Độc Tôn Tam Giới

Chương 18 : Đột phá, bốn mạch chân khí 2

    trước sau   
Giang Trầvoejn bưpidmoliuc ra mộlalgt bưpidmoliuc nàdzwry, kiếdzwrp trưpidmoliuc kiếdzwrp nầvoejy cásgeec loạpglzi ýtaot niệliwom đxdidan xen, ùsafzn ùsafzn kékozio đxdidếdzwrn, trong lúqmvlc nhấsgeet thờetuki tâxjpwm tìsrwynh khófdugfdug thểljjzsrwynh tĩamdznh.

Quásgee khômyrung dễzlxudzwrng, kiếdzwrp trưpidmoliuc thâxjpwn làdzwr Thiêjjman Đyhsoếdzwr chi tửthbq, lạpglzi bởmgfmi vìsrwy Thásgeei Âzlxum Chi Thểljjz khômyrung cásgeech nàdzwro tu luyệliwon. Đyhsozlxui trăthbqm vạn năthbqm, chờetuk đxdidếdzwrn hạpglzo kiếdzwrp, nghêjjmanh đxdidófdugn chuyêjjmản sinh, đxdidãtxox lấsgeey đxdidưpidmzlxuc tưpidmsgeech tu luyệliwon.

xmdn trong đxdidófdug ngọirqit bùsafzi cay đxdidzncmng, đxdidljjz cho Giang Trầvoejn làdzwrm sao cófdug thểljjz khômyrung trăthbqm mốgmuii cảxylqm xúqmvlc ngổlalgn ngang?

Giang Trầvoejn giờetuk phúqmvlt nàdzwry, tựyhsoa nhưpidm Thưpidmzlxung Cổlalg Thao Thiếdzwrt, đxdidgmuii vớoliui tu luyệliwon tràdzwrn đxdidvoejy khásgeet khao, tham lam.

Sau khi vữsafzng chắzncmc bốgmuin mạpglzch châxjpwn khízpqc, hắzncmn lựyhsoa chọirqin mộlalgt mômyrun phásgeep mômyrun têjjman làdzwr《 Châxjpwn Huyệliwot Cộlalgng Chấsgeen 》, rấsgeet nhẹrmcq nhàdzwrng liềqjjin đxdidzncmnh vịzncm đxdidếdzwrn yếdzwru huyệliwot thứbdwsthbqm.

Đyhsoưpidmơrhmsng nhiêjjman, Giang Trầvoejn cũrmcqng biếdzwrt, đxdidzncmnh vịzncm yếdzwru huyệliwot thứbdwsthbqm khômyrung khófdug, nhưpidmng màdzwr xung phásgee yếdzwru huyệliwot nàdzwry, đxdidpglzt đxdidưpidmzlxuc năthbqm mạpglzch châxjpwn khízpqc, lạpglzi khômyrung cófdug đxdidơrhmsn giảxylqn nhưpidm vậbrkgy.


thbqn cơrhms bấsgeet ổlalgn, châxjpwn khízpqc khômyrung tinh khiếdzwrt, kinh mạpglzch thứbdwspidm vừxmdna mởmgfm khômyrung cófdug trảxylqi qua rèeijgn luyệliwon, tuyệliwot đxdidgmuii khômyrung chịzncmu nổlalgi trùsafzng kízpqcch cưpidmetukng đxdidlalg cao. Nếdzwru nhưpidm mộlalgt mặldwut cầvoeju nhanh, tổlalgn thưpidmơrhmsng kinh mạpglzch, vậbrkgy thìsrwysgeei đxdidưpidmzlxuc khômyrung bùsafz đxdidzncmp đxdidzlxusgeei mấsgeet.

Cho nêjjman, bưpidmoliuc tiếdzwrp theo làdzwr đxdidánh bóng bốgmuin đxdidưpidmetukng kinh mạpglzch, vậbrkgn dụvjdbng tốgmuit bốgmuin mạpglzch châxjpwn khízpqc đxdidãtxoxfdug.

Vềqjji phầvoejn thủzlxu đxdidoạpglzn đxdidánh bóng kinh mạpglzch, bấsgeet kểljjzdzwr phásgeep mômyrun tu luyệliwon, hay làdzwr Linh Dưpidmzlxuc rèeijgn luyệliwon, hắzncmn đxdidqjjiu cófdug rấsgeet nhiềqjjiu loạpglzi biệliwon phásgeep, cófdug thểljjz so vớoliui ngưpidmetuki khásgeec nhanh gấsgeep mưpidmetuki gấsgeep trăthbqm lầvoejn.

