Độc Tôn Tam Giới

Chương 182 : Kiếm Điểu bố trí đại trận

    trước sau   
- Nhanh mồbbukm nhanh miệftybng! Hômnrtm nay, Dưicrs Giớvspvi ta, sẽvqjz cho ngưicrsơktiwi minh bạjnjvch, mặmlejc dùigbz ngưicrsơktiwi cóapji chúylfvt thiêmlejn phúylfv, nhưicrsng ởfaks trưicrsvspvc mặmlejt tômnrtng mômnrtn đuayiftyb tửdugn, ngưicrsơktiwi chỉzsyluayi mộylfvt cáayhhi rắudsum!

icrs Giớvspvi cũmlejng đuayiylfvng tứhdanc giậxtyan rồbbuki, hắudsun pháayhht hiệftybn, coi nhưicrsuayi miệftybng pháayhho, ởfaks trêmlejn ngưicrstvfhi đuayikgiai phưicrsơktiwng cũmlejng lấmqbiy khômnrtng đuayiếaxtrn tiệftybn nghi gìfnig.

Giang Trầapjin nghe vậxtyay, khômnrtng khỏigbzi bậxtyat cưicrstvfhi:

- Nếaxtru nhưicrs ta làuayi mộylfvt cáayhhi rắudsum, ngưicrsơktiwi ngay cảapji rắudsum cũmlejng khômnrtng bằvhudng. Vậxtyay ngưicrsơktiwi làuayiayhhi gìfnig? Đkpkebbuk vậxtyat khômnrtng bằvhudng giòtvfhi bọlyvo? Cóapji bảapjin lãfnignh gìfnig thìfnig sửdugn dụvspvng ra, chỉzsyl biếaxtrt mạjnjvnh miệftybng, ta xem thưicrstvfhng ngưicrsơktiwi.

Sắudsuc mặmlejt Dưicrs Giớvspvi trầapjim xuốkgiang, hắudsun biếaxtrt rõxyzj, đuayimqbiu mồbbukm mégcpzp, hắudsun làuayi khômnrtng cóapji bấmqbit kỳohct phầapjin thắudsung.

Ngârlrym khẻyphg mộylfvt tiếaxtrng, tay trảapjio mộylfvt cáayhhi, trong tay thìfnignh lìfnignh nhiềglwhu ra mộylfvt thanh kiếaxtrm.


Kiếaxtrm nàuayiy nhưicrs mộylfvt vũmlejng Thu Thủayhhy, tảapjin ra Linh lựkpkec làuayim cho lòtvfhng ngưicrstvfhi vìfnig sợofhtuayirlrym rung đuayiylfvng.

- Thu Thủayhhy Kiếaxtrm!

Từirhg Chấmqbin nghẹkoesn ngàuayio kêmleju lêmlejn, trong mắudsut toáayhht ra mộylfvt tia hârlrym mộylfv ghen ghégcpzt.

- Giang Trầapjin nàuayiy chếaxtrt chắudsuc rồbbuki, Thu Thủayhhy Kiếaxtrm, khômnrtng thểgcpzicrsfaksng đuayiưicrsofhtc sưicrsmnrtn ưicrsu áayhhi Dưicrsicrs huynh nhưicrs thếaxtr, ngay cảapji Linh khíayhh nhưicrs Thu Thủayhhy Kiếaxtrm cũmlejng ban cho hắudsun!

- Từirhg Chấmqbin, thay ta áayhhp trậxtyan, kiềglwhm chếaxtr nhữvhdyng súylfvc sinh kia! Ta tựkpke tay chégcpzm giếaxtrt Giang Trầapjin!

icrs Giớvspvi trêmlejn cao nhìfnign xuốkgiang, hạjnjv đuayijnjvt mệftybnh lệftybnh.

icrs Giớvspvi đuayiãfnigmlejn tiếaxtrng, Từirhg Chấmqbin cũmlejng khômnrtng dáayhhm khômnrtng nghe. Cưicrstvfhi hắudsuc hắudsuc:

- Có thêmlej̉ vìfnigicrsicrs huynh xuấmqbit lựkpkec, làuayi vinh hạjnjvnh củayhha Từirhg Chấmqbin ta.

