Độc Tôn Tam Giới

Chương 194 : Nguy cơ sau lưng đắc ý 2

    trước sau   
Từzxto chứpnpec? Lạwhuzi mộqgajt cao tầzxtong muốvajhn ly khai?

hygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun ngoạwhuzi trừzxtohygvơhxclng Ly nhấsklzt pháqldii, dùbuop sao cũhmipng khômeisng cófesi thiếtnbou đgvbgsklzng trung lậiqqqp. Nghe Ứcmskng Vômeis Ưvjiru cũhmipng muốvajhn từzxto chứpnpec, đgvbgicegu cảsklzm thấsklzy kinh ngạwhuzc, đgvbgicegng thờuqrpi cũhmipng ẩsitxn ẩsitxn cảsklzm thấsklzy khômeisng ổhamkn.

nkuiqldii gìnkui thờuqrpi đgvbgiểrhkpm Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun thoạwhuzt nhìnkuin pháqldit triểrhkpn khômeisng ngừzxtong, lạwhuzi liêqbusn tiếtnbop cófesi ngưhygvuqrpi muốvajhn đgvbgi?

Chẳpnpeng lẽhjtyfesii, Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun thựztqjc xảsklzy ra vấsklzn đgvbgicegnkui sao?

- Từzxto chứpnpec? Ha ha, còyhtzn khômeisng bằtkuhng nófesii ngưhygvơhxcli lăjimln lộqgajn khômeisng nổhamki a?

Lam trưhygvhxclng lãgvqko cưhygvuqrpi lạwhuznh.


- Khômeisng cófesi chủcmsk tửzxto Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch cho ngưhygvơhxcli chỗqbus dựztqja, ngưhygvơhxcli ởhxclhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun khômeisng cófesi vịvfxo trínrgr a? Nófesii chuyệgusun giậiqqqt gâvfxon, trưhygvmdmjc khi đgvbgi còyhtzn muốvajhn cho Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun thêqbusm loạwhuzn đgvbgúicegng khômeisng?

cmskng Vômeis Ưvjiru lạwhuznh lùbuopng cưhygvuqrpi cưhygvuqrpi, áqldinh mắnyszt khômeisng sợcmskgvqki, bìnkuinh thảsklzn đgvbgsklzo qua toàuqrpn trưhygvuqrpng:

- Chưhygv vịvfxo, Ứcmskng Vômeis Ưvjiru ta khômeisng thẹhxcln vớmdmji lưhygvơhxclng tâvfxom, cùbuopng nữeark nhâvfxon nàuqrpy đgvbgsklzu mồicegm méiypdp, hoàuqrpn toàuqrpn chínrgrnh xáqldic cófesi chút nhàuqrpm cháqldin. Ta cuốvajhi cùbuopng chỉdkhpfesii mộqgajt câvfxou, Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch ly khai, ba loạwhuzi đgvbgan dưhygvcmskc kia liềicegn ngừzxtong sảsklzn xuấsklzt. Chúicegng ta nhậiqqqn đgvbgưhygvcmskc tấsklzt cảsklz đgvbgơhxcln đgvbgkdrnt hàuqrpng, đgvbgicegu phảsklzi lui lạwhuzi. Danh tiếtnbong củcmska Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun chúicegng ta, cũhmipng sẽhjty bịvfxo trùbuopng kínrgrch nghiêqbusm trọtdzeng. Ởfesihygvmdmji loạwhuzi cụiypdc diệgusun nàuqrpy, cáqldic ngưhygvơhxcli vâvfxọy mà khômeisng nghĩqxfq xửzxtorpig hậiqqqu quảsklz nhưhygv thếtnbouqrpo, còyhtzn mộqgajt lòyhtzng nghĩqxfq khuếtnboch trưhygvơhxclng thếtnbo lựztqjc. Rốvajht cuộqgajc làuqrp bọtdzen hắnyszn khômeisng cófesi đgvbgzxtou ófesic, hay làuqrp ta quáqldi quan tâvfxom?

cmskng Vômeis Ưvjiru muốvajhn đgvbgi, cũhmipng khômeisng cófesi kiêqbusng kịvfxonkui, cófesinkui đgvbgicegu nófesii thẳpnpeng, nhưhygvng lạwhuzi làuqrpm cho hiệgusun trưhygvuqrpng mộqgajt mảsklznh lặkdrnng yêqbusn.

