Độc Tôn Tam Giới

Chương 188 : Giang Trần, ta bảo vệ rồi 1

    trước sau   
Thiêjcvan hôwclbn đuqlovnxqa ántkrm, nhậhcjwt nguyệvnxqt vôwclb quang, phảejhvng phấmwrzt Thiêjcvan Đixdvvnxqa đuqlotnxru vì trậhcjwn chiếosfin nàlatmy màlatmlatmo théxecmt, Nhậhcjwt Nguyệvnxqt cũbcftng vìncff trậhcjwn chiếosfin nàlatmy màlatmejhvm đuqlofiikm phiềtnxrn muộhexzn.

Đixdvhexzt nhiêjcvan…

Trêjcvan khôwclbng trung bịvnxqwclb sốuwkr Kiếosfim Đixdviểofbeu rậhcjwm rạfiikp chằpilang chịvnxqt che chắsqbrn kia, phóqktrng tớyeeti mộhexzt đuqlofiiko ántkrnh sántkrng.

Phảejhvng phấmwrzt nhưqktr trong mâxhuay đuqloen bắsqbrn ra mộhexzt đuqlofiiko thiểofbem đuqloiệvnxqn, vạch phá bâxhuàu trơjvzr̀i.

qktru!

Đixdvfiiko ántkrnh sántkrng nàlatmy sántkrng tắsqbrt tầwmvmm đuqloóqktr, vừmxtja vặpcnbn rơjvzri vàlatmo trưqktryeetc Bántkrt Hoang Nhiếosfip Linh Trậhcjwn.


iwfvc nàlatmy, mộhexzt màlatmn quỷpcwr dịvnxq xảejhvy ra.

Áulcfnh sántkrng kia nhưqktrlatm mộhexzt thanh Thiêjcvan Đixdvvnxqa Cựjvzr Kiếosfim, ởhtse trong hưqktr khôwclbng chéxecmm ra mộhexzt mặpcnbt phẳhexzng, nhưqktrlatmvfilng khôwclbng dựjvzrng lêjcvan mộhexzt con đuqloêjcva, ngăvfiln ởhtse trưqktryeetc côwclbng kíxbakch nhưqktr thủlcozy triềtnxru củlcoza Sởhtse Tinh Hántkrn.

wclbng kíxbakch nhưqktrqktra sao chổdtpli kia, phảejhvng phấmwrzt đuqlohcjwp lấmwrzy mộhexzt đuqlofiiko khíxbakqktrvxogng vôwclbncffnh, bịvnxq cắsqbrn nuốuwkrt sạfiikch sẽivoo.

Sau mộhexzt khắsqbrc, gióqktr êjcvam sóqktrng lặpcnbng!

Đixdvfiiko ántkrnh sántkrng kia biếosfin mấmwrzt, màlatm mộhexzt kíxbakch dễgesx nhưqktr trởhtselatmn tay củlcoza Sởhtse Tinh Hántkrn, cũbcftng nhưqktr đuqloántkr chìncffm đuqloántkry biểofben, lăvfilng khôwclbng bịvnxq cắsqbrn nuốuwkrt vôwclb tung.

Biếosfin cốuwkr đuqlohexzt nhiêjcvan sinh ra kia, làlatmm cho Giang Trầwmvmn cùujalng Sởhtse Tinh Hántkrn đuqlotnxru chấmwrzn đuqlohexzng.

- Ngưqktrvxogi nàlatmo?

Sởhtse Tinh Hántkrn khẽivoo quántkrt mộhexzt tiếosfing, hai mắsqbrt thâxhuam thúiwfvy cảejhvnh giántkrc nhìncffn bốuwkrn phíxbaka, ýxgps đuqlotlxbncffm ngưqktrvxogi chặpcnbn ngang mộhexzt gạfiikch kia ra.

Đixdvtlxbng thờvxogi, nộhexzi tâxhuam củlcoza Sởhtse Tinh Hántkrn cũbcftng rung đuqlohexzng khôwclbng hiểofbeu. Vừmxtja rồtlxbi mộhexzt kíxbakch kia, Sởhtse Tinh Hántkrn cơjvzr hồtlxb vậhcjwn dụxxkbng thủlcoz đuqlooạfiikn ẩpjtwn giấmwrzu củlcoza mìncffnh.

Mộhexzt kíxbakch nàlatmy, coi nhưqktrlatmqktrwclbn Thủlcozy Nguyệvnxqt Đixdvfiiki Sưqktr, cóqktr thểofbe nhẹxdqq nhàlatmng hóqktra giảejhvi hay khôwclbng, cũbcftng khôwclbng biếosfit bao nhiêjcvau.

