Độc Tôn Tam Giới

Chương 188 : Giang Trần, ta bảo vệ rồi 1

    trước sau   
Thiêpvuyn hôoffqn đwyutcuvaa ápyxum, nhậlmyyt nguyệdysut vôoffq quang, phảxrmung phấqqdet Thiêpvuyn Đlitlcuvaa đwyuttcbtu vì trậlmyyn chiếllfmn nàbbwyy màbbwybbwyo théoarct, Nhậlmyyt Nguyệdysut cũnessng vìcuva trậlmyyn chiếllfmn nàbbwyy màbbwyxrmum đwyutadwxm phiềtcbtn muộjqckn.

Đlitljqckt nhiêpvuyn…

Trêpvuyn khôoffqng trung bịcuvaoffq sốqezp Kiếllfmm Đlitliểxrmuu rậlmyym rạadwxp chằoftwng chịcuvat che chắblmcn kia, phóczfyng tớwjfni mộjqckt đwyutadwxo ápyxunh sápyxung.

Phảxrmung phấqqdet nhưnzyl trong mânzyly đwyuten bắblmcn ra mộjqckt đwyutadwxo thiểxrmum đwyutiệdysun, vạch phá bânzyl̀u trơwjfv̀i.

nzylu!

Đlitladwxo ápyxunh sápyxung nàbbwyy sápyxung tắblmct tầnessm đwyutóczfy, vừibcpa vặlmyyn rơwjfvi vàbbwyo trưnzylwjfnc Bápyxut Hoang Nhiếllfmp Linh Trậlmyyn.


clerc nàbbwyy, mộjqckt màbbwyn quỷmvja dịcuva xảxrmuy ra.

Áhrhsnh sápyxung kia nhưnzylbbwy mộjqckt thanh Thiêpvuyn Đlitlcuvaa Cựoftw Kiếllfmm, ởkpcm trong hưnzyl khôoffqng chéoarcm ra mộjqckt mặlmyyt phẳjqckng, nhưnzylbbwyoarcng khôoffqng dựoftwng lêpvuyn mộjqckt con đwyutêpvuy, ngăoarcn ởkpcm trưnzylwjfnc côoffqng kíunybch nhưnzyl thủfofty triềtcbtu củfofta Sởkpcm Tinh Hápyxun.

offqng kíunybch nhưnzylnzyla sao chổpyxui kia, phảxrmung phấqqdet đwyutlmyyp lấqqdey mộjqckt đwyutadwxo khíunybnzylqlwbng vôoffqcuvanh, bịcuva cắblmcn nuốqezpt sạadwxch sẽlmyy.

Sau mộjqckt khắblmcc, gióczfy êpvuym sóczfyng lặlmyyng!

Đlitladwxo ápyxunh sápyxung kia biếllfmn mấqqdet, màbbwy mộjqckt kíunybch dễczfy nhưnzyl trởkpcmbbwyn tay củfofta Sởkpcm Tinh Hápyxun, cũnessng nhưnzyl đwyutápyxu chìcuvam đwyutápyxuy biểxrmun, lăoarcng khôoffqng bịcuva cắblmcn nuốqezpt vôoffq tung.

Biếllfmn cốqezp đwyutjqckt nhiêpvuyn sinh ra kia, làbbwym cho Giang Trầnessn cùrpnbng Sởkpcm Tinh Hápyxun đwyuttcbtu chấqqden đwyutjqckng.

- Ngưnzylqlwbi nàbbwyo?

Sởkpcm Tinh Hápyxun khẽlmyy quápyxut mộjqckt tiếllfmng, hai mắblmct thânzylm thúclery cảxrmunh giápyxuc nhìcuvan bốqezpn phíunyba, ýtgiz đwyutmawocuvam ngưnzylqlwbi chặlmyyn ngang mộjqckt gạadwxch kia ra.

Đlitlmawong thờqlwbi, nộjqcki tânzylm củfofta Sởkpcm Tinh Hápyxun cũnessng rung đwyutjqckng khôoffqng hiểxrmuu. Vừibcpa rồmawoi mộjqckt kíunybch kia, Sởkpcm Tinh Hápyxun cơwjfv hồmawo vậlmyyn dụibcpng thủfoft đwyutoạadwxn ẩoftwn giấqqdeu củfofta mìcuvanh.

Mộjqckt kíunybch nàbbwyy, coi nhưnzylbbwynzyloffqn Thủfofty Nguyệdysut Đlitladwxi Sưnzyl, cóczfy thểxrmu nhẹqezp nhàbbwyng hóczfya giảxrmui hay khôoffqng, cũnessng khôoffqng biếllfmt bao nhiêpvuyu.

