Độc Tôn Tam Giới

Chương 173 : Long gia vùng vẫy giãy chết 1

    trước sau   
svxxi cung tiễhfoyn đqdqroạatxft mệkzdinh kia, khíjkkd thếkkst trêjdtvn cao nhìumrdn xuốkdgcng kia, mộqxaet khi ra tay, tásvxxnh mạatxfng củkfhra Châzvozn khíjkkd đqdqratxfi sưlufq, cũfdbvng sẽjkkd nhưlufqgtosm rạatxf, bịdrfp hắdnrrn thu hoạatxfch.

lufqhdyai trọqksong ásvxxp, Châzvozn khíjkkd đqdqratxfi sưlufq tu vi thoásvxxng thấwdinp mộqxaet chúsvxxt, thỉqdqrnh thoảhdyang cóqwjz ngưlufqerlni bịdrfp Kiếkkstm Đhixciểsvxxu đqdqrásvxxnh trúsvxxng, bịdrfp oanh bay ra, kénopbo đqdqri, xénopbsvxxc ăzzvkn.

Huyếkkstt nhụievac củkfhra Châzvozn khíjkkd đqdqratxfi sưlufq, đqdqrkdgci vớhdyai Kim Dựygbnc Kiếkkstm Đhixciểsvxxu màvqryqwjzi, làvqry bữeucxa tiệkzdic lớhdyan.

Mỗnjwpi mộqxaet gãdbqn Châzvozn khíjkkd đqdqratxfi sưlufq ngãdbqn xuốkdgcng, đqdqrksiku cóqwjzgtosn mưlufqerlni Kim Dựygbnc Kiếkkstm Đhixciểsvxxu đqdqri xénopbsvxxc ăzzvkn. Màvqry Kim Dựygbnc Kiếkkstm Đhixciểsvxxu khôxnpyng cóqwjz phầygbnn, thìumrdvqryng thêjdtvm hung hãdbqnn, nóqwjzng lòhrtmng ăzzvkn uốkdgcng, làvqrym cho chúng càvqryng thêjdtvm tásvxxo bạatxfo, càvqryng thêjdtvm lãdbqnnh khốkdgcc.

vqryng ngàvqryy càvqryng nhiềksiku Châzvozn khíjkkd đqdqratxfi sưlufqsvxxnh khôxnpyng đqdqrưlufqcayec.

Tu vi củkfhra Long Chiếkkstu Phong cũfdbvng kinh ngưlufqerlni, mưlufqerlni mộqxaet mạatxfch Châzvozn khíjkkd đqdqratxfi sưlufq, làvqrym cho hắdnrrn ởakso trong đqdqrásvxxm ngưlufqerlni, miễhfoyn cưlufqqhxzng còhrtmn có thêjdtv̉ tựygbn bảhdyao vệkzdiumrdnh.


vqry Long Cưlufq Tuyếkkstt, theo sásvxxt bêjdtvn ngưlufqerlni phụieva thâzvozn, từzzvkng bưlufqhdyac khôxnpyng rờerlni, trong mắdnrrt Phưlufqcayeng, lộqxae ra mộqxaet cỗnjwp hậfcsan ýavef âzvozm lãdbqnnh, ásvxxnh mắdnrrt cừzzvku hậfcsan kia, phảhdyang phấwdint cóqwjz thểsvxx đqdqrem ngưlufqerlni đqdqróqwjzng băzzvkng, nghiềksikn násvxxt.

Trong lòhrtmng Long Chiếkkstu Phong chấwdinn đqdqrqxaeng, xem xénopbt bốkdgcn phíjkkda, phásvxxt hiệkzdin sốkdgclufqcayeng Châzvozn khíjkkd đqdqratxfi sưlufq tụieva tậfcsap ởaksojdtvn ngưlufqerlni hăzzvḱn, đqdqrãdbqn thiếkkstu đqdqri mộqxaet phầygbnn ba.

- Chẳjkkdng lẽjkkd, thậfcsat làvqry trờerlni muốkdgcn vong ta?

Trong lòhrtmng Long Chiếkkstu Phong sinh ra tuyệkzdit vọqksong.

Hắdnrrn khôxnpyng cam lòhrtmng, cũfdbvng khôxnpyng muốkdgcn cứeucx nhưlufq vậfcsay chếkkstt đqdqri. Hắdnrrn còhrtmn cóqwjz khásvxxt vọqksong, còhrtmn muốkdgcn ngồoynhi mộqxaet trăzzvkm năzzvkm vưlufqơgtosng vịdrfp, lạatxfi nhìumrdn Giang Sơgtosn mộqxaet trăzzvkm năzzvkm!

- Giang Trầygbnn!

Đhixcqxaet nhiêjdtvn Long Chiếkkstu Phong hénopbt to.

- Ta vàvqry ngưlufqơgtosi tầygbnm đqdqróqwjz, phảhdyai náo đqdqrếkkstn tìumrdnh trạatxfng khôxnpyng chếkkstt khôxnpyng ngớhdyat sao?

Giang Trầygbnn khôxnpyng ngờerln tớhdyai, lúsvxxc nàvqryy Long Chiếkkstu Phong còhrtmn sẽjkkdqwjzi ra lờerlni ngâzvozy thơgtos nhưlufq vậfcsay, chỉqdqrlufqerlni lạatxfnh, lạatxfi khôxnpyng ngôxnpyn ngữeucx.

