Độc Tôn Tam Giới

Chương 174 : Long gia vùng vẫy giãy chết 2

    trước sau   
- Giang Sơuyrfn mỹseli nhâgtebn?

Giang Trầydazn hếcnlqt hứntuing thúnfzv lắwvwdc điygzydazu.

- Long Chiếcnlqu Phong, chuyệchpen cho tớpdegi bâgteby giờiuap, báfbhxn điygzntuing nhan sắwvwdc củuyrfa con gáfbhxi, làldci chiêgtebu sốpdeg cuốpdegi cùqwjbng củuyrfa ngưshdtơuyrfi sao?

- Giang Trầydazn, ta...

- Im ngay! Long Chiếcnlqu Phong, ta điygzãcgkv sớpdegm nófbhxi, Nhịumim Đtnoaqwjb Quan nàldciy, làldciuyrfi táfbhxng thâgtebn thíxhsych hợnujvp ngưshdtơuyrfi nhấfbhxt. Con gáfbhxi củuyrfa ngưshdtơuyrfi? Thiêgtebn tàldcii? Mỹseli nữbsai? Ha ha ha, thìbsaixhsynh sao? Mộqwjbt nữbsai nhâgtebn rắwvwdn rếcnlqt, Hồqrrzng Phấfbhxn Khôylrogtebu, dùqwjb lộqwjbt sạlsjjch quầydazn áfbhxo điygzếcnlqn cửjxyea, Giang Trầydazn ta cũgcvvng khôylrong cófbhx hứntuing thúnfzv. Long Cưshdt Tuyếcnlqt, nhữbsaing làldcim bộqwjbldcim tịumimch kia củuyrfa ngưshdtơuyrfi, vẫbzsxn làldci giữbsai lạlsjji điygzếcnlqn Đtnoaumima Phủuyrfgtebu dẫbzsxn côylro hồqrrzn dãcgkv quỷnujv điygzi.

Thoạlsjji âgtebm rơuyrfi xuốpdegng, sắwvwdc mặtnoat Giang Trầydazn pháfbhxt lạlsjjnh, trong miệchpeng niệchpem thúnfzv ngữbsai lầydazn nữbsaia, pháfbhxt ra hiệchpeu lệchpenh côylrong kíxhsych mạlsjjnh nhấfbhxt!


Tấfbhxt cảhysr Kim Dựcgbgc Kiếcnlqm Đtnoaiểseliu thu điygzưshdtnujvc mệchpenh lệchpenh, liêgtebn tụqwjbc gáfbhxy minh, pháfbhxt điygzqwjbng bộqwjb hạlsjj.

Thủuyrfy triềkiyhu côylrong kíxhsych, lạlsjji lầydazn nữbsaia bao phủuyrf trêgtebn khôylrong Nhịumim Đtnoaqwjb Quan.

- Giang Trầydazn... Ngưshdtơuyrfi ngưshdtơuyrfi sẽhkol phảhysri hốpdegi hậcgbgn!

Long Chiếcnlqu Phong điygzưshdtiuapng cùqwjbng tậcgbgn thếcnlq, làldcim lấfbhxy giãcgkvy dụqwjba cuốpdegi cùqwjbng.

- Nữbsai nhi củuyrfa ta, Tiêgtebn Thiêgtebn Thanh Loan thểseli, làldci Tửjxyeshdtơuyrfng Tôylrong Thủuyrfy Nguyệchpet điygzlsjji sưshdt khâgtebm điygziểselim điygzchpe tửjxye, ngưshdtơuyrfi điygzpdegi phófbhx Long gia ta, làldcishdtơuyrfng điygzưshdtơuyrfng ngỗwvwd nghịumimch Thủuyrfy Nguyệchpet điygzlsjji sưshdt, tưshdtơuyrfng điygzưshdtơuyrfng ngỗwvwd nghịumimch toàldcin bộqwjb Tửjxyeshdtơuyrfng Tôylrong!

Tửjxyeshdtơuyrfng Tôylrong, chíxhsynh làldci trong liêgtebn minh 16 quốpdegc quanh thâgtebn, mộqwjbt trong bốpdegn điygzlsjji tôylrong môylron cưshdtiuapng điygzlsjji nhấfbhxt.

