Độc Tôn Tam Giới

Chương 2 : Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 2

    trước sau   
Loảvcbdng xoảvcbdng lang!

- Giang Ưdzdeng, tra cho ta, khôbcegng tiếlruac bấkvgat cứdsmh giábvdilrfro, tra ra manh mốrqeoi!

Giang Hãmxnan hầhiwmu Giang Phong hung hăspbqng néefomm mộtucut cábvdii bìqkbunh trêekunn mặsbhyt đlgwqkvgat, đlgwqhiwmy ngậxvkip lửekuna giậxvkin, chỉjfhx hậxvkin khôbcegng thểhiwm đlgwqem trọgpzfn Vưkaibơdsmhng đlgwqôbceg thiêekunu hủnchiy.

- Hầhiwmu gia, thuộtucuc hạvpql đlgwqãmxnavcbd mộtucut tia manh mốrqeoi rôbceg̀i.

Giang Ưdzdeng toàlrfrn thânphqn hắcrglc y, cung kítyuenh nóvcbdi.

- Tuy Tiểhiwmu Hầhiwmu gia ởbfui trêekunn việcpitc tu luyệcpitn khôbcegng dụbvding tânphqm, nhưkaibng dầhiwmu gìqkbuvpqlng làlrfr Chânphqn Khítyue cảvcbdnh Võigjl Giảvcbd, đlgwqrqeoi vớbfuii thânphqn thểhiwm hẳqkbun làlrfr khốrqeong chếlrua tựndgf nhiêekunn, tuyệcpitt đlgwqrqeoi sẽtvml khôbcegng ngay cảvcbd mộtucut cábvdii răspbq́m cũvpqlng khốrqeong chếlrua khôbcegng nổxahli.


- Nóvcbdi nhưkaib vậxvkiy, quảvcbd nhiêekunn làlrfrvcbd ngưkaiboixbi giởbfui tròqjxi? Đtrughiwm cho Trầhiwmn Nhi tạvpqli Tếlrua Thiêekunn Đtrugvpqli Đtrugiểhiwmn xấkvgau mặsbhyt? Chọgpzfc giậxvkin quốrqeoc quânphqn, đlgwqưkaiba tớbfuii họgpzfa sábvdit thânphqn?

Ngữjoni khítyue củnchia Giang Phong càlrfrng ânphqm lãmxnanh.

- Sábvding nay, Tiểhiwmu Hầhiwmu gia từoamzng cùfswnng mấkvgay bằceknng hữjoniu đlgwqi Tùfswnng Hạvpqlc Lânphqu ăspbqn sớbfuim. Thủnchi hạvpql đlgwqi Tùfswnng Hạvpqlc Lânphqu đlgwqiềgpzfu tra, nhưkaibng khôbcegng cóvcbd dấkvgau vếlruat nàlrfro. Bấkvgat quábvdi thuộtucuc hạvpqlbfui trong cơdsmh thểhiwm Tiểhiwmu Hầhiwmu gia, lạvpqli phábvdit hiệcpitn thàlrfrnh phầhiwmn Tam Tiếlruau Tábvdin.

Tam Tiếlruau Tábvdin?

Sắcrglc mặsbhyt Giang Phong lạvpqli trầhiwmm xuốrqeong, Tam Tiếlruau Tábvdin nàlrfry, hắcrgln làlrfrm sao cóvcbd thểhiwm khôbcegng biếlruat? Vậxvkit ấkvgay thôbcegng kinh khai lạvpqlc, mặsbhyc dùfswn khôbcegng cóvcbdbvdic dụbvding phụbvdiqkbu, lạvpqli cóvcbd thểhiwm đlgwqhiwm cho ngưkaiboixbi nguyêekunn khítyue trầhiwmm xuốrqeong, thôbcegng qua cábvdic nơdsmhi trong cơdsmh thểhiwmlrfri xuấkvgat.

Quảvcbd nhiêekunn, nhi tửekun tạvpqli Tếlrua Thiêekunn Đtrugvpqli Đtrugiểhiwmn, đlgwqábvdinh răspbq́m chọgpzfc giậxvkin quốrqeoc quânphqn đlgwqvpqli nhânphqn, cũvpqlng khôbcegng phảvcbdi làlrfrbceg duyêekunn vôbceg cớbfui phóvcbdng. Tấkvgat nhiêekunn làlrfr đlgwqưkaiboamzc Tam Tiếlruau Tábvdin ban tặsbhyng.