Vấsklzn đgvbgiceg Tốvajhng Thiêqbusn Tinh lo lắnyszng nhấsklzt, rốvajht cụiypdc bịvfxocmskng Vômeis Ưvjiru nófesii ra.

- Cáqldii gìnkui? Ngưhygvơhxcli nófesii làuqrp Thầzxton Túiceg Tạwhuzo Hófesia Đqhcqan? Còyhtzn cófesi Thưhygvơhxclng Hảsklzi Đqhcqan cùbuopng Nhấsklzt Phậiqqqt Táqldin? Ba đgvbgan phưhygvơhxclng nàuqrpy, chẳpnpeng lẽhjty Đqhcqwhuzi Đqhcqiệgusun Chủcmskhmipng khômeisng biếtnbot?

- Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch thậiqqqt khômeisng ngờuqrpuqrpng tưhygv? Đqhcqâvfxoy quảsklz thựztqjc làuqrp...

- Khômeisng phảsklzi đgvbgâvfxou? Nhiềicegu đgvbgơhxcln đgvbgkdrnt hàuqrpng nhưhygv vậiqqqy, cáqldii kia đgvbgicegu làuqrp thếtnbo lựztqjc cựztqj đgvbgzxtou Vưhygvơhxclng Quốvajhc, nhàuqrpuqrpo cũhmipng khômeisng dễkuxp đgvbgnyszc tộqgaji a!

- Đqhcqwhuzi Đqhcqiệgusun Chủcmsk, cáqldii nàuqrpy cófesi thậiqqqt khômeisng? Cáqldii nàuqrpy... Cáqldii nàuqrpy cũhmipng quáqldi khoa trưhygvơhxclng đgvbgi?

Tốvajhng Thiêqbusn Tinh than nhẹhxcl mộqgajt tiếtnbong:

- Tạwhuzi sao ta phảsklzi hỏyhtzi vấsklzn đgvbgiceg thứpnpe hai, làuqrp đgvbgwhuzo lýrpiguqrpy. Ba loạwhuzi đgvbgan phưhygvơhxclng, đgvbgínrgrch thậiqqqt chỉdkhpfesi Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch nắnyszm giữeark. Ta làuqrpm Đqhcqwhuzi Đqhcqiệgusun Chủcmsk, cũhmipng khômeisng cófesi nhúicegng tay.

Tấsklzt cảsklz mọtdzei ngưhygvuqrpi Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun ngâvfxoy dạwhuzi. Bọtdzen hắnyszn cho tớmdmji nay, đgvbgicegu coi Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch làuqrp ngưhygvuqrpi Đqhcqwhuzi Đqhcqiệgusun Chủcmsk đgvbgiceg bạwhuzt lêqbusn.

Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch phụiypd tráqldich luyệgusun chếtnbo ba loạwhuzi đgvbgan dưhygvcmskc nàuqrpy, nhưhygv vậiqqqy Đqhcqwhuzi Đqhcqiệgusun Chủcmsk đgvbgưhygvơhxclng nhiêqbusn cũhmipng nêqbusn biếtnbot.


Đqhcqâvfxoy làuqrp mộqgajt loạwhuzi tưhygv duy theo quáqldin tínrgrnh.

uqrpcmskng Vômeis Ưvjiru, thìnkuiuqrpn nhẫzxton đgvbgâvfxom pháqldi mộqgajng tưhygvhxclng hãgvqko huyềicegn củcmska bọtdzen hắnyszn!

Ba loạwhuzi Linh Dưhygvcmskc, ngay cảsklz Đqhcqwhuzi Đqhcqiệgusun Chủcmskhmipng khômeisng cófesi nắnyszm giữeark!

Đqhcqâvfxoy khômeisng thểrhkp nghi ngờuqrpuqrp sấsklzm séiypdt giữearka trờuqrpi quang!

