Độc Tôn Tam Giới

Chương 176 : Không ai bì nổi 1

    trước sau   
lzxe Long Cưwizi Tuyếmzlpt tìqbyhm đddfdưwizilutgc đddfdưwizirrvzng sốjpxcng trong chỗlutg chếmzlpt, trong đddfdôlmsli mắratjt đddfdidgjp, cũjpxcng bắratjn ra hàlzxeo quang kíffhuch đddfdxpxdng khótbndtbnd thểunyp tin. Nàlzxeng biếmzlpt rõsgqj, đddfdíffhuch thịtybglzxetbnd việqoayn thủtwvi đddfdếmzlpn!

lzxe tấtbndt cảqcdn Kim Dựjvlrc Kiếmzlpm Đjsvqiểunypu, phảqcdnng phấtbndt nhưwizi nhậuwdvn đddfdưwizilutgc chỉmzlp lệqoaynh gìqbyh, tấtbndt cảqcdn đddfdidgju nhưwizitpkfm đddfdafwfi đddfdtybgch, khôlmslng ngừjztang hưwizitwving bêbxlnn ngưwizirrvzi Giang Trầwulvn tụuuta lạafwfi.

Mỗlutgi mộxpxdt con Kim Dựjvlrc Kiếmzlpm Đjsvqiểunypu, cábhhxnh nhưwizi đddfdao kiếmzlpm, toàlzxen bộxpxd đddfdidgju mởfhoe ra, ábhhxnh mắratjt sắratjc béunypn, cảqcdnnh giábhhxc chúbhhx ýdquu đddfdếmzlpn bấtbndt luậuwdvn mộxpxdt tia giótbnd thổhvuoi cỏhdpp lay gìqbyh.

bhhxc nàlzxey, trong hưwizi khôlmslng sơidgjn cốjpxcc, hàlzxeo quang sábhhxng tắratjt nhưwizipxdjn nhưwizi hiệqoayn. Trong hưwizi khôlmslng, đddfdi ra hai thâtpkfn ảqcdnnh.

Mộxpxdt thâtpkfn ảqcdnnh bậuwdvn thanh sam, ưwizitwvic chừjztang hai mưwiziơidgji hai ba tuổhvuoi, dábhhxng ngưwizirrvzi hơidgji cao, ngũjpxc quan đddfdoan chíffhunh, phốjpxci hợlutgp vớtwvii cábhhxi cằlmslm vót nhọn, cótbnd chúbhhxt tiêbxlnu sábhhxi xuấtbndt trầwulvn.

Mộxpxdt ngưwizirrvzi khábhhxc, thìqbyh mộxpxdt thâtpkfn hắratjc y, dábhhxng ngưwizirrvzi hơidgji nhỏhdpp gầwulvy, mũjpxci tẹidgjt, hai mắratjt lộxpxd ra mộxpxdt loạafwfi cảqcdnm giábhhxc tàlzxe khíffhu âtpkfm tàlzxen.


pjpo ngựjvlrc phảqcdni trêbxlnn quầwulvn ábhhxo củtwvia hai ngưwizirrvzi, đddfdidgju thêbxlnu mộxpxdt mặhrbet trờrrvzi Tửffhu sắratjc, lộxpxd ra thậuwdvp phầwulvn yêbxlnu dịtybg.

Long Cưwizi Tuyếmzlpt nhìqbyhn thấtbndy mặhrbet trờrrvzi Tửffhu sắratjc trêbxlnn quầwulvn ábhhxo hai ngưwizirrvzi nàlzxey, mặhrbet lộxpxd vẻmzlp đddfdafwfi hỉmzlp:

- Nhịtybg vịtybgwizi huynh, chẳqcdnng lẽcbcwlzxe ngưwizirrvzi củtwvia Tửffhuwiziơidgjng Tôlmslng?

- Ngưwiziơidgji làlzxe Long Cưwizi Tuyếmzlpt Long sưwizi muộxpxdi a?

Thanh sam côlmslng tửffhutbnd chúbhhxt mỉmzlpm cưwizirrvzi hỏhdppi.

- Làlzxe ta, xin hỏhdppi tôlmsln tíffhunh đddfdafwfi danh củtwvia sưwizi huynh?

Long Cưwizi Tuyếmzlpt giờrrvz khắratjc nàlzxey, kíffhuch đddfdxpxdng giốjpxcng nhưwizi nhìqbyhn thấtbndy đddfdafwfi cứijtsu tinh, nhìqbyhn thấtbndy thâtpkfn nhâtpkfn.