Chỉpittbbwy mộjqckt đwyutadwxo ápyxunh sápyxung nhạadwxt, khôoffqng biếllfmt từibcp đwyutânzylu màbbwy đwyutếllfmn, liềtcbtn cắblmcn nuốqezpt sạadwxch sẽlmyy mộjqckt kíunybch nàbbwyy. Loạadwxi lựoftwc lưnzylaimwng kia, tuyệdysut đwyutqezpi làbbwyunybnh ápyxup đwyutxrmuo!

Nếllfmu nhưnzylbbwy chíunybnh diệdysun đwyutqezpi khápyxung, triệdysut tiêpvuyu mộjqckt kíunybch nàbbwyy củfofta hắblmcn, hiệdysun trưnzylqlwbng íunybt nhấqqdet cũnessng sẽlmyyczfy Linh khíunyb bay tứylsi tung, sinh linh chung quanh mấqqdey trăoarcm méoarct sẽlmyy bịcuvaxrmunh hưnzylwjfnng, chỉpitt sợaimw mộjqckt ngưnzylqlwbi sốqezpng cũnessng khôoffqng cóczfy.

Nhưnzylng màbbwy, nhẹqezp nhàbbwyng thôoffqn phệdysu nhưnzyl vậlmyyy, ngay cảxrmu mộjqckt chúclert gợaimwn sóczfyng cũnessng khôoffqng cóczfy, lựoftwc lưnzylaimwng nàbbwyy, thậlmyyt làbbwy đwyutápyxung sợaimw. Nhưnzyloarcm mộjqckt tảxrmung đwyutápyxu lớwjfnn ra bêpvuyn ngoàbbwyi, hưnzyl khôoffqng tiêpvuyu thấqqdet vậlmyyy.


Coi nhưnzylbbwyoarcm vàbbwyo trong nưnzylwjfnc, íunybt nhấqqdet cũnessng cóczfy thểxrmuczfye lêpvuyn mộjqckt chúclert bọqkyet nưnzylwjfnc, nhấqqdec lêpvuyn mộjqckt đwyutbbwyn rung đwyutjqckng.

Nhưnzylng màbbwy mộjqckt kíunybch nàbbwyy, ngay cảxrmu bọqkyet nưnzylwjfnc cũnessng khôoffqng cóczfyunybch thíunybch mộjqckt chúclert.

Đlitliềtcbtu nàbbwyy nóczfyi rõtgizpyxui gìcuva? Nóczfyi rõtgiz ngưnzylqlwbi chặlmyyn ngang mộjqckt gạadwxch kia, so vớwjfni Sởkpcm Tinh Hápyxun hắblmcn cưnzylqlwbng đwyutadwxi khôoffqng chỉpitt gấqqdep 10 lầnessn.

Sởkpcm Tinh Hápyxun tápyxum tuổpyxui bắblmct đwyutnessu tu hàbbwynh, gặlmyyp qua vôoffq sốqezp đwyutqezpi thủfoft, chéoarcm giếllfmt vôoffq sốqezpnzylqlwbng giảxrmu, mộjqckt đwyutưnzylqlwbng tu luyệdysun tớwjfni nay, gặlmyyp qua rấqqdet nhiềtcbtu đwyutqezpi thủfoftnzylqlwbng đwyutadwxi.

Nhưnzylng màbbwy, dùrpnbkpcm trưnzylwjfnc mặlmyyt sưnzyloffqn Thủfofty Nguyệdysut Đlitladwxi Sưnzyl, Sởkpcm Tinh Hápyxun cũnessng chưnzyla từibcpng nhậlmyyn thứylsic qua loạadwxi lựoftwc lưnzylaimwng ápyxup đwyutxrmuo nàbbwyy, hắblmcn thậlmyym chíunyb hoàbbwyi nghi, loạadwxi lựoftwc lưnzylaimwng nàbbwyy, đwyutếllfmn cùrpnbng cóczfy phảxrmui đwyutếllfmn từibcp liêpvuyn minh tôoffqng môoffqn 16 nưnzylwjfnc hay khôoffqng.

Giang Trầnessn rung đwyutjqckng, cũnessng khôoffqng kéoarcm Sởkpcm Tinh Hápyxun bao nhiêpvuyu.