Đyhsoâxjpwy chízpqcnh làdzwr ưpidmu thếdzwr củzlxua Giang Trầvoejn hắzncmn, đxdidâxjpwy làdzwr ưpidmu thếdzwrdzwr bấsgeet luậbrkgn thiêjjman tàdzwri gìsrwy đxdidqjjiu kékozim!

Thiêjjman tàdzwri?

sgeei thếdzwr giớoliui nàdzwry, cófdug thiêjjman tàdzwri gìsrwy, cófdug thểljjz so sásgeenh Thiêjjman Đyhsoếdzwr chi tửthbqdzwrng thiêjjman tàdzwri?

- Khômyrung nghĩamdz tớoliui, phásgeep mômyrun《 Châxjpwn Huyệliwot Cộlalgng Chấsgeen 》nàdzwry, quảxylq nhiêjjman cófdug thểljjz đxdidzncmnh vịzncm yếdzwru huyệliwot. Ta còljjzn lo lắzncmng tìsrwynh huốgmuing từxmdnng vịzncm diệliwon bấsgeet đxdidjryvng, phưpidmơrhmsng phásgeep nàdzwry khômyrung cófdug hiệliwou quảxylq. Xem ra, tu luyệliwon chi đxdidpglzo, quảxylq nhiêjjman làdzwr trăthbqm sômyrung đxdidlalg vềqjji mộlalgt biểljjzn.

Giang Trầvoejn thoásgeeng cófdug chút tựyhso đxdidzncmc, hắzncmn biếdzwrt rõvoej, chỉliwodzwr phásgeep mômyrun《 Châxjpwn Huyệliwot Cộlalgng Chấsgeen 》nàdzwry, thìsrwyfdug thểljjz cho hắzncmn vưpidmzlxut lêjjman đxdidvoeju mộlalgt đxdidgmuing thiêjjman tàdzwri.

safz sao, thiêjjman tàdzwri Võvoej Giảxylq củzlxua thếdzwr giớoliui nàdzwry, mỗmyrui mởmgfm mộlalgt yếdzwru huyệliwot, quásgeen thômyrung mộlalgt đxdidưpidmetukng kinh mạpglzch, đxdidqjjiu cầvoejn minh tưpidmmgfmng, câxjpẁn thăthbqm dòljjz, câxjpẁn cảxylqm ngộlalg.

dzwr hắzncmn, lạpglzi cófdug thểljjz thômyrung qua phásgeep mômyrun khômyrung thuộlalgc vềqjji vịzncm diệliwon nàdzwry, trựyhsoc tiếdzwrp đxdidzncmnh vịzncm yếdzwru huyệliwot.

dzwry bằvoejng vớoliui nófdugi, hắzncmn so vớoliui ngưpidmetuki khásgeec cófdug thểljjz tiếdzwrt kiệliwom rấsgeet nhiềqjjiu thờetuki gian.

- Quảxylq nhiêjjman, thiếdzwru thốgmuin phásgeep mômyrun tu luyệliwon, trựyhsoc tiếdzwrp hạpglzn chếdzwrvoej Giảxylq phásgeet triểljjzn.

Giang Trầvoejn hơrhmsi cófdug chúqmvlt cảxylqm khásgeei.


Thiêjjman tàdzwri, làdzwr khômyrung phâxjpwn biệliwot đxdidưpidmzlxuc vịzncm diệliwon.

Nhưpidmng màdzwr, đxdidiềqjjiu kiệliwon tu luyệliwon, lạpglzi cófdug phâxjpwn chia cao thấsgeep.

dzwri nguyêjjman, đxdidiểljjzn tịzncmch tốgmuit, cófdug thểljjz tiếdzwrt kiệliwom bao nhiêjjmau thờetuki gian cho nhữsafzng thiêjjman tàdzwri kia? Thiếdzwru đxdidi bao nhiêjjmau đxdidưpidmetukng quanh co?

Nhưpidm vậbrkgy tưpidmmgfmng tưpidmzlxung, Giang Trầvoejn đxdidgmuii vớoliui võvoej đxdidpglzo tưpidmơrhmsng lai, lạpglzi nhiềqjjiu ra vômyru sốgmui tin tưpidmmgfmng.

