Độc Tôn Tam Giới

Chương 195 : Tổ tôn hai người thần bí 1

    trước sau   
Chỉilsggsjq, Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh khôusmkng thểigkfpbdvenhlng đdwmxưpbdvzpcrc, Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch dĩhrjj nhiêkhcxn đdwmxi đdwmxcbybu nhậcnrqp vàgsjqo Giang Trầcbybn, đdwmxcbybu nhậcnrqp vàgsjqo mộlppst chưpbdv hầcbybu chi tửmmpv!

Lam trưpbdvenhlng lãgwdio lạnqwfi lửmmpva cháusmky đdwmxxdyg thêkhcxm dầcbybu, mỉilsga mai nójqwdi:

- Quảpoyb nhiêkhcxn khôusmkng ngoàgsjqi sởenhl liệviviu, Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch nàgsjqy sớjcvqm đdwmxãgwdijqwd cách nghĩ ăilsgn câuwkky táusmko, ràgsjqo câuwkky sung rôusmk̀i. Đaeiccbybu nhậcnrqp vàgsjqo Giang Trầcbybn, ta mộlppst chúianzt cũzpcrng khôusmkng ngoàgsjqi ýhlzr muốzvfun. Chỉilsg khôusmkng biếsfnit, hắcnlkn mang đdwmxi bao nhiêkhcxu bíjapz mậcnrqt củnszza Dưpbdvzpcrc Sưpbdv Đaeiciệvivin tớjcvqi tìnixrm nơmbfwi nưpbdvơmbfwng tựhekua?

Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh nghe xong lờrazei nàgsjqy, triệvivit đdwmxigkf nổxdygi giậcnrqn:

- Lam trưpbdvenhlng lãgwdio, ngưpbdvơmbfwi câuwkkm miệviving cho bảpoybn đdwmxiệvivin! Ngưpbdvơmbfwi còghfcn cójqwd phong đdwmxlpps củnszza mộlppst trưpbdvenhlng lãgwdio hay khôusmkng? Đaeiczvfui vớjcvqi mộlppst ngưpbdvrazei rờrazei đdwmxi, cójqwd tấiqtbt yếsfniu đdwmxzvfui chọjcvqi gay gắcnlkt nhưpbdv vậcnrqy sao? Ngưpbdvơmbfwi cójqwd nhàgsjqn rỗkhcxi đdwmxi nójqwdi mójqwdc mộlppst ngưpbdvrazei đdwmxãgwdi rờrazei đdwmxi, khôusmkng bằuwkkng đdwmxi nghĩhrjj biệvivin pháusmkp nhưpbdv thếsfnigsjqo kékzjdo dàgsjqi hợzpcrp táusmkc cùmmpvng Giang gia a!

- Ta...


Lam trưpbdvenhlng lãgwdio bịigcz quáusmkt lớjcvqn, nhưpbdvng khôusmkng dáusmkm chốzvfung đdwmxzvfui nửmmpva câuwkku. Đaeicnqwfi Đaeiciệvivin Chủnszz uy nghiêkhcxm còghfcn ởenhl đdwmxójqwd, đdwmxhlzrng nhìnixrn hắcnlkn xưpbdva nay hòghfca áusmki, mộlppst khi nổxdygi giậcnrqn, cáusmki uy thếsfni kia làgsjq rấiqtbt dọjcvqa ngưpbdvrazei.

- Nójqwdi nhảpoybm bảpoybn đdwmxiệvivin khôusmkng muốzvfun nghe nữkyuaa. Vẫhlzrn làgsjquwkku nójqwdi kia, ai cójqwd thểigkfkzjdo dàgsjqi hợzpcrp táusmkc vớjcvqi Giang gia, ngưpbdvrazei đdwmxójqwdgsjq Đaeicnqwfi Đaeiciệvivin Chủnszz kếsfni nhiệvivim. Lờrazei nójqwdi thừhlzra thãgwdii, hếsfnit thảpoyby đdwmxuwkku làgsjqjqwdi nhảpoybm, ta mộlppst mựhekuc khôusmkng nghe.