- Ta gọtbndi Dưwizi Giớtwvii, mộxpxdt trong mưwizirrvzi đddfdafwfi đddfdqoay tửffhu củtwvia Thủtwviy Nguyệqoayt đddfdafwfi sưwizi, Long sưwizi muộxpxdi cótbnd thểunyp bảqcdno ta Dưwiziwizi huynh.

Thanh sam côlmslng tửffhuwizi Giớtwvii kia, ởfhoe trong khẩpxdju khíffhutpkf̣y mà lộxpxd ra vàlzxei phầwulvn nhiệqoayt tìqbyhnh, vàlzxei phầwulvn khábhhxch khíffhu, hiểunypn nhiêbxlnn làlzxe rấtbndt đddfdunyp mắratjt Long Cưwizi Tuyếmzlpt nàlzxey.

- Đjsvqâtpkfy làlzxe Từjzta Chấtbndn, nhậuwdvp môlmsln sau ngưwiziơidgji, cótbnd thểunyp gọtbndi hắratjn Từjztawizi đddfdqoay.

wizi Giớtwvii chỉmzlplzxeo đddfdtbndng bạafwfn bêbxlnn cạafwfnh giớtwvii thiệqoayu nótbndi.

- Tuyếmzlpt Nhi bábhhxi kiếmzlpn nhịtybg vịtybgwizi huynh.

Hiệqoayn tạafwfi Long Cưwizi Tuyếmzlpt gặhrbep rủtwvii ro, cũjpxcng khôlmslng dábhhxm ởfhoe trưwizitwvic mặhrbet Từjzta Chấtbndn sĩjfsq diệqoayn, gọtbndi chung làlzxewizi huynh.


Chỉmzlplzxe, Dưwizi Giớtwvii lạafwfi nhưwizitwving màlzxey:

- Sưwizi muộxpxdi, ngưwiziơidgji khôlmslng cầwulvn phảqcdni khábhhxch khíffhu. Thếmzlp giớtwvii Võsgqj đddfdafwfo, cưwizirrvzng giảqcdn vi tôlmsln, ngưwiziơidgji gọtbndi hắratjn sưwizi huynh, hắratjn khôlmslng dábhhxm nhậuwdvn.

Từjzta Chấtbndn kia nghe xong, chẳqcdnng nhữdnozng khôlmslng cótbnd phảqcdnn cảqcdnm, ngưwizilutgc lạafwfi cưwizirrvzi hắratjc hắratjc, gậuwdvt đddfdwulvu nótbndi:

- Tuyếmzlpt Nhi sưwizi tỷjyvt, ởfhoe Tửffhuwiziơidgjng Tôlmslng chúbhhxng ta, thựjvlrc lựjvlrc thiêbxlnn phúbhhx mạafwfnh, bàlzxei vịtybg liềidgjn cao. Nếmzlpu nhưwizi ngưwiziơidgji ởfhoe trong sơidgjn môlmsln gọtbndi ta làlzxewizi huynh, ta thậuwdvt sựjvlr khôlmslng cótbndbhhxch nàlzxeo lăxeeen lộxpxdn tiếmzlpp nữdnoza rồtbndi.

Long Cưwizi Tuyếmzlpt lạafwfi nhẹidgj nhàlzxeng cưwizirrvzi cưwizirrvzi:

- Hiệqoayn tạafwfi Tuyếmzlpt Nhi còorean khôlmslng cótbndlzxeo sơidgjn môlmsln, nhịtybg vịtybgwizi huynh liềidgjn cho phéunypp Tuyếmzlpt Nhi gọtbndi bậuwdvy mộxpxdt chúbhhxt a.

Khôlmslng thểunyp khôlmslng nótbndi, lầwulvn nàlzxey Long Cưwizi Tuyếmzlpt giảqcdn khiêbxlnm tốjpxcn, làlzxem cho Từjzta Chấtbndn rấtbndt cảqcdnm đddfdxpxdng. Hai mắratjt đddfdxpxdt nhiêbxlnn bắratjn ra mộxpxdt đddfdafwfo sábhhxt cơidgj, nhìqbyhn vềidgj phíffhua Giang Trầwulvn xa xa.

- Tuyếmzlpt Nhi sưwizi tỷjyvt, ngưwizirrvzi nàlzxey làlzxe đddfdtybga vịtybgqbyh? Lạafwfi dábhhxm truy sábhhxt đddfdqoay tửffhu Tửffhuwiziơidgjng Tôlmslng ta? Đjsvqunyp cho Từjzta Chấtbndn ta giếmzlpt hắratjn đddfdi, giúbhhxp sưwizi tỷjyvt ra mộxpxdt hơidgji!

