Độc Tôn Tam Giới

Chương 194 : Nguy cơ sau lưng đắc ý 2

    trước sau   
Từgrub chứurdwc? Lạqsaoi mộlhedt cao tầimwfng muốrhprn ly khai?

wvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn ngoạqsaoi trừgrubwvtuơmpafng Ly nhấqsaot pháxkrpi, dùjqqr sao cũwkyrng khôucnpng córvhs thiếinplu đcmtqhhjnng trung lậynblp. Nghe Ứjwzwng Vôucnp Ưhuxiu cũwkyrng muốrhprn từgrub chứurdwc, đcmtqzojcu cảhhjnm thấqsaoy kinh ngạqsaoc, đcmtqndfgng thờzdrei cũwkyrng ẩwkyrn ẩwkyrn cảhhjnm thấqsaoy khôucnpng ổynbln.

syuyxkrpi gìsyuy thờzdrei đcmtqiểituom Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn thoạqsaot nhìsyuyn pháxkrpt triểituon khôucnpng ngừgrubng, lạqsaoi liêructn tiếinplp córvhs ngưwvtuzdrei muốrhprn đcmtqi?

Chẳxbnzng lẽzdrervhsi, Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn thựructc xảhhjny ra vấqsaon đcmtqzojcsyuy sao?

- Từgrub chứurdwc? Ha ha, còofamn khôucnpng bằxkrpng nórvhsi ngưwvtuơmpafi lăxgcvn lộlhedn khôucnpng nổynbli a?

Lam trưwvtulmfdng lãofamo cưwvtuzdrei lạqsaonh.


- Khôucnpng córvhs chủituo tửkhyl Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch cho ngưwvtuơmpafi chỗynbl dựructa, ngưwvtuơmpafi ởlmfdwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn khôucnpng córvhs vịurdw trímobe a? Nórvhsi chuyệenrbn giậynblt gâynbln, trưwvtuydwxc khi đcmtqi còofamn muốrhprn cho Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn thêructm loạqsaon đcmtqúgnxrng khôucnpng?

jwzwng Vôucnp Ưhuxiu lạqsaonh lùjqqrng cưwvtuzdrei cưwvtuzdrei, áxkrpnh mắcmtqt khôucnpng sợlhfhofami, bìsyuynh thảhhjnn đcmtqhhjno qua toàunsln trưwvtuzdreng:

- Chưwvtu vịurdw, Ứjwzwng Vôucnp Ưhuxiu ta khôucnpng thẹkxdzn vớydwxi lưwvtuơmpafng tâynblm, cùjqqrng nữyerm nhâynbln nàunsly đcmtqqsaou mồndfgm méinplp, hoàunsln toàunsln chímobenh xáxkrpc córvhs chút nhàunslm cháxkrpn. Ta cuốrhpri cùjqqrng chỉouptrvhsi mộlhedt câynblu, Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch ly khai, ba loạqsaoi đcmtqan dưwvtulhfhc kia liềzojcn ngừgrubng sảhhjnn xuấqsaot. Chúgnxrng ta nhậynbln đcmtqưwvtulhfhc tấqsaot cảhhjn đcmtqơmpafn đcmtqzqmvt hàunslng, đcmtqzojcu phảhhjni lui lạqsaoi. Danh tiếinplng củituoa Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn chúgnxrng ta, cũwkyrng sẽzdre bịurdw trùjqqrng kímobech nghiêructm trọymhfng. Ởouptwvtuydwxi loạqsaoi cụgrerc diệenrbn nàunsly, cáxkrpc ngưwvtuơmpafi vâynbḷy mà khôucnpng nghĩhpfo xửkhylsokj hậynblu quảhhjn nhưwvtu thếinplunslo, còofamn mộlhedt lòofamng nghĩhpfo khuếinplch trưwvtuơmpafng thếinpl lựructc. Rốrhprt cuộlhedc làunsl bọymhfn hắcmtqn khôucnpng córvhs đcmtqimwfu órvhsc, hay làunsl ta quáxkrp quan tâynblm?

jwzwng Vôucnp Ưhuxiu muốrhprn đcmtqi, cũwkyrng khôucnpng córvhs kiêructng kịurdwsyuy, córvhssyuy đcmtqzojcu nórvhsi thẳxbnzng, nhưwvtung lạqsaoi làunslm cho hiệenrbn trưwvtuzdreng mộlhedt mảhhjnnh lặzqmvng yêructn.

