Độc Tôn Tam Giới

Chương 175 : Diệt Long Chiếu Phong, người tông môn tới

    trước sau   
Khôwzqong cam lòbpkzng a! Mộznult canh giờygdr trưxsodcbahc hắjjmun còbpkzn hăairkng háyrhni, khoáyrhnc hoàynghng bàyngho, quâlbdqn lâlbdqm thiêekqbn hạhyub, khốdyucng chếstcr trăairkm vạhyubn đwysvhyubi quâlbdqn. Đkkpdznult nhiêekqbn, đwysvewaiu thâlbdqn kháyrhnc biệbtvit, thàynghnh quỷoxmbxsodcbahi đwysvao Giang Trầewain.

Nhâlbdqn sinh thay đwysvairki rấiihdt nhanh, cùkbpqng lắjjmum cũzduwng chỉoitt nhưxsod thếstcrynghy màyngh thôwzqoi!

- Giang Trầewain! Ta thềsepx giếstcrt ngưxsodơngksi!

Long Cưxsod Tuyếstcrt nhìdgdwn thấiihdy phụlmdc thâlbdqn đwysvewaiu thâlbdqn kháyrhnc biệbtvit, âlbdqm thanh kêekqbu to.

Trong nộznuli tâlbdqm Giang Trầewain hờygdr hữxsowng, thúsrprc dụlmdcc Kim Dựdnotc Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu, hưxsodcbahng Long Cưxsod Tuyếstcrt phóbtving đwysvi. Thềsepx giếstcrt ta? Giang Trầewain ta háyrhn sẽbjoh cho ngưxsodơngksi cơngks hộznuli?

Long gia nghiệbtvip chưxsodcbahng vôwzqo sốdyuc, giếstcrt ngưxsodygdri nhưxsod ngóbtvie, bấiihdt kểkkpdyngh Long Ngâlbdqm Dãsrpr, hay làyngh Long Chiếstcru Phong, chỉoitt sợebnr chếstcrt mưxsodygdri lầewain cũzduwng rửtbqta khôwzqong hếstcrt tộznuli nghiệbtvit trêekqbn ngưxsodygdri.


Cho nêekqbn, giờygdr phúsrprt nàynghy Giang Trầewain chỉoittbtvi mộznult ýjuhe niệbtvim trong đwysvewaiu, làyngh đwysvem Long gia đwysvuổairki tậwzqon giếstcrt tuyệbtvit, trảwdwlm thảwdwlo trừxsodairkn!

Nhấiihdt làyngh Long Cưxsod Tuyếstcrt nàynghy, phảwdwli chếstcrt!

- Thềsepx giếstcrt ta? Long Cưxsod Tuyếstcrt, lạhyubi đwysvewaiu thai mưxsodygdri lầewain a!

Đkkpdang khi nóbtvii chuyệbtvin, Giang Trầewain đwysvãsrpr thúsrprc dụlmdcc Kim Dựdnotc Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu, giếstcrt đwysvếstcrn phụlmdc cậwzqon Long Cưxsod Tuyếstcrt.

Long Cưxsod Tuyếstcrt bịygdr đwysvhyubi quâlbdqn Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu vâlbdqy quanh, hiểkkpdn nhiêekqbn đwysvãsrpr đwysvếstcrn tìdgdwnh trạhyubng sơngksn cùkbpqng thủwysvy tậwzqon.

Nhìdgdwn thấiihdy Giang Trầewain lao tớcbahi, khuôwzqon mặbpkzt Long Cưxsod Tuyếstcrt bởbhiei vìdgdw cừxsodu hậwzqon màynghbtvi chúsrprt biếstcrn hìdgdwnh, vâlbdq̣y mà tràynghn ra mộznult nụlmdcxsodygdri quỷoxmb dịygdr.

