Độc Tôn Tam Giới

Chương 189 : Giang Trần, ta bảo vệ rồi 2

    trước sau   
- Đojwxưlgyrtroqc rồmzdfi, Giang Trầhwaun, hôouycm nay nhữeixvng lờdsaji nàcllsy củbnxoa ngưlgyrơgamfi, lãtroqo phu nhớolby kỹerpi. Hi vọdsajng mộvgvdt ngàcllsy kia, ngưlgyrơgamfi cójsnv thểjsnvuvhso đqzvsáuvhsp ta.

jsnvi xong, thanh âqzvsm nàcllsy tựbnxoa nhưlgyr tiếgisqng sấolbym cuồmzdfn cuộvgvdn, càcllsng đqzvsi càcllsng xa, biếgisqn mấolbyt khôouycng thấolbyy gìqqae nữeixva.

- Tôouycn giáuvhs dừsuylng bưlgyrolbyc!

Giang Trầhwaun còeyxon muốpodln nójsnvi cáuvhsi gìqqae.

Nhưlgyrng màcllslgyr khôouycng lặceptng yêflhun, khôouycng còeyxon cójsnv bấolbyt luậwklon hồmzdfi âqzvsm gìqqae.

Từsuyl đqzvshwauu tớolbyi đqzvsouyci, Giang Trầhwaun ngay cảyoda mặceptt mũpgafi củbnxoa âqzvsn nhâqzvsn cứgisqu mạhnvung cũpgafng khôouycng thấolbyy, cưlgyrdsaji khổflhu mộvgvdt tiếgisqng, nhìqqaen qua đqzvsolbyt đqzvspodlng bừsuyla bộvgvdn, thi hàcllsi khắjhozp nơgamfi, trong nộvgvdi tâqzvsm cũpgafng than nhẹeixv.


cllslgyrolbyi Nhịadth Đojwxvgvd Quan, trăoyoom vạhnvun đqzvshnvui quâqzvsn kia phủbnxo phụflhuc trêflhun mặceptt đqzvsolbyt, cho tớolbyi giờdsaj khắjhozc nàcllsy, vẫynswn khôouycng ai dáuvhsm đqzvsvgvdng thoáuvhsng mộvgvdt pháuvhst. Dùqpxx vừsuyla rồmzdfi đqzvshnvui chiếgisqn, bịadthyodanh hưlgyrolbyng chếgisqt rấolbyt nhiềvigju rấolbyt nhiềvigju ngưlgyrdsaji, cũpgafng khôouycng ngưlgyrdsaji nàcllso dáuvhsm héuvhst lêflhun mộvgvdt tiếgisqng, hoặceptc làcllsflhuu thảyodam mộvgvdt tiếgisqng.

Giang Trầhwaun hứgisqng thúacsn hếgisqt thờdsaji, khôouycng cójsnv giếgisqt đqzvshwauu đqzvsyodang tộvgvdi áuvhsc Long Cưlgyr Tuyếgisqt, trong lòeyxong củbnxoa hắjhozn cảyodam thấolbyy thậwklop phầhwaun tiếgisqc nuốpodli. Lạhnvui nhìqqaen nhữeixvng quâqzvsn nhâqzvsn kia, đqzvsơgamfn giảyodan đqzvsvigju làclls mộvgvdt ísuylt ngưlgyrdsaji theo bọdsajn phảyodan nghịadthch.

Giang Trầhwaun tấolbyt nhiêflhun làcllsouycqzvsm đqzvsi đqzvshnvui khai sáuvhst giớolbyi.

Tuy Long Cưlgyr Tuyếgisqt khôouycng chếgisqt, nhưlgyrng màclls Long Đojwxouycng Hầhwauu phủbnxocllslgyrơgamfng đqzvsưlgyrơgamfng vớolbyi bịadth diệbdwit rôouyc̀i. Cụflhuc diệbdwin rốpodli rắjhozm tiếgisqp theo, trảyoda cho Đojwxôouycng Phưlgyrơgamfng nhấolbyt tộvgvdc quan tâqzvsm đqzvsi.

Trởoyoo lạhnvui Nhịadth Đojwxvgvd Quan, tấolbyt cảyoda mọdsaji ngưlgyrdsaji xôouycng tớolbyi hỏmzdfi han.

Giang Trầhwaun ởoyoo trong chiếgisqn cụflhuc, chịadthu đqzvsbnxocllsy vòeyxo, nhưlgyrng màclls bọdsajn hắjhozn ởoyoo trêflhun quan ảyodai, cũpgafng chịadthu đqzvsbnxocllsy vòeyxo a.

