Độc Tôn Tam Giới

Chương 196 : Tổ tôn hai người thần bí 2

    trước sau   
- Thuấksezn lãecnpo, ngàxxzhi đdsrrksodi vớtypti sựvmjutyptnh củaexta Dưpuowjwrlc Sưpuow Đqqagiệtyptn, khôvdrcng phảtluqi trưpuowtyptc sau nhưpuow mộtdtat khôvdrcng đdsrrdzeq ýtidr sao?

Thuấksezn lãecnpo kia cưpuowgkewi ha ha:

- Nóprcdi cho cùhrltng, chúizkfng ta ởjkej chỗaextxxzhy ngâcnvjy ngưpuowgkewi thờgkewi gian dàxxzhi nhưpuow vậjkxxy, luôvdrcn luôvdrcn cóprcd chúizkft tìtyptnh cảtluqm nha. Xem ra, chúizkfng ta làxxzh phảtluqi ly khai rồnzrbi.

- Ly khai?

Hoàxxzhng Nhi sữnwspng sờgkew.

- Âgqxmn, ly khai!
Thuấksezn lãecnpo quyếvmjut đdsrrjkejn gậjkxxt đdsrrizkfu.

- Hoàxxzhng Nhi, ngưpuowơizkfi nóprcdi chúizkfng ta làxxzh đdsrri Giang Hãecnpn Lĩhrltnh? Hay làxxzh đdsrri đdsrrmlada phưpuowơizkfng nàxxzho khájkejc?

- Đqqagi Giang Hãecnpn Lĩhrltnh?

xxzhn tay trắpssjng nõdsrrn thon dàxxzhi củaexta Hoàxxzhng Nhi cóprcd chúizkft dừgkewng lạnnvxi, khuôvdrcn mặbkryt nhưpuow Tiêqlgmn Tửpshx hiệtyptn ra mộtdtat tia vui vẻnpbd thanh đdsrrạm.

- Thuấksezn lãecnpo, chẳbltdng lẽdwmz ngưpuowơizkfi đdsrrksodi vớtypti Giang Trầizkfn kia, thậjkxxt sựvmju chúizkf ýtidr nhưpuow vậjkxxy?

- Ha ha, Hoàxxzhng Nhi ngưpuowơizkfi nóprcdi đdsrrúizkfng. Giang Trầizkfn nàxxzhy, lãecnpo gia hỏksoda ta rấksezt ưpuowa thífimbch. Nếvmjuu khôvdrcng nhưpuow thếvmju, ngàxxzhy đdsrróprcd trưpuowtyptc Nhịmlad Đqqagtdta Quan, lãecnpo đdsrrizkfu tửpshx ta hájkejprcd thểdzeq giảtluqi vâcnvjy cho hắpssjn?

Hoàxxzhng Nhi nhẹxxzh nhàxxzhng cưpuowgkewi cưpuowgkewi, chỉocjy loay hoay lấksezy nhữnwspng hoa cỏksod kia, khôvdrcng nóprcdi gìtypt.

- Hoàxxzhng Nhi, ngàxxzhy đdsrróprcd mộtdtat trậjkxxn chiếvmjun trưpuowtyptc Nhịmlad Đqqagtdta Quan, khôvdrcng thểdzeq khôvdrcng nóprcdi, trêqlgmn ngưpuowgkewi Giang Trầizkfn nàxxzhy, ẩjuprn chứtidra mộtdtat loạnnvxi đdsrrnnvxi năblthng lưpuowjwrlng, đdsrrnnvxi năblthng lưpuowjwrlng màxxzh ngay cảtluqecnpo phu cũhnirng đdsrrtdtang tâcnvjm. Kiếvmjum Đqqagiểdzequ đdsrrnnvxi quâcnvjn bịmlad hắpssjn khu đdsrrtdtang, che khuấksezt bầizkfu trờgkewi, muôvdrcn hìtyptnh vạnnvxn trạnnvxng, thậjkxxt sựvmjuxxzh rấksezt đdsrrnzrb sộtdta.

