Độc Tôn Tam Giới

Chương 174 : Long gia vùng vẫy giãy chết 2

    trước sau   
- Giang Sơruarn mỹkjoh nhâgcgyn?

Giang Trầvzeqn hếvjjqt hứyhjeng thúugrr lắwlqgc đxlzxvzequ.

- Long Chiếvjjqu Phong, chuyệugrrn cho tớqhyzi bâgcgyy giờzxic, bátcmnn đxlzxyhjeng nhan sắwlqgc củqcwna con gátcmni, làqgrf chiêxjnyu sốngnp cuốngnpi cùxskeng củqcwna ngưomdzơruari sao?

- Giang Trầvzeqn, ta...

- Im ngay! Long Chiếvjjqu Phong, ta đxlzxãmpji sớqhyzm nófggmi, Nhịtafw Đxulcqupn Quan nàqgrfy, làqgrfruari tátcmnng thâgcgyn thímnrech hợegzbp ngưomdzơruari nhấugrrt. Con gátcmni củqcwna ngưomdzơruari? Thiêxjnyn tàqgrfi? Mỹkjoh nữsiel? Ha ha ha, thìugwzmnrenh sao? Mộqupnt nữsiel nhâgcgyn rắwlqgn rếvjjqt, Hồtntvng Phấugrrn Khôuikpgcgyu, dùxske lộqupnt sạhjsxch quầvzeqn átcmno đxlzxếvjjqn cửwunwa, Giang Trầvzeqn ta cũmjting khôuikpng cófggm hứyhjeng thúugrr. Long Cưomdz Tuyếvjjqt, nhữsielng làqgrfm bộqupnqgrfm tịtafwch kia củqcwna ngưomdzơruari, vẫyhjen làqgrf giữsiel lạhjsxi đxlzxếvjjqn Đxulctafwa Phủqcwngcgyu dẫyhjen côuikp hồtntvn dãmpji quỷober đxlzxi.

Thoạhjsxi âgcgym rơruari xuốngnpng, sắwlqgc mặzxict Giang Trầvzeqn phátcmnt lạhjsxnh, trong miệugrrng niệugrrm thúugrr ngữsiel lầvzeqn nữsiela, phátcmnt ra hiệugrru lệugrrnh côuikpng kímnrech mạhjsxnh nhấugrrt!


Tấugrrt cảnnpk Kim Dựxojwc Kiếvjjqm Đxulciểknxbu thu đxlzxưomdzegzbc mệugrrnh lệugrrnh, liêxjnyn tụtcmnc gátcmny minh, phátcmnt đxlzxqupnng bộqupn hạhjsx.

Thủqcwny triềymlau côuikpng kímnrech, lạhjsxi lầvzeqn nữsiela bao phủqcwn trêxjnyn khôuikpng Nhịtafw Đxulcqupn Quan.

- Giang Trầvzeqn... Ngưomdzơruari ngưomdzơruari sẽppud phảnnpki hốngnpi hậxzkhn!

Long Chiếvjjqu Phong đxlzxưomdzzxicng cùxskeng tậxzkhn thếvjjq, làqgrfm lấugrry giãmpjiy dụtcmna cuốngnpi cùxskeng.

- Nữsiel nhi củqcwna ta, Tiêxjnyn Thiêxjnyn Thanh Loan thểknxb, làqgrf Tửwunwomdzơruarng Tôuikpng Thủqcwny Nguyệugrrt đxlzxhjsxi sưomdz khâgcgym đxlzxiểknxbm đxlzxugrr tửwunw, ngưomdzơruari đxlzxngnpi phófggm Long gia ta, làqgrfomdzơruarng đxlzxưomdzơruarng ngỗdyne nghịtafwch Thủqcwny Nguyệugrrt đxlzxhjsxi sưomdz, tưomdzơruarng đxlzxưomdzơruarng ngỗdyne nghịtafwch toàqgrfn bộqupn Tửwunwomdzơruarng Tôuikpng!

Tửwunwomdzơruarng Tôuikpng, chímnrenh làqgrf trong liêxjnyn minh 16 quốngnpc quanh thâgcgyn, mộqupnt trong bốngnpn đxlzxhjsxi tôuikpng môuikpn cưomdzzxicng đxlzxhjsxi nhấugrrt.

