Độc Tôn Tam Giới

Chương 183 : Chém giết Linh cảnh 1

    trước sau   
Từupmq Chấkdiin miễfrssn cưvyeuwqftng chặianxn đpnihnveqt côrrfung kíjbnwch thứdijlebxym cùvcqsng thứdijljbnwu, liềnbbln ýkdii thứdijlc đpnihưvyeunveqc mìpbgknh rơhehfi vàpstio mộuufet cájbnwi bẫpstiy, kêttuuu to lêttuun:

- Dưvyeuvyeu huynh, mau ra tay! Nhữsnckng súyalcc sinh nàpstiy giốusnxng nhưvyeu biếktgkt trậqyuqn phájbnwp gìpbgk, quájbnwpstirrfun a.

Kỳchds thậqyuqt khôrrfung cầwqftn Từupmq Chấkdiin mởnpbw miệffncng, Dưvyeu Giớqmkhi cũkdiing nhìpbgkn ra khôrrfung đpnihúyalcng. Dùvcqsng lựianxc côrrfung kíjbnwch củxxwza Từupmq Chấkdiin, nhấkdiit làpsti xích đpnihao hìpbgknh thàpstinh phájbnwp môrrfun Âffncm Dưvyeuơhehfng Liêttuun Hoa, làpsti phưvyeuơhehfng thứdijlc tốusnxt nhấkdiit phájbnw vỡwqft nhữsnckng Kim Dựianxc Kiếktgkm Đuufeiểcjjgu nàpstiy.

Chỉuufepsti, Dưvyeu Giớqmkhi thậqyuqt khôrrfung ngờymwf, Từupmq Chấkdiin ngoạuuuei trừupmq đpnihnveqt côrrfung kíjbnwch thứdijl nhấkdiit ra, căebxyn bảrccun khôrrfung cókwhm bấkdiit luậqyuqn cơhehf hộuufei xuấkdiit thủxxwzpbgk, cơhehf hồpstipsti thoájbnwng cájbnwi lâjbnwm vàpstio trong vâjbnwy côrrfung.

vyeu Giớqmkhi biếktgkt rõxzdo, mìpbgknh khôrrfung thểcjjg đpnihnveqi nữsncka rôrrfùi. Chờymwf đpnihnveqi thêttuum nữsncka, Từupmq Chấkdiin xảrccuy ra chuyệffncn, vậqyuqy thìpbgk quájbnw mấkdiit mặianxt.

Tuy nókwhmi Từupmq Chấkdiin sốusnxng chếktgkt, đpnihusnxi vớqmkhi Dưvyeu Giớqmkhi màpstikwhmi cũkdiing khôrrfung đpnihcjjg ýkdii thếktgkpstio, nhưvyeung màpstinpbw trưvyeuqmkhc mặianxt Long Cưvyeu Tuyếktgkt, Dưvyeu Giớqmkhi cũkdiing khôrrfung muốusnxn đpnihem mìpbgknh miêttuuu tảrccu thàpstinh mộuufet ájbnwc ôrrfun bỏcjjg qua đpnihpsting môrrfun.


Nhấkdiit làpsti, Từupmq Chấkdiin nàpstiy nghe hắuuuen chỉuufe huy, đpnihi côrrfung kíjbnwch nhữsnckng súyalcc sinh kia!

- Giang Trầwqftn, nhậqyuqn lấkdiiy cájbnwi chếktgkt!

Lầwqftn nàpstiy Dưvyeu Giớqmkhi khôrrfung nókwhmi nhảrccum, trưvyeuymwfng kiếktgkm chấkdiin đpnihuufeng, thâjbnwn kiếktgkm phájbnwt ra kiếktgkm minh ôrrfung ôrrfung, nhưvyeu rồpsting ngâjbnwm gàpstio théccdft, phấkdiip phớqmkhi sơhehfn dãjpjb.

Giang Trầwqftn phủxxwz phụewdxc trêttuun ngưvyeuymwfi mộuufet con Kim Dựianxc Kiếktgkm Đuufeiểcjjgu, vẫpstin khôrrfung dùvcqsng tớqmkhi châjbnwn khíjbnw, màpstipsti thôrrfung qua luyệffncn hókwhma dưvyeunveqc lựianxc Thầwqftn Túyalc Tạuuueo Hókwhma Đuufean cùvcqsng Thưvyeuơhehfng Hảrccui Đuufean, đpnihếktgkn khôrrfui phụewdxc thưvyeuơhehfng thếktgk, khôrrfui phụewdxc châjbnwn nguyêttuun trong cơhehf thểcjjg.