Thủuyrfy Nguyệchpet điygzlsjji sưshdt, lạlsjji làldci mộqwjbt trong cửjxyeu điygzlsjji trưshdtdehlng lãcgkvo củuyrfa Tửjxyeshdtơuyrfng Tôylrong, quyềkiyhn thếcnlq mạlsjjnh, cófbhx thểseli điygzntuing vàldcio Top 10 Tửjxyeshdtơuyrfng Tôylrong, điygzdchzng nófbhxi làldci Đtnoaôylrong Phưshdtơuyrfng Vưshdtơuyrfng Quốpdegc, dùqwjb toàldcin bộqwjb quanh thâgtebn 16 quốpdegc, cũgcvvng khôylrong cófbhx ngưshdtiuapi dáfbhxm ngỗwvwd nghịumimch nàldcing!

Chỉvadlldci, nhữbsaing uy hiếcnlqp nàldciy, ởdehl trưshdtpdegc mặtnoat Giang Trầydazn, lạlsjji khôylrong cófbhx lựcgbgc.

mkae trêgtebn mặtnoat Giang Trầydazn, thậcgbgm chíxhsy khôylrong cófbhx nửjxyea phầydazn gợnujvn sófbhxng. Tráfbhxi lạlsjji, trong mắwvwdt Giang Trầydazn, ngưshdtnujvc lạlsjji dâgtebng lêgtebn điygzlsjjo điygzlsjjo sáfbhxt cơuyrfldcing mạlsjjnh hơuyrfn nữbsaia.

- Tửjxyeshdtơuyrfng Tôylrong?

Trong nộqwjbi tâgtebm Giang Trầydazn cưshdtiuapi lạlsjjnh.

- Dùqwjbshdtiuapi cáfbhxi Tửjxyeshdtơuyrfng Tôylrong, cũgcvvng ngăyxrpn khôylrong điygzưshdtnujvc quyếcnlqt tâgtebm Giang Trầydazn ta tiêgtebu diệchpet Long gia ngưshdtơuyrfi!

Đtnoawvwdc tộqwjbi Tửjxyeshdtơuyrfng Tôylrong, cáfbhxi kia làldci chuyệchpen sau nàldciy. Chuyệchpen sau nàldciy, ai biếcnlqt?


Trưshdtpdegc mắwvwdt, Long gia nàldciy, phảhysri diệchpet trừdchz. Nếcnlqu khôylrong, hậcgbgu hoạlsjjn vôylroqwjbng. Diệchpet Long gia, lạlsjji giếcnlqt Long Cưshdt Tuyếcnlqt, mộqwjbt thiêgtebn tàldcii điygzãcgkv chếcnlqt, sẽhkolfbhx bao nhiêgtebu giáfbhx trịumim?

Cựcgbg điygzydazu Tửjxyeshdtơuyrfng Tôylrong, cũgcvvng chưshdta chắwvwdc sẽhkolbsai mộqwjbt cáfbhxi gọgtebi làldci thiêgtebn tàldcii chếcnlqt điygzi, màldcigteby chiếcnlqn!

Giang Trầydazn gàldcio théiygzt tầydazm điygzófbhx, điygzãcgkv điygzlsjjp lêgtebn lưshdtng mộqwjbt con Kim Dựcgbgc Kiếcnlqm Đtnoaiểseliu, giưshdtơuyrfng cung càldcii têgtebn, hưshdtu… mộqwjbt mũgcvvi têgtebn, bắwvwdn vềkiyh phíxhsya Long Chiếcnlqu Phong.

Ngưshdtiuapi nàldciy, năyxrpm lầydazn bảhysry lưshdtnujvt muốpdegn điygzưshdta Giang gia hắwvwdn vàldcio chỗwvwd chếcnlqt.

ylrom nay, Giang Trầydazn muốpdegn trưshdtpdegc giếcnlqt ngưshdtiuapi nàldciy. Ngưshdtiuapi nàldciy vừdchza chếcnlqt, điygzlsjji cụqwjbc có thêgteb̉ điygzumimnh!

gcvvi têgtebn pháfbhx khôylrong, mang theo châgtebn khíxhsy lạlsjjnh thấfbhxu xưshdtơuyrfng, cưshdtiuapng thếcnlq điygzáfbhxnh únfzvp lạlsjji.

- Bảhysro hộqwjb bệchpe hạlsjj!

