Độc Tôn Tam Giới

Chương 197 : Giang Trần ngộ đạo

    trước sau   
Ngàymzoy hômgihm nay, Giang Phong đkfvfang ởncyz trong phủvspo xửlnlwncyz nộhoozi vụkvad, chợvcuat nghe tin Kim Sơuaxcn Hầwqnyu cùbkyxng Hổbsnc Khâcawxu Hầwqnyu tớkfvfi chơuaxci.

Kim Sơuaxcn Hầwqnyu cùbkyxng Hổbsnc Khâcawxu Hầwqnyu, làymzo bằtffang hữdynyu củvspoa Giang Phong, lẫmgihn nhau giao tìdynynh rấsjjbt sâcawxu. Hơuaxcn nữdynya lúnqxlc cùbkyxng Long gia đkfvfjlzii kháuaxcng, hai nhàymzoymzoy cũcawxng khăjgjnng khăjgjnng mộhoozt mựsovxc đkfvfi theo Giang gia.

Tuy làymzo do thếlucd cuộhoozc thômgihi đkfvfhoozng, nhưykgxng Tam gia giao tìdynynh, vẫmgihn tưykgxơuaxcng đkfvfjlzii sâcawxu.

- Ha ha, nhịdqho vịdqho hiềvwldn đkfvfcwkr tớkfvfi chơuaxci, hômgihm nay Giang Phong ta mộhoozt thâcawxn bốjlzi y, nhịdqho vịdqho hiềvwldn đkfvfcwkr sẽnwjc khômgihng đkfvfwtrlcawxm chứyils?

Giang Phong vui đkfvfùbkyxa.

- Giang huynh, khômgihng quan mộhoozt thâcawxn nhẹktbq, huynh đkfvfcwkr ngưykgxvcuac lạuuyhi làymzocawxm mộhooz ngưykgxơuaxci a.


Kim Sơuaxcn Hầwqnyu thởncyzymzoi.

Hổbsnc Khâcawxu Hầwqnyu cũcawxng cưykgxbkyxi nójlcji:

- Lạuuyhi nójlcji tiếlucdp, ta cùbkyxng Kim Sơuaxcn Hầwqnyu cójlcj thểwtrljlcjmgihm nay, cũcawxng làymzoykgxvcuan đkfvfuuyhi thếlucd củvspoa Giang huynh. Hổbsnc thẹktbqn, hổbsnc thẹktbqn.

- Ha ha, huynh đkfvfcwkr nhàymzodynynh, khômgihng nójlcji nhữdynyng lờbkyxi kháuaxcch khímfolymzoy a, mờbkyxi.

Giang Phong hàymzoo sảnqxlng cưykgxbkyxi cưykgxbkyxi, đkfvfjlzii vớkfvfi hai bằtffang hữdynyu nàymzoy, vẫmgihn làymzo rấsjjbt hàymzoi lòywywng, vìdyny bọjgjnn họjgjn cao hứyilsng.

ykgxơuaxcng Quốjlzic trảnqxli qua đkfvfuuyhi biếlucdn cốjlzi, hai nhàymzoymzoy nắuuyhm lấsjjby cơuaxc hộhoozi, mờbkyxi chàymzoo khômgihng ímfolt nhâcawxn tàymzoi, thựsovxc lựsovxc đkfvfhoozt nhiêbsncn tăjgjnng mạuuyhnh, lạuuyhi mưykgxvcuan đkfvfuuyhi thếlucd củvspoa Giang gia, mộhoozt lầwqnyn hàymzonh đkfvfhoozng trởncyz thàymzonh Tứyils đkfvfuuyhi chưykgx hầwqnyu mớkfvfi.

- Giang huynh, nghe nójlcji, vưykgxơuaxcng thấsjjbt cójlcj ýncyz phong thưykgxncyzng Giang gia thàymzonh đkfvfcwkr nhấsjjbt chưykgx hầwqnyu thiêbsncn hạuuyh? Lạuuyhi khômgihng biếlucdt Giang huynh, vìdyny sao cựsovx tuyệcwkrt? Ngưykgxơuaxci ta làymzom huynh đkfvfcwkruaxcn nửlnlwa đkfvfbkyxi ngưykgxbkyxi, khójlcj đkfvfưykgxvcuac đkfvfi đkfvfếlucdn mộhoozt bưykgxkfvfc nàymzoy, làymzo thờbkyxi đkfvfiểwtrlm nêbsncn đkfvfhcwgng tâcawxm hiệcwkrp lựsovxc, kiếlucdn cômgihng lậlmtyp nghiệcwkrp a.

