Độc Tôn Tam Giới

Chương 18 : Đột phá, bốn mạch chân khí 2

    trước sau   
Giang Trầzjbbn bưscmcltjcc ra mộxhygt bưscmcltjcc nàtzqty, kiếukrnp trưscmcltjcc kiếukrnp nầzjbby cánftlc loạltjci ývwje niệdnqvm đfzltan xen, ùswnnn ùswnnn kébxwqo đfzltếukrnn, trong lúosldc nhấhjuat thờswnni tâxhygm tìokrwnh khókiotkiot thểxvfvokrwnh tĩlpmqnh.

Quánftl khôviuang dễscmctzqtng, kiếukrnp trưscmcltjcc thâxhygn làtzqt Thiêyoofn Đgdiyếukrn chi tửfzlt, lạltjci bởhcqbi vìokrw Thánftli Âokrwm Chi Thểxvfv khôviuang cánftlch nàtzqto tu luyệdnqvn. Đgdiygtsoi trăbxwqm vạn năbxwqm, chờswnn đfzltếukrnn hạltjco kiếukrnp, nghêyoofnh đfzltókiotn chuyêyoof̉n sinh, đfzltãjaja lấhjuay đfzltưscmcgtsoc tưscmcnftlch tu luyệdnqvn.

brso trong đfzltókiot ngọnftlt bùswnni cay đfzltedorng, đfzltxvfv cho Giang Trầzjbbn làtzqtm sao cókiot thểxvfv khôviuang trăbxwqm mốtzqui cảmfwdm xúosldc ngổxhygn ngang?

Giang Trầzjbbn giờswnn phúosldt nàtzqty, tựlpmqa nhưscmc Thưscmcgtsong Cổxhyg Thao Thiếukrnt, đfzlttzqui vớltjci tu luyệdnqvn tràtzqtn đfzltzjbby khánftlt khao, tham lam.

Sau khi vữlldkng chắedorc bốtzqun mạltjcch châxhygn khíbrso, hắedorn lựlpmqa chọnftln mộxhygt môviuan phánftlp môviuan têyoofn làtzqt《 Châxhygn Huyệdnqvt Cộxhygng Chấhjuan 》, rấhjuat nhẹqupv nhàtzqtng liềqpgsn đfzlthcqbnh vịhcqb đfzltếukrnn yếukrnu huyệdnqvt thứyoofbxwqm.

Đgdiyưscmcơrqvwng nhiêyoofn, Giang Trầzjbbn cũsferng biếukrnt, đfzlthcqbnh vịhcqb yếukrnu huyệdnqvt thứyoofbxwqm khôviuang khókiot, nhưscmcng màtzqt xung phánftl yếukrnu huyệdnqvt nàtzqty, đfzltltjct đfzltưscmcgtsoc năbxwqm mạltjcch châxhygn khíbrso, lạltjci khôviuang cókiot đfzltơrqvwn giảmfwdn nhưscmc vậtphay.


bxwqn cơrqvw bấhjuat ổxhygn, châxhygn khíbrso khôviuang tinh khiếukrnt, kinh mạltjcch thứyoofscmc vừfzlta mởhcqb khôviuang cókiot trảmfwdi qua rèahbvn luyệdnqvn, tuyệdnqvt đfzlttzqui khôviuang chịhcqbu nổxhygi trùswnnng kíbrsoch cưscmcswnnng đfzltxhyg cao. Nếukrnu nhưscmc mộxhygt mặrvmjt cầzjbbu nhanh, tổxhygn thưscmcơrqvwng kinh mạltjcch, vậtphay thìokrwnftli đfzltưscmcgtsoc khôviuang bùswnn đfzltedorp đfzltioiqnftli mấhjuat.

Cho nêyoofn, bưscmcltjcc tiếukrnp theo làtzqt đfzltánh bóng bốtzqun đfzltưscmcswnnng kinh mạltjcch, vậtphan dụmfwdng tốtzqut bốtzqun mạltjcch châxhygn khíbrso đfzltãjajakiot.

Vềqpgs phầzjbbn thủioiq đfzltoạltjcn đfzltánh bóng kinh mạltjcch, bấhjuat kểxvfvtzqt phánftlp môviuan tu luyệdnqvn, hay làtzqt Linh Dưscmcgtsoc rèahbvn luyệdnqvn, hắedorn đfzltqpgsu cókiot rấhjuat nhiềqpgsu loạltjci biệdnqvn phánftlp, cókiot thểxvfv so vớltjci ngưscmcswnni khánftlc nhanh gấhjuap mưscmcswnni gấhjuap trăbxwqm lầzjbbn.

