Độc Tôn Tam Giới

Chương 196 : Tổ tôn hai người thần bí 2

    trước sau   
- Thuấuifjn lãovrxo, ngàkqizi đcznuxxpfi vớkdioi sựuifjagyrnh củsxsia Dưdguewbadc Sưdgue Đulihiệxvdvn, khôaukmng phảcrjbi trưdguekdioc sau nhưdgue mộjlirt khôaukmng đcznuximb ýzhyw sao?

Thuấuifjn lãovrxo kia cưdguekdioi ha ha:

- Nóvztbi cho cùihnkng, chúkmunng ta ởnhjk chỗtdnbkqizy ngâkosky ngưdguekdioi thờkdioi gian dàkqizi nhưdgue vậihnky, luôaukmn luôaukmn cóvztb chúkmunt tìagyrnh cảcrjbm nha. Xem ra, chúkmunng ta làkqiz phảcrjbi ly khai rồljmgi.

- Ly khai?

Hoàkqizng Nhi sữwpkeng sờkdio.

- Âhseyn, ly khai!
Thuấuifjn lãovrxo quyếadqjt đcznuenjbn gậihnkt đcznumjdeu.

- Hoàkqizng Nhi, ngưdgueơvztbi nóvztbi chúkmunng ta làkqiz đcznui Giang Hãovrxn Lĩcrjbnh? Hay làkqiz đcznui đcznubrnma phưdgueơvztbng nàkqizo kháenjbc?

- Đulihi Giang Hãovrxn Lĩcrjbnh?

kqizn tay trắulihng nõkoskn thon dàkqizi củsxsia Hoàkqizng Nhi cóvztb chúkmunt dừjdrnng lạrbigi, khuôaukmn mặkyuxt nhưdgue Tiêwyuon Tửgzoj hiệxvdvn ra mộjlirt tia vui vẻljmg thanh đcznuạm.

- Thuấuifjn lãovrxo, chẳmcimng lẽooie ngưdgueơvztbi đcznuxxpfi vớkdioi Giang Trầmjden kia, thậihnkt sựuifj chúkmun ýzhyw nhưdgue vậihnky?

- Ha ha, Hoàkqizng Nhi ngưdgueơvztbi nóvztbi đcznuúkmunng. Giang Trầmjden nàkqizy, lãovrxo gia hỏdbgha ta rấuifjt ưdguea thíunujch. Nếadqju khôaukmng nhưdgue thếadqj, ngàkqizy đcznuóvztb trưdguekdioc Nhịbrnm Đulihjlir Quan, lãovrxo đcznumjdeu tửgzoj ta háenjbvztb thểximb giảcrjbi vâkosky cho hắulihn?

Hoàkqizng Nhi nhẹzhyw nhàkqizng cưdguekdioi cưdguekdioi, chỉhjff loay hoay lấuifjy nhữwpkeng hoa cỏdbgh kia, khôaukmng nóvztbi gìagyr.

- Hoàkqizng Nhi, ngàkqizy đcznuóvztb mộjlirt trậihnkn chiếadqjn trưdguekdioc Nhịbrnm Đulihjlir Quan, khôaukmng thểximb khôaukmng nóvztbi, trêwyuon ngưdguekdioi Giang Trầmjden nàkqizy, ẩsxtjn chứhigva mộjlirt loạrbigi đcznurbigi năvbajng lưdguewbadng, đcznurbigi năvbajng lưdguewbadng màkqiz ngay cảcrjbovrxo phu cũwkneng đcznujlirng tâkoskm. Kiếadqjm Đulihiểximbu đcznurbigi quâkoskn bịbrnm hắulihn khu đcznujlirng, che khuấuifjt bầmjdeu trờkdioi, muôaukmn hìagyrnh vạrbign trạrbigng, thậihnkt sựuifjkqiz rấuifjt đcznuljmg sộjlir.

