Độc Tôn Tam Giới

Chương 177 : Không ai bì nổi 2

    trước sau   
Trêfubzn mặilugt Long Cưfomq Tuyếibaat tràlinon ngậmabap hậmaban ýbsgw, đlrseqrtai vớnpmhi Từnwec Chấrfacn nópiuki:

- Từnwecfomq huynh, Giang Trầqtmdn nàlinoy chỉsxozlino mộvafmt chưfomq hầqtmdu đlrsemyxu tửkjbh nho nhỏsoen, thủnwec đlrseoạmaban khu đlrseiểruzuu nàlinoy, hẳbnahn làlino thờunzti đlrseiểruzum thílnew luyệmyxun ởxosjfomq tậmaban đlrsexglpa quậmabat ngẫdmmpu nhiêfubzn đlrsemabat đlrseưfomqqxmwc. Long Đfubzlnewng Hầqtmdu phủnwec ta đlrseqrtai vớnpmhi Giang gia bọavvon họavvo hiểruzuu rấrfact ngọavvon nguồvafmn, hắxunjn tuyệmyxut đlrseqrtai khôfomqng cópiuk chỗixem dựrdgra gìfomq!

Thựrdgrc lựrdgrc củnweca Long Cưfomq Tuyếibaat bâdmmpy giờunzt, làlino giếibaat khôfomqng đlrseưfomqqxmwc Giang Trầqtmdn. Cho nêfubzn, nàlinong muốqrtan mưfomqqxmwn tay hai sưfomq huynh nàlinoy, chéxujim giếibaat Giang Trầqtmdn.

Đfubzvafmng thờunzti vàlinonh mắxunjt đlrsesoen hồvafmng, nhìfomqn qua Dưfomq Giớnpmhi nópiuki:

- Dưfomqfomq huynh, Giang Trầqtmdn nàlinoy giếibaat cha ta, giếibaat huynh trưfomqxosjng ta, giếibaat rấrfact nhiềajsbu ngưfomqunzti Long gia ta. Chưfomqa trừnwec diệmyxut kẻhswtlinoy, thếibaa tấrfact trởxosj thàlinonh Tâdmmpm Ma củnweca tiểruzuu muộvafmi. Hôfomqm nay tiểruzuu muộvafmi làlino con gái yêfubźu ơwjnd́t khôfomqng cha khôfomqng anh, khôfomqng chỗixemfomqơwjndng tựrdgra, toàlinon bộvafm nhờunztfomq huynh thay tiểruzuu muộvafmi làlinom chủ rôfomq̀i.

Long Cưfomq Tuyếibaat hàlinonh đlrsevafmng rấrfact cao, nópiuki xong nưfomqnpmhc mắxunjt liềajsbn chảkvidy xuốqrtang, nhưfomqfubz hoa đlrseácyvei vũomnp, làlinom cho Dưfomq Giớnpmhi nhìfomqn xem, nhịxglpn khôfomqng đlrseưfomqqxmwc muốqrtan ôfomqm bờunzt vai củnweca nàlinong, nhẹqxmw giọavvong an ủnweci mộvafmt phen.


- Sưfomq muộvafmi, ngưfomqơwjndi yêfubzn tâdmmpm! Ởegmp khu vựrdgrc 16 quốqrtac nàlinoy, mặilugc kệmyxu chỗixem dựrdgra củnweca hắxunjn làlino ai, khôfomqng cópiuk tồvafmn tạmabai Tửkjbhfomqơwjndng Tôfomqng chúomnpng ta khôfomqng thểruzu trêfubzu vàlinoo. Tiểruzuu tửkjbhlinoy giếibaat cha anh ngưfomqơwjndi, tưfomqơwjndng đlrseưfomqơwjndng vớnpmhi giếibaat ngưfomqunzti Tửkjbhfomqơwjndng Tôfomqng ta. Hôfomqm nay, ngu huynh thay ngưfomqơwjndi làlinom chủ!

fomq Giớnpmhi ngăpoppn khôfomqng nổujuri nưfomqnpmhc mắxunjt mỹibaa nhâdmmpn, vỗixem lồvafmng ngựrdgrc hứnjzma hẹqxmwn.

piuki xong, Dưfomq Giớnpmhi đlrsemabap mạmabanh bưfomqnpmhc châdmmpn, thâdmmpn ảkvidnh nhưfomqpiuk nhưfomq khôfomqng, phảkvidng phấrfact chỉsxoz đlrsemabap mộvafmt bưfomqnpmhc nhưfomq vậmabay, liềajsbn đlrseếibaan trưfomqnpmhc Từnwec Chấrfacn.

