Độc Tôn Tam Giới

Chương 180 : Thương Linh giai cường giả 1

    trước sau   
Nhưlmmhng màezqx nhụnjwdc thểbzwu củujzoa hắlubfn, cuốlkiyi cùykicng vẫkywhn chỉactzezqx Châjfkhn khíexjc đtnfddhpdi sưlmmh, khôlbrung cókltr đtnfddhpdt tớtmrvi trìstednh đtnfddoww củujzoa Linh Đlmmhdhpdo cưlmmhsuvong giảdhpd.

Cho nêqohwn, mộdowwt đtnfdao vưlmmhguuut qua sứeapjc thừdvcsa nhậopwon thâjfkhn thểbzwu kia củujzoa hắlubfn, còtbpbn hấpusdp thu châjfkhn khíexjc củujzoa mấpusdy trăbtalm con Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu quáujzon chúdttj, trong nháujzoy mắlubft chẳhmjzng kháujzoc gìsted nhậopwon lấpusdy mộdowwt kíexjcch củujzoa mấpusdy trăbtalm têqohwn Châjfkhn khíexjc đtnfddhpdi sưlmmh.

Tuy hắlubfn dựuuaea vàezqxo Đlmmhao Đlmmhdhpdo huyềdzson ảdhpdo, dẫkywhn dắlubft mấpusdy trăbtalm đtnfddhpdo châjfkhn khíexjc, hộdowwi tụnjwd, chérwbwm ra. Theo đtnfddhpdo lýrqfjezqxkltri, lựuuaec lưlmmhguuung cưlmmhsuvong đtnfddhpdi nàezqxy, hắlubfn chỉactzezqx qua tay thoáujzong mộdowwt pháujzot, cũmwtwng khôlbrung phảdhpdi côlbrung ởiejh trêqohwn ngưlmmhsuvoi hắlubfn.

Nhưlmmhng chỉactzezqx dẫkywhn đtnfddhpdo thoáujzong mộdowwt pháujzot nhưlmmh vậopwoy, uy năbtalng mang đtnfdếtpnrn tổvpbqn thưlmmhơroodng kia, cũmwtwng làezqxm cho toàezqxn thâjfkhn Giang Trầfbvon cựuuaec kỳsowh khôlbrung dễclba chịqagqu, kinh mạdhpdch toàezqxn thâjfkhn cơrood hồtpnr muốlkiyn nổvpbq, tạdhpdm thờsuvoi khôlbrung cáujzoch nàezqxo tụnjwd tậopwop lựuuaec lưlmmhguuung, tiếtpnrp tụnjwdc côlbrung kíexjcch đtnfdao thứeapj hai.

mwtwng may, mộdowwt đtnfdao kinh thếtpnr kia, kịqagqp thờsuvoi đtnfdem lựuuaec lưlmmhguuung bạdhpdo tạdhpdc nàezqxy chérwbwm ra.

ezqx mộdowwt kíexjcch hộdowwi tụnjwd mấpusdy trăbtalm Châjfkhn khíexjc đtnfddhpdi sưlmmh, dùykiclmmhsuvong đtnfddhpdi nhưlmmhlmmh Giớtmrvi, coi nhưlmmh hắlubfn dùykicng toàezqxn lựuuaec, chỉactz sợguuumwtwng khôlbrung thểbzwu đtnfdlkiyi kháujzong.


Huốlkiyng chi, hắlubfn chỉactzykicng bảdhpdy táujzom phầfbvon lựuuaec lưlmmhguuung.

Trưlmmhtmrvc kia Giang Trầfbvon bàezqxy ra yếtpnru thếtpnr, chíexjcnh làezqxstedqohw liệqvzxt đtnfdlkiyi thủujzo, cho Dưlmmh Giớtmrvi mộdowwt loạdhpdi ảdhpdo giáujzoc, đtnfdbzwu cho Dưlmmh Giớtmrvi khôlbrung cókltr bấpusdt kỳsowh đtnfddzso phòtbpbng, đtnfdbzwu đtnfdlkiyi phưlmmhơroodng cho rằkltrng thậopwot sựuuaekltr thểbzwu nghiềdzson áujzop hắlubfn nhưlmmh con sâjfkhu cái kiêqohẃn.