Áojdsnh mắcnlkt Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh nhìnixrn quékzjdt mộlppst vòghfcng:

- Cáusmkc ngưpbdvơmbfwi, ai nguyệvivin ýhlzr đdwmxi Giang Hãgwdin Lĩhrjjnh mộlppst chuyếsfnin?

pbdvơmbfwng Ly vốzvfun làgsjq nhảpoyby ra, bịigcz áusmknh mắcnlkt Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh nhìnixrn tớjcvqi, đdwmxcbybu nhịigczn khôusmkng đdwmxưpbdvzpcrc co rụqncvt lạnqwfi. Hắcnlkn ngưpbdvzpcrc lạnqwfi làgsjq muốzvfun đdwmxi, thếsfni nhưpbdvng màgsjq vừhlzra nghĩhrjj tớjcvqi Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch ởenhl đdwmxójqwd, hắcnlkn cũzpcrng biếsfnit, đdwmxi cũzpcrng làgsjq đdwmxi khôusmkng. Hợzpcrp táusmkc khẳxdygng đdwmxigcznh khôusmkng tiếsfnip tụqncvc đdwmxưpbdvzpcrc, nójqwdi khôusmkng chừhlzrng còghfcn đdwmxcbyby bụqncvi đdwmxiqtbt, bịigcz Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch chếsfni ngạnqwfo.

Lam trưpbdvenhlng lãgwdio bịigcz áusmknh mắcnlkt củnszza Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh quékzjdt qua, cũzpcrng đdwmxhlzr mặpniet cúianzi đdwmxcbybu, khôusmkng dáusmkm ứsfning đdwmxzvfui. Nàgsjqng càgsjqng khôusmkng cójqwd quyềuwkkn lêkhcxn tiếsfning rôusmk̀i.

gsjqng đdwmxi Giang Hãgwdin Lĩhrjjnh, cójqwd thểigkfghfcn sốzvfung trởenhl vềuwkk hay khôusmkng cũzpcrng làgsjq mộlppst huyềuwkkn niệvivim.

- Lãgwdio Nhịigcz, nếsfniu khôusmkng, ngưpbdvơmbfwi đdwmxi thửmmpv xem?

Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh nhìnixrn vềuwkk phíjapza Nhạnqwfc Quầcbybn.

Nhạnqwfc Quầcbybn mặpniet giàgsjq đdwmxhlzrkhcxn, gãgwdii gãgwdii đdwmxcbybu:

- Lãgwdio Đaeicnqwfi, ta cáusmki lãgwdio đdwmxcbybu tửmmpvgsjqy, phưpbdvơmbfwng diệvivin giao tếsfni rấiqtbt kékzjdm. Nójqwdi sau ta lớjcvqn tuổxdygi, cùmmpvng ngưpbdvrazei trẻjapz tuổxdygi khôusmkng cójqwd tiếsfning nójqwdi chung. Ta đdwmxi tìnixrm Giang Trầcbybn, thấiqtby thếsfnigsjqo cũzpcrng khôusmkng đdwmxưpbdvzpcrc tựheku nhiêkhcxn. Hắcnlkn có thêkhcx̉ gặpniep mộlppst lãgwdio đdwmxcbybu tửmmpv nhưpbdv ta sao?

Cao tầcbybng kháusmkc, bịigcz áusmknh mắcnlkt củnszza Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh đdwmxpoybo qua, mỗkhcxi mộlppst cái đdwmxuwkku cúianzi đdwmxcbybu, khôusmkng cójqwd mộlppst cáusmki nàgsjqo dáusmkm xung phong nhậcnrqn việvivic.

Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh nhẹlpps nhàgsjqng lắcnlkc đdwmxcbybu, sựhekunixrnh đdwmxếsfnin mộlppst bưpbdvjcvqc nàgsjqy, chẳxdygng lẽqhcs thậcnrqt muốzvfun hắcnlkn tựheku thâuwkkn xuấiqtbt mãgwdi?


Nhìnixrn nhìnixrn Ứgmkhng Vôusmk Ưdozhu, đdwmxlppst nhiêkhcxn con mắcnlkt Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh sáusmkng ngờrazei:

- Vôusmk Ưdozhu, nếsfniu khôusmkng, ngưpbdvơmbfwi thay Dưpbdvzpcrc Sưpbdv Đaeiciệvivin đdwmxi Giang Hãgwdin Lĩhrjjnh?

- Đaeicnqwfi Đaeiciệvivin Chủnszz, ta đdwmxãgwdi chuẩcbybn bịigcz từhlzr chứsfnic. Chuyệvivin nàgsjqy, ngưpbdvơmbfwi vẫhlzrn làgsjq nhờraze cao nhâuwkkn kháusmkc a. Hơmbfwn nữkyuaa, ta cũzpcrng hiểigkfu đdwmxưpbdvzpcrc, dùmmpvng thếsfni cụqncvc bâuwkky giờraze củnszza Dưpbdvzpcrc Sưpbdv Đaeiciệvivin, dùmmpv Đaeicnqwfi Đaeiciệvivin Chủnszz ngàgsjqi tựhekunixrnh đdwmxi, kếsfnit quảpoybzpcrng giốzvfung nhau, tay khôusmkng màgsjq vềuwkk.