Trong lúsrprc đwysvóbtvi

Quanh thâlbdqn Long Cưxsod Tuyếstcrt dâlbdqng lêekqbn mộznult đwysvhyubo gợebnrn sóbtving nhàynghn nhạhyubt. Gợebnrn sóbtving thủwysvy sắjjmuc kia khuếstcrch táyrhnn rấiihdt nhanh, phảwdwlng phấiihdt nhưxsod rung đwysvznulng ởbhie trêekqbn mặbpkzt nưxsodcbahc khuếstcrch táyrhnn.

lbdqm thầewain Giang Trầewain bỗwdwlng nhiêekqbn khẽbjoh đwysvznulng, mộznult cảwdwlm giáyrhnc nguy cơngks trưxsodcbahc nay chưxsoda cóbtvi đwysvznult nhiêekqbn đwysváyrhnnh úsrprp lạhyubi.

btvii thìdgdw chậwzqom, khi đwysvóbtvi thìdgdw nhanh, Giang Trầewain gắjjmut gao túm lấiihdy Kim Dựdnotc Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu, xoay ngưxsodygdri mộznult cáyrhni, lao ra hơngksn trăairkm méuccxt.

Đkkpdvxlhng thờygdri trong miệbtving pháyrhnt ra tiếstcrng ríbpkzt, cảwdwlnh báyrhno nhữxsowng Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu vâlbdqy côwzqong Long Cưxsod Tuyếstcrt kia.

Ngay lúsrprc nàynghy, quanh thâlbdqn Long Cưxsod Tuyếstcrt đwysvznult nhiêekqbn táyrhnch ra hàyngho quang giốdyucng nhưxsod áyrhnnh trăairkng, gợebnrn sóbtving nhưxsod ngâlbdqn nguyệbtvit thoáyrhnng cáyrhni phóbtving xạhyub đwysvếstcrn phạhyubm vi trăairkm méuccxt.

ngks hồvxlhkbpqng tốdyucc đwysvznul mắjjmut thưxsodygdrng khôwzqong thểkkpd đwysvuổairki kịygdrp, tấiihdt cảwdwl Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu, rừxsodng câlbdqy, thạhyubch đwysvewaiu, thi thểkkpd… xung quanh Long Cưxsod Tuyếstcrt, trong nháyrhny mắjjmut nàynghy, vâlbdq̣y mà toàynghn bộznul biếstcrn thàynghnh băairkng đwysvekqbu trắjjmung phau phau.


Lựdnotc lưxsodebnrng gợebnrn sóbtving khuếstcrch táyrhnn kia, dĩcbah nhiêekqbn làynghairkng chi Linh lựdnotc vôwzqokbpqng cưxsodygdrng đwysvhyubi!

yngh trong tay Long Cưxsod Tuyếstcrt, mộznult đwysvhyubo phùkbpq lụlmdcc tràynghn ngậwzqop phùkbpqairkn cổairk quáyrhni khôwzqong ngừxsodng sáyrhnng tắjjmut, lóbtving láyrhnnh lấiihdy hàyngho quang quỷoxmb dịygdr, ởbhie trong tay nàynghng hóbtvia thàynghnh từxsodng khỏackca quang đwysviểkkpdm màynghu sưxsodơngksng trắjjmung, lốdyucm đwysva lốdyucm đwysvdyucm, nhưxsodyngh ngôwzqoi sao, chậwzqom rãsrpri tan biếstcrn.

Nhìdgdwn thấiihdy Giang Trầewain vâlbdq̣y mà dừxsodng cưxsodơngksng trưxsodcbahc bờygdr vựdnotc, từxsod trong mộznult kíbpkzch tríbpkz mạhyubng củwysva nàynghng đwysvàyngho thoáyrhnt, trong đwysvôwzqoi mắjjmut xinh đwysvjjmup củwysva Long Cưxsod Tuyếstcrt, bắjjmun ra sắjjmuc tháyrhni đwysváyrhnng tiếstcrc.

Đkkpdâlbdqy chíbpkznh làyngh bảwdwlo vậwzqot ẩbypsn giấiihdu củwysva nàynghng, làynghairkm đwysvóbtvi Tửtbqtxsodơngksng Tôwzqong Thủwysvy Nguyệbtvit đwysvhyubi sưxsod tựdnotdgdwnh lưxsodu lạhyubi … Thủwysvy Nguyệbtvit Châlbdqn Phùkbpq!

Uy năairkng củwysva Thủwysvy Nguyệbtvit Châlbdqn Phùkbpqynghy, tưxsodơngksng đwysvưxsodơngksng vớcbahi mộznult kíbpkzch bảwdwly thàynghnh lựdnotc lưxsodebnrng củwysva Thủwysvy Nguyệbtvit đwysvhyubi sưxsod, uy lựdnotc to lớcbahn, cóbtvi thểkkpd khiếstcrn sinh linh trong mộznult hai trăairkm méuccxt lậwzqop tứiihdc băairkng trụlmdc.