Giang Trầhwaun khoáuvhst tay chặceptn lạhnvui:

- Ngưlgyrdsaji Tửuvhslgyrơgamfng Tôouycng, tạhnvum thờdsaji sẽsuyl khôouycng dáuvhsm lỗqqaetroqng. Chỉerpiclls đqzvsáuvhsng tiếgisqc, Long Cưlgyr Tuyếgisqt đqzvsi mấolbyt, làclls mộvgvdt hậwklou hoạhnvun.

Đojwxpodli vớolbyi Câqzvsu Ngọdsajc côouycng chúacsna vẫynswy vẫynswy tay:

- Sựbnxoqqaenh giảyodai quyếgisqt hậwklou quảyodacllsy, vẫynswn làclls Đojwxôouycng Phưlgyrơgamfng nhấolbyt tộvgvdc cáuvhsc ngưlgyrơgamfi xửuvhsmzdf a?

Giang Trầhwaun đqzvspodli vớolbyi vưlgyrơgamfng thấolbyt cùqpxxng Long gia tranh quyềvigjn đqzvsoạhnvut thếgisq, kỳgamf thậwklot mộvgvdt chúacsnt hứgisqng thúacsnpgafng khôouycng cójsnv. Diệbdwit Long Đojwxouycng Hầhwauu, thựbnxoc sựbnxo khôouycng phảyodai làcllsqqaelgyrơgamfng thấolbyt, màcllsclls Long gia khinh ngưlgyrdsaji quáuvhs đqzvsáuvhsng, ba phen mâqzvśy bâqzvṣn muốpodln đqzvsaomoy Giang gia bọdsajn hắjhozn vàcllso chỗqqae chếgisqt.

Mộvgvdt trậwklon chiếgisqn Nhịadth Đojwxvgvd Quan, cuốpodli cùqpxxng nhấolbyt dùqpxxng Long gia bịadth diệbdwit, thanh danh Giang gia lêflhun cao chấolbym dứgisqt.

clls toàcllsn bộvgvd Đojwxôouycng Phưlgyrơgamfng Vưlgyrơgamfng Quốpodlc hỗqqaen loạhnvun, lạhnvui khôouycng cójsnv nhanh nhưlgyr vậwkloy chấolbym dứgisqt. Cũpgafng may, cójsnvqzvsu Ngọdsajc côouycng chúacsna, cójsnv Đojwxôouycng Phưlgyrơgamfng Lâqzvsn làclls Tháuvhsi tửuvhs, huyếgisqt mạhnvuch vưlgyrơgamfng thấolbyt khôouycng cójsnv đqzvsoạhnvun tuyệbdwit.


Tiếgisqp đqzvsếgisqn, Câqzvsu Ngọdsajc dựbnxoa vàcllso thủbnxo đqzvsoạhnvun củbnxoa mìqqaenh, triệbdwiu tậwklop đqzvshnvui quâqzvsn chưlgyr hầhwauu vốpodln làclls trung vớolbyi vưlgyrơgamfng thấolbyt kia, dùqpxxng phưlgyrơgamfng thứgisqc giảyodai quyếgisqt dứgisqt khoáuvhst, tiêflhuu diệbdwit dưlgyr nghiệbdwit Long gia.

Tru đqzvshwauu đqzvsyodang tộvgvdi áuvhsc, giếgisqt đqzvsmzdfng đqzvsyodang.

clls chưlgyr hầhwauu kháuvhsc bịadth Long Chiếgisqu Phong bứgisqc hiếgisqp, hếgisqt thảyoday khôouycng truy cứgisqu tráuvhsch nhiệbdwim.

Đojwxâqzvsy làcllsqzvsu Ngọdsajc côouycng chúacsna đqzvsadthnh ra nhạhnvuc dạhnvuo.

cllsng rấolbyt rõhnvucllsng, nếgisqu đqzvsyodasuylch quáuvhs lớolbyn, Vưlgyrơgamfng Quốpodlc đqzvshnvui loạhnvun sẽsuyl khôouycng chấolbym dứgisqt. Giếgisqt mấolbyy đqzvshwauu đqzvsyodang tộvgvdi áuvhsc, tiêflhuu diệbdwit Long Đojwxouycng Hầhwauu phủbnxo, trọdsajng chấolbyn quyềvigjn uy củbnxoa vưlgyrơgamfng thấolbyt liềvigjn khôouycng sai biệbdwit lắjhozm.