gmkhng Vôusmk Ưdozhu cảpoybm thấiqtby hảpoyb giậcnrqn, hắcnlkn chứsfning kiếsfnin bọjcvqn cao tầcbybng nàgsjqy ủnszzzpcr, trong nộlppsi tâuwkkm cảpoybm thấiqtby rấiqtbt thoảpoybi máusmki. Cáusmkc ngưpbdvơmbfwi khôusmkng phảpoybi rấiqtbt biếsfnit bỏhlzr đdwmxáusmk xuốzvfung giếsfning sao? Khôusmkng phảpoybi xa láusmknh Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch sao?

Khôusmkng cójqwd Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch, cáusmkc ngưpbdvơmbfwi chơmbfwi nổxdygi sao!

Hiệvivin tạnqwfi nhưpbdv thếsfnigsjqo? Nguyêkhcxn mộlppst đdwmxáusmkm nhưpbdv ăilsgn mưpbdvjcvqp đdwmxcnlkng?

gmkhng Vôusmk Ưdozhu khôusmkng phảpoybi nhìnixrn cójqwd chúianzt hảpoybkhcx, màgsjqgsjqnixr Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch cảpoybm thấiqtby hảpoyb giậcnrqn, cảpoybm thấiqtby thốzvfung khoáusmki. Nhữkyuang ngưpbdvrazei nàgsjqy, lúianzc trưpbdvjcvqc đdwmxpoybjapzch Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch, làgsjq khôusmkng lưpbdvu tìnixrnh a.

Hiệvivin tạnqwfi nhưpbdv thếsfnigsjqo? Khôusmkng đdwmxi cầcbybu Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch, bọjcvqn hắcnlkn làgsjqgsjqm khôusmkng đdwmxưpbdvzpcrc.

Nhạnqwfc Quầcbybn vẫhlzrn cójqwd chúianzt chưpbdva từhlzr bỏhlzr ýhlzr đdwmxigcznh:

- Vôusmk Ưdozhu, ngưpbdvơmbfwi nójqwdi Giang Trầcbybn Giang Tiểigkfu Hầcbybu, thậcnrqt sựheku sẽqhcs bởenhli vìnixr Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch, màgsjq khôusmkng cùmmpvng Dưpbdvzpcrc Sưpbdv Đaeiciệvivin chúianzng ta hợzpcrp táusmkc sao? Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch làgsjq khôusmkng tệvivi, nhưpbdvng màgsjq hắcnlkn cójqwd mịigcz lựhekuc lớjcvqn nhưpbdv vậcnrqy sao? Có thêkhcx̉ ảpoybnh hưpbdvenhlng đdwmxếsfnin quyếsfnit sáusmkch củnszza Giang Tiểigkfu Hầcbybu sao?

gmkhng Vôusmk Ưdozhu cưpbdvrazei ha ha:

- Ta khôusmkng biếsfnit Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch cójqwd mịigcz lựhekuc lớjcvqn nhưpbdv vậcnrqy hay khôusmkng, nhưpbdvng màgsjq mỗkhcxi lầcbybn Giang gia gặpniep chuyệvivin khôusmkng may, cáusmki thứsfni nhấiqtbt tìnixrm, đdwmxuwkku làgsjq Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch. Lúianzc trưpbdvjcvqc Giang Hãgwdin Hầcbybu Giang Phong bịigcz tậcnrqp kíjapzch, hắcnlkn làgsjq mờrazei Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch đdwmxi chữkyuaa thưpbdvơmbfwng; lúianzc trưpbdvjcvqc Giang gia muốzvfun lui lạnqwfi, làgsjq thôusmkng qua đdwmxưpbdvrazeng đdwmxi củnszza Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch ẩcbybn nấiqtbp. Cáusmkc ngưpbdvơmbfwi nójqwdi, Giang gia đdwmxzvfui vớjcvqi Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch, đdwmxếsfnin cùmmpvng nhưpbdv thếsfnigsjqo?

Nhạnqwfc Quầcbybn cưpbdvrazei khổxdyg:


- Cáusmki nàgsjqy thậcnrqt sựhekugsjq gặpniep quỷbqtc rồifaqi. Chẳxdygng lẽqhcs, thậcnrqt sựheku phảpoybi mờrazei Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch vềuwkk?

ianzc nójqwdi lờrazei nàgsjqy, Nhạnqwfc Quầcbybn cũzpcrng cảpoybm thấiqtby xâuwkḱu hôusmk̉. Lúianzc trưpbdvjcvqc răilsgn dạnqwfy Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch, Nhạnqwfc Quầcbybn hắcnlkn cũzpcrng khôusmkng cójqwdpbdvu tìnixrnh cảpoybm gìnixr.

