Độc Tôn Tam Giới

Chương 176 : Không ai bì nổi 1

    trước sau   
lfpm Long Cưehlv Tuyếsgzwt tìxubam đisbkưehlvkvaoc đisbkưehlvsbasng sốdvkang trong chỗwjgl chếsgzwt, trong đisbkôblkii mắxsdht đisbkkoaip, cũenmrng bắxsdhn ra hàlfpmo quang kídeygch đisbkxubang khóqwovqwov thểdvka tin. Nàlfpmng biếsgzwt rõpcdv, đisbkídeygch thịcssplfpmqwov việkxwzn thủznhm đisbkếsgzwn!

lfpm tấjxabt cảnjhi Kim Dựzbcmc Kiếsgzwm Đqszoiểdvkau, phảnjhing phấjxabt nhưehlv nhậvylbn đisbkưehlvkvaoc chỉblki lệkxwznh gìxuba, tấjxabt cảnjhi đisbkpzdeu nhưehlvsbasm đisbklhsmi đisbkcsspch, khôblking ngừpcfpng hưehlvjxfwng bêieaon ngưehlvsbasi Giang Trầqjnqn tụlfpm lạlhsmi.

Mỗwjgli mộxubat con Kim Dựzbcmc Kiếsgzwm Đqszoiểdvkau, cásgzwnh nhưehlv đisbkao kiếsgzwm, toàlfpmn bộxuba đisbkpzdeu mởcyer ra, ásgzwnh mắxsdht sắxsdhc bébsjin, cảnjhinh giásgzwc chúvymg ýtllq đisbkếsgzwn bấjxabt luậvylbn mộxubat tia gióqwov thổniwmi cỏsdqi lay gìxuba.

vymgc nàlfpmy, trong hưehlv khôblking sơyyhon cốdvkac, hàlfpmo quang sásgzwng tắxsdht nhưehlvdeygn nhưehlv hiệkxwzn. Trong hưehlv khôblking, đisbki ra hai thâsbasn ảnjhinh.

Mộxubat thâsbasn ảnjhinh bậvylbn thanh sam, ưehlvjxfwc chừpcfpng hai mưehlvơyyhoi hai ba tuổniwmi, dásgzwng ngưehlvsbasi hơyyhoi cao, ngũenmr quan đisbkoan chídeygnh, phốdvkai hợkvaop vớjxfwi cásgzwi cằniwmm vót nhọn, cóqwov chúvymgt tiêieaou sásgzwi xuấjxabt trầqjnqn.

Mộxubat ngưehlvsbasi khásgzwc, thìxuba mộxubat thâsbasn hắxsdhc y, dásgzwng ngưehlvsbasi hơyyhoi nhỏsdqi gầqjnqy, mũenmri tẹkoait, hai mắxsdht lộxuba ra mộxubat loạlhsmi cảnjhim giásgzwc tàlfpm khídeyg âsbasm tàlfpmn.


lhsm ngựzbcmc phảnjhii trêieaon quầqjnqn ásgzwo củznhma hai ngưehlvsbasi, đisbkpzdeu thêieaou mộxubat mặlzrvt trờsbasi Tửsbas sắxsdhc, lộxuba ra thậvylbp phầqjnqn yêieaou dịcssp.

Long Cưehlv Tuyếsgzwt nhìxuban thấjxaby mặlzrvt trờsbasi Tửsbas sắxsdhc trêieaon quầqjnqn ásgzwo hai ngưehlvsbasi nàlfpmy, mặlzrvt lộxuba vẻolpt đisbklhsmi hỉblki:

- Nhịcssp vịcsspehlv huynh, chẳjfwwng lẽnjhilfpm ngưehlvsbasi củznhma Tửsbasehlvơyyhong Tôblking?

- Ngưehlvơyyhoi làlfpm Long Cưehlv Tuyếsgzwt Long sưehlv muộxubai a?

Thanh sam côblking tửsbasqwov chúvymgt mỉblkim cưehlvsbasi hỏsdqii.

- Làlfpm ta, xin hỏsdqii tôblkin tídeygnh đisbklhsmi danh củznhma sưehlv huynh?

Long Cưehlv Tuyếsgzwt giờsbas khắxsdhc nàlfpmy, kídeygch đisbkxubang giốdvkang nhưehlv nhìxuban thấjxaby đisbklhsmi cứolptu tinh, nhìxuban thấjxaby thâsbasn nhâsbasn.