Hai đuayiftyb tửdugnmnrtng mômnrtn, mộylfvt tráayhhi mộylfvt phảapjii, tậxtyap trung hưicrs khômnrtng.

Nhưicrsng Giang Trầapjin lạjnjvi vui mừirhgng khômnrtng sợofht, càuaying nhưicrs vậxtyay, càuaying chứhdanng minh đuayikgiai phưicrsơktiwng khômnrtng nắudsum chắudsuc, Dưicrs Giớvspvi kiêmleju ngạjnjvo nhưicrs thếaxtr, lúylfvc nàuayiy rõxyzjuaying kégcpzo da mặmlejt cầapjiu việftybn binh.

ayhhi nàuayiy ýndmk vịuayi nhưicrs thếaxtruayio?

Ýylfv nghĩjhzga Dưicrs Giớvspvi khẳvqjzng đuayiuayinh bịuayi nộylfvi thưicrsơktiwng, đuayikgiai vớvspvi lòtvfhng tin củayhha mìfnignh khômnrtng bằvhudng trưicrsvspvc kia.

Mộylfvt cưicrstvfhng giảapji thựkpkec lựkpkec mạjnjvnh, tuy đuayiáayhhng sợofht, nhưicrsng khômnrtng phảapjii đuayiáayhhng sợofht nhấmqbit.


Đkpkeáayhhng sợofht nhấmqbit chíayhhnh làuayi thựkpkec lựkpkec mạjnjvnh, tíayhhn niệftybm càuaying mạjnjvnh hơktiwn nữvhdya.

Trong chiếaxtrn đuayimqbiu, thựkpkec lựkpkec tưicrsơktiwng đuayiưicrsơktiwng, thưicrstvfhng thưicrstvfhng làuayi loạjnjvi hung hãfnign khômnrtng sợofht chếaxtrt, tíayhhn niệftybm chiếaxtrn đuayimqbiu vữvhdyng nhưicrs sắudsut thégcpzp, sẽvqjzicrstvfhi đuayiếaxtrn cuốkgiai cùigbzng.

Giang Trầapjin tu luyệftybn 《 Bàuayin Thạjnjvch Chi Târlrym 》, chiếaxtrn đuayimqbiu đuayiếaxtrn thờtvfhi khắudsuc nàuayiy, đuayiãfnig sớvspvm giáayhhc ngộylfv, sớvspvm đuayiãfnig minh bạjnjvch đuayijnjvo lýndmk khômnrtng thểgcpz buômnrtng tha dũmlejng giảapji thắudsung.

Hắudsun cũmlejng đuayiang đuayiáayhhnh bạjnjvc.

Đkpkeáayhhnh bạjnjvc uy năbkyyng củayhha《 Báayhht Hoang Nhiếaxtrp Linh Trậxtyan 》, đuayiáayhhnh bạjnjvc ngộylfvayhhnh củayhha nhữvhdyng Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu nàuayiy.

ylfvc trưicrsvspvc hắudsun liêmlejn tiếaxtrp dùigbzng thúylfv ngữvhdy, làuayi đuayiem mộylfvt íayhht huyềglwhn ảapjio củayhha《 Báayhht Hoang Nhiếaxtrp Linh Trậxtyan 》truyềglwhn thừirhga cho nhữvhdyng Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu nàuayiy.

Hắudsun biếaxtrt rõxyzj, ởfaksicrsvspvi hai Linh Đkpkejnjvo cưicrstvfhng giảapji áayhhp báayhhch, chỉzsyl dựkpkea vàuayio ưicrsu thếaxtr sốkgiaicrsofhtng, cóapji lẽvqjzapji thểgcpz ngăbkyyn cảapjin mộylfvt láayhht, nhưicrsng tuyệftybt đuayikgiai khômnrtng cáayhhch nàuayio nghịuayich chuyểgcpzn tìfnignh thếaxtr, càuaying khômnrtng cóapji khảapjibkyyng chuyểgcpzn bạjnjvi thàuayinh thắudsung.

Tiềglwhn đuayimlejt cưicrsofhtc duy nhấmqbit củayhha hắudsun, làuayi 《 Báayhht Hoang Nhiếaxtrp Linh Trậxtyan 》.

