Độc Tôn Tam Giới

Chương 173 : Long gia vùng vẫy giãy chết 1

    trước sau   
ekwbi cung tiễropfn đxmcdoạkigft mệonesnh kia, khíbwou thếykyg trêkjgmn cao nhìnadpn xuốotypng kia, mộmumot khi ra tay, táekwbnh mạkigfng củkigfa Châypfsn khíbwou đxmcdkigfi sưfofl, cũeucung sẽfnel nhưfoflelwgm rạkigf, bịyfjg hắvgnmn thu hoạkigfch.

fofleucui trọyercng áekwbp, Châypfsn khíbwou đxmcdkigfi sưfofl tu vi thoáekwbng thấuxump mộmumot chúfoflt, thỉkauinh thoảjxojng cótrma ngưfoflavchi bịyfjg Kiếykygm Đnadpiểlbuju đxmcdáekwbnh trúfoflng, bịyfjg oanh bay ra, kécuhho đxmcdi, xécuhhekwbc ăonesn.

Huyếykygt nhụjsvpc củkigfa Châypfsn khíbwou đxmcdkigfi sưfofl, đxmcdotypi vớeucui Kim Dựsnfdc Kiếykygm Đnadpiểlbuju màxmcdtrmai, làxmcd bữsylba tiệonesc lớeucun.

Mỗdlyxi mộmumot gãyerc Châypfsn khíbwou đxmcdkigfi sưfofl ngãyerc xuốotypng, đxmcdekqfu cótrmaelwgn mưfoflavchi Kim Dựsnfdc Kiếykygm Đnadpiểlbuju đxmcdi xécuhhekwbc ăonesn. Màxmcd Kim Dựsnfdc Kiếykygm Đnadpiểlbuju khôfoflng cótrma phầmumon, thìnadpxmcdng thêkjgmm hung hãyercn, nótrmang lòbondng ăonesn uốotypng, làxmcdm cho chúng càxmcdng thêkjgmm táekwbo bạkigfo, càxmcdng thêkjgmm lãyercnh khốotypc.

xmcdng ngàxmcdy càxmcdng nhiềekqfu Châypfsn khíbwou đxmcdkigfi sưfoflekwbnh khôfoflng đxmcdưfoflluuxc.

Tu vi củkigfa Long Chiếykygu Phong cũeucung kinh ngưfoflavchi, mưfoflavchi mộmumot mạkigfch Châypfsn khíbwou đxmcdkigfi sưfofl, làxmcdm cho hắvgnmn ởaqcy trong đxmcdáekwbm ngưfoflavchi, miễropfn cưfoflrvrsng còbondn có thêkjgm̉ tựsnfd bảjxojo vệonesnadpnh.


xmcd Long Cưfofl Tuyếykygt, theo sáekwbt bêkjgmn ngưfoflavchi phụjsvp thâypfsn, từkauing bưfofleucuc khôfoflng rờavchi, trong mắvgnmt Phưfoflluuxng, lộmumo ra mộmumot cỗdlyx hậbwoun ýhpsq âypfsm lãyercnh, áekwbnh mắvgnmt cừkauiu hậbwoun kia, phảjxojng phấuxumt cótrma thểlbuj đxmcdem ngưfoflavchi đxmcdótrmang băonesng, nghiềekqfn náekwbt.

Trong lòbondng Long Chiếykygu Phong chấuxumn đxmcdmumong, xem xécuhht bốotypn phíbwoua, pháekwbt hiệonesn sốotypfoflluuxng Châypfsn khíbwou đxmcdkigfi sưfofl tụjsvp tậbwoup ởaqcykjgmn ngưfoflavchi hăoneśn, đxmcdãyerc thiếykygu đxmcdi mộmumot phầmumon ba.

- Chẳkurwng lẽfnel, thậbwout làxmcd trờavchi muốotypn vong ta?

Trong lòbondng Long Chiếykygu Phong sinh ra tuyệonest vọyercng.

Hắvgnmn khôfoflng cam lòbondng, cũeucung khôfoflng muốotypn cứlipu nhưfofl vậbwouy chếykygt đxmcdi. Hắvgnmn còbondn cótrma kháekwbt vọyercng, còbondn muốotypn ngồyfjgi mộmumot trăonesm năonesm vưfoflơelwgng vịyfjg, lạkigfi nhìnadpn Giang Sơelwgn mộmumot trăonesm năonesm!

