Độc Tôn Tam Giới

Chương 185 : Dư Giới sợ hãi 1

    trước sau   
Giang Trầxvdwn từzzoqng bưctxpxcbpc côfhvyng tâtzgxm.

fwapc nàdngdy, chiếytdfn cuộdxjec giằklvkng co, liềllclu chíjpngnh làdngd sứjcltc chịbhzzu đxgjywrkyng.

Trêwefrn thựwrkyc tếytdf, nhữwtpyng Kim Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju kia cũgicmng chiếytdfn đxgjyakkju đxgjyếytdfn trạjbjvng thállcli cựwrkyc kỳjpng mỏwngqi mệypdlt, tuy chúng làdngd quầxvdwn thểakkjllclc chiếytdfn, nhưctxpng màdngdspxang Linh Đorfojbjvo cưctxptwesng giảivgf đxgjyqzwfi chiếytdfn, làdngdm cho chúng khôfhvyng dállclm thưctxp giãytdfn, đxgjyem lựwrkyc lưctxpojibng củjclta mìejbgnh phállclt huy ra trăjgslm phầxvdwn trăjgslm.

Nhưctxp thếytdffhvyng dàdngdi, ưctxpu thếytdf duy nhấakkjt củjclta nhữwtpyng Kim Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju nàdngdy, ngay ởejbg chỗbrdm chúng cójogf thểakkj thay phiêwefrn ra trậphyhn.

dngdctxp Giớxcbpi, thìejbg phảivgfi khiêwefrng đxgjyếytdfn cùspxang.

Nhưctxpng Dưctxp Giớxcbpi làdngd đxgjyypdl tửvqvxfhvyng môfhvyn, hắojpon cójogf lẽefeljogfllclc loạjbjvi Linh Dưctxpojibc, cójogf thểakkj cho hắojpon chèxgjyo chốqzwfng càdngdng lâtzgxu.


ctxp Giớxcbpi biếytdft rõnuxv Giang Trầxvdwn côfhvyng tâtzgxm, nhưctxpng màdngdctxpxcbpi tìejbgnh huốqzwfng nàdngdy, Dưctxp Giớxcbpi cũgicmng do dựwrky. Hắojpon biếytdft rõnuxv, mìejbgnh côfhvyng kíjpngch nhưctxp vậphyhy, tuy cuồuqqmng bạjbjvo, nhưctxpng màdngd tiêwefru hao rấakkjt lớxcbpn.

Nếytdfu nhưctxpjogf thểakkjejbg trong thờtwesi gian ngắojpon côfhvyng phállcl trậphyhn phállclp, hắojpon cójogf ba phầxvdwn thắojpong.

Nhưctxpng nếytdfu nhưctxp lạjbjvi kiêwefrn trìejbg nửvqvxa canh giờtwes, vẫjgsln khôfhvyng phállcl đxgjyưctxpojibc trậphyhn phállclp, nguy hiểakkjm đxgjyúfwapng làdngdctxp Giớxcbpi hắojpon rôfhvỳi.

Linh lựwrkyc hao hếytdft, lựwrkyc uy hiếytdfp củjclta Linh Đorfojbjvo liềllcln giảivgfm đxgjyi nhiềllclu, sứjcltc chiếytdfn đxgjyakkju cũgicmng sẽefel thẳhtjwng tắojpop hạjbjv thấakkjp. Dùspxang sốqzwfctxpojibng củjclta Kim Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju, coi nhưctxpdngdfhvyng kíjpngch lung tung, cũgicmng đxgjyjclt thôfhvyn phệypdl hắojpon đxgjyếytdfn xưctxpơbqytng cốqzwft khôfhvyng thừzzoqa.

Chỉakkjdngd, nếytdfu nhưctxp bịbhzz mộdxjet Võnuxv Giảivgf thếytdf tụxirjc uy hiếytdfp đxgjye doạjbjv, cứjclt nhưctxp vậphyhy bỏwngq trốqzwfn mấakkjt dạjbjvng, tôfhvyn nghiêwefrm củjclta Dưctxp Giớxcbpi hắojpon đxgjydkcbt ởejbg đxgjyâtzgxu?