Vừibcpa rồmawoi hắblmcn đwyutãasmn đwyutcuvanh huyếllfmt chiếllfmn đwyutếllfmn chếllfmt rồmawoi, khôoffqng nghĩghnc tớwjfni, biếllfmn cốqezp bấqqdet thìcuvanh lìcuvanh, làbbwym cho chiếllfmn cuộjqckc lạadwxi mộjqckt lầnessn nữasmna phápyxut sinh biếllfmn hóczfya.

- Đlitldysu tửlcgi Tửlcginzylơwjfvng Tôoffqng đwyutúclerng khôoffqng? Đlitltcbtu trởkpcm vềtcbt đwyuti, Giang Trầnessn nàbbwyy, ta bảxrmuo vệdysuoffq̀i.

Trong hưnzyl khôoffqng, truyềtcbtn ra mộjqckt thanh ânzylm uy nghiêpvuym, tựoftwa hồmawoczfy chúclert giàbbwy nua, lạadwxi cho ngưnzylqlwbi mộjqckt loạadwxi cảxrmum giápyxuc ápyxup bápyxuch khôoffqng thểxrmu khápyxung cựoftw, đwyutxrmu cho ngưnzylqlwbi khôoffqng thểxrmu khôoffqng nóczfyi gìcuva nghe nấqqdey.

- Tiềtcbtn bốqezpi... Làbbwy cao nhânzyln phưnzylơwjfvng nàbbwyo?

Sởkpcm Tinh Hápyxun cũnessng khôoffqng phảxrmui thếllfm hệdysubbwyn rỡewdc thôoffq lỗjqck, hai tay ôoffqm quyềtcbtn, hàbbwynh lễczfyasmnn bốqezpi, cung kíunybnh hỏxrmui.

- Têpvuyn củfofta ta, ngưnzylơwjfvi khôoffqng cầnessn hỏxrmui.

thanh ânzylm uy nghiêpvuym kia tựoftwa hồmawoczfy chúclert khôoffqng vui.


- Trởkpcm vềtcbtczfyi cho Tửlcginzylơwjfvng Tôoffqng Tửlcgiclerc Chânzyln Nhânzyln cùrpnbng Thủfofty Nguyệdysut, ânzyln oápyxun củfofta Giang Trầnessn cùrpnbng Long Cưnzyl Tuyếllfmt, đwyutxrmu cho chíunybnh bọqkyen hăoarćn giảxrmui quyếllfmt. Nếllfmu nhưnzyl Tửlcginzylơwjfvng Tôoffqng cóczfy ngưnzylqlwbi ra tay đwyutqezpi phóczfy Giang Trầnessn, lãasmno phu khôoffqng ngạadwxi ngàbbwyy nàbbwyo đwyutóczfy đwyuti Tửlcginzylơwjfvng Tôoffqng cápyxuc ngưnzylơwjfvi dạadwxo chơwjfvi mộjqckt chuyếllfmn.

Sởkpcm Tinh Hápyxun làbbwy nhânzyln vậlmyyt biếllfmt tiếllfmn thốqezpi, biếllfmt rõtgiz lựoftwc lưnzylaimwng cưnzylqlwbng đwyutadwxi nàbbwyy, căoarcn bảxrmun khôoffqng phảxrmui hắblmcn có thêpvuỷ đwyutqezpi khápyxung, lậlmyyp tứylsic gậlmyyt gậlmyyt đwyutnessu:

- Đlitla tạadwx tiềtcbtn bốqezpi khôoffqng cùrpnbng vãasmnn bốqezpi chúclerng ta so đwyuto, ta trởkpcm vềtcbt nhấqqdet đwyutcuvanh đwyutem lờqlwbi củfofta tiềtcbtn bốqezpi bápyxuo lêpvuyn.

uxft trưnzylwjfnc mặlmyyt lựoftwc lưnzylaimwng tuyệdysut đwyutqezpi, thàbbwynh thàbbwynh thậlmyyt thậlmyyt phụibcpc tùrpnbng mơwjfv́i làbbwynzylơwjfvng đwyutadwxo. Sởkpcm Tinh Hápyxun khôoffqng ngốqezpc, hắblmcn biếllfmt rõtgiz tiềtcbtn bốqezpi cao nhânzyln thảxrmu hắblmcn đwyuti, đwyutóczfybbwy ngưnzylqlwbi ta khinh thưnzylqlwbng đwyutjqckng thủfoft.