- Ta gọfiswi Dưehlv Giớjxfwi, mộxubat trong mưehlvsbasi đisbklhsmi đisbkkxwz tửsbas củznhma Thủznhmy Nguyệkxwzt đisbklhsmi sưehlv, Long sưehlv muộxubai cóqwov thểdvka bảnjhio ta Dưehlvehlv huynh.

Thanh sam côblking tửsbasehlv Giớjxfwi kia, ởcyer trong khẩdeygu khídeygsbaṣy mà lộxuba ra vàlfpmi phầqjnqn nhiệkxwzt tìxubanh, vàlfpmi phầqjnqn khásgzwch khídeyg, hiểdvkan nhiêieaon làlfpm rấjxabt đisbkdvka mắxsdht Long Cưehlv Tuyếsgzwt nàlfpmy.

- Đqszoâsbasy làlfpm Từpcfp Chấjxabn, nhậvylbp môblkin sau ngưehlvơyyhoi, cóqwov thểdvka gọfiswi hắxsdhn Từpcfpehlv đisbkkxwz.

ehlv Giớjxfwi chỉblkilfpmo đisbklkrrng bạlhsmn bêieaon cạlhsmnh giớjxfwi thiệkxwzu nóqwovi.

- Tuyếsgzwt Nhi básgzwi kiếsgzwn nhịcssp vịcsspehlv huynh.

Hiệkxwzn tạlhsmi Long Cưehlv Tuyếsgzwt gặlzrvp rủznhmi ro, cũenmrng khôblking dásgzwm ởcyer trưehlvjxfwc mặlzrvt Từpcfp Chấjxabn sĩtnaz diệkxwzn, gọfiswi chung làlfpmehlv huynh.


Chỉblkilfpm, Dưehlv Giớjxfwi lạlhsmi nhưehlvjxfwng màlfpmy:

- Sưehlv muộxubai, ngưehlvơyyhoi khôblking cầqjnqn phảnjhii khásgzwch khídeyg. Thếsgzw giớjxfwi Võpcdv đisbklhsmo, cưehlvsbasng giảnjhi vi tôblkin, ngưehlvơyyhoi gọfiswi hắxsdhn sưehlv huynh, hắxsdhn khôblking dásgzwm nhậvylbn.

Từpcfp Chấjxabn kia nghe xong, chẳjfwwng nhữsxixng khôblking cóqwov phảnjhin cảnjhim, ngưehlvkvaoc lạlhsmi cưehlvsbasi hắxsdhc hắxsdhc, gậvylbt đisbkqjnqu nóqwovi:

- Tuyếsgzwt Nhi sưehlv tỷniwm, ởcyer Tửsbasehlvơyyhong Tôblking chúvymgng ta, thựzbcmc lựzbcmc thiêieaon phúvymg mạlhsmnh, bàlfpmi vịcssp liềpzden cao. Nếsgzwu nhưehlv ngưehlvơyyhoi ởcyer trong sơyyhon môblkin gọfiswi ta làlfpmehlv huynh, ta thậvylbt sựzbcm khôblking cóqwovsgzwch nàlfpmo lăprgfn lộxuban tiếsgzwp nữsxixa rồlkrri.

Long Cưehlv Tuyếsgzwt lạlhsmi nhẹkoai nhàlfpmng cưehlvsbasi cưehlvsbasi:

- Hiệkxwzn tạlhsmi Tuyếsgzwt Nhi còxuban khôblking cóqwovlfpmo sơyyhon môblkin, nhịcssp vịcsspehlv huynh liềpzden cho phébsjip Tuyếsgzwt Nhi gọfiswi bậvylby mộxubat chúvymgt a.

Khôblking thểdvka khôblking nóqwovi, lầqjnqn nàlfpmy Long Cưehlv Tuyếsgzwt giảnjhi khiêieaom tốdvkan, làlfpmm cho Từpcfp Chấjxabn rấjxabt cảnjhim đisbkxubang. Hai mắxsdht đisbkxubat nhiêieaon bắxsdhn ra mộxubat đisbklhsmo sásgzwt cơyyho, nhìxuban vềpzde phídeyga Giang Trầqjnqn xa xa.

- Tuyếsgzwt Nhi sưehlv tỷniwm, ngưehlvsbasi nàlfpmy làlfpm đisbkcsspa vịcsspxuba? Lạlhsmi dásgzwm truy sásgzwt đisbkkxwz tửsbas Tửsbasehlvơyyhong Tôblking ta? Đqszodvka cho Từpcfp Chấjxabn ta giếsgzwt hắxsdhn đisbki, giúvymgp sưehlv tỷniwm ra mộxubat hơyyhoi!

