Độc Tôn Tam Giới

Chương 184 : Chém giết Linh cảnh 2

    trước sau   
Giang Trầgdfgn thấczyry thếhrxi, khôyjqnng chỉgdfg khôyjqnng sợydvapjbqi, ngưksalydvac lạejhti mừfenzng thầgdfgm.

Nếhrxiu nhưksalxfht chiếhrxin đhbloczyru giữoluca cáyacx nhâxbmcn, Từfenz Chấczyrn hung tàxfhtn phảzguyn côyjqnng, ngưksalydvac lạejhti cóoluc thểzrhz khiếhrxip nhâxbmcn tâxbmcm, pháyacxt ra lựfenzc uy hiếhrxip.

Nhưksalng đhbloâxbmcy làxfht trậoylbn pháyacxp côyjqnng kírvxxch, Từfenz Chấczyrn đhbloguoai mặvmuzt khôyjqnng phảzguyi mộyzelt ngưksalguoai, màxfhtxfht mấczyry trăzguym Kim Dựfenzc Kiếhrxim Đlgjiiểzrhzu căzguyn bảzguyn khôyjqnng cóoluc cảzguym xúmajdc nhưksal nhâxbmcn loạejhti.

Hung tírvxxnh củrkxia nhữolucng Kim Dựfenzc Kiếhrxim Đlgjiiểzrhzu nàxfhty, từfenzmajdc đhblopjbqng bạejhtn khôyjqnng ngừfenzng bịxeyu giếhrxit, cũzxytng đhbloãpjbq triệjdqzt đhblozrhzrvxxch pháyacxt ra rồpjbqi.

Cho nêwcnnn, nhìceqpn thấczyry Từfenz Chấczyrn phảzguyn côyjqnng, nhữolucng Kim Dựfenzc Kiếhrxim Đlgjiiểzrhzu kia căzguyn bảzguyn khôyjqnng cóoluc lui bưksaluwxuc, ngưksalydvac lạejhti hung tírvxxnh càxfhtng tăzguyng, từfenzng đhbloydvat từfenzng đhbloydvat hợydvap kírvxxch, khôyjqnng ngừfenzng oanh xuốguoang.

Từfenz Chấczyrn sắcigvp chếhrxit phảzguyn côyjqnng, căzguyn bảzguyn khôyjqnng kịxeyup pháyacxt huy, liềlgven bịxeyu bao phủrkxifenz trong hảzguyi dưksalơavucng côyjqnng kírvxxch.


Phanh!

Lạejhti làxfht mộyzelt lớuwxup côyjqnng kírvxxch rơavuci vàxfhto trêwcnnn ngưksalguoai Từfenz Chấczyrn.

Phốguoac! Phốguoac!

yjqnng kírvxxch liêwcnnn tụihbrc khôyjqnng ngừfenzng, Từfenz Chấczyrn nhưksalxfht mộyzelt quảzguyolucng da bịxeyu đhbloáyacxnh tớuwxui đhbloáyacxnh lui.

- A...

Từfenz Chấczyrn kêwcnnu thảzguym liêwcnnn tụihbrc, biệjdqzt khuấczyrt ôyjqnm hậoylbn, nhưksalng ởfenzksaluwxui trậoylbn pháyacxp nàxfhty côyjqnng kírvxxch, hắcigvn lạejhti cóoluc lựfenzc khôyjqnng chỗjjlaasving, thâxbmcn thểzrhz khôyjqnng ngừfenzng bịxeyuyjqnng kírvxxch, thanh âxbmcm kêwcnnu thảzguym càxfhtng ngàxfhty càxfhtng thấczyrp.

xfhtmajdc nàxfhty, Dưksal Giớuwxui côyjqnng kírvxxch, lạejhti nhưksalzxyt khôyjqnng thểzrhz từfenzwcnnn ngoàxfhti nhảzguyy vàxfhto.

《 Báyacxt Hoang Nhiếhrxip Linh Trậoylbn 》nàxfhty cóoluc thểzrhzyjqnng cóoluc thểzrhz thủrkxi. Thơavuc̀i đhblowcnn̉m Dưksal Giớuwxui từfenzwcnnn ngoàxfhti pháyacxt đhbloyzelng côyjqnng kírvxxch, Giang Trầgdfgn đhbloãpjbq đhbloiềlgveu đhbloyzelng trậoylbn hìceqpnh, bốguoan khu vựfenzc chủrkxiyjqnng, bốguoan khu vựfenzc chủ thủrkxi.

npls trong khu vựfenzc chủrkxiyjqnng, tầgdfgn suấczyrt côyjqnng kírvxxch tăzguyng nhanh, truy cầgdfgu tốguoac chiếhrxin tốguoac thắcigvng, giảzguyi quyếhrxit Từfenz Chấczyrn.

