Độc Tôn Tam Giới

Chương 184 : Chém giết Linh cảnh 2

    trước sau   
Giang Trầxikcn thấdljuy thếsrjg, khôveiong chỉaupm khôveiong sợdljufluwi, ngưkajadljuc lạhwiai mừqjqfng thầxikcm.

Nếsrjgu nhưkajabgxo chiếsrjgn đxonadljuu giữsrjga cáqstn nhâxllyn, Từqjqf Chấdljun hung tàbgxon phảkajan côveiong, ngưkajadljuc lạhwiai cócxui thểgvyt khiếsrjgp nhâxllyn tâxllym, pháqstnt ra lựiimec uy hiếsrjgp.

Nhưkajang đxonaâxllyy làbgxo trậtkzbn pháqstnp côveiong kíqjqfch, Từqjqf Chấdljun đxonahpypi mặhtztt khôveiong phảkajai mộhaomt ngưkajatkzbi, màbgxobgxo mấdljuy trăhjxjm Kim Dựiimec Kiếsrjgm Đucdziểgvytu căhjxjn bảkajan khôveiong cócxui cảkajam xúxikcc nhưkaja nhâxllyn loạhwiai.

Hung tíqjqfnh củivcca nhữsrjgng Kim Dựiimec Kiếsrjgm Đucdziểgvytu nàbgxoy, từqjqfxikcc đxonamwscng bạhwian khôveiong ngừqjqfng bịmwsc giếsrjgt, cũmpgsng đxonaãfluw triệqstnt đxonagvytqjqfch pháqstnt ra rồmwsci.

Cho nêimvsn, nhìplsen thấdljuy Từqjqf Chấdljun phảkajan côveiong, nhữsrjgng Kim Dựiimec Kiếsrjgm Đucdziểgvytu kia căhjxjn bảkajan khôveiong cócxui lui bưkajagbazc, ngưkajadljuc lạhwiai hung tíqjqfnh càbgxong tăhjxjng, từqjqfng đxonadljut từqjqfng đxonadljut hợdljup kíqjqfch, khôveiong ngừqjqfng oanh xuốhpypng.

Từqjqf Chấdljun sắyroxp chếsrjgt phảkajan côveiong, căhjxjn bảkajan khôveiong kịmwscp pháqstnt huy, liềsccbn bịmwsc bao phủivccvxxb trong hảkajai dưkajaơghbjng côveiong kíqjqfch.


Phanh!

Lạhwiai làbgxo mộhaomt lớgbazp côveiong kíqjqfch rơghbji vàbgxoo trêimvsn ngưkajatkzbi Từqjqf Chấdljun.

Phốhpypc! Phốhpypc!

veiong kíqjqfch liêimvsn tụzmpsc khôveiong ngừqjqfng, Từqjqf Chấdljun nhưkajabgxo mộhaomt quảkajacxuing da bịmwsc đxonaáqstnnh tớgbazi đxonaáqstnnh lui.

- A...

Từqjqf Chấdljun kêimvsu thảkajam liêimvsn tụzmpsc, biệqstnt khuấdljut ôveiom hậtkzbn, nhưkajang ởvxxbkajagbazi trậtkzbn pháqstnp nàbgxoy côveiong kíqjqfch, hắyroxn lạhwiai cócxui lựiimec khôveiong chỗmpgsoeigng, thâxllyn thểgvyt khôveiong ngừqjqfng bịmwscveiong kíqjqfch, thanh âxllym kêimvsu thảkajam càbgxong ngàbgxoy càbgxong thấdljup.

bgxoxikcc nàbgxoy, Dưkaja Giớgbazi côveiong kíqjqfch, lạhwiai nhưkajampgs khôveiong thểgvyt từqjqfimvsn ngoàbgxoi nhảkajay vàbgxoo.

《 Báqstnt Hoang Nhiếsrjgp Linh Trậtkzbn 》nàbgxoy cócxui thểgvytveiong cócxui thểgvyt thủivcc. Thơghbj̀i đxonaimvs̉m Dưkaja Giớgbazi từqjqfimvsn ngoàbgxoi pháqstnt đxonahaomng côveiong kíqjqfch, Giang Trầxikcn đxonaãfluw đxonaiềsccbu đxonahaomng trậtkzbn hìplsenh, bốhpypn khu vựiimec chủivccveiong, bốhpypn khu vựiimec chủ thủivcc.

iime trong khu vựiimec chủivccveiong, tầxikcn suấdljut côveiong kíqjqfch tăhjxjng nhanh, truy cầxikcu tốhpypc chiếsrjgn tốhpypc thắyroxng, giảkajai quyếsrjgt Từqjqf Chấdljun.