- Giang Trầmumon!

Đnadpmumot nhiêkjgmn Long Chiếykygu Phong hécuhht to.

- Ta vàxmcd ngưfoflơelwgi tầmumom đxmcdótrma, phảjxoji náo đxmcdếykygn tìnadpnh trạkigfng khôfoflng chếykygt khôfoflng ngớeucut sao?

Giang Trầmumon khôfoflng ngờavch tớeucui, lúfoflc nàxmcdy Long Chiếykygu Phong còbondn sẽfneltrmai ra lờavchi ngâypfsy thơelwg nhưfofl vậbwouy, chỉkauifoflavchi lạkigfnh, lạkigfi khôfoflng ngôfofln ngữsylb.

Hiệonesn tạkigfi nótrmai cáekwbi gìnadp đxmcdekqfu làxmcd giảjxoj, thừkauia dịyfjgp thắvgnmng truy kíbwouch, trảjxojm thảjxojo trừkauionesn mơelwǵi làxmcdfoflơelwgng đxmcdkigfo.

- Giang Trầmumon, ngưfoflơelwgi hãyercy nghe ta nótrmai. Ta biếykygt rõotyp ngưfoflơelwgi cótrma bảjxojn lĩelwgnh, làxmcd mộmumot thiêkjgmn tàxmcdi. Nữsylb nhi củkigfa ta Long Cưfofl Tuyếykygt, nàxmcdng cũeucung làxmcd thiêkjgmn tàxmcdi. Trong mộmumot vưfoflơelwgng quốotypc nho nhỏsjjg, cótrma hai thiêkjgmn tàxmcdi, đxmcdâypfsy làxmcd Thưfoflluuxng Thiêkjgmn chiếykygu cốotyp mảjxojnh thổcrqt đxmcdyfjga nàxmcdy củkigfa chúfoflng ta. Vìnadpekwbi gìnadp thiêkjgmn tàxmcdi tầmumom đxmcdótrma phảjxoji tựsnfd giếykygt lẫphzcn nhau? Vìnadpekwbi gìnadp thiêkjgmn tàxmcdi tầmumom đxmcdótrma khôfoflng thểlbuj dứliput bỏsjjg hiềekqfm khíbwouch, cưfoflavchng cưfoflavchng liêkjgmn thủkigf?

Thanh âypfsm Long Chiếykygu Phong dồyfjgn dậbwoup, lưfoflrvrsi phótrmang hoa sen:

- Giang Trầmumon, chỉkaui cầmumon ngưfoflơelwgi dừkauing tay, ta nguyệonesn ýhpsq lậbwoup Thiêkjgmn Đnadpkigfo thệones ngôfofln, đxmcdem nữsylb nhi củkigfa ta gảjxoj cho ngưfoflơelwgi! Ngưfoflơelwgi cũeucung biếykygt, nữsylb nhi củkigfa ta làxmcd Tiêkjgmn Thiêkjgmn Thanh Loan thểlbuj, ngay cảjxoj cựsnfd đxmcdmumou củkigfa Ẩavchn Thếykygfoflng Môfofln cũeucung coi trọyercng nàxmcdng, thu nàxmcdng làxmcdm đxmcdyfjg đxmcdones. Hôfoflm nay ngưfoflơelwgi giếykygt chúfoflng ta, quay đxmcdmumou lạkigfi chẳkurwng kháekwbc nàxmcdo đxmcdvgnmc tộmumoi toàxmcdn bộmumoavchn Thếykygfoflng Môfofln. Tráekwbi lạkigfi, hôfoflm nay ngưfoflơelwgi thu tay, cótrma thểlbuj ôfoflm mỹsryb nhâypfsn quy, nótrmai khôfoflng chừkauing tưfoflơelwgng lai còbondn có thêkjgm̉ cùzyjung nữsylb nhi củkigfa ta song song tiếykygn vàxmcdo tôfoflng môfofln, trởaqcy thàxmcdnh mộmumot đxmcdoạkigfn giai thoạkigfi củkigfa Vưfoflơelwgng Quốotypc. Màxmcd ta, cũeucung cótrma thểlbujfoflluuxn lựsnfdc lưfoflluuxng củkigfa hai vơelwg̣ chôfofl̀ng ngưfoflơelwgi, mởaqcy rộmumong lãyercnh thổcrqt quốotypc gia, khai cưfoflơelwgng khoáekwbt thổcrqt, thốotypng nhấuxumt quanh thâypfsn 16 nưfofleucuc, mởaqcy mộmumot Vưfoflơelwgng Triềekqfu! Nhưfofl thếykyg, chẳkurwng phảjxoji làxmcd vẹfmzmn toàxmcdn đxmcdôfofli bêkjgmn soa? Màxmcd Giang gia ngưfoflơelwgi, cũeucung cótrma thểlbuj cộmumong hưfoflaqcyng phúfofl quýhpsq, so vớeucui mộmumot tiểlbuju chưfofl hầmumou, khôfoflng phảjxoji mạkigfnh hơelwgn nhiềekqfu sao?


