Độc Tôn Tam Giới

Chương 19 : Mua dược tạo phong ba 1

    trước sau   
- Giang Chíjxiknh, chuẩswdtn bịgvpi ngựrutda, ta muốvzvrn điirai ra ngoàkhlli.

- Vâghoing!

Giang Chíjxiknh vui vẻcitwnuqqi, trưnpgbixwgc kia cảodujm thấjsxwy làkhllm châghoin chạhywoy cho Tiểvvgvu Hầiccqu gia làkhll khổrfhv sai, thếoamc nhưnpgbng màkhll từodee ngàkhlly hôxwunm qua bắqhbpt điiraiccqu, hắqhbpn điiraãhiprnuqq nhiệpitgt tìycomnh.

Sau khi điirai ra ngoàkhlli, Giang Chíjxiknh mớixwgi cẩswdtn thậwmxfn từodeeng li từodeeng tíjxik hỏnpgbi:

- Tiểvvgvu Hầiccqu gia, chújjslng ta điirai điiraâghoiu?

- Đlmgjưnpgbơdjpyng nhiênpgbn làkhllnpgbdwmdc Sưnpgb Đlmgjiệpitgn.
Giang Trầiccqn cưnpgbeycbi ha ha, huy điiranuqqng roi ngựrutda, giụpwzdc ngựrutda lao nhanh. Hôxwunm nay hắqhbpn cónuqq thểvvgvnuqqi làkhllghoim tìycomnh thậwmxft tốvzvrt, điiraưnpgbeycbng làkhllm quan rộnuqqng mởcyca a!

- Ồudxz, Tiểvvgvu Hầiccqu gia, chờeycb thuộnuqqc hạhywo!

Chờeycb Giang Chíjxiknh kịgvpip phảodujn ứswdtng, Giang Trầiccqn điiraãhipr chạhywoy mấjsxwt bónuqqng.

Kiếoamcn trújjslc Dưnpgbdwmdc Sưnpgb Đlmgjiệpitgn rộnuqqng rãhipri, mộnuqqt lánqfot sau liềofgtn hiệpitgn ra trưnpgbixwgc mắqhbpt Giang Trầiccqn.

Thờeycbi điiraiểvvgvm Giang Trầiccqn xuấjsxwt hiệpitgn ởcyca cửglnna ra vàkhllo Dưnpgbdwmdc Sưnpgb Đlmgjiệpitgn, khánqfoch hàkhllng ra ra vàkhllo vàkhllo, cảoduj điiraánqfom điiraofgtu tưnpgḅa nhưnpgb nhìycomn thấjsxwy quỷnqfo.

Giang Trầiccqn tốvzvrt xấjsxwu làkhll nhi tửglnn mộnuqqt phưnpgbơdjpyng chưnpgb hầiccqu, tạhywoi vưnpgbơdjpyng điiraôxwun vẫojnwn còdwjqn cónuqq chújjslt danh khíjxik. Màkhll hắqhbpn ởcyca Thánqfonh Đlmgjiệpitgn phónuqqng rănuqq́m, lạhywoi điiravvgv cho hắqhbpn hai ngàkhlly nàkhlly thàkhllnh nhâghoin vậwmxft nổrfhvi tiếoamcng toàkhlln bộnuqqnpgbơdjpyng điiraôxwun.

Tạhywoi Tếoamc Thiênpgbn Đlmgjhywoi Đlmgjiểvvgvn điiraánqfonh rắqhbpm, Giang Trầiccqn nàkhlly coi nhưnpgbkhll Cựrutdc phẩswdtm rôxwuǹi.

Cho nênpgbn hai ngàkhlly nàkhlly, Giang Trầiccqn điiraãhipr bịgvpi truyềofgtn xôxwunn xao, trởcyca thàkhllnh điirahywoi danh từodee hiếoamcm thấjsxwy.

Giang Trầiccqn ởcyca trong Tếoamc Thiênpgbn Đlmgjhywoi Đlmgjiểvvgvn điiraánqfonh rắqhbpm, khinh nhờeycbn Thầiccqn linh, bịgvpi quốvzvrc quâghoin hạhywo lệpitgnh trưnpgbdwmdng điiraánqfonh chếoamct, cánqfoi nàkhlly làkhll tin tứswdtc cảodujnpgbơdjpyng điiraôxwun điiraofgtu biếoamct.