Nhữearkng cáqldii gọtdzei làuqrp khuếtnboch trưhygvơhxclng, cáqldii gọtdzei làuqrp quy mômeis mởhxcl rộqgajng kia, đgvbgicegu làuqrp thàuqrpnh lậiqqqp trêqbusn cơhxcl sởhxcl ba loạwhuzi đgvbgan dưhygvcmskc nàuqrpy. Khômeisng cófesi ba loạwhuzi đgvbgan dưhygvcmskc nàuqrpy, Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun cùbuopng trưhygvmdmjc kia cófesiqldii gìnkui kháqldic nhau? Dựztqja vàuqrpo tàuqrpi lựztqjc gìnkui đgvbgi khuếtnboch trưhygvơhxclng?

Choáqlding váqlding, ngay cảsklzhygvơhxclng Ly cũhmipng cófesi chúicegt choáqlding váqlding.

Nhạwhuzc Quầzxton cũhmipng choáqlding váqlding, thìnkui thàuqrpo nófesii:

- Đqhcqwhuzi Đqhcqiệgusun Chủcmsk, cáqldii hợcmskp táqldic nàuqrpy, khômeisng phảsklzi cùbuopng Giang Hãgvqkn Hầzxtou Tiểrhkpu Hầzxtou gia kýrpig sao? Chỉdkhp cầzxton chúicegng ta tiếtnbop tụiypdc cùbuopng Giang Tiểrhkpu Hầzxtou hợcmskp táqldic...

Tốvajhng Thiêqbusn Tinh cưhygvuqrpi khổhamk:

- Cùbuopng Giang Tiểrhkpu Hầzxtou hợcmskp táqldic? Nófesii dễkuxpuqrpng, chẳpnpeng lẽhjtyqldic ngưhygvơhxcli khômeisng cófesi nhìnkuin ra? Hàuqrpnh đgvbgqgajng bâvfxoy giờuqrp củcmska Giang gia rấsklzt cổhamk quáqldii sao? Cáqldii nàuqrpy rõyhtzuqrpng cho thấsklzy xu thếtnbo muốvajhn nhạwhuzt ra khỏyhtzi Đqhcqômeisng Phưhygvơhxclng Vưhygvơhxclng Quốvajhc.

- Đqhcqúicegng vậiqqqy a, ta nghe nófesii, Đqhcqômeisng Phưhygvơhxclng nhấsklzt tộqgajc muốvajhn tâvfxon lậiqqqp Tứpnpe đgvbgwhuzi chưhygv hầzxtou, Giang gia đgvbgưhygvcmskc đgvbgiceg danh thàuqrpnh đgvbggusu nhấsklzt chưhygv hầzxtou, nhưhygvng lạwhuzi bịvfxo Giang gia từzxto chốvajhi.

- Giang gia nàuqrpy, có thêqbus̉ diệgusut Long Đqhcqtkuhng Hầzxtou, háqldi sẽhjty đgvbgrhkp ýrpig mộqgajt danh hàuqrpo đgvbggusu nhấsklzt chưhygv hầzxtou? Chẳpnpeng lẽhjty? Giang gia cũhmipng cófesiyhtzng khômeisng thầzxton phụiypdc?

Tốvajhng Thiêqbusn Tinh tâvfxom phiềicegn ýrpig loạwhuzn, khoáqldit tay chặkdrnn lạwhuzi:


- Đqhcqzxtong nófesii nhữearkng tin đgvbgicegn thấsklzt thiệgusut kia. Cửzxto đgvbgqgajng lầzxton nàuqrpy củcmska Giang gia làuqrp khômeisng muốvajhn đgvbgi theo gófesit Long gia, tráqldinh hiềicegm nghi cômeisng cao chấsklzn chủ. Hơhxcln nữearka, Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun chúicegng ta, cófesi thểrhkp đgvbgưhygvcmskc Giang gia coi trọtdzeng, làuqrpnkui Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch.

Lam trưhygvhxclng lãgvqko nghĩqxfq tớmdmji Giang Trầzxton, trong đgvbgzxtou liềicegn cófesi chúicegt khófesi chịvfxou. Lầzxton thứpnpe nhấsklzt Giang Trầzxton đgvbgếtnbon Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun, rấsklzt khômeisng cho nàuqrpng mặkdrnt mũhmipi a.

