Độc Tôn Tam Giới

Chương 179 : Một đao cường thế 2

    trước sau   
Pháhhzj hủotpsy, nghiềqhptn áhhzjp, chàllfn đsysmwflap!

funx Giớjodai vốarmfn làllfn muốarmfn thôpsxtng qua mộmqgat loạwflat dễmahi nhưfunx trởrvfyllfnn tay nàllfny, tiễmahin đsysmưfunxa Long Cưfunx Tuyếfkhdt mộmqgat phầqhptn lễmahi gặanrop mặanrot, mộmqgat phầqhptn danh trạwflang.

Chỉlplollfn, chídozcnh hắemsdn cũhqsqng khôpsxtng ngờurek đsysmưfunxqiazc, cáhhzji tídozcnh toáhhzjn nàllfny, vâaunṭy mà xuấarmft hiệsysmn ngoàllfni ýgpzz muốarmfn!

Trong mắemsdt hắemsdn Giang Trầqhptn nhưfunxllfn con sâauntu cái kiêgscǵn, chẳwcppng nhữochrng khôpsxtng cóawis chạwflay trốarmfn, chẳwcppng nhữochrng khôpsxtng cóawis tiếfkhdp tụmlvrc co đsysmqhptu rútwzut cổortv, ngưfunxqiazc lạwflai từotdl trong đsysmwflai quâauntn Kiếfkhdm Đawisiểochru phòmtmsng ngựtgbp vọnoamt ra.

Chẳwcppng nhữochrng vọnoamt tớjodai, còmtmsn chépznbm ra mộmqgat đsysmao kinh thếfkhd tuyệsysmt luâauntn!

Chỉlplollfn, tôpsxtng môpsxtn đsysmsysm tửwped kiêgscgu ngạwflao, làllfnm cho Dưfunx Giớjodai bảmahin năqiazng cho rằhxwpng, đsysmâaunty chỉlplollfn mộmqgat loạwflai biểochru hiệsysmn khi Giang Trầqhptn vùkxkung vẫhctjy giãgpzzy chếfkhdt.


Lỗhxwphqsqi hừotdl nhẹuaio mộmqgat tiếfkhdng, khóawise miệsysmng kiêgscgu ngạwflao củotpsa Dưfunx Giớjodai tràllfnn ra mộmqgat tia khinh miệsysmt, ngóawisn tay khẽdbac nhấarmfc, mộmqgat đsysmwflao quang hoàllfnn màllfnu xanh da trờureki từotdl đsysmqhptu ngóawisn tay hắemsdn khuếfkhdch táhhzjn ra.

Trong miệsysmng nhẹuaio khiểochrn tráhhzjch:

- Vùkxkung vẫhctjy giãgpzzy chếfkhdt, quỳhctj xuốarmfng cho ta!

Nhìfkhdn nhưfunx mộmqgat chỉlplofunx̣c, thựtgbpc tếfkhdllfndozcch chứgdvia bảmahiy táhhzjm phầqhptn Linh lựtgbpc trong cơkfhx thểochr hắemsdn, ngưfunxng tụmlvr thàllfnnh mộmqgat đsysmwflao bạwflach quang, nhưfunxfunxjodac gợqiazn, nhưfunx thựtgbpc nhưfunx huyễmahin.

- Thủotpsy Tuyềqhptn Huyễmahin Nguyệsysmt Ba!

Mộmqgat kídozcch sútwzuc thếfkhddovln chứgdvia Thủotpsy hệsysm huyềqhptn ảmahio, dùkxkung lựtgbpc áhhzjp báhhzjch cưfunxurekng đsysmwflai, phấarmfp phớjodai hưfunx khôpsxtng.

Thủotpsy Tuyềqhptn Huyễmahin Nguyệsysmt Ba, Linh Đawiswflao côpsxtng kídozcch Thủotpsy hệsysm huyềqhptn ảmahio.

Kinh đsysmàllfno, Thưfunxơkfhxng Hảmahii Nghịfkhdch Lưfunxu Đawisao đsysmsysm tam trọnoamng huyềqhptn ảmahio!

Phảmahing phấarmft làllfn trong vậemsdn mệsysmnh chútwzu đsysmfkhdnh mộmqgat lầqhptn đsysmarmfi kháhhzjng, trong lútwzuc lơkfhx đsysmãgpzzng xuấarmft hiệsysmn ởrvfy trêgscgn khôpsxtng Nhịfkhd Đawismqga Quan.

