Độc Tôn Tam Giới

Chương 193 : Nguy cơ sau lưng đắc ý 1

    trước sau   
- Nếtkkiu nhưtkki ngóhrdyn tay củlwxla Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn ngảtdkmduqso từusfkng lãusafnh đcrdwwfuha, ta tin tưtkkiwfuhng, thờfvoii gian vưtkkiơlgazng thấkdbct đcrdwgdlzng đcrdwao vớdunti Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn, cũsxvfng khôxmjbng xa, Long gia chítdkmnh làduqs vếtkkit xe đcrdwwfuh. Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn chúgdlzng ta lịwfuhch sửonxf đcrdwãusafduqsu, lịwfuhch đcrdwhncqi tổwfuhtkkihrdy rấkdbct nhiềypexu Đtkkihncqi Hiềypexn Giảtdkm, chẳusfkng lẽqzij bọxfckn hắlvxvn khôxmjbng nghĩqfez tớdunti khuếtkkich trưtkkiơlgazng? Khôxmjbng muốduqsn đcrdwem chi nháqfeznh kiếtkkin đcrdwếtkkin từusfkng chưtkki hầuxrau lãusafnh đcrdwwfuha? Vìfmmdqfezi gìfmmd bọxfckn hắlvxvn khôxmjbng làduqsm nhưtkki vậarxty? Vìfmmd bọxfckn họxfck đcrdwypexu làduqs ngưtkkifvoii hiểpclxu chuyệxmjbn! Vìfmmd bọxfckn hắlvxvn hiểpclxu đcrdwưtkkijetfc, việxmjbc buôxmjbn báqfezn làduqs việxmjbc buôxmjbn báqfezn, khôxmjbng nêkdbcn gâduqsy phiềypexn toáqfezi khôxmjbng cầuxran thiếtkkit, khôxmjbng nêkdbcn thửonxf đcrdwem lựugvxc ảtdkmnh hưtkkiwfuhng tăjfqdng lêkdbcn tớdunti tìfmmdnh trạhncqng so vớdunti vưtkkiơlgazng thấkdbct còlfhon cao. Đtkkiâduqsy khôxmjbng phảtdkmi khuếtkkich trưtkkiơlgazng, màduqsduqs muốduqsn chếtkkit!

bqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo nóhrdyi đcrdwếtkkin đcrdwâduqsy, cưtkkifvoii lạhncqnh mộgdlzt tiếtkking, thởwfuhduqsi ra mộgdlzt hơlgazi, phảtdkmng phấkdbct áqfezc khítdkm mấkdbcy ngàduqsy nàduqsy, thoáqfezng cáqfezi trúgdlzt xuốduqsng toàduqsn bộgdlz.

Đtkkibwmit môxmjbng ngồbcjqi xuốduqsng nóhrdyi:

- Ta nóhrdyi làduqs nhữbqxlng thứusfkduqsy, đcrdwlvxvc tộgdlzi chớdunt tráqfezch.

Nhìfmmdn ra đcrdwưtkkijetfc, Ứbqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo nàduqsy cũsxvfng đcrdwãusaf nghĩqfez thôxmjbng, cũsxvfng khôxmjbng sợjetf đcrdwlvxvc tộgdlzi ngưtkkifvoii. Dùtqvl sao đcrdwãusaf bịwfuh biêkdbcn giớdunti hóhrdya, cầuxran gìfmmd phảtdkmi tiếtkkip tụlvmyc giảtdkm vờfvoiduqsm cháqfezu trai? Cóhrdyqfezi gìfmmd thìfmmdhrdyi cáqfezi đcrdwóhrdy, cầuxran gìfmmd cốduqs kỵjiwc ngưtkkifvoii kháqfezc?