Vấqsaon đcmtqzojc Tốrhprng Thiêructn Tinh lo lắcmtqng nhấqsaot, rốrhprt cụgrerc bịurdwjwzwng Vôucnp Ưhuxiu nórvhsi ra.

- Cáxkrpi gìsyuy? Ngưwvtuơmpafi nórvhsi làunsl Thầimwfn Túgnxr Tạqsaoo Hórvhsa Đlmfdan? Còofamn córvhs Thưwvtuơmpafng Hảhhjni Đlmfdan cùjqqrng Nhấqsaot Phậynblt Táxkrpn? Ba đcmtqan phưwvtuơmpafng nàunsly, chẳxbnzng lẽzdre Đlmfdqsaoi Đlmfdiệenrbn Chủituowkyrng khôucnpng biếinplt?

- Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch thậynblt khôucnpng ngờzdreunslng tưwvtu? Đlmfdâynbly quảhhjn thựructc làunsl...

- Khôucnpng phảhhjni đcmtqâynblu? Nhiềzojcu đcmtqơmpafn đcmtqzqmvt hàunslng nhưwvtu vậynbly, cáxkrpi kia đcmtqzojcu làunsl thếinpl lựructc cựruct đcmtqimwfu Vưwvtuơmpafng Quốrhprc, nhàunslunslo cũwkyrng khôucnpng dễndfg đcmtqcmtqc tộlhedi a!

- Đlmfdqsaoi Đlmfdiệenrbn Chủituo, cáxkrpi nàunsly córvhs thậynblt khôucnpng? Cáxkrpi nàunsly... Cáxkrpi nàunsly cũwkyrng quáxkrp khoa trưwvtuơmpafng đcmtqi?

Tốrhprng Thiêructn Tinh than nhẹkxdz mộlhedt tiếinplng:

- Tạqsaoi sao ta phảhhjni hỏlhfhi vấqsaon đcmtqzojc thứurdw hai, làunsl đcmtqqsaoo lýsokjunsly. Ba loạqsaoi đcmtqan phưwvtuơmpafng, đcmtqímobech thậynblt chỉouptrvhs Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch nắcmtqm giữyerm. Ta làunslm Đlmfdqsaoi Đlmfdiệenrbn Chủituo, cũwkyrng khôucnpng córvhs nhúgnxrng tay.

Tấqsaot cảhhjn mọymhfi ngưwvtuzdrei Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn ngâynbly dạqsaoi. Bọymhfn hắcmtqn cho tớydwxi nay, đcmtqzojcu coi Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch làunsl ngưwvtuzdrei Đlmfdqsaoi Đlmfdiệenrbn Chủituo đcmtqzojc bạqsaot lêructn.

Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch phụgrer tráxkrpch luyệenrbn chếinpl ba loạqsaoi đcmtqan dưwvtulhfhc nàunsly, nhưwvtu vậynbly Đlmfdqsaoi Đlmfdiệenrbn Chủituo đcmtqưwvtuơmpafng nhiêructn cũwkyrng nêructn biếinplt.


Đlmfdâynbly làunsl mộlhedt loạqsaoi tưwvtu duy theo quáxkrpn tímobenh.

unsljwzwng Vôucnp Ưhuxiu, thìsyuyunsln nhẫvbxdn đcmtqâynblm pháxkrp mộlhedng tưwvtulmfdng hãofamo huyềzojcn củituoa bọymhfn hắcmtqn!

Ba loạqsaoi Linh Dưwvtulhfhc, ngay cảhhjn Đlmfdqsaoi Đlmfdiệenrbn Chủituowkyrng khôucnpng córvhs nắcmtqm giữyerm!

Đlmfdâynbly khôucnpng thểituo nghi ngờzdreunsl sấqsaom séinplt giữyerma trờzdrei quang!

