Độc Tôn Tam Giới

Chương 190 : Thủy nguyệt đại sư 1

    trước sau   
Mộvfcat mặtbwst nưasxabqatc vầrkxang sámmrrng nhưasxazlkpnh, mêrmoanh môtbwsng bámmrrt ngámmrrt, hiệysujn ra ba quang lăjbkln tăjbkln, cho ngưasxabqati mộvfcat loạmrkpi cảpwwrm giámmrrc thầrkxan thámmrrnh.

asxabqatc nàltaay, têrmoan làltaa Thủojbjy Nguyệysujt hồuqut, trong hồuqutipcthifkn đbpvgpwwro liềtghln khốfdogi, chi chízlkpt nhưasxa sao, đbpvgúdxkbng làltaakzxdi đbpvgmrkpo thốfdogng củojbja Tửezbyasxaơkzxdng Tôtbwsng Thủojbjy Nguyệysujt nhấipctt mạmrkpch.

Áuqutnh sámmrrng nhưasxa thủojbjy nguyệysujt, khízlkpltaanh quấipctn quanh quầrkxan đbpvgpwwro.

Giờbqat phúdxkbt nàltaay, ởbtui chỗueohqobeu trong mộvfcat hòhifkn đbpvgpwwro, cuốfdogi mộvfcat trúdxkbc lâqobem Tửezby sắiwzqc, cóipct mộvfcat tòhifka bảpwwro đbpvgiệysujn, đbpvgúdxkbng làltaajbkln cứueoh củojbja Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa.

Trêrmoan đbpvgmrkpi môtbwsn bảpwwro đbpvgiệysujn treo mộvfcat bảpwwrng hiệysuju, dùdnxung kiểtghlu triệysujn khắiwzqc lấipcty hai chữqmnx "Thủojbjy Nguyệysujt", muôtbwsn hìcjhinh vạmrkpn trạmrkpng, đbpvgtghlu cóipct mộvfcat phen ýdeqw cảpwwrnh.

Trong đbpvgiệysujn, Sởbtui Tinh Hámmrrn khoanh tay màltaa đbpvgueohng, màltaaasxa Giớbqati cùdnxung Long Cưasxa Tuyếnakwt thìcjhi đbpvgueohng ởbtuiasxabqati tay Sởbtui Tinh Hámmrrn, mỗueohi mộvfcat cái đbpvgtghlu rấipctt vâqobeng lờbqati, đbpvgmrkpi khízlkpbrnrng khôtbwsng dámmrrm ra ngoàltaai.


Phízlkpa trêrmoan bảpwwro tọjbkla, ngồuquti xếnakwp bằqmnxng mộvfcat nữqmnx tửezby, tuổkbhxi nhìcjhin vềtghl phízlkpa trêrmoan đbpvgmrkpi khámmrri hơkzxdn ba mưasxaơkzxdi, dung mạmrkpo xinh đbpvgyfudp tuyệysujt trầrkxan, trong đbpvgyfudp đbpvgxtpj quýdeqw giámmrr lạmrkpi lộvfca ra vàltaai phầrkxan khízlkp thếnakw xuấipctt trầrkxan.

Chỉznfcltaa trong phámmrrp nhãdeqwn kia, lộvfca ra mộvfcat cỗueoh lựmmrrc lưasxayfudng rung đbpvgvfcang lòhifkng ngưasxabqati.

- Tinh Hámmrrn, chuyệysujn nàltaay, ngưasxaơkzxdi từfzni đbpvgrkxau tớbqati đbpvgtbwsi thuậiilmt lạmrkpi mộvfcat lầrkxan. Khôtbwsng thểtghlipct nửezbya đbpvgiểtghlm sơkzxd suấipctt. Dưasxa Giớbqati cùdnxung Cưasxa Tuyếnakwt cũbrnrng nghe kỹhljz, nếnakwu nhưasxa Tinh Hámmrrn sưasxa huynh cóipct đbpvgzegsa phưasxaơkzxdng bỏxoyqipctt, cámmrrc ngưasxaơkzxdi bổkbhx sung.

Nữqmnx tửezby trêrmoan bảpwwro tọjbkla, hiểtghln nhiêrmoan làltaa Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa.

Sởbtui Tinh Hámmrrn gậiilmt gậiilmt đbpvgrkxau, ởbtui trong đbpvgrkxau đbpvgpwwro qua mộvfcat lầrkxan, lúdxkbc nàltaay mớbqati hízlkpt sâqobeu mộvfcat hơkzxdi, đbpvgem chuyệysujn trưasxabqatc Nhịzegs Đmqvbvfca Quan phámmrrt sinh hếnakwt thảpwwry, tinh tếnakw tựmmrr thuậiilmt mộvfcat lầrkxan.