- Xem ra, việcpitc nàlrfry quảvcbd thậxvkit khôbcegng phảvcbdi ngẫalftu nhiêekunn, màlrfrlrfr ânphqm mưkaibu sớbfuim cóvcbd an bàlrfri!

Giang Phong vớbfuii tưkaibbvdich mộtucut phưkaibơdsmhng chưkaib hầhiwmu, hơdsmhi chúrqeot liêekunn tưkaibbfuing, liềgpzfn suy đlgwqbvdin ra mộtucut ítyuet kếlruat luậxvkin.

- Hầhiwmu gia, đlgwqânphqy làlrfr danh sábvdich ngưkaiboixbi sábvding nay cùfswnng Tiểhiwmu Hầhiwmu gia ăspbqn sớbfuim. Đtruggpzfu làlrfr mộtucut ítyuet chưkaib hầhiwmu chi tửekun. Muốrqeon tra rõigjllrfrng ai giởbfui tròqjxi quỷyprz, lạvpqli cóvcbd chúrqeot khóvcbd khăspbqn rôbceg̀i.

Giang Ưdzdeng làlrfrnphqm phúrqeoc củnchia Giang Phong, trợoamz thủnchi đlgwqcrglc lựndgfc nhấkvgat, cũvpqlng làlrfr thuộtucuc hạvpql trung thàlrfrnh nhấkvgat.

- Tra, tra cho bảvcbdn hầhiwmu! Dùfswn vứdsmht bỏrqeo chưkaib hầhiwmu lệcpitnh, cho dùfswn thịqptct nábvdit xưkaibơdsmhng tan, Giang Phong ta cũvpqlng tuyệcpitt khôbcegng thểhiwm ngồlruai xem tang tửekun chi thùfswnlrfry!

bvdii gìqkbu quânphqn muốrqeon thầhiwmn chếlruat, thầhiwmn khôbcegng thểhiwm khôbcegng chếlruat. Nhữjoning luậxvkin đlgwqiệcpitu cũvpqltyuech nàlrfry, ởbfui Giang Phong giờoixb phúrqeot nàlrfry xem ra, đlgwqgpzfu làlrfr chóvcbdbvdi!

Giang Phong tổxahl đlgwqvpqli đlgwqgpzfu làlrfr trung thầhiwmn, nhưkaibng lạvpqli khôbcegng phảvcbdi ngu trung.


Ngẫalftm lạvpqli Giang gia mấkvgay đlgwqoixbi ngưkaiboixbi bábvdin mạvpqlng cho Đtrugôbcegng Phưkaibơdsmhng vưkaibơdsmhng tộtucuc, thủnchi ngựndgf biêekunn giớbfuii, tậxvkin chứdsmhc tậxvkin trábvdich, mấkvgay đlgwqoixbi ngưkaiboixbi mábvdiu tưkaibơdsmhi chiếlruan côbcegng, mớbfuii lấkvgay đlgwqưkaiboamzc mộtucut miếlruang chưkaib hầhiwmu lệcpitnh nhưkaib vậxvkiy. Kếlruat quảvcbd con trai đlgwqtucuc nhấkvgat củnchia hắcrgln, lạvpqli bịqptc trưkaiboamzng đlgwqábvdinh chếlruat?

Quânphqn bấkvgat nhânphqn, thầhiwmn bấkvgat nghĩqkbua. Cùfswnng lắcrglm thìqkbu… phảvcbdn!

Vừoamza nghĩqkbu tớbfuii quốrqeoc quânphqn Đtrugôbcegng Phưkaibơdsmhng Lộtucuc hạvpql lệcpitnh trưkaiboamzng giếlruat Giang Trầhiwmn, nghĩqkbu tớbfuii biểhiwmu lộtucu nhìqkbun cóvcbd chúrqeot hảvcbdekun củnchia mấkvgay lộtucu chưkaib hầhiwmu cùfswnng Giang Phong hắcrgln xítyuech mítyuech, lạvpqli quay đlgwqhiwmu nhìqkbun nhi tửekun nằceknm ởbfui trong quan bịqptc đlgwqábvdinh khôbcegng thàlrfrnh hìqkbunh ngưkaiboixbi. Ngựndgfc Giang Phong giốrqeong nhưkaib đlgwqènkqrefomn mộtucut ngọgpzfn núrqeoi lửekuna, tùfswny thờoixbi muốrqeon phun ra.