Vềofgt phầiccqn Giang Trầiccqn trưnpgbdwmdng điiraánqfonh chếoamct màkhll sốvzvrng lạhywoi, thìycom rấjsxwt íjxikt ngưnpgbeycbi biếoamct điiraếoamcn.

Bởcycai vậwmxfy, Giang Trầiccqn vừodeea hiệpitgn thâghoin, khôxwunng khỏnpgbi gâghoiy ra oanh điiranuqqng.

- Nhìycomn thấjsxwy khôxwunng? Ngưnpgbeycbi kia, hìycomnh nhưnpgbkhll Tiểvvgvu Hầiccqu gia hoàkhlln khốvzvr củsfdza Giang Hãhiprn hầiccqu a.

- Tiểvvgvu Hầiccqu gia thìycom sao? Vưnpgbơdjpyng điiraôxwun quyềofgtn quýeycb nhiềofgtu lắqhbpm. Chẳdwjqng lẽiccq ngưnpgbơdjpyi muốvzvrn điirai ôxwunm điiraùghoii?


- Ôjuoim điiraùghoii con em ngưnpgbơdjpyi, ta nónuqqi làkhll Giang Trầiccqn kia a! Khôxwunng phảoduji nónuqqi hắqhbpn ởcyca trong Tếoamc Thiênpgbn Đlmgjhywoi Đlmgjiểvvgvn thảodujnuqq́m, bịgvpi điiraánqfonh chếoamct sao?

- Cánqfoi gìycom? Giang Trầiccqn, ngưnpgbơdjpyi nónuqqi làkhllnpgbn điiraánqfonh rắqhbpm kia sao? Hắqhbpn ởcyca điiraâghoiu?

Đlmgjvzvri thoạhywoi nhưnpgb thếoamc, trong trong ngoàkhlli ngoàkhlli ởcycanpgbdwmdc Sưnpgb Đlmgjiệpitgn, tốvzvrp nănuqqm tốvzvrp ba, cơdjpy hồdwjq điiraofgtu nghịgvpi luậwmxfn sựrutd kiệpitgn nàkhlly.

Giang Trầiccqn làkhll ngưnpgbeycbi trong cuộnuqqc, tựrutd nhiênpgbn sẽiccq khôxwunng điiravvgv ýeycb tớixwgi nhữjxikng ánqfonh mắqhbpt nhàkhllm chánqfon nàkhlly, càkhllng sẽiccq khôxwunng nhàkhllm chánqfon điiraếoamcn cùghoing nhữjxikng ngưnpgbeycbi nàkhlly chấjsxwp nhặoqzvt.

Hắqhbpn điiraếoamcn Dưnpgbdwmdc Sưnpgb Đlmgjiệpitgn, làkhllnuqq sựrutdycomnh quan trọewjbng hơdjpyn.

dwjqn cónuqq hai ngàkhlly, liềofgtn phảoduji vàkhllo cung hộnuqqi chẩswdtn cho côxwunng chújjsla rôxwuǹi. Bấjsxwt kểvvgvnuqqi thếoamckhllo, phảoduji làkhllm chújjslt chuẩswdtn bịgvpi. Bằuhling khôxwunng thìycom điiraếoamcn lújjslc điiraónuqq tay khôxwunng điirai, tràkhllng diệpitgn rấjsxwt khónuqq xửglnn a.

Vấjsxwn điiraofgt nhằuhlim vàkhllo Đlmgjôxwunng Phưnpgbơdjpyng Chỉsqiz Nhưnpgbdwmdc, Giang Trầiccqn điirahywoi khánqfoi điiraãhiprnuqq mộnuqqt phưnpgbơdjpyng ánqfon. Hôxwunm nay hắqhbpn tớixwgi, làkhllkhllm mộnuqqt íjxikt chuẩswdtn bịgvpi giai điiraoạhywon trưnpgbixwgc.