Đgdiyâxhygy chíbrsonh làtzqt ưscmcu thếukrn củioiqa Giang Trầzjbbn hắedorn, đfzltâxhygy làtzqt ưscmcu thếukrntzqt bấhjuat luậtphan thiêyoofn tàtzqti gìokrw đfzltqpgsu kébxwqm!

Thiêyoofn tàtzqti?

nftli thếukrn giớltjci nàtzqty, cókiot thiêyoofn tàtzqti gìokrw, cókiot thểxvfv so sánftlnh Thiêyoofn Đgdiyếukrn chi tửfzlttzqtng thiêyoofn tàtzqti?

- Khôviuang nghĩlpmq tớltjci, phánftlp môviuan《 Châxhygn Huyệdnqvt Cộxhygng Chấhjuan 》nàtzqty, quảmfwd nhiêyoofn cókiot thểxvfv đfzlthcqbnh vịhcqb yếukrnu huyệdnqvt. Ta còclgvn lo lắedorng tìokrwnh huốtzqung từfzltng vịhcqb diệdnqvn bấhjuat đfzltviuang, phưscmcơrqvwng phánftlp nàtzqty khôviuang cókiot hiệdnqvu quảmfwd. Xem ra, tu luyệdnqvn chi đfzltltjco, quảmfwd nhiêyoofn làtzqt trăbxwqm sôviuang đfzltxhyg vềqpgs mộxhygt biểxvfvn.

Giang Trầzjbbn thoánftlng cókiot chút tựlpmq đfzltedorc, hắedorn biếukrnt rõhvga, chỉhvgatzqt phánftlp môviuan《 Châxhygn Huyệdnqvt Cộxhygng Chấhjuan 》nàtzqty, thìokrwkiot thểxvfv cho hắedorn vưscmcgtsot lêyoofn đfzltzjbbu mộxhygt đfzlttzqung thiêyoofn tàtzqti.

swnn sao, thiêyoofn tàtzqti Võhvga Giảmfwd củioiqa thếukrn giớltjci nàtzqty, mỗssoyi mởhcqb mộxhygt yếukrnu huyệdnqvt, quánftln thôviuang mộxhygt đfzltưscmcswnnng kinh mạltjcch, đfzltqpgsu cầzjbbn minh tưscmchcqbng, câxhyg̀n thăbxwqm dòclgv, câxhyg̀n cảmfwdm ngộxhyg.

tzqt hắedorn, lạltjci cókiot thểxvfv thôviuang qua phánftlp môviuan khôviuang thuộxhygc vềqpgs vịhcqb diệdnqvn nàtzqty, trựlpmqc tiếukrnp đfzlthcqbnh vịhcqb yếukrnu huyệdnqvt.

tzqty bằuwkdng vớltjci nókioti, hắedorn so vớltjci ngưscmcswnni khánftlc cókiot thểxvfv tiếukrnt kiệdnqvm rấhjuat nhiềqpgsu thờswnni gian.

- Quảmfwd nhiêyoofn, thiếukrnu thốtzqun phánftlp môviuan tu luyệdnqvn, trựlpmqc tiếukrnp hạltjcn chếukrnhvga Giảmfwd phánftlt triểxvfvn.

Giang Trầzjbbn hơrqvwi cókiot chúosldt cảmfwdm khánftli.


Thiêyoofn tàtzqti, làtzqt khôviuang phâxhygn biệdnqvt đfzltưscmcgtsoc vịhcqb diệdnqvn.

Nhưscmcng màtzqt, đfzltiềqpgsu kiệdnqvn tu luyệdnqvn, lạltjci cókiot phâxhygn chia cao thấhjuap.

tzqti nguyêyoofn, đfzltiểxvfvn tịhcqbch tốtzqut, cókiot thểxvfv tiếukrnt kiệdnqvm bao nhiêyoofu thờswnni gian cho nhữlldkng thiêyoofn tàtzqti kia? Thiếukrnu đfzlti bao nhiêyoofu đfzltưscmcswnnng quanh co?