Nhữyermng cáxkrpi gọymhfi làunsl khuếinplch trưwvtuơmpafng, cáxkrpi gọymhfi làunsl quy môucnp mởlmfd rộlhedng kia, đcmtqzojcu làunsl thàunslnh lậynblp trêructn cơmpaf sởlmfd ba loạqsaoi đcmtqan dưwvtulhfhc nàunsly. Khôucnpng córvhs ba loạqsaoi đcmtqan dưwvtulhfhc nàunsly, Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn cùjqqrng trưwvtuydwxc kia córvhsxkrpi gìsyuy kháxkrpc nhau? Dựructa vàunslo tàunsli lựructc gìsyuy đcmtqi khuếinplch trưwvtuơmpafng?

Choáxkrpng váxkrpng, ngay cảhhjnwvtuơmpafng Ly cũwkyrng córvhs chúgnxrt choáxkrpng váxkrpng.

Nhạqsaoc Quầimwfn cũwkyrng choáxkrpng váxkrpng, thìsyuy thàunslo nórvhsi:

- Đlmfdqsaoi Đlmfdiệenrbn Chủituo, cáxkrpi hợlhfhp táxkrpc nàunsly, khôucnpng phảhhjni cùjqqrng Giang Hãofamn Hầimwfu Tiểituou Hầimwfu gia kýsokj sao? Chỉoupt cầimwfn chúgnxrng ta tiếinplp tụgrerc cùjqqrng Giang Tiểituou Hầimwfu hợlhfhp táxkrpc...

Tốrhprng Thiêructn Tinh cưwvtuzdrei khổynbl:

- Cùjqqrng Giang Tiểituou Hầimwfu hợlhfhp táxkrpc? Nórvhsi dễndfgunslng, chẳxbnzng lẽzdrexkrpc ngưwvtuơmpafi khôucnpng córvhs nhìsyuyn ra? Hàunslnh đcmtqlhedng bâynbly giờzdre củituoa Giang gia rấqsaot cổynbl quáxkrpi sao? Cáxkrpi nàunsly rõunslunslng cho thấqsaoy xu thếinpl muốrhprn nhạqsaot ra khỏlhfhi Đlmfdôucnpng Phưwvtuơmpafng Vưwvtuơmpafng Quốrhprc.

- Đlmfdúgnxrng vậynbly a, ta nghe nórvhsi, Đlmfdôucnpng Phưwvtuơmpafng nhấqsaot tộlhedc muốrhprn tâynbln lậynblp Tứurdw đcmtqqsaoi chưwvtu hầimwfu, Giang gia đcmtqưwvtulhfhc đcmtqzojc danh thàunslnh đcmtqenrb nhấqsaot chưwvtu hầimwfu, nhưwvtung lạqsaoi bịurdw Giang gia từgrub chốrhpri.

- Giang gia nàunsly, có thêruct̉ diệenrbt Long Đlmfdxkrpng Hầimwfu, háxkrp sẽzdre đcmtqituo ýsokj mộlhedt danh hàunslo đcmtqenrb nhấqsaot chưwvtu hầimwfu? Chẳxbnzng lẽzdre? Giang gia cũwkyrng córvhsofamng khôucnpng thầimwfn phụgrerc?

Tốrhprng Thiêructn Tinh tâynblm phiềzojcn ýsokj loạqsaon, khoáxkrpt tay chặzqmvn lạqsaoi:


- Đlmfdgrubng nórvhsi nhữyermng tin đcmtqndfgn thấqsaot thiệenrbt kia. Cửkhyl đcmtqlhedng lầimwfn nàunsly củituoa Giang gia làunsl khôucnpng muốrhprn đcmtqi theo górvhst Long gia, tráxkrpnh hiềzojcm nghi côucnpng cao chấqsaon chủ. Hơmpafn nữyerma, Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn chúgnxrng ta, córvhs thểituo đcmtqưwvtulhfhc Giang gia coi trọymhfng, làunslsyuy Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch.

Lam trưwvtulmfdng lãofamo nghĩhpfo tớydwxi Giang Trầimwfn, trong đcmtqimwfu liềzojcn córvhs chúgnxrt khórvhs chịurdwu. Lầimwfn thứurdw nhấqsaot Giang Trầimwfn đcmtqếinpln Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn, rấqsaot khôucnpng cho nàunslng mặzqmvt mũwkyri a.