Chỉgjomlatm mộhexzt đuqlofiiko ántkrnh sántkrng nhạfiikt, khôwclbng biếosfit từmxtj đuqloâxhuau màlatm đuqloếosfin, liềtnxrn cắsqbrn nuốuwkrt sạfiikch sẽivoo mộhexzt kíxbakch nàlatmy. Loạfiiki lựjvzrc lưqktrrvpqng kia, tuyệvnxqt đuqlouwkri làlatmxbaknh ántkrp đuqloejhvo!

Nếosfiu nhưqktrlatm chíxbaknh diệvnxqn đuqlouwkri khántkrng, triệvnxqt tiêjcvau mộhexzt kíxbakch nàlatmy củlcoza hắsqbrn, hiệvnxqn trưqktrvxogng íxbakt nhấmwrzt cũbcftng sẽivooqktr Linh khíxbak bay tứpcnb tung, sinh linh chung quanh mấmwrzy trăvfilm méxecmt sẽivoo bịvnxqejhvnh hưqktryeetng, chỉgjom sợrvpq mộhexzt ngưqktrvxogi sốuwkrng cũbcftng khôwclbng cóqktr.

Nhưqktrng màlatm, nhẹxdqq nhàlatmng thôwclbn phệvnxq nhưqktr vậhcjwy, ngay cảejhv mộhexzt chúiwfvt gợrvpqn sóqktrng cũbcftng khôwclbng cóqktr, lựjvzrc lưqktrrvpqng nàlatmy, thậhcjwt làlatm đuqloántkrng sợrvpq. Nhưqktrxecmm mộhexzt tảejhvng đuqloántkr lớyeetn ra bêjcvan ngoàlatmi, hưqktr khôwclbng tiêjcvau thấmwrzt vậhcjwy.


Coi nhưqktrlatmxecmm vàlatmo trong nưqktryeetc, íxbakt nhấmwrzt cũbcftng cóqktr thểofbeqktre lêjcvan mộhexzt chúiwfvt bọuilbt nưqktryeetc, nhấmwrzc lêjcvan mộhexzt đuqlolatmn rung đuqlohexzng.

Nhưqktrng màlatm mộhexzt kíxbakch nàlatmy, ngay cảejhv bọuilbt nưqktryeetc cũbcftng khôwclbng cóqktrxbakch thíxbakch mộhexzt chúiwfvt.

Đixdviềtnxru nàlatmy nóqktri rõosfintkri gìncff? Nóqktri rõosfi ngưqktrvxogi chặpcnbn ngang mộhexzt gạfiikch kia, so vớyeeti Sởhtse Tinh Hántkrn hắsqbrn cưqktrvxogng đuqlofiiki khôwclbng chỉgjom gấmwrzp 10 lầwmvmn.

Sởhtse Tinh Hántkrn tántkrm tuổdtpli bắsqbrt đuqlowmvmu tu hàlatmnh, gặpcnbp qua vôwclb sốuwkr đuqlouwkri thủlcoz, chéxecmm giếosfit vôwclb sốuwkrqktrvxogng giảejhv, mộhexzt đuqloưqktrvxogng tu luyệvnxqn tớyeeti nay, gặpcnbp qua rấmwrzt nhiềtnxru đuqlouwkri thủlcozqktrvxogng đuqlofiiki.

Nhưqktrng màlatm, dùujalhtse trưqktryeetc mặpcnbt sưqktrwclbn Thủlcozy Nguyệvnxqt Đixdvfiiki Sưqktr, Sởhtse Tinh Hántkrn cũbcftng chưqktra từmxtjng nhậhcjwn thứpcnbc qua loạfiiki lựjvzrc lưqktrrvpqng ántkrp đuqloejhvo nàlatmy, hắsqbrn thậhcjwm chíxbak hoàlatmi nghi, loạfiiki lựjvzrc lưqktrrvpqng nàlatmy, đuqloếosfin cùujalng cóqktr phảejhvi đuqloếosfin từmxtj liêjcvan minh tôwclbng môwclbn 16 nưqktryeetc hay khôwclbng.

Giang Trầwmvmn rung đuqlohexzng, cũbcftng khôwclbng kéxecmm Sởhtse Tinh Hántkrn bao nhiêjcvau.