Hếtpnrt thảdhpdy đtnfddowwng táujzoc giảdhpd, vìsted chíexjcnh làezqx mộdowwt đtnfdao tuyệqvzxt xửhixn phùykicng sinh cuốlkiyi cùykicng nàezqxy!

Chứeapjng kiếtpnrn Dưlmmh Giớtmrvi chỉactzezqx phun mộdowwt ngụnjwdm máujzou tưlmmhơroodi, Giang Trầfbvon cảdhpdm thấpusdy đtnfdáujzong tiếtpnrc, lạdhpdi khôlbrung thểbzwu khôlbrung bộdowwi phụnjwdc, tôlbrung môlbrun đtnfdqvzx tửhixn khôlbrung hổvpbqezqxlbrung môlbrun đtnfdqvzx tửhixn.

Mộdowwt đtnfdao kia, chẳhmjzng kháujzoc gìsted ngưlmmhng tụnjwd lựuuaec lưlmmhguuung củujzoa mấpusdy trăbtalm con Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu, vâjfkḥy mà gầfbvon kềdzso chỉactz mang đtnfdếtpnrn mộdowwt chúdttjt thưlmmhơroodng tíexjcch cho đtnfdlkiyi phưlmmhơroodng.

Khôlbrung thểbzwu khôlbrung nókltri, trìstednh đtnfddoww tổvpbqn thưlmmhơroodng nàezqxy, so vớtmrvi Giang Trầfbvon dựuuae đtnfdujzon thấpusdp hơroodn rấpusdt nhiềdzsou.

Chỉactzezqx, Giang Trầfbvon giờsuvo phúdttjt nàezqxy, cũmwtwng bấpusdt chấpusdp nhiềdzsou nhưlmmh vậopwoy rôlbrùi.

Tuy kinh mạdhpdch toàezqxn thâjfkhn đtnfddzsou đtnfdang run rẩopwoy, phảdhpdng phấpusdt tùykicy thờsuvoi sẽdhpd vỡfbvo vụnjwdn, nhưlmmhng Giang Trầfbvon vẫkywhn huýrqfjt sáujzoo, vàezqxi con Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu mang theo rấpusdt nhiềdzsou Ngâjfkhn Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu hưlmmhtmrvng Nhịqagq Đlmmhdoww Quan bay đtnfdi.

tbpbn lạdhpdi mấpusdy trăbtalm con Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu, thìsted bảdhpdo trìstedlmmh thếtpnr trưlmmhtmrvc kia, ởiejh trêqohwn khôlbrung trung xoay quanh. Mặdzsoc dùykic đtnfdlkiyi mặdzsot cưlmmhsuvong đtnfdqagqch, trưlmmhtmrvc khi khôlbrung cókltr đtnfdưlmmhguuuc Giang Trầfbvon hạdhpd lệqvzxnh, thìsted khôlbrung cókltr mộdowwt con nàezqxo cókltr ýrqfj đtnfdqagqnh đtnfdàezqxo tẩopwou.

Con Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu chởiejh Giang Trầfbvon thìsted quay đtnfdfbvou, rơroodi vàezqxo phíexjca sau mấpusdy trăbtalm con Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu.

ezqx Giang Phong cùykicng Câjfkhu Ngọqvzxc côlbrung chúdttja, thìsted sớtmrvm bịqagqezqxi con Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu đtnfdưlmmha trởiejh vềdzso Nhịqagq Đlmmhdoww Quan.

Cho nêqohwn Ngâjfkhn Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu, Thanh Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu, đtnfddzsou phảdhpdng phấpusdt nhậopwon đtnfdưlmmhguuuc hiệqvzxu lệqvzxnh, nhao nhao bay trởiejh vềdzso, rơroodi xuốlkiyng bốlkiyn phíexjca Nhịqagq Đlmmhdoww Quan, đtnfdem quan khẩopwou thủujzo hộdoww chậopwot nhưlmmhqohwm cốlkiyi.

Trêqohwn Nhịqagq Đlmmhdoww Quan, tấpusdt cảdhpd ngưlmmhsuvoi bêqohwn Giang Trầfbvon, cũmwtwng đtnfdãdrtn đtnfdeapjng ởiejh trêqohwn quan ảdhpdi.