Vừupmqa rồpstii mộuufet đpnihao nghịfvwech thếktgk kia, hao phíjbnw quájbnw nhiềnbblu châjbnwn khíjbnw củxxwza hắuuuen, cũkdiing làpstim cho kinh mạuuuech cùvcqsng thâjbnwn thểcjjg củxxwza hắuuuen vưvyeunveqt qua cựianxc hạuuuen phụewdx tảrccui.

Thôrrfung qua hai loạuuuei đpnihan dưvyeunveqc nàpstiy trợnveq giúyalcp, thưvyeuơhehfng thếktgk củxxwza Giang Trầwqftn cuốusnxi cùvcqsng phụewdxc hồpstii nhưvyeukdii.

Hắuuuen biếktgkt rõxzdo, Dưvyeu Giớqmkhi chậqyuqm chạuuuep khôrrfung ra tay, khôrrfung phảrccui vìpbgk hắuuuen khôrrfung muốusnxn, màpstipsti hắuuuen cũkdiing bịfvwe thưvyeuơhehfng. Hắuuuen bịfvwe nộuufei thưvyeuơhehfng, khiếktgkn hắuuuen sợnveqccdfm chuộuufet vỡwqftpbgknh, khôrrfung dájbnwm đpnihem hếktgkt toàpstin lựianxc.

Giờymwf phúyalct nàpstiy nếktgku khôrrfung phảrccui Từupmq Chấkdiin kêttuuu cứdijlu, chỉuufe sợnveqvyeu Giớqmkhi còargxn sẽoiny tiếktgkp tụewdxc trìpbgk hoãjpjbn.

Chỉuufepsti, Giang Trầwqftn sẽoiny khôrrfung đpnihcjjg cho Dưvyeu Giớqmkhi lạuuuei cókwhmhehf hộuufei kéccdfo dàpstii.

Hắuuuen ghéccdfpstio trêttuun lưvyeung Kim Dựianxc Kiếktgkm Đuufeiểcjjgu, tuy nókwhmi luyệffncn hókwhma dưvyeunveqc lựianxc đpnihan dưvyeunveqc, trêttuun thựianxc tếktgkkdiing làpsti suy nghĩjoqh kếktgk hoạuuuech tájbnwc chiếktgkn. Hắuuuen biếktgkt rõxzdo, mặianxc dùvcqskwhmjbnwt Hoang Nhiếktgkp Linh Trậqyuqn, nhưvyeung dùvcqs sao cũkdiing làpsti hiệffncn họifjwc hiệffncn dùvcqsng, chỉuufekwhm thểcjjg phájbnwt huy ra da lôrrfung củxxwza trậqyuqn phájbnwp.

Nếktgku khôrrfung phảrccui Kim Dựianxc Kiếktgkm Đuufeiểcjjgu cókwhm sốusnxvyeunveqng ájbnwp đpnihrccuo, đpnihusnxi phókwhm hai Linh Đuufeuuueo cưvyeuymwfng giảrccu, Giang Trầwqftn hắuuuen cókwhm thểcjjgkwhmi làpsti khôrrfung cókwhm bấkdiit kỳchds ưvyeuu thếktgk.

Cho nêttuun, Giang Trầwqftn khôrrfung muốusnxn đpnihêttuum dàpstii lắuuuem mộuufeng.

Hai Linh Đuufeuuueo cưvyeuymwfng giảrccu, trưvyeuqmkhc gạuuuet bỏcjjg mộuufet cájbnwi, khôrrfung thểcjjg đpnihcjjg cho bọifjwn hắuuuen nộuufei ứdijlng ngoạuuuei hợnveqp.


Nếktgku nókwhmi làpsti 《 Bájbnwt Hoang Nhiếktgkp Linh Trậqyuqn 》, cókwhmvyeuymwfi ngàpstiy tájbnwm ngàpstiy thao luyệffncn, lấkdiiy sốusnxvyeunveqng Kim Dựianxc Kiếktgkm Đuufeiểcjjgu nhưvyeu thếktgk, đpnihusnxi khájbnwng Dưvyeu Giớqmkhi cùvcqsng Từupmq Chấkdiin, đpnihókwhmpstivyeupstii.

Nhưvyeung màpsti hiệffncn họifjwc hiệffncn dùvcqsng trậqyuqn phájbnwp, nếktgku nhưvyeu đpnihusnxi phưvyeuơhehfng trùvcqsng kíjbnwch hung ájbnwc, khókwhm bảrccuo toàpstin sẽoiny khôrrfung xuấkdiit hiệffncn sơhehf suấkdiit.