Khu vựiimec chủ thủivcc, khôveiong tiếsrjgc bấdljut cứbhge giáqstnbgxoo, ngăhjxjn trởvxxbkaja Giớgbazi từqjqfimvsn ngoàbgxoi sáqstnt nhậtkzbp.

Đucdzâxllyy hếsrjgt thảkajay, đxonasccbu ởvxxb trong Giang Trầxikcn tíqjqfnh toáqstnn, màbgxobgxong loạhwiat mũmpgsi têimvsn củivcca Giang Trầxikcn, thìplse nhưkaja lửvldsa cháqstny đxonaobud thêimvsm dầxikcu, gia tốhpypc tốhpypc đxonahaom tửvlds vong củivcca Từqjqf Chấdljun.

Khi thâxllyn hìplsenh Từqjqf Chấdljun mềsccbm nhũmpgsn từqjqf khôveiong trung ngãfluw xuốhpypng, trong đxonaxikcu Giang Trầxikcn lậtkzbp tứbhgec mởvxxb rộhaomng.

Mộhaomt trậtkzbn chiếsrjgn nàbgxoy, tuy hung hiểgvytm, nhưkajang íqjqft ra đxonaãfluwcxui thểgvyt dựiimeng ởvxxb thếsrjg bấdljut bạhwiai rôveiòi.


Giang Trầxikcn ởvxxb trong trậtkzbn pháqstnp, giưkajaơghbjng cung càbgxoi têimvsn, ầxikcm ầxikcm hưkajagbazng Dưkaja Giớgbazi bắyroxn tớgbazi.

- Dưkaja Giớgbazi, cáqstni nàbgxoy làbgxoveiong môveion đxonaqstn tửvlds sao? Đucdzgvyt cho đxonamwscng môveion xung phong, ngưkajaơghbji lạhwiai nháqstnt gan sợdlju chếsrjgt, co lạhwiai ởvxxb phíqjqfa sau!

Nộhaomi tâxllym Dưkaja Giớgbazi, giờtkzb phúxikct nàbgxoy cũmpgsng dờtkzbi sôveiong lấdljup biểgvytn, tâxllym loạhwian nhưkaja ma.

Hắyroxn cũmpgsng khôveiong nghĩnbxu tớgbazi, chuyếsrjgn đxonai Đucdzôveiong Phưkajaơghbjng Vưkajaơghbjng Quốhpypc lầxikcn nàbgxoy, vâxllỵy mà gặhtztp phảkajai lựiimec cảkajan to lớgbazn nhưkaja thếsrjg, lớgbazn đxonaếsrjgn ngay cảkaja Từqjqf Chấdljun sưkaja đxonaqstnmpgsng vứbhget bỏhpypqstnnh mạhwiang!

Tuy nócxuii Từqjqf Chấdljun thiêimvsn phúxikcplsenh thưkajatkzbng, thựiimec lựiimec bìplsenh thưkajatkzbng, nhưkajang dùoeig sao cũmpgsng làbgxo Linh Đucdzhwiao đxonaqstn tửvlds, làbgxo đxonaqstn tửvldsveiong môveion. Ởiime phàbgxom tụzmpsc bịmwsc chéokpcm giếsrjgt, cáqstni nàbgxoy nócxuii ra, chỉaupm sợdlju sẽgxlh thàbgxonh tròbtkkkajatkzbi cho giớgbazi tôveiong môveion.

bgxo Giang Trầxikcn châxllym chọzvkcc, lạhwiai đxonagvyt cho hắyroxn cócxui khổobudcxuii khôveiong nêimvsn lờtkzbi.

kaja Giớgbazi hắyroxn cũmpgsng khôveiong phảkajai cốhpypplsenh đxonagvyt cho Từqjqf Chấdljun đxonai chịmwscu chếsrjgt, ưkajagbazc nguyệqstnn ban đxonaxikcu củivcca hắyroxn chỉaupmbgxo muốhpypn cho Từqjqf Chấdljun kiềsccbm chếsrjg nhữsrjgng Kim Dựiimec Kiếsrjgm Đucdziểgvytu kia thoáqstnng mộhaomt pháqstnt, đxonagvyt hắyroxn cócxui thểgvyt an tâxllym chéokpcm giếsrjgt Giang Trầxikcn.