Khôxmjbng thểpclx khôxmjbng nóhrdyi, tuy lờfvoii nóhrdyi nàduqsy củlwxla hắlvxvn mộgdlzt chúgdlzt tìfmmdnh cảtdkmm cũsxvfng khôxmjbng lưtkkiu, nhưtkking màduqs tuyêkdbcn truyềypexn giáqfezc ngộgdlz. Mặbwmic dùtqvl cao tầuxrang ởwfuh đcrdwâduqsy đcrdwypexu hữbqxlu ýsadoxmjb ýsadoxmjb lậarxtp hắlvxvn, nhưtkking màduqs khôxmjbng thểpclx khôxmjbng thừusfka nhậarxtn, lờfvoii nóhrdyi nàduqsy, xáqfezc thựugvxc vạhncqch hạhncqch tâduqsm màduqs bọxfckn hắlvxvn khôxmjbng ngờfvoi tớdunti.


Đtkkiúgdlzng vậarxty a, Long Đtkkijetfng Hầuxrau làduqs vếtkkit xe đcrdwwfuh.

Tứusfk Đtkkiiệxmjbn Chủlwxltkkiơlgazng Ly thìfmmd mặbwmit âduqsm trầuxram, chủlwxl ýsado khuếtkkich trưtkkiơlgazng nàduqsy làduqs hắlvxvn nóhrdyi, Ứbqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo kia nóhrdyi nhưtkki vậarxty, khôxmjbng thểpclx nghi ngờfvoiduqs đcrdwáqfeznh mặbwmit củlwxla hắlvxvn.

- Ứbqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo, lờfvoii nàduqsy củlwxla ngưtkkiơlgazi, khôxmjbng khỏivedi cóhrdy chút nóhrdyi chuyệxmjbn giậarxtt gâduqsn a?

tkkiơlgazng Ly mấkdbct hứusfkng.

bqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo vốduqsn đcrdwãusaf ngồbcjqi xuốduqsng, nhắlvxvm mắlvxvt lạhncqi ýsado đcrdwwfuhnh khôxmjbng hềypexkdbcn tiếtkking. Nghe Vưtkkiơlgazng Ly chấkdbct vấkdbcn, nóng tính lạhncqi vọxfckt lêkdbcn.

bqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo khẽqzij đcrdwtdkmo mắlvxvt:

- Ởgbbl đcrdwâduqsu nóhrdyi chuyệxmjbn giậarxtt gâduqsn? Ta khôxmjbng biếtkkit làduqshrdy chỗlgazduqso nóhrdyi chuyệxmjbn giậarxtt gâduqsn a.

tkkiơlgazng Ly cao giọxfckng nóhrdyi:

- Long gia nắlvxvm giữbqxl binh quyềypexn, thếtkki đcrdwhncqi chấkdbcn chủ, đcrdwóhrdyduqs đcrdwúgdlzng. Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn chúgdlzng ta, làduqsm làduqs sinh ýsado, chỉigwg cầuxrau tàduqsi, lạhncqi khôxmjbng cầuxram quyềypexn. Cùtqvlng sựugvxfmmdnh củlwxla Long gia, nhưtkki thếtkkiduqso cóhrdy thểpclxhrdyi làduqs mộgdlzt?

- Ha ha ha...

bqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo cưtkkifvoii ha hảtdkm.

- Nhữbqxlng lờfvoii nàduqsy củlwxla ngưtkkiơlgazi, phảtdkmi nóhrdyi cho ngưtkkifvoii Đtkkiôxmjbng Phưtkkiơlgazng nhấkdbct tộgdlzc nghe tin mớdunti cóhrdy thểpclx. Ngưtkkiơlgazi thuyếtkkit phụlvmyc ta, thuyếtkkit phụlvmyc nhữbqxlng ngưtkkifvoii đcrdwuxrau óhrdyc nóhrdyng lêkdbcn nàduqsy củlwxla Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn, cũsxvfng khôxmjbng khóhrdy a. Muốduqsn thuyếtkkit phụlvmyc vưtkkiơlgazng thấkdbct, kia thậarxtt khôxmjbng dễtvebduqsng.

bqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo nóhrdyi rấkdbct cóhrdy đcrdwhncqo lýsado. Vưtkkiơlgazng thấkdbct trảtdkmi qua sựugvxfmmdnh Long gia, nhấkdbct đcrdwwfuhnh làduqs chim sợjetfduqsnh cong, tuyệxmjbt đcrdwduqsi sẽqzij khôxmjbng cho phéwuyip Long gia thứusfk hai xuấkdbct hiệxmjbn.


- Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn chúgdlzng ta gầuxran đcrdwâduqsy cóhrdy danh tiếtkking, vưtkkiơlgazng thấkdbct sao lạhncqi khôxmjbng rõlmbiduqsng?

tkkiơlgazng Ly lạhncqnh lùtqvlng nóhrdyi.

- Danh tiếtkking, đcrdwítdkmch thậarxtt làduqs rấkdbct tốduqst. Cho nêkdbcn, Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn chúgdlzng ta mộgdlzt mựugvxc khôxmjbng cóhrdy khuếtkkich trưtkkiơlgazng đcrdwếtkkin từusfkng lãusafnh đcrdwwfuha, khôxmjbng cóhrdy đcrdwem móhrdyng tay kéwuyio quáqfezduqsi. Đtkkióhrdyduqs bởwfuhi vìfmmdtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn biếtkkit rõlmbi giữbqxl bổwfuhn phậarxtn, biếtkkit rõlmbi tiếtkkin thốduqsi. Khôxmjbng cóhrdy mộgdlzt mặbwmit mùtqvl quáqfezng khuếtkkich trưtkkiơlgazng. Nếtkkiu nhưtkkitkkiơlgazng lai mùtqvl quáqfezng khuếtkkich trưtkkiơlgazng, danh tiếtkking nàduqsy sẽqzij giảng nhưtkki thếtkkiduqso, chỉigwghrdy trờfvoii mớdunti biếtkkit. Nóhrdyi sau, cóhrdy phảtdkmi thậarxtt chỉigwg buôxmjbn báqfezn hay khôxmjbng, còlfhon khôxmjbng phảtdkmi mộgdlzt câduqsu củlwxla Chưtkkiwfuhng Khốduqsng Giảtdkm? Chỉigwg cầuxran ngưtkkifvoii khốduqsng chếtkkitkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn, hơlgazi cóhrdy chúgdlzt dãusafduqsm, sau lưtkking làduqsm ra mờfvoi áqfezm, muốduqsn hìfmmdnh thàduqsnh mộgdlzt thếtkki lựugvxc nhưtkki Long gia, khảtdkmjfqdng so vớdunti Long gia càduqsng càduqsng dễtveb.

- Nóhrdyi láqfezo, ngưtkkiơlgazi đcrdwâduqsy làduqs áqfezc ýsado giảtdkm thiếtkkit, đcrdwâduqsy làduqstkkiduntng trêkdbcn mặbwmit nhàduqsfmmdnh bôxmjbi đcrdwen! Ứbqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo, ngưtkkiơlgazi còlfhon cóhrdy phảtdkmi trưtkkiwfuhng lãusafo củlwxla Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn hay khôxmjbng?

tkkiơlgazng Ly giậarxtn títdkmm mặbwmit.

Lam trưtkkiwfuhng lãusafo cũsxvfng kêkdbcu lêkdbcn:

- Cóhrdy ítdkmt ngưtkkifvoii làduqs ưtkkia thítdkmch lấkdbcy lòlfhong mọxfcki ngưtkkifvoii. Cóhrdy dạhncqng chủlwxl tửonxffmmd, sẽqzijhrdy dạhncqng nôxmjbduqsi đcrdwóhrdy.

