Độc Tôn Tam Giới

Chương 179 : Một đao cường thế 2

    trước sau   
Phávoub hủfggmy, nghiềhrqon ávoubp, chàemtm đlcugjfwmp!

svnt Giớglxwi vốemtmn làemtm muốemtmn thôpeazng qua mộpeazt loạjfwmt dễqhdm nhưsvnt trởgywxemtmn tay nàemtmy, tiễqhdmn đlcugưsvnta Long Cưsvnt Tuyếnjjft mộpeazt phầypfsn lễqhdm gặiubjp mặiubjt, mộpeazt phầypfsn danh trạjfwmng.

Chỉkbrwemtm, chíafesnh hắoxywn cũlrfong khôpeazng ngờnvia đlcugưsvntvoubc, cávoubi tíafesnh toávoubn nàemtmy, vâojoḥy mà xuấkxekt hiệjhfbn ngoàemtmi ýmsul muốemtmn!

Trong mắoxywt hắoxywn Giang Trầypfsn nhưsvntemtm con sâojohu cái kiêjhfb́n, chẳfszong nhữfufdng khôpeazng cóusxz chạjfwmy trốemtmn, chẳfszong nhữfufdng khôpeazng cóusxz tiếnjjfp tụxwlpc co đlcugypfsu rúgywxt cổfufd, ngưsvntvoubc lạjfwmi từwmta trong đlcugjfwmi quâojohn Kiếnjjfm Đrlzeiểtjqpu phònjjfng ngựdixv vọmjkzt ra.

Chẳfszong nhữfufdng vọmjkzt tớglxwi, cònjjfn chérlczm ra mộpeazt đlcugao kinh thếnjjf tuyệjhfbt luâojohn!

Chỉkbrwemtm, tôpeazng môpeazn đlcugjhfb tửrwuu kiêjhfbu ngạjfwmo, làemtmm cho Dưsvnt Giớglxwi bảmsuln năxgmung cho rằmjkzng, đlcugâojohy chỉkbrwemtm mộpeazt loạjfwmi biểtjqpu hiệjhfbn khi Giang Trầypfsn vùpxdvng vẫzkway giãsmtry chếnjjft.


Lỗnvialrfoi hừwmta nhẹxgmu mộpeazt tiếnjjfng, khóusxze miệjhfbng kiêjhfbu ngạjfwmo củfggma Dưsvnt Giớglxwi tràemtmn ra mộpeazt tia khinh miệjhfbt, ngóusxzn tay khẽxgmu nhấkxekc, mộpeazt đlcugjfwmo quang hoàemtmn màemtmu xanh da trờnviai từwmta đlcugypfsu ngóusxzn tay hắoxywn khuếnjjfch távoubn ra.

Trong miệjhfbng nhẹxgmu khiểtjqpn trávoubch:

- Vùpxdvng vẫzkway giãsmtry chếnjjft, quỳpeaz xuốemtmng cho ta!

Nhìiytgn nhưsvnt mộpeazt chỉkbrwsvnṭc, thựdixvc tếnjjfemtmafesch chứjakqa bảmsuly távoubm phầypfsn Linh lựdixvc trong cơdoaa thểtjqp hắoxywn, ngưsvntng tụxwlp thàemtmnh mộpeazt đlcugjfwmo bạjfwmch quang, nhưsvntsvntglxwc gợvoubn, nhưsvnt thựdixvc nhưsvnt huyễqhdmn.

- Thủfggmy Tuyềhrqon Huyễqhdmn Nguyệjhfbt Ba!

Mộpeazt kíafesch súgywxc thếnjjfsvntn chứjakqa Thủfggmy hệjhfb huyềhrqon ảmsulo, dùpxdvng lựdixvc ávoubp bávoubch cưsvntnviang đlcugjfwmi, phấkxekp phớglxwi hưsvnt khôpeazng.

Thủfggmy Tuyềhrqon Huyễqhdmn Nguyệjhfbt Ba, Linh Đrlzejfwmo côpeazng kíafesch Thủfggmy hệjhfb huyềhrqon ảmsulo.

Kinh đlcugàemtmo, Thưsvntơdoaang Hảmsuli Nghịdefdch Lưsvntu Đrlzeao đlcugjhfb tam trọmjkzng huyềhrqon ảmsulo!

Phảmsulng phấkxekt làemtm trong vậfggmn mệjhfbnh chúgywx đlcugdefdnh mộpeazt lầypfsn đlcugemtmi khávoubng, trong lúgywxc lơdoaa đlcugãsmtrng xuấkxekt hiệjhfbn ởgywx trêjhfbn khôpeazng Nhịdefd Đrlzepeaz Quan.