Hiệbdwin tạhnvui Đojwxôouycng Phưlgyrơgamfng Vưlgyrơgamfng Quốpodlc, chịadthu khôouycng đqzvsưlgyrtroqc càcllsng nhiềvigju hao tổflhun nữeixva.

Đojwxưlgyrơgamfng nhiêflhun, quáuvhs trìqqaenh nàcllsy, khôouycng phảyodai vàcllsi ngàcllsy làcllsjsnv thểjsnvcllsm.

Toàcllsn bộvgvd quáuvhs trìqqaenh, Giang gia mộvgvdt mựbnxoc trung lậwklop, khôouycng tham dựbnxo trong đqzvsójsnv.

Ngưlgyrtroqc lạhnvui làclls Kim Sơgamfn Hầhwauu vàclls Hổflhu Khâqzvsu Hầhwauu cùqpxxng Giang gia giao hảyodao, lầhwaun nàcllsy đqzvsưlgyrtroqc vưlgyrơgamfng thấolbyt trọdsajng dụflhung, trởoyoo thàcllsnh hai cổflhu thếgisq lựbnxoc quậwklot khởoyooi mạhnvunh nhấolbyt vưlgyrơgamfng thấolbyt.

Giang gia, bấolbyt luậwklon làclls Giang Hãtroqn Hầhwauu Giang Phong, hay làclls Giang Trầhwaun ởoyoo Nhịadth Đojwxvgvd Quan chiếgisqn mộvgvdt trậwklon đqzvshnvui phójsnvng dịadth sắjhozc, đqzvsvigju cựbnxoc kỳgamf đqzvsiệbdwiu thấolbyp, ẩaomon núacsnp ởoyoo Giang Hãtroqn Lĩtxztnh Ba Giang Thàcllsnh, đqzvshnvui môouycn khôouycng ra mộvgvdt bưlgyrolbyc.

Trậwklon chiếgisqn Nhịadth Đojwxvgvd Quan ấolbyy, nhiềvigju lầhwaun khójsnv khăoyoon trắjhozc trởoyoo, tuy cuốpodli cùqpxxng toàcllsn thâqzvsn trởoyoo ra, nhưlgyrng ởoyooqzvsu trong nộvgvdi tâqzvsm Giang Trầhwaun, lạhnvui cảyodam thấolbyy rấolbyt nhụflhuc nhãtroq.

Tuy ởoyoo trưlgyrolbyc mặceptt Sởoyoo Tinh Háuvhsn từsuyl đqzvshwauu đqzvsếgisqn cuốpodli khôouycng cójsnv chịadthu thua, khôouycng cójsnv thỏmzdfa hiệbdwip. Nhưlgyrng màclls loạhnvui cảyodam giáuvhsc vậwklon mệbdwinh khôouycng do mìqqaenh đqzvsiềvigju khiểjsnvn, sinh tửuvhs khôouycng tựbnxo chủbnxo đqzvsưlgyrtroqc kia, vẫynswn đqzvsjsnv cho Giang Trầhwaun rấolbyt làclls khójsnv chịadthu.

Trởoyoo lạhnvui Giang Hãtroqn Lĩtxztnh, chuyệbdwin thứgisq nhấolbyt củbnxoa Giang Trầhwaun, làclls tựbnxoqqaenh thao luyệbdwin Kim Dựbnxoc Kiếgisqm Đojwxiểjsnvu, truyềvigjn thụflhu bọdsajn chúacsnng huyềvigjn ảyodao củbnxoa《 Báuvhst Hoang Nhiếgisqp Linh Trậwklon 》.


Hắjhozn vôouycqpxxng rõhnvucllsng, thựbnxoc lựbnxoc củbnxoa bảyodan thâqzvsn, trong thờdsaji gian ngắjhozn muốpodln đqzvsvgvdt nhiêflhun tăoyoong mạhnvunh, cáuvhsi nàcllsy khôouycng thựbnxoc tếgisq.

Nhưlgyrng màclls trậwklon pháuvhsp, lạhnvui rấolbyt đqzvsáuvhsng chờdsaj mong. Mấolbyy trăoyoom con Kim Dựbnxoc Kiếgisqm Đojwxiểjsnvu, nếgisqu nhưlgyrjsnv thểjsnvtxztnh ngộvgvd《 Báuvhst Hoang Nhiếgisqp Linh Trậwklon 》đqzvsếgisqn bảyoday táuvhsm phầhwaun, đqzvsâqzvsy tuyệbdwit đqzvspodli làclls đqzvshnvui sáuvhst khísuyl.

gamfn nữeixva,《 Báuvhst Hoang Nhiếgisqp Linh Trậwklon 》nàcllsy thay đqzvsflhui thấolbyt thưlgyrdsajng, cójsnv thểjsnvjsnva thàcllsnh vôouyc sốpodl trậwklon pháuvhsp nhỏmzdf, cũpgafng cójsnv thểjsnvjsnva thàcllsnh mấolbyy trậwklon pháuvhsp trung đqzvsmkhwng, cũpgafng cójsnv thểjsnv ngưlgyrng thàcllsnh mộvgvdt đqzvshnvui trậwklon.

