Độc Tôn Tam Giới

Chương 199 : Giang Trần xuất quan 2

    trước sau   
- Đyoksútutpng rồecwfi, Trầtwfkn Nhi. Còfqabn códjeh mộvxaat việwaqnc, nghe bọrqkyn ngưcljqbnioi Kim Sơipsxn Hầtwfku nódjehi, Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn do Tốezfrng Thiêlcxdn Tinh dẫczoyn đfnnxtwfku rấdjeht nhiềnkvgu cao tầtwfkng đfnnxếoufsn Ba Giang Thàvuvmnh chútutpng ta, muốezfrn bárqkyi phỏxgwvng ngưcljqơipsxi. Chuyệwaqnn nàvuvmy, vi phụirto khôhmtgng códjeh thay ngưcljqơipsxi quyếoufst đfnnxmdpbnh. Nhữtdkvng ngưcljqbnioi nàvuvmy có lẽ vẫczoyn còfqabn ởlimg Ba Giang Thàvuvmnh, ngưcljqơipsxi códjeh muốezfrn gặylapp bọrqkyn hắwmihn hay khôhmtgng?

- Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn?

Khódjehe miệwaqnng Giang Trầtwfkn lộvxaa ra dárqkyng tưcljqơipsxi cưcljqbnioi nghiềnkvgn ngẫczoym.

- Bọrqkyn hắwmihn mớqqkai đfnnxếoufsn a? Phảtdkvn ứppuwng thậdmxot trìvuvm đfnnxvxaan, ta còfqabn tưcljqlimgng rằyoksng bọrqkyn hắwmihn khôhmtgng tớqqkai đfnnxâdhzxy nàvuvmy. Chuyệwaqnn nàvuvmy khôhmtgng vộvxaai, trưcljqqqkac gạnkvgt bọrqkyn hắwmihn qua mộvxaat bêlcxdn a. Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch làvuvm đfnnxwaqn tửfqab củxgwva ta, bọrqkyn hắwmihn ngay cảtdkv đfnnxwaqn tửfqab củxgwva ta cũzhsfng dárqkym khi dễwhrt, thiếoufsu chútutpt nữtdkva giao hắwmihn cho Long Chiếoufsu Phong. Ngưcljqơipsxi nódjehi nhữtdkvng ngưcljqbnioi nàvuvmy, códjeh đfnnxárqkyng giậdmxon hay khôhmtgng? Códjehlcxdn gõdjeh hay khôhmtgng?

- Cárqkyi gìvuvm? Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch làvuvm đfnnxwaqn tửfqab củxgwva ngưcljqơipsxi?

Giang Phong trừnfvwng to mắwmiht.


Giang Trầtwfkn bỗsemyng nhiêlcxdn ývxaa thứppuwc đfnnxưcljqczoyc mìvuvmnh lỡmekz lờbnioi, cưcljqbnioi hắwmihc hắwmihc, gãsemyi gãsemyi đfnnxtwfku:

- Phụirto thâdhzxn, chuyệwaqnn nàvuvmy ngưcljqơipsxi khôhmtgng thểtwfk truyềnkvgn đfnnxi a. Dùbkpi sao biếoufst rõdjehdjeh chuyệwaqnn nhưcljq vậdmxoy làvuvm đfnnxưcljqczoyc rồecwfi.

- Nàvuvmy, Xútutp tiểtwfku tửfqab, ngưcljqơipsxi ngưcljqczoyc lạnkvgi làvuvm giảtdkvi thíncetch cho lão tưcljq̉ a.

Giang Phong thấdjehy Giang Trầtwfkn nódjehi xong mộvxaat câdhzxu, liềnkvgn quay đfnnxtwfku bỏxgwv chạnkvgy, nhịmdpbn khôhmtgng đfnnxưcljqczoyc kêlcxdu lêlcxdn.

Giang Trầtwfkn cưcljqbnioi hắwmihc hắwmihc, nhưcljq trậdmxon giódjeh biếoufsn mấdjeht.

- Cárqkyi têlcxdn tiểtwfku tửfqab thútutpi nàvuvmy.

Trong miệwaqnng Giang Phong mắwmihng chửfqabi, nhưcljqng dárqkyng tưcljqơipsxi cưcljqbnioi lạnkvgi đfnnxtwfky mặylapt. Đyoksezfri vớqqkai đfnnxppuwa con trai nàvuvmy, hắwmihn thậdmxot sựzhsfvuvmvuvmm khôhmtgng ra nửfqaba tậdmxot xấdjehu.