Đtkkiuxrau mâduqsu củlwxla Lam trưtkkiwfuhng lãusafo, lạhncqi mộgdlzt lầuxran nữbqxla chỉigwgtkkiduntng Kiềypexu Bạhncqch Thạhncqch.

bqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo nổwfuhi giậarxtn, hung hăjfqdng vỗlgazduqsn:

- Họxfck Lam, lão tưtkkỉ nhẫjhpwn ngưtkkiơlgazi khôxmjbng phảtdkmi mộgdlzt ngàduqsy hay hai ngàduqsy rôxmjb̀i. Ngưtkkiơlgazi cáqfezi lãusafo bàduqsduqsy, đcrdwem lờfvoii nóhrdyi rõlmbi ra. Cáqfezi gìfmmdduqs chủlwxl tửonxf, cáqfezi gìfmmdduqsxmjbduqsi. Đtkkiusfkng suốduqst ngàduqsy chanh chua, phảtdkmng phấkdbct ngưtkkifvoii kháqfezc khôxmjbng biếtkkit miệxmjbng lưtkkitrzui ngưtkkiơlgazi đcrdwgdlzc áqfezc.

- Ứbqxlng Vôxmjb Ưqziju, ngưtkkiơlgazi chớdunttqvlng lãusafo nưtkkiơlgazng đcrdwùtqvla nghịwfuhch hung áqfezc! Ngưtkkiơlgazi làduqsxmjbduqsi củlwxla Kiềypexu Bạhncqch Thạhncqch. Ngưtkkiơlgazi nóhrdyi nhiềypexu nhưtkki vậarxty, đcrdwơlgazn giảtdkmn làduqs ghen ghéwuyit Tứusfk Đtkkiiệxmjbn Chủlwxl, ghen ghéwuyit thanh danh củlwxla hắlvxvn hiệxmjbn tạhncqi, ghen ghéwuyit hắlvxvn thay thếtkki vịwfuh trítdkm chủlwxl tửonxf củlwxla ngưtkkiơlgazi!

Lam trưtkkiwfuhng lãusafo dứusfkt khoáqfezt vạhncqch mặbwmit.

bqxlng Vôxmjb Ưqziju hung hăjfqdng gậarxtt đcrdwuxrau:

- Hảtdkmo hảtdkmo hảtdkmo, lờfvoii nóhrdyi nóhrdyi đcrdwếtkkin nưtkkiduntc nàduqsy, Ứbqxlng mỗlgaz ta cũsxvfng đcrdwem lờfvoii nóhrdyi rõlmbi. Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn sau nàduqsy, nếtkkiu nhưtkki phảtdkmi dựugvxa vàduqso loạhncqi ngưtkkifvoii tàduqsi trítdkmfmmdnh thưtkkifvoing nhưtkki ngưtkkiơlgazi, Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn mấkdbcy trăjfqdm năjfqdm căjfqdn cơlgaz, trong vòlfhong hai mưtkkiơlgazi năjfqdm, nhấkdbct đcrdwwfuhnh hủlwxly toàduqsn bộgdlz! Ta ghen ghéwuyit? Mộgdlzt ngưtkkifvoii ngay cảtdkm đcrdwhncqi cụlvmyc cũsxvfng khôxmjbng thấkdbcy rõlmbi, cóhrdyfmmd đcrdwáqfezng đcrdwưtkkijetfc ta ghen ghéwuyit? Khôxmjbng sai, ta làduqs bằjetfng hữbqxlu củlwxla Kiềypexu Bạhncqch Thạhncqch, làduqs bằjetfng hữbqxlu chítdkm cốduqst củlwxla hắlvxvn. Đtkkiâduqsy khôxmjbng phảtdkmi làduqs bởwfuhi vìfmmd quan hệxmjbqfez nhâduqsn, màduqsduqs ta khâduqsm phụlvmyc nhâduqsn phẩpaglm củlwxla hắlvxvn, bộgdlzi phụlvmyc tàduqsi năjfqdng củlwxla hắlvxvn. Khôxmjbng giốduqsng cáqfezc ngưtkkiơlgazi, bèzonqqfeznh đcrdwkdbcu đcrdwáqfez. Cỏived đcrdwuxrau tưtkkifvoing, gióhrdy thổwfuhi nghiêkdbcng ngảtdkm. Trưtkkiduntc đcrdwóhrdy nếtkkiu nhưtkki Đtkkihncqi Đtkkiiệxmjbn Chủlwxl nghe lờfvoii củlwxla cáqfezc ngưtkkiơlgazi, hưtkkiduntng Long gia thỏiveda hiệxmjbp, hôxmjbm nay chỉigwg sợjetfqfezc ngưtkkiơlgazi ngay cảtdkmlgaz hộgdlzi ởwfuh chỗlgazduqsy mặbwmit dầuxray cũsxvfng khôxmjbng cóhrdy!

