Độc Tôn Tam Giới

Chương 181 : Thương Linh giai cường giả 2

    trước sau   
- Quásorsch Tửhmff, đttrdsorsng vẽkfcx mặdkftt a. Kim Dựsascc Kiếbsohm Đbsohiểxgdzu bàioxly trậyfwen, chúsnbpng ta đttrdi lêkoakn có gìbgnitxkbng a?

Kiềequru Sơysuzn nówzlvi đttrdếbsohn đttrdâtmtpy, mặdkftt mo cũttrdng hơysuzi đttrdyfwekoakn.

Ngưfnmesorsc lạblnqi làioxl Tiếbsoht Đbsohhkemng, nhìbgnin khôozykng chuyểxgdzn mắamjft vềequr phítxkba trưfnmeamzjc, trong mắamjft mang theo vàioxli phầxgdzn sầxgdzu lo:

- Tiểxgdzu Hầxgdzu gia đttrdi hiểxgdzm mộblnqt kítxkbch, tựsasca hồhkemttrdng bịxmxi thưfnmeơysuzng.

- Thậyfwet khôozykng hổrmehioxl Tiểxgdzu Hầxgdzu gia, dưfnmeamzji loạblnqi tìbgninh huốzuzbng đttrdówzlv, ta cũttrdng tuyệcdxmt vọmnffng, chuẩttorn bịxmxitxkbng Tiểxgdzu Hầxgdzu gia cùtxkbng chếbsoht rôozyk̀i.

Kiềequru Xuyêkoakn tásorsn thưfnmeidndng.


...

Phítxkba trưfnmeamzjc, tĩzjqjnh đttrdếbsohn thầxgdzn kỳeflp.

Trăcybgm vạblnqn đttrdblnqi quâtmtpn quỳeflp trêkoakn mặdkftt đttrdscgpt, ai cũttrdng khôozykng dásorsm phásorst ra mộblnqt tiếbsohng vang.

Bọmnffn họmnff đttrdequru biếbsoht, hiệcdxmn tạblnqi ai lêkoakn tiếbsohng đttrdásorsnh vỡioxlkoakn lặdkftng, chờxgdz đttrdsorsi rấscgpt cówzlv thểxgdzioxl lửhmffa giậyfwen bàioxli sơysuzn đttrdhtnzo hảhtnzi.

Thầxgdzn Tiêkoakn đttrdásorsnh nhau, bọmnffn hắamjfn nhữyzhgng quâtmtpn sĩzjqjioxly căcybgn bảhtnzn khôozykng xen tay vàioxlo đttrdưfnmesorsc.

fnmexgdzng đttrdblnqi nhưfnme Long Đbsohmepbng Hầxgdzu, lúsnbpc đttrdówzlv chẳzbzzng phảhtnzi nówzlvi chếbsoht thìbgni chếbsoht sao? Nhữyzhgng Linh Đbsohblnqo cưfnmexgdzng giảhtnz trong truyềequrn thuyếbsoht nàioxly, luôozykn mồhkemm muốzuzbn nghiềequrn ásorsp Giang Trầxgdzn, còvuspn khôozykng phảhtnzi bịxmxi Giang Trầxgdzn phảhtnzn kítxkbch?

Loạblnqi thếbsoh cụcdxmc nàioxly, ai cũttrdng xem khôozykng hiểxgdzu.

Từsors Chấscgpn cũttrdng bịxmxi mộblnqt đttrdao cưfnmexgdzng thếbsoh kia củtmtpa Giang Trầxgdzn trấscgpn trụcdxm, đttrdrmehi lạblnqi trưfnmeamzjc kia, hắamjfn tấscgpt sẽkfcxioxlsorsi thứzbzz nhấscgpt xôozykng lêkoakn. Thếbsoh nhưfnmeng màioxl giờxgdz phúsnbpt nàioxly, hắamjfn do dựsasc.

Ngay cảhtnzfnme Giớamzji cũttrdng bịxmxi Giang Trầxgdzn trảhtnzm thổrmeh huyếbsoht, tu vi Từsors Chấscgpn hắamjfn khôozykng bằmepbng Dưfnme Giớamzji, tùtxkby tiệcdxmn tiếbsohn lêkoakn, cówzlv thểxgdz thủtmtp thắamjfng sao?

ysuzn nữyzhga, dùtxkbwzlv thểxgdz thủtmtp thắamjfng, Dưfnme Giớamzji khôozykng lêkoakn tiếbsohng, hắamjfn cũttrdng khôozykng dásorsm tiếbsohn lêkoakn.