Khôylrong thểseli khôylrong nófbhxi, Long Nhịumimldci tửjxye trung, cùqwjbng Long Nhấfbhxt vàldci Long Tam chếcnlqt điygzi kia điygzqrrzng dạlsjjng, điygzkiyhu làldci tửjxyeswmr củuyrfa Long Chiếcnlqu Phong.

ldci thờiuapi điygziểselim Long Chiếcnlqu Phong tham gia Tiềkiyhm Long hộqwjbi thửjxye, tuyểselin điygzumimnh thâgtebn vệchpeqwjby tùqwjbng.

qwjbng mộqwjbt chỗwvwd xuấfbhxt sinh nhậcgbgp tửjxyeldcii thậcgbgp niêgtebn, sớpdegm điygzãcgkv điygzem táfbhxnh mạlsjjng củuyrfa mìbsainh báfbhxn cho Long Chiếcnlqu Phong.

Chỉvadlldci, mộqwjbt khi Giang Trầydazn pháfbhxt điygzqwjbng cung tiễmkaen côylrong kíxhsych, Long Nhịumimfbhx thểseli chốpdegng điygzlsvp điygzưshdtnujvc sao?

shdtu, hưshdtu, hưshdtu...

Tiếcnlqng xéiygz giófbhx liêgtebn tụqwjbc, khôylrong ngừdchzng điygzáfbhxnh únfzvp lạlsjji, mũgcvvi têgtebn khôylrong gìbsaifbhxnh kịumimp xéiygzfbhxch hưshdt khôylrong, châgtebn khíxhsyqwjbng khôylrong khíxhsy va chạlsjjm, điygzpdegt ra từdchzng điygzlsjjo lưshdtu quang, nhưshdt mộqwjbt con Hỏnfzva Long nởdehl rộqwjb, xảhysro tráfbhxshdtpdegng Long Chiếcnlqu Phong phófbhxng tớpdegi.


Ngăyxrpn cảhysrn! Ngăyxrpn cảhysrn! Ngăyxrpn cảhysrn!

Khôylrong ngừdchzng cófbhx tửjxyeswmr che chởdehl Long Chiếcnlqu Phong, dùqwjbng thâgtebn thểseli huyếcnlqt nhụqwjbc điygzi ngăyxrpn cảhysrn mũgcvvi têgtebn báfbhx điygzlsjjo nàldciy.

Phốpdegc, Phốpdegc!

Liêgtebn tụqwjbc ba bốpdegn Châgtebn khíxhsy điygzlsjji sưshdt, bịumimgcvvi têgtebn nàldciy xuyêgtebn thủuyrfng.

ldci Long Chiếcnlqu Phong, càldcing làldci chậcgbgt vậcgbgt khôylrong chịumimu nổswmri. Hắwvwdn khôylrong chỉvadl phảhysri điygzpdegi mặtnoat mũgcvvi têgtebn uy hiếcnlqp, còiyyjn cófbhxuyrfn mưshdtiuapi điygzydazu Kim Dựcgbgc Kiếcnlqm Đtnoaiểseliu, ởdehl trêgtebn điygzvadlnh điygzydazu hăyxrṕn xoay quanh, châgtebn khíxhsyshdtiuapng điygzlsjji khôylrong ngừdchzng bắwvwdn xuốpdegng, lựcgbgc uy hiếcnlqp khôylrong kéiygzm Giang Trầydazn chúnfzvt nàldcio.

Long Nhịumim điygzydazy ngưshdtiuapi máfbhxu tưshdtơuyrfi, toàldcin thâgtebn điygzãcgkv nhưshdt mộqwjbt huyếcnlqt nhâgtebn.

- Long Nhịumim, bảhysro hộqwjb Tuyếcnlqt Nhi chạlsjjy điygzi! Bấfbhxt kểseli ta! Tuyếcnlqt Nhi còiyyjn, thìbsaifbhx ngàldciy báfbhxo thùqwjb cho Long gia ta!

Long Chiếcnlqu Phong cũgcvvng biếcnlqt rõlsvp, cụqwjbc diệchpen nhưshdt vậcgbgy, kếcnlqt quảhysr điygzãcgkvldci hẳaivrn phảhysri chếcnlqt, hắwvwdn trốpdegn khôylrong thoáfbhxt, Giang Trầydazn cũgcvvng khôylrong cófbhx khảhysryxrpng điygzseli hắwvwdn điygzàldcio tẩwqgvu!

ylrom nay duy nhấfbhxt trôylrong cậcgbgy vàldcio, làldci yểselim hộqwjb Long Cưshdt Tuyếcnlqt điygzi!

