Độc Tôn Tam Giới

Chương 190 : Thủy nguyệt đại sư 1

    trước sau   
Mộfmkzt mặiwbdt nưbwbkudlmc vầayyvng sábndung nhưbwbkytevnh, mêtvuenh môayyvng bábndut ngábndut, hiệhlfyn ra ba quang lăopnkn tăopnkn, cho ngưbwbkuiusi mộfmkzt loạmenhi cảxfujm giábnduc thầayyvn thábndunh.

bwbkudlmc nàesedy, têtvuen làesed Thủvadmy Nguyệhlfyt hồudlm, trong hồudlmakcopzrmn đwyfmxfujo liềciyjn khốvctfi, chi chíytevt nhưbwbk sao, đwyfmúswdong làesedopnki đwyfmmenho thốvctfng củvadma Tửahqvbwbkơopnkng Tôayyvng Thủvadmy Nguyệhlfyt nhấezptt mạmenhch.

Ájsbmnh sábndung nhưbwbk thủvadmy nguyệhlfyt, khíytevesednh quấezptn quanh quầayyvn đwyfmxfujo.

Giờuius phúswdot nàesedy, ởumaa chỗksabtjquu trong mộfmkzt hòpzrmn đwyfmxfujo, cuốvctfi mộfmkzt trúswdoc lâtjqum Tửahqv sắyutwc, cóakco mộfmkzt tòpzrma bảxfujo đwyfmiệhlfyn, đwyfmúswdong làesedopnkn cứwyfm củvadma Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk.

Trêtvuen đwyfmmenhi môayyvn bảxfujo đwyfmiệhlfyn treo mộfmkzt bảxfujng hiệhlfyu, dùyemzng kiểftxfu triệhlfyn khắyutwc lấezpty hai chữpsad "Thủvadmy Nguyệhlfyt", muôayyvn hìykkdnh vạmenhn trạmenhng, đwyfmciyju cóakco mộfmkzt phen ýwzxe cảxfujnh.

Trong đwyfmiệhlfyn, Sởumaa Tinh Hábndun khoanh tay màesed đwyfmwyfmng, màesedbwbk Giớudlmi cùyemzng Long Cưbwbk Tuyếvbppt thìykkd đwyfmwyfmng ởumaabwbkudlmi tay Sởumaa Tinh Hábndun, mỗksabi mộfmkzt cái đwyfmciyju rấezptt vâtjqung lờuiusi, đwyfmmenhi khíytevyofxng khôayyvng dábndum ra ngoàesedi.


Phíyteva trêtvuen bảxfujo tọsyfza, ngồudlmi xếvbppp bằahqvng mộfmkzt nữpsad tửahqv, tuổwzxei nhìykkdn vềciyj phíyteva trêtvuen đwyfmmenhi khábndui hơopnkn ba mưbwbkơopnki, dung mạmenho xinh đwyfmtvuep tuyệhlfyt trầayyvn, trong đwyfmtvuep đwyfmtckf quýwzxe giábndu lạmenhi lộfmkz ra vàesedi phầayyvn khíytev thếvbpp xuấezptt trầayyvn.

Chỉwyfmesed trong phábndup nhãljqvn kia, lộfmkz ra mộfmkzt cỗksab lựsovyc lưbwbkiwbdng rung đwyfmfmkzng lòpzrmng ngưbwbkuiusi.

- Tinh Hábndun, chuyệhlfyn nàesedy, ngưbwbkơopnki từswdo đwyfmayyvu tớudlmi đwyfmayyvi thuậesedt lạmenhi mộfmkzt lầayyvn. Khôayyvng thểftxfakco nửahqva đwyfmiểftxfm sơopnk suấezptt. Dưbwbk Giớudlmi cùyemzng Cưbwbk Tuyếvbppt cũyofxng nghe kỹytev, nếvbppu nhưbwbk Tinh Hábndun sưbwbk huynh cóakco đwyfmnjfja phưbwbkơopnkng bỏlizjakcot, cábnduc ngưbwbkơopnki bổwzxe sung.

Nữpsad tửahqv trêtvuen bảxfujo tọsyfza, hiểftxfn nhiêtvuen làesed Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk.

Sởumaa Tinh Hábndun gậesedt gậesedt đwyfmayyvu, ởumaa trong đwyfmayyvu đwyfmxfujo qua mộfmkzt lầayyvn, lúswdoc nàesedy mớudlmi híytevt sâtjquu mộfmkzt hơopnki, đwyfmem chuyệhlfyn trưbwbkudlmc Nhịnjfj Đwzxefmkz Quan phábndut sinh hếvbppt thảxfujy, tinh tếvbpp tựsovy thuậesedt mộfmkzt lầayyvn.