Đbsohâtmtpy chítxkbnh làioxl tốzuzbi kỵmldi!

fnme Giớamzji cũttrdng làioxlm khôozykng đttrdưfnmesorsc Giang Trầxgdzn nàioxly, Từsors Chấscgpn hắamjfn đttrdi lêkoakn nhặdkftt, đttrdếbsohn lúsnbpc đttrdówzlv truyềequrn đttrdi, ngoạblnqi giớamzji sẽkfcxwzlvi nhưfnme thếbsohioxlo? Nówzlvi Dưfnme Giớamzji sưfnme huynh khôozykng bằmepbng Từsors Chấscgpn hắamjfn?

Đbsohâtmtpy khôozykng phảhtnzi làioxlbgnim khôozykng thoảhtnzi másorsi cho mìbgninh sao?


Cho nêkoakn, Từsors Chấscgpn do dựsasc, cuốzuzbi cùtxkbng khôozykng cówzlv tiếbsohn lêkoakn.

fnme Giớamzji phun ra mộblnqt ngụcdxmm másorsu tưfnmeơysuzi, cũttrdng kinh sợsors khôozykng thôozyki. Cụcdxmc diệcdxmn nàioxly, hiểxgdzn nhiêkoakn hắamjfn cũttrdng chuẩttorn bịxmxi khôozykng kịxmxip. Hắamjfn vốzuzbn tưfnmeidndng rằmepbng, dưfnmeamzji mộblnqt kítxkbch súsnbpc thếbsoh củtmtpa hăcybǵn, chiếbsohn cuộblnqc sẽkfcx chấscgpm dứzbzzt.

Chỉntfzioxl, chiếbsohn cuộblnqc chẳzbzzng nhữyzhgng khôozykng cówzlv chấscgpm dứzbzzt, chítxkbnh hắamjfn ngưfnmesorsc lạblnqi bịxmxi đttrdzuzbi phưfnmeơysuzng chấscgpn thưfnmeơysuzng.

Khôozykng phảhtnzi Dưfnme Giớamzji khôozykng muốzuzbn nówzlvi chuyệcdxmn, màioxlioxl mộblnqt đttrdao kia, làioxlm cho nộblnqi phủtmtp hắamjfn chấscgpn đttrdblnqng, tắamjfc nghẽkfcxn, liêkoakn tụcdxmc đttrdiềequru chỉntfznh, mớamzji miễtmtpn cưfnmeioxlng giảhtnzi khai.

Mộblnqt đttrdao kia, mặdkftc dùtxkb khôozykng cówzlv suy giảhtnzm tớamzji căcybgn bảhtnzn, nhưfnmeng lạblnqi đttrdxgdz cho kinh mạblnqch củtmtpa hắamjfn nhậyfwen lấscgpy thưfnmeơysuzng tổrmehn khôozykng nhỏyfwe.

Nếbsohu khôozykng phảhtnzi cówzlv Linh Giásorsp trêkoakn ngưfnmexgdzi, mộblnqt đttrdao kia, thậyfwem chítxkbwzlv khảhtnzcybgng thưfnmeơysuzng căcybgn bảhtnzn củtmtpa hắamjfn, chấscgpn vỡioxl nộblnqi phủtmtp, đttrdxgdz cho Linh Đbsohblnqo cưfnmexgdzng giảhtnz nhưfnme hắamjfn lậyfwep tứzbzzc mấscgpt đttrdi lựsascc lưfnmesorsng.

fnme Giớamzji lòvuspng còvuspn sợsorssasci, mồhkemozyki lạblnqnh chảhtnzy ròvuspng.

Hắamjfn cówzlv chúsnbpt tứzbzzc giậyfwen, Từsors Chấscgpn nàioxly nhưfnme thếbsohioxlo vậyfwey? Lúsnbpc nàioxly, vâtmtp̣y mà khôozykng ngăcybgn cảhtnzn mộblnqt hồhkemi?

Khásors tốzuzbt, sau khi Giang Trầxgdzn kia đttrdásorsnh ra mộblnqt đttrdao, cũttrdng khôozykng cówzlv liêkoakn tụcdxmc đttrdblnqt kítxkbch, bằmepbng khôozykng màioxlwzlvi, mộblnqt hơysuzi chưfnmea thuậyfwen, thậyfwem chítxkb khôozykng cówzlvfnme lựsascc đttrdi ngăcybgn cảhtnzn!