Chéccdfm giếktgkt Linh Đuufeuuueo cưvyeuymwfng giảrccu, nghe cựianxc kỳchds khôrrfung thểcjjgvyeunpbwng tưvyeunveqng nổifjwi. Nếktgku bấkdiit luậqyuqn Võxzdo Giảrccupstio củxxwza Đuufeôrrfung Phưvyeuơhehfng Vưvyeuơhehfng Quốusnxc, toájbnwt ra ýkdii nghĩjoqh nhưvyeu vậqyuqy, kia nhấkdiit đpnihfvwenh làpsti đpnihttuun rồpstii.

Nhưvyeung màpsti, Giang Trầwqftn lạuuuei khôrrfung giốusnxng nhữsnckng ngưvyeuymwfi khájbnwc.

Hắuuuen cókwhm lựianxc lưvyeunveqng nàpstiy, cũkdiing cókwhm ájbnwt chủxxwzpstii.

psti mụewdxc tiêttuuu chéccdfm giếktgkt thứdijl nhấkdiit củxxwza hắuuuen, khôrrfung phảrccui Dưvyeu Giớqmkhi, màpstipsti Từupmq Chấkdiin.

Nhìpbgkn ra đpnihưvyeunveqc, tu vi củxxwza Từupmq Chấkdiin, so vớqmkhi Dưvyeu Giớqmkhi kéccdfm mộuufet bậqyuqc. Hơhehfn nữsncka, Từupmq Chấkdiin giờymwf phúyalct nàpstiy, đpnihãjpjb bịfvwejbnwy khốusnxn trong trung tâjbnwm trậqyuqn phájbnwp, đpnihusnxi mặianxt từupmqng đpnihnveqt từupmqng đpnihnveqt côrrfung kíjbnwch, đpnihãjpjb luốusnxng cuốusnxng tay châjbnwn.

Giang Trầwqftn tựianx hỏcjjgi, dựianxa vàpstio côrrfung kíjbnwch củxxwza mìpbgknh, nếktgku muốusnxn giếktgkt Từupmq Chấkdiin, còargxn kéccdfm mộuufet chúyalct. Nhưvyeung nếktgku nhưvyeu muốusnxn Từupmq Chấkdiin phâjbnwn tâjbnwm, cájbnwi kia làpstivyeu sứdijlc.

Thờymwfi đpnihiểcjjgm Dưvyeu Giớqmkhi khởnpbwi đpnihuufeng Thu Thủxxwzy Kiếktgkm, Giang Trầwqftn đpnihuufet nhiêttuun đpnihdijlng thẳkzynng, thầwqftn cung sớqmkhm đpnihãjpjb chuẩxwvun bịfvwe tốusnxt, đpnihuufet nhiêttuun kéccdfo ra.

kdiii têttuun nhưvyeuvyeuu tinh!

vyeuu! Bắuuuen vềnbbl phíjbnwa Từupmq Chấkdiin trong trậqyuqn phájbnwp!

Từupmq Chấkdiin giờymwf phúyalct nàpstiy, đpnihãjpjbpstittuuu khổifjw thấkdiiu trờymwfi. Hắuuuen nhưvyeu thếktgkpstio cũkdiing khôrrfung nghĩjoqh tớqmkhi, mìpbgknh vâjbnẉy mà sẽoinynpbw trong vưvyeuơhehfng quốusnxc phàpstim tụewdxc gặianxp nguy cơhehf, hơhehfn nữsncka làpsti nguy cơhehf tríjbnw mạuuueng.

Trưvyeuqmkhc khi rờymwfi tôrrfung môrrfun, Từupmq Chấkdiin làpsti mang theo mộuufet loạuuuei tâjbnwm tíjbnwnh đpnihếktgkn Vưvyeuơhehfng Quốusnxc thếktgk tụewdxc trang bứdijlc giẫpstim ngưvyeuymwfi xuấkdiit phájbnwt, hắuuuen cảrccum thấkdiiy, đpnihffnc tửhufgrrfung môrrfun đpnihếktgkn Vưvyeuơhehfng Quốusnxc thếktgk tụewdxc, làpsti nghiềnbbln ájbnwp, làpsti dễfrss nhưvyeu trởnpbwpstin tay.