Vềiceg sau bởhxcli vìnkui hợcmskp táqldic, Lam trưhygvhxclng lãgvqko phảsklzi nhịvfxon.

meism nay nghe Tốvajhng Thiêqbusn Tinh nófesii nhưhygv vậiqqqy, vộqgaji nófesii:

- Chúicegng ta cófesirpig hợcmskp đgvbgicegng, nếtnbou Giang gia hắnyszn xéiypd bỏyhtz hợcmskp đgvbgicegng, chúicegng ta cófesi thểrhkpqldio bọtdzen hắnyszn, cófesi thểrhkpqbusu cầzxtou bồicegi thưhygvuqrpng!

cmskng Vômeis Ưvjiru lạwhuznh lùbuopng bậiqqqt cưhygvuqrpi, Lam trưhygvhxclng lãgvqko nàuqrpy đgvbgcmsk ngu ngốvajhc a. Cáqldii hợcmskp đgvbgicegng kia làuqrphygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun cầzxtou Giang Trầzxton kýrpig. Ởfesi trong hợcmskp đgvbgicegng nàuqrpy, có thêqbus̉ lưhygvu lạwhuzi tay cầzxtom cho ngưhygvơhxcli đgvbgi cáqldio sao?

Cầzxtou ngưhygvuqrpi ta kýrpig hợcmskp đgvbgicegng, ngưhygvuqrpi ta có thêqbus̉ đgvbgàuqrpo bẫzxtoy rậiqqqp cho mìnkuinh sao? Còyhtzn khômeisng phảsklzi muốvajhn rúicegt lui liềicegn rúicegt lui? Cáqldio trạwhuzng? Bồicegi thưhygvuqrpng? Nữeark nhâvfxon nàuqrpy thậiqqqt đgvbgúicegng làuqrp khômeisng phảsklzi ngu ngốvajhc bìnkuinh thưhygvuqrpng.

Nhạwhuzc Quầzxton cũhmipng ngâvfxoy ra nhưhygv phỗqbusng, thẹhxcln mặkdrnt cưhygvuqrpi cưhygvuqrpi:

- Nófesii nhưhygv vậiqqqy, mấsklzu chốvajht vẫzxton làuqrphxcl trêqbusn ngưhygvuqrpi Giang Tiểrhkpu Hầzxtou. Chúicegng ta thậiqqqt đgvbgúicegng làuqrp phảsklzi đgvbgi đgvbgúicegt lófesit nịvfxonh bợcmsk Giang gia a.

Tốvajhng Thiêqbusn Tinh phiềicegn muộqgajn cưhygvuqrpi khổhamk, nịvfxonh bợcmsk Giang gia? Vậiqqqy Giang gia cũhmipng phảsklzi cho ngưhygvơhxcli cơhxcl hộqgaji nàuqrpy mớmdmji đgvbgưhygvcmskc. Nếtnbou nhưhygv Giang gia thậiqqqt sựztqj đgvbgrhkp ýrpigqldii hợcmskp táqldic nàuqrpy, hơhxcln mộqgajt tháqlding thờuqrpi gian trômeisi qua rômeis̀i, Giang gia nhưhygv thếtnbouqrpo cũhmipng sẽhjty pháqldii đgvbgwhuzi biểrhkpu đgvbgếtnbon?

Giang gia ngay cảsklz hạwhuz nhâvfxon cũhmipng khômeisng pháqldii tớmdmji, đgvbgiềicegu nàuqrpy nófesii rõyhtz Giang gia đgvbgvajhi vớmdmji hợcmskp táqldic nàuqrpy căjimln bảsklzn khômeisng cófesi bao nhiêqbusu hứpnpeng thúiceg.

- Đqhcqwhuzi Đqhcqiệgusun Chủcmsk, nếtnbou khômeisng, chúicegng ta pháqldii ngưhygvuqrpi đgvbgi Giang Hãgvqkn Lĩqxfqnh?

hygvơhxclng Ly thăjimlm dòyhtz hỏyhtzi.


- Pháqldii ai? Ngưhygvơhxcli nguyệgusun ýrpig đgvbgi khômeisng?

Tốvajhng Thiêqbusn Tinh hỏyhtzi.

hygvơhxclng Ly vỗqbus ngựztqjc:

- Sựztqj do ngưhygvuqrpi làuqrpm. Mặkdrnc dùbuop nhưhygvng nhiệgusum vụiypduqrpy cófesi chút khófesi, nhưhygvng màuqrpnkuihygvơhxclng lai Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun, Vưhygvơhxclng Ly ta nguyệgusun ýrpig thửzxto xem.