Vừmxtja rồtlxbi hắsqbrn đuqloãjvzr đuqlovnxqnh huyếosfit chiếosfin đuqloếosfin chếosfit rồtlxbi, khôwclbng nghĩbhfq tớyeeti, biếosfin cốuwkr bấmwrzt thìncffnh lìncffnh, làlatmm cho chiếosfin cuộhexzc lạfiiki mộhexzt lầwmvmn nữofbea phántkrt sinh biếosfin hóqktra.

- Đixdvvnxq tửdtpl Tửdtplqktrơjvzrng Tôwclbng đuqloúiwfvng khôwclbng? Đixdvtnxru trởhtse vềtnxr đuqloi, Giang Trầwmvmn nàlatmy, ta bảejhvo vệvnxqwclb̀i.

Trong hưqktr khôwclbng, truyềtnxrn ra mộhexzt thanh âxhuam uy nghiêjcvam, tựjvzra hồtlxbqktr chúiwfvt giàlatm nua, lạfiiki cho ngưqktrvxogi mộhexzt loạfiiki cảejhvm giántkrc ántkrp bántkrch khôwclbng thểofbe khántkrng cựjvzr, đuqloofbe cho ngưqktrvxogi khôwclbng thểofbe khôwclbng nóqktri gìncff nghe nấmwrzy.

- Tiềtnxrn bốuwkri... Làlatm cao nhâxhuan phưqktrơjvzrng nàlatmo?

Sởhtse Tinh Hántkrn cũbcftng khôwclbng phảejhvi thếosfi hệvnxqlatmn rỡcyoa thôwclb lỗcyoa, hai tay ôwclbm quyềtnxrn, hàlatmnh lễgesxjvzrn bốuwkri, cung kíxbaknh hỏyjali.

- Têjcvan củlcoza ta, ngưqktrơjvzri khôwclbng cầwmvmn hỏyjali.

thanh âxhuam uy nghiêjcvam kia tựjvzra hồtlxbqktr chúiwfvt khôwclbng vui.


- Trởhtse vềtnxrqktri cho Tửdtplqktrơjvzrng Tôwclbng Tửdtpliwfvc Châxhuan Nhâxhuan cùujalng Thủlcozy Nguyệvnxqt, âxhuan oántkrn củlcoza Giang Trầwmvmn cùujalng Long Cưqktr Tuyếosfit, đuqloofbe cho chíxbaknh bọuilbn hăvfiĺn giảejhvi quyếosfit. Nếosfiu nhưqktr Tửdtplqktrơjvzrng Tôwclbng cóqktr ngưqktrvxogi ra tay đuqlouwkri phóqktr Giang Trầwmvmn, lãjvzro phu khôwclbng ngạfiiki ngàlatmy nàlatmo đuqloóqktr đuqloi Tửdtplqktrơjvzrng Tôwclbng cántkrc ngưqktrơjvzri dạfiiko chơjvzri mộhexzt chuyếosfin.

Sởhtse Tinh Hántkrn làlatm nhâxhuan vậhcjwt biếosfit tiếosfin thốuwkri, biếosfit rõosfi lựjvzrc lưqktrrvpqng cưqktrvxogng đuqlofiiki nàlatmy, căvfiln bảejhvn khôwclbng phảejhvi hắsqbrn có thêjcvả đuqlouwkri khántkrng, lậhcjwp tứpcnbc gậhcjwt gậhcjwt đuqlowmvmu:

- Đixdva tạfiik tiềtnxrn bốuwkri khôwclbng cùujalng vãjvzrn bốuwkri chúiwfvng ta so đuqloo, ta trởhtse vềtnxr nhấmwrzt đuqlovnxqnh đuqloem lờvxogi củlcoza tiềtnxrn bốuwkri bántkro lêjcvan.

hlin trưqktryeetc mặpcnbt lựjvzrc lưqktrrvpqng tuyệvnxqt đuqlouwkri, thàlatmnh thàlatmnh thậhcjwt thậhcjwt phụxxkbc tùujalng mơjvzŕi làlatmqktrơjvzrng đuqlofiiko. Sởhtse Tinh Hántkrn khôwclbng ngốuwkrc, hắsqbrn biếosfit rõosfi tiềtnxrn bốuwkri cao nhâxhuan thảejhv hắsqbrn đuqloi, đuqloóqktrlatm ngưqktrvxogi ta khinh thưqktrvxogng đuqlohexzng thủlcoz.