Giang Phong, Câjfkhu Ngọqvzxc côlbrung chúdttja, còtbpbn cókltr Giang gia thủ hạ, kểbzwu cảdhpdujzom thâjfkhn vệqvzx củujzoa Giang Trầfbvon.

- Quáujzoch Tửhixn, ngưlmmhơroodi đtnfddvcsng cảdhpdn ta, Kiềdzsou Sơroodn ta khôlbrung làezqxm rùykica đtnfden rúdttjt đtnfdfbvou! Tiểbzwuu Hầfbvou gia bịqagq ngưlmmhsuvoi vâjfkhy côlbrung, chúdttjng ta vớtmrvi tưlmmhujzoch thâjfkhn vệqvzx, ởiejh chỗjxqkezqxy nhìstedn xem, tíexjcnh toáujzon chuyệqvzxn gìsted?

- Đlmmhúdttjng vậopwoy a, cáujzoc ngưlmmhơroodi khôlbrung đtnfdi, thìsted đtnfdbzwu cho hai huynh đtnfdqvzx chúdttjng ta đtnfdi!

Kiềdzsou Xuyêqohwn cũmwtwng hổvpbq gầfbvom nókltri.

Quáujzoch Tiếtpnrn thìsted mặdzsot lạdhpdnh, gắlubft gao ngăbtaln hai huynh đtnfdqvzx bọqvzxn chúdttjng lạdhpdi.

- Hiệqvzxn tạdhpdi cáujzoc ngưlmmhơroodi đtnfdi, ngoạdhpdi trừdvcs thêqohwm phiềdzson, còtbpbn cókltr thểbzwuezqxm gìsted?

Quáujzoch Tiếtpnrn khiểbzwun tráujzoch.

- Coi nhưlmmhezqx thêqohwm phiềdzson, đtnfdókltrmwtwng làezqx mộdowwt mảdhpdnh trung tâjfkhm củujzoa thuộdowwc hạdhpd chúdttjng ta. Cho dùykic chếtpnrt, cókltr thểbzwu tranh thủujzo cho Tiểbzwuu Hầfbvou gia mộdowwt chúdttjt thờsuvoi gian, vậopwoy thìsted chếtpnrt cókltr ýrqfj nghĩfnzwa!

- Đlmmhúng, quâjfkhn tửhixnujzoo thùykic, mưlmmhsuvoi năbtalm khôlbrung muộdowwn! Chỉactz cầfbvon Tiểbzwuu Hầfbvou gia có thêqohw̉ đtnfdi, tưlmmhơroodng lai tổvpbqng sẽdhpdujzoo thùykic cho huynh đtnfdqvzx chúdttjng ta!

Kiềdzsou Sơroodn cùykicng Kiềdzsou Xuyêqohwn khôlbrung ngừdvcsng kêqohwu la, muốlkiyn gọqvzxi Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu chởiejh bọqvzxn hắlubfn xuốlkiyng chiếtpnrn đtnfdpusdu.

Quáujzoch Tiếtpnrn ngăbtaln đtnfdókltrn nhưlmmh thếtpnrezqxo cũmwtwng ngăbtaln khôlbrung đtnfdưlmmhguuuc.

- Cáujzoc ngưlmmhơroodi đtnfddzsou im ngay! Nghe Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng, hắlubfn làezqx đtnfddowwi trưlmmhiejhng, cũmwtwng làezqx biểbzwuu đtnfdqvzx củujzoa Tiểbzwuu Hầfbvou gia.

Ádzsonh mắlubft mọqvzxi ngưlmmhsuvoi, đtnfddzsou nhìstedn vềdzso phíexjca Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng.


Ádzsonh mắlubft Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng, mộdowwt mựuuaec đtnfddzsou khôlbrung rờsuvoi chiếtpnrn tuyếtpnrn, áujzonh mắlubft bìstednh tĩfnzwnh màezqx tỉactznh táujzoo, cũmwtwng khôlbrung cókltr bởiejhi vìsted thếtpnr cụnjwdc khôlbrung xong màezqx rốlkiyi loạdhpdn.

- Tiếtpnrt đtnfddowwi trưlmmhiejhng, ngưlmmhơroodi ngưlmmhguuuc lạdhpdi làezqx cho câjfkhu nókltri a!

Kiềdzsou Sơroodn nôlbrun nókltrng nókltri.

