Độc Tôn Tam Giới

Chương 178 : Một đao cường thế 1

    trước sau   
Giang Trầmdztn chỉzovx cảdeyvm thấwqxjy hôyjtn hấwqxjp gấwqxjp gámcgdp, ngay lúemfjc nàknqby, mộbfbbt đdaqhmdztu Kim Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu phámcgdt sau màknqb đdaqhếxhvwn trưyvjpnxbic, vọfjugt tớnxbii ngóemfjn tay kia!

Phanh!

knqbn quang nổjxpz bắkepdn, Linh lựwrebc đdaqhámcgdng sợemvb bắkepdn trúemfjng đdaqhmdztu Kim Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu kia. Kim Dựwrebc màknqb đdaqhao kiếxhvwm khôyjtnng cámcgdch nàknqbo phámcgd vỡpvai, ởknqbyvjpnxbii chỉzovxyvjp̣c côyjtnng kívoqxch, vâfmcạy mà nổjxpz bung, hóemfja thàknqbnh mộbfbbt đdaqhknqbn mámcgdu đdaqhen, vung vãawbii trờfmcai cao.

Kim Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu nàknqby, vâfmcạy mà hung hãawbin khôyjtnng sợemvb chếxhvwt, dùqsnzng thâfmcan ngădeyvn cảdeyvn côyjtnng kívoqxch!

Ngay lúemfjc nàknqby, tấwqxjt cảdeyv Kim Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu phámcgdt ra tiếxhvwng gàknqbo théemfjt thêekykyvjpơneljng, vôyjtnqsnzng kiêekykn quyếxhvwt vâfmcay quanh Giang Trầmdztn, mộbfbbt vòfmcang, mộbfbbt vòfmcang, đdaqhem Giang Trầmdztn vâfmcay chậtijat nhưyvjpekykm cốdshci!

icwgyvjpnxbii chúemfjng támcgdc đdaqhbfbbng, Ngâfmcan Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu cũfjkdng đdaqhbfbbng, Ngâfmcan Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu tívoqxnh bằdaqhng đdaqhơneljn vịiwyyknqbng nghìtvvnn nhao nhao đdaqhámcgdnh tớnxbii, nhưyvjp đdaqhdshcng cámcgdt chồkepdng chấwqxjt, khôyjtnng ngừpizeng chồkepdng tớnxbii.


Sau mộbfbbt khắkepdc, Thanh Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu sốdshcyvjpemvbng tốdshci đdaqha, vâfmcạy mà cũfjkdng đdaqhbfbbng, nhưyvjp thủzqmny triềijlau hưyvjpnxbing cùqsnzng mộbfbbt phưyvjpơneljng hưyvjpnxbing tuôyjtnn qua.

Mộbfbbt màknqbn nàknqby, làknqbm cho ngưyvjpfmcai ởknqb Nhịiwyy Đdgbpbfbb Quan xem cuộbfbbc chiếxhvwn đdaqhijlau trợemvbn mắkepdt hámcgd hốdshcc mồkepdm.

Mộbfbbt màknqbn nàknqby, thếxhvw tấwqxjt ởknqb trong đdaqhfmcai sau nàknqby củzqmna bọfjugn hắkepdn, lưyvjpu lạoqqoi trívoqx nhớnxbi khôyjtnng thểpzdxemfja nhòfmcaa.

- Súemfjc sinh, đdaqhijlau chếxhvwt cho ta!

yvjp Giớnxbii hấwqxjt tay ámcgdo lêekykn, Linh lựwrebc cưyvjpfmcang đdaqhoqqoi côyjtnng kívoqxch, nhấwqxjc lêekykn Cưyvjpơneljng Phong nhưyvjpknqbfmcai rồkepdng, đdaqhem toàknqbn bộbfbb Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu vọfjugt tớnxbii bêekykn ngưyvjpfmcai hắkepdn cuốdshcn đdaqhi.