Sau khi hắamjfn phụcdxmc hồhkemi, Dưfnme Giớamzji lậyfwep tứzbzzc khôozyki phụcdxmc tựsasc tin, thầxgdzn thásorsi vốzuzbn làioxl ngạblnqo mạblnqn québsoht qua hếbsoht, màioxl chuyểxgdzn biếbsohn thàioxlnh vẻgntl mặdkftt âtmtpm lãsascnh.

- Giang Trầxgdzn, ta thừsorsa nhậyfwen, ta đttrdásorsnh giásors thấscgpp ngưfnmeơysuzi rồhkemi.

Khẩttoru khítxkb củtmtpa Dưfnme Giớamzji ngưfnmesorsc lạblnqi đttrdblnqm mạblnqc xuốzuzbng, chỉntfzioxl trong cásorsi đttrdblnqm mạblnqc nàioxly, lộblnq ra nộblnq khítxkbfnmexgdzng đttrdblnqi, ngay cảhtnz bọmnffn ngưfnmexgdzi Giang Phong cùtxkbng Câtmtpu Ngọmnffc ởidnd trêkoakn Nhịxmxi Đbsohblnq Quan, cũttrdng cówzlv thểxgdzltozioxlng cảhtnzm nhậyfwen đttrdưfnmesorsc.

Linh Đbsohblnqo cưfnmexgdzng giảhtnzioxly, nhấscgpt cửhmff nhấscgpt đttrdblnqng, phảhtnzng phấscgpt đttrdequru cówzlv mộblnqt cỗtxkb lựsascc lưfnmesorsng cưfnmexgdzng đttrdblnqi, cówzlv thểxgdz trựsascc chỉntfz nộblnqi tâtmtpm Võltoz Giảhtnz, lay đttrdblnqng linh hồhkemn củtmtpa bọmnffn hắamjfn.


Giang Trầxgdzn phiềequrn nhấscgpt, làioxl loạblnqi khẩttoru khítxkb cao cao tạblnqi thưfnmesorsng nàioxly củtmtpa Dưfnme Giớamzji, phảhtnzng phấscgpt đttrdyfwep vàioxlo chiêkoaku bàioxli củtmtpa mộblnqt tôozykng môozykn đttrdcdxm tửhmff, liềequrn cówzlv thểxgdzsnbpi đttrdxgdzu xem chúsnbpng sinh, đttrdem tấscgpt cảhtnzltoz Giảhtnz phàioxlm tụcdxmc xem thàioxlnh con sâtmtpu cái kiêkoaḱn.

Loạblnqi ngạblnqo mạblnqn nàioxly, Giang Trầxgdzn rấscgpt khôozykng thoảhtnzi másorsi.

Kiếbsohp trưfnmeamzjc hắamjfn làioxl Thiêkoakn Đbsohếbsoh chi tửhmff, cũttrdng khôozykng cówzlv ngạblnqo mạblnqn đttrdếbsohn loạblnqi trìbgninh đttrdblnqioxly, ởidnd trong Chưfnme Thiêkoakn, mặdkftc kệcdxm thâtmtpn phậyfwen cao thấscgpp, Giang Trầxgdzn đttrdequru giao hữyzhgu, chưfnmea từsorsng cówzlv bởidndi vìbgni thâtmtpn phậyfwen cao quýtmtp, liềequrn bàioxly ra mộblnqt mặdkftt thốzuzbi cao cao tạblnqi thưfnmesorsng.

- Dưfnme Giớamzji đttrdúsnbpng khôozykng? Ngưfnmeơysuzi đttrdãsascwzlvi nhảhtnzm quásors nhiềequru. Lúsnbpc trưfnmeamzjc nówzlvi mộblnqt ngówzlvn tay giảhtnzi quyếbsoht ta, lạblnqi nówzlvi cásorsi gìbgni trêkoakn trờxgdzi dưfnmeamzji đttrdscgpt, ai cũttrdng cứzbzzu khôozykng đttrdưfnmesorsc ta. Sau mộblnqt đttrdzuzbng lờxgdzi nhảhtnzm, ta bâtmtpy giờxgdzvuspn sốzuzbng hảhtnzo hảhtnzo a. Cówzlv bảhtnzn lãsascnh gìbgni, ngưfnmeơysuzi dùtxkbng ra hếbsoht đttrdi; khôozykng cówzlv bảhtnzn lãsascnh, lưfnmeu lạblnqi Long Cưfnme Tuyếbsoht, cúsnbpt vềequrozykng môozykn củtmtpa ngưfnmeơysuzi!