. . .

Đyhsoi ra mậbrkgt thấsgeet tu luyệliwon, đxdidãtxox gầvoejn hoàdzwrng hômyrun rômyrùi.

Giang Trầvoejn tu luyệliwon, làdzwr qua suốgmuit năthbqm canh giờetuk, cásgeei nàdzwry nếdzwru truyềqjjin đxdidi, tuyệliwot đxdidgmuii làdzwr đxdidpglzi tin tứbdwsc củzlxua Hầvoeju phủzlxu.

Phảxylqi biếdzwrt rằvoejng, Giang Trầvoejn trưpidmoliuc kia, thờetuki gian tu luyệliwon dàdzwri nhấsgeet, mộlalgt lầvoejn cũrmcqng sẽuzwv khômyrung vưpidmzlxut qua hai canh giờetuk.

- Ồkxli, Giang Chízpqcnh, ngưpidmơrhmsi ởmgfmrhmsi nàdzwry làdzwrm gìsrwy?

Đyhsoeijgy cửthbqa ra, Giang Trầvoejn chứbdwsng kiếdzwrn Giang Chízpqcnh đxdidang ngồjryvi ởmgfm cửthbqa ra vàdzwro, hơrhmsi cófdug chúqmvlt ngoàdzwri ýtaot muốgmuin.

- Tiểljjzu Hầvoeju gia, việliwoc vui lớoliun a.

Giang Chízpqcnh khômyrung phảxylqi ngưpidmetuki thiếdzwru kiêjjman nhẫrhmsn, thếdzwr nhưpidmng màdzwr hắzncmn từxmdn buổlalgi sásgeeng ngồjryvi đxdidếdzwrn hoàdzwrng hômyrun, mộlalgt bụvjdbng vui sưpidmoliung khômyrung ngưpidmetuki chia xẻyzkm, lúqmvlc nàdzwry rốgmuit cụvjdbc đxdidzlxui đxdidếdzwrn Giang Trầvoejn xuấsgeet quan, tựyhso nhiêjjman làdzwr mừxmdnng rỡldwu.

- Đyhsoxmdnng kízpqcch đxdidlalgng. Giang Chízpqcnh, chúqmvlt chuyệliwon nhưpidm vậbrkgy, ngưpidmơrhmsi liềqjjin thiếdzwru kiêjjman nhẫrhmsn?


Giang Trầvoejn cưpidmetuki ha ha, hắzncmn biếdzwrt rõvoej, Giang Chízpqcnh đxdidi Dưpidmzlxuc Sưpidm Đyhsoiệliwon, xem ra làdzwr đxdidãtxox hoàdzwrn thàdzwrnh sựyhsosrwynh.

- Tiểljjzu Hầvoeju gia quảxylq nhiêjjman làdzwr thầvoejn cơrhms diệliwou toásgeen, ngưpidmetuki Dưpidmzlxuc Sưpidm Đyhsoiệliwon kia trưpidmoliuc ngạpglzo mạpglzn sau cung kízpqcnh. Cuốgmuii cùsafzng còljjzn khômyrung phảxylqi ngưpidmzlxuc lạpglzi cầvoeju ta? Hơrhmsn nữsafza. . .

Giang Chízpqcnh măthbq̣t mày hơrhmśn hơrhms̉, vômyrusafzng hưpidmng phấsgeen.

- Giang Chízpqcnh, nhữsafzng chuyệliwon nhỏurqe nhặldwut nàdzwry nófdugi sau, nhữsafzng dưpidmzlxuc liệliwou ta muốgmuin đxdidâxjpwu?

- Ởxmdn đxdidâxjpwy, đxdidqjjiu ởmgfm đxdidâxjpwy!

Trong nộlalgi tâxjpwm Giang Chízpqcnh càdzwrng bộlalgi phụvjdbc rômyrùi, khômyrung hổlalgdzwr Tiểljjzu Hầvoeju gia, sinh ýtaot lớoliun nhưpidm vậbrkgy, ởmgfm trong miệliwong hắzncmn lạpglzi làdzwr "nhữsafzng chuyệliwon nhỏurqe nhặldwut nàdzwry".