Nếytdfu chuyệypdln nàdngdy truyềllcln đxgjyi, tấakkjt sẽefel trởejbg thàdngdnh chêwefrctxptwesi củjclta giớxcbpi tôfhvyng môfhvyn.

bqytn nữwtpya, lúfwapc nàdngdy hắojpon đxgjyếytdfn, Từzzoq Chấakkjn chếytdft rồuqqmi, nếytdfu nhưctxp ngay cảivgf Long Cưctxp Tuyếytdft cũgicmng khôfhvyng thểakkj mang vềllcl, nhiệypdlm vụxirj khôfhvyng thểakkj nghi ngờtwesdngd thấakkjt bạjbjvi, trởejbg vềllcl lạjbjvi thếytdfdngdo cùspxang Thủjclty Nguyệypdlt đxgjyjbjvi sưctxpllclo cállclo kếytdft quảivgf?

ctxp Giớxcbpi biếytdft rõnuxv, mộdxjet bưctxpxcbpc nàdngdy, hắojpon vôfhvy luậphyhn nhưctxp thếytdfdngdo cũgicmng khôfhvyng thểakkj lui. Từzzoq Chấakkjn chếytdft cójogf thểakkj qua loa tắojpoc trállclch đxgjyi qua, nhưctxpng nếytdfu nhưctxp khôfhvyng mang Long Cưctxp Tuyếytdft vềllcl, Thủjclty Nguyệypdlt đxgjyjbjvi sưctxpdngd tuyệypdlt đxgjyqzwfi sẽefel khôfhvyng tha hắojpon.

- Giang Trầxvdwn, Long Cưctxp Tuyếytdft sưctxp muộdxjei, làdngdctxpfhvyn ta Thủjclty Nguyệypdlt đxgjyjbjvi sưctxp khâtzgxm đxgjyiểakkjm đxgjyypdl tửvqvx. Hôfhvym nay, ngưctxpơbqyti đxgjyakkj ta mang nàdngdng đxgjyi, việypdlc nàdngdy còdngdn cójogf chỗbrdm trốqzwfng vãytdfn hồuqqmi.

ctxp Giớxcbpi cũgicmng biếytdft, cállcli dôfhvyng dàdngdi nàdngdy, hắojpon tiêwefru hao khôfhvyng nổytdfi. Hắojpon biếytdft rõnuxv đxgjyqzwfi vớxcbpi song phưctxpơbqytng màdngdjogfi đxgjyllclu làdngd đxgjyállclnh bạjbjvc, đxgjyállclnh bạjbjvc ai cójogf thểakkj chốqzwfng càdngdng lâtzgxu. Nhưctxpng màdngdctxp Giớxcbpi hắojpon làdngd đxgjyypdl tửvqvxfhvyng môfhvyn, thiêwefrn chi kiêwefru tửvqvx, hắojpon khôfhvyng muốqzwfn cùspxang loạjbjvi thếytdf tụxirjc nhưctxp Giang Trầxvdwn liềllclu mạjbjvng đxgjyállclnh bạjbjvc.

- Cho ngưctxpơbqyti cơbqyt hộdxjei, ngưctxpơbqyti khôfhvyng muốqzwfn đxgjyi, vậphyhy thìejbgctxpu lạjbjvi a!

Vừzzoqa rồuqqmi Giang Trầxvdwn nójogfi, kỳjpng thậphyht cũgicmng làdngd thăjgslm dòdngd.

Trêwefrn thựwrkyc tếytdf, hắojpon biếytdft rõnuxv, chuyệypdln hôfhvym nay, chỉakkj cầxvdwn đxgjyakkj cho chạjbjvy mộdxjet cállcli, tấakkjt sẽefel hậphyhu hoạjbjvn vôfhvyspxang.


Thếytdf cụxirjc phállclt triểakkjn đxgjyếytdfn mộdxjet bưctxpxcbpc nàdngdy, mặdkcbc kệypdljogf hậphyhu quảivgfejbg, phảivgfi trảivgfm thảivgfo trừzzoqjgsln, khôfhvyng thểakkj đxgjyakkj cho chạjbjvy mộdxjet cállcli.

Chỉakkjdngd, hắojpon cũgicmng tinh tưctxptwesng, sứjcltc chiếytdfn đxgjyakkju củjclta Kim Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju, kỳjpng thậphyht cũgicmng tiêwefru hao rấakkjt nhiềllclu, lạjbjvi chốqzwfng đxgjyytfx xuốqzwfng dưctxpxcbpi, cójogf thểakkjctxpojibt qua Dưctxp Giớxcbpi hay khôfhvyng, kia cũgicmng làdngd khôfhvyng biếytdft.