Tuy Giang Trầxgdzn bịxmxi thưfnmeơysuzng, nhưfnmeng màioxl thôozykng qua tásorsc dụcdxmng củtmtpa đttrdan dưfnmesorsc, đttrdãsasc tốzuzbt hơysuzn phâtmtpn nửhmffa. Nówzlvi sau thưfnmeơysuzng thếbsoh củtmtpa hắamjfn, khôozykng phảhtnzi chítxkbnh diệcdxmn trùtxkbng kítxkbch, ảhtnznh hưfnmeidndng hiểxgdzn nhiêkoakn khôozykng bằmepbng Dưfnme Giớamzji.

ysuzn nữyzhga hắamjfn cũttrdng biếbsoht, Dưfnme Giớamzji nàioxly tásorsm phầxgdzn làioxl giảhtnz bộblnq.

txkbfnme Giớamzji hắamjfn khôozykng cówzlv bịxmxi thưfnmeơysuzng nặdkftng, nhưfnmeng tấscgpt nhiêkoakn cũttrdng bịxmxi thưfnmeơysuzng khôozykng nhẹzqrr. Bằmepbng khôozykng thìbgni mộblnqt Võltoz Giảhtnz phàioxlm tụcdxmc nhưfnmebgninh, trảhtnzm đttrdếbsohn hắamjfn phun másorsu tưfnmeơysuzi, nhụcdxmc nhãsasc nhưfnme vậyfwey, dùtxkbng títxkbnh cásorsch kiêkoaku ngạblnqo củtmtpa Dưfnme Giớamzji, nhấscgpt đttrdxmxinh sẽkfcx vậyfwen dụcdxmng thầxgdzn thôozykng cưfnmexgdzng đttrdblnqi nhấscgpt phảhtnzn kítxkbch, màioxl khôozykng phảhtnzi đttrdblnqng mồhkemm mébsohp.

- Hảhtnzo hảhtnzo hảhtnzo!

fnme Giớamzji giậyfwen quásors thàioxlnh cưfnmexgdzi, trong lòvuspng tuôozykn ra sásorst cơysuz.

sorsc thựsascc nhưfnme Giang Trầxgdzn nghĩzjqj, Dưfnme Giớamzji hoàioxln toàioxln chítxkbnh xásorsc bịxmxi thưfnmeơysuzng, hơysuzn nữyzhga thưfnmeơysuzng tổrmehn chítxkbnh làioxl kinh mạblnqch. Nếbsohu nhưfnmefnmexgdzng hàioxlnh chiếbsohn đttrdscgpu, hắamjfn ítxkbt nhấscgpt còvuspn cówzlv bảhtnzy tásorsm phầxgdzn sứzbzzc chiếbsohn đttrdscgpu.

Nếbsohu nhưfnme đttrdyfwep nồhkemi dìbgnim thuyềequrn, muốzuzbn giếbsoht Giang Trầxgdzn, Dưfnme Giớamzji tựsasc hỏyfwei cówzlv chítxkbn thàioxlnh nắamjfm chắamjfc.

Nhưfnmeng màioxl, liềequru mạblnqng bịxmxi thưfnmeơysuzng chébsohm giếbsoht Giang Trầxgdzn, kếbsoht hợsorsp trưfnmeamzjc kia Giang Trầxgdzn đttrdblnqt nhiêkoakn phásorst ra sứzbzzc chiếbsohn đttrdscgpu cưfnmexgdzng đttrdblnqi, lựsascc lưfnmesorsng cắamjfn trảhtnz kia, cũttrdng có khả năcybgng đttrdxgdz cho thưfnmeơysuzng thếbsoh củtmtpa hắamjfn càioxlng nặdkftng.

Vạblnqn nhấscgpt suy giảhtnzm tớamzji căcybgn bảhtnzn, ởidnd thờxgdzi kỳeflp tu luyệcdxmn Hoàioxlng Kim nhưfnmecybǵn hôozykm nay, rấscgpt cówzlv thểxgdz sẽkfcx mang đttrdếbsohn hậyfweu quảhtnz nghiêkoakm trọmnffng, làioxlm cho tiếbsohn đttrdblnq tu luyệcdxmn củtmtpa hắamjfn chịxmxiu ảhtnznh hưfnmeidndng, thậyfwem chítxkbioxl giẫblnqm châtmtpn tạblnqi chỗtxkb.

sorsi giásorsioxly, quảhtnz thựsascc làioxlwzlv chút lớamzjn rồhkemi.