- Còefubn cóprcd, Tửpshxpuowơizkfng Tôvdrcng kia trưpuowtyptc sau phájkeji ra ba Linh Đqqagnnvxo đdsrrtypt tửpshx, hai cájkeji trưpuowtyptc mộtdtat chếvmjut mộtdtat thưpuowơizkfng, nếvmjuu khôvdrcng phảtluqi têqlgmn cuốksodi cùhrltng thựvmjuc lựvmjuc quájkej mạnnvxnh mẽdwmz, chỉocjy sợjwrlecnpo giàxxzh ta cũhnirng khôvdrcng cầizkfn ra tay. Hơizkfn nữnwspa mặbkryc dùhrltjkejpuowtypti loạnnvxi tìtyptnh huốksodng đdsrróprcd, Giang Trầizkfn cũhnirng khôvdrcng thỏksoda hiệtyptp, khôvdrcng chịmladu thua, rấksezt hợjwrlp khẩjupru vịmlad củaexta lãecnpo phu.

Thuấksezn lãecnpo nàxxzhy nóprcdi xong, cũhnirng nởjkej nụdzeqpuowgkewi. Hắpssjn biếvmjut rõdsrr Hoàxxzhng Nhi khảtluqblthng khôvdrcng quan tâcnvjm nhữnwspng thứtidrxxzhy. Chỉocjyxxzh thờgkewi gian dàxxzhi ởjkej đdsrrmlada phưpuowơizkfng nhỏksod nhưpuow Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng Vưpuowơizkfng Quốksodc, sựvmjutyptnh cóprcd thểdzeq đdsrrájkejng giájkej nhắpssjc tớtypti, quảtluq thựvmjuc làxxzh quájkej ífimbt.

Ícnvjt nhấksezt ởjkej trêqlgmn ngưpuowgkewi Giang Trầizkfn, cóprcd mộtdtat chúizkft tífimbnh chấksezt đdsrrbkryc biệtyptt, cóprcd thểdzeq cho hắpssjn nóprcdi ra.

Quan trọjkejng nhấksezt làxxzh, trong đdsrrizkfu Thuấksezn lãecnpo cốksod chấksezp cho rằjzfing, Thiêqlgmn Cơizkfecnpo nhâcnvjn tífimbnh toájkejn cho bọjkejn hắpssjn mộtdtat quẻnpbd kia, nóprcdi bệtyptnh tìtyptnh trong cơizkf thểdzeq Hoàxxzhng Nhi, sẽdwmzjkej Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng Vưpuowơizkfng Quốksodc tìtyptm đdsrrưpuowjwrlc mộtdtat đdsrrưpuowgkewng sinh cơizkf. Màxxzh Thuấksezn lãecnpo cốksod chấksezp rấksezt mạnnvxnh, hắpssjn cảtluqm thấksezy mộtdtat đdsrrưpuowgkewng sinh cơizkfxxzhy, ởjkej trêqlgmn ngưpuowgkewi Giang Trầizkfn thấksezy đdsrrưpuowjwrlc mộtdtat chúizkft manh mốksodi.

Tuy chỉocjyxxzh mộtdtat chúizkft manh mốksodi, nhưpuowng lạnnvxi khiếvmjun Thuấksezn lãecnpo đdsrrtdtang tâcnvjm.


hrlt sao, dùhrltng thâcnvjn phậjkxxn mộtdtat chưpuow hầizkfu chi tửpshx thếvmju tụdzeqc nhưpuow Giang Trầizkfn, gầizkfn đdsrrâcnvjy biểdzequ hiệtyptn nghịmladch thiêqlgmn, đdsrrãecnppuowjwrlt qua cựvmjuc hạnnvxn thâcnvjn phậjkxxn chưpuow hầizkfu chi tửpshx củaexta hắpssjn.

itou Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng Vưpuowơizkfng Quốksodc vàxxzhi năblthm, Thuấksezn lãecnpo chúizkf ýtidr khắpssjp nơizkfi, duy nhấksezt đdsrrưpuowjwrlc xưpuowng tụdzeqng ngoàxxzhi ýtidr muốksodn, thìtyptxxzh Giang Trầizkfn nàxxzhy rồnzrbi.

Trừgkew hắpssjn, còefubn cóprcd ai?

Long Cưpuow Tuyếvmjut? Tiêqlgmn Thiêqlgmn Thanh Loan thểdzeq?

itou trong mắpssjt Thuấksezn lãecnpo, cájkeji gọjkeji làxxzh Tiêqlgmn Thiêqlgmn thâcnvjn thểdzeq, kia quájkejtyptnh thưpuowgkewng. Tôvdrcng môvdrcn cấksezp bậjkxxc nhưpuow Tửpshxpuowơizkfng Tôvdrcng, thậjkxxm chífimb khôvdrcng vàxxzho đdsrrưpuowjwrlc phájkejp nhãecnpn củaexta Thuấksezn lãecnpo.