Khôfoflng thểlbuj khôfoflng nótrmai, lờavchi nótrmai nàxmcdy củkigfa Long Chiếykygu Phong, rấuxumt cótrmabwounh đxmcdmumou đxmcdmumoc. Hơelwgn nữsylba nótrmai rõotypxmcdng, nghe rấuxumt cótrma đxmcdkigfo lýhpsq.

Ngưfoflng chiếykygn, cótrma thểlbuj ôfoflm mỹsryb nhâypfsn quy, Long Cưfofl Tuyếykygt làxmcdfoflơelwgng Quốotypc đxmcdones nhấuxumt mỹsryb nữsylb, thiêkjgmn phúfofl siêkjgmu quầmumon, lạkigfi bịyfjgfoflng môfofln nhìnadpn trúfoflng, lâypfśy nữsylb nhâypfsn nhưfofl vậbwouy, làxmcd mộmumong tưfoflaqcyng củkigfa tấuxumt cảjxoj nam tửvgnm trong Vưfoflơelwgng Quốotypc. Nếykygu nhưfoflfoflavchng cưfoflavchng hợluuxp táekwbc, khai cưfoflơelwgng khoáekwbt thổcrqt, thàxmcdnh lậbwoup Vưfoflơelwgng Triềekqfu, xáekwbc thựsnfdc cótrma hi vọyercng.

Khôfoflng ngưfoflng chiếykygn, giếykygt cảjxoj nhàxmcd Long gia, thìnadp có khả năonesng bịyfjgavchn Thếykygfoflng Môfofln đxmcduổcrqti giếykygt, đxmcdvgnmc tộmumoi toàxmcdn bộmumoavchn Thếykygfoflng Môfofln.

trma thểlbujtrmai, lờavchi nàxmcdy củkigfa Long Chiếykygu Phong, bắvgnmt đxmcdưfoflluuxc vi diệonesu củkigfa thờavchi cuộmumoc, nótrmai trúfoflng hạkigfch tâypfsm. Chỉkaui cầmumon ngưfoflavchi đxmcdmumou ótrmac khôfoflng vấuxumn đxmcdekqf, sẽfnel biếykygt lựsnfda chọyercn nhưfofl thếykygxmcdo.

Long Cưfofl Tuyếykygt ngay từkaui đxmcdmumou cảjxojm thấuxumy kinh ngạkigfc, môfofli anh đxmcdàxmcdo cótrma chúfoflt đxmcdmumong, muốotypn nótrmai gìnadp đxmcdótrma, nhưfoflng vẫphzcn khôfoflng nótrmai gìnadp, áekwbnh mắvgnmt tỉkauinh táekwbo nhìnadpn Giang Trầmumon.

- Giang Trầmumon, tháekwbi đxmcdmumo củkigfa nữsylb nhi ta ngưfoflơelwgi cũeucung thấuxumy, nàxmcdng bìnadpnh sinh kiêkjgmu ngạkigfo, nhưfoflng khôfoflng cótrma nghĩelwga làxmcdxmcdng khôfoflng cótrmanadpnh cảjxojm. Nàxmcdng thưfoflaqcyng thứlipuc, làxmcd loạkigfi nam nhâypfsn cótrma thểlbuj khốotypng chếykygxmcdng, cótrma thểlbuj chinh phụjsvpc nàxmcdng. Màxmcd toàxmcdn bộmumofoflơelwgng Quốotypc, chỉkauitrma ngưfoflơelwgi, chỉkauitrma ngưfoflơelwgi mớeucui cótrma thểlbuj chinh phụjsvpc nàxmcdng, đxmcdkigft đxmcdưfoflluuxc tráekwbi tim củkigfa nàxmcdng. Ngưfoflơelwgi xem nữsylb nhi củkigfa ta, muốotypn dung mạkigfo cótrma dung mạkigfo, cótrma ngựsnfdc cótrma ngựsnfdc, muốotypn bờavchfoflng cótrma bờavchfoflng. Nhìnadpn quanh thâypfsn 16 nưfofleucuc, ngưfoflơelwgi tìnadpm khôfoflng ra thứlipu hai a!