Kim Sơuaxcn Hầwqnyu hỏnruqi.

Hổbsnc Khâcawxu Hầwqnyu cũcawxng gậlmtyt gậlmtyt đkfvfwqnyu:

- Nếlucdu vịdqho trímfol đkfvfcwkr nhấsjjbt chưykgx hầwqnyu nàymzoy, đkfvfwtrl ngưykgxbkyxi kháuaxcc đkfvfi ngồhcwgi, ta cùbkyxng Kim Sơuaxcn Hầwqnyu đkfvfvwldu khômgihng phụkvadc. Ngoạuuyhi trừahqd Giang gia, ai cójlcjykgxuaxcch?

Giang Phong cưykgxbkyxi nhạuuyht mộhoozt tiếlucdng:

- Nhịdqho vịdqho hiềvwldn đkfvfcwkr, làymzo Đziggômgihng Phưykgxơuaxcng Lâcawxn pháuaxci cáuaxcc ngưykgxơuaxci tớkfvfi sao?

Kim Sơuaxcn Hầwqnyu cùbkyxng Hổbsnc Khâcawxu Hầwqnyu cưykgxbkyxi cưykgxbkyxi, đkfvfvwldu gậlmtyt gậlmtyt đkfvfwqnyu.


- Giang huynh, Giang gia đkfvfếlucdn cùbkyxng cójlcjmfolnh toáuaxcn gìdyny? Mong cho mộhoozt cáuaxci ngọjgjnn nguồhcwgn. Ngưykgxơuaxci cũcawxng biếlucdt, hiệcwkrn tạuuyhi nếlucdu Giang gia cáuaxcc ngưykgxơuaxci khômgihng lêbsncn tiếlucdng, toàymzon bộhoozykgxơuaxcng Quốjlzic vẫmgihn sẽnwjc nhâcawxn tâcawxm di đkfvfhoozng, khômgihng cójlcj lựsovxc lưykgxvcuang gìdyny a.

Giang Phong cưykgxbkyxi nhạuuyht mộhoozt tiếlucdng:

- Giang gia ta từahqd nay vềvwld sau, sẽnwjc khômgihng dímfolnh vàymzoo quyềvwldn lựsovxc chi tranh củvspoa Đziggômgihng Phưykgxơuaxcng Vưykgxơuaxcng Quốjlzic. Cáuaxcc ngưykgxơuaxci trởncyz vềvwldcawxng cójlcj thểwtrljlcji cho Đziggômgihng Phưykgxơuaxcng Lâcawxn, an tâcawxm làymzom quốjlzic quâcawxn củvspoa hắuuyhn, đkfvfahqdng lo lắuuyhng Giang gia ta sẽnwjc nhưykgx Long gia. Lờbkyxi nójlcji đkfvfuuyhi bấsjjbt kímfolnh, nếlucdu cójlcjcawxm nàymzoy, cũcawxng khômgihng cầwqnyn chờbkyx tớkfvfi hômgihm nay.

Kim Sơuaxcn Hầwqnyu cũcawxng gậlmtyt gậlmtyt đkfvfwqnyu:

- Giang huynh nójlcji đkfvfúnqxlng, quốjlzic quâcawxn bệcwkr hạuuyhcawxng khômgihng phảnqxli lo lắuuyhng cáuaxci nàymzoy.

- Đziggưykgxvcuac rồhcwgi, nêbsncn nójlcji ngu huynh cũcawxng đkfvfãlpkijlcji. Từahqd nay vềvwld sau, huynh đkfvfcwkr chúnqxlng ta chỉbjlf ômgihn chuyệcwkrn cũcawx, khômgihng luậlmtyn triềvwldu chímfolnh.

- Ha ha, Giang huynh, đkfvfahqdng nójlcjng vộhoozi, còywywn cójlcj mộhoozt chuyệcwkrn, chúnqxlng ta cũcawxng làymzo nhậlmtyn ủvspoy tháuaxcc củvspoa ngưykgxbkyxi.

- Chuyệcwkrn gìdyny?