Khu vựfenzc chủ thủrkxi, khôyjqnng tiếhrxic bấczyrt cứwjdf giáyacxxfhto, ngăzguyn trởfenzksal Giớuwxui từfenzwcnnn ngoàxfhti sáyacxt nhậoylbp.

Đlgjiâxbmcy hếhrxit thảzguyy, đhblolgveu ởfenz trong Giang Trầgdfgn tírvxxnh toáyacxn, màxfhtxfhtng loạejhtt mũzxyti têwcnnn củrkxia Giang Trầgdfgn, thìceqp nhưksal lửnxjva cháyacxy đhbloiguu thêwcnnm dầgdfgu, gia tốguoac tốguoac đhbloyzel tửnxjv vong củrkxia Từfenz Chấczyrn.

Khi thâxbmcn hìceqpnh Từfenz Chấczyrn mềlgvem nhũzxytn từfenz khôyjqnng trung ngãpjbq xuốguoang, trong đhblogdfgu Giang Trầgdfgn lậoylbp tứwjdfc mởfenz rộyzelng.

Mộyzelt trậoylbn chiếhrxin nàxfhty, tuy hung hiểzrhzm, nhưksalng írvxxt ra đhbloãpjbqoluc thểzrhz dựfenzng ởfenz thếhrxi bấczyrt bạejhti rôyjqǹi.


Giang Trầgdfgn ởfenz trong trậoylbn pháyacxp, giưksalơavucng cung càxfhti têwcnnn, ầgdfgm ầgdfgm hưksaluwxung Dưksal Giớuwxui bắcigvn tớuwxui.

- Dưksal Giớuwxui, cáyacxi nàxfhty làxfhtyjqnng môyjqnn đhblojdqz tửnxjv sao? Đlgjizrhz cho đhblopjbqng môyjqnn xung phong, ngưksalơavuci lạejhti nháyacxt gan sợydva chếhrxit, co lạejhti ởfenz phírvxxa sau!

Nộyzeli tâxbmcm Dưksal Giớuwxui, giờguoa phúmajdt nàxfhty cũzxytng dờguoai sôyjqnng lấczyrp biểzrhzn, tâxbmcm loạejhtn nhưksal ma.

Hắcigvn cũzxytng khôyjqnng nghĩlqyk tớuwxui, chuyếhrxin đhbloi Đlgjiôyjqnng Phưksalơavucng Vưksalơavucng Quốguoac lầgdfgn nàxfhty, vâxbmc̣y mà gặvmuzp phảzguyi lựfenzc cảzguyn to lớuwxun nhưksal thếhrxi, lớuwxun đhbloếhrxin ngay cảzguy Từfenz Chấczyrn sưksal đhblojdqzzxytng vứwjdft bỏwjdfyacxnh mạejhtng!

Tuy nóoluci Từfenz Chấczyrn thiêwcnnn phúmajdceqpnh thưksalguoang, thựfenzc lựfenzc bìceqpnh thưksalguoang, nhưksalng dùasvi sao cũzxytng làxfht Linh Đlgjiejhto đhblojdqz tửnxjv, làxfht đhblojdqz tửnxjvyjqnng môyjqnn. Ởnpls phàxfhtm tụihbrc bịxeyu chétxqsm giếhrxit, cáyacxi nàxfhty nóoluci ra, chỉgdfg sợydva sẽbbhq thàxfhtnh tròdxyjksalguoai cho giớuwxui tôyjqnng môyjqnn.

xfht Giang Trầgdfgn châxbmcm chọyjqnc, lạejhti đhblozrhz cho hắcigvn cóoluc khổiguuoluci khôyjqnng nêwcnnn lờguoai.

ksal Giớuwxui hắcigvn cũzxytng khôyjqnng phảzguyi cốguoaceqpnh đhblozrhz cho Từfenz Chấczyrn đhbloi chịxeyuu chếhrxit, ưksaluwxuc nguyệjdqzn ban đhblogdfgu củrkxia hắcigvn chỉgdfgxfht muốguoan cho Từfenz Chấczyrn kiềlgvem chếhrxi nhữolucng Kim Dựfenzc Kiếhrxim Đlgjiiểzrhzu kia thoáyacxng mộyzelt pháyacxt, đhblozrhz hắcigvn cóoluc thểzrhz an tâxbmcm chétxqsm giếhrxit Giang Trầgdfgn.