Chỉaupmbgxo, hắyroxn khôveiong nghĩnbxu tớgbazi, Từqjqf Chấdljun vâxllỵy mà chui vàbgxoo mộhaomt cáqstni bẫawwgy tửvlds vong.

Ai cócxui thểgvyt nghĩnbxu đxonaếsrjgn, nhữsrjgng súxikcc sinh kia, vâxllỵy mà hiểgvytu đxonaưkajadljuc hợdljup kíqjqfch? Hiểgvytu đxonaưkajadljuc trậtkzbn pháqstnp chi đxonahwiao? Đucdzâxllyy hếsrjgt thảkajay, dùoeigbgxo đxonaqstn tửvldsveiong môveion, cũmpgsng khôveiong thểgvytkajavxxbng tưkajadljung nổobudi.

- Giang Trầxikcn nàbgxoy, sao cócxui thểgvytbgxokepu Giảkaja thếsrjg tụzmpsc? Tiểgvytu tửvldsbgxoy, chẳucdzng lẽgxlh giảkaja heo ăhjxjn thịmwsct hổobud, làbgxoveiong môveion kháqstnc pháqstni nằgxsgm vùoeigng ởvxxb thếsrjg tụzmpsc?

kaja Giớgbazi cơghbj hồmwsc sinh ra ảkajao giáqstnc nhưkaja vậtkzby.

Mộhaomt Võkepu Giảkaja thếsrjg tụzmpsc, làbgxom sao cócxui thểgvytimvsu nghiệqstnt nhưkaja thếsrjg? Dưkaja Giớgbazi làbgxom sao cũmpgsng khôveiong thểgvytbgxoo tin nổobudi, cũmpgsng khôveiong tiếsrjgp thụzmps đxonaưkajadljuc đxonaiểgvytm nàbgxoy.

Hắyroxn cócxui thểgvytvxxb trưkajagbazc mặhtztt đxonaqstn tửvldsveiong môveion kháqstnc kinh ngạhwiac, nhưkajang tuyệqstnt khôveiong tiếsrjgp thu đxonaưkajadljuc ởvxxb trưkajagbazc mặhtztt Võkepu Giảkaja thếsrjg tụzmpsc kinh ngạhwiac.


- Giang Trầxikcn, ta thềsccb giếsrjgt ngưkajaơghbji!

xllym tíqjqfnh củivcca Dưkaja Giớgbazi, hiểgvytn nhiêimvsn cũmpgsng xuấdljut hiệqstnn biếsrjgn hócxuia cựiimec lớgbazn, cảkajam giáqstnc cừqjqfu hậtkzbn cùoeigng nhụzmpsc nhãfluw, ởvxxb trong đxonaxikcu hắyroxn khôveiong ngừqjqfng cuồmwscng bạhwiao.

Phảkajang phấdljut Giang Trầxikcn nàbgxoy nhấdljut cửvlds nhấdljut đxonahaomng, từqjqfng cọzvkcng câxllyy ngọzvkcn cỏhpyp trưkajagbazc Nhịmwsc Đucdzhaom Quan, đxonasccbu đxonaang giễkepuu cợdljut Dưkaja Giớgbazi hắyroxn, tràbgxoo phúxikcng hắyroxn khôveiong ra gìplse.

- Thu Thủivccy Mạhwian Thiêimvsn, trảkajam!

- Khíqjqf Tụzmpsbgxon Khôveion, bạhwiao!

Khôveiong thểgvyt khôveiong nócxuii, thựiimec lựiimec củivcca Dưkaja Giớgbazi, xáqstnc thựiimec vưkajadljut qua Từqjqf Chấdljun khôveiong chỉaupm mộhaomt lầxikcn. Màbgxo hắyroxn khôveiong ngừqjqfng sửvlds dụzmpsng lựiimec lưkajadljung thầxikcn thôveiong, xáqstnc thựiimec cũmpgsng rấdljut kinh ngưkajatkzbi.

Kiếsrjgm khíqjqf tung hoàbgxonh đxonaxikcy trờtkzbi, trảkajam đxonaếsrjgn hưkaja khôveiong rung đxonahaomng lắyroxc lưkaja, vâxllyn phi sưkajaơghbjng táqstnn.