Nếvmjuu khôvdrcng phảtluqi Thuấksezn lãecnpo cốksod kỵsjbn thâcnvjn phậjkxxn, ngàxxzhy đdsrróprcd trưpuowtyptc Nhịmlad Đqqagtdta Quan, hắpssjn bắpssjn ra ngóprcdn tay, cóprcd thểdzeq xoắpssjn bọjkejn ngưpuowgkewi Sởjkej Tinh Hájkejn thàxxzhnh tro bụdzeqi.

Hắpssjn khôvdrcng cóprcdxxzhm nhưpuow vậjkxxy, mộtdtat làxxzhtypt thâcnvjn phậjkxxn, khôvdrcng cùhrltng tiểdzequ bốksodi chấksezp nhặbkryt. Thứtidr hai làxxzh khôvdrcng muốksodn ájkejm chỉocjy cho Giang Trầizkfn quájkej nhiềihwdu, đdsrrdzeq cho Giang Trầizkfn cảtluqm thấksezy sau lưpuowng cóprcd mộtdtat chỗaext dựvmjua.

Hắpssjn vẫdzeqn muốksodn tiếvmjun thêqlgmm mộtdtat bưpuowtyptc khảtluqo sájkejt Giang Trầizkfn, nhìtyptn xem tiềihwdm lựvmjuc phájkejt triểdzeqn củaexta Giang Trầizkfn đdsrrếvmjun cùhrltng cao bao nhiêqlgmu, nhìtyptn xem Giang Trầizkfn bưpuowtyptc tiếvmjup theo sẽdwmz phájkejt triểdzeqn nhưpuow thếvmjuxxzho.

Nếvmjuu thậjkxxt làxxzh nhâcnvjn tàxxzhi, Thuấksezn lãecnpo khôvdrcng ngạnnvxi tiếvmjup tụdzeqc chúizkf ýtidr. Nếvmjuu nhưpuow chỉocjyxxzh phùhrlt dung sớtyptm nởjkej tốksodi tàxxzhn, Thuấksezn lãecnpo cũhnirng cóprcd thểdzeqhrlty thờgkewi bứtidrt ra, bỏksod mặbkryc, mặbkryc hắpssjn tựvmju sanh tựvmju diệtyptt.

jkeji nàxxzhy làxxzh cách nghĩ châcnvjn thậjkxxt củaexta Thuấksezn lãecnpo.

Chỉocjy cầizkfn cóprcd mộtdtat đdsrrưpuowgkewng hi vọjkejng, hắpssjn sẽdwmz khôvdrcng buôvdrcng tha. Nhưpuowng nếvmjuu phájkejt hiệtyptn mộtdtat tia hy vọjkejng nàxxzhy làxxzh giảtluq, Thuấksezn lãecnpo hiểdzeqn nhiêqlgmn cũhnirng sẽdwmz khôvdrcng chúizkf ýtidr quájkej nhiềihwdu.

hrlt sao đdsrrmlada phưpuowơizkfng nhưpuow Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng Vưpuowơizkfng Quốksodc, đdsrrksodi vớtypti Thuấksezn lãecnpo màxxzhprcdi, cấksezp bậjkxxc thậjkxxt sựvmjuxxzh quájkej thấksezp, khôvdrcng đdsrrájkejng hắpssjn chúizkf ýtidr.

Nếvmjuu khôvdrcng phảtluqi bởjkeji vìtypt bệtyptnh tìtyptnh củaexta Hoàxxzhng Nhi, chỉocjy sợjwrl tiếvmjup qua mộtdtat vạnnvxn năblthm, Thuấksezn lãecnpo cũhnirng khôvdrcng cóprcd khảtluqblthng đdsrrbkryt châcnvjn tớtypti mộtdtat Vưpuowơizkfng Quốksodc thếvmju tụdzeqc nhưpuow vậjkxxy.


Giang Hãecnpn Lĩhrltnh, Ba Giang Thàxxzhnh.

Từgkew khi phụdzeq tửpshx Giang Phong trởjkej vềihwd, khôvdrcng khífimb toàxxzhn bộtdta Giang gia trởjkejqlgmn thậjkxxp phầizkfn sinh đdsrrtdtang, tấksezt cảtluq Giang gia đdsrrtypt tửpshx, cóprcd thểdzeqprcdi làxxzh đdsrrxxzhn kếvmjut chưpuowa từgkewng cóprcd, nhiệtyptt tìtyptnh chưpuowa từgkewng cóprcd.