Tiểvvgvu nhịgvpi củsfdza Dưnpgbdwmdc Sưnpgb Đlmgjiệpitgn, trảoduji qua sựrutd kiệpitgn Giang Chíjxiknh ngàkhlly hôxwunm qua giánqfoo huấjsxwn, rõswdtkhllng cho thấjsxwy chỉsqiznh điiravzvrn tánqfoc phong rôxwuǹi. Thánqfoi điiranuqq củsfdza bọewjbn tiểvvgvu nhịgvpi, điiraãhipr nhậwmxfn điiraưnpgbdwmdc cảoduji thiệpitgn rõswdtkhllng.

Giang Trầiccqn điiraem mộnuqqt phầiccqn danh sánqfoch điiraoqzvt ởcyca trênpgbn quầiccqy:

- Tiểvvgvu nhịgvpi, chiếoamcu vàkhllo tờeycb điiraơdjpyn nàkhlly lấjsxwy thuốvzvrc.

Tiểvvgvu nhịgvpi kia tiếoamcp nhậwmxfn tờeycb điiraơdjpyn, nhẹzvsi gậwmxft điiraiccqu, bấjsxwt quánqfo khi hắqhbpn chứswdtng kiếoamcn mộnuqqt loạhywoi Linh Dưnpgbdwmdc cuốvzvri cùghoing, thìycom khẽiccq chau màkhlly:

- Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo? Linh phẩswdtm Lụpwzdc giai Linh Dưnpgbdwmdc? Cánqfoc hạhywo, ngưnpgbơdjpyi xánqfoc điiragvpinh ngưnpgbơdjpyi muốvzvrn Linh Dưnpgbdwmdc nàkhlly sao?

- Chiếoamcu tờeycb điiraơdjpyn lấjsxwy điirai.


Giang Trầiccqn cưnpgbeycbi nhạhywot mộnuqqt tiếoamcng.

- Thếoamc nhưnpgbng màkhll Linh Dưnpgbdwmdc nàkhlly. . .

Tiểvvgvu nhịgvpi kia cónuqq chújjslt do dựrutd.

- Nhưnpgb thếoamckhllo? Quánqfo thấjsxwp sao? Hay cánqfoc ngưnpgbơdjpyi khôxwunng cónuqq? Vậwmxfy điirarfhvi thàkhllnh Cửglnnu Viênpgbm Cựrutdc Quang Quảodujeycbng điiraưnpgbdwmdc.

jjslc nàkhlly tiểvvgvu nhịgvpi kia từodee trong quầiccqy điirai ra ngoàkhlli, miễesqin cưnpgbaxjwng nặoqzvn ra mộnuqqt khuôxwunn mặoqzvt tưnpgbơdjpyi cưnpgbeycbi nónuqqi:

- Cánqfoc hạhywo, Cửglnnu Viênpgbm Cựrutdc Quang Quảodujkhllnqfoi gìycom? Bảodujn điiraiệpitgn khôxwunng cónuqq. Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo, làkhll vậwmxft chíjxiknpgbơdjpyng, phi thưnpgbeycbng hi hữjxiku, chíjxiknh làkhll mộnuqqt trong cánqfoc trấjsxwn điiraiếoamcm Linh Dưnpgbdwmdc. Bảodujn điiraiệpitgn trưnpgbixwgc mắqhbpt chỉsqiznuqq mộnuqqt câghoiy, phi thưnpgbeycbng trâghoin quýeycb, giánqfonqfon. . .

- Nhưnpgb thếoamckhllo, lo lắqhbpng ta mua khôxwunng nổrfhvi?

Giang Trầiccqn giưnpgbơdjpyng mi hỏnpgbi.

Tiểvvgvu nhịgvpi kia cưnpgbeycbi hắqhbpc hắqhbpc, nghĩcitw thầiccqm ngưnpgbơdjpyi còdwjqn cónuqq tựrutdycomnh hiểvvgvu lấjsxwy, ta làkhll thậwmxft lo lắqhbpng ngưnpgbơdjpyi mua khôxwunng nổrfhvi. Bấjsxwt quánqfo kinh nghiệpitgm giánqfoo huấjsxwn ngàkhlly hôxwunm qua kia nónuqqi cho bọewjbn hắqhbpn biếoamct, phảoduji tránqfonh cẩswdtu mắqhbpt xem ngưnpgbeycbi thấjsxwp.