Thủqcwny Nguyệugrrt đxlzxhjsxi sưomdz, lạhjsxi làqgrf mộqupnt trong cửwunwu đxlzxhjsxi trưomdznxynng lãmpjio củqcwna Tửwunwomdzơruarng Tôuikpng, quyềymlan thếvjjq mạhjsxnh, cófggm thểknxb đxlzxyhjeng vàqgrfo Top 10 Tửwunwomdzơruarng Tôuikpng, đxlzxsadxng nófggmi làqgrf Đxulcôuikpng Phưomdzơruarng Vưomdzơruarng Quốngnpc, dùxske toàqgrfn bộqupn quanh thâgcgyn 16 quốngnpc, cũmjting khôuikpng cófggm ngưomdzzxici dátcmnm ngỗdyne nghịtafwch nàqgrfng!

Chỉfewfqgrf, nhữsielng uy hiếvjjqp nàqgrfy, ởnxyn trưomdzqhyzc mặzxict Giang Trầvzeqn, lạhjsxi khôuikpng cófggm lựxojwc.

ugwz trêxjnyn mặzxict Giang Trầvzeqn, thậxzkhm chímnre khôuikpng cófggm nửwunwa phầvzeqn gợegzbn sófggmng. Trátcmni lạhjsxi, trong mắwlqgt Giang Trầvzeqn, ngưomdzegzbc lạhjsxi dâgcgyng lêxjnyn đxlzxhjsxo đxlzxhjsxo sátcmnt cơruarqgrfng mạhjsxnh hơruarn nữsiela.

- Tửwunwomdzơruarng Tôuikpng?

Trong nộqupni tâgcgym Giang Trầvzeqn cưomdzzxici lạhjsxnh.

- Dùxskeomdzzxici cátcmni Tửwunwomdzơruarng Tôuikpng, cũmjting ngăsilkn khôuikpng đxlzxưomdzegzbc quyếvjjqt tâgcgym Giang Trầvzeqn ta tiêxjnyu diệugrrt Long gia ngưomdzơruari!

Đxulcwlqgc tộqupni Tửwunwomdzơruarng Tôuikpng, cátcmni kia làqgrf chuyệugrrn sau nàqgrfy. Chuyệugrrn sau nàqgrfy, ai biếvjjqt?


Trưomdzqhyzc mắwlqgt, Long gia nàqgrfy, phảnnpki diệugrrt trừsadx. Nếvjjqu khôuikpng, hậxzkhu hoạhjsxn vôuikpxskeng. Diệugrrt Long gia, lạhjsxi giếvjjqt Long Cưomdz Tuyếvjjqt, mộqupnt thiêxjnyn tàqgrfi đxlzxãmpji chếvjjqt, sẽppudfggm bao nhiêxjnyu giátcmn trịtafw?

Cựxojw đxlzxvzequ Tửwunwomdzơruarng Tôuikpng, cũmjting chưomdza chắwlqgc sẽppudugwz mộqupnt cátcmni gọsahki làqgrf thiêxjnyn tàqgrfi chếvjjqt đxlzxi, màqgrfgcgyy chiếvjjqn!

Giang Trầvzeqn gàqgrfo thézaaqt tầvzeqm đxlzxófggm, đxlzxãmpji đxlzxhjsxp lêxjnyn lưomdzng mộqupnt con Kim Dựxojwc Kiếvjjqm Đxulciểknxbu, giưomdzơruarng cung càqgrfi têxjnyn, hưomdzu… mộqupnt mũmjtii têxjnyn, bắwlqgn vềymla phímnrea Long Chiếvjjqu Phong.

Ngưomdzzxici nàqgrfy, năsilkm lầvzeqn bảnnpky lưomdzegzbt muốngnpn đxlzxưomdza Giang gia hắwlqgn vàqgrfo chỗdyne chếvjjqt.

uikpm nay, Giang Trầvzeqn muốngnpn trưomdzqhyzc giếvjjqt ngưomdzzxici nàqgrfy. Ngưomdzzxici nàqgrfy vừsadxa chếvjjqt, đxlzxhjsxi cụtcmnc có thêxjnỷ đxlzxtafwnh!

mjtii têxjnyn phátcmn khôuikpng, mang theo châgcgyn khímnre lạhjsxnh thấugrru xưomdzơruarng, cưomdzzxicng thếvjjq đxlzxátcmnnh úugrrp lạhjsxi.

- Bảnnpko hộqupn bệugrr hạhjsx!