Chỉjfhx hậxvkin khôbcegng thểhiwm lậxvkip tứdsmhc trởbfui vềgpzfmxnanh đlgwqqptca, đlgwqem hơdsmhn mưkaiboixbi vạvpqln tinh binh sábvdit nhậxvkip vưkaibơdsmhng đlgwqôbceg, giếlruat mábvdiu chảvcbdy thàlrfrnh sôbcegng.

lrfr Giang Trầhiwmn ởbfui trong quan tàlrfri, nghe đlgwqưkaiboamzc đlgwqoạvpqln đlgwqrqeoi thoạvpqli nàlrfry, kếlruat hợoamzp thânphqn thểhiwmkaibu lạvpqli trítyue nhớbfui, đlgwqvpqli khábvdii đlgwqãmxna minh bạvpqlch chuyệcpitn gìqkbu xảvcbdy ra.

Nguyêekunn lai, chủnchi nhânphqn thânphqn thểhiwmlrfry, tạvpqli Tếlrua Thiêekunn Đtrugvpqli Đtrugiểhiwmn, phạvpqlm lỗcnici thảvcbd mộtucut cábvdii răspbq́m!

lrfr Tếlrua Thiêekunn Đtrugvpqli Đtrugiểhiwmn nàlrfry, chítyuenh làlrfr tếlrua tựndgf Thábvdinh Đtrugiệcpitn cânphq́p bânphq̣c cao nhânphq́t cảvcbdkaibbfuic, làlrfr quốrqeoc quânphqn cùfswnng mộtucut trăspbqm lẻjfhxbvdim lộtucu chưkaib hầhiwmu cảvcbdkaibbfuic cộtucung đlgwqlruang tham dựndgf, vìqkbu ábvdii nữjoni củnchia quốrqeoc quânphqn Đtrugôbcegng Phưkaibơdsmhng Lộtucuc cầhiwmu phúrqeoc!

Trưkaibbfuic khi loạvpqli tếlrua tựndgf đlgwqvpqli đlgwqiểhiwmn nàlrfry tiếlruan hàlrfrnh, quốrqeoc quânphqn cùfswnng chưkaib hầhiwmu đlgwqgpzfu sớbfuim làlrfrm rấkvgat nhiềgpzfu chuẩsengn bịqptc. Trai giớbfuii tỉjfhxnh sinh, tắcrglm rửekuna thay quầhiwmn ábvdio, dânphqng hưkaibơdsmhng hun thảvcbdo.

vcbdi ngắcrgln lạvpqli, cảvcbd đlgwqábvdim đlgwqgpzfu thu thậxvkip sạvpqlch sẽtvml, gắcrglng đlgwqvpqlt tớbfuii thậxvkip toàlrfrn thậxvkip mỹlrua đlgwqếlruan cảvcbdm thiêekunn đlgwqtucung đlgwqqptca, từoamz đlgwqóvcbd đlgwqvpqlt tớbfuii hiệcpitu quảvcbd tếlrua thiêekunn cầhiwmu phúrqeoc.

Vốrqeon, hếlruat thảvcbdy chưkaibơdsmhng trìqkbunh đlgwqgpzfu tiếlruan hàlrfrnh thậxvkip phầhiwmn thuậxvkin lợoamzi.

Thếlrua nhưkaibng màlrfr, ngay thờoixbi đlgwqiểhiwmm quốrqeoc quânphqn cùfswnng chưkaib hầhiwmu phủnchi phụbvdic lặsbhyng im cầhiwmu nguyệcpitn, cái răspbq́m củnchia Giang Trầhiwmn lạvpqli cựndgfc kỳbvdi chóvcbdi tai vang lêekunn.

Phảvcbdi biếlruat rằceknng, khânphqu phủnchi phụbvdic cầhiwmu nguyệcpitn, làlrfr quábvdi trìqkbunh long trọgpzfng nhấkvgat trong tếlrua thiêekunn. Ởjfhx trong quábvdi trìqkbunh nàlrfry, cânphq̀n mọgpzfi ânphqm thanh an tĩqkbunh, lặsbhyng ngắcrglt nhưkaib tờoixb.

Nhưkaib thếlrua mớbfuii có thêekun̉ Thôbcegng Thầhiwmn minh, gặsbhyp thàlrfrnh kítyuenh.


Thếlrua nhưkaibng màlrfr Giang Trầhiwmn đlgwqábvdinh răspbq́m, lạvpqli phábvdi vỡbfui lặsbhyng im, phábvdi vỡbfui trang trọgpzfng.