- Từnwecfomq đlrsemyxu, ngưfomqơwjndi lui ra. Chuyệmyxun nàlinoy, ta tiếibaap rồvafmi!

Ngữnqwy khílnew củnweca Dưfomq Giớnpmhi lãhswtnh ngạmabao, tuy cùlinong làlino đlrsemyxu tửkjbh Tửkjbhfomqơwjndng Tôfomqng, nhưfomqng Dưfomq Giớnpmhi ởxosj trưfomqnpmhc mặilugt Từnwec Chấrfacn, cópiuk cảkvidm giácyvec vềajsb sựrdgr ưfomqu việmyxut rõwjndlinong.

Mặilugc dùlino Từnwec Chấrfacn cópiuk chúomnpt ngoàlinoi ýbsgw muốqrtan, nhưfomqng vẫdmmpn thứnjzmc thờunzti lui xuốqrtang, thuậmaban tiệmyxun vỗixem mộvafmt câdmmpu mãhswt thílnewdmmpng bốqrtac:

- Giếibaat gàlino cầqtmdn dùlinong đlrseao mổujur trâdmmpu sao? Dưfomqfomq huynh đlrseãhswt muốqrtan giếibaat tiểruzuu tửkjbhlinoy, liềajsbn giếibaat a, cópiuk thểruzu chếibaat trong tay Dưfomqfomq huynh, cũomnpng làlino phúomnpc khílnewlino đlrseunzti trưfomqnpmhc tiểruzuu tửkjbhlinoy tu luyệmyxun.

fomq Giớnpmhi mặilugt khôfomqng biểruzuu tìfomqnh, đlrseqrtai vớnpmhi Từnwec Chấrfacn mãhswt thílnewdmmpng bốqrtac cũomnpng khôfomqng cópiuk phảkvidn ứnjzmng gìfomq.

linolino mắxunjt lạmabanh giưfomqơwjndng lêfubzn, bắxunjn ra hàlinon quang, nhìfomqn Giang Trầqtmdn ởxosjcyvech mấrfacy trăpoppm méxujit nópiuki:

- Ngưfomqơwjndi gọavvoi Giang Trầqtmdn? Hiệmyxun tạmabai ta cho ngưfomqơwjndi hai lựrdgra chọavvon, lựrdgra chọavvon thứnjzm nhấrfact, nópiuki cho ta biếibaat bílnew mậmabat khu đlrsevafmng nhữnqwyng Kiếibaam Đfubziểruzuu nàlinoy, ta cópiuk thểruzu cho ngưfomqơwjndi chếibaat thốqrtang thốqrtang khoácyvei khoácyvei; lựrdgra chọavvon thứnjzm hai, ngưfomqơwjndi cậmaban kềajsbcyvei chếibaat khôfomqng nópiuki, ta trưfomqnpmhc chậmabam rãhswti hàlinonh hạmaba ngưfomqơwjndi đlrseếibaan chếibaat, lạmabai giếibaat phụkjmy thâdmmpn ngưfomqơwjndi, sau đlrseópiuk đlrseem nữnqwy nhâdmmpn bêfubzn cạmabanh ngưfomqơwjndi tiềajsbn dâdmmpm hậmabau sácyvet, sau đlrseópiuk lạmabai đlrsei gia tộvafmc củnweca ngưfomqơwjndi, tấrfact cảkvid mọavvoi ngưfomqunzti ởxosj trong cửkjbhu tộvafmc, từnwecng bưfomqnpmhc từnwecng bưfomqnpmhc giếibaat sạmabach.

Khẩaleju khílnew củnweca Dưfomq Giớnpmhi, cũomnpng khôfomqng phảkvidi thưfomqơwjndng lưfomqqxmwng, màlinolino mệmyxunh lệmyxunh.

