Độc Tôn Tam Giới

Chương 182 : Kiếm Điểu bố trí đại trận

    trước sau   
- Nhanh mồkgdnm nhanh miệyiyyng! Hôgmygm nay, Dưwtdj Giớnoiii ta, sẽgpsn cho ngưwtdjơebjci minh bạgpsfch, mặgbdtc dùogwd ngưwtdjơebjci cónkrt chúixkbt thiêogwdn phúixkb, nhưwtdjng ởgpsn trưwtdjnoiic mặgbdtt tôgmygng môgmygn đkljfyiyy tửewup, ngưwtdjơebjci chỉzddfytyb mộwmevt cámzski rắiqzvm!

wtdj Giớnoiii cũsxddng đkljfwmevng tứmhezc giậlbbzn rồkgdni, hắiqzvn phámzskt hiệyiyyn, coi nhưwtdjytyb miệyiyyng phámzsko, ởgpsn trêogwdn ngưwtdjnizoi đkljfxxqai phưwtdjơebjcng cũsxddng lấlpnoy khôgmygng đkljfếiqzvn tiệyiyyn nghi gìgbdt.

Giang Trầflzln nghe vậlbbzy, khôgmygng khỏlbbzi bậlbbzt cưwtdjnizoi:

- Nếiqzvu nhưwtdj ta làytyb mộwmevt cámzski rắiqzvm, ngưwtdjơebjci ngay cảdmzk rắiqzvm cũsxddng khôgmygng bằoggjng. Vậlbbzy ngưwtdjơebjci làytybmzski gìgbdt? Đkrozkgdn vậlbbzt khôgmygng bằoggjng giòwtdji bọszro? Cónkrt bảdmzkn lãcuarnh gìgbdt thìgbdt sửewup dụxuxtng ra, chỉzddf biếiqzvt mạgpsfnh miệyiyyng, ta xem thưwtdjnizong ngưwtdjơebjci.

Sắiqzvc mặgbdtt Dưwtdj Giớnoiii trầflzlm xuốxxqang, hắiqzvn biếiqzvt rõykap, đkljflpnou mồkgdnm méetxwp, hắiqzvn làytyb khôgmygng cónkrt bấlpnot kỳytyb phầflzln thắiqzvng.

Ngâiqzvm khẻqxhb mộwmevt tiếiqzvng, tay trảdmzko mộwmevt cámzski, trong tay thìgbdtnh lìgbdtnh nhiềtushu ra mộwmevt thanh kiếiqzvm.


Kiếiqzvm nàytyby nhưwtdj mộwmevt vũsxddng Thu Thủdmzky, tảdmzkn ra Linh lựwtdjc làytybm cho lòwtdjng ngưwtdjnizoi vìgbdt sợvkciytybiqzvm rung đkljfwmevng.

- Thu Thủdmzky Kiếiqzvm!

Từewup Chấlpnon nghẹxuybn ngàytybo kêogwdu lêogwdn, trong mắiqzvt toámzskt ra mộwmevt tia hâiqzvm mộwmev ghen ghéetxwt.

- Giang Trầflzln nàytyby chếiqzvt chắiqzvc rồkgdni, Thu Thủdmzky Kiếiqzvm, khôgmygng thểkljfwtdjgpsnng đkljfưwtdjvkcic sưwtdjgmygn ưwtdju ámzski Dưwtdjwtdj huynh nhưwtdj thếiqzv, ngay cảdmzk Linh khíknae nhưwtdj Thu Thủdmzky Kiếiqzvm cũsxddng ban cho hắiqzvn!

- Từewup Chấlpnon, thay ta ámzskp trậlbbzn, kiềtushm chếiqzv nhữoggjng súixkbc sinh kia! Ta tựwtdj tay chéetxwm giếiqzvt Giang Trầflzln!

wtdj Giớnoiii trêogwdn cao nhìgbdtn xuốxxqang, hạgpsf đkljfgpsft mệyiyynh lệyiyynh.

wtdj Giớnoiii đkljfãcuarogwdn tiếiqzvng, Từewup Chấlpnon cũsxddng khôgmygng dámzskm khôgmygng nghe. Cưwtdjnizoi hắiqzvc hắiqzvc:

- Có thêogwd̉ vìgbdtwtdjwtdj huynh xuấlpnot lựwtdjc, làytyb vinh hạgpsfnh củdmzka Từewup Chấlpnon ta.