Nếosfiu mìncffnh khôwclbng chừmxtjng mựjvzrc, ngôwclbn ngữofbe chốuwkrng đuqlouwkri, mộhexzt đuqlowmvmu ngóqktrn tay củlcoza ngưqktrvxogi ta cũbcftng cóqktr thểofbe tiêjcvau diệvnxqt hắsqbrn.

osfin nữofbea, nóqktri thậhcjwt, trong nộhexzi tâxhuam hắsqbrn, giảejhvi quyếosfit nhưqktr vậhcjwy Sởhtse Tinh Hántkrn cũbcftng khôwclbng cóqktr cảejhvm thấmwrzy tiếosfic nuốuwkri gìncff, khôwclbng coi làlatm mấmwrzt mặpcnbt. Ởhlin trưqktryeetc mặpcnbt cưqktrvxogng giảejhv chịvnxqu thua, đuqloâxhuay làlatm kẻuqlo thứpcnbc thờvxogi mớyeeti làlatm tuấmwrzn kiệvnxqt.

jvzrn nữofbea, theo nhưqktr bảejhvn tâxhuam củlcoza hắsqbrn màlatmqktri, hắsqbrn cũbcftng khôwclbng muốuwkrn giếosfit Giang Trầwmvmn.

ujal sao, âxhuan oántkrn củlcoza Giang Trầwmvmn cùujalng Long Cưqktr Tuyếosfit, vớyeeti hắsqbrn khôwclbng quan hệvnxq. Nếosfiu khôwclbng phảejhvi hắsqbrn phụxxkbng sưqktr mệvnxqnh màlatm đuqloếosfin, thậhcjwm chíxbaklatm khôwclbng muốuwkrn tham dựjvzrlatmo.

Cách nghĩ củlcoza Sởhtse Tinh Hántkrn cùujalng Dưqktr Giớyeeti bấmwrzt đuqlotlxbng.

qktr Giớyeeti làlatm muốuwkrn nịvnxqnh nọuilbt Long Cưqktr Tuyếosfit, vìncff ngàlatmy sau nịvnxqnh bợrvpq mộhexzt thiêjcvan tàlatmi.

Bảejhvn thâxhuan Sởhtse Tinh Hántkrn làlatm thiêjcvan tàlatmi, cóqktr kiêjcvau ngạfiiko củlcoza thiêjcvan tàlatmi, hắsqbrn căvfiln bảejhvn khinh thưqktrvxogng nịvnxqnh nọuilbt Long Cưqktr Tuyếosfit. Mặpcnbc dùujal ngàlatmy sau thàlatmnh tựjvzru củlcoza Long Cưqktr Tuyếosfit sẽivoo cao hơjvzrn hắsqbrn, nhưqktrng lấmwrzy tíxbaknh cántkrch củlcoza Sởhtse Tinh Hántkrn, cũbcftng quảejhv quyếosfit khôwclbng đuqloếosfin mứpcnbc đuqloi đuqloúiwfvt lóqktrt.

- Long sưqktr muộhexzi, chuyệvnxqn ngàlatmy hôwclbm nay, ngu huynh đuqloãjvzr hếosfit sứpcnbc.

Sởhtse Tinh Hántkrn trởhtse lạfiiki mặpcnbt đuqlomwrzt, đuqlouwkri vớyeeti Long Cưqktr Tuyếosfit nóqktri.


Tuy Long Cưqktr Tuyếosfit cảejhvm thấmwrzy tiếosfic hậhcjwn, nhưqktrng cũbcftng biếosfit, cụxxkbc diệvnxqn hôwclbm nay, Sởhtse Tinh Hántkrn hoàlatmn toàlatmn chíxbaknh xántkrc đuqloãjvzr hếosfit sứpcnbc. Ai nghĩbhfq đuqloếosfin, lạfiiki đuqlohexzt nhiêjcvan ngang trờvxogi giếosfit ra mộhexzt tuyệvnxqt thếosfiqktrvxogng giảejhv?

latmng làlatm ngưqktrvxogi thôwclbng minh, biếosfit rõosfiiwfvc nàlatmy, cóqktr thểofbeosfin sốuwkrng ly khai, đuqloóqktrlatm vịvnxqqktrvxogng giảejhv thầwmvmn bíxbak kia tiếosfic thâxhuan phậhcjwn, khôwclbng muốuwkrn lấmwrzy lớyeetn hiếosfip nhỏyjal.

Bằpilang khôwclbng thìncff, ngưqktrvxogi ta muốuwkrn giếosfit bọuilbn hắsqbrn, cũbcftng khôwclbng cầwmvmn tốuwkrn nhiềtnxru sứpcnbc.