- Còpbbon cóvztb, Tửgzojdgueơvztbng Tôaukmng kia trưdguekdioc sau pháenjbi ra ba Linh Đulihrbigo đcznuxvdv tửgzoj, hai cáenjbi trưdguekdioc mộjlirt chếadqjt mộjlirt thưdgueơvztbng, nếadqju khôaukmng phảcrjbi têwyuon cuốxxpfi cùihnkng thựuifjc lựuifjc quáenjb mạrbignh mẽooie, chỉhjff sợwbadovrxo giàkqiz ta cũwkneng khôaukmng cầmjden ra tay. Hơvztbn nữwpkea mặkyuxc dùihnknhjkdguekdioi loạrbigi tìagyrnh huốxxpfng đcznuóvztb, Giang Trầmjden cũwkneng khôaukmng thỏdbgha hiệxvdvp, khôaukmng chịbrnmu thua, rấuifjt hợwbadp khẩsxtju vịbrnm củsxsia lãovrxo phu.

Thuấuifjn lãovrxo nàkqizy nóvztbi xong, cũwkneng nởnhjk nụjdrndguekdioi. Hắulihn biếadqjt rõkosk Hoàkqizng Nhi khảcrjbvbajng khôaukmng quan tâkoskm nhữwpkeng thứhigvkqizy. Chỉhjffkqiz thờkdioi gian dàkqizi ởnhjk đcznubrnma phưdgueơvztbng nhỏdbgh nhưdgue Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng Vưdgueơvztbng Quốxxpfc, sựuifjagyrnh cóvztb thểximb đcznuáenjbng giáenjb nhắulihc tớkdioi, quảcrjb thựuifjc làkqiz quáenjb íunujt.

Ínfvot nhấuifjt ởnhjk trêwyuon ngưdguekdioi Giang Trầmjden, cóvztb mộjlirt chúkmunt tíunujnh chấuifjt đcznukyuxc biệxvdvt, cóvztb thểximb cho hắulihn nóvztbi ra.

Quan trọkoskng nhấuifjt làkqiz, trong đcznumjdeu Thuấuifjn lãovrxo cốxxpf chấuifjp cho rằiyeeng, Thiêwyuon Cơvztbovrxo nhâkoskn tíunujnh toáenjbn cho bọkoskn hắulihn mộjlirt quẻljmg kia, nóvztbi bệxvdvnh tìagyrnh trong cơvztb thểximb Hoàkqizng Nhi, sẽooienhjk Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng Vưdgueơvztbng Quốxxpfc tìagyrm đcznuưdguewbadc mộjlirt đcznuưdguekdiong sinh cơvztb. Màkqiz Thuấuifjn lãovrxo cốxxpf chấuifjp rấuifjt mạrbignh, hắulihn cảcrjbm thấuifjy mộjlirt đcznuưdguekdiong sinh cơvztbkqizy, ởnhjk trêwyuon ngưdguekdioi Giang Trầmjden thấuifjy đcznuưdguewbadc mộjlirt chúkmunt manh mốxxpfi.

Tuy chỉhjffkqiz mộjlirt chúkmunt manh mốxxpfi, nhưdgueng lạrbigi khiếadqjn Thuấuifjn lãovrxo đcznujlirng tâkoskm.


ihnk sao, dùihnkng thâkoskn phậihnkn mộjlirt chưdgue hầmjdeu chi tửgzoj thếadqj tụjdrnc nhưdgue Giang Trầmjden, gầmjden đcznuâkosky biểximbu hiệxvdvn nghịbrnmch thiêwyuon, đcznuãovrxdguewbadt qua cựuifjc hạrbign thâkoskn phậihnkn chưdgue hầmjdeu chi tửgzoj củsxsia hắulihn.

jlir Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng Vưdgueơvztbng Quốxxpfc vàkqizi năvbajm, Thuấuifjn lãovrxo chúkmun ýzhyw khắulihp nơvztbi, duy nhấuifjt đcznuưdguewbadc xưdgueng tụjdrnng ngoàkqizi ýzhyw muốxxpfn, thìagyrkqiz Giang Trầmjden nàkqizy rồljmgi.

Trừjdrn hắulihn, còpbbon cóvztb ai?

Long Cưdgue Tuyếadqjt? Tiêwyuon Thiêwyuon Thanh Loan thểximb?

jlir trong mắuliht Thuấuifjn lãovrxo, cáenjbi gọkoski làkqiz Tiêwyuon Thiêwyuon thâkoskn thểximb, kia quáenjbagyrnh thưdguekdiong. Tôaukmng môaukmn cấuifjp bậihnkc nhưdgue Tửgzojdgueơvztbng Tôaukmng, thậihnkm chíunuj khôaukmng vàkqizo đcznuưdguewbadc pháenjbp nhãovrxn củsxsia Thuấuifjn lãovrxo.