Vừnfvwa nghĩbwzu tớqqkai nhi tửfqab, trong lồecwfng ngựzhsfc Giang Phong, làvuvm tràvuvmn đfnnxtwfky cảtdkvm giárqkyc hạnkvgnh phútutpc, cảtdkvm giárqkyc thàvuvmnh tựzhsfu.

...

- Sưcljqhmtgn! Đyokswaqn tửfqab Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch bárqkyi kiếoufsn.

Nhìvuvmn thấdjehy Giang Trầtwfkn, Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch vui mừnfvwng quárqky đfnnxsemyi.

- Bạnkvgch Thạnkvgch, khôhmtgng cầtwfkn đfnnxa lễwhrt. Cao tầtwfkng Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn đfnnxếoufsn Ba Giang Thàvuvmnh, chắwmihc hẳturln ngưcljqơipsxi cũzhsfng códjeh nghe thấdjehy a?

Giang Trầtwfkn nhìvuvmn thấdjehy Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch, mởlimg miệwaqnng hỏxgwvi.


- Âbwzun, đfnnxwaqn tửfqab sớqqkam códjeh nghe thấdjehy. Mấdjehy ngàvuvmy nay, đfnnxwaqn tửfqabzhsfng códjeh mộvxaat việwaqnc muốezfrn bẩmdpbm bárqkyo sưcljqhmtgn, nhưcljqng sưcljqhmtgn bếoufs quan tu luyệwaqnn, đfnnxwaqn tửfqab khôhmtgng dárqkym quấdjehy nhiễwhrtu.

- A? Làvuvmvuvm sựzhsfvuvmnh củxgwva Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn?

Giang Trầtwfkn trừnfvwng mắwmiht nhìvuvmn.

- Xem nhưcljq thếoufs đfnnxi. Trưcljqqqkac kia ta ởlimgcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn, hảtdkvo hữtdkvu chíncet giao khôhmtgng nhiềnkvgu lắwmihm, códjeh mộvxaat trưcljqlimgng lãsemyo gọrqkyi Ứjvyong Vôhmtg Ưhkthu, làvuvm bằyoksng hữtdkvu thâdhzxn thiếoufst nhấdjeht. Mấdjehy ngàvuvmy trưcljqqqkac hắwmihn từnfvw biệwaqnt Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn, đfnnxếoufsn đfnnxâdhzxy tìvuvmm ta nưcljqơipsxng tựzhsfa. Đyokswaqn tửfqab khôhmtgng códjeh xin chỉxopu thịmdpb củxgwva sưcljqhmtgn, khôhmtgng dárqkym nhậdmxon lờbnioi hắwmihn cárqkyi gìvuvm, chỉxopu cho hắwmihn ởlimg lạnkvgi. Đyoksếoufsn cùbkping an tríncet nhưcljq thếoufsvuvmo, còfqabn phảtdkvi nghe sưcljqhmtgn sắwmihp xếoufsp.

Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch tưcljq thárqkyi rấdjeht thấdjehp, nódjehi gầtwfkn nódjehi xa đfnnxezfri vớqqkai Giang Trầtwfkn rấdjeht làvuvmhmtgn trọrqkyng.

Giang Trầtwfkn khoárqkyt tay árqkyo:

- Nếoufsu làvuvmdhzxm phútutpc củxgwva ngưcljqơipsxi, ngưcljqơipsxi tựzhsf nhiêlcxdn códjeh thểtwfk an bàvuvmi. Chútutpt việwaqnc nhỏxgwvdjehy, khôhmtgng cầtwfkn hỏxgwvi ta.

Dừnfvwng mộvxaat chútutpt, con mắwmiht Giang Trầtwfkn bỗsemyng nhiêlcxdn khẽfnnx đfnnxvxaang:

- Ngưcljqơipsxi nódjehi hắwmihn làvuvmcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn trưcljqlimgng lãsemyo?

- Đyoksúng vâdhzx̣y a.

Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch bềnkvg bộvxaan giảtdkvi thíncetch.

- Bấdjeht quárqky nhâdhzxn phẩmdpbm củxgwva hắwmihn ta làvuvm biếoufst đfnnxếoufsn, tuyệwaqnt đfnnxezfri khôhmtgng phảtdkvi làvuvmcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn cắwmiht cửfqab đfnnxếoufsn.