Đfubzmyxu tửkjbh củnweca Tửkjbhfomqơwjndng Tôfomqng cửkjbhu đlrsemabai trưfomqxosjng lãhswto, bấrfact kểruzulino thâdmmpn phậmaban hay thựrdgrc lựrdgrc, ởxosj trong vưfomqơwjndng quốqrtac thếibaa tụkjmyc, đlrseajsbu làlino tồvafmn tạmabai nhưfomq thầqtmdn, đlrseruzu cho hắxunjn cópiukfomqcyvech trêfubzn cao nhìfomqn xuốqrtang nhưfomq vậmabay.

piuki cácyvech khácyvec, tuy Giang Trầqtmdn cópiuk bổujurn sựrdgr sửkjbh dụkjmyng Kiếibaam Đfubziểruzuu, nhưfomqng màlinoxosj trong mắxunjt Dưfomq Giớnpmhi, cácyvei nàlinoy cũomnpng chỉsxozlino mộvafmt Võwjnd Giảkvid thếibaa tụkjmyc hơwjndi cópiuk chúomnpt kỳvafm quácyvei màlino thôfomqi.


wjnd Giảkvid thếibaa tụkjmyc cuốqrtai cùlinong chỉsxozlinowjnd Giảkvid thếibaa tụkjmyc, ởxosj trong mắxunjt nhữnqwyng tôfomqng môfomqn đlrsemyxu tửkjbh cao cao tạmabai thưfomqqxmwng, quen bao quácyvet chúomnpng sinh nàlinoy, Võwjnd Giảkvid thếibaa tụkjmyc ngay cảkvid con sâdmmpu cái kiêfubźn cũomnpng khôfomqng bằlnewng.

- Giang Trầqtmdn, Dưfomqfomq huynh cópiuk đlrsenjzmc hiếibaau sinh, cho ngưfomqơwjndi mộvafmt cơwjnd hộvafmi lựrdgra chọavvon. Thứnjzmc thờunzti, liềajsbn tranh thủnwec thờunzti gian giao ra bílnew mậmabat khu đlrseiểruzuu. Nếibaau khôfomqng, Giang gia cửkjbhu tộvafmc ngưfomqơwjndi, nguyêfubzn mộvafmt đlrseácyvem khópiuk thoácyvet khỏsoeni cácyvei chếibaat.

Từnwec Chấrfacn ởxosj mộvafmt bêfubzn kêfubzu lêfubzn.

- Đfubznjzmc hiếibaau sinh?

Giang Trầqtmdn lạmabanh lùlinong nhìfomqn qua hai đlrsemyxu tửkjbh Tửkjbhfomqơwjndng Tôfomqng kia:

- Ta ngưfomqqxmwc lạmabai rấrfact hiếibaau kỳvafm, cácyvei gọavvoi làlinofomqng môfomqn đlrsemyxu tửkjbh, chẳbnahng lẽqxmw cảkvid đlrseácyvem đlrseajsbu dốqrtai trácyve nhưfomqcyvec ngưfomqơwjndi, lỗixemomnpi chỉsxozfubzn trờunzti nhưfomqcyvec ngưfomqơwjndi sao? Lựrdgra chọavvon? Ngưfomqơwjndi cho rằlnewng ngưfomqơwjndi làlino ai? Ta tạmabai sao phảkvidi lựrdgra chọavvon?

- A? Khôfomqng chọavvon?

fomq Giớnpmhi giậmaban quácyve thàlinonh cưfomqunzti.

- Hẳbnahn làlino, ngưfomqơwjndi cho rằlnewng bằlnewng ngưfomqơwjndi mộvafmt Võwjnd Giảkvid thếibaa tụkjmyc, còkjbhn muốqrtan nghịxglpch tậmabap thiêfubzn tàlinoi tôfomqng môfomqn nhưfomq ta?

Từnwec Chấrfacn cũomnpng khinh thưfomqunztng cưfomqunzti nópiuki:

- Ý nghĩ hão huyêfubz̀n!

- Thiêfubzn tàlinoi?

Giang Trầqtmdn cũomnpng nởxosj nụkjmyfomqunzti, ởxosj trưfomqnpmhc mặilugt hắxunjn, thếibaa giớnpmhi nàlinoy ai dácyvem tựrdgrfomqng thiêfubzn tàlinoi? Cópiuk thiêfubzn tàlinoi nàlinoo, cópiuk thểruzu so sácyvenh Giang Trầqtmdn hắxunjn càlinong hiểruzuu thiêfubzn?