Mộtdtat trậjkxxn chiếvmjun Nhịmlad Đqqagtdta Quan, đdsrrãecnp bịmlad cảtluqi biêqlgmn thàxxzhnh vôvdrc sốksod phiêqlgmn bảtluqn, ởjkej Giang Hãecnpn Lĩhrltnh thàxxzhnh tồnzrbn tạnnvxi truyềihwdn thuyếvmjut.

vdrc sốksod phiêqlgmn bảtluqn, nhạnnvxc dạnnvxo chỉocjyprcd mộtdtat, cájkeji kia chífimbnh làxxzh Tiểdzequ Hầizkfu gia đdsrrnnvxi phájkejt thầizkfn uy, mộtdtat ngưpuowgkewi đdsrraext giữnwsp quan ảtluqi, đdsrrnnvxi chiếvmjun Long gia trăblthm vạnnvxn đdsrrnnvxi quâcnvjn tạnnvxi Nhịmlad Đqqagtdta Quan!

Giếvmjut Long Chiếvmjuu Phong, diệtyptt đdsrrtluqng đdsrrnzrb Long gia, chấksezn nhiếvmjup trăblthm vạnnvxn đdsrrnnvxi quâcnvjn. Dùhrltng sứtidrc mộtdtat mìtyptnh, ngăblthn cơizkfn sóprcdng dữnwsp, cứtidru Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng nhấksezt tộtdtac ởjkej trong nguy nan.

Mặbkryc dùhrltxxzh Giang Hãecnpn Hầizkfu Giang Phong, giờgkew phúizkft nàxxzhy khôvdrcng thừgkewa nhậjkxxn cũhnirng khôvdrcng đdsrrưpuowjwrlc, hôvdrcm nay ởjkej Giang Hãecnpn Lĩhrltnh, danh khífimb củaexta nhi tửpshx Giang Trầizkfn, tuyệtyptt đdsrrksodi làxxzh ájkejp qua Giang Phong hắpssjn.

Giang Phong tựvmju nhiêqlgmn sẽdwmz khôvdrcng bởjkeji vìtypt chúizkft sựvmjutyptnh nàxxzhy màxxzh ghen ghéyqxut. Từgkewng phụdzeq thâcnvjn, đdsrrihwdu mong con hơizkfn ngưpuowgkewi. Mỗaexti mộtdtat nam nhâcnvjn, bọjkejn hắpssjn duy nhấksezt có thêqlgm̉ tiếvmjup nhậjkxxn nam nhâcnvjn so vớtypti mìtyptnh mạnnvxnh hơizkfn, làxxzh con củaexta mìtyptnh.

Bịmlad nhi tửpshx siêqlgmu việtyptt, đdsrróprcdxxzh kiêqlgmu ngạnnvxo củaexta mỗaexti mộtdtat nam nhâcnvjn!

Giang Hãecnpn Lĩhrltnh mưpuowgkewi đdsrrnnvxi bộtdta lạnnvxc, Tửpshx Kinh bộtdta bịmlad diệtyptt, hôvdrcm nay do nhi tửpshx Giang Đqqagnzrbng Giang Vũhnir chủaext trìtypt.

Chífimbn đdsrrnnvxi bộtdta lạnnvxc khájkejc, đdsrrihwdu triệtyptt đdsrrdzeq thầizkfn phụdzeqc, ba ngàxxzhy hai lầizkfn phájkeji ngưpuowgkewi đdsrrếvmjun Ba Giang Thàxxzhnh hưpuowtyptng Giang Phong tỏksod thájkeji đdsrrtdta, nguyêqlgmn mộtdtat đdsrrájkejm vôvdrchrltng thuậjkxxn theo.

jkeji nàxxzhy cũhnirng khóprcd trájkejch bọjkejn hắpssjn, ngay cảtluq Long Đqqagjzfing Hầizkfu danh chấksezn thiêqlgmn hạnnvx, cũhnirng tiệtyptn tay liềihwdn tiêqlgmu diệtyptt. Bọjkejn hắpssjn nhữnwspng bộtdta lạnnvxc nho nhỏksodxxzhy, chẳbltdng lẽdwmzefubn dájkejm ngỗaext nghịmladch sao?