Hai đkljfyiyy tửewupgmygng môgmygn, mộwmevt trámzski mộwmevt phảdmzki, tậlbbzp trung hưwtdj khôgmygng.

Nhưwtdjng Giang Trầflzln lạgpsfi vui mừewupng khôgmygng sợvkci, càytybng nhưwtdj vậlbbzy, càytybng chứmhezng minh đkljfxxqai phưwtdjơebjcng khôgmygng nắiqzvm chắiqzvc, Dưwtdj Giớnoiii kiêogwdu ngạgpsfo nhưwtdj thếiqzv, lúixkbc nàytyby rõykapytybng kéetxwo da mặgbdtt cầflzlu việyiyyn binh.

mzski nàytyby ýlnqz vịrurs nhưwtdj thếiqzvytybo?

Ýkljf nghĩnhyia Dưwtdj Giớnoiii khẳgrjcng đkljfrursnh bịrurs nộwmevi thưwtdjơebjcng, đkljfxxqai vớnoiii lòwtdjng tin củdmzka mìgbdtnh khôgmygng bằoggjng trưwtdjnoiic kia.

Mộwmevt cưwtdjnizong giảdmzk thựwtdjc lựwtdjc mạgpsfnh, tuy đkljfámzskng sợvkci, nhưwtdjng khôgmygng phảdmzki đkljfámzskng sợvkci nhấlpnot.


Đkrozámzskng sợvkci nhấlpnot chíknaenh làytyb thựwtdjc lựwtdjc mạgpsfnh, tíknaen niệyiyym càytybng mạgpsfnh hơebjcn nữoggja.

Trong chiếiqzvn đkljflpnou, thựwtdjc lựwtdjc tưwtdjơebjcng đkljfưwtdjơebjcng, thưwtdjnizong thưwtdjnizong làytyb loạgpsfi hung hãcuarn khôgmygng sợvkci chếiqzvt, tíknaen niệyiyym chiếiqzvn đkljflpnou vữoggjng nhưwtdj sắiqzvt théetxwp, sẽgpsnwtdjnizoi đkljfếiqzvn cuốxxqai cùogwdng.

Giang Trầflzln tu luyệyiyyn 《 Bàytybn Thạgpsfch Chi Tâiqzvm 》, chiếiqzvn đkljflpnou đkljfếiqzvn thờnizoi khắiqzvc nàytyby, đkljfãcuar sớnoiim giámzskc ngộwmev, sớnoiim đkljfãcuar minh bạgpsfch đkljfgpsfo lýlnqz khôgmygng thểkljf buôgmygng tha dũsxddng giảdmzk thắiqzvng.

Hắiqzvn cũsxddng đkljfang đkljfámzsknh bạgpsfc.

Đkrozámzsknh bạgpsfc uy năhbhhng củdmzka《 Bámzskt Hoang Nhiếiqzvp Linh Trậlbbzn 》, đkljfámzsknh bạgpsfc ngộwmevknaenh củdmzka nhữoggjng Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu nàytyby.

ixkbc trưwtdjnoiic hắiqzvn liêogwdn tiếiqzvp dùogwdng thúixkb ngữoggj, làytyb đkljfem mộwmevt íknaet huyềtushn ảdmzko củdmzka《 Bámzskt Hoang Nhiếiqzvp Linh Trậlbbzn 》truyềtushn thừewupa cho nhữoggjng Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu nàytyby.

Hắiqzvn biếiqzvt rõykap, ởgpsnwtdjnoiii hai Linh Đkrozgpsfo cưwtdjnizong giảdmzk ámzskp bámzskch, chỉzddf dựwtdja vàytybo ưwtdju thếiqzv sốxxqawtdjvkcing, cónkrt lẽgpsnnkrt thểkljf ngăhbhhn cảdmzkn mộwmevt lámzskt, nhưwtdjng tuyệyiyyt đkljfxxqai khôgmygng cámzskch nàytybo nghịrursch chuyểkljfn tìgbdtnh thếiqzv, càytybng khôgmygng cónkrt khảdmzkhbhhng chuyểkljfn bạgpsfi thàytybnh thắiqzvng.

Tiềtushn đkljfgbdtt cưwtdjvkcic duy nhấlpnot củdmzka hắiqzvn, làytyb 《 Bámzskt Hoang Nhiếiqzvp Linh Trậlbbzn 》.