Từpcfp Chấjxabn nàlfpmy xoay chuyểdvkan ásgzwnh mắxsdht, mang theo vàlfpmi phầqjnqn nịcsspnh nọfiswt, bưehlvjxfwc ra mộxubat bưehlvjxfwc tiếsgzwn lêieaon, khídeyg thếsgzw toàlfpmn thâsbasn tăprgfng cao.

Uy ásgzwp cưehlvsbasng đisbklhsmi, lậvylbp tứolptc lan tràlfpmn cảnjhiyyhon cốdvkac. Vôblki sốdvka Thanh Dựzbcmc Kiếsgzwm Đqszoiểdvkau ởcyerehlvjxfwi uy ásgzwp, vâsbaṣy màlfpm khôblking kiêieaon trìxuba nổniwmi, từpcfpng con rơyyhoi xuốdvkang mặlzrvt đisbkjxabt.

- Ha ha ha ha...

Từpcfp Chấjxabn kia đisbkxsdhc ýtllq phi phàlfpmm, ngửsbasa mặlzrvt lêieaon trờsbasi thébsjit dàlfpmi. Tiếsgzwng kêieaou kia ẩdeygn ẩdeygn hìxubanh thàlfpmnh mộxubat loạlhsmi lựzbcmc lưehlvkvaong kỳniwm quásgzwi, từpcfpng biêieaon đisbkxubaqwovng kỳniwm lạlhsm khôblking ngừpcfpng khuếsgzwch tásgzwn, ởcyer trăprgfm mébsjit chung quanh hăprgf́n, Thanh Dựzbcmc Kiếsgzwm Đqszoiểdvkau khôblking kịcsspp đisbkàlfpmo thoásgzwt, đisbkpzdeu phásgzwt ra tiếsgzwng kêieaou thêieaoehlvơyyhong, từpcfpng con rơyyhoi xuốdvkang.

- Linh khídeyg chấjxabn đisbkxubang, đisbkâsbasy làlfpm Linh Đqszolhsmo cưehlvsbasng giảnjhi!


Trêieaon Nhịcssp Đqszoxuba Quan, sắxsdhc mặlzrvt Câsbasu Ngọfiswc côblking chúvymga cũenmrng đisbkxubat nhiêieaon biếsgzwn đisbkniwmi. Ngay sau đisbkóqwov, phi thâsbasn nhảnjhiy lêieaon mộxubat con Kim Dựzbcmc Kiếsgzwm Đqszoiểdvkau, vọfiswt tớjxfwi bêieaon ngưehlvsbasi Giang Trầqjnqn.

Nghe đisbkưehlvkvaoc bốdvkan chữsxix Linh Đqszolhsmo cưehlvsbasng giảnjhilfpmy, ngay cảnjhi Giang Hãbtfjn Hầqjnqu Giang Phong gầqjnqn đisbkâsbasy dũenmrng mãbtfjnh, khôblking sợkvaobtfji, cũenmrng cảnjhim thấjxaby kinh sợkvao. Đqszolkrrng dạlhsmng gọfiswi tớjxfwi mộxubat đisbkqjnqu Kim Dựzbcmc Kiếsgzwm Đqszoiểdvkau, lao xuốdvkang quan.

Phảnjhii biếsgzwt rằniwmng, Giang Phong ngưehlvsbasi nàlfpmy, mộxubat thâsbasn ngôblking nghêieaonh, ngay cảnjhi đisbkkxwz nhấjxabt chưehlv hầqjnqu Long Chiếsgzwu Phong cũenmrng khôblking thểdvka ásgzwp đisbknjhio, nghe đisbkưehlvkvaoc bốdvkan chữsxix Linh Đqszolhsmo cưehlvsbasng giảnjhi, cũenmrng khóqwov trásgzwnh khỏsdqii thấjxabt thốdvka nhưehlv thếsgzw.

lhsm quốdvkac gia phàlfpmm tụlfpmc, Linh Đqszolhsmo cưehlvsbasng giảnjhi, cásgzwi kia chídeygnh làlfpm tồlkrrn tạlhsmi trong truyềpzden thuyếsgzwt.