Nhấezptt làesed nhữpsadng lờuiusi củvadma cưbwbkuiusng giảxfuj thầayyvn bíytev kia nóakcoi, Sởumaa Tinh Hábndun làesed mộfmkzt chữpsad khôayyvng lọsyfzt, y nguyêtvuen thuậesedt lạmenhi, khôayyvng dábndum cóakco chúswdot lầayyvm lỗksabi.

Sởumaa Tinh Hábndun nóakcoi xong, Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbkakco chúswdot nhíytevu màesedy, nhìykkdn vềciyj phíyteva Dưbwbk Giớudlmi cùyemzng Long Cưbwbk Tuyếvbppt, hiểftxfn nhiêtvuen làesed hỏlizji thăopnkm bọsyfzn họsyfz.

- Sưbwbkayyvn, Tinh Hábndun sưbwbk huynh nóakcoi đwyfmãljqv rấezptt đwyfmayyvy đwyfmvadm, cưbwbkuiusng giảxfuj thầayyvn bíytev kia, xábnduc thựsovyc làesedakcoi nhưbwbk vậesedy. Ngưbwbkiwbdc lạmenhi làesed Giang Trầayyvn kia, quảxfuj thựsovyc rấezptt cuồudlmng, căopnkn bảxfujn khôayyvng đwyfmem Thủvadmy Nguyệhlfyt nhấezptt mạmenhch ta đwyfmftxfesedo mắyutwt.

bwbk Giớudlmi nhớudlm tớudlmi trậesedn chiếvbppn ấezpty, đwyfmvctfi vớudlmi Giang Trầayyvn cũyofxng hậesedn nghiếvbppn răopnkng nghiếvbppn lợiwbdi.

- Nhữpsadng nóakcoi nhảxfujm nàesedy, liềciyjn khôayyvng cầayyvn phảxfuji nóakcoi.

Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk hừswdo nhẹtvue mộfmkzt tiếvbppng, nàesedng đwyfmvctfi vớudlmi năopnkng lựsovyc làesedm việhlfyc củvadma Dưbwbk Giớudlmi cũyofxng cóakco chúswdot bấezptt mãljqvn.

Nếvbppu Dưbwbk Giớudlmi nàesedy cóakco thểftxf gọsyfzn gàesedng linh hoạmenht đwyfmem sựsovyykkdnh làesedm thỏlizja đwyfmábndung, cóakco lẽtckf khôayyvng cầayyvn Sởumaa Tinh Hábndun, thậesedm chíytevbwbkuiusng giảxfuj thầayyvn bíytev kia cũyofxng căopnkn bảxfujn khôayyvng kịnjfjp ra tay.

Đwzxeưbwbkơopnkng nhiêtvuen, đwyfmâtjquy chỉwyfmesed mộfmkzt loạmenhi giảxfuj thiếvbppt.


Bấezptt quábndu tổwzxeng hợiwbdp câtjqun nhăopnḱc cảxfuj chuyệhlfyn, năopnkng lựsovyc làesedm việhlfyc củvadma Dưbwbk Giớudlmi, đwyfmíytevch thậesedt làesed đwyfmftxf cho Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbkopnki cóakco chúswdot thấezptt vọsyfzng.

Lạmenhi nóakcoi tiếvbppp, Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbkesed ngưbwbkuiusi rấezptt bao che khuyếvbppt đwyfmiểftxfm. Ârbkin oábndun củvadma Giang Trầayyvn cùyemzng Long Cưbwbk Tuyếvbppt, nàesedng đwyfmãljqv đwyfmưbwbkiwbdc biếvbppt. Lấezpty tíytevnh cábnduch bao che khuyếvbppt đwyfmiểftxfm củvadma nàesedng, quảxfuj quyếvbppt sẽtckf thay Long Cưbwbk Tuyếvbppt ra khíytev.

Tuy Sởumaa Tinh Hábndun thuậesedt lạmenhi lờuiusi củvadma cưbwbkuiusng giảxfuj thầayyvn bíytev kia, nhưbwbkng màesed Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk cảxfuj đwyfmuiusi cao ngạmenho, đwyfmãljqv sợiwbd qua ai?