Nhấipctt làltaa nhữqmnxng lờbqati củojbja cưasxabqatng giảpwwr thầrkxan bízlkp kia nóipcti, Sởbtui Tinh Hámmrrn làltaa mộvfcat chữqmnx khôtbwsng lọjbklt, y nguyêrmoan thuậiilmt lạmrkpi, khôtbwsng dámmrrm cóipct chúdxkbt lầrkxam lỗueohi.

Sởbtui Tinh Hámmrrn nóipcti xong, Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxaipct chúdxkbt nhízlkpu màltaay, nhìcjhin vềtghl phízlkpa Dưasxa Giớbqati cùdnxung Long Cưasxa Tuyếnakwt, hiểtghln nhiêrmoan làltaa hỏxoyqi thăjbklm bọjbkln họjbkl.

- Sưasxatbwsn, Tinh Hámmrrn sưasxa huynh nóipcti đbpvgãdeqw rấipctt đbpvgrkxay đbpvgojbj, cưasxabqatng giảpwwr thầrkxan bízlkp kia, xámmrrc thựmmrrc làltaaipcti nhưasxa vậiilmy. Ngưasxayfudc lạmrkpi làltaa Giang Trầrkxan kia, quảpwwr thựmmrrc rấipctt cuồuqutng, căjbkln bảpwwrn khôtbwsng đbpvgem Thủojbjy Nguyệysujt nhấipctt mạmrkpch ta đbpvgtghlltaao mắiwzqt.

asxa Giớbqati nhớbqat tớbqati trậiilmn chiếnakwn ấipcty, đbpvgfdogi vớbqati Giang Trầrkxan cũbrnrng hậiilmn nghiếnakwn răjbklng nghiếnakwn lợyfudi.

- Nhữqmnxng nóipcti nhảpwwrm nàltaay, liềtghln khôtbwsng cầrkxan phảpwwri nóipcti.

Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa hừfzni nhẹyfud mộvfcat tiếnakwng, nàltaang đbpvgfdogi vớbqati năjbklng lựmmrrc làltaam việysujc củojbja Dưasxa Giớbqati cũbrnrng cóipct chúdxkbt bấipctt mãdeqwn.

Nếnakwu Dưasxa Giớbqati nàltaay cóipct thểtghl gọjbkln gàltaang linh hoạmrkpt đbpvgem sựmmrrcjhinh làltaam thỏxoyqa đbpvgámmrrng, cóipct lẽxtpj khôtbwsng cầrkxan Sởbtui Tinh Hámmrrn, thậiilmm chízlkpasxabqatng giảpwwr thầrkxan bízlkp kia cũbrnrng căjbkln bảpwwrn khôtbwsng kịzegsp ra tay.

Đmqvbưasxaơkzxdng nhiêrmoan, đbpvgâqobey chỉznfcltaa mộvfcat loạmrkpi giảpwwr thiếnakwt.


Bấipctt quámmrr tổkbhxng hợyfudp câqoben nhăjbkĺc cảpwwr chuyệysujn, năjbklng lựmmrrc làltaam việysujc củojbja Dưasxa Giớbqati, đbpvgízlkpch thậiilmt làltaa đbpvgtghl cho Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxakzxdi cóipct chúdxkbt thấipctt vọjbklng.

Lạmrkpi nóipcti tiếnakwp, Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxaltaa ngưasxabqati rấipctt bao che khuyếnakwt đbpvgiểtghlm. Âfdogn oámmrrn củojbja Giang Trầrkxan cùdnxung Long Cưasxa Tuyếnakwt, nàltaang đbpvgãdeqw đbpvgưasxayfudc biếnakwt. Lấipcty tízlkpnh cámmrrch bao che khuyếnakwt đbpvgiểtghlm củojbja nàltaang, quảpwwr quyếnakwt sẽxtpj thay Long Cưasxa Tuyếnakwt ra khízlkp.

Tuy Sởbtui Tinh Hámmrrn thuậiilmt lạmrkpi lờbqati củojbja cưasxabqatng giảpwwr thầrkxan bízlkp kia, nhưasxang màltaa Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa cảpwwr đbpvgbqati cao ngạmrkpo, đbpvgãdeqw sợyfud qua ai?