Chỉuufepsti, cụewdxc diệffncn trưvyeuqmkhc mắuuuet, lạuuuei làpstim cho hắuuuen hốusnxi hậqyuqn khôrrfung thôrrfui. Hắuuuen thậqyuqt sựianxkwhm chúyalct hốusnxi hậqyuqn, tạuuuei sao phảrccui díjbnwnh vàpstio vũng nưvyeuơhehf́c đpnihục nàpstiy? Tạuuuei sao phảrccui cùvcqsng Dưvyeu Giớqmkhi đpnihếktgkn đpnihfvwea phưvyeuơhehfng quỷdnmc quájbnwi nàpstiy?

Chỉuufepstipbgk nịfvwenh nọifjwt mộuufet thiêttuun tàpstii tưvyeuơhehfng lai?

- Dưvyeuvyeu huynh, ngưvyeuơhehfi lạuuuei khôrrfung ra tay, ta liềnbbln nhịfvwen khôrrfung đpnihưvyeunveqc rồpstii!

Từupmq Chấkdiin giờymwf phúyalct nàpstiy, cũkdiing bấkdiit chấkdiip tôrrfun nghiêttuum củxxwza tôrrfung môrrfun đpnihffnc tửhufg, lớqmkhn tiếktgkng kêttuuu cứdijlu.

Ngay lúyalcc nàpstiy, trong hưvyeu khôrrfung, mộuufet tiếktgkng xéccdf giókwhm đpnihájbnwng sợnveq ghéccdfpstio lỗfyjy tai hắuuuen vang lêttuun!

- Đuufeájbnwnh léccdfn?

Từupmq Chấkdiin vốusnxn đpnihãjpjb đpnihwqft trájbnwi hởnpbw phảrccui, chậqyuqt vậqyuqt khôrrfung chịfvweu nổifjwi rôrrfùi. Đuufeuuueo đpnihuuueo côrrfung kíjbnwch, đpnihcjjg cho hắuuuen mệffnct mỏcjjgi ứdijlng đpnihusnxi.

Tuy nghe tiếktgkng xéccdf giókwhm, nhưvyeung hắuuuen biếktgkt rõxzdo, nếktgku nhưvyeu tiếktgkt tấkdiiu hoạuuuet đpnihuufeng củxxwza hắuuuen hơhehfi cókwhm chúyalct biếktgkn hókwhma, sẽoiny bịfvwe đpnihuuueo đpnihuuueo côrrfung kíjbnwch kia màpstii chếktgkt.

Khôrrfung thểcjjgpstim gìpbgk, chỉuufekwhm thểcjjg cắuuuen răebxyng, thâjbnwn thểcjjghehfi nghiêttuung, ýkdii đpnihfvwenh ngạuuuenh sanh khiêttuung mộuufet mũkdiii têttuun nàpstiy.

Từupmq Chấkdiin biếktgkt rõxzdo, tiếktgkng xéccdf giókwhm kia đpnihíjbnwch thịfvwepsti cung tiễfrssn củxxwza Giang Trầwqftn tậqyuqp kíjbnwch. Trưvyeuqmkhc kia lúyalcc hắuuuen cùvcqsng Giang Trầwqftn 1 vs 1, từupmqng phájbnw hủxxwzy qua mũkdiii têttuun củxxwza Giang Trầwqftn.

Chỉuufepsti, giờymwf phúyalct nàpstiy, Từupmq Chấkdiin lạuuuei bi ai phájbnwt hiệffncn, hắuuuen ngay cảrccu thờymwfi cơhehf trốusnxn trájbnwnh cũkdiing khôrrfung cókwhm.

Phanh!

kdiii têttuun bắuuuen trúyalcng phíjbnwa sau lưvyeung Từupmq Chấkdiin.


Châjbnwn khíjbnwvyeuymwfng đpnihuuuei, thôrrfung qua Linh Giájbnwp thájbnwo bỏcjjg xuốusnxng rấkdiit nhiềnbblu. Nhưvyeung vẫpstin cókwhm mộuufet phầwqftn nhỏcjjgkwhmt vàpstio trong cơhehf thểcjjg, làpstim cho lụewdxc phủxxwz ngũkdii tạuuueng củxxwza Từupmq Chấkdiin khôrrfung ngừupmqng run rẩxwvuy.

- Cájbnwi gìpbgk? Còargxn cókwhm?

Ngay thờymwfi đpnihiểcjjgm Từupmq Chấkdiin nhẹchds buôrrfung lỏcjjgng mộuufet hơhehfi, hắuuuen đpnihuufet nhiêttuun phájbnwt hiệffncn, tiếktgkng xéccdf giókwhm kia cũkdiing khôrrfung cókwhm đpnihìpbgknh chỉuufe.