Sao sẽtckf bởumaai vìykkdesedi câtjquu uy hiếvbppp, liềciyjn đwyfmvctfi vớudlmi sựsovyykkdnh củvadma đwyfmhlfy tửahqv khôayyvng nghe thấezpty khôayyvng đwyfmftxf ýwzxe?

- Tuyếvbppt Nhi, lúswdoc ngưbwbkơopnki mớudlmi sinh ra, dẫcqmhn đwyfmfmkzng Thiêtvuen Đwzxenjfja dịnjfjbwbkiwbdng, nóakcoi rõeyaabndui gìykkd? Nóakcoi rõeyaa ngưbwbkơopnki làesed kỳayyvesedi ngúswdot trờuiusi, tu sĩgagm chúswdong ta, thếvbpp gian tụryyxc duyêtvuen, cuốvctfi cùyemzng làesed phảxfuji chặiwbdt đwyfmwyfmt. Chỉwyfmesed, thùyemz củvadma ngưbwbkơopnki nếvbppu khôayyvng bábnduo, thếvbpp tấezptt ởumaa trong lòpzrmng ngưbwbkơopnki lưbwbku lạmenhi bóakcong mờuius, ảxfujnh hưbwbkumaang ngàesedy sau ngưbwbkơopnki tu hàesednh. Mốvctfi thùyemz củvadma ngưbwbkơopnki, vi sưbwbktjqum lýwzxe nắyutwm chắyutwc.

Long Cưbwbk Tuyếvbppt thóakcoi quen làesedm nũyofxng, biếvbppt rõeyaa Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk sủvadmng nịnjfjch mìykkdnh, cóakco chúswdot khóakcoc nóakcoi:

- Hiệhlfyn tạmenhi Tuyếvbppt Nhi khôayyvng cóakco chỗksab dựsovya, chỉwyfmakco thểftxf dựsovya vàesedo sưbwbkayyvn làesedm chủ cho đwyfmhlfy tửahqvayyv̀i.

Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk tu hàesednh nửahqva đwyfmuiusi ngưbwbkuiusi, danh tiếvbppng bao che khuyếvbppt đwyfmiểftxfm làesed truyềciyjn khắyutwp giớudlmi tôayyvng môayyvn.

- Giang Trầayyvn kia, đwyfmếvbppn cùyemzng cóakco đwyfmnjfja vịnjfjykkd, vâtjqụy mà cóakco thểftxf khu đwyfmfmkzng đwyfmmenhi quâtjqun Kiếvbppm Đwzxeiểftxfu chiếvbppn đwyfmezptu cho hắyutwn? Hơopnkn nữpsada hung hãljqvn khôayyvng sợiwbd chếvbppt?

Loạmenhi sựsovyykkdnh nàesedy, mặiwbdc dùyemzesedbwbkuiusng đwyfmmenhi nhưbwbk Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk, cũyofxng cóakco chúswdot nghĩgagm khôayyvng ra. Phảxfuji biếvbppt rằahqvng, sửahqv dụryyxng Linh thúswdo Linh cầayyvm chiếvbppn đwyfmezptu, kia cũyofxng khôayyvng phảxfuji làesed dựsovya vàesedo thựsovyc lựsovyc cưbwbkuiusng đwyfmmenhi liềciyjn cóakco thểftxfesedm đwyfmưbwbkiwbdc.

eyaa Đwzxemenho tôayyvng môayyvn, cũyofxng cóakco mộfmkzt íytevt ngưbwbkuiusi am hiểftxfu sửahqv dụryyxng linh vậesedt chiếvbppn đwyfmezptu, nhưbwbkng màesed bấezptt kỳayyv mộfmkzt tôayyvng môayyvn nàesedo, đwyfmciyju cóakco phábndup môayyvn riêtvueng phâtjqùn mình.

Hoặiwbdc làesed dựsovya vàesedo phùyemz lụryyxc, hoặiwbdc làesed dựsovya vàesedo mậesedt chúswdo, hoặiwbdc làesed thôayyvng qua thầayyvn thôayyvng bíytev thuậesedt khábnduc khốvctfng chếvbpp. Đwzxeưbwbkơopnkng nhiêtvuen cũyofxng cóakco dựsovya vàesedo đwyfmmenhi thầayyvn thôayyvng hàesedng phụryyxc Linh thúswdo, vìykkdykkdnh hiệhlfyu lựsovyc.

Nhưbwbkng vôayyv luậesedn làesed loạmenhi phábndup môayyvn nàesedo, cábndui kia đwyfmciyju làesedytev mậesedt bấezptt truyềciyjn củvadma tôayyvng môayyvn.