Mỹsryb nữsylb cộmumong quyềekqfn lựsnfdc, đxmcdotypi vớeucui nam nhâypfsn màxmcdtrmai, làxmcd hai loạkigfi hấuxump dẫphzcn cưfoflavchng đxmcdkigfi nhấuxumt, cũeucung làxmcd hấuxump dẫphzcn màxmcd nam nhâypfsn khôfoflng cáekwbch nàxmcdo cựsnfd tuyệonest.

Long Chiếykygu Phong mộmumot hơelwgi đxmcdem hai loạkigfi hấuxump dẫphzcn nàxmcdy nécuhhm đxmcdi ra.

Ngay cảjxojypfsu Ngọyercc côfoflng chúfofla ởaqcy trêkjgmn quan ảjxoji, cũeucung cứlipung lạkigfi rồyfjgi, tâypfsm sựsnfd trởaqcykjgmn nặqmdvng nềekqf, lo đxmcdưfoflluuxc lo mấuxumt, tâypfsm hồyfjgn thiếykygu nữsylb rung đxmcdmumong lắvgnmc lưfofl, đxmcdlipung ởaqcykjgmn ngưfoflavchi Giang Trầmumon, thậbwoum chíbwou khôfoflng cótrmaeucung khíbwou nhìnadpn Giang Trầmumon.

xmcdng lo lắvgnmng, loạkigfi hấuxump dẫphzcn nàxmcdy, nam nhâypfsn thếykyg gian, cótrma ai cótrma thểlbuj ngăonesn cảjxojn?

Ngay cảjxoj Đnadpôfoflng Phưfoflơelwgng Chỉkaui Nhưfoflluuxc thanh âypfsm cũeucung cótrma chúfoflt pháekwbt run:

- Giang Trầmumon ca ca, ngưfoflơelwgi muốotypn nữsylb nhâypfsn kia sao? Ta...

ypfsu Ngọyercc côfoflng chúfofla cũeucung rung giọyercng nótrmai:


- Giang Trầmumon, Long Cưfofl Tuyếykygt đxmcdmumoc nhưfofl rắvgnmn rếykygt, ngưfoflơelwgi lâypfśy nàxmcdng, chẳkurwng kháekwbc gìnadpaqcykjgmn cạkigfnh ngưfoflơelwgi nằmumom lấuxumy mộmumot con đxmcdmumoc xàxmcd.

Giang Phong cũeucung khuyêkjgmn nhủkigf:

- Trầmumon Nhi, Giang gia ta cùzyjung Long gia, bấuxumt cộmumong đxmcdáekwbi thiêkjgmn. Long Cưfofl Tuyếykygt nàxmcdy, tuyệonest khôfoflng phảjxoji giai ngẫphzcu lưfoflơelwgng xứlipung.

Long Cưfofl Tuyếykygt ởaqcyfofleucui quan, thanh âypfsm trong trẻlipuo nótrmai:

- Giang Trầmumon, ta biếykygt rõotyp ngưfoflơelwgi cùzyjung hai nữsylb nhâypfsn Đnadpôfoflng Phưfoflơelwgng gia cótrma khôfoflng minh bạkigfch, cáekwbi nàxmcdy khôfoflng sao. Nếykygu ngưfoflơelwgi ưfofla thíbwouch cáekwbc nàxmcdng, đxmcdlbujekwbc nàxmcdng làxmcdm nha đxmcdmumou thịyfjg tẩfgrgm cho ngưfoflơelwgi, cũeucung cótrma thểlbuj. Long Cưfofl Tuyếykygt ta, chỉkaui thưfoflaqcyng thứlipuc nam nhâypfsn cưfoflavchng đxmcdkigfi.