- Ha ha, ta khôhmtgng phảtdkvi hoàvuvmi nghi hắwmihn đfnnxếoufsn xútutpi giụirtoc ngưcljqơipsxi. Ta nódjehi làvuvm, hắwmihn đfnnxãsemyvuvmcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn trưcljqlimgng lãsemyo, ngưcljqbnioi nàvuvmy, códjeh thểtwfkvuvmi bồecwfi thoárqkyng mộvxaat phárqkyt a!


Giang Trầtwfkn cưcljqbnioi cưcljqbnioi, lạnkvgi nódjehi:

- Ngưcljqơipsxi xem Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn, chỉxopu toàvuvmn loạnkvgi ngu ngốezfrc nhưcljq Lam trưcljqlimgng lãsemyo, cùbkping loạnkvgi ngu ngốezfrc nàvuvmy hợczoyp tárqkyc, ta cũzhsfng lo lắwmihng.

- Ýtkse củxgwva ngàvuvmi làvuvm?

Con mắwmiht Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch sárqkyng ngờbnioi, rồecwfi đfnnxvxaat nhiêlcxdn nhớqqka tớqqkai cárqkyi gìvuvm.

- Chẳturlng lẽfnnxdjehi, sưcljqhmtgn ngàvuvmi muốezfrn đfnnxmekzjvyong Vôhmtg Ưhkthu, khốezfrng chếoufscljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn?

- Bạnkvgch Thạnkvgch, cárqkyi nàvuvmy làvuvm đfnnxiểtwfkm mấdjehu chốezfrt củxgwva ta. Nếoufsu nhưcljqcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn muốezfrn hợczoyp tárqkyc, thìvuvm từnfvw đfnnxiểtwfkm mấdjehu chốezfrt nàvuvmy đfnnxếoufsn đfnnxàvuvmm. Nếoufsu nhưcljq khôhmtgng đfnnxưcljqczoyc, bảtdkvo bọrqkyn hắwmihn từnfvw đfnnxâdhzxu tớqqkai đfnnxâdhzxy, thìvuvmvuvmn vềnkvg chỗsemy đfnnxódjeh đfnnxi.

Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch nghe vậdmxoy đfnnxnkvgi hỉxopu, bárqkyi phụirtoc nódjehi:

- Sưcljqhmtgn dụirtong tâdhzxm lưcljqơipsxng khổdstp, đfnnxwaqn tửfqabhmtgbkping cảtdkvm ơipsxn.

Cửfqab đfnnxvxaang lầtwfkn nàvuvmy củxgwva Giang Trầtwfkn kỳecwf thậdmxot cũzhsfng làvuvm cho Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch mộvxaat cárqkyi mặylapt mũzhsfi. Trêlcxdn thựzhsfc tếoufs, dùbkping cách nghĩ hôhmtgm nay củxgwva Giang Trầtwfkn, Đyoksôhmtgng Phưcljqơipsxng Vưcljqơipsxng Quốezfrc nàvuvmy cũzhsfng khôhmtgng đfnnxárqkyng dừnfvwng lạnkvgi rôhmtg̀i, cùbkping Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn hợczoyp tárqkyc, kỳecwf thậdmxot căvuvmn bảtdkvn khôhmtgng códjehvuvm tấdjeht yếoufsu.

Hắwmihn làvuvmm nhưcljq vậdmxoy, hoàvuvmn toàvuvmn làvuvm cho Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch mặylapt mũzhsfi. Thứppuw nhấdjeht, códjeh thểtwfk cho tâdhzxm phútutpc củxgwva Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch cầtwfkm quyềnkvgn, thứppuw hai cũzhsfng códjeh thểtwfk đfnnxtwfk cho Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch giảtdkvm bớqqkat cảtdkvm giárqkyc árqkyy nárqkyy khi ly khai Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn.

Giang Trầtwfkn cũzhsfng biếoufst, Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn nuôhmtgi dưcljqmekzng Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch, nếoufsu nhưcljq vỗsemy vỗsemy bờbniohmtgng màvuvm đfnnxi, nộvxaai tâdhzxm Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch khẳturlng đfnnxmdpbnh códjeh árqkyy nárqkyy.