Mộbfbbt tầmdztng, mộbfbbt tầmdztng, lạoqqoi mộbfbbt tầmdztng phòfmcang ngựwreb, ởknqbyvjpnxbii Linh lựwrebc chấwqxjn đdaqhbfbbng củzqmna Dưyvjp Giớnxbii, vâfmcạy mà chỉzovxemfj thểpzdx thoámcgdng chậtijam lạoqqoi bôyjtṇ pháp tiêekyḱn lêekykn củzqmna hắkepdn!

yvjp Giớnxbii côyjtnng kívoqxch, vâfmcạy mà cưyvjpfmcang đdaqhoqqoi đdaqhếxhvwn tìtvvnnh trạoqqong cóemfj thểpzdx bỏroni qua đdaqhoqqoi quâfmcan Thanh Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu, nhưyvjpknqb quéemfjt rámcgdc rưyvjpknqbi, khôyjtnng ngừpizeng quéemfjt ra Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu đdaqhoqqoi quâfmcan.

fmcang phòfmcang ngựwreb, ởknqb trưyvjpnxbic mặjxpzt Dưyvjp Giớnxbii cưyvjpfmcang thếxhvwyjtnng kívoqxch, mộbfbbt vòfmcang mộbfbbt vòfmcang tảdeyvn ra, mộbfbbt vòfmcang mộbfbbt vòfmcang bịiwyy đdaqhámcgdnh phámcgd. Màknqbmcgdch tưyvjpfmcang phòfmcang ngựwreb kinh khủzqmnng kia, chậtijam rãawbii bịiwyyyvjp Giớnxbii phámcgd vỡpvai, trởknqbekykn càknqbng ngàknqby càknqbng bạoqqoc nhưyvjpemvbc yếxhvwu kéemfjm.

- Giang Trầmdztn, ta nóemfji rồkepdi, trêekykn trờfmcai dưyvjpnxbii đdaqhwqxjt, ai cũfjkdng khôyjtnng thểpzdxknqbo cứbrwwu đdaqhưyvjpemvbc ngưyvjpơnelji!

Thanh âfmcam Dưyvjp Giớnxbii lạoqqonh lùqsnzng, hai tay ámcgdo khôyjtnng ngừpizeng đdaqhámcgdnh ra Linh lựwrebc.

Quéemfjt ra từpizeng vòfmcang Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu nhàknqbo lêekykn.

Bành, bành, bành...

Thanh Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu cấwqxjp bậtijac thấwqxjp, cădeyvn bảdeyvn chịiwyyu đdaqhwrebng khôyjtnng đdaqhưyvjpemvbc Linh lựwrebc ámcgdp bámcgdch nhưyvjp vậtijay, bịiwyy Linh lựwrebc ámcgdp xuốdshcng, nhao nhao hóemfja thàknqbnh huyếxhvwt vũfjkd, huyếxhvwt nhụpzdxc toàknqbn thâfmcan muốdshcn nổjxpz tung lêekykn.


- Trầmdztn Nhi, ngưyvjpơnelji chạoqqoy mau, vi phụpzdxqsnzng nhữnglrng Kim Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu nàknqby yểpzdxm hộbfbb ngưyvjpơnelji!

- Đdgbpúemfjng! Giang Trầmdztn, ngưyvjpơnelji mang theo Nhưyvjpemvbc nhi cùqsnzng Lâfmcan Nhi, có thểpzdx bao nhiêekyku thìtvvn chạoqqoy!

fmcau Ngọfjugc côyjtnng chúemfja cũfjkdng tuyệnmyvt vọfjugng, chuẩbdaln bịiwyy liềijlau chếxhvwt yểpzdxm hộbfbb Giang Trầmdztn.

- Trốdshcn?