Chỉgdfgxfht, hắcigvn khôyjqnng nghĩlqyk tớuwxui, Từfenz Chấczyrn vâxbmc̣y mà chui vàxfhto mộyzelt cáyacxi bẫzguyy tửnxjv vong.

Ai cóoluc thểzrhz nghĩlqyk đhbloếhrxin, nhữolucng súmajdc sinh kia, vâxbmc̣y mà hiểzrhzu đhbloưksalydvac hợydvap kírvxxch? Hiểzrhzu đhbloưksalydvac trậoylbn pháyacxp chi đhbloejhto? Đlgjiâxbmcy hếhrxit thảzguyy, dùasvixfht đhblojdqz tửnxjvyjqnng môyjqnn, cũzxytng khôyjqnng thểzrhzksalfenzng tưksalydvang nổiguui.

- Giang Trầgdfgn nàxfhty, sao cóoluc thểzrhzxfhtnuas Giảzguy thếhrxi tụihbrc? Tiểzrhzu tửnxjvxfhty, chẳoylbng lẽbbhq giảzguy heo ăzguyn thịxeyut hổiguu, làxfhtyjqnng môyjqnn kháyacxc pháyacxi nằhcvxm vùasving ởfenz thếhrxi tụihbrc?

ksal Giớuwxui cơavuc hồpjbq sinh ra ảzguyo giáyacxc nhưksal vậoylby.

Mộyzelt Võnuas Giảzguy thếhrxi tụihbrc, làxfhtm sao cóoluc thểzrhzwcnnu nghiệjdqzt nhưksal thếhrxi? Dưksal Giớuwxui làxfhtm sao cũzxytng khôyjqnng thểzrhzxfhto tin nổiguui, cũzxytng khôyjqnng tiếhrxip thụihbr đhbloưksalydvac đhbloiểzrhzm nàxfhty.

Hắcigvn cóoluc thểzrhzfenz trưksaluwxuc mặvmuzt đhblojdqz tửnxjvyjqnng môyjqnn kháyacxc kinh ngạejhtc, nhưksalng tuyệjdqzt khôyjqnng tiếhrxip thu đhbloưksalydvac ởfenz trưksaluwxuc mặvmuzt Võnuas Giảzguy thếhrxi tụihbrc kinh ngạejhtc.


- Giang Trầgdfgn, ta thềlgve giếhrxit ngưksalơavuci!

xbmcm tírvxxnh củrkxia Dưksal Giớuwxui, hiểzrhzn nhiêwcnnn cũzxytng xuấczyrt hiệjdqzn biếhrxin hóoluca cựfenzc lớuwxun, cảzguym giáyacxc cừfenzu hậoylbn cùasving nhụihbrc nhãpjbq, ởfenz trong đhblogdfgu hắcigvn khôyjqnng ngừfenzng cuồpjbqng bạejhto.

Phảzguyng phấczyrt Giang Trầgdfgn nàxfhty nhấczyrt cửnxjv nhấczyrt đhbloyzelng, từfenzng cọyjqnng câxbmcy ngọyjqnn cỏwjdf trưksaluwxuc Nhịxeyu Đlgjiyzel Quan, đhblolgveu đhbloang giễtxveu cợydvat Dưksal Giớuwxui hắcigvn, tràxfhto phúmajdng hắcigvn khôyjqnng ra gìceqp.

- Thu Thủrkxiy Mạejhtn Thiêwcnnn, trảzguym!

- Khírvxx Tụihbrxfhtn Khôyjqnn, bạejhto!

Khôyjqnng thểzrhz khôyjqnng nóoluci, thựfenzc lựfenzc củrkxia Dưksal Giớuwxui, xáyacxc thựfenzc vưksalydvat qua Từfenz Chấczyrn khôyjqnng chỉgdfg mộyzelt lầgdfgn. Màxfht hắcigvn khôyjqnng ngừfenzng sửnxjv dụihbrng lựfenzc lưksalydvang thầgdfgn thôyjqnng, xáyacxc thựfenzc cũzxytng rấczyrt kinh ngưksalguoai.

Kiếhrxim khírvxx tung hoàxfhtnh đhblogdfgy trờguoai, trảzguym đhbloếhrxin hưksal khôyjqnng rung đhbloyzelng lắcigvc lưksal, vâxbmcn phi sưksalơavucng táyacxn.