Đojwxhnvui, trung, tiểjsnvu đqzvsvigju tùqpxxy ýmzdf biếgisqn hójsnva, mộvgvdt ýmzdf mộvgvdt lòeyxong, mộvgvdt khi lĩtxztnh ngộvgvd đqzvsếgisqn bảyoday táuvhsm phầhwaun tinh hoa, uy lựbnxoc to lớolbyn kia, tuyệbdwit đqzvspodli làclls kinh ngưlgyrdsaji.

Íkwjyt nhấolbyt, chốpodlng lạhnvui tồmzdfn tạhnvui nhưlgyr Sởoyoo Tinh Háuvhsn, tuyệbdwit đqzvspodli sẽsuyl khôouycng thúacsnc thủbnxoouycuvhsch.

Ngoạhnvui trừsuyl Giang Trầhwaun, nhữeixvng ngưlgyrdsaji kháuvhsc cũpgafng sau khi biếgisqt hổflhu thẹeixvn liềvigjn dũpgafng mãtroqnh, táuvhsm thâqzvsn vệbdwi củbnxoa Giang Trầhwaun, cũpgafng cảyodam giáuvhsc thấolbyy loại khuấolbyt nhụflhuc chủ nhụflhuc thầhwaun chếgisqt kia.

Mỗqqaei ngưlgyrdsaji, tu luyệbdwin đqzvsvigju phấolbyn đqzvsolbyu quêflhun mìqqaenh, rấolbyt dốpodlc sứgisqc liềvigju mạhnvung.

Hai tháuvhsng thờdsaji gian, lặceptng yêflhun màclls qua, tu vi củbnxoa Giang Trầhwaun, cũpgafng càcllsng tiếgisqn mộvgvdt bưlgyrolbyc, đqzvsvgvdt pháuvhs đqzvsếgisqn mưlgyrdsaji mộvgvdt mạhnvuch Châqzvsn khísuyl đqzvshnvui sưlgyr.

Mọdsaji ngưlgyrdsaji đqzvsvigju biếgisqt, tiếgisqn vàcllso mưlgyrdsaji mộvgvdt mạhnvuch Châqzvsn khísuyl đqzvshnvui sưlgyr, cơgamf hồmzdfclls đqzvshnvut tớolbyi cựbnxoc hạhnvun củbnxoa Châqzvsn Khísuyl cảyodanh.

qqae trong thếgisq giớolbyi võhnvu đqzvshnvuo củbnxoa liêflhun minh 16 quốpodlc, mưlgyrdsaji mộvgvdt mạhnvuch Châqzvsn khísuyl đqzvshnvui sưlgyr, lạhnvui hưlgyrolbyng lêflhun, hoặceptc làcllsjsnva Linh thàcllsnh côouycng, hoặceptc làclls cảyoda đqzvsdsaji chỉerpijsnv thểjsnvoyoo cảyodanh giớolbyi nàcllsy bồmzdfi hồmzdfi.

Vềvigj phầhwaun tấolbyn chứgisqc mưlgyrdsaji hai mạhnvuch Châqzvsn khísuyl đqzvshnvui sưlgyr, ísuylt nhấolbyt ởoyoo trong vưlgyrơgamfng quốpodlc thếgisq tụflhuc, vẫynswn chưlgyra nghe nójsnvi qua ai cójsnv thểjsnv đqzvsvgvdt pháuvhslgyrdsaji hai mạhnvuch châqzvsn khísuyl.

Từsuyllgyra đqzvsếgisqn nay, trong thếgisq giớolbyi võhnvu đqzvshnvuo cũng khôouycng thiêflhúu thiêflhun tàcllsi, muốpodln đqzvsi thăoyoom dòeyxolgyrdsaji hai mạhnvuch châqzvsn khísuyl, nhưlgyrng khôouycng ngoạhnvui lệbdwi, nhữeixvng thiêflhun tàcllsi nàcllsy cuốpodli cùqpxxng đqzvsvigju bỏmzdf lỡtxzt thờdsaji cơgamfjsnva Linh tốpodlt nhấolbyt, cảyoda đqzvsdsaji buồmzdfn bựbnxoc khôouycng vui, nhưlgyrclls mộvgvdt viêflhun tinh thầhwaun sáuvhsng chójsnvi, chậwklom rãtroqi vẫynswn lạhnvuc.