Vềzojc sau bởlmfdi vìsyuy hợlhfhp táxkrpc, Lam trưwvtulmfdng lãofamo phảhhjni nhịurdwn.

ucnpm nay nghe Tốrhprng Thiêructn Tinh nórvhsi nhưwvtu vậynbly, vộlhedi nórvhsi:

- Chúgnxrng ta córvhssokj hợlhfhp đcmtqndfgng, nếinplu Giang gia hắcmtqn xéinpl bỏlhfh hợlhfhp đcmtqndfgng, chúgnxrng ta córvhs thểituoxkrpo bọymhfn hắcmtqn, córvhs thểituoructu cầimwfu bồndfgi thưwvtuzdreng!

jwzwng Vôucnp Ưhuxiu lạqsaonh lùjqqrng bậynblt cưwvtuzdrei, Lam trưwvtulmfdng lãofamo nàunsly đcmtqituo ngu ngốrhprc a. Cáxkrpi hợlhfhp đcmtqndfgng kia làunslwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn cầimwfu Giang Trầimwfn kýsokj. Ởoupt trong hợlhfhp đcmtqndfgng nàunsly, có thêruct̉ lưwvtuu lạqsaoi tay cầimwfm cho ngưwvtuơmpafi đcmtqi cáxkrpo sao?

Cầimwfu ngưwvtuzdrei ta kýsokj hợlhfhp đcmtqndfgng, ngưwvtuzdrei ta có thêruct̉ đcmtqàunslo bẫvbxdy rậynblp cho mìsyuynh sao? Còofamn khôucnpng phảhhjni muốrhprn rúgnxrt lui liềzojcn rúgnxrt lui? Cáxkrpo trạqsaong? Bồndfgi thưwvtuzdreng? Nữyerm nhâynbln nàunsly thậynblt đcmtqúgnxrng làunsl khôucnpng phảhhjni ngu ngốrhprc bìsyuynh thưwvtuzdreng.

Nhạqsaoc Quầimwfn cũwkyrng ngâynbly ra nhưwvtu phỗynblng, thẹkxdzn mặzqmvt cưwvtuzdrei cưwvtuzdrei:

- Nórvhsi nhưwvtu vậynbly, mấqsaou chốrhprt vẫvbxdn làunsllmfd trêructn ngưwvtuzdrei Giang Tiểituou Hầimwfu. Chúgnxrng ta thậynblt đcmtqúgnxrng làunsl phảhhjni đcmtqi đcmtqúgnxrt lórvhst nịurdwnh bợlhfh Giang gia a.

Tốrhprng Thiêructn Tinh phiềzojcn muộlhedn cưwvtuzdrei khổynbl, nịurdwnh bợlhfh Giang gia? Vậynbly Giang gia cũwkyrng phảhhjni cho ngưwvtuơmpafi cơmpaf hộlhedi nàunsly mớydwxi đcmtqưwvtulhfhc. Nếinplu nhưwvtu Giang gia thậynblt sựruct đcmtqituo ýsokjxkrpi hợlhfhp táxkrpc nàunsly, hơmpafn mộlhedt tháxkrpng thờzdrei gian trôucnpi qua rôucnp̀i, Giang gia nhưwvtu thếinplunslo cũwkyrng sẽzdre pháxkrpi đcmtqqsaoi biểituou đcmtqếinpln?

Giang gia ngay cảhhjn hạqsao nhâynbln cũwkyrng khôucnpng pháxkrpi tớydwxi, đcmtqiềzojcu nàunsly nórvhsi rõunsl Giang gia đcmtqrhpri vớydwxi hợlhfhp táxkrpc nàunsly căxgcvn bảhhjnn khôucnpng córvhs bao nhiêructu hứurdwng thúgnxr.

- Đlmfdqsaoi Đlmfdiệenrbn Chủituo, nếinplu khôucnpng, chúgnxrng ta pháxkrpi ngưwvtuzdrei đcmtqi Giang Hãofamn Lĩhpfonh?

wvtuơmpafng Ly thăxgcvm dòofam hỏlhfhi.


- Pháxkrpi ai? Ngưwvtuơmpafi nguyệenrbn ýsokj đcmtqi khôucnpng?

Tốrhprng Thiêructn Tinh hỏlhfhi.

wvtuơmpafng Ly vỗynbl ngựructc:

- Sựruct do ngưwvtuzdrei làunslm. Mặzqmvc dùjqqr nhưwvtung nhiệenrbm vụgrerunsly córvhs chút khórvhs, nhưwvtung màunslsyuywvtuơmpafng lai Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn, Vưwvtuơmpafng Ly ta nguyệenrbn ýsokj thửkhyl xem.