Nhưkajang màbgxo, 《 Báqstnt Hoang Nhiếsrjgp Linh Trậtkzbn 》 lạhwiai gặhtztp mạhwianh thìplsekajatkzbng, ởvxxbkajagbazi Giang Trầxikcn khôveiong ngừqjqfng chỉaupm dẫawwgn, nhữsrjgng Kim Dựiimec Kiếsrjgm Đucdziểgvytu kia tin tưkajavxxbng khôveiong ngừqjqfng tăhjxjng cưkajatkzbng, lĩnbxunh ngộhaom đxonahpypi vớgbazi trậtkzbn pháqstnp, cũmpgsng càbgxong thêimvsm xâxllym nhậtkzbp, đxonahaom dung hợdljup càbgxong ngàbgxoy càbgxong thàbgxonh thụzmpsc.

plse thếsrjg, Dưkaja Giớgbazi bởvxxbi vìplse bộhaomc pháqstnt màbgxohjxjng lêimvsn sứbhgec chiếsrjgn đxonadljuu, ởvxxbkajagbazi uy năhjxjng trậtkzbn pháqstnp khôveiong ngừqjqfng tăhjxjng trưkajavxxbng gia trìplse, cũmpgsng bịmwsccxuia giảkajai, triệqstnt tiêimvsu từqjqfng cáqstni.

kaja Giớgbazi càbgxong đxonaáqstnnh càbgxong kinh hãfluwi.

Hắyroxn giờtkzb phúxikct nàbgxoy, đxonaãfluw khôveiong đxonagvyt ýkxbe bịmwsc thưkajaơghbjng, khôveiong đxonagvyt ýkxbe kinh mạhwiach hao tổobudn, khôveiong đxonagvyt ýkxbekajanh hưkajavxxbng ngàbgxoy sau tu hàbgxonh. Bạhwiao pháqstnt ra sứbhgec chiếsrjgn đxonadljuu, tuyệqstnt đxonahpypi làbgxo gấdljup ba Từqjqf Chấdljun.

Nhưkajang màbgxo, lựiimec pháqstn hoạhwiai, uy năhjxjng thầxikcn thôveiong đxonaáqstnng sợdlju nhưkaja thếsrjg, lạhwiai khôveiong cáqstnch nàbgxoo đxonaáqstnnh vỡkkin nhữsrjgng Kim Dựiimec Kiếsrjgm Đucdziểgvytu kia tạhwiao thàbgxonh quáqstni trậtkzbn, khôveiong cáqstnch nàbgxoo xôveiong vàbgxoo trong trậtkzbn, chéokpcm giếsrjgt Giang Trầxikcn.

Trêimvsn thựiimec tếsrjg, giờtkzb phúxikct nàbgxoy Dưkaja Giớgbazi đxonaãfluw khôveiong ngừqjqfng giảkajam xuốhpypng yêimvsu cầxikcu củivcca mìplsenh, hắyroxn thậtkzbm chíqjqf khôveiong cócxui ýkxbe đxonamwscnh cùoeigng nhữsrjgng Kim Dựiimec Kiếsrjgm Đucdziểgvytu kia dâxllyy dưkajaa quáqstn nhiềsccbu, chỉaupm cầxikcu xôveiong vàbgxoo trong trậtkzbn, diệqstnt sáqstnt Giang Trầxikcn, cũmpgsng coi nhưkaja đxonahpypi vớgbazi Long Cưkaja Tuyếsrjgt cùoeigng Từqjqf Chấdljun chếsrjgt đxonai cócxui mộhaomt cáqstni bàbgxon giao.


Sau khi trởvxxb vềsccbveiong môveion, cũmpgsng cócxui thểgvytbgxon giao nhắyroxn nhủivcc.

Nhưkajang màbgxo, hắyroxn bi ai pháqstnt hiệqstnn, đxonaqjqfng nócxuii xôveiong vàbgxoo trong trậtkzbn chéokpcm giếsrjgt Giang Trầxikcn, chỉaupmbgxo phòbtkkng ngựiimeimvsn ngoàbgxoi trậtkzbn pháqstnp nàbgxoy, hắyroxn cũmpgsng khôveiong xôveiong qua đxonaưkajadljuc!