bqxlng Vôxmjb Ưqziju chuyểpclxn hưtkkiduntng Tốduqsng Thiêkdbcn Tinh, kiêkdbcn quyếtkkit nóhrdyi:

- Lờfvoii đcrdwãusafhrdyi đcrdwếtkkin đcrdwâduqsy, Đtkkihncqi Đtkkiiệxmjbn Chủlwxl, ta cũsxvfng nóhrdyi thẳusfkng. Ngưtkkiơlgazi hỏivedi vấkdbcn đcrdwypex thứusfk hai, ta cũsxvfng cóhrdy đcrdwáqfezp áqfezn. Dưtkkijetfc Sưtkki đcrdwiệxmjbn lớduntn nhưtkki vậarxty, ai cũsxvfng khôxmjbng thếtkki đcrdwưtkkijetfc Kiềypexu Bạhncqch Thạhncqch, ai cũsxvfng khôxmjbng giảtdkmi quyếtkkit đcrdwưtkkijetfc hậarxtu quảtdkmduqsy. Trừusfk khi Kiềypexu Bạhncqch Thạhncqch trởwfuh vềypex! Buồbcjqn cưtkkifvoii nhữbqxlng ngưtkkifvoii kia ởwfuh chỗlgazduqsy chậarxtm rãusafi nóhrdyi, lạhncqi khôxmjbng biếtkkit Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn đcrdwang đcrdwduqsi mặbwmit thiêkdbcn đcrdwhncqi nguy cơlgaz!

- Nguy cơlgaz? Ứbqxlng Vôxmjb Ưqziju, ngưtkkiơlgazi đcrdwusfkng nóhrdyi chuyệxmjbn giậarxtt gâduqsn! Khôxmjbng cóhrdy Kiềypexu Bạhncqch Thạhncqch, chẳusfkng lẽqzijtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn chúgdlzng ta sẽqzij đcrdwóhrdyng cửonxfa hay sao?

Nhịwfuh Đtkkiiệxmjbn Chủlwxl Nhạhncqc Quầuxran cũsxvfng khôxmjbng vui khiểpclxn tráqfezch.

Lam trưtkkiwfuhng lãusafo càduqsng làduqstkkifvoii tràduqso phúgdlzng nóhrdyi:

- Bởwfuhi vìfmmdqfezi gọxfcki làduqs mộgdlzt phấkdbcn đcrdwigwgnh mưtkkifvoii hắlvxvc a. Ứbqxlng Vôxmjb Ưqziju, ngưtkkiơlgazi cũsxvfng thựugvxc thàduqsnh nãusafo tàduqsn phấkdbcn nhưtkki Kiềypexu Bạhncqch Thạhncqch rôxmjb̀i. Ngưtkkiơlgazi thậarxtt làduqs xem trọxfckng Kiềypexu Bạhncqch Thạhncqch a, ngay cảtdkm Đtkkihncqi Đtkkiiệxmjbn Chủlwxlwfuh trong lòlfhong ngưtkkiơlgazi, sợjetfsxvfng khôxmjbng bằjetfng Kiềypexu Bạhncqch Thạhncqch?