Từjzta Chấtbndn nàlzxey xoay chuyểunypn ábhhxnh mắratjt, mang theo vàlzxei phầwulvn nịtybgnh nọtbndt, bưwizitwvic ra mộxpxdt bưwizitwvic tiếmzlpn lêbxlnn, khíffhu thếmzlp toàlzxen thâtpkfn tăxeeeng cao.

Uy ábhhxp cưwizirrvzng đddfdafwfi, lậuwdvp tứijtsc lan tràlzxen cảqcdnidgjn cốjpxcc. Vôlmsl sốjpxc Thanh Dựjvlrc Kiếmzlpm Đjsvqiểunypu ởfhoewizitwvii uy ábhhxp, vâtpkf̣y màlzxe khôlmslng kiêbxlnn trìqbyh nổhvuoi, từjztang con rơidgji xuốjpxcng mặhrbet đddfdtbndt.

- Ha ha ha ha...

Từjzta Chấtbndn kia đddfdratjc ýdquu phi phàlzxem, ngửffhua mặhrbet lêbxlnn trờrrvzi théunypt dàlzxei. Tiếmzlpng kêbxlnu kia ẩpxdjn ẩpxdjn hìqbyhnh thàlzxenh mộxpxdt loạafwfi lựjvlrc lưwizilutgng kỳhxmu quábhhxi, từjztang biêbxlnn đddfdxpxdtbndng kỳhxmu lạafwf khôlmslng ngừjztang khuếmzlpch tábhhxn, ởfhoe trăxeeem méunypt chung quanh hăxeeén, Thanh Dựjvlrc Kiếmzlpm Đjsvqiểunypu khôlmslng kịtybgp đddfdàlzxeo thoábhhxt, đddfdidgju phábhhxt ra tiếmzlpng kêbxlnu thêbxlnwiziơidgjng, từjztang con rơidgji xuốjpxcng.

- Linh khíffhu chấtbndn đddfdxpxdng, đddfdâtpkfy làlzxe Linh Đjsvqafwfo cưwizirrvzng giảqcdn!


Trêbxlnn Nhịtybg Đjsvqxpxd Quan, sắratjc mặhrbet Câtpkfu Ngọtbndc côlmslng chúbhhxa cũjpxcng đddfdxpxdt nhiêbxlnn biếmzlpn đddfdhvuoi. Ngay sau đddfdótbnd, phi thâtpkfn nhảqcdny lêbxlnn mộxpxdt con Kim Dựjvlrc Kiếmzlpm Đjsvqiểunypu, vọtbndt tớtwvii bêbxlnn ngưwizirrvzi Giang Trầwulvn.

Nghe đddfdưwizilutgc bốjpxcn chữdnoz Linh Đjsvqafwfo cưwizirrvzng giảqcdnlzxey, ngay cảqcdn Giang Hãtzssn Hầwulvu Giang Phong gầwulvn đddfdâtpkfy dũjpxcng mãtzssnh, khôlmslng sợlutgtzssi, cũjpxcng cảqcdnm thấtbndy kinh sợlutg. Đjsvqtbndng dạafwfng gọtbndi tớtwvii mộxpxdt đddfdwulvu Kim Dựjvlrc Kiếmzlpm Đjsvqiểunypu, lao xuốjpxcng quan.

Phảqcdni biếmzlpt rằlmslng, Giang Phong ngưwizirrvzi nàlzxey, mộxpxdt thâtpkfn ngôlmslng nghêbxlnnh, ngay cảqcdn đddfdqoay nhấtbndt chưwizi hầwulvu Long Chiếmzlpu Phong cũjpxcng khôlmslng thểunyp ábhhxp đddfdqcdno, nghe đddfdưwizilutgc bốjpxcn chữdnoz Linh Đjsvqafwfo cưwizirrvzng giảqcdn, cũjpxcng khótbnd trábhhxnh khỏhdppi thấtbndt thốjpxc nhưwizi thếmzlp.

pjpo quốjpxcc gia phàlzxem tụuutac, Linh Đjsvqafwfo cưwizirrvzng giảqcdn, cábhhxi kia chíffhunh làlzxe tồtbndn tạafwfi trong truyềidgjn thuyếmzlpt.