- Kiềdzsou Sơroodn, tu vi củujzoa mấpusdy ngưlmmhsuvoi chúdttjng ta, cókltr ngưlmmhsuvoi đtnfddhpdt tớtmrvi Châjfkhn khíexjc đtnfddhpdi sưlmmh sao?

Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng nhàezqxn nhạdhpdt hỏkpqii.

- Khôlbrung cókltr!

Kiềdzsou Sơroodn tứeapjc giậopwon.

- Khôlbrung cókltr Châjfkhn khíexjc đtnfddhpdi sưlmmh, thìstedezqxm rùykica đtnfden rúdttjt đtnfdfbvou sao?

- Vậopwoy mấpusdy ngưlmmhsuvoi chúdttjng ta, lĩfnzwnh ngộdoww《 Báujzot Hoang Nhiếtpnrp Linh Trậopwon 》đtnfdếtpnrn mưlmmhsuvoi thàezqxnh sao?

Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng lạdhpdi hỏkpqii.

- Nókltri nhảdhpdm, bâjfkhy giờsuvo chúdttjng ta lĩfnzwnh ngộdoww trậopwon pháujzop mớtmrvi sáujzou bảdhpdy thàezqxnh, sao ngưlmmhơroodi luôlbrun hỏkpqii nhữtnfdng câjfkhu nhảdhpdm nàezqxy?

Kiềdzsou Sơroodn khôlbrung kiêqohwn nhẫkywhn.

- Đlmmhãdrtn khôlbrung phảdhpdi Châjfkhn khíexjc đtnfddhpdi sưlmmh, trậopwon pháujzop lạdhpdi khôlbrung cókltrfnzwnh ngộdoww đtnfdếtpnrn mưlmmhsuvoi thàezqxnh, bâjfkhy giờsuvo chúdttjng ta đtnfdi, cókltr thểbzwu phâjfkhn ưlmmhu cho Tiểbzwuu Hầfbvou gia sao?


Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng cau màezqxy hỏkpqii lạdhpdi.

- Dùykicng Tiểbzwuu Hầfbvou gia nhâjfkhn nghĩfnzwa, thờsuvoi khắlubfc mấpusdu chốlkiyt, hắlubfn thậopwom chíexjc khôlbrung buôlbrung tha cho chúdttjng ta. Nếtpnru nhưlmmh bởiejhi vìsted chúdttjng ta ngu ngốlkiyc tiếtpnrn lêqohwn, làezqxm trễclbadrtni kếtpnr hoạdhpdch củujzoa Tiểbzwuu Hầfbvou gia, chúdttjng ta khôlbrung phảdhpdi côlbrung thầfbvon, màezqxezqx tộdowwi nhâjfkhn.

- Kếtpnr hoạdhpdch?

Kiềdzsou Sơroodn nhíexjcu màezqxy.

- Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng, ngưlmmhơroodi nókltri Tiểbzwuu Hầfbvou gia cókltr kếtpnr hoạdhpdch gìsted? Sao ngưlmmhơroodi thấpusdy đtnfdưlmmhguuuc?

Ádzsonh mắlubft Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng thâjfkhm thúdttjy, nhìstedn qua đtnfddhpdi quâjfkhn Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu xoay quanh ởiejh phíexjca trưlmmhtmrvc.

- Cáujzoc ngưlmmhơroodi nhìstedn nhữtnfdng Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu kia, chúng phâjfkhn bốlkiy, trậopwon thếtpnr, cókltr phảdhpdi cảdhpdm thấpusdy nhìstedn rấpusdt quen mắlubft hay khôlbrung.

Ôvpbqn Tửhixn Kỳsowh mộdowwt mựuuaec im lặdzsong, nhưlmmhng làezqx loạdhpdi nữtnfd tửhixndttj ngoạdhpdi tuệqvzx trung, nghe lờsuvoi nàezqxy củujzoa Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng, giữtnfda lôlbrung màezqxy mởiejh ra, phảdhpdng phấpusdt suy nghĩfnzw trong nộdowwi tâjfkhm đtnfdãdrtn nhậopwon đtnfdưlmmhguuuc nghiệqvzxm chứeapjng:

- Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng, ngưlmmhơroodi cũmwtwng thấpusdy nhìstedn quen mắlubft sao?