- Làymzo thếlucdymzoy. Mấsjjby ngàymzoy trưykgxkfvfc, Dưykgxvcuac Sưykgx Đziggiệcwkrn Đzigguuyhi Đziggiệcwkrn Chủvspo Tốjlzing Thiêbsncn Tinh thiếlucdt yếlucdn khoảnqxln đkfvfãlpkii huynh đkfvfcwkr chúnqxlng ta, hômgihm nay hắuuyhn mang theo mộhoozt nhójlcjm ngưykgxbkyxi, muốjlzin tớkfvfi báuaxci phỏnruqng Giang huynh. Nhưykgxng lạuuyhi sợvcua mạuuyho muộhoozi, cho nêbsncn, nhờbkyx hai ngưykgxbkyxi chúnqxlng ta đkfvfếlucdn tìdynym hiểwtrlu, Giang huynh phải chăjgjnng cójlcj thờbkyxi gian tiếlucdp kiếlucdn bọjgjnn hắuuyhn thoáuaxcng mộhoozt pháuaxct?

Kim Sơuaxcn Hầwqnyu kỳrnod thậlmtyt cũcawxng khômgihng muốjlzin làymzom nhâcawxn tìdynynh nàymzoy, nhưykgxng màymzo bấsjjbt đkfvfuuyhc dĩuaxcykgxvcuac Sưykgx Đziggiệcwkrn thanh danh lớkfvfn, đkfvfdqhoa vịdqhoywywn ởncyz đkfvfójlcj, hắuuyhn cũcawxng khômgihng muốjlzin đkfvfuuyhc tộhoozi.

jlcji sau lầwqnyn nàymzoy Tốjlzing Thiêbsncn Tinh tưykgx tháuaxci rấsjjbt thấsjjbp, lạuuyhi bàymzoy rưykgxvcuau khoảnqxln đkfvfãlpkii, còywywn tặlpking lễhdfy, tiễhdfyn đkfvfưykgxa đkfvfan dưykgxvcuac, đkfvfwtrl cho bọjgjnn hắuuyhn cójlcj chúnqxlt ngạuuyhi mặlpkit mũcawxi.

- Tốjlzing Thiêbsncn Tinh?

Giang Phong nao nao.


- Bọjgjnn hắuuyhn muốjlzin gặlpkip, chỉbjlf sợvcuaymzo Trầwqnyn Nhi a?

Kim Sơuaxcn Hầwqnyu khômgihng ngừahqdng gậlmtyt đkfvfwqnyu:

- Đziggúnqxlng đkfvfúnqxlng, bọjgjnn họjgjnymzo muốjlzin báuaxci kiếlucdn Giang Trầwqnyn hiềvwldn chấsjjbt. Còywywn khuyếlucdn khímfolch hai tiểwtrlu tửlnlw nhàymzo chúnqxlng ta cầwqnyu tìdynynh. Bấsjjbt quáuaxc hai tiểwtrlu tửlnlw kia tinh nhưykgx quỷicxg, chỉbjlf lo từahqd chốjlzii. Nêbsncn hai lãlpkio gia hỏnruqa chúnqxlng ta mớkfvfi màymzoy dạuuyhn mặlpkit dàymzoy hưykgxkfvfng Giang huynh mởncyz miệcwkrng.

Giang Phong cũcawxng khômgihng nójlcji gìdyny, buômgihng ly trong tay:

- Sựsovxdynynh Trầwqnyn Nhi, ta khômgihng tiệcwkrn thay hắuuyhn làymzom chủ. Hơuaxcn nữdynya hắuuyhn cũcawxng bếlucd quan hơuaxcn nửlnlwa tháuaxcng, chỉbjlf sợvcua khômgihng cójlcj nhanh nhưykgx vậlmtyy xuấsjjbt quan. Đziggáuaxcm ngưykgxbkyxi Dưykgxvcuac Sưykgx Đziggiệcwkrn kia, đkfvfãlpki đkfvfếlucdn Ba Giang Thàymzonh?

- Ânwjcn, đkfvfvwldu đkfvfãlpki đkfvfếlucdn, đkfvfang ởncyz trong kháuaxcch sạuuyhn. Xem bọjgjnn hắuuyhn tựsovxa hồhcwg rấsjjbt cójlcj thàymzonh ýncyz, nếlucdu Giang Trầwqnyn hiềvwldn chấsjjbt bếlucd quan, lạuuyhi đkfvfwtrl cho bọjgjnn hắuuyhn chờbkyx mộhoozt chúnqxlt, có lẽ cũcawxng khômgihng sao.

- Đziggãlpki nhưykgx vậlmtyy, vậlmtyy trưykgxkfvfc tiêbsncn đkfvfwtrl cho bọjgjnn hắuuyhn đkfvfvcuai chúnqxlt đkfvfi. Trầwqnyn Nhi chừahqdng nàymzoo xuấsjjbt quan, nójlcji thậlmtyt ta cũcawxng khômgihng rõnsgpymzong lắuuyhm.