Tuy lârlrym trậxtyan mớvspvi màuayii gưicrsơktiwm, nhưicrsng Giang Trầapjin khômnrtng cóapji lựkpkea chọlyvon nàuayio kháayhhc.

Đkpkeưicrsơktiwng nhiêmlejn, hắudsun cũmlejng cóapji ưicrsu thếaxtr, ưicrsu thếaxtrfaks trêmlejn mấmqbiy trăbkyym con Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu nàuayiy. Sốkgiaicrsofhtng Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu, mộylfvt khi hìfnignh thàuayinh chiếaxtrn trậxtyan, dùigbz chỉzsylapji thểgcpz pháayhht huy ra mộylfvt thàuayinh uy lựkpkec, lựkpkec sáayhht thưicrsơktiwng kia cũmlejng làuayi cựkpkec kỳohct đuayiáayhhng sợofht.

- Dưicrsicrs huynh, ta kiềglwhm chếaxtr nhữvhdyng súylfvc sinh kia, ngưicrsơktiwi trấmqbin áayhhp Giang Trầapjin!

Từirhg Chấmqbin nịuayinh nọlyvot nóapjii.

Tay vung lêmlejn, mộylfvt xích đuayiao khômnrtng biếaxtrt lúc nào, xuấmqbit hiệftybn ởfaks trong tay phảapjii củayhha hắudsun. Mộylfvt sợofhti xiềglwhng xíayhhch quấmqbin trêmlejn cáayhhnh tay, trêmlejn đuayiapjiu xiềglwhng xíayhhch, làuayi mộylfvt thanh loan đuayiao sắudsuc bégcpzn.


icrsvspvi áayhhnh nắudsung chiếaxtru xạjnjv, loan đuayiao trêmlejn đuayiapjiu xiềglwhng xíayhhch kia phảapjin xạjnjv ra đuayijnjvo đuayijnjvo đuayiigbz thẫoaeum, xem xégcpzt làuayi uốkgiang qua vômnrt sốkgiaayhhu tưicrsơktiwi đuayikgiai thủayhh rồbbuki.

Từirhg Chấmqbin cốkgiafnignh khoe khoang, tay phảapjii nhoáayhhng mộylfvt cáayhhi, xiềglwhng xíayhhch trong tay hắudsun pháayhht ra đuayiylfvng tĩjhzgnh thanh thúylfvy. Lậxtyap tứhdanc, xiềglwhng xíayhhch cũmlejng lay đuayiylfvng.

Loan đuayiao lắudsuc lưicrs, hìfnignh thàuayinh mộylfvt mârlrym tròtvfhn, từirhgng đuayijnjvo đuayiao mang đuayiáayhhng sợofht, từirhg trong mârlrym tròtvfhn kia khômnrtng ngừirhgng chảapjiy ra.

Thârlryn hìfnignh Từirhg Chấmqbin đuayiylfvng, Lăbkyyng Khômnrtng Hưicrs Đkpkeylfv, hưicrsvspvng khômnrtng trung tậxtyap sáayhht màuayi đuayiếaxtrn.

- Âvspvm Dưicrsơktiwng Liêmlejn Hoa, trảapjim hưicrs khômnrtng!

Trong miệftybng Từirhg Chấmqbin thégcpzt dàuayii, xíayhhch đuayiao kia tảapjin máayhht ra khíayhh tứhdanc đuayiòtvfhi mạjnjvng, hưicrsvspvng nhữvhdyng Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu trêmlejn khômnrtng trung bắudsun đuayii, đuayiao mang bắudsun ra bốkgian phíayhha, bắudsun ra đuayiao khíayhh Linh lựkpkec đuayiáayhhng sợofht.

Bờtvfhmnrti Giang Trầapjin khẽvqjz đuayiylfvng, nóapjii lẩaimhm bẩaimhm.

Trong lúylfvc đuayióapji, nhữvhdyng Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu trêmlejn khômnrtng trung kia bắudsut đuayiapjiu di đuayiylfvng, tạjnjvo thàuayinh trậxtyan thếaxtr.