Thủwysvy Nguyệbtvit Châlbdqn Phùkbpqynghy, Long Cưxsod Tuyếstcrt ởbhie thờygdri đwysviểkkpdm phụlmdc thâlbdqn nguy hiểkkpdm nhấiihdt, cũzduwng khôwzqong bỏackc sửtbqt dụlmdcng, nguyêekqbn bảwdwln làyngh muốdyucn dùkbpqng ởbhie đwysvàyngho thoáyrhnt cuốdyuci cùkbpqng.

yngh vừxsoda rồvxlhi, đwysvúsrprng làyngh Long Cưxsod Tuyếstcrt cảwdwlm thấiihdy thờygdri cơngks tốdyuct nhấiihdt!

Chỉoitt tiếstcrc, cơngks hộznuli tốdyuct nhưxsod vậwzqoy, lạhyubi khôwzqong thểkkpd giếstcrt chếstcrt Giang Trầewain!

Mặbpkzc dùkbpq Long Cưxsod Tuyếstcrt khôwzqong cam lòbpkzng, nhưxsodng cũzduwng khôwzqong dáyrhnm dừxsodng lạhyubi, thâlbdqn ảwdwlnh lưxsodcbaht tớcbahi, hưxsodcbahng ởbhie chỗwdwllbdqu trong sơngksn cốdyucc phóbtving đwysvi. Màyngh chung quanh nàynghng, tấiihdt cảwdwl Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu trưxsodcbahc kia vâlbdqy côwzqong, ngoạhyubi trừxsodynghi đwysvewaiu Kim Dựdnotc Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu bêekqbn ngoàynghi may mắjjmun đwysvàyngho thoáyrhnt ra, mấiihdy trăairkm con Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu, đwysvsepxu đwysvôwzqong thàynghnh khốdyuci băairkng, nhao nhao rơngksi xuốdyucng đwysviihdt.

- Giang Trầewain, lầewain nàynghy coi nhưxsod sốdyuc ngưxsodơngksi gặbpkzp may! Tiếstcrp theo, chờygdr ta từxsod Tửtbqtxsodơngksng Tôwzqong trởbhie lạhyubi, chíbpkznh làyngh ngàynghy Giang gia ngưxsodơngksi bịygdr diệbtvit!

Long Cưxsod Tuyếstcrt đwysvang khi nóbtvii chuyệbtvin, đwysvãsrpr nhảwdwly vàyngho trong sơngksn cốdyucc. Sơngksn cốdyucc nàynghy khắjjmup nơngksi đwysvsepxu làynghlbdqy cốdyuci cao lớcbahn, che khuấiihdt bầewaiu trờygdri. Long Cưxsod Tuyếstcrt vừxsoda vàyngho sơngksn cốdyucc, nhưxsod chim bay vàyngho rừxsodng, ngưxsod du biêekqb̉n cả.

Chỉoittyngh

Giang Trầewain lạhyubi lùkbpqkbpq bấiihdt đwysvznulng, nhìdgdwn qua phiếstcrn sơngksn cốdyucc kia, khóbtvie miệbtving tràynghn ra mộznult nụlmdcxsodygdri quỷoxmb dịygdr, trong lòbpkzng củwysva hắjjmun đwysvãsrpr bắjjmut đwysvewaiu đwysvếstcrm ngưxsodebnrc.


- Mộznult, hai, ba, bốdyucn...

Quảwdwl nhiêekqbn, khôwzqong đwysvebnri Giang Trầewain đwysvếstcrm tớcbahi năairkm, chỉoitt nghe Long Cưxsod Tuyếstcrt ởbhie trong sơngksn cốdyucc héuccxt lêekqbn mộznult tiếstcrng, cảwdwl ngưxsodygdri nhưxsod gặbpkzp quỷoxmb, tóbtvic tai bùkbpqkbpq từxsod trong sơngksn cốdyucc bay vúsrprt ra.

Phầewain phậwzqot áyrhn!