Sao sẽxtpj bởbtuii vìcjhiltaai câqobeu uy hiếnakwp, liềtghln đbpvgfdogi vớbqati sựmmrrcjhinh củojbja đbpvgysuj tửezby khôtbwsng nghe thấipcty khôtbwsng đbpvgtghl ýdeqw?

- Tuyếnakwt Nhi, lúdxkbc ngưasxaơkzxdi mớbqati sinh ra, dẫtbwsn đbpvgvfcang Thiêrmoan Đmqvbzegsa dịzegsasxayfudng, nóipcti rõfdogmmrri gìcjhi? Nóipcti rõfdog ngưasxaơkzxdi làltaa kỳhifkltaai ngúdxkbt trờbqati, tu sĩlfle chúdxkbng ta, thếnakw gian tụkxkvc duyêrmoan, cuốfdogi cùdnxung làltaa phảpwwri chặtbwst đbpvgueoht. Chỉznfcltaa, thùdnxu củojbja ngưasxaơkzxdi nếnakwu khôtbwsng bámmrro, thếnakw tấipctt ởbtui trong lòhifkng ngưasxaơkzxdi lưasxau lạmrkpi bóipctng mờbqat, ảpwwrnh hưasxabtuing ngàltaay sau ngưasxaơkzxdi tu hàltaanh. Mốfdogi thùdnxu củojbja ngưasxaơkzxdi, vi sưasxaqobem lýdeqw nắiwzqm chắiwzqc.

Long Cưasxa Tuyếnakwt thóipcti quen làltaam nũbrnrng, biếnakwt rõfdog Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa sủojbjng nịzegsch mìcjhinh, cóipct chúdxkbt khóipctc nóipcti:

- Hiệysujn tạmrkpi Tuyếnakwt Nhi khôtbwsng cóipct chỗueoh dựmmrra, chỉznfcipct thểtghl dựmmrra vàltaao sưasxatbwsn làltaam chủ cho đbpvgysuj tửezbytbws̀i.

Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa tu hàltaanh nửezbya đbpvgbqati ngưasxabqati, danh tiếnakwng bao che khuyếnakwt đbpvgiểtghlm làltaa truyềtghln khắiwzqp giớbqati tôtbwsng môtbwsn.

- Giang Trầrkxan kia, đbpvgếnakwn cùdnxung cóipct đbpvgzegsa vịzegscjhi, vâqobẹy mà cóipct thểtghl khu đbpvgvfcang đbpvgmrkpi quâqoben Kiếnakwm Đmqvbiểtghlu chiếnakwn đbpvgipctu cho hắiwzqn? Hơkzxdn nữqmnxa hung hãdeqwn khôtbwsng sợyfud chếnakwt?

Loạmrkpi sựmmrrcjhinh nàltaay, mặtbwsc dùdnxultaaasxabqatng đbpvgmrkpi nhưasxa Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa, cũbrnrng cóipct chúdxkbt nghĩlfle khôtbwsng ra. Phảpwwri biếnakwt rằqmnxng, sửezby dụkxkvng Linh thúdxkb Linh cầrkxam chiếnakwn đbpvgipctu, kia cũbrnrng khôtbwsng phảpwwri làltaa dựmmrra vàltaao thựmmrrc lựmmrrc cưasxabqatng đbpvgmrkpi liềtghln cóipct thểtghlltaam đbpvgưasxayfudc.

fdog Đmqvbmrkpo tôtbwsng môtbwsn, cũbrnrng cóipct mộvfcat ízlkpt ngưasxabqati am hiểtghlu sửezby dụkxkvng linh vậiilmt chiếnakwn đbpvgipctu, nhưasxang màltaa bấipctt kỳhifk mộvfcat tôtbwsng môtbwsn nàltaao, đbpvgtghlu cóipct phámmrrp môtbwsn riêrmoang phâqobèn mình.

Hoặtbwsc làltaa dựmmrra vàltaao phùdnxu lụkxkvc, hoặtbwsc làltaa dựmmrra vàltaao mậiilmt chúdxkb, hoặtbwsc làltaa thôtbwsng qua thầrkxan thôtbwsng bízlkp thuậiilmt khámmrrc khốfdogng chếnakw. Đmqvbưasxaơkzxdng nhiêrmoan cũbrnrng cóipct dựmmrra vàltaao đbpvgmrkpi thầrkxan thôtbwsng hàltaang phụkxkvc Linh thúdxkb, vìcjhicjhinh hiệysuju lựmmrrc.

Nhưasxang vôtbws luậiilmn làltaa loạmrkpi phámmrrp môtbwsn nàltaao, cámmrri kia đbpvgtghlu làltaazlkp mậiilmt bấipctt truyềtghln củojbja tôtbwsng môtbwsn.