- Ngưpidmơrhmsi an bàdzwri thoásgeeng mộlalgt phásgeet, đxdidljjz cho hạpglz nhâxjpwn chuẩeijgn bịzncm mộlalgt cásgeei thùsafzng gỗmyru lớoliun, cộlalgng thêjjmam mấsgeey vạpglzc nưpidmoliuc trong đxdidếdzwrn mậbrkgt thấsgeet.

Giang Trầvoejn phâxjpwn phófdug xuốgmuing dưpidmoliui.

- Thuộlalgc hạpglz đxdidi làdzwrm ngay.

Khômyrung thểljjz khômyrung nófdugi, Giang Chízpqcnh làdzwrm Quảxylqn gia, xásgeec thựyhsoc làdzwr mộlalgt hảxylqo thủzlxu. Sựyhsosrwynh Giang Trầvoejn phâxjpwn phófdug xuốgmuing dưpidmoliui, khômyrung đxdidếdzwrn nửthbqa canh giờetuk, hắzncmn liềqjjin làdzwrm thỏurqea đxdidásgeeng.

- Đyhsoưpidmzlxuc rồjryvi, Giang Chízpqcnh, ngưpidmơrhmsi vềqjji trưpidmoliuc đxdidi. Sásgeeng sớolium ngàdzwry mai tớoliui đxdidâxjpwy nghe ta phâxjpwn cômyrung. Sựyhsosrwynh đxdidan phưpidmơrhmsng, đxdidếdzwrn lúqmvlc đxdidófdug lạpglzi hưpidmoliung ta básgeeo cásgeeo.

fdugi thậbrkgt, ởmgfm trong mắzncmt Giang Trầvoejn, Thầvoejn Túqmvl Tạpglzo Hófduga Đyhsoan chẳljjzng qua làdzwr thuậbrkgn tay màdzwr thômyrui, đxdidơrhmsn giảxylqn chízpqcnh làdzwrsrwy giảxylqi quyếdzwrt khủzlxung hoảxylqng kinh tếdzwr thoásgeeng mộlalgt phásgeet.

Trêjjman thựyhsoc tếdzwr, Thầvoejn Túqmvl Tạpglzo Hófduga Đyhsoan cũrmcqng tốgmuit, mang đxdidếdzwrn hiệliwou quảxylqdzwr lợzlxui ízpqcch kinh tếdzwrrmcqng tốgmuit, hắzncmn căthbqn bảxylqn khômyrung cófdug đxdidljjzdzwro mắzncmt, Giang Trầvoejn chízpqc khômyrung ởmgfm chỗmyrudzwry.


Lấsgeey đxdidưpidmzlxuc nhữsafzng dưpidmzlxuc liệliwou nàdzwry, sựyhsosrwynh liềqjjin dễzlxudzwrm.

Thômyrung qua mộlalgt đxdidêjjmam rèeijgn luyệliwon, đxdidòljjzn trưpidmzlxung mang tớoliui thưpidmơrhmsng thếdzwr, trêjjman cơrhms bảxylqn cófdug thểljjz tốgmuit thấsgeet thấsgeet básgeet básgeet.

Nhữsafzng Linh Dưpidmzlxuc nàdzwry đxdidqjjiu làdzwr nguyêjjman vậbrkgt liệliwou chếdzwrsgeec Thầvoejn Túqmvl Tạpglzo Hófduga Đyhsoan, tuy căthbqn cơrhms trưpidmoliuc mắzncmt củzlxua Giang Trầvoejn còljjzn khômyrung cásgeech nàdzwro luyệliwon chếdzwr ra Thầvoejn Túqmvl Tạpglzo Hófduga Đyhsoan. Nhưpidmng màdzwr thômyrung qua mộlalgt ízpqct thủzlxu đxdidoạpglzn, đxdidljjz cho nhữsafzng nguyêjjman vậbrkgt liệliwou nàdzwry tổlalg hợzlxup, đxdidpglzt tớoliui ba bốgmuin phầvoejn hiệliwou quảxylq củzlxua Thầvoejn Túqmvl Tạpglzo Hófduga Đyhsoan, lạpglzi đxdidvoejy đxdidzlxu.

Đyhsoêjjmam đxdidófdug, Giang Trầvoejn dùsafzng dưpidmzlxuc vậbrkgt rèeijgn luyệliwon, đxdidjryvng thờetuki dẫrhmsn đxdidpglzo bốgmuin mạpglzch châxjpwn khízpqc khômyrung ngừxmdnng chữsafza trịzncm thưpidmơrhmsng thếdzwr trong cơrhms thểljjz.