Mặpcnbc dùujalqktr Giớyeeti cóqktr chúiwfvt khôwclbng cam lòosfing, nhưqktrng cũbcftng khôwclbng dántkrm nóqktri gìncff. Hắsqbrn so vớyeeti Long Cưqktr Tuyếosfit càlatmng minh bạfiikch, nhâxhuan vậhcjwt cóqktr thểofbe nhẹxdqq nhõosfim hóqktra giảejhvi mộhexzt kíxbakch toàlatmn lựjvzrc củlcoza Sởhtse Tinh Hántkrn sưqktr huynh, đuqloántkrng sợrvpq đuqloếosfin cỡcyoalatmo.

- Đixdvi thôwclbi!

Sởhtse Tinh Hántkrn khẽivoo quántkrt mộhexzt tiếosfing, khôwclbng dántkrm dừmxtjng lạfiiki. Mang theo Long Cưqktr Tuyếosfit, lòosfing bàlatmn châxhuan giẫgjlfm mộhexzt cántkri, mộhexzt đuqlolatmn Thanh Sưqktrơjvzrng xoántkry lêjcvan hoa sen thủlcozy sắsqbrc, bay lêjcvan trờvxogi, chui vàlatmo hưqktr khôwclbng.

Giang Trầwmvmn nhìncffn qua bọuilbn ngưqktrvxogi Sởhtse Tinh Hántkrn ly khai, tuy khôwclbng cam lòosfing, nhưqktrng lạfiiki khôwclbng nóqktri gìncff.

Chuyệvnxqn hôwclbm nay, lộhexz ra rấmwrzt quỷpcwr dịvnxq. Mộhexzt trậhcjwn chiếosfin nàlatmy, khôwclbng phảejhvi côwclbng lao củlcoza Giang Trầwmvmn hắsqbrn, hắsqbrn tựjvzr nhiêjcvan khôwclbng cóqktrqktrntkrch đuqloofbe cho Sởhtse Tinh Hántkrn lưqktru lạfiiki Long Cưqktr Tuyếosfit.

jvzrn nữofbea, Giang Trầwmvmn cũbcftng làlatm ngưqktrvxogi cóqktr cốuwkrt khíxbak. Lúiwfvc nàlatmy đuqloofbe Long Cưqktr Tuyếosfit lưqktru lạfiiki, đuqloóqktrlatm tựjvzrqktryeetc lấmwrzy nhụxxkbc. Hắsqbrn muốuwkrn giếosfit Long Cưqktr Tuyếosfit, cũbcftng sẽivoo khôwclbng cántkro mưqktrrvpqn oai hùujalm.

Than nhẹxdqq mộhexzt tiếosfing, ôwclbm quyềtnxrn kêjcvau lêjcvan:

- Tôwclbn giántkrlatm ngưqktrvxogi phưqktrơjvzrng nàlatmo? Âkcyen việvnxqn thủlcozwclbm nay, Giang Trầwmvmn cảejhv đuqlovxogi khóqktr quêjcvan. Kíxbaknh xin tiềtnxrn bốuwkri lưqktru lạfiiki danh hàlatmo, ngàlatmy khántkrc nếosfiu nhưqktrqktrjvzr duyêjcvan, ta nhấmwrzt đuqlovnxqnh sẽivoontkro đuqloántkrp.

Giang Trầwmvmn cũbcftng biếosfit, trong nộhexzi tâxhuam cưqktrvxogng giảejhv bựjvzrc nàlatmy, mộhexzt Võosfi Giảejhv phàlatmm tụxxkbc nhưqktr Giang Trầwmvmn hắsqbrn, cántkri gọuilbi làlatmntkro đuqloántkrp, căvfiln bảejhvn khôwclbng cóqktr bấmwrzt luậhcjwn lựjvzrc hấmwrzp dẫgjlfn gìncff a?

Nhưqktrng màlatm lờvxogi nàlatmy củlcoza Giang Trầwmvmn, lạfiiki phántkrt ra từmxtj đuqloáy lòng. Hơjvzrn nữofbea hắsqbrn cũbcftng cảejhvm giántkrc mìncffnh cóqktr tiềtnxrm lựjvzrc cùujalng nộhexzi tìncffnh nàlatmy.

- Bántkro đuqloántkrp?

Thanh âxhuam trong hưqktr khôwclbng kia cưqktrvxogi ha ha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.