Nếadqju khôaukmng phảcrjbi Thuấuifjn lãovrxo cốxxpf kỵqhej thâkoskn phậihnkn, ngàkqizy đcznuóvztb trưdguekdioc Nhịbrnm Đulihjlir Quan, hắulihn bắulihn ra ngóvztbn tay, cóvztb thểximb xoắulihn bọkoskn ngưdguekdioi Sởnhjk Tinh Háenjbn thàkqiznh tro bụjdrni.

Hắulihn khôaukmng cóvztbkqizm nhưdgue vậihnky, mộjlirt làkqizagyr thâkoskn phậihnkn, khôaukmng cùihnkng tiểximbu bốxxpfi chấuifjp nhặkyuxt. Thứhigv hai làkqiz khôaukmng muốxxpfn áenjbm chỉhjff cho Giang Trầmjden quáenjb nhiềuzwuu, đcznuximb cho Giang Trầmjden cảcrjbm thấuifjy sau lưdgueng cóvztb mộjlirt chỗtdnb dựuifja.

Hắulihn vẫwnxzn muốxxpfn tiếadqjn thêwyuom mộjlirt bưdguekdioc khảcrjbo sáenjbt Giang Trầmjden, nhìagyrn xem tiềuzwum lựuifjc pháenjbt triểximbn củsxsia Giang Trầmjden đcznuếadqjn cùihnkng cao bao nhiêwyuou, nhìagyrn xem Giang Trầmjden bưdguekdioc tiếadqjp theo sẽooie pháenjbt triểximbn nhưdgue thếadqjkqizo.

Nếadqju thậihnkt làkqiz nhâkoskn tàkqizi, Thuấuifjn lãovrxo khôaukmng ngạrbigi tiếadqjp tụjdrnc chúkmun ýzhyw. Nếadqju nhưdgue chỉhjffkqiz phùihnk dung sớkdiom nởnhjk tốxxpfi tàkqizn, Thuấuifjn lãovrxo cũwkneng cóvztb thểximbihnky thờkdioi bứhigvt ra, bỏdbgh mặkyuxc, mặkyuxc hắulihn tựuifj sanh tựuifj diệxvdvt.

enjbi nàkqizy làkqiz cách nghĩ châkoskn thậihnkt củsxsia Thuấuifjn lãovrxo.

Chỉhjff cầmjden cóvztb mộjlirt đcznuưdguekdiong hi vọkoskng, hắulihn sẽooie khôaukmng buôaukmng tha. Nhưdgueng nếadqju pháenjbt hiệxvdvn mộjlirt tia hy vọkoskng nàkqizy làkqiz giảcrjb, Thuấuifjn lãovrxo hiểximbn nhiêwyuon cũwkneng sẽooie khôaukmng chúkmun ýzhyw quáenjb nhiềuzwuu.

ihnk sao đcznubrnma phưdgueơvztbng nhưdgue Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng Vưdgueơvztbng Quốxxpfc, đcznuxxpfi vớkdioi Thuấuifjn lãovrxo màkqizvztbi, cấuifjp bậihnkc thậihnkt sựuifjkqiz quáenjb thấuifjp, khôaukmng đcznuáenjbng hắulihn chúkmun ýzhyw.

Nếadqju khôaukmng phảcrjbi bởnhjki vìagyr bệxvdvnh tìagyrnh củsxsia Hoàkqizng Nhi, chỉhjff sợwbad tiếadqjp qua mộjlirt vạrbign năvbajm, Thuấuifjn lãovrxo cũwkneng khôaukmng cóvztb khảcrjbvbajng đcznukyuxt châkoskn tớkdioi mộjlirt Vưdgueơvztbng Quốxxpfc thếadqj tụjdrnc nhưdgue vậihnky.


Giang Hãovrxn Lĩcrjbnh, Ba Giang Thàkqiznh.

Từjdrn khi phụjdrn tửgzoj Giang Phong trởnhjk vềuzwu, khôaukmng khíunuj toàkqizn bộjlir Giang gia trởnhjkwyuon thậihnkp phầmjden sinh đcznujlirng, tấuifjt cảcrjb Giang gia đcznuxvdv tửgzoj, cóvztb thểximbvztbi làkqiz đcznukqizn kếadqjt chưdguea từjdrnng cóvztb, nhiệxvdvt tìagyrnh chưdguea từjdrnng cóvztb.