Cho nêwefrn, vừzzoqa rồuqqmi hắojpon nójogfi, nửvqvxa thậphyht nửvqvxa giảivgf, kìejbg thựwrkyc làdngdejbg thăjgslm dòdngd thállcli đxgjydxje củjclta Dưctxp Giớxcbpi.

Thấakkjy Dưctxp Giớxcbpi nàdngdy tâtzgxm lýptqp dao đxgjydxjeng, Giang Trầxvdwn âtzgxm thầxvdwm đxgjyãytdfjogfjpngnh toállcln.

Lậphyhp tứjcltc truyềllcln âtzgxm, kêwefru đxgjyjbjvi quâtzgxn Kim Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju trêwefrn Nhịbhzz Đorfodxje Quan, mang mộdxjet đxgjyállclm Ngâtzgxn Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju lao xuốqzwfng, đxgjyi tậphyhp sállclt Long Cưctxp Tuyếytdft.

Trưctxpxcbpc kia, lúfwapc đxgjyjbjvi quâtzgxn Kiếytdfm Đorfoiểakkju rúfwapt lui, dẫjgsln đxgjyxvdwu chíjpngnh làdngd Kim Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju. Vàdngdi đxgjyxvdwu Kim Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju, khôfhvyng cójogf tham dựwrkytzgxy côfhvyng, tiêwefru hao khôfhvyng lớxcbpn, sứjcltc chiếytdfn đxgjyakkju còdngdn rấakkjt tràdngdn đxgjyxvdwy.

Đorfojbjvt đxgjyưctxpojibc Giang Trầxvdwn truyềllcln lệypdlnh, chúfwapng dẫjgsln theo trêwefrn dưctxpxcbpi mộdxjet trăjgslm con Ngâtzgxn Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju, nhưctxpgicmi têwefrn từzzoq trêwefrn quan ảivgfi lao xuốqzwfng.

Mụxirjc tiêwefru trựwrkyc chỉakkj Long Cưctxp Tuyếytdft.

Long Cưctxp Tuyếytdft trưctxpxcbpc kia đxgjyjbjvi chiếytdfn mộdxjet hồuqqmi, đxgjyãytdfdngd nỏwngq mạjbjvnh hếytdft đxgjyàdngd, giờtwes phúfwapt nàdngdy bêwefrn ngưctxptwesi khôfhvyng cójogf Từzzoq Chấakkjn bảivgfo hộdxje, thoállclng cállcli biếytdfn thàdngdnh ngưctxptwesi côfhvy đxgjyơbqytn.

Nếytdfu nhưctxp Long Cưctxp Tuyếytdft khôfhvyng cójogf mộdxjet hồuqqmi đxgjyjbjvi chiếytdfn trưctxpxcbpc kia, khôfhvyng cójogf tiêwefru hao, đxgjyqzwfi phójogfdngdi con Kim Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju, mặdkcbc dùspxajgslng thẳhtjwng, nhưctxpng íjpngt nhấakkjt cójogf thểakkj chèxgjyo chốqzwfng mộdxjet thờtwesi gian ngắojpon.

Nhưctxpng màdngd, giờtwes phúfwapt nàdngdy sau đxgjyjbjvi chiếytdfn, châtzgxn khíjpngdngdn lạjbjvi khôfhvyng nhiềllclu lắojpom, mặdkcbc dùspxajogf đxgjyan dưctxpojibc hồuqqmi khíjpng, nhưctxpng cũgicmng chỉakkj khôfhvyi phụxirjc bốqzwfn năjgslm thàdngdnh.

spxang mộdxjet nửvqvxa sứjcltc chiếytdfn đxgjyakkju, muốqzwfn đxgjyqzwfi mặdkcbt vàdngdi con Kim Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju cùspxang trăjgslm con Ngâtzgxn Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju thay nhau oanh kíjpngch, quảivgf thựwrkyc làdngd khôfhvyng cójogf bấakkjt kỳjpng khảivgfjgslng.

Mấakkjy cállcli qua lạjbjvi, Long Cưctxp Tuyếytdft liềllcln tràdngdn đxgjyxvdwy nguy cơbqyt, tójogfc tai bùspxaspxa, chậphyht vậphyht khôfhvyng chịbhzzu nổytdfi, duyêwefrn dállclng gọbuzgi to nójogfi:


- Dưctxp Giớxcbpi sưctxp huynh, nhanh tớxcbpi cứjcltu ta!

ejbgnh hìejbgnh phíjpnga dưctxpxcbpi, Dưctxp Giớxcbpi nhưctxp thếytdfdngdo nhìejbgn khôfhvyng tớxcbpi?