Nhìfkhdn nhưfunx ngẫhctju nhiêgscgn, lạwflai làllfn tấarmft nhiêgscgn!

- Ha ha, làllfnm cho Dưfunxfunx huynh vậemsdn dụmlvrng huyềqhptn ảmahio côpsxtng kídozcch, tiểochru tửwpedllfny, cũhqsqng đsysmotps tựtgbp ngạwflao rôpsxt̀i. Bấarmft quáhhzjhqsqng dừotdlng ởrvfy đsysmâaunty a.

Xa xa, Từotdl Chấarmfn táhhzjn thưfunxrvfyng nóawisi.

Long Cưfunx Tuyếfkhdt chứgdving kiếfkhdn mộmqgat kídozcch cưfunxurekng thếfkhd củotpsa Dưfunx Giớjodai, uy năqiazng mạwflanh, dùkxkullfnng cáhhzjch xa nhưfunx vậemsdy, cũhqsqng cảmahim thấarmfy cảmahim xútwzuc bàllfnnh trưfunxjodang, da thịfkhdt toàllfnn thâauntn giốarmfng nhưfunx bịfkhd châauntm kim khóawis chịfkhdu, hôpsxt hấarmfp cơkfhx hồmqga khóawisawis thểochr tựtgbp chủotps.


llfn Giang Trầqhptn ởrvfy hạwflach tâauntm côpsxtng kídozcch, đsysmarmfi mặanrot mộmqgat kídozcch kia, cóawisgpzz do gìfkhdaunt́t tưfunx̉?

Trong nộmqgai tâauntm Long Cưfunx Tuyếfkhdt đsysmãgpzz khoáhhzji ýgpzz, lạwflai ẩdovln ẩdovln cảmahim thấarmfy, đsysmochr cho Giang Trầqhptn chếfkhdt nhưfunx vậemsdy tựtgbpa hồmqgaawis chút tiệsysmn nghi hắemsdn rôpsxt̀i.

Bấarmft quáhhzj, dùkxkung đsysmfkhda vịfkhdaunty giờurek củotpsa Long Cưfunx Tuyếfkhdt, nàllfnng tựtgbp nhiêgscgn khôpsxtng cóawis khảmahiqiazng đsysmarmfi vớjodai Dưfunx Giớjodai yêgscgu cầqhptu cáhhzji gìfkhd, chỉlplollfn gắemsdt gao nhìfkhdn chằhxwpm chằhxwpm, tựtgbpa hồmqga khôpsxtng muốarmfn bỏlmnt qua cảmahinh Giang Trầqhptn bịfkhd giếfkhdt.

- Giang Trầqhptn, cứgdvi nhưfunx vậemsdy đsysmochr cho ngưfunxơkfhxi chếfkhdt, coi nhưfunxllfn vậemsdn khídozc củotpsa ngưfunxơkfhxi!

Trong nộmqgai tâauntm Long Cưfunx Tuyếfkhdt hậemsdn ýgpzz khôpsxtng giảmahim.

- Chỉlplollfn, ngưfunxureki nhàllfn củotpsa ngưfunxơkfhxi, dưfunx nghiệsysmt Đawisôpsxtng Phưfunxơkfhxng nhấarmft tộmqgac, trưfunxjodac khi tiễmahin đsysmưfunxa bọnoamn hắemsdn đsysmi âauntm phủotpskxkung ngưfunxơkfhxi đsysmllfnn viêgscgn, Long Cưfunx Tuyếfkhdt ta sẽdbac đsysmochr cho bọnoamn hắemsdn nếfkhdm hếfkhdt cựtgbpc hìfkhdnh thếfkhd gian.

Quang hoàllfnn màllfnu xanh da trờureki, từotdl đsysmqhptu ngóawisn tay Dưfunx Giớjodai khuếfkhdch táhhzjn, nhưfunxllfn mộmqgat đsysmwflao linh khídozc tráhhzjo, tảmahin máhhzjt ra mộmqgat tầqhptng tầqhptng rung đsysmmqgang, phảmahing phấarmft muốarmfn đsysmem lộmqga tuyếfkhdn tiếfkhdn côpsxtng củotpsa Giang Trầqhptn, toàllfnn bộmqga khỏlmnta chếfkhdt.

Mộmqgat đsysmao sóng to gió lơkfhx́n, rốarmft cụmlvrc tịfkhdch cuốarmfn tớjodai.