- A? Tửhixn Kỳsowhlbrulmmhơroodng cũmwtwng hiểbzwuu đtnfdưlmmhguuuc?

Tiếtpnrt Đlmmhtpnrng thoáujzong cókltr chúdttjt ngoàezqxi ýrqfj muốlkiyn.

Ôvpbqn Tửhixn Kỳsowh gậopwot gậopwot đtnfdfbvou:

- Ta cảdhpdm giáujzoc, đtnfdâjfkhy làezqx 《 Báujzot Hoang Nhiếtpnrp Linh Trậopwon 》 bốlkiy cụnjwdc. Chúdttjng ta làezqxujzom ngưlmmhsuvoi bàezqxy trậopwon, màezqx nhữtnfdng Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu kia, chúdttjng phâjfkhn thàezqxnh táujzom bộdoww phậopwon. Mỗjxqki mộdowwt bộdoww phậopwon, đtnfddzsou cókltr ba bốlkiyn mưlmmhơroodi con Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu. Nếtpnru nhưlmmh ta khôlbrung đtnfdujzon sai, vừdvcsa rồtpnri Tiểbzwuu Hầfbvou gia đtnfdãdrtn thôlbrung qua thủujzo pháujzop gìsted đtnfdókltr, đtnfdem huyềdzson ảdhpdo củujzoa trậopwon pháujzop truyềdzson cho nhữtnfdng Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu nàezqxy.

Tuy Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu làezqx cầfbvom thúdttj, nhưlmmhng cókltr thểbzwu tiếtpnrn hókltra đtnfdếtpnrn Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu, tríexjc tuệqvzx củujzoa nókltrezqx tuyệqvzxt đtnfdlkiyi khôlbrung thua nhâjfkhn loạdhpdi.

Tuy nókltri ởiejh trêqohwn lĩfnzwnh ngộdoww trậopwon pháujzop, Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu chưlmmha hẳhmjzn cókltr ngộdowwexjcnh mạdhpdnh nhưlmmh nhâjfkhn loạdhpdi. Nhưlmmhng màezqx Giang Trầfbvon tinh thôlbrung thúdttj ngữtnfd, cókltr thểbzwu thôlbrung qua thúdttj ngữtnfd đtnfdếtpnrn câjfkhu thôlbrung Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu.

ezqx Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu lạdhpdi làezqx tồtpnrn tạdhpdi cưlmmhsuvong đtnfddhpdi nhấpusdt trong Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu, ngộdowwexjcnh cùykicng tríexjc tuệqvzx củujzoa chúdttjng, tấpusdt nhiêqohwn cũmwtwng làezqx mạdhpdnh nhấpusdt.

Nếtpnru nhưlmmhezqx mấpusdy trăbtalm con Kim Dựuuaec Kiếtpnrm Đlmmhiểbzwuu bốlkiy tríexjc 《 Báujzot Hoang Nhiếtpnrp Linh Trậopwon 》, coi nhưlmmhezqx pháujzot huy mộdowwt hai thàezqxnh huyềdzson ảdhpdo củujzoa trậopwon pháujzop, cũmwtwng đtnfdujzo đtnfdbzwu đtnfdlkiyi kháujzong nhữtnfdng Linh Đlmmhdhpdo cưlmmhsuvong giảdhpdezqxy!

Phảdhpdi biếtpnrt rằkltrng, đtnfdâjfkhy chíexjcnh làezqxlmmhơroodng đtnfdưlmmhơroodng vớtmrvi mấpusdy trăbtalm Châjfkhn khíexjc đtnfddhpdi sưlmmhezqxy trậopwon a!

- Báujzot... Báujzot Hoang Nhiếtpnrp Linh Trậopwon?

Kiềdzsou Sơroodn cảdhpdm giáujzoc đtnfdfbvou mìstednh cókltr chút lớtmrvn, trừdvcsng to mắlubft, cẩopwon thậopwon nhìstedn mộdowwt phen, gãdrtni gãdrtni đtnfdfbvou.

- Giốlkiyng nhưlmmhezqx vậopwoy a.

- Hiệqvzxn tạdhpdi, ngưlmmhơroodi còtbpbn muốlkiyn lêqohwn thêqohwm phiềdzson sao?

Quáujzoch Tiếtpnrn cưlmmhsuvoi ha hảdhpd hỏkpqii.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.