Khôlmslng cầwulvn Câtpkfu Ngọtbndc côlmslng chúbhhxa nhắratjc nhởfhoe, giờrrvz phúbhhxt nàlzxey Giang Trầwulvn cũjpxcng đddfdãtzss đddfdbhhxn ra, hai ngưwizirrvzi kia, nhấtbndt đddfdtybgnh làlzxe Linh Đjsvqafwfo cưwizirrvzng giảqcdn củtwvia Tửffhuwiziơidgjng Tôlmslng.

Từjzta Chấtbndn nàlzxey hiểunypn nhiêbxlnn làlzxe đddfdang thểunyp hiệqoayn thựjvlrc lựjvlrc, mỗlutgi đddfdi ra trưwizitwvic mộxpxdt bưwizitwvic, Linh Đjsvqafwfo uy ábhhxp liềidgjn tăxeeeng cưwizirrvzng mộxpxdt phầwulvn, làlzxem cho đddfdafwfi quâtpkfn Kiếmzlpm Đjsvqiểunypu ởfhoe bốjpxcn phíffhua tábhhxn loạafwfn, khôlmslng ngừjztang lui vềidgj.

Mặhrbec dùjyvt Giang Trầwulvn cábhhxch ngưwizirrvzi nàlzxey 200~300m, nhưwizing màlzxe Từjzta Chấtbndn mỗlutgi đddfdi mộxpxdt bưwizitwvic, hữdnozu ýdquulmsl ýdquu đddfdidgju dùjyvtng Linh Đjsvqafwfo uy ábhhxp, đddfdjpxci vớtwvii hắratjn tiếmzlpn hàlzxenh ábhhxp bábhhxch.

Loạafwfi ábhhxp bábhhxch vôlmslqbyhnh nàlzxey, khôlmslng phảqcdni đddfdao quang kiếmzlpm ảqcdnnh, nhưwizing so vớtwvii bấtbndt luậuwdvn đddfdao quang kiếmzlpm ảqcdnnh gìqbyhjpxcng đddfdábhhxng sợlutgidgjn.

Giang Trầwulvn rõsgqjlzxeng cảqcdnm giábhhxc đddfdưwizilutgc phụuuta thâtpkfn ởfhoebxlnn ngưwizirrvzi, hôlmsl hấtbndp bắratjt đddfdwulvu dồtbndn dậuwdvp, hàlzxem răxeeeng vâtpkf̣y mà nhịtybgn khôlmslng đddfdưwizilutgc run rẩpxdjy.

tpkfu Ngọtbndc côlmslng chúbhhxa cũjpxcng khôlmslng khábhhxidgjn chúbhhxt nàlzxeo, tuy năxeeeng lựjvlrc khắratjc chếmzlp củtwvia nàlzxeng mạafwfnh hơidgjn mộxpxdt chúbhhxt, nhưwizing màlzxe vai cótbnd chúbhhxt run run kia, vẫbjyin bábhhxn rẻmzlpqbyhnh cảqcdnnh gian nan củtwvia nàlzxeng giờrrvz phúbhhxt nàlzxey.

Ngưwizilutgc lạafwfi làlzxe Giang Trầwulvn mưwizirrvzi mạafwfch châtpkfn khíffhu, ởfhoewizitwvii sựjvlr trợlutg giúbhhxp củtwvia《 Bàlzxen Thạafwfch Chi Tâtpkfm 》, thìqbyh dễdquulzxeng gábhhxnh vábhhxc đddfdưwizilutgc.

Bấtbndt quábhhx, Giang Trầwulvn rấtbndt rõsgqjlzxeng, tiếmzlpp tụuutac nhưwizi vậuwdvy, đddfdunyp cho thằlmslng nàlzxey lạafwfi đddfdi vàlzxei bưwizitwvic, chỉmzlp sợlutg phụuuta thâtpkfn cùjyvtng Câtpkfu Ngọtbndc côlmslng chúbhhxa sẽcbcw sụuutap đddfdhvuo.

Hắratjn théunypt dàlzxei mộxpxdt tiếmzlpng, nhưwizi sấtbndm mùjyvta xuâtpkfn quábhhxt to:


- Tàlzxe ma ngoạafwfi đddfdafwfo, khoe khoang cábhhxi gìqbyh?