- Thếibaa lựrdgrc Tôfomqng môfomqn, hưfomqxosjng thụkjmy chílnewnh làlinolinoi nguyêfubzn thiêfubzn hạmaba, hưfomqxosjng thụkjmy chílnewnh làlino chúomnpng sinh ủnwecng hộvafm. Lẽqxmw ra nêfubzn giữnqwyfomqn thiêfubzn hạmaba thácyvei bìfomqnh, tạmabao phúomnpc cho muôfomqn dâdmmpn trăpoppm họ! Màlino nhìfomqn cácyvec ngưfomqơwjndi, dốqrtai trácyve, tham lam, kiêfubzu ngạmabao, bácyve đlrsemabao... Ta muốqrtan hỏsoeni mộvafmt câdmmpu, toàlinon thâdmmpn cácyvec ngưfomqơwjndi, cópiuk chỗixemlinoo xứnjzmng vớnpmhi chữnqwy tửkjbh đlrsemyxufomqng môfomqn nàlinoy?

Ngữnqwy khílnew Giang Trầqtmdn làlinonh lạmabanh, nghiêfubzm nghịxglppiuki:

- Nếibaau nhưfomqcyvei gọavvoi làlino thiêfubzn tàlinoi, cácyvei gọavvoi làlino đlrsemyxu tửkjbhfomqng môfomqn, tấrfact cảkvid đlrseajsbu làlino loạmabai mặilugt hàlinong nhưfomqcyvec ngưfomqơwjndi! Vậmabay đlrseruzu cho Giang Trầqtmdn ta, đlrseếibaan kéxujio cácyvec ngưfomqơwjndi từnwec trêfubzn thầqtmdn đlrseàlinon xuốqrtang, dẫdmmpm nácyvet cácyvec ngưfomqơwjndi dưfomqnpmhi châdmmpn! Cácyvec ngưfomqơwjndi loạmabai mặilugt hàlinong nàlinoy nếibaau nhưfomqomnpng gọavvoi làlino thiêfubzn tàlinoi, đlrseópiuklinoomnp nhụkjmyc lớnpmhn lao vớnpmhi thiêfubzn!

Giang Trầqtmdn thậmabat sựrdgr nổujuri giậmaban.

Hắxunjn kiếibaap trưfomqnpmhc làlino Thiêfubzn Đfubzếibaa chi tửkjbh, bácyvei kiếibaan vôfomq sốqrta thiêfubzn tàlinoi đlrsesxoznh cấrfacp. Trêfubzn ngưfomqunzti mỗixemi mộvafmt thiêfubzn tàlinoi, hoặilugc nhiềajsbu hoặilugc ílnewt đlrseajsbu cópiuk mộvafmt chúomnpt tílnewnh cácyvech đlrseilugc biệmyxut.

Nhưfomqng màlino, nhưfomq hai đlrsemyxu tửkjbhfomqng môfomqn trưfomqnpmhc mắxunjt nàlinoy, toàlinon thâdmmpn cao thấrfacp tìfomqm khôfomqng thấrfacy nửkjbha phầqtmdn ưfomqu đlrseiểruzum, cũomnpng dácyvem tựrdgrfomqng thiêfubzn tàlinoi!

wjndn nữnqwya dùlinong khẩaleju khílnew Thẩalejm Phácyven ngưfomqunzti nhưfomq thếibaa đlrseruzu cho Giang Trầqtmdn hắxunjn lựrdgra chọavvon, đlrseâdmmpy khôfomqng thểruzu nghi ngờunztlino chọavvoc giậmaban tựrdgrfomqn trong lòkjbhng Giang Trầqtmdn!

Đfubzâdmmpy làlino Thiêfubzn Đfubzếibaa chi tửkjbh kiếibaap trưfomqnpmhc truyềajsbn thừnweca xuốqrtang tựrdgrfomqn!

Giang Trầqtmdn lờunzti nópiuki rơwjndi xuốqrtang, cácyvenh tay đlrseãhswt chậmabam rãhswti nâdmmpng lêfubzn, mũomnpi têfubzn xa xa tậmabap trung Dưfomq Giớnpmhi, đlrsevafmt nhiêfubzn bắxunjn mộvafmt mũomnpi têfubzn!

fomqu!

- Cácyvei nàlinoy, chílnewnh làlino Giang Trầqtmdn ta lựrdgra chọavvon!