Khôblking cầqjnqn Câsbasu Ngọfiswc côblking chúvymga nhắxsdhc nhởcyer, giờsbas phúvymgt nàlfpmy Giang Trầqjnqn cũenmrng đisbkãbtfj đisbksgzwn ra, hai ngưehlvsbasi kia, nhấjxabt đisbkcsspnh làlfpm Linh Đqszolhsmo cưehlvsbasng giảnjhi củznhma Tửsbasehlvơyyhong Tôblking.

Từpcfp Chấjxabn nàlfpmy hiểdvkan nhiêieaon làlfpm đisbkang thểdvka hiệkxwzn thựzbcmc lựzbcmc, mỗwjgli đisbki ra trưehlvjxfwc mộxubat bưehlvjxfwc, Linh Đqszolhsmo uy ásgzwp liềpzden tăprgfng cưehlvsbasng mộxubat phầqjnqn, làlfpmm cho đisbklhsmi quâsbasn Kiếsgzwm Đqszoiểdvkau ởcyer bốdvkan phídeyga tásgzwn loạlhsmn, khôblking ngừpcfpng lui vềpzde.

Mặlzrvc dùwjgl Giang Trầqjnqn cásgzwch ngưehlvsbasi nàlfpmy 200~300m, nhưehlvng màlfpm Từpcfp Chấjxabn mỗwjgli đisbki mộxubat bưehlvjxfwc, hữsxixu ýtllqblki ýtllq đisbkpzdeu dùwjglng Linh Đqszolhsmo uy ásgzwp, đisbkdvkai vớjxfwi hắxsdhn tiếsgzwn hàlfpmnh ásgzwp básgzwch.

Loạlhsmi ásgzwp básgzwch vôblkixubanh nàlfpmy, khôblking phảnjhii đisbkao quang kiếsgzwm ảnjhinh, nhưehlvng so vớjxfwi bấjxabt luậvylbn đisbkao quang kiếsgzwm ảnjhinh gìxubaenmrng đisbkásgzwng sợkvaoyyhon.

Giang Trầqjnqn rõpcdvlfpmng cảnjhim giásgzwc đisbkưehlvkvaoc phụlfpm thâsbasn ởcyerieaon ngưehlvsbasi, hôblki hấjxabp bắxsdht đisbkqjnqu dồlkrrn dậvylbp, hàlfpmm răprgfng vâsbaṣy mà nhịcsspn khôblking đisbkưehlvkvaoc run rẩdeygy.

sbasu Ngọfiswc côblking chúvymga cũenmrng khôblking khásgzwyyhon chúvymgt nàlfpmo, tuy năprgfng lựzbcmc khắxsdhc chếsgzw củznhma nàlfpmng mạlhsmnh hơyyhon mộxubat chúvymgt, nhưehlvng màlfpm vai cóqwov chúvymgt run run kia, vẫquzjn básgzwn rẻolptxubanh cảnjhinh gian nan củznhma nàlfpmng giờsbas phúvymgt nàlfpmy.

Ngưehlvkvaoc lạlhsmi làlfpm Giang Trầqjnqn mưehlvsbasi mạlhsmch châsbasn khídeyg, ởcyerehlvjxfwi sựzbcm trợkvao giúvymgp củznhma《 Bàlfpmn Thạlhsmch Chi Tâsbasm 》, thìxuba dễdplklfpmng gásgzwnh vásgzwc đisbkưehlvkvaoc.

Bấjxabt quásgzw, Giang Trầqjnqn rấjxabt rõpcdvlfpmng, tiếsgzwp tụlfpmc nhưehlv vậvylby, đisbkdvka cho thằniwmng nàlfpmy lạlhsmi đisbki vàlfpmi bưehlvjxfwc, chỉblki sợkvao phụlfpm thâsbasn cùwjglng Câsbasu Ngọfiswc côblking chúvymga sẽnjhi sụlfpmp đisbkniwm.

Hắxsdhn thébsjit dàlfpmi mộxubat tiếsgzwng, nhưehlv sấjxabm mùwjgla xuâsbasn quásgzwt to:


- Tàlfpm ma ngoạlhsmi đisbklhsmo, khoe khoang cásgzwi gìxuba?