Mộjlirt trậihnkn chiếadqjn Nhịbrnm Đulihjlir Quan, đcznuãovrx bịbrnm cảcrjbi biêwyuon thàkqiznh vôaukm sốxxpf phiêwyuon bảcrjbn, ởnhjk Giang Hãovrxn Lĩcrjbnh thàkqiznh tồljmgn tạrbigi truyềuzwun thuyếadqjt.

aukm sốxxpf phiêwyuon bảcrjbn, nhạrbigc dạrbigo chỉhjffvztb mộjlirt, cáenjbi kia chíunujnh làkqiz Tiểximbu Hầmjdeu gia đcznurbigi pháenjbt thầmjden uy, mộjlirt ngưdguekdioi đcznusxsi giữwpke quan ảcrjbi, đcznurbigi chiếadqjn Long gia trăvbajm vạrbign đcznurbigi quâkoskn tạrbigi Nhịbrnm Đulihjlir Quan!

Giếadqjt Long Chiếadqju Phong, diệxvdvt đcznucrjbng đcznuljmg Long gia, chấuifjn nhiếadqjp trăvbajm vạrbign đcznurbigi quâkoskn. Dùihnkng sứhigvc mộjlirt mìagyrnh, ngăvbajn cơvztbn sóvztbng dữwpke, cứhigvu Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng nhấuifjt tộjlirc ởnhjk trong nguy nan.

Mặkyuxc dùihnkkqiz Giang Hãovrxn Hầmjdeu Giang Phong, giờkdio phúkmunt nàkqizy khôaukmng thừjdrna nhậihnkn cũwkneng khôaukmng đcznuưdguewbadc, hôaukmm nay ởnhjk Giang Hãovrxn Lĩcrjbnh, danh khíunuj củsxsia nhi tửgzoj Giang Trầmjden, tuyệxvdvt đcznuxxpfi làkqiz áenjbp qua Giang Phong hắulihn.

Giang Phong tựuifj nhiêwyuon sẽooie khôaukmng bởnhjki vìagyr chúkmunt sựuifjagyrnh nàkqizy màkqiz ghen ghéfcmot. Từjdrnng phụjdrn thâkoskn, đcznuuzwuu mong con hơvztbn ngưdguekdioi. Mỗtdnbi mộjlirt nam nhâkoskn, bọkoskn hắulihn duy nhấuifjt có thêwyuỏ tiếadqjp nhậihnkn nam nhâkoskn so vớkdioi mìagyrnh mạrbignh hơvztbn, làkqiz con củsxsia mìagyrnh.

Bịbrnm nhi tửgzoj siêwyuou việxvdvt, đcznuóvztbkqiz kiêwyuou ngạrbigo củsxsia mỗtdnbi mộjlirt nam nhâkoskn!

Giang Hãovrxn Lĩcrjbnh mưdguekdioi đcznurbigi bộjlir lạrbigc, Tửgzoj Kinh bộjlir bịbrnm diệxvdvt, hôaukmm nay do nhi tửgzoj Giang Đulihljmgng Giang Vũwkne chủsxsi trìagyr.

Chíunujn đcznurbigi bộjlir lạrbigc kháenjbc, đcznuuzwuu triệxvdvt đcznuximb thầmjden phụjdrnc, ba ngàkqizy hai lầmjden pháenjbi ngưdguekdioi đcznuếadqjn Ba Giang Thàkqiznh hưdguekdiong Giang Phong tỏdbgh tháenjbi đcznujlir, nguyêwyuon mộjlirt đcznuáenjbm vôaukmihnkng thuậihnkn theo.

enjbi nàkqizy cũwkneng khóvztb tráenjbch bọkoskn hắulihn, ngay cảcrjb Long Đulihiyeeng Hầmjdeu danh chấuifjn thiêwyuon hạrbig, cũwkneng tiệxvdvn tay liềuzwun tiêwyuou diệxvdvt. Bọkoskn hắulihn nhữwpkeng bộjlir lạrbigc nho nhỏdbghkqizy, chẳmcimng lẽooiepbbon dáenjbm ngỗtdnb nghịbrnmch sao?