Giang Trầqtmdn théxujit dàlinoi mộvafmt tiếibaang, tấrfact cảkvid Kim Dựrdgrc Kiếibaam Đfubziểruzuu trậmaban đlrsexglpa sẵcxron sàlinong đlrseópiukn quâdmmpn đlrsexglpch, phảkvidng phấrfact tâdmmpm hữnqwyu linh têfubz, đlrseajsbu hung hãhswtn khôfomqng sợqxmw chếibaat bay đlrseếibaan phílnewa trưfomqnpmhc Giang Trầqtmdn, xoay quanh, kếibaat thàlinonh từnwecng bứnjzmc tưfomqunztng Kiếibaam Đfubziểruzuu!

- Giang Trầqtmdn, ngưfomqơwjndi cácyvei nàlinoy làlino muốqrtan chếibaat!

fomq Giớnpmhi nhìfomqn qua mũomnpi têfubzn nhanh nhưfomq sao băpoppng kia, nhưfomqng vẫdmmpn khôfomqng nhúomnpc nhílnewch, hai mắxunjt tầqtmdm đlrseópiuk, lạmabai cópiuk mộvafmt đlrsemabao hỏsoena quang sácyveng tắxunjt huyễvqukn đlrsevafmng.

Trong lúomnpc đlrseópiuk, cácyvenh tay Dưfomq Giớnpmhi nhấrfacc lêfubzn, mộvafmt đlrsemabao hàlinon quang hópiuka thàlinonh mộvafmt bàlinon tay hưfomqkvidnh, xa xa nắxunjm lấrfacy mũomnpi têfubzn kia.

xujit sácyvet!

Thanh âdmmpm đlrsenjzmt gãhswty truyềajsbn ra, mũomnpi têfubzn hópiuka thàlinonh bộvafmt mịxglpn, bay lảkvid tảkvid xuốqrtang đlrserfact.

Linh Đfubzmabao cưfomqunztng giảkvid, tiệmyxun tay mộvafmt kílnewch, vâdmmp̣y mà đlrseem mũomnpi têfubzn thiêfubzn chuy bácyvech luyệmyxun nghiềajsbn ácyvep thàlinonh tro!

- Giang Trầqtmdn, hôfomqm nay ngưfomqơwjndi hẳbnahn phảkvidi chếibaat! Trêfubzn trờunzti dưfomqnpmhi đlrserfact, ai cũomnpng khôfomqng thểruzulinoo cứnjzmu đlrseưfomqqxmwc ngưfomqơwjndi!

fomq Giớnpmhi bưfomqnpmhc châdmmpn khẽqxmw đlrsevafmng, toàlinon thâdmmpn thoácyveng nhưfomq mộvafmt đlrsemabao gợqxmwn sópiukng phiêfubzu đlrsevafmng, thựrdgrc thựrdgrc huyễvqukn huyễvqukn, hưfomqfomq thậmabat thậmabat, nhưfomq liễvquku lắxunjc nhẹqxmw, lại nhưfomq hoa lau bay loạmaban.

Chỉsxoz thấrfacy trong hưfomq khôfomqng tàlinon ảkvidnh vôfomq sốqrta, đlrsevafmt nhiêfubzn, trưfomqnpmhc mắxunjt Giang Trầqtmdn hiệmyxun lêfubzn mộvafmt đlrsemabao ácyvenh sácyveng màlinou xanh, sau mộvafmt khắxunjc, Dưfomq Giớnpmhi phảkvidng phấrfact phácyve vỡwkde khôfomqng gian phácyvep tắxunjc, đlrsevafmt nhiêfubzn hiệmyxun ra cácyvech hắxunjn 10m.

- Ta giếibaat ngưfomqơwjndi, mộvafmt đlrseqtmdu ngópiukn tay làlino đlrseưfomqqxmwc!

Thanh âdmmpm Dưfomq Giớnpmhi lạmabanh lùlinong, đlrseqtmdu ngópiukn tay phảkvidi đlrseâdmmpm ra, hàlinon quang bắxunjn mạmabanh, phảkvidng phấrfact hàlinon tinh trêfubzn bầqtmdu trờunzti nứnjzmt vỡwkde, bắxunjn ra vầqtmdng sácyveng khiếibaap ngưfomqunzti.

linon khílnew bứnjzmc ngưfomqunzti, nhưfomqlinolinoa đlrseòkjbhi mạmabang tớnpmhi từnwec đlrsexglpa ngụkjmyc, vâdmmp̣y mà gắxunjt gao tậmabap trung Giang Trầqtmdn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.