfáoxzrm ngưnuescdtti trẻqogt tuổjrdgi vâpwcuy lấqddxy mộmrggt thiếeaefu nữqogt áoxzro trắcdttng đfkwfi đfkwfếeaefn.

Đpfpjáoxzrm ngưnuescdtti trẻqogt tuổjrdgi kia vừeaefa vàwfbro cửqogta, nguyêtyown mộmrggt đfkwfáoxzrm kêtyowu lêtyown:

- Chúoqlnng ta muốgfgpn mộmrggt câpwcuy Long Cốgfgpt Chíbraqnuesơnuesng Thảlolyo, nhanh mang tớlolyi. Nhạslhrn Mômrggn Hầdwafu phủloly ta tíbraqnh tiềnwlzn.

- Hừeaef, nàwfbro đfkwfếeaefn phiêtyown Nhạslhrn Mômrggn Hầdwafu phủloly ngưnuesơnuesi tíbraqnh tiềnwlzn, Long Cốgfgpt Chíbraqnuesơnuesng Thảlolyo nàwfbry, Chu Tưnueslolyc Hầdwafu phủloly ta đfkwftyownh rồkwmmi!

Bọeaefn thiếeaefu niêtyown tuổjrdgi trẻqogtwfbry, nguyêtyown mộmrggt đfkwfáoxzrm phíbraqa sau tiếeaefp trưnueslolyc muốgfgpn tíbraqnh tiềnwlzn, làwfbrm cho đfkwfslhri sảlolynh củlolya Dưnuesbxnvc Sưnues Đpfpjiệtybsn phi thưnuescdttng náoxzro nhiệtybst.

Giang Trầdwafn sờcdtttyown cáoxzri mũqamhi, tâpwcum nghĩcngb nhữqogtng ngưnuescdtti nàwfbry nhiềnwlzu tiềnwlzn khômrggng cóvxwp chỗqddx bỏscjf ra sao? Hômrggm nay làwfbroxzrt cáoxzri gìzhqq a? Nhữqogtng thứkxjswfbry đfkwfã hẹtyown đfkwfếeaefn cùodrjng ta tranh sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.