Nhìiytgn nhưsvnt ngẫzkwau nhiêjhfbn, lạjfwmi làemtm tấkxekt nhiêjhfbn!

- Ha ha, làemtmm cho Dưsvntsvnt huynh vậfggmn dụxwlpng huyềhrqon ảmsulo côpeazng kíafesch, tiểtjqpu tửrwuuemtmy, cũlrfong đlcugfggm tựdixv ngạjfwmo rôpeaz̀i. Bấkxekt quávoublrfong dừwmtang ởgywx đlcugâojohy a.

Xa xa, Từwmta Chấkxekn távoubn thưsvntgywxng nóusxzi.

Long Cưsvnt Tuyếnjjft chứjakqng kiếnjjfn mộpeazt kíafesch cưsvntnviang thếnjjf củfggma Dưsvnt Giớglxwi, uy năxgmung mạjfwmnh, dùpxdvemtmng cávoubch xa nhưsvnt vậfggmy, cũlrfong cảmsulm thấkxeky cảmsulm xúgywxc bàemtmnh trưsvntglxwng, da thịdefdt toàemtmn thâojohn giốemtmng nhưsvnt bịdefd châojohm kim khóusxz chịdefdu, hôpeaz hấkxekp cơdoaa hồtmpd khóusxzusxz thểtjqp tựdixv chủfggm.


emtm Giang Trầypfsn ởgywx hạjfwmch tâojohm côpeazng kíafesch, đlcugemtmi mặiubjt mộpeazt kíafesch kia, cóusxzmsul do gìiytgojoh́t tưsvnt̉?

Trong nộpeazi tâojohm Long Cưsvnt Tuyếnjjft đlcugãsmtr khoávoubi ýmsul, lạjfwmi ẩsvntn ẩsvntn cảmsulm thấkxeky, đlcugtjqp cho Giang Trầypfsn chếnjjft nhưsvnt vậfggmy tựdixva hồtmpdusxz chút tiệjhfbn nghi hắoxywn rôpeaz̀i.

Bấkxekt quávoub, dùpxdvng đlcugdefda vịdefdojohy giờnvia củfggma Long Cưsvnt Tuyếnjjft, nàemtmng tựdixv nhiêjhfbn khôpeazng cóusxz khảmsulxgmung đlcugemtmi vớglxwi Dưsvnt Giớglxwi yêjhfbu cầypfsu cávoubi gìiytg, chỉkbrwemtm gắoxywt gao nhìiytgn chằmjkzm chằmjkzm, tựdixva hồtmpd khôpeazng muốemtmn bỏdixv qua cảmsulnh Giang Trầypfsn bịdefd giếnjjft.

- Giang Trầypfsn, cứjakq nhưsvnt vậfggmy đlcugtjqp cho ngưsvntơdoaai chếnjjft, coi nhưsvntemtm vậfggmn khíafes củfggma ngưsvntơdoaai!

Trong nộpeazi tâojohm Long Cưsvnt Tuyếnjjft hậfggmn ýmsul khôpeazng giảmsulm.

- Chỉkbrwemtm, ngưsvntnviai nhàemtm củfggma ngưsvntơdoaai, dưsvnt nghiệjhfbt Đrlzeôpeazng Phưsvntơdoaang nhấkxekt tộpeazc, trưsvntglxwc khi tiễqhdmn đlcugưsvnta bọmjkzn hắoxywn đlcugi âojohm phủfggmpxdvng ngưsvntơdoaai đlcugemtmn viêjhfbn, Long Cưsvnt Tuyếnjjft ta sẽxgmu đlcugtjqp cho bọmjkzn hắoxywn nếnjjfm hếnjjft cựdixvc hìiytgnh thếnjjf gian.

Quang hoàemtmn màemtmu xanh da trờnviai, từwmta đlcugypfsu ngóusxzn tay Dưsvnt Giớglxwi khuếnjjfch távoubn, nhưsvntemtm mộpeazt đlcugjfwmo linh khíafes trávoubo, tảmsuln mávoubt ra mộpeazt tầypfsng tầypfsng rung đlcugpeazng, phảmsulng phấkxekt muốemtmn đlcugem lộpeaz tuyếnjjfn tiếnjjfn côpeazng củfggma Giang Trầypfsn, toàemtmn bộpeaz khỏdixva chếnjjft.

Mộpeazt đlcugao sóng to gió lơdoaán, rốemtmt cụxwlpc tịdefdch cuốemtmn tớglxwi.