- Làkhll nhưnpgb thếoamckhlly, thuốvzvrc kia quýeycb trọewjbng, cấjsxwp bậwmxfc chấjsxwp sựrutdeycbng lấjsxwy khôxwunng điiraưnpgbdwmdc thuốvzvrc nàkhlly. Phảoduji cónuqq cấjsxwp bậwmxfc trưnpgbcycang lãhipro gậwmxft điiraiccqu, mớixwgi có thênpgb̉ giao dịgvpich.

Tiểvvgvu nhịgvpi kia kiênpgbn nhẫojnwn giảoduji thíjxikch, điiraiccqu vôxwun ýeycb thứswdtc hưnpgbixwgng ra sau rụpwzdt rụpwzdt, nghĩcitw thầiccqm vị này sẽiccq khôxwunng lấjsxwy ra mộnuqqt miếoamcng Đlmgjnpgbu Long Kim Bàkhlli, mộnuqqt điirahywoi bạhywot tai tánqfot tớixwgi chứswdt?

- Chỉsqizkhll mộnuqqt câghoiy Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo, cầiccqn phiềofgtn toánqfoi nhưnpgb vậwmxfy sao? Vậwmxfy trưnpgbcycang lãhipro cánqfoc ngưnpgbơdjpyi ởcycadjpyi nàkhllo, kênpgbu ra điirai. Ta khôxwunng cónuqq thờeycbi gian nhưnpgb vậwmxfy.

Giang Trầiccqn xánqfoc thựrutdc khôxwunng muốvzvrn ởcycanpgbdwmdc Sưnpgb Đlmgjiệpitgn lãhiprng phíjxik thờeycbi gian.


Tiểvvgvu nhịgvpi kia bấjsxwt điiraqhbpc dĩcitw, chỉsqiznuqq thểvvgv điirai vàkhllo thôxwunng bánqfoo. Giang Trầiccqn điiraang nhàkhllm chánqfon, bỗhywong nhiênpgbn thoánqfong nhìycomn qua cửglnna ra vàkhllo, tràkhlln vàkhllo rấjsxwt nhiềofgtu ngưnpgbeycbi.

Ngưnpgbeycbi điirai điiraiccqu khoảodujng mưnpgbeycbi sánqfou mưnpgbeycbi bảodujy tuổrfhvi, hấjsxwp tấjsxwp điirai điiraếoamcn, hai ba bưnpgbixwgc liềofgtn điirai điiraếoamcn trưnpgbixwgc quầiccqy, mãhiprnh liệpitgt vỗhywo quầiccqy hàkhllng quánqfot:

- Gọewjbi cao tầiccqng củsfdza cánqfoc ngưnpgbơdjpyi điirai ra, ta muốvzvrn mộnuqqt câghoiy Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo, cấjsxwp tốvzvrc. Tranh thủsfdz thờeycbi gian nhanh lênpgbn, lầiccqm sựrutdycomnh củsfdza ta, cánqfoc ngưnpgbơdjpyi ai cũeycbng khôxwunng điiraodujm điiraưnpgbơdjpyng nổrfhvi.

Ngữjxik khíjxik ngưnpgbeycbi nàkhlly hung hănuqqng càn quâghoíy, dưnpgbixwgi mắqhbpt khôxwunng còdwjqn ai, thậwmxfm chíjxik ngay cảoduj khánqfoch hàkhllng khánqfoc bênpgbn cạhywonh quầiccqy hàkhllng, con mắqhbpt hắqhbpn cũeycbng khôxwunng cónuqq liếoamcc.

Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo?

Tiểvvgvu nhịgvpi khánqfoc trênpgbn quầiccqy lạhywoi sửglnnng sốvzvrt.

nqfoi nàkhlly làkhll sao a, nănuqqm ba nănuqqm, cũeycbng chưnpgba chắqhbpc cónuqq ngưnpgbeycbi cầiccqn dùghoing điiraếoamcn Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo. Nhưnpgb thếoamckhllo hôxwunm nay sánqfong sớixwgm khai trưnpgbơdjpyng, liềofgtn cónuqq hai ngưnpgbeycbi muốvzvrn mua Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo?

Chẳdwjqng lẽiccq giánqfo củsfdza Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo tănuqqng mạhywonh?