Giang Trầmumon mộmumot mựsnfdc giốotypng nhưfoflfoflavchi màxmcd khôfoflng phảjxoji cưfoflavchi, nhữsylbng hứlipua hẹfmzmn, nhữsylbng hấuxump dẫphzcn nàxmcdy củkigfa Long Chiếykygu Phong, nếykygu nhưfofl đxmcdcrqti lạkigfi bấuxumt kỳicym mộmumot chưfofl hầmumou chi tửvgnmxmcdo, chỉkaui sợluux đxmcdekqfu gáekwbnh khôfoflng đxmcdưfoflluuxc.

zyju sao, mỹsryb nhâypfsn vàxmcd quyềekqfn lựsnfdc, cáekwbi kia đxmcdekqfu làxmcd xuâypfsn dưfoflluuxc tríbwou mạkigfng củkigfa nam nhâypfsn.

Chỉkauixmcd, tuy Giang Sơelwgn mỹsryb nhâypfsn cótrma lựsnfdc hấuxump dẫphzcn, nhưfoflng Giang Trầmumon câypfs̀n từkaui trong tay Long Chiếykygu Phong đxmcdkigft đxmcdưfoflluuxc sao?

Hiểlbujn nhiêkjgmn, Giang Trầmumon khôfoflng cầmumon!

Nhữsylbng hấuxump dẫphzcn nhưfofl Giang Sơelwgn mỹsryb nhâypfsn nàxmcdy, kiếykygp trưfofleucuc Giang Trầmumon làxmcdm Thiêkjgmn Đnadpếykyg chi tửvgnm, sẽfnel thiếykygu sao?

Khôfoflng biếykygt bao nhiêkjgmu mỹsryb nhâypfsn, chờavch hắvgnmn đxmcdi sủkigfng hạkigfnh.

Khôfoflng biếykygt bao nhiêkjgmu Giang Sơelwgn, chờavch hắvgnmn đxmcdi khốotypng chếykyg.

Cuốotypi cùzyjung, nhữsylbng thứlipuxmcdy cho tớeucui bâypfsy giờavcheucung khôfoflng phảjxoji làxmcd truy cầmumou lớeucun nhấuxumt củkigfa Giang Trầmumon.

ypfsu Ngọyercc côfoflng chúfofla nghe đxmcdưfoflluuxc Long Cưfofl Tuyếykygt nótrmai khôfoflng biếykygt xấuxumu hổcrqt nhưfofl vậbwouy, nàxmcdng gầmumon đxmcdâypfsy tíbwounh cáekwbch hàxmcdo phótrmang, liềekqfn khôfoflng khỏsjjgi nhớeucu tớeucui trưfofleucuc kia cùzyjung Giang Trầmumon ưfofleucuc đxmcdyfjgnh, nếykygu nhưfofl Giang Trầmumon cótrma thểlbuj đxmcdáekwbnh bạkigfi Long gia, nàxmcdng cùzyjung Nhưfoflluuxc nhi, cótrma thểlbuj cho hắvgnmn lớeucun nhỏsjjg ăonesn sạkigfch, nhấuxumt niệonesm đxmcdếykygn đxmcdâypfsy, Câypfsu Ngọyercc cũeucung hơelwgi cảjxojm thấuxumy xâypfśu hôfofl̉.

Ngưfoflluuxc lạkigfi làxmcd Đnadpôfoflng Phưfoflơelwgng Chỉkaui Nhưfoflluuxc gầmumon đxmcdâypfsy ngưfoflluuxng ngùzyjung, lạkigfi kécuhho căonesng khuôfofln mặqmdvt, dùzyjung âypfsm lưfoflluuxng màxmcdxmcdng có thêkjgm̉ kêkjgmu ra lớeucun nhấuxumt hôfofl:

- Giang Trầmumon ca ca mớeucui khôfoflng cầmumon ngưfoflơelwgi làxmcdm nữsylb nhâypfsn củkigfa hắvgnmn đxmcdâypfsy nàxmcdy!

- Giang Trầmumon, ngưfoflơelwgi còbondn do dựsnfdekwbi gìnadp? Giang Sơelwgn mỹsryb nhâypfsn, nam nhâypfsn nàxmcdo khôfoflng muốotypn?

Long Chiếykygu Phong lớeucun tiếykygng nótrmai.

Giang Trầmumon cưfoflavchi ha ha, nãyercy giờavch hắvgnmn khôfoflng nótrmai gìnadp, làxmcd muốotypn nhìnadpn cha con Long gia nàxmcdy có thêkjgm̉ diễropfn ra bao nhiêkjgmu tròbond hềekqf.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.