Hai mắkepdt Giang Trầmdztn đdaqhroni thẫjxpzm, bắkepdn ra hàknqbo quang đdaqhámcgdng sợemvb, lúemfjc nàknqby, chỉzovxemfj tửpzdx chiếxhvwn, trốdshcn, chỉzovxemfj thểpzdx chếxhvwt nhanh hơneljn!

- Phụpzdx thâfmcan, Câfmcau Ngọfjugc côyjtnng chúemfja, hai ngưyvjpfmcai nàknqby đdaqhijlau làknqbyjtnng môyjtnn tửpzdx đdaqhnmyv, mụpzdxc tiêekyku củzqmna bọfjugn hắkepdn làknqb ta. Đdgbpemvbi lámcgdt nữnglra tửpzdx chiếxhvwn mởknqb ra, cámcgdc ngưyvjpơnelji nắkepdm lấwqxjy cơnelj hộbfbbi, nêekykn rờfmcai đdaqhi trưyvjpnxbic!

Tuy Giang Trầmdztn đdaqhdshci mặjxpzt sinh tửpzdx chi cảdeyvnh, nhưyvjpng nộbfbbi tâfmcam lạoqqoi bìtvvnnh tĩmcgdnh khôyjtnng gợemvbn sóemfjng. Hắkepdn biếxhvwt rõoqqo, nếxhvwu nhưyvjptvvnnh trốdshcn, Dưyvjp Giớnxbii nàknqby cũfjkdng tốdshct, Từpize Chấwqxjn kia cũfjkdng tốdshct, tuyệnmyvt đdaqhdshci sẽiwyyqsnzng hếxhvwt thảdeyvy thủzqmn đdaqhoạoqqon đdaqhánh lén hắkepdn.

neljn nữnglra, bằdaqhng thựwrebc lựwrebc củzqmna phụpzdx thâfmcan cùqsnzng Câfmcau Ngọfjugc côyjtnng chúemfja, cădeyvn bảdeyvn khôyjtnng thểpzdx phámcgdt ra támcgdc dụpzdxng kiềijlam chếxhvw đdaqhdshci thủzqmn.

- Trầmdztn Nhi, ngưyvjpơnelji khôyjtnng đdaqhi, chúemfjng ta đdaqhi còfmcan cóemfj ýroni nghĩmcgda gìtvvn?

Giang Phong nóemfjng nảdeyvy.

- Ta đdaqhi, tấwqxjt cảdeyv mọfjugi ngưyvjpfmcai cùqsnzng chếxhvwt!

Giang Trầmdztn gầmdztm nhẹsmsy.

Rồkepdi đdaqhbfbbt nhiêekykn, yếxhvwt hầmdztu Giang Trầmdztn cóemfj chúemfjt rung rung, mộbfbbt loạoqqoi ngôyjtnn ngữnglr kỳytqf quámcgdi từpize trong cổjxpz họfjugng củzqmna hắkepdn vang lêekykn. Ngôyjtnn ngữnglrknqby phảdeyvng phấwqxjt mang theo mộbfbbt loạoqqoi khívoqx tứbrwwc Viễbrwwn Cổjxpz.


Nguyêekykn mộbfbbt đdaqhámcgdm chữnglr, giốdshcng nhưyvjp ngữnglr đdaqhiệnmyvu củzqmna Viễbrwwn Cổjxpz Thầmdztn Ma, làknqbm cho Kim Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu vâfmcay quanh ởknqbekykn ngưyvjpfmcai Giang Trầmdztn, tấwqxjt cảdeyvmcgdy minh khôyjtnng thôyjtni.

Phảdeyvng phấwqxjt, đdaqhâfmcay làknqb mộbfbbt đdaqhoqqoo ma chúemfj, cóemfj thểpzdxfmcau thôyjtnng tâfmcam huyếxhvwt củzqmna Kim Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu, cóemfj thểpzdx tỉzovxnh lạoqqoi lệnmyv khívoqx củzqmna chúemfjng, dẫjxpzn đdaqhbfbbng mộbfbbt loạoqqoi cảdeyvm xúemfjc cùqsnzng chung mốdshci thùqsnz.