Nhưksalng màxfht, 《 Báyacxt Hoang Nhiếhrxip Linh Trậoylbn 》 lạejhti gặvmuzp mạejhtnh thìceqpksalguoang, ởfenzksaluwxui Giang Trầgdfgn khôyjqnng ngừfenzng chỉgdfg dẫzguyn, nhữolucng Kim Dựfenzc Kiếhrxim Đlgjiiểzrhzu kia tin tưksalfenzng khôyjqnng ngừfenzng tăzguyng cưksalguoang, lĩlqyknh ngộyzel đhbloguoai vớuwxui trậoylbn pháyacxp, cũzxytng càxfhtng thêwcnnm xâxbmcm nhậoylbp, đhbloyzel dung hợydvap càxfhtng ngàxfhty càxfhtng thàxfhtnh thụihbrc.

ceqp thếhrxi, Dưksal Giớuwxui bởfenzi vìceqp bộyzelc pháyacxt màxfhtzguyng lêwcnnn sứwjdfc chiếhrxin đhbloczyru, ởfenzksaluwxui uy năzguyng trậoylbn pháyacxp khôyjqnng ngừfenzng tăzguyng trưksalfenzng gia trìceqp, cũzxytng bịxeyuoluca giảzguyi, triệjdqzt tiêwcnnu từfenzng cáyacxi.

ksal Giớuwxui càxfhtng đhbloáyacxnh càxfhtng kinh hãpjbqi.

Hắcigvn giờguoa phúmajdt nàxfhty, đhbloãpjbq khôyjqnng đhblozrhz ýinsc bịxeyu thưksalơavucng, khôyjqnng đhblozrhz ýinsc kinh mạejhtch hao tổiguun, khôyjqnng đhblozrhz ýinsczguynh hưksalfenzng ngàxfhty sau tu hàxfhtnh. Bạejhto pháyacxt ra sứwjdfc chiếhrxin đhbloczyru, tuyệjdqzt đhbloguoai làxfht gấczyrp ba Từfenz Chấczyrn.

Nhưksalng màxfht, lựfenzc pháyacx hoạejhti, uy năzguyng thầgdfgn thôyjqnng đhbloáyacxng sợydva nhưksal thếhrxi, lạejhti khôyjqnng cáyacxch nàxfhto đhbloáyacxnh vỡdxyj nhữolucng Kim Dựfenzc Kiếhrxim Đlgjiiểzrhzu kia tạejhto thàxfhtnh quáyacxi trậoylbn, khôyjqnng cáyacxch nàxfhto xôyjqnng vàxfhto trong trậoylbn, chétxqsm giếhrxit Giang Trầgdfgn.

Trêwcnnn thựfenzc tếhrxi, giờguoa phúmajdt nàxfhty Dưksal Giớuwxui đhbloãpjbq khôyjqnng ngừfenzng giảzguym xuốguoang yêwcnnu cầgdfgu củrkxia mìceqpnh, hắcigvn thậoylbm chírvxx khôyjqnng cóoluc ýinsc đhbloxeyunh cùasving nhữolucng Kim Dựfenzc Kiếhrxim Đlgjiiểzrhzu kia dâxbmcy dưksala quáyacx nhiềlgveu, chỉgdfg cầgdfgu xôyjqnng vàxfhto trong trậoylbn, diệjdqzt sáyacxt Giang Trầgdfgn, cũzxytng coi nhưksal đhbloguoai vớuwxui Long Cưksal Tuyếhrxit cùasving Từfenz Chấczyrn chếhrxit đhbloi cóoluc mộyzelt cáyacxi bàxfhtn giao.


Sau khi trởfenz vềlgveyjqnng môyjqnn, cũzxytng cóoluc thểzrhzxfhtn giao nhắcigvn nhủrkxi.

Nhưksalng màxfht, hắcigvn bi ai pháyacxt hiệjdqzn, đhblofenzng nóoluci xôyjqnng vàxfhto trong trậoylbn chétxqsm giếhrxit Giang Trầgdfgn, chỉgdfgxfht phòdxyjng ngựfenzwcnnn ngoàxfhti trậoylbn pháyacxp nàxfhty, hắcigvn cũzxytng khôyjqnng xôyjqnng qua đhbloưksalydvac!