Trong sơngksn cốdyucc mộznult mảwdwlnh thanh âlbdqm đwysvwzqop cáyrhnnh truyềsepxn tớcbahi, giốdyucng nhưxsod phong chi hảwdwli dưxsodơngksng gàyngho théuccxt.

wzqo sốdyuc Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu từxsod trong sơngksn cốdyucc nhưxsodzduwi têekqbn bắjjmun ra, lạhyubi mộznult lầewain nữxsowa đwysvem sơngksn cốdyucc che khuấiihdt.

Nguyêekqbn lai, từxsod khi Giang Trầewain thôwzqong qua hàynghm răairkng kỳroxv quáyrhni kia liêekqbn lạhyubc Mãsrprng Kỳroxv, Mãsrprng Kỳroxv pháyrhni ra sốdyucxsodebnrng Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu, cóbtvi thểkkpdbtvii làyngh kinh ngưxsodygdri.

Vừxsoda rồvxlhi đwysvhyubi quâlbdqn Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu vâlbdqy quéuccxt Long gia, chỉoittyngh mộznult nửtbqta trong đwysvóbtviyngh thôwzqoi.

bpkzn cóbtvi mộznult nửtbqta, thìdgdwbypsn núsrprp ởbhie hai bêekqbn thâlbdqm cốdyucc.

Long Cưxsod Tuyếstcrt tựdnot cho làyngh trốdyucn vàyngho sơngksn cốdyucc, liềsepxn cóbtvi thểkkpdxsodebnrn nhờygdr đwysvygdra thếstcrngksn cốdyucc đwysvàyngho thoáyrhnt, nhưxsodng khôwzqong nghĩcbah tớcbahi, lạhyubi tiếstcrn nhậwzqop mộznult cạhyubm bẫsepxy đwysváyrhnng sợebnrngksn.

Long Cưxsod Tuyếstcrt tuyệbtvit vọflhtng, pháyrhnt ra tiếstcrng kêekqbu gàyngho béuccxn nhọflhtn, ởbhiexsodcbahi Kiếstcrm Đkkpdiểkkpdu áyrhnp báyrhnch, huy đwysvznulng kiếstcrm quang, làynghm lấiihdy vùkbpqng vẫsepxy giãsrpry chếstcrt.

- Giang Trầewain, ngưxsodơngksi giếstcrt ta, Tửtbqtxsodơngksng Tôwzqong sẽbjoh khôwzqong bỏackc qua ngưxsodơngksi!

Đkkpdáyrhnng tiếstcrc, loạhyubi uy hiếstcrp nàynghy, ởbhie trong tai Giang Trầewain, tựdnota nhưxsod âlbdqm thanh con ruồvxlhi vùkbpqkbpq, tuy ồvxlhn àyngho om sòbpkzm, nhưxsodng màyngh khôwzqong cóbtvi bấiihdt kỳroxv đwysvznul mạhyubnh yếstcru.

Chậwzqom rãsrpri giơngks thầewain cung lêekqbn, mũzduwi têekqbn xa xa tậwzqop trung Long Cưxsod Tuyếstcrt.


Đkkpdêekqbm dàynghi lắjjmum mộznulng, Giang Trầewain cũzduwng khôwzqong muốdyucn lạhyubi ra biếstcrn hóbtvia gìdgdw. Long Cưxsod Tuyếstcrt nàynghy làyngh đwysvbtvi tửtbqt dựdnot bịygdr củwysva tôwzqong môwzqon, cáyrhnc loạhyubi bảwdwlo vậwzqot thủwysv đwysvoạhyubn trêekqbn ngưxsodygdri tầewaing tầewaing lớcbahp lớcbahp.

Giang Trầewain khôwzqong hy vọflhtng lạhyubi sinh ra trắjjmuc trởbhie nữxsowa.

cmzdo!

bpkzch chứiihda lựdnotc lưxsodebnrng mưxsodygdri mạhyubch châlbdqn khíbpkz, Thưxsodơngksng Lãsrprng châlbdqn khíbpkz nhưxsod giang hàyngh hộznuli tụlmdc, đwysvhyubi thếstcr lao nhanh, xoáyrhny lêekqbn mộznult đwysvhyubo lưxsodu quang đwysváyrhnng sợebnr, hưxsodcbahng ngựdnotc Long Cưxsod Tuyếstcrt vọflhtt tớcbahi.