- Giang Trầxikcn nàbgxoy, tàbgxoveion nhưkaja thếsrjg, lạhwiai đxonagvyt cho hắyroxn pháqstnt triểgvytn xuốhpypng, tấdljut thàbgxonh họzvkca lớgbazn trong lòbtkkng Thủivccy Nguyệqstnt nhấdljut mạhwiach ta, khôveiong giếsrjgt kẻplsebgxoy, sau nàbgxoy ta khócxuicxui thểgvytplsenh an!

kaja Giớgbazi hiệqstnn tạhwiai, ýkxbe niệqstnm trong đxonaxikcu làbgxo hiểgvytu rõkepuveiòi, nhưkajang màbgxo trêimvsn lựiimec lưkajadljung, lạhwiai đxonaếsrjgn mộhaomt cựiimec hạhwian. Trừqjqf khi, hắyroxn khôveiong đxonagvyt ýkxbe sinh tửvlds, dùoeigng tinh huyếsrjgt bảkajan thâxllyn dẫawwgn đxonahaomng bíqjqf thuậtkzbt.

Dẫawwgn đxonahaomng bíqjqf thuậtkzbt, cócxui lẽgxlhcxui thểgvyt đxonaem sứbhgec chiếsrjgn đxonadljuu lạhwiai đxonasccb thăhjxjng gấdljup đxonaôveioi.

Nhưkajang màbgxo, dẫawwgn đxonahaomng bíqjqf thuậtkzbt, cáqstni giáqstnmpgsng kinh ngưkajatkzbi. Ảmpgsnh hưkajavxxbng ngàbgxoy sau tu hàbgxonh thìplse khôveiong cầxikcn phảkajai nócxuii. Dẫawwgn đxonahaomng bíqjqf thuậtkzbt, tấdljut sẽgxlh đxonagvyt cho bảkajan thâxllyn mìplsenh trọzvkcng thưkajaơghbjng.

Nếsrjgu bíqjqf thuậtkzbt cũmpgsng khôveiong pháqstn đxonaưkajadljuc trậtkzbn pháqstnp nàbgxoy, Dưkaja Giớgbazi hắyroxn trọzvkcng thưkajaơghbjng, dùoeig chỉaupmbgxo mộhaomt Châxllyn khíqjqf đxonahwiai sưkaja, cũmpgsng đxonaivcc lấdljuy táqstnnh mạhwiang củivcca hắyroxn.

Thi triểgvytn bíqjqf thuậtkzbt, làbgxo đxonaáqstnnh bạhwiac táqstnnh mạhwiang, đxonaáqstnnh bạhwiac tiềsccbn đxonamwsc!

Đucdzếsrjgn cùoeigng nêimvsn thi triểgvytn bíqjqf thuậtkzbt hay khôveiong? Dưkaja Giớgbazi do dựiime, nhưkajang đxonaúxikcng làbgxo vẫawwgn còbtkkn khắyroxc chếsrjg.

Hắyroxn biếsrjgt rõkepu, nịmwscnh nọzvkct Long Cưkaja Tuyếsrjgt cốhpyp nhiêimvsn làbgxoimvsn, nhưkajang màbgxo khôveiong thểgvyt đxonaáqstnnh bạhwiac hếsrjgt thảkajay củivcca mìplsenh. Nếsrjgu nhưkaja bởvxxbi vìplse thi triểgvytn bíqjqf thuậtkzbt, vềsccb sau tu vi khócxui tiếsrjgn thêimvsm nữsrjga, Dưkaja Giớgbazi hắyroxn ởvxxb trưkajagbazc mặhtztt Long Cưkaja Tuyếsrjgt, giáqstn trịmwscmpgsng khôveiong cao.

Mộhaomt cáqstni giáqstn lớgbazn nhưkaja thếsrjg, tíqjqfnh toáqstnn làbgxom sao đxonasccbu khôveiong cócxui lợdljui.

- Dưkaja Giớgbazi, khôveiong nêimvsn gưkajadljung chốhpypng. Ta cócxui thểgvyt cho ngưkajaơghbji mộhaomt cơghbj hộhaomi, lưkajau lạhwiai Long Cưkaja Tuyếsrjgt, chíqjqfnh ngưkajaơghbji cúxikct!

Giang Trầxikcn đxonaiềsccbu hàbgxonh trậtkzbn pháqstnp, ngưkajadljuc lạhwiai làbgxo thoảkajai máqstni nhấdljut.

- Mộhaomt đxonaao kia củivcca ta, đxonaãfluwbgxom ngưkajaơghbji bịmwsc thưkajaơghbjng, bâxllyy giờtkzb ngưkajaơghbji chiếsrjgn đxonadljuu càbgxong hung, nộhaomi thưkajaơghbjng sẽgxlhbgxong nặhtztng. Dôveiong dàbgxoi nhưkaja vậtkzby, chếsrjgt trưkajagbazc nhấdljut đxonamwscnh làbgxo ngưkajaơghbji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.