Giang Phong nójlcji làymzodynynh hìdynynh thựsovxc tếlucd.

Kim Sơuaxcn Hầwqnyu cùbkyxng Hổbsnc Khâcawxu Hầwqnyu đkfvfvwldu cưykgxbkyxi gậlmtyt đkfvfwqnyu, đkfvfjlzii vớkfvfi phụkvad tửlnlw Giang Phong, bọjgjnn hắuuyhn cũcawxng cójlcj mộhoozt loạuuyhi cảnqxlm giáuaxcc nhìdynyn khômgihng thấsjjbu. Tuy đkfvfhcwgng sinh cộhoozng tửlnlw qua, nhưykgxng màymzodynynh hìdynynh pháuaxct triểwtrln đkfvfếlucdn mộhoozt bưykgxkfvfc nàymzoy, bọjgjnn hắuuyhn pháuaxct hiệcwkrn, rấsjjbt nhiềvwldu sựsovxdynynh đkfvfãlpki khômgihng thểwtrlbkyxy ýncyz nhưykgx trưykgxkfvfc rômgih̀i.

Tuy Giang Phong bâcawxy giờbkyx mộhoozt thâcawxn bốjlzi y, hai ngưykgxbkyxi bọjgjnn họjgjnymzo chưykgx hầwqnyu quyềvwldn cao chứyilsc trọjgjnng. Nhưykgxng màymzo, ởncyz trưykgxkfvfc mặlpkit Giang Phong, phảnqxlng phấsjjbt hai ngưykgxbkyxi bọjgjnn họjgjnymzodynynh dâcawxn, màymzo Giang Phong mớkfvfi làymzo chưykgx hầwqnyu quyềvwldn cao chứyilsc trọjgjnng.

Tham dựsovx chiếlucdn dịdqhoch Nhịdqho Đzigghooz Quan, chứyilsng kiếlucdn kỳrnodmfolch củvspoa Giang Trầwqnyn. Cho dùbkyxymzo chưykgx hầwqnyu báuaxci kiếlucdn sójlcjng to giójlcj lớkfvfn nhưykgx bọjgjnn hắuuyhn, muốjlzin phai mờbkyx biểwtrlu hiệcwkrn kia củvspoa Giang Trầwqnyn, cũcawxng làymzo khômgihng thểwtrlymzoo.

Bởncyzi vậlmtyy, bọjgjnn hắuuyhn câcawxu nệcwkr, làymzo khômgihng thểwtrl tráuaxcnh đkfvfưykgxvcuac.

...


Giờbkyx phúnqxlt nàymzoy, Giang Trầwqnyn đkfvfãlpki bếlucd quan hơuaxcn nửlnlwa tháuaxcng. Sau khi đkfvfhoozt pháuaxcykgxbkyxi mộhoozt mạuuyhch Châcawxn khímfol đkfvfuuyhi sưykgx, hắuuyhn liềvwldn đkfvfiềvwldu chỉbjlfnh phưykgxơuaxcng thứyilsc tu luyệcwkrn.

- Mưykgxbkyxi hai mạuuyhch châcawxn khímfol, vìdynyuaxci gìdyny tấsjjbt cảnqxlnsgp Giảnqxl, đkfvfvwldu dừahqdng bưykgxkfvfc ởncyzykgxbkyxi mộhoozt mạuuyhch châcawxn khímfol? Khômgihng cójlcj ngưykgxbkyxi cójlcj thểwtrl tiếlucdn vàymzoo mưykgxbkyxi hai mạuuyhch châcawxn khímfol, lạuuyhi trùbkyxng kímfolch Linh Đzigguuyho?

Giang Trầwqnyn thômgihng qua nửlnlwa tháuaxcng lụkvadc lọjgjni, lĩuaxcnh ngộhooz, đkfvfãlpki dầwqnyn dầwqnyn lụkvadc lọjgjni đkfvfếlucdn mộhoozt tia Huyềvwldn Cơuaxc.

Đziggâcawxy khômgihng phảnqxli vấsjjbn đkfvfvwldykgx chấsjjbt, màymzoymzo pháuaxcp tắuuyhc tu luyệcwkrn củvspoa thếlucd giớkfvfi nàymzoy.

uaxci gọjgjni làymzoykgxbkyxi hai mạuuyhch châcawxn khímfol, dừahqdng bưykgxkfvfc ởncyzykgxbkyxi mộhoozt mạuuyhch châcawxn khímfol, thiếlucdu đkfvfi mộhoozt mạuuyhch nàymzoy, tựsovxa nhưykgx thiếlucdu đkfvfi mộhoozt cáuaxci “Nhấsjjbt”.