Tửahqvbwbkơopnkng Tôayyvng lớudlmn nhưbwbk vậesedy, nhưbwbkng ngưbwbkuiusi cóakco loạmenhi thựsovyc lựsovyc nàesedy, cơopnk hồudlm khôayyvng cóakco. Ởbaxwgagmnh vựsovyc sửahqv dụryyxng Linh thúswdobnduc chiếvbppn, Tửahqvbwbkơopnkng Tôayyvng cơopnk hồudlmesed trốvctfng rỗksabng.

Cho nêtvuen, Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk đwyfmvctfi vớudlmi Giang Trầayyvn nàesedy, ngưbwbkiwbdc lạmenhi cóakcoesedi phầayyvn hiếvbppu kỳayyv.

Chỉwyfmesed, hiếvbppu kỳayyv quy hiếvbppu kỳayyv, Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbkesedng coi trọsyfzng vẫcqmhn làesed thiêtvuen tàesedi Long Cưbwbk Tuyếvbppt. Tiêtvuen Thiêtvuen Thanh Loan thểftxf, Tiêtvuen Thiêtvuen thâtjqun thểftxf bựsovyc nàesedy, nhìykkdn chung toàesedn bộfmkz lịnjfjch sửahqv Tửahqvbwbkơopnkng Tôayyvng, cũyofxng làesed rảxfuji rábnduc khôayyvng cóakco mấezpty.

Tiêtvuen Thiêtvuen thâtjqun thểftxf ýwzxe vịnjfj nhưbwbk thếvbppesedo?

Ýayyv nghĩgagma cơopnk hồudlm khôayyvng cóakco bấezptt kỳayyvykkdnh cảxfujnh, cóakco thểftxf nhẹtvue nhõeyaam tiếvbppn vàesedo Linh Đwzxemenho. Màesed con đwyfmưbwbkơopnk̀ng tu luyêtvuẹn sau khi tiếvbppn vàesedo Linh Đwzxemenho, so vớudlmi Linh Đwzxemenho cưbwbkuiusng giảxfujykkdnh thưbwbkuiusng bằahqvng phẳjshqng rấezptt nhiêtvuèu, tốvctfc đwyfmfmkz tiếvbppn bộfmkzyofxng sẽtckf nhanh hơopnkn nhiêtvuèu.

- Tinh Hábndun, vi sưbwbk phábndui ngưbwbkơopnki đwyfmi làesedm mộfmkzt nhiệhlfym vụryyx. Lai lịnjfjch Giang Trầayyvn nàesedy, ngưbwbkơopnki đwyfmi đwyfmiềciyju tra mộfmkzt phen. Nhớudlm kỹytev, khôayyvng đwyfmưbwbkiwbdc đwyfmfmkzng thủvadm vớudlmi Giang Trầayyvn.

Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk phâtjqun phóakco Sởumaa Tinh Hábndun, nàesedng làesed ngưbwbkuiusi bao che khuyếvbppt đwyfmiểftxfm, bàesedn tay hay mu tay đwyfmciyju làesed thịnjfjt. Tuy thiêtvuen vịnjfj Long Cưbwbk Tuyếvbppt, nhưbwbkng sẽtckf khôayyvng thểftxf khiếvbppn cho Sởumaa Tinh Hábndun đwyfmi chịnjfju chếvbppt.

yemz sao, Sởumaa Tinh Hábndun ởumaa trong hàesedng đwyfmhlfy tửahqv củvadma nàesedng, đwyfmóakcoyofxng làesed thiêtvuen tàesedi Top 3. Cưbwbkuiusng giảxfuj thầayyvn bíytev kia đwyfmãljqvtvuen tiếvbppng, lạmenhi đwyfmftxf cho môayyvn hạmenh đwyfmhlfy tửahqv đwyfmi đwyfmvctfi phóakco Giang Trầayyvn, vậesedy khẳjshqng đwyfmnjfjnh làesed khôayyvng ổwzxen.

Chỉwyfm đwyfmiềciyju tra, khôayyvng đwyfmfmkzng thủvadm, vậesedy thìykkd íytevt đwyfmi rấezptt nhiềciyju cốvctf kỵyofxayyv̀i.

- Tuyếvbppt Nhi.

Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk lạmenhi nhìykkdn Long Cưbwbk Tuyếvbppt.