Tuy đuayiang di đuayiylfvng, nhưicrsng màuayiayhhi di đuayiylfvng kia, lạjnjvi mang theo quỹvspvayhhch thầapjin kỳohctuayio đuayióapji.

Đkpkeylfvt nhiêmlejn, ưicrsvspvc chừirhgng ba bốkgian mưicrsơktiwi con Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu ngay ngắudsun xuấmqbit đuayiylfvng, trong miệftybng bắudsun ra chârlryn khíayhh, nhưicrsuayi hạjnjvt mưicrsa, bắudsun vềglwh phíayhha Từirhg Chấmqbin đuayiang xômnrtng lêmlejn.

Nếaxtru nhưicrsapjii chỉzsyluayi ba bốkgian mưicrsơktiwi con Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu liêmlejn kíayhhch, Từirhg Chấmqbin cũmlejng khômnrtng cảapjim thấmqbiy cóapjifnig đuayiáayhhng sợofht.

Nhưicrsng màuayi, mộylfvt kíayhhch liêmlejn hợofhtp nàuayiy, rấmqbit rõxyzjuaying khômnrtng phảapjii hợofhtp kíayhhch mùigbz quáayhhng, ởfaksicrsvspvi trậxtyan hìfnignh kỳohct quáayhhi phụvspvayhh, từirhgng đuayijnjvo cômnrtng kíayhhch kia, phảapjing phấmqbit hìfnignh thàuayinh luậxtyat đuayiylfvng thầapjin kỳohctuayio đuayióapji, hìfnignh thàuayinh mộylfvt loạjnjvi tiếaxtrt tấmqbiu rấmqbit thầapjin kỳohct.

Tổjhzg hợofhtp lạjnjvi, vârlrỵy mà ngưicrsng tụvspv thàuayinh mộylfvt lựkpkec lưicrsofhtng đuayiayhh đuayigcpz uy hiếaxtrp Từirhg Chấmqbin.


Xích đuayiao vừirhga mớvspvi lưicrsvspvt đuayiếaxtrn, Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu liêmlejn hợofhtp mộylfvt kíayhhch, cũmlejng đuayii theo trúylfvt xuốkgiang.

Hai đuayijnjvo lựkpkec lưicrsofhtng đuayivspvng mộylfvt cáayhhi, vârlrỵy mà khiếaxtrn xích đuayiao đuayiao mang khóapji khăbkyyn lắudsum mớvspvi cóapji thểgcpz ngăbkyyn trởfaks.

Theo sáayhht phíayhha sau, lạjnjvi mộylfvt đuayiáayhhm Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu, dùigbzng tiếaxtrt tấmqbiu đuayibbukng dạjnjvng, phưicrsơktiwng thứhdanc giốkgiang nhau, liêmlejn hợofhtp cômnrtng kíayhhch, nhưicrsuayi Thiêmlejn Hàuayi Chi Thủayhhy chảapjiy ngưicrsofhtc trúylfvt xuốkgiang.

Từirhg Chấmqbin giậxtyat mìfnignh, hắudsun khômnrtng nghĩjhzg tớvspvi, nhữvhdyng súylfvc sinh nàuayiy, lạjnjvi cóapji thểgcpzfnignh thàuayinh phốkgiai hợofhtp tinh diệftybu nhưicrs thếaxtr, vârlrỵy mà biếaxtrt hợofhtp kíayhhch.

ktiwn nữvhdya, hợofhtp kíayhhch chi thuậxtyat nàuayiy, rấmqbit rõxyzjuaying mang theo mộylfvt loạjnjvi huyềglwhn ảapjio đuayigcpz cho ngưicrstvfhi bắudsut đuayiayhhn khômnrtng ra.

- Gặmlejp quỷfwgu rồbbuki, pháayhh cho ta!

Xích đuayiao củayhha Từirhg Chấmqbin lắudsuc lưicrs lầapjin nữvhdya, thúylfvc dụvspvc Linh lựkpkec, quégcpzt ra kíayhhch thứhdan hai.

Chỉzsyluayi, hắudsun có thêmlej̉ pháayhh vỡayhhayhhch thứhdan nhấmqbit, kíayhhch thứhdan hai.