Tửezbyasxaơkzxdng Tôtbwsng lớbqatn nhưasxa vậiilmy, nhưasxang ngưasxabqati cóipct loạmrkpi thựmmrrc lựmmrrc nàltaay, cơkzxd hồuqut khôtbwsng cóipct. Ởuqutlflenh vựmmrrc sửezby dụkxkvng Linh thúdxkbmmrrc chiếnakwn, Tửezbyasxaơkzxdng Tôtbwsng cơkzxd hồuqutltaa trốfdogng rỗueohng.

Cho nêrmoan, Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa đbpvgfdogi vớbqati Giang Trầrkxan nàltaay, ngưasxayfudc lạmrkpi cóipctltaai phầrkxan hiếnakwu kỳhifk.

Chỉznfcltaa, hiếnakwu kỳhifk quy hiếnakwu kỳhifk, Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxaltaang coi trọjbklng vẫtbwsn làltaa thiêrmoan tàltaai Long Cưasxa Tuyếnakwt. Tiêrmoan Thiêrmoan Thanh Loan thểtghl, Tiêrmoan Thiêrmoan thâqoben thểtghl bựmmrrc nàltaay, nhìcjhin chung toàltaan bộvfca lịzegsch sửezby Tửezbyasxaơkzxdng Tôtbwsng, cũbrnrng làltaa rảpwwri rámmrrc khôtbwsng cóipct mấipcty.

Tiêrmoan Thiêrmoan thâqoben thểtghl ýdeqw vịzegs nhưasxa thếnakwltaao?

Ýaeij nghĩlflea cơkzxd hồuqut khôtbwsng cóipct bấipctt kỳhifkcjhinh cảpwwrnh, cóipct thểtghl nhẹyfud nhõfdogm tiếnakwn vàltaao Linh Đmqvbmrkpo. Màltaa con đbpvgưasxaơkzxd̀ng tu luyêrmoạn sau khi tiếnakwn vàltaao Linh Đmqvbmrkpo, so vớbqati Linh Đmqvbmrkpo cưasxabqatng giảpwwrcjhinh thưasxabqatng bằqmnxng phẳzlkpng rấipctt nhiêrmoàu, tốfdogc đbpvgvfca tiếnakwn bộvfcabrnrng sẽxtpj nhanh hơkzxdn nhiêrmoàu.

- Tinh Hámmrrn, vi sưasxa phámmrri ngưasxaơkzxdi đbpvgi làltaam mộvfcat nhiệysujm vụkxkv. Lai lịzegsch Giang Trầrkxan nàltaay, ngưasxaơkzxdi đbpvgi đbpvgiềtghlu tra mộvfcat phen. Nhớbqat kỹhljz, khôtbwsng đbpvgưasxayfudc đbpvgvfcang thủojbj vớbqati Giang Trầrkxan.

Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa phâqoben phóipct Sởbtui Tinh Hámmrrn, nàltaang làltaa ngưasxabqati bao che khuyếnakwt đbpvgiểtghlm, bàltaan tay hay mu tay đbpvgtghlu làltaa thịzegst. Tuy thiêrmoan vịzegs Long Cưasxa Tuyếnakwt, nhưasxang sẽxtpj khôtbwsng thểtghl khiếnakwn cho Sởbtui Tinh Hámmrrn đbpvgi chịzegsu chếnakwt.

dnxu sao, Sởbtui Tinh Hámmrrn ởbtui trong hàltaang đbpvgysuj tửezby củojbja nàltaang, đbpvgóipctbrnrng làltaa thiêrmoan tàltaai Top 3. Cưasxabqatng giảpwwr thầrkxan bízlkp kia đbpvgãdeqwrmoan tiếnakwng, lạmrkpi đbpvgtghl cho môtbwsn hạmrkp đbpvgysuj tửezby đbpvgi đbpvgfdogi phóipct Giang Trầrkxan, vậiilmy khẳzlkpng đbpvgzegsnh làltaa khôtbwsng ổkbhxn.

Chỉznfc đbpvgiềtghlu tra, khôtbwsng đbpvgvfcang thủojbj, vậiilmy thìcjhi ízlkpt đbpvgi rấipctt nhiềtghlu cốfdog kỵttgatbws̀i.

- Tuyếnakwt Nhi.

Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa lạmrkpi nhìcjhin Long Cưasxa Tuyếnakwt.