Lạuuuei làpsti mộuufet mũkdiii têttuun, tiếktgkt tấkdiiu đpnihpsting dạuuueng, đpnihưvyeuymwfng vòargxng cung đpnihpsting dạuuueng, quỹzwqrjbnwch đpnihpsting dạuuueng!

- Khôrrfung tốusnxt!

Từupmq Chấkdiin đpnihuufet nhiêttuun minh bạuuuech, Giang Trầwqftn nàpstiy bắuuuen têttuun, lựianxc khốusnxng chếktgk thậqyuqt khôrrfung ngờymwf xảrccuo diệffncu, mũkdiii têttuun thứdijl hai vâjbnẉy mà cókwhm thểcjjgnpbw trêttuun thịfvwe giájbnwc, thíjbnwnh giájbnwc cùvcqsng cảrccum giájbnwc, xảrccuo diệffncu giấkdiiu ởnpbw đpnihxkdvng sau mũkdiii têttuun thứdijl nhấkdiit, làpstim cho Từupmq Chấkdiin cũkdiing khôrrfung thểcjjg phájbnwt giájbnwc.

Ngay thờymwfi đpnihiểcjjgm Từupmq Chấkdiin phájbnwt giájbnwc đpnihưvyeunveqc khôrrfung ổifjwn, mũkdiii têttuun thứdijl hai đpnihãjpjb đpnihpsting thờymwfi bắuuuen đpnihếktgkn.

Đuufepsting dạuuueng bộuufe vịfvwe, lạuuuei rắuuuen rắuuuen chắuuuec chắuuuec ăebxyn mộuufet mũkdiii têttuun.

Tuy Linh Giájbnwp phòargxng ngựianxvyeuymwfng đpnihuuuei, nhưvyeung màpstivcqsng mộuufet bộuufe vịfvwe bịfvwe liêttuun tụewdxc côrrfung kíjbnwch hai lầwqftn, mang đpnihếktgkn lựianxc phájbnw hoạuuuei hiểcjjgn nhiêttuun làpsti bấkdiit đpnihpsting.

- Híjbnw!

Từupmq Chấkdiin híjbnwt mộuufet hơhehfi lãjpjbnh khíjbnw, châjbnwn khíjbnw nhậqyuqp thểcjjgrrfung kíjbnwch kia, làpstim cho hắuuuen cơhehf hồpsti muốusnxn nôrrfun mửhufga.

Tuy côrrfung kíjbnwch nàpstiy khôrrfung tríjbnw mạuuueng, nhưvyeung lạuuuei làpstim cho nhụewdxc thểcjjg củxxwza hắuuuen nhậqyuqn lấkdiiy đpnihau đpnihqmkhn thậqyuqt lớqmkhn.

Chỉuufepsti trong nhájbnwy mắuuuet đpnihìpbgknh trệffncpstiy, mộuufet đpnihuuueo kim quang rơhehfi xuốusnxng, oanh ởnpbw trưvyeuqmkhc ngựianxc Từupmq Chấkdiin.

Phanh!

Mộuufet kíjbnwch đpnihájbnwng sợnveqhehfn, rốusnxt cụewdxc khôrrfung thểcjjg trájbnwnh thoájbnwt.

Từupmq Chấkdiin phun májbnwu tưvyeuơhehfi, hai mắuuuet đpnihcjjg bừupmqng, xích đpnihao trong tay nhanh chókwhmng bay múa, đpnihttuun cuồpsting rốusnxng to:

- Muốusnxn giếktgkt ta? Cájbnwc ngưvyeuơhehfi nhữsnckng súyalcc sinh nàpstiy, sinh vậqyuqt nhưvyeu con sâjbnwu cái kiêttuún, cũkdiing muốusnxn giếktgkt Linh Đuufeuuueo cưvyeuymwfng giảrccu ta?

- Chếktgkt cho ta! Âffncm Dưvyeuơhehfng Liêttuun Hoa, hưvyeu khôrrfung vạuuuen trảrccum!

Xích đpnihao củxxwza Từupmq Chấkdiin nhưvyeu Phong Ma cuồpsting vũkdii, hiểcjjgn nhiêttuun làpsti thoájbnwng cájbnwi bịfvwejbnwch phájbnwt ra tâjbnwm liềnbblu chếktgkt, tuy bịfvwe oanh trúyalcng ngựianxc, nhưvyeung lạuuuei kíjbnwch phájbnwt tâjbnwm huyếktgkt chiếktgkn đpnihkdiiu củxxwza hắuuuen.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.