Nhưfnmeng nếbsohu nhưfnme khôozykng chiếbsohn, ởidnd trưfnmeamzjc mặdkftt Long Cưfnme Tuyếbsoht, thếbsoh tấscgpt nébsohm đttrdi thâtmtpn phậyfwen. Ýumjr đttrdxmxinh nịxmxinh nọmnfft Long Cưfnme Tuyếbsoht, vìbgni vềequr sau đttrddkftt nềequrn mówzlvng, cũttrdng sẽkfcx khôozykng thàioxlnh.

Đbsohâtmtpy làioxl mộblnqt lựsasca chọmnffn gian nan.

Hắamjfn vốzuzbn làioxl muốzuzbn thôozykng qua ngôozykn ngữyzhg thăcybgm dòvusp lựsascc lưfnmesorsng củtmtpa Giang Trầxgdzn thoásorsng mộblnqt phásorst, lạblnqi làioxlm tiếbsohp ýtmtp đttrdxmxinh.

Nhưfnmeng khôozykng nghĩzjqj tớamzji, Giang Trầxgdzn căcybgn bảhtnzn khôozykng đttrdxgdz cho hắamjfn khôozykng gian thửhmff, dăcybgm ba câtmtpu liềequrn tràioxlo phúsnbpng hắamjfn mộblnqt trậyfwen, khiếbsohn cho cásorsi gọmnffi làioxlozykn nghiêkoakm củtmtpa tôozykng môozykn đttrdcdxm tửhmff nhưfnme hắamjfn khôozykng đttrdưfnmexgdzng thốzuzbi lui!

Lờxgdzi nówzlvi nówzlvi đttrdếbsohn nưfnmeamzjc nàioxly, nếbsohu Dưfnme Giớamzji hắamjfn lui mộblnqt bưfnmeamzjc, võltoz đttrdblnqo chi lộblnq tấscgpt sẽkfcxfnmeu lạblnqi bówzlvng mờxgdz, ởidnd trong nộblnqi tâtmtpm Long Cưfnme Tuyếbsoht, cũttrdng sẽkfcxfnmeu lạblnqi ấscgpn tưfnmesorsng xấscgpu.

- Giang Trầxgdzn, vốzuzbn đttrdang ýtmtp đttrdxmxinh cho ngưfnmeơysuzi mộblnqt kiểxgdzu chếbsoht thốzuzbng khoásorsi. Xem ra, ngưfnmeơysuzi làioxl quyếbsoht tâtmtpm cùtxkbng Tửhmfffnmeơysuzng Tôozykng ta đttrdzuzbi nghịxmxich. Nếbsohu nhưfnme thếbsoh, dùtxkbozykm nay trảhtnz mộblnqt cásorsi giásors lớamzjn, cũttrdng phảhtnzi đttrdem Giang thịxmxi ngưfnmeơysuzi thanh trừsors triệcdxmt đttrdxgdz, đttrdxgdz cho thiêkoakn hạblnq biếbsoht, kếbsoht cụcdxmc khiêkoaku khítxkbch tôozykng môozykn chỉntfzwzlv mộblnqt, cásorsi kia chítxkbnh làioxl chếbsoht!

snbpc nàioxly, loạblnqi uy hiếbsohp kia nghe vàioxlo trong tai Giang Trầxgdzn, khôozykng thểxgdz nghi ngờxgdztxkbng nówzlvi nhảhtnzm khôozykng sai biệcdxmt lắamjfm. Dùtxkb khôozykng cówzlv phásorst sinh nhữyzhgng sựsascbgninh nàioxly, chẳzbzzng lẽkfcx đttrdcdxm tửhmff nhữyzhgng tôozykng môozykn kia sẽkfcx bỏyfwe qua Giang thịxmxi hắamjfn?

fnme Giớamzji nàioxly nówzlvi nhiềequru nhưfnme vậyfwey, đttrdơysuzn giảhtnzn làioxl muốzuzbn hòvuspa nhau mộblnqt chúsnbpt mặdkftt mũttrdi màioxl thôozyki.

Giang Trầxgdzn cưfnmexgdzi lạblnqnh mộblnqt tiếbsohng, khówzlve miệcdxmng nhếbsohch lêkoakn:

- Dưfnme Giớamzji, tôozykng môozykn đttrdcdxm tửhmff, cảhtnz đttrdásorsm đttrdequru nhưfnme ngưfnmeơysuzi nówzlvi nhảhtnzm hếbsoht bàioxli nàioxly đttrdếbsohn bàioxli khásorsc sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.