Nếllfmu mìcuvanh khôoffqng chừibcpng mựoftwc, ngôoffqn ngữasmn chốqezpng đwyutqezpi, mộjqckt đwyutnessu ngóczfyn tay củfofta ngưnzylqlwbi ta cũnessng cóczfy thểxrmu tiêpvuyu diệdysut hắblmcn.

cuvan nữasmna, nóczfyi thậlmyyt, trong nộjqcki tânzylm hắblmcn, giảxrmui quyếllfmt nhưnzyl vậlmyyy Sởkpcm Tinh Hápyxun cũnessng khôoffqng cóczfy cảxrmum thấqqdey tiếllfmc nuốqezpi gìcuva, khôoffqng coi làbbwy mấqqdet mặlmyyt. Ởuxft trưnzylwjfnc mặlmyyt cưnzylqlwbng giảxrmu chịcuvau thua, đwyutânzyly làbbwy kẻeurh thứylsic thờqlwbi mớwjfni làbbwy tuấqqden kiệdysut.

wjfvn nữasmna, theo nhưnzyl bảxrmun tânzylm củfofta hắblmcn màbbwyczfyi, hắblmcn cũnessng khôoffqng muốqezpn giếllfmt Giang Trầnessn.

rpnb sao, ânzyln oápyxun củfofta Giang Trầnessn cùrpnbng Long Cưnzyl Tuyếllfmt, vớwjfni hắblmcn khôoffqng quan hệdysu. Nếllfmu khôoffqng phảxrmui hắblmcn phụibcpng sưnzyl mệdysunh màbbwy đwyutếllfmn, thậlmyym chíunybbbwy khôoffqng muốqezpn tham dựoftwbbwyo.

Cách nghĩ củfofta Sởkpcm Tinh Hápyxun cùrpnbng Dưnzyl Giớwjfni bấqqdet đwyutmawong.

nzyl Giớwjfni làbbwy muốqezpn nịcuvanh nọqkyet Long Cưnzyl Tuyếllfmt, vìcuva ngàbbwyy sau nịcuvanh bợaimw mộjqckt thiêpvuyn tàbbwyi.

Bảxrmun thânzyln Sởkpcm Tinh Hápyxun làbbwy thiêpvuyn tàbbwyi, cóczfy kiêpvuyu ngạadwxo củfofta thiêpvuyn tàbbwyi, hắblmcn căoarcn bảxrmun khinh thưnzylqlwbng nịcuvanh nọqkyet Long Cưnzyl Tuyếllfmt. Mặlmyyc dùrpnb ngàbbwyy sau thàbbwynh tựoftwu củfofta Long Cưnzyl Tuyếllfmt sẽlmyy cao hơwjfvn hắblmcn, nhưnzylng lấqqdey tíunybnh cápyxuch củfofta Sởkpcm Tinh Hápyxun, cũnessng quảxrmu quyếllfmt khôoffqng đwyutếllfmn mứylsic đwyuti đwyutúclert lóczfyt.

- Long sưnzyl muộjqcki, chuyệdysun ngàbbwyy hôoffqm nay, ngu huynh đwyutãasmn hếllfmt sứylsic.

Sởkpcm Tinh Hápyxun trởkpcm lạadwxi mặlmyyt đwyutqqdet, đwyutqezpi vớwjfni Long Cưnzyl Tuyếllfmt nóczfyi.


Tuy Long Cưnzyl Tuyếllfmt cảxrmum thấqqdey tiếllfmc hậlmyyn, nhưnzylng cũnessng biếllfmt, cụibcpc diệdysun hôoffqm nay, Sởkpcm Tinh Hápyxun hoàbbwyn toàbbwyn chíunybnh xápyxuc đwyutãasmn hếllfmt sứylsic. Ai nghĩghnc đwyutếllfmn, lạadwxi đwyutjqckt nhiêpvuyn ngang trờqlwbi giếllfmt ra mộjqckt tuyệdysut thếllfmnzylqlwbng giảxrmu?

bbwyng làbbwy ngưnzylqlwbi thôoffqng minh, biếllfmt rõtgizclerc nàbbwyy, cóczfy thểxrmucuvan sốqezpng ly khai, đwyutóczfybbwy vịcuvanzylqlwbng giảxrmu thầnessn bíunyb kia tiếllfmc thânzyln phậlmyyn, khôoffqng muốqezpn lấqqdey lớwjfnn hiếllfmp nhỏxrmu.

Bằoftwng khôoffqng thìcuva, ngưnzylqlwbi ta muốqezpn giếllfmt bọqkyen hắblmcn, cũnessng khôoffqng cầnessn tốqezpn nhiềtcbtu sứylsic.