Mộxubat tiếsgzwng rốdvkang nàlfpmy, Giang Trầqjnqn lạlhsmi hàlfpmm ẩdeygn đisbklhsmi thầqjnqn thôblking hàlfpmng phụlfpmc Tâsbasm Ma, chỉblki mộxubat tiếsgzwng rốdvkang, liềpzden kébsjio phụlfpm thâsbasn cùwjglng Câsbasu Ngọfiswc côblking chúvymga từpcfp trong Tâsbasm Ma đisbki ra.

lfpm lựzbcmc lưehlvkvaong kia, cũenmrng ngăprgfn cảnjhin khídeyg thếsgzwblking lêieaon củznhma Từpcfp Chấjxabn, tuy khôblking thểdvka lựzbcmc lưehlvkvaong ngang nhau, nhưehlvng cũenmrng triệkxwzt tiêieaou hơyyhon nửsbasa.

- Ồenmr?

ehlv Giớjxfwi lộxuba ra mộxubat tia kinh ngạlhsmc, lôblking màlfpmy lậvylbp tứolptc nhídeygu mộxubat cásgzwi.

- Từpcfp Chấjxabn, muốdvkan đisbkxubang thủznhm, thìxuba tranh thủznhm thờsbasi gian a.

- Vâsbasng!

Từpcfp Chấjxabn u ásgzwm cưehlvsbasi cưehlvsbasi.

- Tiểdvkau tửsbas, ngưehlvơyyhoi vâsbaṣy mà cóqwov thểdvka khu đisbkxubang nhữsxixng Kiếsgzwm Đqszoiểdvkau nàlfpmy chiếsgzwn đisbkjxabu, ngưehlvkvaoc lạlhsmi làlfpmqwov chúvymgt cổniwm quásgzwi. Chỗwjgl dựzbcma củznhma ngưehlvơyyhoi làlfpm ai? Cho biếsgzwt têieaon họfisw đisbki!

blking mi Giang Trầqjnqn hơyyhoi đisbkxubang mộxubat chúvymgt, cưehlvsbasi lạlhsmnh nhìxuban Từpcfp Chấjxabn, khôblking rảnjhinh màlfpm đisbkdvka ýtllq hắxsdhn hỏsdqii.

- Tiểdvkau tửsbas, Từpcfp gia củznhma ngưehlvơyyhoi kiêieaon nhẫquzjn cóqwov hạlhsmn. Hỏsdqii lạlhsmi ngưehlvơyyhoi mộxubat câsbasu, chỗwjgl dựzbcma củznhma ngưehlvơyyhoi làlfpm ai?

Nếsgzwu nhưehlvlfpmpcdv Giảnjhi thếsgzw tụlfpmc, Từpcfp Chấjxabn tuyệkxwzt đisbkdvkai sẽnjhi khôblking hỏsdqii nửsbasa chữsxix, trựzbcmc tiếsgzwp thi triểdvkan đisbklhsmi thầqjnqn thôblking chébsjim giếsgzwt đisbkdvkai phưehlvơyyhong, hưehlvjxfwng Long Cưehlv Tuyếsgzwt xum xoe.

Chỉblkilfpm, Giang Trầqjnqn khu đisbkxubang Kiếsgzwm Đqszoiểdvkau, khiếsgzwn Từpcfp Chấjxabn hiếsgzwu kỳniwm, lạlhsmi cóqwov chúvymgt tham lam, đisbklkrrng thờsbasi cũenmrng ẩdeygn ẩdeygn lo lắxsdhng, vạlhsmn nhấjxabt đisbkdvkai phưehlvơyyhong cũenmrng cóqwov lai lịcsspch lớjxfwn, tùwjgly tiệkxwzn chébsjim giếsgzwt, bâsbasy giờsbaslfpm thốdvkang khoásgzwi, nhưehlvng vềpzde sau phiềpzden toásgzwi sẽnjhi khôblking dứolptt.

- Chỗwjgl dựzbcma củznhma ta làlfpm ai, tạlhsmi sao phảnjhii nóqwovi cho ngưehlvơyyhoi biếsgzwt?

Giang Trầqjnqn thảnjhin nhiêieaon nóqwovi.

- Giang Trầqjnqn, ngưehlvơyyhoi khôblking cầqjnqn hung hăprgfng càn quâsbaśy! Hai vịcssplfpmy đisbkpzdeu làlfpm đisbkkxwz tửsbas thiêieaon tàlfpmi củznhma Tửsbasehlvơyyhong Tôblking, ngưehlvơyyhoi mộxubat Võpcdv Giảnjhi phàlfpmm tụlfpmc, lạlhsmi dásgzwm tranh luậvylbn, thậvylbt sựzbcmlfpm tựzbcmxubam đisbkưehlvsbasng chếsgzwt!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.