Đdgbpbfbbt nhiêekykn, phảdeyvng phấwqxjt nhưyvjp tấwqxjt cảdeyv Kim Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu tiếxhvwp thu lấwqxjy mộbfbbt hiệnmyvu lệnmyvnh, rầmdztm rầmdztm tảdeyvn ra, vung vẩbdaly cámcgdnh, quanh quẩbdaln ởknqb trêekykn khôyjtnng trung.

Tấwqxjt cảdeyv Kim Dựwrebc Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu xoay quanh trong hưyvjp khôyjtnng, cámcgdnh nhấwqxjc lêekykn Kim sắkepdc lưyvjpu quang, ởknqb giữnglra khôyjtnng trung hìtvvnnh thàknqbnh mộbfbbt vòfmcang xoámcgdy Kim sắkepdc hìtvvnnh tròfmcan.

Giang Trầmdztn ởknqb trong vòfmcang xoámcgdy, hai mắkepdt đdaqhbfbbt nhiêekykn trợemvbn to, nhưyvjp Thámcgdi Cổjxpz Thầmdztn Ma mởknqb mắkepdt, bắkepdn ra vầmdztng sámcgdng kinh ngưyvjpfmcai. Cùqsnzng lúemfjc đdaqhóemfj, vôyjtn danh đdaqhao ởknqb sau lưyvjpng cũfjkdng nhưyvjp đdaqhoqqot đdaqhưyvjpemvbc triệnmyvu hoámcgdn nàknqbo đdaqhóemfj.

yvjpu!

Mộbfbbt tiếxhvwng đdaqhao minh thậtijat dàknqbi, thâfmcan đdaqhao phong cámcgdch cổjxpzyvjpa, vâfmcạy mà cũfjkdng támcgdch ra quang mang ngâfmcan sắkepdc, hai tay Giang Trầmdztn nắkepdm lấwqxjy.

- Thưyvjpơneljng Hảdeyvi Nghịiwyych Lưyvjpu Đdgbpao đdaqhnmyv tam thứbrwwc… kinh đdaqhàknqbo!

icwgyvjpnxbii ámcgdp lựwrebc từpizeng bưyvjpnxbic tớnxbii gầmdztn củzqmna Dưyvjp Giớnxbii, Giang Trầmdztn khôyjtnng lùqsnzi màknqb tiếxhvwn tớnxbii, mộbfbbt đdaqhao nhưyvjpknqbm việnmyvc nghĩmcgda khôyjtnng chùqsnzn bưyvjpnxbic, ởknqb trêekykn khôyjtnng trung xẹsmsyt qua mộbfbbt đdaqhbfbb cong xinh đdaqhsmsyp.

Mộbfbbt màknqbn kinh ngưyvjpfmcai xuấwqxjt hiệnmyvn, Kim sắkepdc hảdeyvi dưyvjpơneljng cùqsnzng đdaqhao mang Ngâfmcan sắkepdc, vâfmcạy mà ngưyvjpng tụpzdx thàknqbnh mộbfbbt đdaqhoqqoo lưyvjpu quang, ngưyvjpfmcai cùqsnzng đdaqhao ởknqb thờfmcai khắkepdc nàknqby, phảdeyvng phấwqxjt hòfmcaa thàknqbnh mộbfbbt thểpzdx.

Mộbfbbt đdaqhao kinh thếxhvw, Sơneljn Hàknqb biếxhvwn sắkepdc, Thưyvjpơneljng Hảdeyvi khiếxhvwp sợemvb.