Nhưscmc vậtphay tưscmchcqbng tưscmcgtsong, Giang Trầzjbbn đfzlttzqui vớltjci võhvga đfzltltjco tưscmcơrqvwng lai, lạltjci nhiềqpgsu ra vôviua sốtzqu tin tưscmchcqbng.

. . .

Đgdiyi ra mậtphat thấhjuat tu luyệdnqvn, đfzltãjaja gầzjbbn hoàtzqtng hôviuan rôviuài.

Giang Trầzjbbn tu luyệdnqvn, làtzqt qua suốtzqut năbxwqm canh giờswnn, cánftli nàtzqty nếukrnu truyềqpgsn đfzlti, tuyệdnqvt đfzlttzqui làtzqt đfzltltjci tin tứyoofc củioiqa Hầzjbbu phủioiq.

Phảmfwdi biếukrnt rằuwkdng, Giang Trầzjbbn trưscmcltjcc kia, thờswnni gian tu luyệdnqvn dàtzqti nhấhjuat, mộxhygt lầzjbbn cũsferng sẽpgxj khôviuang vưscmcgtsot qua hai canh giờswnn.

- Ồlldk, Giang Chíbrsonh, ngưscmcơrqvwi ởhcqbrqvwi nàtzqty làtzqtm gìokrw?

Đgdiyhjuay cửfzlta ra, Giang Trầzjbbn chứyoofng kiếukrnn Giang Chíbrsonh đfzltang ngồviuai ởhcqb cửfzlta ra vàtzqto, hơrqvwi cókiot chúosldt ngoàtzqti ývwje muốtzqun.

- Tiểxvfvu Hầzjbbu gia, việdnqvc vui lớltjcn a.

Giang Chíbrsonh khôviuang phảmfwdi ngưscmcswnni thiếukrnu kiêyoofn nhẫgxtvn, thếukrn nhưscmcng màtzqt hắedorn từfzlt buổxhygi sánftlng ngồviuai đfzltếukrnn hoàtzqtng hôviuan, mộxhygt bụmfwdng vui sưscmcltjcng khôviuang ngưscmcswnni chia xẻtdch, lúosldc nàtzqty rốtzqut cụmfwdc đfzltgtsoi đfzltếukrnn Giang Trầzjbbn xuấhjuat quan, tựlpmq nhiêyoofn làtzqt mừfzltng rỡlgvy.

- Đgdiyfzltng kíbrsoch đfzltxhygng. Giang Chíbrsonh, chúosldt chuyệdnqvn nhưscmc vậtphay, ngưscmcơrqvwi liềqpgsn thiếukrnu kiêyoofn nhẫgxtvn?


Giang Trầzjbbn cưscmcswnni ha ha, hắedorn biếukrnt rõhvga, Giang Chíbrsonh đfzlti Dưscmcgtsoc Sưscmc Đgdiyiệdnqvn, xem ra làtzqt đfzltãjaja hoàtzqtn thàtzqtnh sựlpmqokrwnh.

- Tiểxvfvu Hầzjbbu gia quảmfwd nhiêyoofn làtzqt thầzjbbn cơrqvw diệdnqvu toánftln, ngưscmcswnni Dưscmcgtsoc Sưscmc Đgdiyiệdnqvn kia trưscmcltjcc ngạltjco mạltjcn sau cung kíbrsonh. Cuốtzqui cùswnnng còclgvn khôviuang phảmfwdi ngưscmcgtsoc lạltjci cầzjbbu ta? Hơrqvwn nữlldka. . .

Giang Chíbrsonh măbxwq̣t mày hơrqvẃn hơrqvw̉, vôviuaswnnng hưscmcng phấhjuan.

- Giang Chíbrsonh, nhữlldkng chuyệdnqvn nhỏrtvz nhặrvmjt nàtzqty nókioti sau, nhữlldkng dưscmcgtsoc liệdnqvu ta muốtzqun đfzltâxhygu?

- Ởbrso đfzltâxhygy, đfzltqpgsu ởhcqb đfzltâxhygy!

Trong nộxhygi tâxhygm Giang Chíbrsonh càtzqtng bộxhygi phụmfwdc rôviuài, khôviuang hổxhygtzqt Tiểxvfvu Hầzjbbu gia, sinh ývwje lớltjcn nhưscmc vậtphay, ởhcqb trong miệdnqvng hắedorn lạltjci làtzqt "nhữlldkng chuyệdnqvn nhỏrtvz nhặrvmjt nàtzqty".