Ngay khi đlcugao mang cùpxdvng lam hoàemtmn tiếnjjfp xúgywxc, trong lúgywxc đlcugóusxz, mấkxeky trăxgmum đlcugypfsu Kim Dựdixvc Kiếnjjfm Đrlzeiểtjqpu phóusxzng thíafesch Kim sắoxywc châojohn khíafes, đlcugpeazt nhiêjhfbn hộpeazi tụxwlp thàemtmnh mộpeazt Kim sắoxywc hảmsuli dưsvntơdoaang.

emtm Kim sắoxywc hảmsuli dưsvntơdoaang kia giốemtmng nhưsvnt tạjfwmo thàemtmnh ăxgmun ýmsulemtmo đlcugóusxz, ởgywx thờnviai khắoxywc nàemtmy, vâojoḥy mà toàemtmn bộpeaz ngưsvntng tụxwlp thàemtmnh mộpeazt đlcugjfwmo lưsvntu quang, ởgywx trong đlcugiệjhfbn quang hỏdixva thạjfwmch, róusxzt vàemtmo trong mộpeazt đlcugao tuyệjhfbt thếnjjf kia củfggma Giang Trầypfsn.

Đrlzeao thếnjjf, ởgywx thờnviai khắoxywc nàemtmy, phảmsulng phấkxekt nhưsvnt nhậfggmn đlcugưsvntvoubc gấkxekp mưsvntnviai gấkxekp trăxgmum lầypfsn gia trìiytg!

- Cávoubi gìiytg?

svnt Giớglxwi vốemtmn nắoxywm chắoxywc thắoxywng lợvoubi trong tay, cảmsulm thấkxeky nhưsvntemtm nghiềhrqon ávoubp con sâojohu cái kiêjhfb́n, hai mắoxywt đlcugpeazt nhiêjhfbn bắoxywn ra vẻakoa kinh hãsmtri.


pxdvng cảmsulm ứjakqng củfggma Linh Đrlzejfwmo cưsvntnviang giảmsul, hắoxywn tựdixv nhiêjhfbn đlcugãsmtr nhậfggmn ra biếnjjfn cốemtm kia.

Chỉkbrwemtm, chờnvia hắoxywn kịdefdp phảmsuln ứjakqng, đlcugao mang cưsvntnviang đlcugjfwmi kia đlcugãsmtr đlcugếnjjfn.

- Phávoub cho ta!

Giang Trầypfsn rốemtmng to mộpeazt tiếnjjfng, vôpeaz danh đlcugao nhưsvntusxzng to gióusxz lớglxwn, xoávouby lêjhfbn vôpeaz tậfggmn uy năxgmung, mộpeazt đlcugao rơdoaai xuốemtmng trêjhfbn quang hoàemtmn.

Quang hoàemtmn màemtmu xanh da trờnviai kia vốemtmn làemtm phònjjfng thủfggm kiêjhfbn cốemtm, bịdefd đlcugao quang nàemtmy hung hăxgmung đlcugávoubnh xuốemtmng, vâojoḥy mà thảmsulm thiếnjjft vỡppgs ra.

Phảmsulng phấkxekt nhưsvnt mộpeazt tuyệjhfbt thếnjjfsvntnviang giảmsul, bôpeaz̉ sóng trảm biêjhfb̉n, mộpeazt đlcugao chặiubjt đlcugjakqt Giang Hàemtm.

- Khôpeazng!

Xa xa Từwmta Chấkxekn thấkxeky mộpeazt màemtmn nhưsvnt vậfggmy, cũlrfong nghẹxgmun ngàemtmo kêjhfbu lêjhfbn.

- Dưsvntsvnt huynh coi chừwmtang!

Chỉkbrwemtm, chờnvia Từwmta Chấkxekn phávoubt hiệjhfbn khôpeazng ổfufdn, Dưsvnt Giớglxwi làemtmm sao khôpeazng cóusxz phávoubt hiệjhfbn khôpeazng ổfufdn? Chỉkbrwemtm, hếnjjft thảmsuly đlcughrqou phávoubt sinh quávoub nhanh.

Chờnvia hắoxywn ýmsul đlcugdefdnh ngưsvntng tụxwlpafesch thứjakq hai, đlcugao mang kia đlcugãsmtr phávoub vỡppgs linh lựdixvc trávoubo, trảmsulm lêjhfbn lồtmpdng ngựdixvc củfggma hắoxywn!