Tuy lâiqzvm trậlbbzn mớnoiii màytybi gưwtdjơebjcm, nhưwtdjng Giang Trầflzln khôgmygng cónkrt lựwtdja chọszron nàytybo khámzskc.

Đkrozưwtdjơebjcng nhiêogwdn, hắiqzvn cũsxddng cónkrt ưwtdju thếiqzv, ưwtdju thếiqzvgpsn trêogwdn mấlpnoy trăhbhhm con Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu nàytyby. Sốxxqawtdjvkcing Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu, mộwmevt khi hìgbdtnh thàytybnh chiếiqzvn trậlbbzn, dùogwd chỉzddfnkrt thểkljf phámzskt huy ra mộwmevt thàytybnh uy lựwtdjc, lựwtdjc sámzskt thưwtdjơebjcng kia cũsxddng làytyb cựwtdjc kỳytyb đkljfámzskng sợvkci.

- Dưwtdjwtdj huynh, ta kiềtushm chếiqzv nhữoggjng súixkbc sinh kia, ngưwtdjơebjci trấlpnon ámzskp Giang Trầflzln!

Từewup Chấlpnon nịrursnh nọszrot nónkrti.

Tay vung lêogwdn, mộwmevt xích đkljfao khôgmygng biếiqzvt lúc nào, xuấlpnot hiệyiyyn ởgpsn trong tay phảdmzki củdmzka hắiqzvn. Mộwmevt sợvkcii xiềtushng xíknaech quấlpnon trêogwdn cámzsknh tay, trêogwdn đkljfflzlu xiềtushng xíknaech, làytyb mộwmevt thanh loan đkljfao sắiqzvc béetxwn.


wtdjnoiii ámzsknh nắiqzvng chiếiqzvu xạgpsf, loan đkljfao trêogwdn đkljfflzlu xiềtushng xíknaech kia phảdmzkn xạgpsf ra đkljfgpsfo đkljfgpsfo đkljflbbz thẫagrxm, xem xéetxwt làytyb uốxxqang qua vôgmyg sốxxqamzsku tưwtdjơebjci đkljfxxqai thủdmzk rồkgdni.

Từewup Chấlpnon cốxxqagbdtnh khoe khoang, tay phảdmzki nhoámzskng mộwmevt cámzski, xiềtushng xíknaech trong tay hắiqzvn phámzskt ra đkljfwmevng tĩnhyinh thanh thúixkby. Lậlbbzp tứmhezc, xiềtushng xíknaech cũsxddng lay đkljfwmevng.

Loan đkljfao lắiqzvc lưwtdj, hìgbdtnh thàytybnh mộwmevt mâiqzvm tròwtdjn, từewupng đkljfgpsfo đkljfao mang đkljfámzskng sợvkci, từewup trong mâiqzvm tròwtdjn kia khôgmygng ngừewupng chảdmzky ra.

Thâiqzvn hìgbdtnh Từewup Chấlpnon đkljfwmevng, Lăhbhhng Khôgmygng Hưwtdj Đkrozwmev, hưwtdjnoiing khôgmygng trung tậlbbzp sámzskt màytyb đkljfếiqzvn.

- Âcuarm Dưwtdjơebjcng Liêogwdn Hoa, trảdmzkm hưwtdj khôgmygng!

Trong miệyiyyng Từewup Chấlpnon théetxwt dàytybi, xíknaech đkljfao kia tảdmzkn mámzskt ra khíknae tứmhezc đkljfòwtdji mạgpsfng, hưwtdjnoiing nhữoggjng Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu trêogwdn khôgmygng trung bắiqzvn đkljfi, đkljfao mang bắiqzvn ra bốxxqan phíknaea, bắiqzvn ra đkljfao khíknae Linh lựwtdjc đkljfámzskng sợvkci.

Bờnizogmygi Giang Trầflzln khẽgpsn đkljfwmevng, nónkrti lẩmhezm bẩmhezm.

Trong lúixkbc đkljfónkrt, nhữoggjng Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu trêogwdn khôgmygng trung kia bắiqzvt đkljfflzlu di đkljfwmevng, tạgpsfo thàytybnh trậlbbzn thếiqzv.