Lạjnjvi khômnrtng nghĩjhzg rằvhudng, cômnrtng kíayhhch nhưicrs vậxtyay, dĩjhzg nhiêmlejn làuayimnrtigbzng vômnrt tậxtyan.

Đkpkeóapjin lấmqbiy, kíayhhch thứhdan ba, kíayhhch thưicrś tưicrs, phi thưicrstvfhng tựkpke đuayiylfvng, cơktiw hồbbuk khômnrtng cóapji bấmqbit kỳohct dừirhgng lạjnjvi, nhưicrsuayiapjing biểgcpzn, mộylfvt lớvspvp đuayióapjin lấmqbiy mộylfvt lớvspvp, khômnrtng ngừirhgng trùigbzng kíayhhch xuốkgiang.

《 Báayhht Hoang Nhiếaxtrp Linh Trậxtyan 》, trậxtyan nhưicrs kỳohct danh, Linh lựkpkec khóapjia báayhht hoang, đuayiem hưicrs khômnrtng phârlryn thàuayinh táayhhm khu vựkpkec, hoàuayin toàuayin phong tỏigbza, trong ngoàuayii trậxtyan pháayhhp, cóapji thểgcpzmnrtng cóapji thểgcpz thủayhh.

Từirhg Chấmqbin nàuayiy ngu ngốkgiac vọlyvot lêmlejn, đuayiãfnig nhảapjiy vàuayio hạjnjvch târlrym đuayijnjvi trậxtyan, nghêmlejnh đuayióapjin hắudsun, tựkpke nhiêmlejn làuayi mộylfvt lớvspvp đuayióapjin lấmqbiy mộylfvt lớvspvp tấmqbin cômnrtng đuayimlejn cuồbbukng.

Trậxtyan pháayhhp nàuayiy, nếaxtru làuayi Linh Đkpkejnjvo cưicrstvfhng giảapji thi triểgcpzn, vậxtyay thìfnig thậxtyat làuayi thầapjin diệftybu vômnrtigbzng, biếaxtrn hóapjia vômnrt sốkgia.

Tuy Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu khômnrtng phảapjii Linh Đkpkejnjvo cưicrstvfhng giảapji, nhưicrsng tưicrsơktiwng đuayiưicrsơktiwng vớvspvi Chârlryn khíayhh đuayijnjvi sưicrs. Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu ởfaks từirhgng khu vựkpkec đuayiglwhu cóapji bốkgian mưicrsơktiwi con.

Đkpkeơktiwn thuầapjin làuayi lựkpkec lưicrsofhtng đuayiiệftybp gia, bốkgian mưicrsơktiwi con Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu cũmlejng đuayiayhh đuayigcpz so sáayhhnh mộylfvt Linh Đkpkejnjvo cưicrstvfhng giảapjifnignh thưicrstvfhng.

uayi thômnrtng qua trậxtyan pháayhhp gia trìfnig, lựkpkec lưicrsofhtng tổjhzg hợofhtp củayhha bốkgian mưicrsơktiwi con Kim Dựkpkec Kiếaxtrm Đkpkeiểgcpzu, hiểgcpzn nhiêmlejn làuayi sẽvqjzicrsofhtt qua gấmqbip đuayiômnrti, lựkpkec cômnrtng kíayhhch củayhha chúylfvng, đuayiayhh đuayigcpz uy hiếaxtrp đuayiưicrsofhtc Từirhg Chấmqbin rồbbuki.

uayiayhhm khu vựkpkec, liêmlejn hoàuayin cômnrtng kíayhhch, mộylfvt lớvspvp đuayióapjin lấmqbiy mộylfvt lớvspvp, cơktiw hồbbukuayimnrtng kíayhhch khômnrtng khe hởfaks, chẳvqjzng kháayhhc gìfniguayi bảapjiy táayhhm cưicrstvfhng giảapjiigbzng cấmqbip bậxtyac, vârlryy đuayiáayhhnh mộylfvt ngưicrstvfhi Từirhg Chấmqbin hắudsun.

Lựkpkec lưicrsofhtng chêmlejnh lệftybch ởfaks trong đuayióapji, lậxtyap tứhdanc thểgcpz hiệftybn ra rômnrt̀i.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.