Mặlmyyc dùrpnbnzyl Giớwjfni cóczfy chúclert khôoffqng cam lòcuvang, nhưnzylng cũnessng khôoffqng dápyxum nóczfyi gìcuva. Hắblmcn so vớwjfni Long Cưnzyl Tuyếllfmt càbbwyng minh bạadwxch, nhânzyln vậlmyyt cóczfy thểxrmu nhẹqezp nhõtgizm hóczfya giảxrmui mộjqckt kíunybch toàbbwyn lựoftwc củfofta Sởkpcm Tinh Hápyxun sưnzyl huynh, đwyutápyxung sợaimw đwyutếllfmn cỡewdcbbwyo.

- Đlitli thôoffqi!

Sởkpcm Tinh Hápyxun khẽlmyy quápyxut mộjqckt tiếllfmng, khôoffqng dápyxum dừibcpng lạadwxi. Mang theo Long Cưnzyl Tuyếllfmt, lòcuvang bàbbwyn chânzyln giẫeurhm mộjqckt cápyxui, mộjqckt đwyutbbwyn Thanh Sưnzylơwjfvng xoápyxuy lêpvuyn hoa sen thủfofty sắblmcc, bay lêpvuyn trờqlwbi, chui vàbbwyo hưnzyl khôoffqng.

Giang Trầnessn nhìcuvan qua bọqkyen ngưnzylqlwbi Sởkpcm Tinh Hápyxun ly khai, tuy khôoffqng cam lòcuvang, nhưnzylng lạadwxi khôoffqng nóczfyi gìcuva.

Chuyệdysun hôoffqm nay, lộjqck ra rấqqdet quỷmvja dịcuva. Mộjqckt trậlmyyn chiếllfmn nàbbwyy, khôoffqng phảxrmui côoffqng lao củfofta Giang Trầnessn hắblmcn, hắblmcn tựoftw nhiêpvuyn khôoffqng cóczfynzylpyxuch đwyutxrmu cho Sởkpcm Tinh Hápyxun lưnzylu lạadwxi Long Cưnzyl Tuyếllfmt.

wjfvn nữasmna, Giang Trầnessn cũnessng làbbwy ngưnzylqlwbi cóczfy cốqezpt khíunyb. Lúclerc nàbbwyy đwyutxrmu Long Cưnzyl Tuyếllfmt lưnzylu lạadwxi, đwyutóczfybbwy tựoftwnzylwjfnc lấqqdey nhụibcpc. Hắblmcn muốqezpn giếllfmt Long Cưnzyl Tuyếllfmt, cũnessng sẽlmyy khôoffqng cápyxuo mưnzylaimwn oai hùrpnbm.

Than nhẹqezp mộjqckt tiếllfmng, ôoffqm quyềtcbtn kêpvuyu lêpvuyn:

- Tôoffqn giápyxubbwy ngưnzylqlwbi phưnzylơwjfvng nàbbwyo? Âspdjn việdysun thủfoftoffqm nay, Giang Trầnessn cảxrmu đwyutqlwbi khóczfy quêpvuyn. Kíunybnh xin tiềtcbtn bốqezpi lưnzylu lạadwxi danh hàbbwyo, ngàbbwyy khápyxuc nếllfmu nhưnzylczfywjfv duyêpvuyn, ta nhấqqdet đwyutcuvanh sẽlmyypyxuo đwyutápyxup.

Giang Trầnessn cũnessng biếllfmt, trong nộjqcki tânzylm cưnzylqlwbng giảxrmu bựoftwc nàbbwyy, mộjqckt Võtgiz Giảxrmu phàbbwym tụibcpc nhưnzyl Giang Trầnessn hắblmcn, cápyxui gọqkyei làbbwypyxuo đwyutápyxup, căoarcn bảxrmun khôoffqng cóczfy bấqqdet luậlmyyn lựoftwc hấqqdep dẫeurhn gìcuva a?

Nhưnzylng màbbwy lờqlwbi nàbbwyy củfofta Giang Trầnessn, lạadwxi phápyxut ra từibcp đwyutáy lòng. Hơwjfvn nữasmna hắblmcn cũnessng cảxrmum giápyxuc mìcuvanh cóczfy tiềtcbtm lựoftwc cùrpnbng nộjqcki tìcuvanh nàbbwyy.

- Bápyxuo đwyutápyxup?

Thanh ânzylm trong hưnzyl khôoffqng kia cưnzylqlwbi ha ha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.