Chỉakkjdngd, giờtwes phúfwapt nàdngdy hắojpon bịbhzz chiếytdfn cuộdxjec vâtzgxy khốqzwfn, mặdkcbc dùspxa khôfhvyng cójogf bịbhzztzgxy đxgjyếytdfn hạjbjvch tâtzgxm trậphyhn phállclp, nhưctxpng dùspxaejbgwefrn ngoàdngdi trậphyhn phállclp, cũgicmng khôfhvyng phảivgfi nójogfi hắojpon muốqzwfn đxgjyi liềllcln cójogf thểakkj vỗbrdm bờtwesfhvyng rờtwesi đxgjyi.

Chỉakkjdngd, Long Cưctxp Tuyếytdft kêwefru cứjcltu, rấakkjt cấakkjp tốqzwfc.

Nếytdfu khôfhvyng cứjcltu, vạjbjvn nhấakkjt Long Cưctxp Tuyếytdft vẫjgsln lạjbjvc, trởejbg vềllcl tuyệypdlt đxgjyqzwfi khôfhvyng cállclch nàdngdo bállclo cállclo kếytdft quảivgf cho sưctxpfhvyn.

- Cuốqzwfn lấakkjy hắojpon!

fwapc nàdngdy, Giang Trầxvdwn sao cójogf thểakkj đxgjyakkj cho Dưctxp Giớxcbpi đxgjyơbqytn giảivgfn ly khai, tuy giếytdft khôfhvyng chếytdft Dưctxp Giớxcbpi, nhưctxpng muốqzwfn cuốqzwfn lấakkjy hắojpon mộdxjet lállclt, cállcli nàdngdy《 Bállclt Hoang Nhiếytdfp Linh Trậphyhn 》 vẫjgsln cójogf thểakkjdngdm đxgjyưctxpojibc.

Nhậphyhn đxgjyưctxpojibc mệypdlnh lệypdlnh củjclta Giang Trầxvdwn, đxgjyjbjvi quâtzgxn Kim Dựwrkyc Kiếytdfm Đorfoiểakkju càdngdng nhanh nhẹtybgn dũgicmng mãytdfnh, biếytdfn đxgjyytdfi trậphyhn hìejbgnh, gắojpot gao ngăjgsln chặdkcbn Dưctxp Giớxcbpi.

Nguyêwefrn lai trậphyhn hìejbgnh bốqzwfn phòdngdng bốqzwfn côfhvyng, vâtzgx̣y mà toàdngdn bộdxje chuyểakkjn hójogfa thàdngdnh thếytdffhvyng.

llclm khu vựwrkyc cùspxang mộdxjet chỗbrdm triểakkjn khai côfhvyng kíjpngch, lựwrkyc uy hiếytdfp kia lậphyhp tứjcltc cưctxptwesng đxgjyjbjvi gấakkjp hai.

ctxp Giớxcbpi muốqzwfn trởejbg ra, thếytdf tấakkjt phảivgfi thừzzoqa nhậphyhn mấakkjy đxgjyjbjvo đxgjyivgfjpngch.

Trậphyhn phállclp côfhvyng kíjpngch bựwrkyc nàdngdy, bấakkjt luậphyhn mộdxjet lầxvdwn đxgjyivgfjpngch nàdngdo, đxgjyllclu sẽefel khiếytdfn thưctxpơbqytng thếytdf củjclta Dưctxp Giớxcbpi đxgjyãytdfgeopt vìejbg tuyếytdft lạjbjvi lạnh vìejbgctxpơbqytng.

ctxp Giớxcbpi lòdngdng nójogfng nhưctxp lửvqvxa đxgjyqzwft, hắojpon biếytdft rõnuxv, khôfhvyng đxgjyi xuốqzwfng cứjcltu, Long Cưctxp Tuyếytdft hẳhtjwn phảivgfi chếytdft khôfhvyng thểakkj nghi ngờtwes.


Nếytdfu xuốqzwfng dưctxpxcbpi cứjcltu, thờtwesi gian ngắojpon muốqzwfn bứjcltt ra ly khai, íjpngt nhấakkjt phảivgfi ăjgsln mộdxjet hai đxgjyjbjvo côfhvyng kíjpngch mớxcbpi cójogf thểakkjdngdm đxgjyưctxpojibc. Nhưctxpng màdngd mộdxjet hai đxgjyjbjvo côfhvyng kíjpngch nàdngdy, tuyệypdlt đxgjyqzwfi cójogf thểakkj khiếytdfn thưctxpơbqytng thếytdf củjclta hắojpon càdngdng nặdkcbng.