Chỉvadl cầydazn Long Cưshdt Tuyếcnlqt điygzi rôylròi, trởdehl lạlsjji Long Đtnoaqrvsng Hầydazu phủuyrf, mang điygzi mộqwjbt hai huyếcnlqt mạlsjjch Long gia, điygznujvi mộqwjbt thờiuapi gian, chỉvadl cầydazn huyếcnlqt mạlsjjch Long gia khôylrong điygzoạlsjjn, sẽhkolfbhx mộqwjbt ngàldciy quậcgbgt khởdehli!

- Muốpdegn điygzi?

Giang Trầydazn cưshdtiuapi lạlsjjnh mộqwjbt tiếcnlqng, điygzưshdta tay lạlsjji làldci mộqwjbt mũgcvvi têgtebn, trựcgbgc tiếcnlqp xỏnfzv xuyêgtebn qua Long Nhịumim!

Phốpdegc!

gcvvi têgtebn xuyêgtebn ngựcgbgc, thấfbhxu qua phíxhsya sau lưshdtng, mặtnoac bắwvwdn màldci ra. Ngựcgbgc Long Nhịumim phun ra mộqwjbt điygzldcin huyếcnlqt bồqrrzng, trong miệchpeng cũgcvvng cuồqrrzng phun máfbhxu tưshdtơuyrfi, hưshdtpdegng Long Chiếcnlqu Phong mởdehl to mắwvwdt.

- Bệchpe hạlsjj, thuộqwjbc hạlsjj... Đtnoai trưshdtpdegc.

fbhxi xong, Long Nhịumimydazm ầydazm ngãcgkv xuốpdegng.

Long Chiếcnlqu Phong căyxrpn bảhysrn khôylrong kịumimp nhìbsain Long Nhịumim, điygzgtebn cuồqrrzng vung vẩwqgvy lấfbhxy binh khíxhsy trong tay:

- Tuyếcnlqt Nhi, vi phụqwjb yểselim hộqwjb ngưshdtơuyrfi điygzi, nhanh!

Giờiuap khắwvwdc nàldciy, Long Chiếcnlqu Phong vừdchza hậcgbgn vừdchza chua xófbhxt. Mộqwjbt màldcin nàldciy, hạlsjjng gìbsai quen thuộqwjbc? Mấfbhxy ngàldciy trưshdtpdegc, Đtnoaôylrong Phưshdtơuyrfng Lộqwjbc khôylrong phảhysri hi sinh mìbsainh cũgcvvng muốpdegn điygzưshdta Câgtebu Ngọgtebc côylrong chúnfzva thoáfbhxt điygzi sao?

fbhxi nàldciy làldci hiệchpen thếcnlqfbhxo?

Long Chiếcnlqu Phong làldcishdtiuapi mộqwjbt mạlsjjch Châgtebn khíxhsy điygzlsjji sưshdt, mộqwjbt thâgtebn tu vi, so vớpdegi Giang Phong cùqwjbng Câgtebu Ngọgtebc côylrong chúnfzva càldcing mạlsjjnh hơuyrfn nữbsaia, dùqwjb sao, hắwvwdn tiếcnlqn vàldcio mưshdtiuapi mộqwjbt mạlsjjch Châgtebn khíxhsy điygzlsjji sưshdt điygzãcgkv rấfbhxt lâgtebu rồqrrzi.

ldci Giang Phong cùqwjbng Câgtebu Ngọgtebc, làldci vừdchza mớpdegi vữbsaing chắwvwdc cảhysrnh giớpdegi.

Cho nêgtebn, mộqwjbt khi Long Chiếcnlqu Phong khôylrong tiếcnlqc mệchpenh, sứntuic chiếcnlqn điygzfbhxu quảhysr nhiêgtebn làldci kinh ngưshdtiuapi. Khôylrong thểseli khôylrong nófbhxi, ngưshdtiuapi bịumim buộqwjbc vàldcio tuyệchpet cảhysrnh, thưshdtiuapng thưshdtiuapng cófbhx thểseli bộqwjbc pháfbhxt ra lựcgbgc lưshdtnujvng kinh ngưshdtiuapi.

Thậcgbgm chíxhsy liêgtebn tụqwjbc cófbhx hai điygzydazu Kim Dựcgbgc Kiếcnlqm Đtnoaiểseliu, bịumim Long Chiếcnlqu Phong bổswmr trúnfzvng, thêgtebshdtơuyrfng gáfbhxy minh, sinh cơuyrf điygzoạlsjjn tuyệchpet, từdchz trêgtebn cao rớpdegt xuốpdegng.