Quyếinplt tâynblm thậynblt làunsl tốrhprt, Tốrhprng Thiêructn Tinh cũwkyrng khôucnpng đcmtqàunslnh lòofamng cựruct tuyệenrbt, đcmtqang muốrhprn đcmtqáxkrpp ứurdwng, lạqsaoi khôucnpng nghĩhpfojwzwng Vôucnp Ưhuxiu ởlmfd mộlhedt bêructn cưwvtuzdrei nhạqsaot nórvhsi:

- Lầimwfn nàunsly Tứurdw Đlmfdiệenrbn Chủituo đcmtqi, nếinplu nhưwvtu nhìsyuyn thấqsaoy Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch, phảhhjni đcmtqrhpri mặzqmvt nhưwvtu thếinplunslo?

- Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch?

Tấqsaot cảhhjn mọymhfi ngưwvtuzdrei đcmtqzojcu thấqsaot kinh, sau khi Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch rờzdrei khỏlhfhi, hưwvtuydwxng đcmtqi khôucnpng rõunsl, chẳxbnzng lẽzdrervhsi, làunslsyuym Giang Hãofamn Hầimwfu phủituowvtuơmpafng tựructa?

Ngay cảhhjn Tốrhprng Thiêructn Tinh, cũwkyrng córvhs chúgnxrt ímobet giậynblt mìsyuynh.

- Vôucnp Ưhuxiu, ngưwvtuơmpafi nórvhsi làunsl, Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch ởlmfd Giang Hãofamn Lĩhpfonh?

Tốrhprng Thiêructn Tinh nghiêructm nghịurdw hỏlhfhi.

- Đlmfdúgnxrng vậynbly, trưwvtuydwxc khi hắcmtqn từgrub chứurdwc, đcmtqãofam từgrubng nórvhsi vớydwxi ta. Hắcmtqn ly khai Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn, liềzojcn tìsyuym Giang Trầimwfn, sẽzdre khôucnpng đcmtqi đcmtqurdwa phưwvtuơmpafng kháxkrpc.

jwzwng Vôucnp Ưhuxiu than nhẹkxdz.

- Cáxkrpi nàunsly...

Toàunsln trưwvtuzdreng đcmtqzojcu choáxkrpng váxkrpng.

Nếinplu nhưwvtu Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch ởlmfd Giang Hãofamn Lĩhpfonh, cáxkrpi kia nórvhsi rõunsl hắcmtqn vàunsl Giang Trầimwfn quan hệenrb khôucnpng phảhhjni chuyệenrbn đcmtqùjqqra. Lúgnxrc nàunsly, Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn pháxkrpi ngưwvtuzdrei đcmtqi, đcmtqórvhsunsl tựructwvtuydwxc lấqsaoy nhụgrerc!

Lầimwfn nàunsly, ngay cảhhjn Nhịurdw Đlmfdiệenrbn Chủituo Nhạqsaoc Quầimwfn cũwkyrng choáxkrpng váxkrpng.

- Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch, vâynbḷy mà cùjqqrng Giang Trầimwfn quan hệenrb mậynblt thiếinplt nhưwvtu vậynbly?

Tốrhprng Thiêructn Tinh cũwkyrng bấqsaot ngờzdre, Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch làunsl hắcmtqn mộlhedt tay bồndfgi dưwvtuenrbng, hắcmtqn biếinplt rõunsl cảhhjnm tìsyuynh củituoa Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch đcmtqrhpri vớydwxi Dưwvtulhfhc Sưwvtu Đlmfdiệenrbn.

Ngàunsly đcmtqórvhs cao tầimwfng hộlhedi nghịurdw, cơmpaf hồndfg tấqsaot cảhhjn mọymhfi ngưwvtuzdrei muốrhprn giao Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch cho Long gia, đcmtqâynbly đcmtqãofam tổynbln thưwvtuơmpafng cảhhjnm tìsyuynh củituoa Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch, đcmtqituo cho Kiềzojcu Bạqsaoch Thạqsaoch tuyệenrbt vọymhfng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.