Ai cũvpqlng biếlruat, cái răspbq́m chítyuenh làlrfrfswni hôbcegi, theo hậxvkiu môbcegn ra, đlgwqóvcbdlrfr vậxvkit thậxvkip phầhiwmn xui xẻjfhxo. Bìqkbunh thưkaiboixbng thìqkbuvpqlng thôbcegi, nhiềgpzfu lắcrglm làlrfr ngừoamzng thởbfui nhịqptcn mộtucut chúrqeot liềgpzfn trôbcegi qua rồlruai.

Kếlruat quảvcbd, Giang Trầhiwmn đlgwqábvdinh răspbq́m, vừoamza thốrqeoi lạvpqli vang, cóvcbd thểhiwmvcbdi làlrfr trầhiwmn trụbvdii khinh nhờoixbn đlgwqrqeoi vớbfuii Thầhiwmn linh a! Thầhiwmn quan chủnchi trìqkbu tếlrua tựndgf đlgwqvpqli đlgwqiểhiwmn nghe đlgwqưkaiboamzc cái răspbq́m nàlrfry, quábvdi sợoamzmxnai, coi nhưkaib mộtucut cái răspbq́m nàlrfry bắcrgln đlgwqxahl trụbvdi trờoixbi, thiêekunn muốrqeon sụbvdip xuốrqeong, tạvpqli chỗcnic chửekuni ầhiwmm lêekunn.

Bởbfuii nhưkaib vậxvkiy, quốrqeoc quânphqn Đtrugôbcegng Phưkaibơdsmhng Lộtucuc cựndgfc kỳbvdi thưkaibơdsmhng yêekunu con gábvdii giậxvkin títyuem mặsbhyt, Sơdsmhn Hàlrfr biếlruan sắcrglc. Trựndgfc tiếlruap mang Giang Trầhiwmn xuốrqeong, tưkaibơdsmhi sốrqeong đlgwqábvdinh chếlruat!

Mặsbhyc dùfswn nhưkaib vậxvkiy, nộtucu khítyue củnchia Đtrugôbcegng Phưkaibơdsmhng Lộtucuc còqjxin khôbcegng cóvcbd tiêekunu hếlruat, hạvpql lệcpitnh muốrqeon đlgwqem Giang Trầhiwmn phơdsmhi thânphqy đlgwqhiwmu tưkaiboixbng, cho chóvcbd ăspbqn thi thểhiwm.

Nếlruau khôbcegng phảvcbdi mộtucut ítyuet triềgpzfu thầhiwmn cùfswnng chưkaib hầhiwmu khuyêekunn can, nóvcbdi loạvpqli hàlrfrnh vi phơdsmhi thânphqy nàlrfry cóvcbd thưkaibơdsmhng títyuech phong hoábvdi, tổxahln thưkaibơdsmhng sốrqeo mệcpitnh Vưkaibơdsmhng Quốrqeoc, chỉjfhx sợoamz Giang Trầhiwmn ngay cảvcbd thi thểhiwm nguyêekunn làlrfrnh cũvpqlng khôbcegng cóvcbd.

Thôbcegng qua chảvcbdi vuốrqeot, Giang Trầhiwmn cuốrqeoi cùfswnng đlgwqem chânphqn tưkaibbfuing sựndgfqkbunh lý giảvcbdi rõigjllrfrng, cũvpqlng biếlruat nguyêekunn nhânphqn cábvdii chếlruat củnchia tiềgpzfn nhiệcpitm Giang Trầhiwmn.

- Tốrqeot a! Xem ra tiềgpzfn nhiệcpitm Giang Trầhiwmn nàlrfry, chếlruat thựndgfc oan. Phóvcbdng mộtucut cái răspbq́m, liềgpzfn rưkaibbfuic lấkvgay họgpzfa sábvdit thânphqn? Đtrugôbcegng Phưkaibơdsmhng Vưkaibơdsmhng Quốrqeoc quốrqeoc quânphqn kia, thậxvkit làlrfr kỳbvdi hoa. Tếlrua Thiêekunn Đtrugvpqli Đtrugiểhiwmn? Ha ha, ta thânphqn làlrfr Thiêekunn Đtrugếlrua chi tửekun, duyệcpitt tậxvkin Chưkaib Thiêekunn, lạvpqli chưkaiba nghe nóvcbdi qua, tắcrglm rửekuna thay y, sau đlgwqóvcbd đlgwqrqeot vàlrfri cânphqy hưkaibơdsmhng liềgpzfn đlgwqưkaiboamzc ôbcegng trờoixbi phùfswn hộtucu. Thiêekunn Đtrugvpqlo tựndgf đlgwqtucung, chítyuenh nghĩqkbua thìqkbu đlgwqưkaiboamzc ủnching hộtucu, vôbceg đlgwqvpqlo thìqkbu thiêekunn phạvpqlt. Aii, màlrfr thôbcegi, nóvcbdi nhưkaib thếlrualrfro thìqkbuvpqlng nhờoixb quốrqeoc quânphqn bạvpqlo ngưkaiboamzc nàlrfry giếlruat Giang Trầhiwmn, coi nhưkaiblrfr thàlrfrnh toàlrfrn ta a.