Trong mộhoozt cáuaxci “Nhấsjjbt” nàymzoy, bao hàymzom toàymzon diệcwkrn.

uaxci “Nhấsjjbt” nàymzoy, làymzo Tiểwtrlu đkfvfuuyho cùbkyxng Đzigguuyhi Đzigguuyho kháuaxcc biệcwkrt.

Trêbsncn thựsovxc tếlucd, cáuaxci “Nhấsjjbt” nàymzoy, cũcawxng khômgihng phảnqxli vômgih duyêbsncn vômgih cớkfvf khômgihng còywywn, màymzoymzouaxci “Nhấsjjbt” nàymzoy, biếlucdn thàymzonh vômgih tậlmtyn khảnqxljgjnng.

Thìdyny ra làymzo Châcawxn Khímfol cảnqxlnh cùbkyxng Linh Đzigguuyho cảnqxlnh tầwqnym đkfvfójlcj, tồhcwgn tạuuyhi vômgih sốjlzi loạuuyhi khảnqxljgjnng, bao hàymzom toàymzon diệcwkrn.

jlcj ímfolt ngưykgxbkyxi, ởncyz chữdyny “Nhấsjjbt” nàymzoy, đkfvfau khổbsnc truy cầwqnyu viêbsncn mãlpkin, lạuuyhi cuốjlzii cùbkyxng khômgihng thểwtrl đkfvfưykgxvcuac.

jlcj ímfolt ngưykgxbkyxi, thìdyny tạuuyhi chữdyny “Nhấsjjbt” nàymzoy, bỗhoozng nhiêbsncn đkfvfjlzin ngộhooz, cuốjlzii cùbkyxng pháuaxc kén thàymzonh bưykgxkfvfm, thàymzonh tựsovxu Linh Đzigguuyho.

uaxci “Nhấsjjbt” nàymzoy, làymzo mộhoozt câcawxy cầwqnyu từahqd Châcawxn Khímfol cảnqxlnh đkfvfếlucdn Linh Đzigguuyho.

cawxy cầwqnyu kia, ngưykgxơuaxci nhìdynyn khômgihng tớkfvfi, cũcawxng sờbkyx khômgihng đkfvfưykgxvcuac.

Đziggi qua, làymzo đkfvfuuyhi đkfvfuuyho, trăjgjnm ngàymzon tuổbsnci thọjgjn.

Đziggi khômgihng qua, vẫmgihn còywywn làymzo phàymzom thai, khômgihng cójlcj thoáuaxct ly Khổbsnc Hảnqxli thếlucd tụkvadc.

- Buồhcwgn cưykgxbkyxi, đkfvfáuaxcng tiếlucdc. Võnsgp Giảnqxl thếlucd giớkfvfi nàymzoy, đkfvfvwldu cho rằtffang 'mưykgxbkyxi hai mạuuyhch châcawxn khímfol' kia làymzo mộhoozt tầwqnyng cảnqxlnh giớkfvfi, đkfvfâcawxy làymzo nhậlmtyn thứyilsc sai lầwqnym, làymzonsgp họjgjnc bìdynynh chưykgxkfvfng châcawxn chímfolnh. Đziggâcawxy làymzo vấsjjbn đkfvfvwldymzo thiêbsncn phúnqxlcawxng khômgihng giảnqxli quyếlucdt đkfvfưykgxvcuac.

Nếlucdu Giang Trầwqnyn khômgihng cójlcj trímfol nhớkfvf củvspoa kiếlucdp trưykgxkfvfc, nếlucdu khômgihng cójlcj họjgjnc cứyilsu Thiêbsncn Nhâcawxn, chỉbjlf sợvcuacawxng lĩuaxcnh ngộhooz khômgihng đkfvfưykgxvcuac đkfvfiểwtrlm nàymzoy.

Trêbsncn thựsovxc tếlucd, thờbkyxi đkfvfiểwtrlm ngưykgxơuaxci lĩuaxcnh ngộhooz mộhoozt chữdyny “Nhấsjjbt” cuốjlzii cùbkyxng, bảnqxln thâcawxn chẳuuyhng kháuaxcc nàymzoo tiếlucdn vàymzoo "Mưykgxbkyxi hai mạuuyhch châcawxn khímfol", bảnqxln thâcawxn cũcawxng viêbsncn mãlpkin, liềvwldn đkfvfi đkfvfếlucdn trêbsncn cầwqnyu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.