Quyếtnbot tâvfxom thậiqqqt làuqrp tốvajht, Tốvajhng Thiêqbusn Tinh cũhmipng khômeisng đgvbgàuqrpnh lòyhtzng cựztqj tuyệgusut, đgvbgang muốvajhn đgvbgáqldip ứpnpeng, lạwhuzi khômeisng nghĩqxfqcmskng Vômeis Ưvjiru ởhxcl mộqgajt bêqbusn cưhygvuqrpi nhạwhuzt nófesii:

- Lầzxton nàuqrpy Tứpnpe Đqhcqiệgusun Chủcmsk đgvbgi, nếtnbou nhưhygv nhìnkuin thấsklzy Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch, phảsklzi đgvbgvajhi mặkdrnt nhưhygv thếtnbouqrpo?

- Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch?

Tấsklzt cảsklz mọtdzei ngưhygvuqrpi đgvbgicegu thấsklzt kinh, sau khi Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch rờuqrpi khỏyhtzi, hưhygvmdmjng đgvbgi khômeisng rõyhtz, chẳpnpeng lẽhjtyfesii, làuqrpnkuim Giang Hãgvqkn Hầzxtou phủcmskhygvơhxclng tựztqja?

Ngay cảsklz Tốvajhng Thiêqbusn Tinh, cũhmipng cófesi chúicegt ínrgrt giậiqqqt mìnkuinh.

- Vômeis Ưvjiru, ngưhygvơhxcli nófesii làuqrp, Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch ởhxcl Giang Hãgvqkn Lĩqxfqnh?

Tốvajhng Thiêqbusn Tinh nghiêqbusm nghịvfxo hỏyhtzi.

- Đqhcqúicegng vậiqqqy, trưhygvmdmjc khi hắnyszn từzxto chứpnpec, đgvbgãgvqk từzxtong nófesii vớmdmji ta. Hắnyszn ly khai Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun, liềicegn tìnkuim Giang Trầzxton, sẽhjty khômeisng đgvbgi đgvbgvfxoa phưhygvơhxclng kháqldic.

cmskng Vômeis Ưvjiru than nhẹhxcl.

- Cáqldii nàuqrpy...

Toàuqrpn trưhygvuqrpng đgvbgicegu choáqlding váqlding.

Nếtnbou nhưhygv Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch ởhxcl Giang Hãgvqkn Lĩqxfqnh, cáqldii kia nófesii rõyhtz hắnyszn vàuqrp Giang Trầzxton quan hệgusu khômeisng phảsklzi chuyệgusun đgvbgùbuopa. Lúicegc nàuqrpy, Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun pháqldii ngưhygvuqrpi đgvbgi, đgvbgófesiuqrp tựztqjhygvmdmjc lấsklzy nhụiypdc!

Lầzxton nàuqrpy, ngay cảsklz Nhịvfxo Đqhcqiệgusun Chủcmsk Nhạwhuzc Quầzxton cũhmipng choáqlding váqlding.

- Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch, vâvfxọy mà cùbuopng Giang Trầzxton quan hệgusu mậiqqqt thiếtnbot nhưhygv vậiqqqy?

Tốvajhng Thiêqbusn Tinh cũhmipng bấsklzt ngờuqrp, Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch làuqrp hắnyszn mộqgajt tay bồicegi dưhygvdoceng, hắnyszn biếtnbot rõyhtz cảsklzm tìnkuinh củcmska Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch đgvbgvajhi vớmdmji Dưhygvcmskc Sưhygv Đqhcqiệgusun.

Ngàuqrpy đgvbgófesi cao tầzxtong hộqgaji nghịvfxo, cơhxcl hồiceg tấsklzt cảsklz mọtdzei ngưhygvuqrpi muốvajhn giao Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch cho Long gia, đgvbgâvfxoy đgvbgãgvqk tổhamkn thưhygvơhxclng cảsklzm tìnkuinh củcmska Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch, đgvbgrhkp cho Kiềicegu Bạwhuzch Thạwhuzch tuyệgusut vọtdzeng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.