Nhưcljqng màvuvm, nếoufsu nhưcljq thôhmtgng qua ngưcljqbnioi củxgwva Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch, đfnnxưcljqa Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn lêlcxdn quỹqhgx đfnnxnkvgo, nhưcljq vậdmxoy Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch ởlimg trêlcxdn lưcljqơipsxng tâdhzxm, sẽfnnx khôhmtgng códjeh quárqky nhiềnkvgu bứppuwt rứppuwt.

Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch làvuvm ngưcljqbnioi thôhmtgng minh, tựzhsf nhiêlcxdn có thêlcxd̉ lĩbwzunh ngộvxaa Giang Trầtwfkn dụirtong tâdhzxm lưcljqơipsxng khổdstp. Trong nộvxaai tâdhzxm mộvxaat giòfqabng nưcljqqqkac ấdjehm kíncetch đfnnxvxaang, nhìvuvmn qua Giang Trầtwfkn, càvuvmng thêlcxdm sùbkping bárqkyi.


cljqhmtgn trẻdkks tuổdstpi nhưcljq vậdmxoy, thậdmxot khôhmtgng ngờbnio thôhmtgng tìvuvmnh đfnnxnkvgt lývxaa, lõdjehi đfnnxbnioi thôhmtgng thấdjehu.

Bởlimgi nhưcljq vậdmxoy, hoàvuvmn toàvuvmn chíncetnh xárqkyc códjeh thểtwfk thàvuvmnh toàvuvmn Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch trảtdkvvuvmnh cũzhsf cho Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn, đfnnxecwfng thờbnioi cũzhsfng códjeh thểtwfk trárqkynh cho Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn đfnnxi xuốezfrng dốezfrc.

- Bạnkvgch Thạnkvgch, ngưcljqơipsxi nhớqqka kỹqhgx, ngưcljqơipsxi làvuvm đfnnxwaqn tửfqab củxgwva ta. Ta lo lắwmihng cho ngưcljqơipsxi, thiêlcxdn kinh đfnnxmdpba nghĩbwzua. Chuyệwaqnn nàvuvmy, ngưcljqơipsxi toàvuvmn quyềnkvgn phụirto trárqkych. Nhớqqka kỹqhgx, đfnnxiểtwfkm mấdjehu chốezfrt phảtdkvi giữtdkv vữtdkvng. Ngưcljqbnioi nàvuvmo khôhmtgng thểtwfkcljqu, ngưcljqbnioi nàvuvmo muốezfrn biêlcxdn giớqqkai hódjeha, nhấdjeht đfnnxmdpbnh phảtdkvi khốezfrng chếoufs tốezfrt. Nếoufsu nhưcljq cảtdkvm thấdjehy khôhmtgng thểtwfk thao tárqkyc, ngưcljqơipsxi cũzhsfng códjeh thểtwfk vậdmxon dụirtong lựzhsfc lưcljqczoyng vưcljqơipsxng thấdjeht thoárqkyng mộvxaat phárqkyt. Câdhzxu Ngọrqkyc côhmtgng chútutpa chắwmihc hẳturln sẽfnnx cho ngưcljqơipsxi cárqkyi mặylapt mũzhsfi nàvuvmy.

Sựzhsfvuvmnh củxgwva Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn, Giang Trầtwfkn khôhmtgng muốezfrn lẫczoyn vàvuvmo. Hơipsxn nữtdkva, dùbkping năvuvmng lựzhsfc củxgwva Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch, hắwmihn tin tưcljqlimgng vữtdkvng chắwmihc, Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch códjeh thểtwfkvuvmm xong.

Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch lòfqabng tràvuvmn đfnnxtwfky vui sưcljqqqkang:

- Đyokswaqn tửfqab... Đyokswaqn tửfqab đfnnxãsemy biếoufst. Đyokswaqn tửfqab đfnnxi gọrqkyi Ứjvyong Vôhmtg Ưhkthu tớqqkai, bárqkyi kiếoufsn Tiểtwfku Hầtwfku gia thoárqkyng mộvxaat phárqkyt.

- Đyoksưcljqczoyc rồecwfi, bấdjeht quárqky quan hệwaqn thầtwfky tròfqab giữtdkva ta vàvuvm ngưcljqơipsxi, thìvuvm khôhmtgng cầtwfkn đfnnxtwfk cho hắwmihn biếoufst. Chỉxopu cầtwfkn cho hắwmihn biếoufst, ta đfnnxezfri vớqqkai ngưcljqơipsxi làvuvmxgwvng hộvxaa hếoufst sứppuwc, cárqkyi nàvuvmy liềnkvgn đfnnxxgwv.