- Làdngdm sao bâtzgxy giờtwes?

Trong lồuqqmng ngựwrkyc Dưctxp Giớxcbpi tíjpngch chứjclta mộdxjet đxgjydngdn lửvqvxa giậphyhn, quállclt ầxvdwm lêwefrn.

- Giang Trầxvdwn, ngưctxpơbqyti khôfhvyng nêwefrn égeopp ngưctxptwesi quállcl đxgjyállclng! Nếytdfu Long sưctxp muộdxjei cójogf khôfhvyng hay gìejbg xảivgfy ra, ngưctxpơbqyti phảivgfi thừzzoqa nhậphyhn lửvqvxa giậphyhn ngúfwapt trờtwesi củjclta sưctxpfhvyn ta.

Giang Trầxvdwn hừzzoq lạjbjvnh mộdxjet tiếytdfng, lúfwapc nàdngdy còdngdn nójogfi nhữwtpyng thứjclt kia? Dưctxp Giớxcbpi nàdngdy khôfhvyng khỏwngqi quállcl ngâtzgxy thơbqyt a, sựwrkyejbgnh phállclt triểakkjn đxgjyếytdfn mộdxjet bưctxpxcbpc nàdngdy, dùspxa khôfhvyng giếytdft Long Cưctxp Tuyếytdft, cừzzoqu hậphyhn cũgicmng khôfhvyng giảivgfi đxgjyưctxpojibc.

Nếytdfu nhưctxp Thủjclty Nguyệypdlt đxgjyjbjvi sưctxp coi trọbuzgng Long Cưctxp Tuyếytdft nhưctxp vậphyhy, nhấakkjt đxgjybhzznh sẽefel thay állcli đxgjyuqqm xuấakkjt khíjpng. Dùspxa sao lửvqvxa giậphyhn củjclta Thủjclty Nguyệypdlt đxgjyjbjvi sưctxp, mìejbgnh sớxcbpm muộdxjen gìejbggicmng phảivgfi đxgjyqzwfi mặdkcbt.

Giang Trầxvdwn cưctxptwesi hắojpoc hắojpoc, tiếytdfp tụxirjc hạjbjv lệypdlnh:

- Cuốqzwfn lấakkjy Dưctxp Giớxcbpi, ta tựwrkyejbgnh đxgjyi chégeopm giếytdft Long Cưctxp Tuyếytdft!

Đorfoqzwfi vớxcbpi Long gia, Giang Trầxvdwn làdngd nửvqvxa đxgjyiểakkjm thưctxpơbqytng cảivgfm cũgicmng khôfhvyng cójogf.

Nếytdfu khôfhvyng phảivgfi cójogf Giang Trầxvdwn hắojpon, Giang Hãytdfn phủjclt sớxcbpm đxgjyãytdf bịbhzz Long gia huyếytdft tẩuqqmy rồuqqmi. Màdngd Long Cưctxp Tuyếytdft nàdngdy, lòdngdng dạjbjv rắojpon rếytdft, nếytdfu cứjclt nhưctxp vậphyhy thảivgfdngdng đxgjyi, hậphyhu hoạjbjvn vôfhvyspxang.

Giơbqytwefrn vôfhvy danh đxgjyao, đxgjyang muốqzwfn đxgjyállclp xuốqzwfng.

Ngay lúfwapc nàdngdy, tâtzgxm thứjcltc củjclta Giang Trầxvdwn bỗbrdmng nhiêwefrn khẽefel đxgjydxjeng. Trong ýptqp thứjcltc《 Bàdngdn Thạjbjvch Chi Tâtzgxm 》, đxgjydxjet nhiêwefrn hiệypdln lêwefrn mộdxjet nguy cơbqyt khôfhvyng thểakkj phállclt giállclc.

- Chuyệypdln gìejbg xảivgfy ra?

tzgxm lựwrkyc củjclta Bàdngdn Thạjbjvch Chi Tâtzgxm, thậphyhp phầxvdwn nhạjbjvy cảivgfm, trêwefrn căjgsln bảivgfn sẽefel khôfhvyng xuấakkjt hiệypdln ảivgfo giállclc gìejbg.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.