Ngay khi đsysmao mang cùkxkung lam hoàllfnn tiếfkhdp xútwzuc, trong lútwzuc đsysmóawis, mấarmfy trăqiazm đsysmqhptu Kim Dựtgbpc Kiếfkhdm Đawisiểochru phóawisng thídozcch Kim sắemsdc châauntn khídozc, đsysmmqgat nhiêgscgn hộmqgai tụmlvr thàllfnnh mộmqgat Kim sắemsdc hảmahii dưfunxơkfhxng.

llfn Kim sắemsdc hảmahii dưfunxơkfhxng kia giốarmfng nhưfunx tạwflao thàllfnnh ăqiazn ýgpzzllfno đsysmóawis, ởrvfy thờureki khắemsdc nàllfny, vâaunṭy mà toàllfnn bộmqga ngưfunxng tụmlvr thàllfnnh mộmqgat đsysmwflao lưfunxu quang, ởrvfy trong đsysmiệsysmn quang hỏlmnta thạwflach, róawist vàllfno trong mộmqgat đsysmao tuyệsysmt thếfkhd kia củotpsa Giang Trầqhptn.

Đawisao thếfkhd, ởrvfy thờureki khắemsdc nàllfny, phảmahing phấarmft nhưfunx nhậemsdn đsysmưfunxqiazc gấarmfp mưfunxureki gấarmfp trăqiazm lầqhptn gia trìfkhd!

- Cáhhzji gìfkhd?

funx Giớjodai vốarmfn nắemsdm chắemsdc thắemsdng lợqiazi trong tay, cảmahim thấarmfy nhưfunxllfn nghiềqhptn áhhzjp con sâauntu cái kiêgscǵn, hai mắemsdt đsysmmqgat nhiêgscgn bắemsdn ra vẻsysm kinh hãgpzzi.


kxkung cảmahim ứgdving củotpsa Linh Đawiswflao cưfunxurekng giảmahi, hắemsdn tựtgbp nhiêgscgn đsysmãgpzz nhậemsdn ra biếfkhdn cốarmf kia.

Chỉlplollfn, chờurek hắemsdn kịfkhdp phảmahin ứgdving, đsysmao mang cưfunxurekng đsysmwflai kia đsysmãgpzz đsysmếfkhdn.

- Pháhhzj cho ta!

Giang Trầqhptn rốarmfng to mộmqgat tiếfkhdng, vôpsxt danh đsysmao nhưfunxawisng to gióawis lớjodan, xoáhhzjy lêgscgn vôpsxt tậemsdn uy năqiazng, mộmqgat đsysmao rơkfhxi xuốarmfng trêgscgn quang hoàllfnn.

Quang hoàllfnn màllfnu xanh da trờureki kia vốarmfn làllfn phòmtmsng thủotps kiêgscgn cốarmf, bịfkhd đsysmao quang nàllfny hung hăqiazng đsysmáhhzjnh xuốarmfng, vâaunṭy mà thảmahim thiếfkhdt vỡaunt ra.

Phảmahing phấarmft nhưfunx mộmqgat tuyệsysmt thếfkhdfunxurekng giảmahi, bôpsxt̉ sóng trảm biêgscg̉n, mộmqgat đsysmao chặanrot đsysmgdvit Giang Hàllfn.

- Khôpsxtng!

Xa xa Từotdl Chấarmfn thấarmfy mộmqgat màllfnn nhưfunx vậemsdy, cũhqsqng nghẹuaion ngàllfno kêgscgu lêgscgn.

- Dưfunxfunx huynh coi chừotdlng!

Chỉlplollfn, chờurek Từotdl Chấarmfn pháhhzjt hiệsysmn khôpsxtng ổortvn, Dưfunx Giớjodai làllfnm sao khôpsxtng cóawis pháhhzjt hiệsysmn khôpsxtng ổortvn? Chỉlplollfn, hếfkhdt thảmahiy đsysmqhptu pháhhzjt sinh quáhhzj nhanh.

Chờurek hắemsdn ýgpzz đsysmfkhdnh ngưfunxng tụmlvrdozcch thứgdvi hai, đsysmao mang kia đsysmãgpzz pháhhzj vỡaunt linh lựtgbpc tráhhzjo, trảmahim lêgscgn lồmqgang ngựtgbpc củotpsa hắemsdn!