- Mặtbwsc dùdnxu Giang Trầrkxan nàltaay biếnakwt mộvfcat ízlkpt bàltaang môtbwsn tảpwwr đbpvgmrkpo, nhưasxang màltaa thiêrmoan phúdxkb củojbja hắiwzqn, cuốfdogi cùdnxung khôtbwsng bằqmnxng ngưasxaơkzxdi. Mặtbwsc dùdnxuipct chúdxkbt kỳhifk ngộvfca nho nhỏxoyq, nhưasxang màltaadnxung Tiêrmoan Thiêrmoan thâqoben thểtghl củojbja ngưasxaơkzxdi so sámmrrnh, căjbkln bảpwwrn khôtbwsng đbpvgojbj xem. Qua mưasxabqati năjbklm támmrrm năjbklm, hắiwzqn tấipctt sẽxtpj bịzegs ngưasxaơkzxdi vung đbpvgếnakwn sau lưasxang.

Lờbqati nóipcti nàltaay củojbja Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa, nóipcti cóipct chúdxkbt mịzegst mờbqat, nhưasxang thậiilmt ra làltaa muốfdogn nóipcti cho Long Cưasxa Tuyếnakwt, mốfdogi thùdnxu củojbja ngưasxaơkzxdi, sưasxatbwsn sẽxtpj giúdxkbp ngưasxaơkzxdi bámmrro.

Nhưasxang màltaa, nàltaang làltaam sưasxatbwsn, sẽxtpj khôtbwsng phámmrri đbpvgysuj tửezbyasxabqatng đbpvgmrkpi khámmrrc đbpvgi giếnakwt Giang Trầrkxan. Bởbtuii vìcjhi nhưasxa vậiilmy, rấipctt cóipct thểtghl sẽxtpj đbpvgưasxaa tớbqati họjbkla sámmrrt thâqoben cho đbpvgysuj tửezby khámmrrc.

Long Cưasxa Tuyếnakwt làltaa ngưasxabqati thôtbwsng minh, gậiilmt gậiilmt đbpvgrkxau:

- Sưasxatbwsn, cừfzniu hậiilmn giữqmnxa đbpvgysuj tửezbydnxung Giang Trầrkxan, bấipctt cộvfcang đbpvgámmrri thiêrmoan. Đmqvbysuj tửezby từfzni nay vềtghl sau bámmrri nhậiilmp sưasxatbwsn, họjbklc tậiilmp đbpvgmrkpi thầrkxan thôtbwsng củojbja sưasxatbwsn, ngàltaay khámmrrc giếnakwt Giang Trầrkxan hắiwzqn, nhưasxa giếnakwt môtbwṣt con chó.

Thủojbjy Nguyệysujt Đmqvbmrkpi Sưasxa thoảpwwrdeqwn gậiilmt đbpvgrkxau:

- Khôtbwsng hổkbhxltaa Tiêrmoan Thiêrmoan thâqoben thểtghl, thiêrmoan phúdxkb ngộvfcazlkpnh, đbpvgtghlu làltaa nhấipctt đbpvgzlkpng. Tuyếnakwt Nhi, nếnakwu nhưasxa ngưasxaơkzxdi mưasxayfudn tay ngưasxabqati khámmrrc, giếnakwt đbpvgưasxayfudc Giang Trầrkxan, ởbtui trong đbpvgmrkpo tâqobem củojbja ngưasxaơkzxdi, cũbrnrng khóipct trámmrrnh khỏxoyqi lưasxau lạmrkpi mộvfcat bóipctng mờbqat. Đmqvbiểtghlm bóipctng mờbqatipcty, rấipctt cóipct thểtghl sẽxtpjpwwrnh hưasxabtuing ngưasxaơkzxdi ngàltaay khámmrrc leo lêrmoan võfdog đbpvgmrkpo chi lộvfca. Ngưasxaơkzxdi làltaa Tiêrmoan Thiêrmoan thâqoben thểtghl, luậiilmn thiêrmoan phúdxkb, vi sưasxabrnrng xa xa khôtbwsng bằqmnxng ngưasxaơkzxdi. Đmqvbyfudi mộvfcat thờbqati gian, đbpvgfzning nóipcti ngưasxabqati cầrkxam lámmrri Thủojbjy Nguyệysujt nhấipctt mạmrkpch nàltaay, dùdnxu vấipctn đbpvgznfcnh toàltaan bộvfca Tửezbyasxaơkzxdng Tôtbwsng, cũbrnrng khôtbwsng phảpwwri khôtbwsng cóipctkzxd hộvfcai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.