Mờrazei Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch trởenhl lạnqwfi, loạnqwfi lờrazei nàgsjqy cũzpcrng chỉilsgjqwd hắcnlkn da mặpniet dàgsjqy mớjcvqi dáusmkm nójqwdi ra.

Nhữkyuang ngưpbdvrazei kháusmkc, ngay cảpoybzpcrng khíjapz nhắcnlkc tớjcvqi cũzpcrng khôusmkng cójqwd. Nhấiqtbt làgsjq Lam trưpbdvenhlng lãgwdio, nghe xong lờrazei nàgsjqy, khuôusmkn mặpniet thanh mộlppst hồifaqi, bạnqwfch mộlppst hồifaqi.

- Mờrazei Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch trởenhl lạnqwfi? Chẳxdygng lẽqhcspbdvzpcrc Sưpbdv Đaeiciệvivin chúianzng ta, khôusmkng cójqwd hắcnlkn liềuwkkn sốzvfung khôusmkng đdwmxưpbdvzpcrc sao?

Lam trưpbdvenhlng lãgwdio nhịigczn khôusmkng đdwmxưpbdvzpcrc.

- Vậcnrqy ngưpbdvơmbfwi đdwmxi đdwmxi?

Nhạnqwfc Quầcbybn tứsfnic giậcnrqn.

Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh thởenhlgsjqi:

- Vôusmk Ưdozhu, mớjcvqi vừhlzra rồifaqi ngưpbdvơmbfwi nójqwdi từhlzr chứsfnic, cũzpcrng làgsjq nhấiqtbt thờrazei tứsfnic giậcnrqn. Nếsfniu khôusmkng nhưpbdv vậcnrqy, ngưpbdvơmbfwi đdwmxi Giang gia, nếsfniu nhưpbdvjqwd thểigkf thuyếsfnit phụqncvc Giang gia, ngưpbdvơmbfwi trựhekuc tiếsfnip thăilsgng làgsjqm Tam Đaeiciệvivin Chủnszz.

Nhữkyuang ngưpbdvrazei kháusmkc đdwmxi, đdwmxuwkku khôusmkng đdwmxưpbdvzpcrc. Ứgmkhng Vôusmk Ưdozhu cùmmpvng Kiềuwkku Bạnqwfch Thạnqwfch làgsjq bằuwkkng hữkyuau, chỉilsgjqwd hắcnlkn đdwmxi, mớjcvqi cójqwd mộlppst đdwmxưpbdvrazeng cơmbfw hộlppsi.

pbdvơmbfwng Ly nghe vậcnrqy, trong mắcnlkt bắcnlkn ra mộlppst đdwmxnqwfo hàgsjqo quang nhưpbdv đdwmxlppsc xàgsjq.

- Đaeicnqwfi Đaeiciệvivin Chủnszz, nhưpbdv vậcnrqy khôusmkng côusmkng bìnixrnh? Hắcnlkn mộlppst trưpbdvenhlng lãgwdio bàgsjqi danh thấiqtbp, thoáusmkng cáusmki nhảpoyby lêkhcxn tớjcvqi vịigcz tríjapz Tam Đaeiciệvivin Chủnszz, cáusmki nàgsjqy... Cáusmki nàgsjqy khôusmkng côusmkng bìnixrnh! Ta khôusmkng phụqncvc.


Trong nộlppsi tâuwkkm Vưpbdvơmbfwng Ly hờrazen dỗkhcxi, côusmkng khai kêkhcxu la.

Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh lạnqwfnh lùmmpvng nójqwdi:

- Nếsfniu nhưpbdv ngưpbdvơmbfwi cójqwd thểigkf, ta liềuwkkn trựhekuc tiếsfnip bổxdyg nhiệvivim ngưpbdvơmbfwi làgsjqm kếsfni nhiệvivim Đaeicnqwfi Đaeiciệvivin Chủnszz. Ngưpbdvơmbfwi cójqwd thểigkf sao?

pbdvơmbfwng Ly cắcnlkn răilsgng, hai mắcnlkt đdwmxhlzr bừhlzrng, muốzvfun đdwmxáusmkp ứsfning, lạnqwfi tựheku biếsfnit khôusmkng cójqwd bổxdygn sựhekugsjqy.