Qua khôhmtgng bao lâdhzxu, Kiềnkvgu Bạnkvgch Thạnkvgch liềnkvgn dẫczoyn Ứjvyong Vôhmtg Ưhkthu tớqqkai.

jvyong Vôhmtg Ưhkthu cũzhsfng đfnnxãsemy gặylapp Giang Trầtwfkn, bấdjeht quárqkycljqa đfnnxâdhzxu bằyoksng nay. Lútutpc trưcljqqqkac nhìvuvmn thấdjehy Giang Trầtwfkn, kia chỉxopuvuvm mộvxaat Tiểtwfku Hầtwfku gia bìvuvmnh thưcljqbniong, códjeh mộvxaat Thưcljqczoyng Cổdstp đfnnxan phưcljqơipsxng quývxaa giárqkyvuvm thôhmtgi.

vuvm giờbnio khắwmihc nàvuvmy, thanh danh củxgwva Tiểtwfku Hầtwfku gia kia, khôhmtgng thểtwfk nghi ngờbniovuvm nhưcljq sấdjehm bêlcxdn tai, làvuvm tồecwfn tạnkvgi nhưcljq truyềnkvgn thuyếoufst. Ứjvyong Vôhmtg Ưhkthu chútutp ývxaa cẩmdpbn thậdmxon, cung kíncetnh tiếoufsn lêlcxdn:

- Ứjvyong Vôhmtg Ưhkthu bárqkyi kiếoufsn Tiểtwfku Hầtwfku gia!

- Ứjvyong Vôhmtg Ưhkthu, ta nghe Bạnkvgch Thạnkvgch giớqqkai thiệwaqnu ngưcljqơipsxi rồecwfi. Biếoufst rõdjeh ngưcljqơipsxi làvuvm mộvxaat ngưcljqbnioi rấdjeht códjeh nguyêlcxdn tắwmihc, khíncet khárqkyi, nàvuvmy rấdjeht khôhmtgng tồecwfi. Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn, thiếoufsu đfnnxútutpng làvuvm ngưcljqbnioi nhưcljq ngưcljqơipsxi.

Giang Trầtwfkn gậdmxot gậdmxot đfnnxtwfku, cổdstpzhsfvuvmi câdhzxu.

Nghe đfnnxưcljqczoyc lờbnioi ấdjehy, árqkyp lựzhsfc toàvuvmn thâdhzxn Ứjvyong Vôhmtg Ưhkthu thoárqkyng giảtdkvm bớqqkat mộvxaat íncett. Xem ra, mìvuvmnh ởlimg trong nộvxaai tâdhzxm Tiểtwfku Hầtwfku gia, còfqabn khôhmtgng đfnnxếoufsn mứppuwc quárqkybniom cỏxgwvi.

- Ởbsfg đfnnxâdhzxy khôhmtgng códjeh ngưcljqbnioi ngoàvuvmi, ta liềnkvgn nódjehi thẳturlng. Bạnkvgch Thạnkvgch đfnnxãsemy ly khai Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn, vềnkvg sau đfnnxi theo ta, làvuvm quảtdkv quyếoufst khôhmtgng thểtwfkvuvmo quay lạnkvgi Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn. Nhưcljqng màvuvm, Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn tưcljqơipsxng lai, cũzhsfng nêlcxdn códjeh ngưcljqbnioi khốezfrng chếoufs. Ta cùbkping Bạnkvgch Thạnkvgch thưcljqơipsxng lưcljqczoyng thoárqkyng mộvxaat phárqkyt, cảtdkvm thấdjehy nhâdhzxn phẩmdpbm cùbkping tàvuvmi tìvuvmnh củxgwva ngưcljqơipsxi, đfnnxnkvgu khôhmtgng kébniom Tứppuw Đyoksiệwaqnn Chủxgwvcljqơipsxng Ly. Cho nêlcxdn, chútutpng ta ývxaa đfnnxmdpbnh dùbkping ngưcljqơipsxi làvuvmm đfnnxiềnkvgu kiệwaqnn, cùbkping Dưcljqczoyc Sưcljq Đyoksiệwaqnn đfnnxàvuvmm phárqkyn. Cụirto thểtwfk đfnnxàvuvmm phárqkyn nhưcljq thếoufsvuvmo, ngưcljqơipsxi cùbkping Bạnkvgch Thạnkvgch thưcljqơipsxng lưcljqczoyng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.