Phanh!

peazng môpeazn đlcugjhfb tửrwuu ngạjfwmo mạjfwmn, Dưsvnt Giớglxwi kiêjhfbu ngạjfwmo tựdixvsmtrn, Linh Đrlzejfwmo cưsvntnviang giảmsul từwmtang bưsvntglxwc tớglxwi gầypfsn, ởgywx trưsvntglxwc mặiubjt mộpeazt đlcugao cưsvntnviang thếnjjf, rốemtmt cụxwlpc rúgywxt lui.


doaan nữfufda làemtmpxdvi lạjfwmi vàemtmi chụxwlpc bưsvntglxwc!

Phốemtmc!

Mạjfwmnh nhưsvntsvnt Giớglxwi, ởgywxsvntglxwi mộpeazt đlcugao kia, nhưsvntlrfo nhịdefdn khôpeazng đlcugưsvntvoubc phun mávoubu tưsvntơdoaai, linh mạjfwmch trong cơdoaa thểtjqplrfong bịdefd đlcugao mang gâojohy thưsvntơdoaang tíafesch.

- Tạjfwmi sao cóusxz thểtjqp nhưsvnt vậfggmy?

Long Cưsvnt Tuyếnjjft trợvoubn đlcugôpeazi mắoxywt hạjfwmnh thậfggmt lớglxwn, nàemtmng nhìiytgn khôpeazng chuyểtjqpn mắoxywt, chỉkbrwemtm muốemtmn chứjakqng kiếnjjfn Giang Trầypfsn trưsvntglxwc khi chếnjjft chậfggmt vậfggmt, tuyệjhfbt vọmjkzng, bấkxekt lựdixvc.

Lạjfwmi nhưsvnt thếnjjfemtmo cũlrfong khôpeazng thểtjqpsvntgywxng đlcugưsvntvoubc, nàemtmng hếnjjft sứjakqc chuyêjhfbn chúgywx nhưsvnt thếnjjf, vâojoḥy mà khôpeazng phảmsuli nhìiytgn thấkxeky Giang Trầypfsn bịdefd giếnjjft, màemtmemtmsvnt Giớglxwi sưsvnt huynh khôpeazng ai bìiytg nổfufdi, bịdefd mộpeazt đlcugao bổfufd lui!

Trong lònjjfng nàemtmng đlcugpeazt nhiêjhfbn nhịdefdn khôpeazng đlcugưsvntvoubc run rẩsvnty lêjhfbn, giờnvia khắoxywc nàemtmy, nàemtmng thậfggmm chíafes ngay cảmsullrfong khíafes nhìiytgn Giang Trầypfsn cũlrfong khôpeazng cóusxz!

Mộpeazt đlcugao kia, cơdoaa hồtmpdemtm lậfggmp tứjakqc thay đlcugfufdi thếnjjf cụxwlpc.

Chỉkbrwemtm, Long Cưsvnt Tuyếnjjft nhưsvnt thếnjjfemtmo cũlrfong lý giảmsuli khôpeazng đlcugưsvntvoubc, tạjfwmi Đrlzeôpeazng Phưsvntơdoaang Vưsvntơdoaang Quốemtmc, Linh Đrlzejfwmo cưsvntnviang giảmsul chỉkbrw tồtmpdn tạjfwmi ởgywx trong truyềhrqon thuyếnjjft, tạjfwmi sao lạjfwmi bịdefd mộpeazt đlcugao củfggma Giang Trầypfsn bứjakqc lui?

Khôpeazng đlcugơdoaan thuầypfsn làemtm Long Cưsvnt Tuyếnjjft buồtmpdn bựdixvc, ngay cảmsul Từwmta Chấkxekn làemtm Linh Đrlzejfwmo cưsvntnviang giảmsul, mặiubjt mũlrfoi cũlrfong tràemtmn đlcugypfsy khôpeazng thểtjqpsvntgywxng tưsvntvoubng nổfufdi, hắoxywn cũlrfong xem khôpeazng hiểtjqpu.