Trưdguekdioc kia cóvztb chúkmunt tiểximbu tâkoskm tưdgue, chúkmunt cách nghĩ, ởnhjk trưdguekdioc mặkyuxt thựuifjc lựuifjc tuyệxvdvt đcznuxxpfi, đcznuuzwuu ngoan ngoãovrxn dấuifju đcznui.

Hiệxvdvn tạrbigi, phụjdrn tửgzoj Giang Phong, làkqiz thiêwyuon củsxsia Giang Hãovrxn Lĩcrjbnh!

ihnk phụjdrn tửgzoj Giang Phong nóvztbi muốxxpfn khởnhjki binh tạrbigo phảcrjbn, thay Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng gia tộjlirc, quâkoskn lâkoskm toàkqizn bộjlirdgueơvztbng Quốxxpfc, bọkoskn hắulihn cũwkneng sẽooie tụjdrn tậihnkp hưdguenhjkng ứhigvng.

jlir bọkoskn hắulihn xem ra, hiệxvdvn tạrbigi vưdgueơvztbng thấuifjt suy sụjdrnp, trăvbajm phếadqj đcznuwbadi hưdgueng, dùihnk Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng Lâkoskn lêwyuon đcznuàkqizi, khôaukmng cóvztbkqizi thậihnkp niêwyuon nghỉhjff ngơvztbi lấuifjy lạrbigi sứhigvc, làkqizvbajn bảcrjbn khôaukmng dậihnky nổnhjki.

Ngưdguewbadc lạrbigi làkqiz Giang gia, nhưdgue mặkyuxt trờkdioi ban trưdguea, uy chấuifjn thiêwyuon hạrbig, lúkmunc nàkqizy thay thếadqj Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng nhấuifjt tộjlirc, chắulihc hẳmcimn thiêwyuon hạrbig chưdgue hầmjdeu, khôaukmng cóvztb mộjlirt nhàkqizenjbm đcznuxxpfi kháenjbng, dáenjbm nóvztbi hai lờkdioi.

Nhưdgueng màkqiz, tựuifja hồljmg phụjdrn tửgzoj Giang Phong căvbajn bảcrjbn khôaukmng cóvztb ýzhyw nghĩcrjbkqizy. Đulihjdrnng nóvztbi pháenjbt binh thay thếadqj Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng nhấuifjt tộjlirc, ngay cảcrjb Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng vưdgueơvztbng thấuifjt phong thưdguenhjkng, cũwkneng bịbrnm phụjdrn tửgzoj Giang Phong từjdrn chốxxpfi.

Ngàkqizy đcznuóvztb, Giang Trầmjden trảcrjb Chưdgue Hầmjdeu Lệxvdvnh lạrbigi cho Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng Lộjlirc, cũwkneng đcznuãovrx tỏdbgh tháenjbi đcznujlir, Giang gia hắulihn, từjdrn nay vềuzwu sau cùihnkng vưdgueơvztbng thấuifjt âkoskn đcznuoạrbign nghĩcrjba tuyệxvdvt, sẽooie khôaukmng nghe hiệxvdvu lệxvdvnh củsxsia Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng nhấuifjt tộjlirc.

Mặkyuxc dùihnk Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng Lâkoskn thưdguewbadng vịbrnm, làkqizaukmng lao củsxsia Giang gia. Nhưdgueng màkqiz Giang gia khôaukmng cóvztb bấuifjt kỳdbgh ýzhyw tứhigv nhậihnkn phong thưdguenhjkng.

Phong thưdguenhjkng chưdgue hầmjdeu đcznuxvdv nhấuifjt thiêwyuon hạrbig, cũwkneng bịbrnm Giang gia phụjdrn tửgzoj cựuifj tuyệxvdvt.

wkneng may, Đulihôaukmng Phưdgueơvztbng nhấuifjt tộjlirc cũwkneng biếadqjt, bọkoskn hắulihn căvbajn bảcrjbn khôaukmng cóvztb thựuifjc lựuifjc đcznui ảcrjbnh hưdguenhjkng tháenjbi đcznujlir củsxsia Giang gia. Giang gia nguyệxvdvn ýzhyw tiếadqjp nhậihnkn, bọkoskn hắulihn mừjdrnng rỡkosk. Giang gia khôaukmng muốxxpfn tiếadqjp nhậihnkn, bọkoskn hắulihn cũwkneng khôaukmng dáenjbm bắuliht buộjlirc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.