Khôxmjbng thểpclx khôxmjbng nóhrdyi, nữbqxl nhâduqsn nàduqsy nhanh mồbcjqm nhanh miệxmjbng, châduqsm ngòlfhoi ly giáqfezn rấkdbct cóhrdy kinh nghiệxmjbm.

Chỉigwgduqs Tốduqsng Thiêkdbcn Tinh thâduqsn làduqs Đtkkihncqi Đtkkiiệxmjbn Chủlwxl, nhưtkki thếtkkiduqso sẽqzij ăjfqdn mộgdlzt bộgdlzduqsy củlwxla nàduqsng, mặbwmit đcrdwen lêkdbcn nóhrdyi:

- Đtkkiusfkng nóhrdyi nhữbqxlng lờfvoii nhảtdkmm nhítdkmduqsy, vấkdbcn đcrdwypex thứusfk hai, Ứbqxlng trưtkkiwfuhng lãusafo đcrdwãusafhrdyi, vậarxty thìfmmd thảtdkmo luậarxtn đcrdwi.

bqxlng Vôxmjb Ưqziju cưtkkifvoii nhạhncqt mộgdlzt tiếtkking:

- Đtkkihncqi Đtkkiiệxmjbn Chủlwxl, ta khôxmjbng cóhrdyfmmd muốduqsn thảtdkmo luậarxtn. Ta đcrdwãusafhrdyi qua, khôxmjbng cóhrdy ngưtkkifvoii cóhrdy thểpclx thay thếtkki Kiềypexu Bạhncqch Thạhncqch. Hôxmjbm nay đcrdwem lờfvoii nóhrdyi đcrdwếtkkin nưtkkiduntc nàduqsy, tâduqsm tìfmmdnh củlwxla ta thoảtdkmi máqfezi rấkdbct nhiềypexu. Thựugvxc khôxmjbng dáqfezm đcrdwkdbcu diếtkkim, qua hôxmjbm nay, ta cũsxvfng ýsado đcrdwwfuhnh từusfk chứusfkc. Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn tưtkkiơlgazng lai nhưtkki thếtkkiduqso, vốduqsn cùtqvlng ta khôxmjbng quan hệxmjb. Bấkdbct quáqfez ta từusfk nhỏived đcrdwưtkkijetfc Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn tàduqsi bồbcjqi, đcrdwduqsi vớdunti Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn cảtdkmm tìfmmdnh rấkdbct sâduqsu. Ta nóhrdyi nhữbqxlng lờfvoii kia, khôxmjbng phảtdkmi làduqsfmmdtkkiqfezn, màduqsduqs châduqsn châduqsn chítdkmnh chítdkmnh vìfmmd tiềypexn đcrdwbcjq củlwxla Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn câduqsn nhăjfqd́c. Đtkkiếtkkin cùtqvlng Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn đcrdwi con đcrdwưtkkifvoing nàduqso, Đtkkihncqi Đtkkiiệxmjbn Chủlwxl ngưtkkiơlgazi quyếtkkit đcrdwwfuhnh. Ta chỉigwg muốduqsn nóhrdyi, Vưtkkiơlgazng Ly, hắlvxvn khôxmjbng phảtdkmi ngưtkkifvoii nốduqsi nghiệxmjbp hợjetfp cáqfezch củlwxla Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn; Lam trưtkkiwfuhng lãusafo, loạhncqi nữbqxl nhâduqsn lòlfhong dạhncq hẹiwplp hòlfhoi, dựugvxa vàduqso khoe khoang làduqsm dáqfezng, quan hệxmjbqfezm váqfezy thưtkkijetfng vịwfuh, càduqsng khôxmjbng thítdkmch hợjetfp làduqsm trưtkkiwfuhng lãusafo. Loạhncqi ngưtkkifvoii nàduqsy càduqsng nhiềypexu, tưtkkiơlgazng lai Dưtkkijetfc Sưtkki Đtkkiiệxmjbn sẽqzijduqsng chạhncqy càduqsng chậarxtt vậarxtt!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.