Khôuikpng thểknxb khôuikpng nófggmi, Long Nhịtafwqgrf tửwunw trung, cùxskeng Long Nhấugrrt vàqgrf Long Tam chếvjjqt đxlzxi kia đxlzxtntvng dạhjsxng, đxlzxymlau làqgrf tửwunwxkcc củqcwna Long Chiếvjjqu Phong.

qgrf thờzxici đxlzxiểknxbm Long Chiếvjjqu Phong tham gia Tiềymlam Long hộqupni thửwunw, tuyểknxbn đxlzxtafwnh thâgcgyn vệugrrxskey tùxskeng.

xskeng mộqupnt chỗdyne xuấugrrt sinh nhậxzkhp tửwunwqgrfi thậxzkhp niêxjnyn, sớqhyzm đxlzxãmpji đxlzxem tátcmnnh mạhjsxng củqcwna mìugwznh bátcmnn cho Long Chiếvjjqu Phong.

Chỉfewfqgrf, mộqupnt khi Giang Trầvzeqn phátcmnt đxlzxqupnng cung tiễokyjn côuikpng kímnrech, Long Nhịtafwfggm thểknxb chốngnpng đxlzxtcmn đxlzxưomdzegzbc sao?

omdzu, hưomdzu, hưomdzu...

Tiếvjjqng xézaaq giófggm liêxjnyn tụtcmnc, khôuikpng ngừsadxng đxlzxátcmnnh úugrrp lạhjsxi, mũmjtii têxjnyn khôuikpng gìugwztcmnnh kịtafwp xézaaqtcmnch hưomdz khôuikpng, châgcgyn khímnrexskeng khôuikpng khímnre va chạhjsxm, đxlzxngnpt ra từsadxng đxlzxhjsxo lưomdzu quang, nhưomdz mộqupnt con Hỏqlpva Long nởnxyn rộqupn, xảnnpko trátcmnomdzqhyzng Long Chiếvjjqu Phong phófggmng tớqhyzi.


Ngăsilkn cảnnpkn! Ngăsilkn cảnnpkn! Ngăsilkn cảnnpkn!

Khôuikpng ngừsadxng cófggm tửwunwxkcc che chởnxyn Long Chiếvjjqu Phong, dùxskeng thâgcgyn thểknxb huyếvjjqt nhụtcmnc đxlzxi ngăsilkn cảnnpkn mũmjtii têxjnyn bátcmn đxlzxhjsxo nàqgrfy.

Phốngnpc, Phốngnpc!

Liêxjnyn tụtcmnc ba bốngnpn Châgcgyn khímnre đxlzxhjsxi sưomdz, bịtafwmjtii têxjnyn nàqgrfy xuyêxjnyn thủqcwnng.

qgrf Long Chiếvjjqu Phong, càqgrfng làqgrf chậxzkht vậxzkht khôuikpng chịtafwu nổcfdvi. Hắwlqgn khôuikpng chỉfewf phảnnpki đxlzxngnpi mặzxict mũmjtii têxjnyn uy hiếvjjqp, còxlzxn cófggmruarn mưomdzzxici đxlzxvzequ Kim Dựxojwc Kiếvjjqm Đxulciểknxbu, ởnxyn trêxjnyn đxlzxfewfnh đxlzxvzequ hăsilḱn xoay quanh, châgcgyn khímnreomdzzxicng đxlzxhjsxi khôuikpng ngừsadxng bắwlqgn xuốngnpng, lựxojwc uy hiếvjjqp khôuikpng kézaaqm Giang Trầvzeqn chúugrrt nàqgrfo.

Long Nhịtafw đxlzxvzeqy ngưomdzzxici mátcmnu tưomdzơruari, toàqgrfn thâgcgyn đxlzxãmpji nhưomdz mộqupnt huyếvjjqt nhâgcgyn.

- Long Nhịtafw, bảnnpko hộqupn Tuyếvjjqt Nhi chạhjsxy đxlzxi! Bấugrrt kểknxb ta! Tuyếvjjqt Nhi còxlzxn, thìugwzfggm ngàqgrfy bátcmno thùxske cho Long gia ta!

Long Chiếvjjqu Phong cũmjting biếvjjqt rõpiqx, cụtcmnc diệugrrn nhưomdz vậxzkhy, kếvjjqt quảnnpk đxlzxãmpjiqgrf hẳiytdn phảnnpki chếvjjqt, hắwlqgn trốngnpn khôuikpng thoátcmnt, Giang Trầvzeqn cũmjting khôuikpng cófggm khảnnpksilkng đxlzxknxb hắwlqgn đxlzxàqgrfo tẩmpjiu!

uikpm nay duy nhấugrrt trôuikpng cậxzkhy vàqgrfo, làqgrf yểknxbm hộqupn Long Cưomdz Tuyếvjjqt đxlzxi!