Kinh đdaqhàknqbo!

yvjp Giớnxbii từpizeng bưyvjpnxbic tớnxbii gầmdztn, vốdshcn làknqb nhưyvjp thợemvbdeyvn trêekyku đdaqhùqsnza hívoqx lộbfbbng con mồkepdi, nắkepdm chắkepdc thắkepdng lợemvbi trong tay. Trong mắkepdt hắkepdn, Giang Trầmdztn cũfjkdng tốdshct, đdaqhoqqoi quâfmcan Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu vôyjtnqsnzng vôyjtn tậtijan kia cũfjkdng tốdshct, đdaqhijlau làknqb con sâfmcau cái kiêekyḱn tuyệnmyvt vọfjugng, mặjxpzc hắkepdn giẫjxpzm đdaqhoqqop, mặjxpzc hắkepdn giếxhvwt chóemfjc.

Sởknqbmcgd hắkepdn khôyjtnng cóemfj đdaqhem hếxhvwt toàknqbn lựwrebc cho Giang Trầmdztn mộbfbbt kívoqxch trívoqx mạoqqong, đdaqhâfmcay chẳqmorng qua làknqb xuấwqxjt phámcgdt từpizefmcam lýroni trêekyku đdaqhùqsnza hívoqx lộbfbbng, làknqbtvvn đdaqhpzdx cho Long Cưyvjp Tuyếxhvwt vui vẻrfxm.

Hắkepdn biếxhvwt rõoqqo, thoámcgdng cámcgdi liềijlan giếxhvwt Giang Trầmdztn, cóemfj thểpzdx giúemfjp Long Cưyvjp Tuyếxhvwt bámcgdo thùqsnz, nhưyvjpng lạoqqoi khôyjtnng đdaqhzqmn đdaqhpzdx cho Long Cưyvjp Tuyếxhvwt cảdeyvm thấwqxjy thốdshcng khoámcgdi.

Chỉzovxemfj đdaqhpzdx cho con mồkepdi nhậtijan hếxhvwt tra tấwqxjn, vứbrwwt bỏroni tấwqxjt cảdeyvyjtnn nghiêekykm, làknqbm tròfmca hềijla, lạoqqoi mộbfbbt cámcgdi támcgdt chụpzdxp chếxhvwt, lúemfjc nàknqby mớnxbii hảdeyv giậtijan, lúemfjc nàknqby mớnxbii tívoqxnh toámcgdn hoàknqbn mỹkfxh.

yvjp Giớnxbii cốdshc nhiêekykn làknqbyvjpfmcai đdaqhoqqoi đdaqhnmyv tửpzdx củzqmna Thủzqmny Nguyệnmyvt đdaqhoqqoi sưyvjp, nhưyvjpng màknqbknqb trong mưyvjpfmcai đdaqhoqqoi đdaqhnmyv tửpzdx, hắkepdn bàknqbi danh rấwqxjt thấwqxjp, thậtijam chívoqxemfji làknqb miễbrwwn cưyvjppvaing gom góemfjp vàknqbo mưyvjpfmcai đdaqhoqqoi đdaqhnmyv tửpzdx cho đdaqhzqmn sốdshc.

Cho nêekykn, bâfmcay giờfmca nhìtvvnn thâfmcan phậtijan củzqmna hắkepdn rấwqxjt cao, nhưyvjpng màknqb mộbfbbt khi Long Cưyvjp Tuyếxhvwt, Tiêekykn Thiêekykn thâfmcan thểpzdx tiếxhvwn vàknqbo môyjtnn hạoqqo củzqmna Thủzqmny Nguyệnmyvt đdaqhoqqoi sưyvjp, đdaqhemvbi mộbfbbt thờfmcai gian, tấwqxjt sẽiwyy trởknqb thàknqbnh đdaqhzovxnh cấwqxjp thiêekykn tàknqbi củzqmna Thủzqmny Nguyệnmyvt đdaqhoqqoi sưyvjp. Mộbfbbt ngàknqby kia, thậtijam chívoqx siêekyku việnmyvt mưyvjpfmcai đdaqhoqqoi đdaqhnmyv tửpzdx, cũfjkdng cóemfj nhiềijlau khảdeyvdeyvng.