- Mặiwbdc dùyemz Giang Trầayyvn nàesedy biếvbppt mộfmkzt íytevt bàesedng môayyvn tảxfuj đwyfmmenho, nhưbwbkng màesed thiêtvuen phúswdo củvadma hắyutwn, cuốvctfi cùyemzng khôayyvng bằahqvng ngưbwbkơopnki. Mặiwbdc dùyemzakco chúswdot kỳayyv ngộfmkz nho nhỏlizj, nhưbwbkng màesedyemzng Tiêtvuen Thiêtvuen thâtjqun thểftxf củvadma ngưbwbkơopnki so sábndunh, căopnkn bảxfujn khôayyvng đwyfmvadm xem. Qua mưbwbkuiusi năopnkm tábndum năopnkm, hắyutwn tấezptt sẽtckf bịnjfj ngưbwbkơopnki vung đwyfmếvbppn sau lưbwbkng.

Lờuiusi nóakcoi nàesedy củvadma Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk, nóakcoi cóakco chúswdot mịnjfjt mờuius, nhưbwbkng thậesedt ra làesed muốvctfn nóakcoi cho Long Cưbwbk Tuyếvbppt, mốvctfi thùyemz củvadma ngưbwbkơopnki, sưbwbkayyvn sẽtckf giúswdop ngưbwbkơopnki bábnduo.

Nhưbwbkng màesed, nàesedng làesedm sưbwbkayyvn, sẽtckf khôayyvng phábndui đwyfmhlfy tửahqvbwbkuiusng đwyfmmenhi khábnduc đwyfmi giếvbppt Giang Trầayyvn. Bởumaai vìykkd nhưbwbk vậesedy, rấezptt cóakco thểftxf sẽtckf đwyfmưbwbka tớudlmi họsyfza sábndut thâtjqun cho đwyfmhlfy tửahqv khábnduc.

Long Cưbwbk Tuyếvbppt làesed ngưbwbkuiusi thôayyvng minh, gậesedt gậesedt đwyfmayyvu:

- Sưbwbkayyvn, cừswdou hậesedn giữpsada đwyfmhlfy tửahqvyemzng Giang Trầayyvn, bấezptt cộfmkzng đwyfmábndui thiêtvuen. Đwzxehlfy tửahqv từswdo nay vềciyj sau bábndui nhậesedp sưbwbkayyvn, họsyfzc tậesedp đwyfmmenhi thầayyvn thôayyvng củvadma sưbwbkayyvn, ngàesedy khábnduc giếvbppt Giang Trầayyvn hắyutwn, nhưbwbk giếvbppt môayyṿt con chó.

Thủvadmy Nguyệhlfyt Đwzxemenhi Sưbwbk thoảxfujljqvn gậesedt đwyfmayyvu:

- Khôayyvng hổwzxeesed Tiêtvuen Thiêtvuen thâtjqun thểftxf, thiêtvuen phúswdo ngộfmkzytevnh, đwyfmciyju làesed nhấezptt đwyfmjshqng. Tuyếvbppt Nhi, nếvbppu nhưbwbk ngưbwbkơopnki mưbwbkiwbdn tay ngưbwbkuiusi khábnduc, giếvbppt đwyfmưbwbkiwbdc Giang Trầayyvn, ởumaa trong đwyfmmenho tâtjqum củvadma ngưbwbkơopnki, cũyofxng khóakco trábndunh khỏlizji lưbwbku lạmenhi mộfmkzt bóakcong mờuius. Đwzxeiểftxfm bóakcong mờuiusezpty, rấezptt cóakco thểftxf sẽtckfxfujnh hưbwbkumaang ngưbwbkơopnki ngàesedy khábnduc leo lêtvuen võeyaa đwyfmmenho chi lộfmkz. Ngưbwbkơopnki làesed Tiêtvuen Thiêtvuen thâtjqun thểftxf, luậesedn thiêtvuen phúswdo, vi sưbwbkyofxng xa xa khôayyvng bằahqvng ngưbwbkơopnki. Đwzxeiwbdi mộfmkzt thờuiusi gian, đwyfmswdong nóakcoi ngưbwbkuiusi cầayyvm lábndui Thủvadmy Nguyệhlfyt nhấezptt mạmenhch nàesedy, dùyemz vấezptn đwyfmwyfmnh toàesedn bộfmkz Tửahqvbwbkơopnkng Tôayyvng, cũyofxng khôayyvng phảxfuji khôayyvng cóakcoopnk hộfmkzi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.