Phanh!

psxtng môpsxtn đsysmsysm tửwped ngạwflao mạwflan, Dưfunx Giớjodai kiêgscgu ngạwflao tựtgbpgpzzn, Linh Đawiswflao cưfunxurekng giảmahi từotdlng bưfunxjodac tớjodai gầqhptn, ởrvfy trưfunxjodac mặanrot mộmqgat đsysmao cưfunxurekng thếfkhd, rốarmft cụmlvrc rútwzut lui.


kfhxn nữochra làllfnkxkui lạwflai vàllfni chụmlvrc bưfunxjodac!

Phốarmfc!

Mạwflanh nhưfunxfunx Giớjodai, ởrvfyfunxjodai mộmqgat đsysmao kia, nhưfunxhqsq nhịfkhdn khôpsxtng đsysmưfunxqiazc phun máhhzju tưfunxơkfhxi, linh mạwflach trong cơkfhx thểochrhqsqng bịfkhd đsysmao mang gâaunty thưfunxơkfhxng tídozcch.

- Tạwflai sao cóawis thểochr nhưfunx vậemsdy?

Long Cưfunx Tuyếfkhdt trợqiazn đsysmôpsxti mắemsdt hạwflanh thậemsdt lớjodan, nàllfnng nhìfkhdn khôpsxtng chuyểochrn mắemsdt, chỉlplollfn muốarmfn chứgdving kiếfkhdn Giang Trầqhptn trưfunxjodac khi chếfkhdt chậemsdt vậemsdt, tuyệsysmt vọnoamng, bấarmft lựtgbpc.

Lạwflai nhưfunx thếfkhdllfno cũhqsqng khôpsxtng thểochrfunxrvfyng đsysmưfunxqiazc, nàllfnng hếfkhdt sứgdvic chuyêgscgn chútwzu nhưfunx thếfkhd, vâaunṭy mà khôpsxtng phảmahii nhìfkhdn thấarmfy Giang Trầqhptn bịfkhd giếfkhdt, màllfnllfnfunx Giớjodai sưfunx huynh khôpsxtng ai bìfkhd nổortvi, bịfkhd mộmqgat đsysmao bổortv lui!

Trong lòmtmsng nàllfnng đsysmmqgat nhiêgscgn nhịfkhdn khôpsxtng đsysmưfunxqiazc run rẩdovly lêgscgn, giờurek khắemsdc nàllfny, nàllfnng thậemsdm chídozc ngay cảmahihqsqng khídozc nhìfkhdn Giang Trầqhptn cũhqsqng khôpsxtng cóawis!

Mộmqgat đsysmao kia, cơkfhx hồmqgallfn lậemsdp tứgdvic thay đsysmortvi thếfkhd cụmlvrc.

Chỉlplollfn, Long Cưfunx Tuyếfkhdt nhưfunx thếfkhdllfno cũhqsqng lý giảmahii khôpsxtng đsysmưfunxqiazc, tạwflai Đawisôpsxtng Phưfunxơkfhxng Vưfunxơkfhxng Quốarmfc, Linh Đawiswflao cưfunxurekng giảmahi chỉlplo tồmqgan tạwflai ởrvfy trong truyềqhptn thuyếfkhdt, tạwflai sao lạwflai bịfkhd mộmqgat đsysmao củotpsa Giang Trầqhptn bứgdvic lui?

Khôpsxtng đsysmơkfhxn thuầqhptn làllfn Long Cưfunx Tuyếfkhdt buồmqgan bựtgbpc, ngay cảmahi Từotdl Chấarmfn làllfn Linh Đawiswflao cưfunxurekng giảmahi, mặanrot mũhqsqi cũhqsqng tràllfnn đsysmqhpty khôpsxtng thểochrfunxrvfyng tưfunxqiazng nổortvi, hắemsdn cũhqsqng xem khôpsxtng hiểochru.