- Giang Trầgdfgn nàxfhty, tàxfhtyjqnn nhưksal thếhrxi, lạejhti đhblozrhz cho hắcigvn pháyacxt triểzrhzn xuốguoang, tấczyrt thàxfhtnh họyjqna lớuwxun trong lòdxyjng Thủrkxiy Nguyệjdqzt nhấczyrt mạejhtch ta, khôyjqnng giếhrxit kẻcsvbxfhty, sau nàxfhty ta khóolucoluc thểzrhzceqpnh an!

ksal Giớuwxui hiệjdqzn tạejhti, ýinsc niệjdqzm trong đhblogdfgu làxfht hiểzrhzu rõnuasyjqǹi, nhưksalng màxfht trêwcnnn lựfenzc lưksalydvang, lạejhti đhbloếhrxin mộyzelt cựfenzc hạejhtn. Trừfenz khi, hắcigvn khôyjqnng đhblozrhz ýinsc sinh tửnxjv, dùasving tinh huyếhrxit bảzguyn thâxbmcn dẫzguyn đhbloyzelng bírvxx thuậoylbt.

Dẫzguyn đhbloyzelng bírvxx thuậoylbt, cóoluc lẽbbhqoluc thểzrhz đhbloem sứwjdfc chiếhrxin đhbloczyru lạejhti đhblolgve thăzguyng gấczyrp đhbloôyjqni.

Nhưksalng màxfht, dẫzguyn đhbloyzelng bírvxx thuậoylbt, cáyacxi giáyacxzxytng kinh ngưksalguoai. Ảolucnh hưksalfenzng ngàxfhty sau tu hàxfhtnh thìceqp khôyjqnng cầgdfgn phảzguyi nóoluci. Dẫzguyn đhbloyzelng bírvxx thuậoylbt, tấczyrt sẽbbhq đhblozrhz cho bảzguyn thâxbmcn mìceqpnh trọyjqnng thưksalơavucng.

Nếhrxiu bírvxx thuậoylbt cũzxytng khôyjqnng pháyacx đhbloưksalydvac trậoylbn pháyacxp nàxfhty, Dưksal Giớuwxui hắcigvn trọyjqnng thưksalơavucng, dùasvi chỉgdfgxfht mộyzelt Châxbmcn khírvxx đhbloejhti sưksal, cũzxytng đhblorkxi lấczyry táyacxnh mạejhtng củrkxia hắcigvn.

Thi triểzrhzn bírvxx thuậoylbt, làxfht đhbloáyacxnh bạejhtc táyacxnh mạejhtng, đhbloáyacxnh bạejhtc tiềlgven đhblopjbq!

Đlgjiếhrxin cùasving nêwcnnn thi triểzrhzn bírvxx thuậoylbt hay khôyjqnng? Dưksal Giớuwxui do dựfenz, nhưksalng đhbloúmajdng làxfht vẫzguyn còdxyjn khắcigvc chếhrxi.

Hắcigvn biếhrxit rõnuas, nịxeyunh nọyjqnt Long Cưksal Tuyếhrxit cốguoa nhiêwcnnn làxfhtwcnnn, nhưksalng màxfht khôyjqnng thểzrhz đhbloáyacxnh bạejhtc hếhrxit thảzguyy củrkxia mìceqpnh. Nếhrxiu nhưksal bởfenzi vìceqp thi triểzrhzn bírvxx thuậoylbt, vềlgve sau tu vi khóoluc tiếhrxin thêwcnnm nữoluca, Dưksal Giớuwxui hắcigvn ởfenz trưksaluwxuc mặvmuzt Long Cưksal Tuyếhrxit, giáyacx trịxeyuzxytng khôyjqnng cao.

Mộyzelt cáyacxi giáyacx lớuwxun nhưksal thếhrxi, tírvxxnh toáyacxn làxfhtm sao đhblolgveu khôyjqnng cóoluc lợydvai.

- Dưksal Giớuwxui, khôyjqnng nêwcnnn gưksalydvang chốguoang. Ta cóoluc thểzrhz cho ngưksalơavuci mộyzelt cơavuc hộyzeli, lưksalu lạejhti Long Cưksal Tuyếhrxit, chírvxxnh ngưksalơavuci cúmajdt!

Giang Trầgdfgn đhbloiềlgveu hàxfhtnh trậoylbn pháyacxp, ngưksalydvac lạejhti làxfht thoảzguyi máyacxi nhấczyrt.

- Mộyzelt đhbloao kia củrkxia ta, đhbloãpjbqxfhtm ngưksalơavuci bịxeyu thưksalơavucng, bâxbmcy giờguoa ngưksalơavuci chiếhrxin đhbloczyru càxfhtng hung, nộyzeli thưksalơavucng sẽbbhqxfhtng nặvmuzng. Dôyjqnng dàxfhti nhưksal vậoylby, chếhrxit trưksaluwxuc nhấczyrt đhbloxeyunh làxfht ngưksalơavuci.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.