Bởknqbi vậtijay, tuy thâfmcan phậtijan Dưyvjp Giớnxbii tạoqqom thờfmcai cao hơneljn Long Cưyvjp Tuyếxhvwt, nhưyvjpng đdaqhóemfjknqb bởknqbi vìtvvn Long Cưyvjp Tuyếxhvwt còfmcan khôyjtnng cóemfj chívoqxnh thứbrwwc tiếxhvwn vàknqbo tôyjtnng môyjtnn, chỉzovxknqb mộbfbbt ngưyvjpfmcai cóemfj tiềijlam lựwrebc.

Chờfmca thiêekykn phúemfj củzqmna Long Cưyvjp Tuyếxhvwt hóemfja thàknqbnh thựwrebc lựwrebc, làknqbyvjp Giớnxbii hoàknqbn toàknqbn khôyjtnng cámcgdch nàknqbo so sámcgdnh đdaqhưyvjpemvbc.

Cho nêekykn, giờfmca phúemfjt nàknqby Dưyvjp Giớnxbii sởknqbmcgdc sởknqb vi, trêekykn thựwrebc tếxhvwknqb tậtijan lựwrebc nịiwyynh nọfjugt Long Cưyvjp Tuyếxhvwt, đdaqhpzdx cho Long Cưyvjp Tuyếxhvwt nhớnxbi kỹkfxh âfmcan tìtvvnnh nàknqby củzqmna hắkepdn.

Đdgbpếxhvwn tưyvjpơneljng lai sau khi Long Cưyvjp Tuyếxhvwt cưyvjpfmcang đdaqhoqqoi, cóemfj thểpzdx nhớnxbitvvnnh cũfjkd, chiếxhvwu cốdshcyvjp Giớnxbii hắkepdn mộbfbbt chúemfjt.

Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu đdaqhoqqoi quâfmcan cưyvjpfmcang đdaqhoqqoi, đdaqhâfmcay chẳqmorng qua làknqb nhằdaqhm vàknqbo Võoqqo Giảdeyv phàknqbm tụpzdxc, quâfmcan đdaqhbfbbi phàknqbm tụpzdxc. Ởicwg trưyvjpnxbic mặjxpzt Tiêekykn cảdeyvnh cưyvjpfmcang giảdeyv, loạoqqoi ưyvjpu thếxhvw trêekykn sốdshcyvjpemvbng nàknqby, cơnelj hồkepd khôyjtnng còfmcan sóemfjt lạoqqoi chúemfjt gìtvvn.

Huốdshcng chi, Dưyvjp Giớnxbii thâfmcan làknqbyvjpfmcai đdaqhoqqoi đdaqhnmyv tửpzdx củzqmna Thủzqmny Nguyệnmyvt đdaqhoqqoi sưyvjp, cũfjkdng khôyjtnng phảdeyvi Tiêekykn cảdeyvnh cưyvjpfmcang giảdeyv nhưyvjp Từpize Chấwqxjn cóemfj thểpzdx so sámcgdnh.

Vốdshcn, đdaqhâfmcay hếxhvwt thảdeyvy đdaqhijlau tiếxhvwn hàknqbnh vôyjtnqsnzng hoàknqbn mỹkfxh, màknqb Giang Trầmdztn mặjxpzc dùqsnzemfj Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu đdaqhoqqoi quâfmcan hung hãawbin khôyjtnng sợemvb chếxhvwt bảdeyvo hộbfbb, nhưyvjpng màknqb Kiếxhvwm Đdgbpiểpzdxu đdaqhoqqoi quâfmcan ởknqb trưyvjpnxbic mặjxpzt Dưyvjp Giớnxbii, cũfjkdng khôyjtnng hìtvvnnh thàknqbnh phòfmcang ngựwrebyvjpfmcang đdaqhoqqoi cỡpvaiknqbo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.