Trưpuowtyptc kia cóprcd chúizkft tiểdzequ tâcnvjm tưpuow, chúizkft cách nghĩ, ởjkej trưpuowtyptc mặbkryt thựvmjuc lựvmjuc tuyệtyptt đdsrrksodi, đdsrrihwdu ngoan ngoãecnpn dấksezu đdsrri.

Hiệtyptn tạnnvxi, phụdzeq tửpshx Giang Phong, làxxzh thiêqlgmn củaexta Giang Hãecnpn Lĩhrltnh!

hrlt phụdzeq tửpshx Giang Phong nóprcdi muốksodn khởjkeji binh tạnnvxo phảtluqn, thay Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng gia tộtdtac, quâcnvjn lâcnvjm toàxxzhn bộtdtapuowơizkfng Quốksodc, bọjkejn hắpssjn cũhnirng sẽdwmz tụdzeq tậjkxxp hưpuowjkejng ứtidrng.

itou bọjkejn hắpssjn xem ra, hiệtyptn tạnnvxi vưpuowơizkfng thấksezt suy sụdzeqp, trăblthm phếvmju đdsrrjwrli hưpuowng, dùhrlt Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng Lâcnvjn lêqlgmn đdsrràxxzhi, khôvdrcng cóprcdxxzhi thậjkxxp niêqlgmn nghỉocjy ngơizkfi lấksezy lạnnvxi sứtidrc, làxxzhblthn bảtluqn khôvdrcng dậjkxxy nổgqxmi.

Ngưpuowjwrlc lạnnvxi làxxzh Giang gia, nhưpuow mặbkryt trờgkewi ban trưpuowa, uy chấksezn thiêqlgmn hạnnvx, lúizkfc nàxxzhy thay thếvmju Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng nhấksezt tộtdtac, chắpssjc hẳbltdn thiêqlgmn hạnnvx chưpuow hầizkfu, khôvdrcng cóprcd mộtdtat nhàxxzhjkejm đdsrrksodi khájkejng, dájkejm nóprcdi hai lờgkewi.

Nhưpuowng màxxzh, tựvmjua hồnzrb phụdzeq tửpshx Giang Phong căblthn bảtluqn khôvdrcng cóprcd ýtidr nghĩhrltxxzhy. Đqqaggkewng nóprcdi phájkejt binh thay thếvmju Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng nhấksezt tộtdtac, ngay cảtluq Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng vưpuowơizkfng thấksezt phong thưpuowjkejng, cũhnirng bịmlad phụdzeq tửpshx Giang Phong từgkew chốksodi.

Ngàxxzhy đdsrróprcd, Giang Trầizkfn trảtluq Chưpuow Hầizkfu Lệtyptnh lạnnvxi cho Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng Lộtdtac, cũhnirng đdsrrãecnp tỏksod thájkeji đdsrrtdta, Giang gia hắpssjn, từgkew nay vềihwd sau cùhrltng vưpuowơizkfng thấksezt âcnvjn đdsrroạnnvxn nghĩhrlta tuyệtyptt, sẽdwmz khôvdrcng nghe hiệtyptu lệtyptnh củaexta Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng nhấksezt tộtdtac.

Mặbkryc dùhrlt Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng Lâcnvjn thưpuowjwrlng vịmlad, làxxzhvdrcng lao củaexta Giang gia. Nhưpuowng màxxzh Giang gia khôvdrcng cóprcd bấksezt kỳykdf ýtidr tứtidr nhậjkxxn phong thưpuowjkejng.

Phong thưpuowjkejng chưpuow hầizkfu đdsrrtypt nhấksezt thiêqlgmn hạnnvx, cũhnirng bịmlad Giang gia phụdzeq tửpshx cựvmju tuyệtyptt.

hnirng may, Đqqagôvdrcng Phưpuowơizkfng nhấksezt tộtdtac cũhnirng biếvmjut, bọjkejn hắpssjn căblthn bảtluqn khôvdrcng cóprcd thựvmjuc lựvmjuc đdsrri ảtluqnh hưpuowjkejng thájkeji đdsrrtdta củaexta Giang gia. Giang gia nguyệtyptn ýtidr tiếvmjup nhậjkxxn, bọjkejn hắpssjn mừgkewng rỡiviw. Giang gia khôvdrcng muốksodn tiếvmjup nhậjkxxn, bọjkejn hắpssjn cũhnirng khôvdrcng dájkejm bắpssjt buộtdtac.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.