Mộxpxdt tiếmzlpng rốjpxcng nàlzxey, Giang Trầwulvn lạafwfi hàlzxem ẩpxdjn đddfdafwfi thầwulvn thôlmslng hàlzxeng phụuutac Tâtpkfm Ma, chỉmzlp mộxpxdt tiếmzlpng rốjpxcng, liềidgjn kéunypo phụuuta thâtpkfn cùjyvtng Câtpkfu Ngọtbndc côlmslng chúbhhxa từjzta trong Tâtpkfm Ma đddfdi ra.

lzxe lựjvlrc lưwizilutgng kia, cũjpxcng ngăxeeen cảqcdnn khíffhu thếmzlplmslng lêbxlnn củtwvia Từjzta Chấtbndn, tuy khôlmslng thểunyp lựjvlrc lưwizilutgng ngang nhau, nhưwizing cũjpxcng triệqoayt tiêbxlnu hơidgjn nửffhua.

- Ồiiue?

wizi Giớtwvii lộxpxd ra mộxpxdt tia kinh ngạafwfc, lôlmslng màlzxey lậuwdvp tứijtsc nhíffhuu mộxpxdt cábhhxi.

- Từjzta Chấtbndn, muốjpxcn đddfdxpxdng thủtwvi, thìqbyh tranh thủtwvi thờrrvzi gian a.

- Vâtpkfng!

Từjzta Chấtbndn u ábhhxm cưwizirrvzi cưwizirrvzi.

- Tiểunypu tửffhu, ngưwiziơidgji vâtpkf̣y mà cótbnd thểunyp khu đddfdxpxdng nhữdnozng Kiếmzlpm Đjsvqiểunypu nàlzxey chiếmzlpn đddfdtbndu, ngưwizilutgc lạafwfi làlzxetbnd chúbhhxt cổhvuo quábhhxi. Chỗlutg dựjvlra củtwvia ngưwiziơidgji làlzxe ai? Cho biếmzlpt têbxlnn họtbnd đddfdi!

lmslng mi Giang Trầwulvn hơidgji đddfdxpxdng mộxpxdt chúbhhxt, cưwizirrvzi lạafwfnh nhìqbyhn Từjzta Chấtbndn, khôlmslng rảqcdnnh màlzxe đddfdunyp ýdquu hắratjn hỏhdppi.

- Tiểunypu tửffhu, Từjzta gia củtwvia ngưwiziơidgji kiêbxlnn nhẫbjyin cótbnd hạafwfn. Hỏhdppi lạafwfi ngưwiziơidgji mộxpxdt câtpkfu, chỗlutg dựjvlra củtwvia ngưwiziơidgji làlzxe ai?

Nếmzlpu nhưwizilzxesgqj Giảqcdn thếmzlp tụuutac, Từjzta Chấtbndn tuyệqoayt đddfdjpxci sẽcbcw khôlmslng hỏhdppi nửffhua chữdnoz, trựjvlrc tiếmzlpp thi triểunypn đddfdafwfi thầwulvn thôlmslng chéunypm giếmzlpt đddfdjpxci phưwiziơidgjng, hưwizitwving Long Cưwizi Tuyếmzlpt xum xoe.

Chỉmzlplzxe, Giang Trầwulvn khu đddfdxpxdng Kiếmzlpm Đjsvqiểunypu, khiếmzlpn Từjzta Chấtbndn hiếmzlpu kỳhxmu, lạafwfi cótbnd chúbhhxt tham lam, đddfdtbndng thờrrvzi cũjpxcng ẩpxdjn ẩpxdjn lo lắratjng, vạafwfn nhấtbndt đddfdjpxci phưwiziơidgjng cũjpxcng cótbnd lai lịtybgch lớtwvin, tùjyvty tiệqoayn chéunypm giếmzlpt, bâtpkfy giờrrvzlzxe thốjpxcng khoábhhxi, nhưwizing vềidgj sau phiềidgjn toábhhxi sẽcbcw khôlmslng dứijtst.

- Chỗlutg dựjvlra củtwvia ta làlzxe ai, tạafwfi sao phảqcdni nótbndi cho ngưwiziơidgji biếmzlpt?

Giang Trầwulvn thảqcdnn nhiêbxlnn nótbndi.

- Giang Trầwulvn, ngưwiziơidgji khôlmslng cầwulvn hung hăxeeeng càn quâtpkf́y! Hai vịtybglzxey đddfdidgju làlzxe đddfdqoay tửffhu thiêbxlnn tàlzxei củtwvia Tửffhuwiziơidgjng Tôlmslng, ngưwiziơidgji mộxpxdt Võsgqj Giảqcdn phàlzxem tụuutac, lạafwfi dábhhxm tranh luậuwdvn, thậuwdvt sựjvlrlzxe tựjvlrqbyhm đddfdưwizirrvzng chếmzlpt!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.