- Ngưscmcơrqvwi an bàtzqti thoánftlng mộxhygt phánftlt, đfzltxvfv cho hạltjc nhâxhygn chuẩhjuan bịhcqb mộxhygt cánftli thùswnnng gỗssoy lớltjcn, cộxhygng thêyoofm mấhjuay vạltjcc nưscmcltjcc trong đfzltếukrnn mậtphat thấhjuat.

Giang Trầzjbbn phâxhygn phókiot xuốtzqung dưscmcltjci.

- Thuộxhygc hạltjc đfzlti làtzqtm ngay.

Khôviuang thểxvfv khôviuang nókioti, Giang Chíbrsonh làtzqtm Quảmfwdn gia, xánftlc thựlpmqc làtzqt mộxhygt hảmfwdo thủioiq. Sựlpmqokrwnh Giang Trầzjbbn phâxhygn phókiot xuốtzqung dưscmcltjci, khôviuang đfzltếukrnn nửfzlta canh giờswnn, hắedorn liềqpgsn làtzqtm thỏrtvza đfzltánftlng.

- Đgdiyưscmcgtsoc rồviuai, Giang Chíbrsonh, ngưscmcơrqvwi vềqpgs trưscmcltjcc đfzlti. Sánftlng sớltjcm ngàtzqty mai tớltjci đfzltâxhygy nghe ta phâxhygn côviuang. Sựlpmqokrwnh đfzltan phưscmcơrqvwng, đfzltếukrnn lúosldc đfzltókiot lạltjci hưscmcltjcng ta bánftlo cánftlo.

kioti thậtphat, ởhcqb trong mắedort Giang Trầzjbbn, Thầzjbbn Túosld Tạltjco Hókiota Đgdiyan chẳfzltng qua làtzqt thuậtphan tay màtzqt thôviuai, đfzltơrqvwn giảmfwdn chíbrsonh làtzqtokrw giảmfwdi quyếukrnt khủioiqng hoảmfwdng kinh tếukrn thoánftlng mộxhygt phánftlt.

Trêyoofn thựlpmqc tếukrn, Thầzjbbn Túosld Tạltjco Hókiota Đgdiyan cũsferng tốtzqut, mang đfzltếukrnn hiệdnqvu quảmfwdtzqt lợgtsoi íbrsoch kinh tếukrnsferng tốtzqut, hắedorn căbxwqn bảmfwdn khôviuang cókiot đfzltxvfvtzqto mắedort, Giang Trầzjbbn chíbrso khôviuang ởhcqb chỗssoytzqty.


Lấhjuay đfzltưscmcgtsoc nhữlldkng dưscmcgtsoc liệdnqvu nàtzqty, sựlpmqokrwnh liềqpgsn dễscmctzqtm.

Thôviuang qua mộxhygt đfzltêyoofm rèahbvn luyệdnqvn, đfzltòclgvn trưscmcgtsong mang tớltjci thưscmcơrqvwng thếukrn, trêyoofn cơrqvw bảmfwdn cókiot thểxvfv tốtzqut thấhjuat thấhjuat bánftlt bánftlt.

Nhữlldkng Linh Dưscmcgtsoc nàtzqty đfzltqpgsu làtzqt nguyêyoofn vậtphat liệdnqvu chếukrnnftlc Thầzjbbn Túosld Tạltjco Hókiota Đgdiyan, tuy căbxwqn cơrqvw trưscmcltjcc mắedort củioiqa Giang Trầzjbbn còclgvn khôviuang cánftlch nàtzqto luyệdnqvn chếukrn ra Thầzjbbn Túosld Tạltjco Hókiota Đgdiyan. Nhưscmcng màtzqt thôviuang qua mộxhygt íbrsot thủioiq đfzltoạltjcn, đfzltxvfv cho nhữlldkng nguyêyoofn vậtphat liệdnqvu nàtzqty tổxhyg hợgtsop, đfzltltjct tớltjci ba bốtzqun phầzjbbn hiệdnqvu quảmfwd củioiqa Thầzjbbn Túosld Tạltjco Hókiota Đgdiyan, lạltjci đfzltzjbby đfzltioiq.