Giang Trầydazn héiygzt lớpdegn mộqwjbt tiếcnlqng, liêgtebn tụqwjbc rúnfzvt ra ba mũgcvvi têgtebn, hưshdtu, hưshdtu, hưshdtu, hàldcing loạlsjjt mũgcvvi têgtebn, mang theo khíxhsy thếcnlq điygzoạlsjjt mệchpenh, hưshdtpdegng Long Chiếcnlqu Phong vọgtebt tớpdegi.

Mặtnoac dùqwjb Long Chiếcnlqu Phong mạlsjjnh, nhưshdtng màldci nhiềkiyhu Kim Dựcgbgc Kiếcnlqm Đtnoaiểseliu vâgteby quanh nhưshdt vậcgbgy, điygzãcgkv cốpdeg hếcnlqt sứntuic rồqrrzi.


Ba mũgcvvi têgtebn nàldciy nhanh nhưshdtshdtu tinh, pháfbhx khôylrong màldci điygzếcnlqn.

Phanh, phanh, phanh!

Ba mũgcvvi têgtebn điygzkiyhu bắwvwdn tớpdegi chỗwvwd hiểselim củuyrfa Long Chiếcnlqu Phong, nhưshdtng màldci Long Chiếcnlqu Phong mặtnoac giáfbhxp mỏnfzvng, ba mũgcvvi têgtebn kia điygzkiyhu khôylrong thểseli xuyêgtebn thấfbhxu.

Chỉvadlldci, tuy khôylrong thểseli xuyêgtebn thấfbhxu Long Chiếcnlqu Phong, nhưshdtng châgtebn khíxhsyshdtiuapng điygzlsjji rófbhxt vàldcio cơuyrf thểseli, cũgcvvng chấfbhxn điygzếcnlqn Long Chiếcnlqu Phong khôylrong ngừdchzng phun huyếcnlqt, lụqwjbc phủuyrf ngũgcvv tạlsjjng nhậcgbgn lấfbhxy trọgtebng thưshdtơuyrfng.

- Tuyếcnlqt Nhi, điygzi!

Long Chiếcnlqu Phong hổswmr gầydazm liêgtebn tụqwjbc, nhưshdtldci Phong Ma, che chởdehl lấfbhxy Long Cưshdt Tuyếcnlqt lao điygzi.

Giang Trầydazn hừdchz nhẹylro, muốpdegn điygzi?

uyrfn mưshdtiuapi Kim Dựcgbgc Kiếcnlqm Đtnoaiểseliu, mang theo trêgtebn trăyxrpm Ngâgtebn Dựcgbgc Kiếcnlqm Đtnoaiểseliu, tạlsjjo thàldcinh mộqwjbt Thiêgtebn La Đtnoaumima Võlsvpng, hoàldcin toàldcin pháfbhx hỏnfzvng điygzưshdtiuapng điygzi củuyrfa Long Cưshdt Tuyếcnlqt!

- A!

Long Chiếcnlqu Phong thấfbhxy thếcnlq, trong miệchpeng phun huyếcnlqt, biếcnlqt rõlsvp điygzlsjji thếcnlq điygzãcgkv mấfbhxt, ngay cảhysr con gáfbhxi cũgcvvng điygzi khôylrong điygzưshdtnujvc.

Ngay lúnfzvc nàldciy, Long Chiếcnlqu Phong cảhysrm thấfbhxy điygzvadlnh điygzydazu sinh phong, điygzang muốpdegn phảhysrn ứntuing, Giang Trầydazn điygzãcgkvshdtlsvpi Kim Dựcgbgc Kiếcnlqm Đtnoaiểseliu, nhưshdt thiểselim điygziệchpen lưshdtpdegt tớpdegi.

Đtnoaao mang uyểselin nhưshdtshdtơuyrfng lạlsjjnh, mộqwjbt tung màldci qua.

fbhx!

Ágtebnh điygzao xẹylrot qua cổswmr củuyrfa Long Chiếcnlqu Phong, chỉvadl nghe điygzưshdtnujvc mộqwjbt âgtebm thanh điygzntuit gãcgkvy thanh thúnfzvy. Thủuyrf cấfbhxp củuyrfa Long Chiếcnlqu Phong trùng thiêgtebn, hai mắwvwdt tràldcin ngậcgbgp cừdchzu hậcgbgn, thậcgbgm chíxhsyiyyjn chưshdta kịumimp nhắwvwdm mắwvwdt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.