Giang Trầhiwmn thởbfuilrfri mộtucut hơdsmhi, hắcrgln nằceknm ởbfui trong quan tàlrfri, cũvpqlng cảvcbdm khábvdii ngàlrfrn vạvpqln. Đtrugrqeoi vớbfuii tiềgpzfn nhiệcpitm Giang Trầhiwmn cảvcbdm thấkvgay bi ai bấkvgat bìqkbunh, lạvpqli vìqkbuqkbunh chuyểhiwmn thếlrua trùfswnng sinh màlrfr mừoamzng thầhiwmm.

Chỉjfhxlrfr, vừoamza rồlruai hai ngưkaiboixbi kia đlgwqrqeoi thoạvpqli, hắcrgln cũvpqlng nghe đlgwqưkaiboamzc nhấkvgat thanh nhịqptc sởbfui. Mộtucut cábvdii trong đlgwqóvcbd, tựndgf nhiêekunn làlrfr phụbvdi thânphqn củnchia tiềgpzfn nhiệcpitm Giang Trầhiwmn, chítyuenh xábvdic ra, làlrfr phụbvdi thânphqn hiệcpitn tạvpqli củnchia hắcrgln.

Chứdsmhng kiếlruan phụbvdi thânphqn ởbfui kiếlruap nàlrfry, bởbfuii vìqkbu chuyệcpitn củnchia con nổxahli trậxvkin lôbcegi đlgwqìqkbunh, tùfswny thờoixbi chuẩsengn bịqptc tạvpqlo phảvcbdn, Giang Trầhiwmn khôbcegng khỏrqeoi ấkvgam ábvdip. Loạvpqli sủnching nịqptcch nàlrfry, đlgwqhiwm cho hắcrgln kiếlruap trưkaibbfuic kiếlruap nầhiwmy, giốrqeong nhưkaib đlgwqãmxna từoamzng quen biếlruat.

- Khôbcegng thểhiwmkaibbfuing đlgwqưkaiboamzc, kiếlruap trưkaibbfuic kiếlruap nầhiwmy, ta thậxvkim chítyuevcbd may mắcrgln đlgwqlruang dạvpqlng, đlgwqgpzfu cóvcbd mộtucut phụbvdi thânphqn bao che khuyếlruat đlgwqiểhiwmm. Giang Hãmxnan Hầhiwmu nàlrfry thânphqn làlrfr mộtucut phưkaibơdsmhng chưkaib hầhiwmu, vìqkbubvdio tang tửekun chi thùfswn, vânphq̣y mà khôbcegng tiếlruac tạvpqlo phảvcbdn. Ngưkaiboamzc lạvpqli làlrfr mộtucut nam tửekunnphqm huyếlruat.

vcbd lẽtvml thânphqn thểhiwmlrfry cùfswnng Giang Phong cóvcbd huyếlruat nhụbvdic tưkaibơdsmhng liêekunn, Giang Trầhiwmn đlgwqrqeoi vớbfuii phụbvdi thânphqn Giang Phong, cảvcbdm giábvdic đlgwqhiwmu tiêekunn làlrfr phi thưkaiboixbng thưkaibbfuing thứdsmhc.

Íkiebt nhấkvgat, đlgwqânphqy khôbcegng phảvcbdi mộtucut thầhiwmn tửekun khúrqeom núrqeom, chỉjfhx biếlruat ngu trung.

Đtrugưkaibơdsmhng nhiêekunn, Giang Trầhiwmn tựndgf nhiêekunn sẽtvml khôbcegng đlgwqhiwm cho sựndgfqkbunh hưkaibbfuing tạvpqlo phảvcbdn phábvdit triểhiwmn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.