gmkhng Vôusmk Ưdozhu khoáusmkt tay áusmko:

- Đaeicnqwfi Đaeiciệvivin Chủnszz, cáusmkc ngưpbdvơmbfwi khôusmkng cầcbybn giằuwkkng co. Ta sẽqhcs đdwmxi Giang Hãgwdin Lĩhrjjnh, nhưpbdvng làgsjq đdwmxi thăilsgm bằuwkkng hữkyuau cũzpcr. Sựhekunixrnh Dưpbdvzpcrc Sưpbdv Đaeiciệvivin, cùmmpvng ta khôusmkng quan hệvivi. Cáusmkc ngưpbdvơmbfwi... nhìnixrn xem xửmmpvhlzr a!

jqwdi xong, Ứgmkhng Vôusmk Ưdozhu đdwmxpniet lệvivinh bàgsjqi Trưpbdvenhlng Lãgwdio lêkhcxn bàgsjqn, quay ngưpbdvrazei lưpbdvjcvqt đdwmxi. Ứgmkhng Vôusmk Ưdozhu cũzpcrng nhìnixrn thấiqtbu rôusmk̀i, biếsfnit rõhekuenhlpbdvzpcrc Sưpbdv Đaeiciệvivin, nộlppsi chiếsfnin vôusmkmmpvng vôusmk tậcnrqn, nhấiqtbt đdwmxigcznh khôusmkng cójqwd vịigcz tríjapz củnszza hắcnlkn.

mmpv hắcnlkn có thêkhcx̉ hoàgsjqn thàgsjqnh nhiệvivim vụqncvgsjqy, cójqwd loạnqwfi ngưpbdvrazei nhưpbdv Nhạnqwfc Quầcbybn, Vưpbdvơmbfwng Ly cùmmpvng Lam trưpbdvenhlng lãgwdio, tiềuwkkn đdwmxifaq củnszza Ứgmkhng Vôusmk Ưdozhu hắcnlkn cũzpcrng sẽqhcspoybm đdwmxnqwfm.

Cho nêkhcxn, so vớjcvqi bịigcz bọjcvqn hắcnlkn xa láusmknh, còghfcn khôusmkng bằuwkkng tiêkhcxu sáusmki ly khai!

Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh miệviving cójqwd chúianzt giậcnrqt giậcnrqt, cuốzvfui cùmmpvng lạnqwfi khôusmkng nójqwdi gìnixr thêkhcxm. Đaeiclppst nhiêkhcxn cảpoybm giáusmkc đdwmxưpbdvzpcrc cảpoyb ngưpbdvrazei khôusmkng còghfcn lựhekuc, hứsfning thúianz hếsfnit thờrazei, khoáusmkt tay áusmko, chỉilsgjqwdi hai chữkyua:

- Tan họjcvqp.

...

Trong mậcnrqt thấiqtbt Dưpbdvzpcrc Sưpbdv Đaeiciệvivin, Thuấiqtbn lãgwdio cùmmpvng thiếsfniu nữkyua thầcbybn bíjapz Hoàgsjqng Nhi kia, mộlppst cáusmki đdwmxsfning, mộlppst cáusmki ngồifaqi, nhưpbdvng lạnqwfi đdwmxem hếsfnit thảpoyby hưpbdvjcvqng đdwmxi củnszza hộlppsi nghịigcz cao tầcbybng Dưpbdvzpcrc Sưpbdv Đaeiciệvivin, nghe thanh thanh sởenhl sởenhl.

- Tìnixrnh trạnqwfng vôusmk vọjcvqng, Tốzvfung Thiêkhcxn Tinh nàgsjqy tíjapznh cáusmkch thủnszz đdwmxoạnqwfn cũzpcrng khôusmkng tệvivi, chỉilsg tiếsfnic, thờrazei khắcnlkc mấiqtbu chốzvfut, thiếsfniu mộlppst chúianzt quyếsfnit đdwmxusmkn a.

Thuấiqtbn lãgwdio nhẹlpps nhàgsjqng thởenhlgsjqi.

Hoàgsjqng Nhi thiếsfniu nữkyua kia mặpniec xiêkhcxm y xanh nhạnqwft, đdwmxsfning ởenhl cửmmpva sổxdyg, ởenhlgsjqi cọjcvqng hoa cỏhlzr tầcbybm đdwmxójqwd khuấiqtby đdwmxlppsng, đdwmxôusmki con ngưpbdvơmbfwi thanh thuầcbybn, lộlpps ra chăilsgm chúianz, đdwmxlppsp nhưpbdv tranh vẽqhcs.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.