Theo lýmzdf thuyếgisqt, đqzvsãtroq đqzvsếgisqn mộvgvdt bưlgyrolbyc nàcllsy nhưlgyr Giang Trầhwaun, nêflhun vìqqaejsnva Linh làcllsm chuẩaomon bịadth.

Nhưlgyrng màclls, Giang Trầhwaun lạhnvui căoyoon bảyodan khôouycng cójsnv ýmzdf đqzvsadthnh trùqpxxng kísuylch Hójsnva Linh. Tu luyệbdwin tớolbyi mộvgvdt bưlgyrolbyc nàcllsy, hắjhozn đqzvsãtroq triệbdwit đqzvsjsnvuvhsp nhậwklop vàcllso thếgisq giớolbyi nàcllsy, màclls trụflhu cộvgvdt võhnvu đqzvshnvuo củbnxoa hắjhozn, cũpgafng đqzvsãtroq đqzvsceptt khôouycng xêflhusuylch gìqqae nhiềvigju.

lgyrolbyc tiếgisqp theo, hắjhozn phảyodai dung hợtroqp trísuyl nhớolby kiếgisqp trưlgyrolbyc củbnxoa mìqqaenh, bắjhozt tay vàcllso đqzvsàcllso mójsnvc cấolbyp đqzvsvgvdcllsng sâqzvsu.

uvhsi gọdsaji làclls Châqzvsn Khísuyl cảyodanh mưlgyrdsaji hai mạhnvuch, đqzvsơgamfn giảyodan làclls phưlgyrơgamfng thứgisqc tu luyệbdwin củbnxoa tiểjsnvu chu thiêflhun.

Trong trísuyl nhớolby củbnxoa Giang Trầhwaun, cójsnv rấolbyt nhiềvigju phưlgyrơgamfng thứgisqc tu luyệbdwin đqzvshnvui chu thiêflhun, thậwklom chísuylclls phưlgyrơgamfng thứgisqc tu luyệbdwin cấolbyp bậwkloc Chưlgyr Thiêflhun.

Trụflhu cộvgvdt đqzvsếgisqn mộvgvdt bưlgyrolbyc nàcllsy, hậwklou tísuylch bạhnvuc pháuvhst, cũpgafng đqzvsếgisqn lúacsnc pháuvhs kén thàcllsnh bưlgyrolbym rồmzdfi!

Tửuvhslgyrơgamfng Tôouycng, cáuvhsi têflhun nàcllsy đqzvspodli vớolbyi liêflhun minh 16 nưlgyrolbyc màcllsjsnvi, kia chísuylnh làclls mộvgvdt tồmzdfn tạhnvui trong truyềvigjn thuyếgisqt.

pbkgn Thếgisqouycng Môouycn, đqzvspodli vớolbyi Vưlgyrơgamfng Quốpodlc thếgisq tụflhuc màcllsjsnvi, đqzvsójsnvclls cựbnxoc kỳgamf thầhwaun bísuyl, cũpgafng làclls Tháuvhsnh Đojwxadtha đqzvsjsnv cho ngưlgyrdsaji mêflhu hoặceptc. Võhnvu Giảyoda thếgisq tụflhuc, nếgisqu cójsnv thểjsnv bịadthpbkgn Thếgisqouycng Môouycn nhìqqaen trúacsnng, tấolbyt sẽsuyl mộvgvdt ngưlgyrdsaji đqzvsjhozc đqzvshnvuo, gàclls chójsnvflhun trờdsaji.

Tạhnvui liêflhun minh 16 nưlgyrolbyc, Ẩpbkgn Thếgisqouycng Môouycn cójsnv khôouycng ísuylt, nhưlgyrng màcllslgyrdsajng đqzvshnvui nhấolbyt, cójsnv bốpodln đqzvshnvui tôouycng môouycn. Tửuvhslgyrơgamfng Tôouycng, làclls mộvgvdt trong bốpodln đqzvshnvui tôouycng môouycn đqzvsójsnv.

Mộvgvdt ngàcllsy nàcllsy, Tửuvhslgyrơgamfng Tôouycng Tháuvhsnh Đojwxadtha, áuvhsnh sáuvhsng mặceptt trờdsaji vừsuyla lêflhun.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.