Sao thếfkhd cụmlvrc sẽdbac đsysmmqgat nhiêgscgn xuấarmft hiệsysmn biếfkhdn hóawisa lớjodan nhưfunx vậemsdy, vốarmfn làllfnfunx thếfkhd nghiềqhptn áhhzjp, Giang Trầqhptn nàllfny nhưfunx thếfkhdllfno đsysmmqgat nhiêgscgn bắemsdn ra sứgdvic chiếfkhdn đsysmarmfu cưfunxurekng đsysmwflai nhưfunx thếfkhd?

kfhxn nữochra mộmqgat đsysmao kia, Từotdl Chấarmfn đsysmgdving ởrvfy đsysmàllfnng xa, cũhqsqng cóawis thểochr cảmahim giáhhzjc đsysmưfunxqiazc uy năqiazng đsysmáhhzjng sợqiaz. Hắemsdn biếfkhdt rõhqsq, làllfnfunx Giớjodai sưfunx huynh cưfunxurekng hãgpzzn, mớjodai có thêgscg̉ khiêgscgng đsysmưfunxqiazc mộmqgat đsysmao đsysmáhhzjng sợqiaz kia, màllfn chỉlplollfn phun mộmqgat bútwzun máhhzju.

Nếfkhdu nhưfunx đsysmortvi lạwflai Từotdl Chấarmfn hắemsdn, chỉlplo sợqiaz khôpsxtng chỉlplo phun mộmqgat bútwzung máhhzju đsysmơkfhxn giảmahin nhưfunx vậemsdy!

kxku trêgscgn ngưfunxureki bọnoamn họnoam đsysmqhptu cóawis Linh Giáhhzjp hộmqga thểochr, uy năqiazng mộmqgat đsysmao kia, chỉlplo sợqiazhqsqng đsysmotpsllfnm cho linh mạwflach củotpsa hắemsdn bịfkhd hao tổortvn, tạwflai chỗhxwp mấarmft sứgdvic chiếfkhdn đsysmarmfu.

Giang Trầqhptn đsysmáhhzjnh xuốarmfng mộmqgat đsysmao, nhưfunxng lạwflai khôpsxtng cóawis tiếfkhdn côpsxtng tiếfkhdp.

dozcu tídozcu!

Mộmqgat tiếfkhdng gáhhzjy minh bépznbn nhọnoamn truyềqhptn đsysmếfkhdn, mộmqgat con Kim Dựtgbpc Kiếfkhdm Đawisiểochru đsysmáhhzjp xuốarmfng, thuậemsdn thếfkhdauntng Giang Trầqhptn lêgscgn. Giang Trầqhptn ghépznbllfno trêgscgn lưfunxng Kim Dựtgbpc Kiếfkhdm Đawisiểochru, cũhqsqng háhhzj mồmqgam thởrvfy dốarmfc, thuậemsdn thếfkhd ăqiazn vàllfno mộmqgat viêgscgn Thưfunxơkfhxng Hảmahii Đawisan cùkxkung Thầqhptn Tútwzu Tạwflao Hóawisa Đawisan.

Trêgscgn thựtgbpc tếfkhd, mộmqgat kídozcch vừotdla rồmqgai kia, Giang Trầqhptn cũhqsqng làllfn nghịfkhdch thếfkhdllfn đsysmmqgang, ởrvfy trong tuyệsysmt cảmahinh đsysmarmfn ngộmqga 《 Thưfunxơkfhxng Hảmahii Nghịfkhdch Lưfunxu Đawisao 》 đsysmsysm tam thứgdvic… kinh đsysmàllfno!

Mộmqgat kídozcch nàllfny, nếfkhdu Giang Trầqhptn làllfn Linh Đawiswflao cưfunxurekng giảmahi, dùkxku chỉlplo mớjodai vừotdla tiếfkhdn vàllfno Linh Đawiswflao cưfunxurekng giảmahi, chỉlplo sợqiazhqsqng đsysmotps đsysmochrkxkung Dưfunx Giớjodai chídozcnh diệsysmn đsysmarmfi kháhhzjng, thậemsdm chídozcllfn nghiềqhptn áhhzjp Dưfunx Giớjodai.

Nhưfunxng màllfn, hắemsdn dùkxku sao mớjodai làllfn Châauntn Khídozc cảmahinh, tu vi bảmahin thâauntn vẫhctjn chỉlplollfnfunxureki mạwflach Châauntn khídozc đsysmwflai sưfunx.

Cho nêgscgn, mộmqgat đsysmao kia, hắemsdn đsysmãgpzz thútwzuc dụmlvrc cựtgbpc hạwflan, thậemsdm chídozcfunxqiazt ra khỏlmnti cựtgbpc hạwflan. Mộmqgat đsysmao kia bổortv ra, đsysmarmfi vớjodai tâauntm lựtgbpc củotpsa hắemsdn màllfnawisi, cốarmf nhiêgscgn làllfn mộmqgat lầqhptn đsysmmqgat pháhhzj.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.