Tuy đkljfang di đkljfwmevng, nhưwtdjng màytybmzski di đkljfwmevng kia, lạgpsfi mang theo quỹttnhknaech thầflzln kỳytybytybo đkljfónkrt.

Đkrozwmevt nhiêogwdn, ưwtdjnoiic chừewupng ba bốxxqan mưwtdjơebjci con Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu ngay ngắiqzvn xuấlpnot đkljfwmevng, trong miệyiyyng bắiqzvn ra châiqzvn khíknae, nhưwtdjytyb hạgpsft mưwtdja, bắiqzvn vềtush phíknaea Từewup Chấlpnon đkljfang xôgmygng lêogwdn.

Nếiqzvu nhưwtdjnkrti chỉzddfytyb ba bốxxqan mưwtdjơebjci con Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu liêogwdn kíknaech, Từewup Chấlpnon cũsxddng khôgmygng cảdmzkm thấlpnoy cónkrtgbdt đkljfámzskng sợvkci.

Nhưwtdjng màytyb, mộwmevt kíknaech liêogwdn hợvkcip nàytyby, rấlpnot rõykapytybng khôgmygng phảdmzki hợvkcip kíknaech mùogwd quámzskng, ởgpsnwtdjnoiii trậlbbzn hìgbdtnh kỳytyb quámzski phụxuxtmzsk, từewupng đkljfgpsfo côgmygng kíknaech kia, phảdmzkng phấlpnot hìgbdtnh thàytybnh luậlbbzt đkljfwmevng thầflzln kỳytybytybo đkljfónkrt, hìgbdtnh thàytybnh mộwmevt loạgpsfi tiếiqzvt tấlpnou rấlpnot thầflzln kỳytyb.

Tổtvga hợvkcip lạgpsfi, vâiqzṿy mà ngưwtdjng tụxuxt thàytybnh mộwmevt lựwtdjc lưwtdjvkcing đkljfdmzk đkljfkljf uy hiếiqzvp Từewup Chấlpnon.


Xích đkljfao vừewupa mớnoiii lưwtdjnoiit đkljfếiqzvn, Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu liêogwdn hợvkcip mộwmevt kíknaech, cũsxddng đkljfi theo trúixkbt xuốxxqang.

Hai đkljfgpsfo lựwtdjc lưwtdjvkcing đkljfxuxtng mộwmevt cámzski, vâiqzṿy mà khiếiqzvn xích đkljfao đkljfao mang khónkrt khăhbhhn lắiqzvm mớnoiii cónkrt thểkljf ngăhbhhn trởgpsn.

Theo sámzskt phíknaea sau, lạgpsfi mộwmevt đkljfámzskm Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu, dùogwdng tiếiqzvt tấlpnou đkljfkgdnng dạgpsfng, phưwtdjơebjcng thứmhezc giốxxqang nhau, liêogwdn hợvkcip côgmygng kíknaech, nhưwtdjytyb Thiêogwdn Hàytyb Chi Thủdmzky chảdmzky ngưwtdjvkcic trúixkbt xuốxxqang.

Từewup Chấlpnon giậlbbzt mìgbdtnh, hắiqzvn khôgmygng nghĩnhyi tớnoiii, nhữoggjng súixkbc sinh nàytyby, lạgpsfi cónkrt thểkljfgbdtnh thàytybnh phốxxqai hợvkcip tinh diệyiyyu nhưwtdj thếiqzv, vâiqzṿy mà biếiqzvt hợvkcip kíknaech.

ebjcn nữoggja, hợvkcip kíknaech chi thuậlbbzt nàytyby, rấlpnot rõykapytybng mang theo mộwmevt loạgpsfi huyềtushn ảdmzko đkljfkljf cho ngưwtdjnizoi bắiqzvt đkljfmzskn khôgmygng ra.

- Gặgbdtp quỷdbco rồkgdni, phámzsk cho ta!

Xích đkljfao củdmzka Từewup Chấlpnon lắiqzvc lưwtdj lầflzln nữoggja, thúixkbc dụxuxtc Linh lựwtdjc, quéetxwt ra kíknaech thứmhez hai.

Chỉzddfytyb, hắiqzvn có thêogwd̉ phámzsk vỡtsbvknaech thứmhez nhấlpnot, kíknaech thứmhez hai.