Đgdiyêyoofm đfzltókiot, Giang Trầzjbbn dùswnnng dưscmcgtsoc vậtphat rèahbvn luyệdnqvn, đfzltviuang thờswnni dẫgxtvn đfzltltjco bốtzqun mạltjcch châxhygn khíbrso khôviuang ngừfzltng chữlldka trịhcqb thưscmcơrqvwng thếukrn trong cơrqvw thểxvfv.

Mộxhygt đfzltêyoofm thờswnni gian, lặrvmjng yêyoofn màtzqt qua. . .

nftlng sớltjcm hôviuam sau, Giang Trầzjbbn mởhcqb mắedort, đfzltôviuai mắedort sánftlng chớltjcp đfzltxhygng tầzjbbm đfzltókiot, nhưscmcng lạltjci nhiềqpgsu thêyoofm vàtzqti phầzjbbn tinh thầzjbbn phấhjuan chấhjuan màtzqt trưscmcltjcc kia khôviuang cókiot.

Đgdiyyoofng dậtphay, giãjajan ra gâxhygn cốtzqut, toàtzqtn thâxhygn tràtzqtn đfzltzjbby mộxhygt loạltjci lựlpmqc lưscmcgtsong bạltjco tạltjcc.

scmcgtsoc lựlpmqc ba bốtzqun thàtzqtnh củioiqa Thầzjbbn Túosld Tạltjco Hókiota Đgdiyan, cũsferng đfzltzjbby đfzltioiq thầzjbbn kỳssoyviuài, đfzltxvfv cho thưscmcơrqvwng thếukrn củioiqa Giang Trầzjbbn tốtzqut tánftlm chíbrson thàtzqtnh, hơrqvwn nữlldka mởhcqb ra kinh mạltjcch thứyoofscmc, bốtzqun mạltjcch châxhygn khíbrso đfzltánh bóng thâxhygn thểxvfv, khiếukrnn cho thâxhygn thểxvfv củioiqa hắedorn trong vòclgvng mộxhygt đfzltêyoofm tăbxwqng lêyoofn nhiềqpgsu bậtphac thang.

Giang Chíbrsonh sánftlng sớltjcm đfzltãjaja tớltjci, cảmfwd ngưscmcswnni tinh thầzjbbn vôviuaswnnng phấhjuan chấhjuan. Vừfzlta nghĩlpmq tớltjci ngàtzqty hôviuam qua sau khi vềqpgs nhàtzqt trọnftlng chấhjuan phu cưscmcơrqvwng, giánftlo huấhjuan lãjajao bàtzqtosldi đfzltzjbbu nhậtphan lầzjbbm, sau đfzltókiothcqb trêyoofn giưscmcswnnng càtzqtng làtzqt đfzltltjci triểxvfvn hùswnnng phong, trong nộxhygi tâxhygm cựlpmqc kỳssoy vui sưscmcltjcng.

Nhưscmcng khi hắedorn nhìokrwn thấhjuay Giang Trầzjbbn từfzlt trong phòclgvng đfzlti ra, lạltjci sợgtso ngâxhygy ngưscmcswnni.

- Tiểxvfvu Hầzjbbu gia ngưscmcơrqvwi. . . Ngưscmcơrqvwi. . .

Giang Chíbrsonh kinh ngạltjcc, lạltjci tìokrwm khôviuang thấhjuay từfzlt phùswnn hợgtsop đfzltxvfvokrwnh dung. Bởhcqbi vìokrwhcqb trêyoofn ngưscmcswnni Giang Trầzjbbn, phánftlt sinh biếukrnn hókiota quánftlhvgatzqtng rôviuài.

Giang Trầzjbbn trưscmcltjcc kia, càtzqtrqvw phấhjuat phơrqvw, cókiot đfzltôviuai khi ngang ngưscmcgtsoc, cókiot đfzltôviuai khi uểxvfv oảmfwdi khôviuang phấhjuan chấhjuan, nókioti ngắedorn lạltjci, làtzqt khôviuang cókiot chíbrsonh hìokrwnh.

Nhưscmcng màtzqtviuam nay, diệdnqvn mạltjco củioiqa Tiểxvfvu Hầzjbbu gia lạltjci rựlpmqc rỡlgvy hẳfzltn lêyoofn.

Khíbrso chấhjuat cảmfwd ngưscmcswnni, tựlpmqa nhưscmc mộxhygt thanh lợgtsoi kiếukrnm từfzlt trong lò luyêyoof̣n ra, tràtzqtn đfzltzjbby mũsferi nhọnftln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.