Chỉfewf cầvzeqn Long Cưomdz Tuyếvjjqt đxlzxi rôuikp̀i, trởnxyn lạhjsxi Long Đxulcpuizng Hầvzequ phủqcwn, mang đxlzxi mộqupnt hai huyếvjjqt mạhjsxch Long gia, đxlzxegzbi mộqupnt thờzxici gian, chỉfewf cầvzeqn huyếvjjqt mạhjsxch Long gia khôuikpng đxlzxoạhjsxn, sẽppudfggm mộqupnt ngàqgrfy quậxzkht khởnxyni!

- Muốngnpn đxlzxi?

Giang Trầvzeqn cưomdzzxici lạhjsxnh mộqupnt tiếvjjqng, đxlzxưomdza tay lạhjsxi làqgrf mộqupnt mũmjtii têxjnyn, trựxojwc tiếvjjqp xỏqlpv xuyêxjnyn qua Long Nhịtafw!

Phốngnpc!

mjtii têxjnyn xuyêxjnyn ngựxojwc, thấugrru qua phímnrea sau lưomdzng, mặzxicc bắwlqgn màqgrf ra. Ngựxojwc Long Nhịtafw phun ra mộqupnt đxlzxqgrfn huyếvjjqt bồtntvng, trong miệugrrng cũmjting cuồtntvng phun mátcmnu tưomdzơruari, hưomdzqhyzng Long Chiếvjjqu Phong mởnxyn to mắwlqgt.

- Bệugrr hạhjsx, thuộqupnc hạhjsx... Đxulci trưomdzqhyzc.

fggmi xong, Long Nhịtafwvzeqm ầvzeqm ngãmpji xuốngnpng.

Long Chiếvjjqu Phong căsilkn bảnnpkn khôuikpng kịtafwp nhìugwzn Long Nhịtafw, đxlzxxjnyn cuồtntvng vung vẩmpjiy lấugrry binh khímnre trong tay:

- Tuyếvjjqt Nhi, vi phụtcmn yểknxbm hộqupn ngưomdzơruari đxlzxi, nhanh!

Giờzxic khắwlqgc nàqgrfy, Long Chiếvjjqu Phong vừsadxa hậxzkhn vừsadxa chua xófggmt. Mộqupnt màqgrfn nàqgrfy, hạhjsxng gìugwz quen thuộqupnc? Mấugrry ngàqgrfy trưomdzqhyzc, Đxulcôuikpng Phưomdzơruarng Lộqupnc khôuikpng phảnnpki hi sinh mìugwznh cũmjting muốngnpn đxlzxưomdza Câgcgyu Ngọsahkc côuikpng chúugrra thoátcmnt đxlzxi sao?

tcmni nàqgrfy làqgrf hiệugrrn thếvjjqtcmno?

Long Chiếvjjqu Phong làqgrfomdzzxici mộqupnt mạhjsxch Châgcgyn khímnre đxlzxhjsxi sưomdz, mộqupnt thâgcgyn tu vi, so vớqhyzi Giang Phong cùxskeng Câgcgyu Ngọsahkc côuikpng chúugrra càqgrfng mạhjsxnh hơruarn nữsiela, dùxske sao, hắwlqgn tiếvjjqn vàqgrfo mưomdzzxici mộqupnt mạhjsxch Châgcgyn khímnre đxlzxhjsxi sưomdz đxlzxãmpji rấugrrt lâgcgyu rồtntvi.

qgrf Giang Phong cùxskeng Câgcgyu Ngọsahkc, làqgrf vừsadxa mớqhyzi vữsielng chắwlqgc cảnnpknh giớqhyzi.

Cho nêxjnyn, mộqupnt khi Long Chiếvjjqu Phong khôuikpng tiếvjjqc mệugrrnh, sứyhjec chiếvjjqn đxlzxugrru quảnnpk nhiêxjnyn làqgrf kinh ngưomdzzxici. Khôuikpng thểknxb khôuikpng nófggmi, ngưomdzzxici bịtafw buộqupnc vàqgrfo tuyệugrrt cảnnpknh, thưomdzzxicng thưomdzzxicng cófggm thểknxb bộqupnc phátcmnt ra lựxojwc lưomdzegzbng kinh ngưomdzzxici.

Thậxzkhm chímnre liêxjnyn tụtcmnc cófggm hai đxlzxvzequ Kim Dựxojwc Kiếvjjqm Đxulciểknxbu, bịtafw Long Chiếvjjqu Phong bổcfdv trúugrrng, thêxjnyomdzơruarng gátcmny minh, sinh cơruar đxlzxoạhjsxn tuyệugrrt, từsadx trêxjnyn cao rớqhyzt xuốngnpng.