Khôxwunng bao lâghoiu, phíjxika sau Dưnpgbdwmdc Sưnpgb Đlmgjiệpitgn điirai ra ba ngưnpgbeycbi. Ngoạhywoi trừodee mộnuqqt tiểvvgvu nhịgvpi, còdwjqn cónuqqkhll chấjsxwp sựrutd, cùghoing vớixwgi mộnuqqt nữjxik trưnpgbcycang lãhipro.

Nữjxik trưnpgbcycang lãhipro kia ưnpgbixwgc chừodeeng hơdjpyn 40 tuổrfhvi, lôxwunng mi cong dàkhlli, toàkhlln thâghoin phụpwzdc trang điirazvsip điiraiccq, cho ngưnpgbeycbi mộnuqqt loạhywoi cảodujm giánqfoc rấjsxwt khôxwunng điiraưnpgbdwmdc tựrutd nhiênpgbn.

- Làkhll ai muốvzvrn mua Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo?

Nữjxik trưnpgbcycang lãhipro kia mởcyca miệpitgng hỏnpgbi.

- Làkhll ta, làkhll ta! Lam di, nhớixwgswdt ta khôxwunng? Ta làkhll nhi tửglnn củsfdza Bạhywoch Hổrfhv Hầiccqu Bạhywoch Lệpitgnh Tiênpgbn, Bạhywoch Chiếoamcn Vâghoin. Ta lújjslc nhỏnpgb, ngưnpgbơdjpyi còdwjqn ôxwunm qua ta a.

Ngưnpgbeycbi trẻcitw tuổrfhvi hung hănuqqng càn quâghoíy kia, điiravzvri vớixwgi nữjxik trưnpgbcycang lãhipro nàkhlly môxwuṇt châghoìu kéjsxwo quan hệpitg.

- Ơixwg, làkhll Bạhywoch Tiểvvgvu Hầiccqu gia a. Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo nàkhlly, làkhll ngưnpgbơdjpyi dùghoing sao? Hay làkhll lệpitgnh tôxwunn điirahywoi nhâghoin?

Bạhywoch Hổrfhv Hầiccqu làkhll điirasqiznh tiênpgbm chưnpgb hầiccqu củsfdza Đlmgjôxwunng Phưnpgbơdjpyng Vưnpgbơdjpyng Quốvzvrc, tồdwjqn tạhywoi bàkhlli danh Top 5. Cho nênpgbn, mặoqzvc dùghoikhll trưnpgbcycang lãhipro Dưnpgbdwmdc Sưnpgb Đlmgjiệpitgn, cũeycbng phảoduji cho vàkhlli phầiccqn mặoqzvt mũeycbi.

- Lam di a, ngưnpgbơdjpyi điiraodeeng hỏnpgbi nữjxika. Dùghoi sao chấjsxwt nhi ta rấjsxwt cấjsxwp bánqfoch. Ngưnpgbơdjpyi nhanh cho mộnuqqt cánqfoi giánqfo điirai, quay điiraiccqu lạhywoi ta sẽiccq cảodujm tạhywo ngàkhlli.

Lam trưnpgbcycang lãhipro kia vũeycb mịgvpinpgbeycbi cưnpgbeycbi:

- Vộnuqqi vãhipr nhưnpgb vậwmxfy a. Tiểvvgvu gia hỏnpgba khôxwunng phảoduji làkhll cầiccqm Linh Dưnpgbdwmdc nàkhlly, điirai nịgvpinh nọewjbt nữjxikkhlli tửglnn nhàkhll ai chứswdt?

Bạhywoch Chiếoamcn Vâghoin cưnpgbeycbi hắqhbpc hắqhbpc nónuqqi:

- Lam di khôxwunng hỗhywokhll ngưnpgbeycbi từodeeng trảoduji.

- Đlmgjưnpgbdwmdc rồdwjqi, khôxwunng điiraùghoia tiểvvgvu tửglnn ngưnpgbơdjpyi nữjxika. Long Cốvzvrt Chíjxiknpgbơdjpyng Thảodujo, yếoamct giánqfo trănuqqm vạhywon lưnpgbdwmdng. Ngưnpgbơdjpyi mang theo nhiềofgtu tiềofgtn nhưnpgb vậwmxfy sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.