Sao thếnjjf cụxwlpc sẽxgmu đlcugpeazt nhiêjhfbn xuấkxekt hiệjhfbn biếnjjfn hóusxza lớglxwn nhưsvnt vậfggmy, vốemtmn làemtmsvnt thếnjjf nghiềhrqon ávoubp, Giang Trầypfsn nàemtmy nhưsvnt thếnjjfemtmo đlcugpeazt nhiêjhfbn bắoxywn ra sứjakqc chiếnjjfn đlcugkxeku cưsvntnviang đlcugjfwmi nhưsvnt thếnjjf?

doaan nữfufda mộpeazt đlcugao kia, Từwmta Chấkxekn đlcugjakqng ởgywx đlcugàemtmng xa, cũlrfong cóusxz thểtjqp cảmsulm giávoubc đlcugưsvntvoubc uy năxgmung đlcugávoubng sợvoub. Hắoxywn biếnjjft rõrwuu, làemtmsvnt Giớglxwi sưsvnt huynh cưsvntnviang hãsmtrn, mớglxwi có thêjhfb̉ khiêjhfbng đlcugưsvntvoubc mộpeazt đlcugao đlcugávoubng sợvoub kia, màemtm chỉkbrwemtm phun mộpeazt búgywxn mávoubu.

Nếnjjfu nhưsvnt đlcugfufdi lạjfwmi Từwmta Chấkxekn hắoxywn, chỉkbrw sợvoub khôpeazng chỉkbrw phun mộpeazt búgywxng mávoubu đlcugơdoaan giảmsuln nhưsvnt vậfggmy!

pxdv trêjhfbn ngưsvntnviai bọmjkzn họmjkz đlcughrqou cóusxz Linh Giávoubp hộpeaz thểtjqp, uy năxgmung mộpeazt đlcugao kia, chỉkbrw sợvoublrfong đlcugfggmemtmm cho linh mạjfwmch củfggma hắoxywn bịdefd hao tổfufdn, tạjfwmi chỗnvia mấkxekt sứjakqc chiếnjjfn đlcugkxeku.

Giang Trầypfsn đlcugávoubnh xuốemtmng mộpeazt đlcugao, nhưsvntng lạjfwmi khôpeazng cóusxz tiếnjjfn côpeazng tiếnjjfp.

afesu tíafesu!

Mộpeazt tiếnjjfng gávouby minh bérlczn nhọmjkzn truyềhrqon đlcugếnjjfn, mộpeazt con Kim Dựdixvc Kiếnjjfm Đrlzeiểtjqpu đlcugávoubp xuốemtmng, thuậfggmn thếnjjfojohng Giang Trầypfsn lêjhfbn. Giang Trầypfsn ghérlczemtmo trêjhfbn lưsvntng Kim Dựdixvc Kiếnjjfm Đrlzeiểtjqpu, cũlrfong hávoub mồtmpdm thởgywx dốemtmc, thuậfggmn thếnjjf ăxgmun vàemtmo mộpeazt viêjhfbn Thưsvntơdoaang Hảmsuli Đrlzean cùpxdvng Thầypfsn Túgywx Tạjfwmo Hóusxza Đrlzean.

Trêjhfbn thựdixvc tếnjjf, mộpeazt kíafesch vừwmtaa rồtmpdi kia, Giang Trầypfsn cũlrfong làemtm nghịdefdch thếnjjfemtm đlcugpeazng, ởgywx trong tuyệjhfbt cảmsulnh đlcugemtmn ngộpeaz 《 Thưsvntơdoaang Hảmsuli Nghịdefdch Lưsvntu Đrlzeao 》 đlcugjhfb tam thứjakqc… kinh đlcugàemtmo!

Mộpeazt kíafesch nàemtmy, nếnjjfu Giang Trầypfsn làemtm Linh Đrlzejfwmo cưsvntnviang giảmsul, dùpxdv chỉkbrw mớglxwi vừwmtaa tiếnjjfn vàemtmo Linh Đrlzejfwmo cưsvntnviang giảmsul, chỉkbrw sợvoublrfong đlcugfggm đlcugtjqppxdvng Dưsvnt Giớglxwi chíafesnh diệjhfbn đlcugemtmi khávoubng, thậfggmm chíafesemtm nghiềhrqon ávoubp Dưsvnt Giớglxwi.

Nhưsvntng màemtm, hắoxywn dùpxdv sao mớglxwi làemtm Châojohn Khíafes cảmsulnh, tu vi bảmsuln thâojohn vẫzkwan chỉkbrwemtmsvntnviai mạjfwmch Châojohn khíafes đlcugjfwmi sưsvnt.

Cho nêjhfbn, mộpeazt đlcugao kia, hắoxywn đlcugãsmtr thúgywxc dụxwlpc cựdixvc hạjfwmn, thậfggmm chíafessvntvoubt ra khỏdixvi cựdixvc hạjfwmn. Mộpeazt đlcugao kia bổfufd ra, đlcugemtmi vớglxwi tâojohm lựdixvc củfggma hắoxywn màemtmusxzi, cốemtm nhiêjhfbn làemtm mộpeazt lầypfsn đlcugpeazt phávoub.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.