Giang Trầvzeqn hézaaqt lớqhyzn mộqupnt tiếvjjqng, liêxjnyn tụtcmnc rúugrrt ra ba mũmjtii têxjnyn, hưomdzu, hưomdzu, hưomdzu, hàqgrfng loạhjsxt mũmjtii têxjnyn, mang theo khímnre thếvjjq đxlzxoạhjsxt mệugrrnh, hưomdzqhyzng Long Chiếvjjqu Phong vọsahkt tớqhyzi.

Mặzxicc dùxske Long Chiếvjjqu Phong mạhjsxnh, nhưomdzng màqgrf nhiềymlau Kim Dựxojwc Kiếvjjqm Đxulciểknxbu vâgcgyy quanh nhưomdz vậxzkhy, đxlzxãmpji cốngnp hếvjjqt sứyhjec rồtntvi.


Ba mũmjtii têxjnyn nàqgrfy nhanh nhưomdzomdzu tinh, phátcmn khôuikpng màqgrf đxlzxếvjjqn.

Phanh, phanh, phanh!

Ba mũmjtii têxjnyn đxlzxymlau bắwlqgn tớqhyzi chỗdyne hiểknxbm củqcwna Long Chiếvjjqu Phong, nhưomdzng màqgrf Long Chiếvjjqu Phong mặzxicc giátcmnp mỏqlpvng, ba mũmjtii têxjnyn kia đxlzxymlau khôuikpng thểknxb xuyêxjnyn thấugrru.

Chỉfewfqgrf, tuy khôuikpng thểknxb xuyêxjnyn thấugrru Long Chiếvjjqu Phong, nhưomdzng châgcgyn khímnreomdzzxicng đxlzxhjsxi rófggmt vàqgrfo cơruar thểknxb, cũmjting chấugrrn đxlzxếvjjqn Long Chiếvjjqu Phong khôuikpng ngừsadxng phun huyếvjjqt, lụtcmnc phủqcwn ngũmjti tạhjsxng nhậxzkhn lấugrry trọsahkng thưomdzơruarng.

- Tuyếvjjqt Nhi, đxlzxi!

Long Chiếvjjqu Phong hổcfdv gầvzeqm liêxjnyn tụtcmnc, nhưomdzqgrf Phong Ma, che chởnxyn lấugrry Long Cưomdz Tuyếvjjqt lao đxlzxi.

Giang Trầvzeqn hừsadx nhẹqgrf, muốngnpn đxlzxi?

ruarn mưomdzzxici Kim Dựxojwc Kiếvjjqm Đxulciểknxbu, mang theo trêxjnyn trăsilkm Ngâgcgyn Dựxojwc Kiếvjjqm Đxulciểknxbu, tạhjsxo thàqgrfnh mộqupnt Thiêxjnyn La Đxulctafwa Võpiqxng, hoàqgrfn toàqgrfn phátcmn hỏqlpvng đxlzxưomdzzxicng đxlzxi củqcwna Long Cưomdz Tuyếvjjqt!

- A!

Long Chiếvjjqu Phong thấugrry thếvjjq, trong miệugrrng phun huyếvjjqt, biếvjjqt rõpiqx đxlzxhjsxi thếvjjq đxlzxãmpji mấugrrt, ngay cảnnpk con gátcmni cũmjting đxlzxi khôuikpng đxlzxưomdzegzbc.

Ngay lúugrrc nàqgrfy, Long Chiếvjjqu Phong cảnnpkm thấugrry đxlzxfewfnh đxlzxvzequ sinh phong, đxlzxang muốngnpn phảnnpkn ứyhjeng, Giang Trầvzeqn đxlzxãmpjiomdztcmni Kim Dựxojwc Kiếvjjqm Đxulciểknxbu, nhưomdz thiểknxbm đxlzxiệugrrn lưomdzqhyzt tớqhyzi.

Đxulcao mang uyểknxbn nhưomdzomdzơruarng lạhjsxnh, mộqupnt tung màqgrf qua.

tcmn!

Áxjnynh đxlzxao xẹqgrft qua cổcfdv củqcwna Long Chiếvjjqu Phong, chỉfewf nghe đxlzxưomdzegzbc mộqupnt âgcgym thanh đxlzxyhjet gãmpjiy thanh thúugrry. Thủqcwn cấugrrp củqcwna Long Chiếvjjqu Phong trùng thiêxjnyn, hai mắwlqgt tràqgrfn ngậxzkhp cừsadxu hậxzkhn, thậxzkhm chímnrexlzxn chưomdza kịtafwp nhắwlqgm mắwlqgt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.