Mộznult mũzduwi têekqbn cựdnotc nhanh, tấiihdt sáyrhnt!

Giang Trầewain tràynghn đwysvewaiy tựdnot tin, mộznult mũzduwi têekqbn nàynghy, coi nhưxsodyngh Long Chiếstcru Phong khôwzqong chếstcrt, dưxsodcbahi loạhyubi tìdgdwnh huốdyucng nàynghy, chỉoitt sợebnrzduwng khôwzqong dễqwxqynghng tráyrhnnh đwysvi.

yngh Long Cưxsod Tuyếstcrt, mặbpkzc dùkbpq thiêekqbn phúsrpr dịygdr bẩbypsm, làyngh Tiêekqbn Thiêekqbn Thanh Loan thểkkpd, nhưxsodng dùkbpq sao còbpkzn trẻkbpq, tu vi còbpkzn chưxsoda đwysvhyubi thàynghnh!

Long Cưxsod Tuyếstcrt nghe tiếstcrng xéuccx gióbtvi củwysva mũzduwi têekqbn, cũzduwng cảwdwlm giáyrhnc đwysvưxsodebnrc tửtbqt vong đwysvang tiếstcrn đwysvếstcrn rấiihdt nhanh. Thếstcr nhưxsodng màyngh, nàynghng đwysvãsrprngksn cùkbpqng thủwysvy tậwzqon, bấiihdt lựdnotc.

- Giang Trầewain, ta thàynghnh quỷoxmb, cũzduwng sẽbjoh khôwzqong bỏackc qua ngưxsodơngksi!

Long Cưxsod Tuyếstcrt kêekqbu lêekqbn.

Ngay lúsrprc nàynghy, ngoàynghi ýjuhe muốdyucn nảwdwly sinh!

Mộznult mũzduwi têekqbn nhưxsodxsodu tinh kia, khi bắjjmun tớcbahi khu vựdnotc cáyrhnch Long Cưxsod Tuyếstcrt 10m, giốdyucng nhưxsod bịygdr mộznult bàynghn tay vôwzqodgdwnh, đwysvznult nhiêekqbn tiếstcrp đwysvưxsodebnrc!

zduwi têekqbn kia rõszalynghng dừxsodng lạhyubi ởbhie trêekqbn khôwzqong!

Sau mộznult khắjjmuc…

uccxt sáyrhnt mộznult tiếstcrng, cảwdwlzduwi têekqbn vâlbdq̣y mà vỡdyuc vụlmdcn từxsodng khúsrprc, hóbtvia thàynghnh mảwdwlnh vụlmdcn rơngksi lảwdwl tảwdwl trêekqbn đwysviihdt.

- Ngưxsodygdri nàyngho?

Trong mắjjmut Giang Trầewain bắjjmun ra vẻkbpq cảwdwlnh giáyrhnc, thúsrprc dụlmdcc Bàynghn Thạhyubch Chi Tâlbdqm đwysvếstcrn cựdnotc hạhyubn, cảwdwlm giáyrhnc hưxsod khôwzqong bốdyucn phíbpkza.

Mộznult khíbpkz tứiihdc nguy hiểkkpdm nhưxsodbtvi nhưxsod khôwzqong, phảwdwlng phấiihdt rấiihdt xa, lạhyubi phảwdwlng phấiihdt rấiihdt gầewain, làynghm cho Giang Trầewain khôwzqong cáyrhnch nàyngho nắjjmum bắjjmut chuẩbypsn xáyrhnc.

Ngay cảwdwlynghn Thạhyubch Chi Tâlbdqm cũzduwng khôwzqong thểkkpd cảwdwlm giáyrhnc nguy hiểkkpdm kia đwysvếstcrn từxsod phưxsodơngksng nàyngho, Thiêekqbn Mụlmdcc Thầewain Đkkpdvxlhng cùkbpqng Thuậwzqon Phong Chi Nhĩcbahynghng bắjjmut khôwzqong đwysvếstcrn bóbtving dáyrhnng đwysvygdrch nhâlbdqn.

Trưxsodcbahc Nhịygdr Đkkpdznul Quan, khôwzqong khíbpkz giờygdr khắjjmuc nàynghy, trong lúsrprc nhấiihdt thờygdri trởbhieekqbn vôwzqokbpqng quỷoxmb dịygdr.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.