Lạgpsfi khôgmygng nghĩnhyi rằoggjng, côgmygng kíknaech nhưwtdj vậlbbzy, dĩnhyi nhiêogwdn làytybgmygogwdng vôgmyg tậlbbzn.

Đkrozónkrtn lấlpnoy, kíknaech thứmhez ba, kíknaech thưwtdj́ tưwtdj, phi thưwtdjnizong tựwtdj đkljfwmevng, cơebjc hồkgdn khôgmygng cónkrt bấlpnot kỳytyb dừewupng lạgpsfi, nhưwtdjytybnkrtng biểkljfn, mộwmevt lớnoiip đkljfónkrtn lấlpnoy mộwmevt lớnoiip, khôgmygng ngừewupng trùogwdng kíknaech xuốxxqang.

《 Bámzskt Hoang Nhiếiqzvp Linh Trậlbbzn 》, trậlbbzn nhưwtdj kỳytyb danh, Linh lựwtdjc khónkrta bámzskt hoang, đkljfem hưwtdj khôgmygng phâiqzvn thàytybnh támzskm khu vựwtdjc, hoàytybn toàytybn phong tỏlbbza, trong ngoàytybi trậlbbzn phámzskp, cónkrt thểkljfgmygng cónkrt thểkljf thủdmzk.

Từewup Chấlpnon nàytyby ngu ngốxxqac vọszrot lêogwdn, đkljfãcuar nhảdmzky vàytybo hạgpsfch tâiqzvm đkljfgpsfi trậlbbzn, nghêogwdnh đkljfónkrtn hắiqzvn, tựwtdj nhiêogwdn làytyb mộwmevt lớnoiip đkljfónkrtn lấlpnoy mộwmevt lớnoiip tấlpnon côgmygng đkljfogwdn cuồkgdnng.

Trậlbbzn phámzskp nàytyby, nếiqzvu làytyb Linh Đkrozgpsfo cưwtdjnizong giảdmzk thi triểkljfn, vậlbbzy thìgbdt thậlbbzt làytyb thầflzln diệyiyyu vôgmygogwdng, biếiqzvn hónkrta vôgmyg sốxxqa.

Tuy Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu khôgmygng phảdmzki Linh Đkrozgpsfo cưwtdjnizong giảdmzk, nhưwtdjng tưwtdjơebjcng đkljfưwtdjơebjcng vớnoiii Châiqzvn khíknae đkljfgpsfi sưwtdj. Kiếiqzvm Đkroziểkljfu ởgpsn từewupng khu vựwtdjc đkljftushu cónkrt bốxxqan mưwtdjơebjci con.

Đkrozơebjcn thuầflzln làytyb lựwtdjc lưwtdjvkcing đkljfiệyiyyp gia, bốxxqan mưwtdjơebjci con Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu cũsxddng đkljfdmzk đkljfkljf so sámzsknh mộwmevt Linh Đkrozgpsfo cưwtdjnizong giảdmzkgbdtnh thưwtdjnizong.

ytyb thôgmygng qua trậlbbzn phámzskp gia trìgbdt, lựwtdjc lưwtdjvkcing tổtvga hợvkcip củdmzka bốxxqan mưwtdjơebjci con Kim Dựwtdjc Kiếiqzvm Đkroziểkljfu, hiểkljfn nhiêogwdn làytyb sẽgpsnwtdjvkcit qua gấlpnop đkljfôgmygi, lựwtdjc côgmygng kíknaech củdmzka chúixkbng, đkljfdmzk đkljfkljf uy hiếiqzvp đkljfưwtdjvkcic Từewup Chấlpnon rồkgdni.

ytybmzskm khu vựwtdjc, liêogwdn hoàytybn côgmygng kíknaech, mộwmevt lớnoiip đkljfónkrtn lấlpnoy mộwmevt lớnoiip, cơebjc hồkgdnytybgmygng kíknaech khôgmygng khe hởgpsn, chẳgrjcng khámzskc gìgbdtytyb bảdmzky támzskm cưwtdjnizong giảdmzkogwdng cấlpnop bậlbbzc, vâiqzvy đkljfámzsknh mộwmevt ngưwtdjnizoi Từewup Chấlpnon hắiqzvn.

Lựwtdjc lưwtdjvkcing chêogwdnh lệyiyych ởgpsn trong đkljfónkrt, lậlbbzp tứmhezc thểkljf hiệyiyyn ra rôgmyg̀i.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.