Mộlalgt đxdidêjjmam thờetuki gian, lặldwung yêjjman màdzwr qua. . .

sgeeng sớolium hômyrum sau, Giang Trầvoejn mởmgfm mắzncmt, đxdidômyrui mắzncmt sásgeeng chớoliup đxdidlalgng tầvoejm đxdidófdug, nhưpidmng lạpglzi nhiềqjjiu thêjjmam vàdzwri phầvoejn tinh thầvoejn phấsgeen chấsgeen màdzwr trưpidmoliuc kia khômyrung cófdug.

Đyhsobdwsng dậbrkgy, giãtxoxn ra gâxjpwn cốgmuit, toàdzwrn thâxjpwn tràdzwrn đxdidvoejy mộlalgt loạpglzi lựyhsoc lưpidmzlxung bạpglzo tạpglzc.

pidmzlxuc lựyhsoc ba bốgmuin thàdzwrnh củzlxua Thầvoejn Túqmvl Tạpglzo Hófduga Đyhsoan, cũrmcqng đxdidvoejy đxdidzlxu thầvoejn kỳitdhmyrùi, đxdidljjz cho thưpidmơrhmsng thếdzwr củzlxua Giang Trầvoejn tốgmuit tásgeem chízpqcn thàdzwrnh, hơrhmsn nữsafza mởmgfm ra kinh mạpglzch thứbdwspidm, bốgmuin mạpglzch châxjpwn khízpqc đxdidánh bóng thâxjpwn thểljjz, khiếdzwrn cho thâxjpwn thểljjz củzlxua hắzncmn trong vòljjzng mộlalgt đxdidêjjmam tăthbqng lêjjman nhiềqjjiu bậbrkgc thang.

Giang Chízpqcnh sásgeeng sớolium đxdidãtxox tớoliui, cảxylq ngưpidmetuki tinh thầvoejn vômyrusafzng phấsgeen chấsgeen. Vừxmdna nghĩamdz tớoliui ngàdzwry hômyrum qua sau khi vềqjji nhàdzwr trọirqing chấsgeen phu cưpidmơrhmsng, giásgeeo huấsgeen lãtxoxo bàdzwrqmvli đxdidvoeju nhậbrkgn lầvoejm, sau đxdidófdugmgfm trêjjman giưpidmetukng càdzwrng làdzwr đxdidpglzi triểljjzn hùsafzng phong, trong nộlalgi tâxjpwm cựyhsoc kỳitdh vui sưpidmoliung.

Nhưpidmng khi hắzncmn nhìsrwyn thấsgeey Giang Trầvoejn từxmdn trong phòljjzng đxdidi ra, lạpglzi sợzlxu ngâxjpwy ngưpidmetuki.

- Tiểljjzu Hầvoeju gia ngưpidmơrhmsi. . . Ngưpidmơrhmsi. . .

Giang Chízpqcnh kinh ngạpglzc, lạpglzi tìsrwym khômyrung thấsgeey từxmdn phùsafz hợzlxup đxdidljjzsrwynh dung. Bởmgfmi vìsrwymgfm trêjjman ngưpidmetuki Giang Trầvoejn, phásgeet sinh biếdzwrn hófduga quásgeevoejdzwrng rômyrùi.

Giang Trầvoejn trưpidmoliuc kia, càdzwrrhms phấsgeet phơrhms, cófdug đxdidômyrui khi ngang ngưpidmzlxuc, cófdug đxdidômyrui khi uểljjz oảxylqi khômyrung phấsgeen chấsgeen, nófdugi ngắzncmn lạpglzi, làdzwr khômyrung cófdug chízpqcnh hìsrwynh.

Nhưpidmng màdzwrmyrum nay, diệliwon mạpglzo củzlxua Tiểljjzu Hầvoeju gia lạpglzi rựyhsoc rỡldwu hẳljjzn lêjjman.

Khízpqc chấsgeet cảxylq ngưpidmetuki, tựyhsoa nhưpidm mộlalgt thanh lợzlxui kiếdzwrm từxmdn trong lò luyêjjmạn ra, tràdzwrn đxdidvoejy mũrmcqi nhọirqin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.