Hiệkzdin tạatxfi nóqwjzi cásvxxi gìumrd đqdqrksiku làvqry giảhdya, thừzzvka dịdrfpp thắdnrrng truy kíjkkdch, trảhdyam thảhdyao trừzzvkzzvkn mơgtośi làvqrylufqơgtosng đqdqratxfo.

- Giang Trầygbnn, ngưlufqơgtosi hãdbqny nghe ta nóqwjzi. Ta biếkkstt rõtvdr ngưlufqơgtosi cóqwjz bảhdyan lĩpuxpnh, làvqry mộqxaet thiêjdtvn tàvqryi. Nữeucx nhi củkfhra ta Long Cưlufq Tuyếkkstt, nàvqryng cũfdbvng làvqry thiêjdtvn tàvqryi. Trong mộqxaet vưlufqơgtosng quốkdgcc nho nhỏpexd, cóqwjz hai thiêjdtvn tàvqryi, đqdqrâzvozy làvqry Thưlufqcayeng Thiêjdtvn chiếkkstu cốkdgc mảhdyanh thổygbn đqdqrdrfpa nàvqryy củkfhra chúsvxxng ta. Vìumrdsvxxi gìumrd thiêjdtvn tàvqryi tầygbnm đqdqróqwjz phảhdyai tựygbn giếkkstt lẫfivyn nhau? Vìumrdsvxxi gìumrd thiêjdtvn tàvqryi tầygbnm đqdqróqwjz khôxnpyng thểsvxx dứeucxt bỏpexd hiềksikm khíjkkdch, cưlufqerlnng cưlufqerlnng liêjdtvn thủkfhr?

Thanh âzvozm Long Chiếkkstu Phong dồoynhn dậfcsap, lưlufqqhxzi phóqwjzng hoa sen:

- Giang Trầygbnn, chỉqdqr cầygbnn ngưlufqơgtosi dừzzvkng tay, ta nguyệkzdin ýavef lậfcsap Thiêjdtvn Đhixcatxfo thệkzdi ngôxnpyn, đqdqrem nữeucx nhi củkfhra ta gảhdya cho ngưlufqơgtosi! Ngưlufqơgtosi cũfdbvng biếkkstt, nữeucx nhi củkfhra ta làvqry Tiêjdtvn Thiêjdtvn Thanh Loan thểsvxx, ngay cảhdya cựygbn đqdqrygbnu củkfhra Ẩpexdn Thếkkstxnpyng Môxnpyn cũfdbvng coi trọqksong nàvqryng, thu nàvqryng làvqrym đqdqroynh đqdqrkzdi. Hôxnpym nay ngưlufqơgtosi giếkkstt chúsvxxng ta, quay đqdqrygbnu lạatxfi chẳjkkdng khásvxxc nàvqryo đqdqrdnrrc tộqxaei toàvqryn bộqxaepexdn Thếkkstxnpyng Môxnpyn. Trásvxxi lạatxfi, hôxnpym nay ngưlufqơgtosi thu tay, cóqwjz thểsvxx ôxnpym mỹlufq nhâzvozn quy, nóqwjzi khôxnpyng chừzzvkng tưlufqơgtosng lai còhrtmn có thêjdtv̉ cùbngfng nữeucx nhi củkfhra ta song song tiếkkstn vàvqryo tôxnpyng môxnpyn, trởakso thàvqrynh mộqxaet đqdqroạatxfn giai thoạatxfi củkfhra Vưlufqơgtosng Quốkdgcc. Màvqry ta, cũfdbvng cóqwjz thểsvxxlufqcayen lựygbnc lưlufqcayeng củkfhra hai vơgtoṣ chôxnpỳng ngưlufqơgtosi, mởakso rộqxaeng lãdbqnnh thổygbn quốkdgcc gia, khai cưlufqơgtosng khoásvxxt thổygbn, thốkdgcng nhấwdint quanh thâzvozn 16 nưlufqhdyac, mởakso mộqxaet Vưlufqơgtosng Triềksiku! Nhưlufq thếkkst, chẳjkkdng phảhdyai làvqry vẹgtosn toàvqryn đqdqrôxnpyi bêjdtvn soa? Màvqry Giang gia ngưlufqơgtosi, cũfdbvng cóqwjz thểsvxx cộqxaeng hưlufqaksong phúsvxx quýavef, so vớhdyai mộqxaet tiểsvxxu chưlufq hầygbnu, khôxnpyng phảhdyai mạatxfnh hơgtosn nhiềksiku sao?


Khôxnpyng thểsvxx khôxnpyng nóqwjzi, lờerlni nóqwjzi nàvqryy củkfhra Long Chiếkkstu Phong, rấwdint cóqwjzjkkdnh đqdqrygbnu đqdqrqxaec. Hơgtosn nữeucxa nóqwjzi rõtvdrvqryng, nghe rấwdint cóqwjz đqdqratxfo lýavef.

Ngưlufqng chiếkkstn, cóqwjz thểsvxx ôxnpym mỹlufq nhâzvozn quy, Long Cưlufq Tuyếkkstt làvqrylufqơgtosng Quốkdgcc đqdqrkzdi nhấwdint mỹlufq nữeucx, thiêjdtvn phúsvxx siêjdtvu quầygbnn, lạatxfi bịdrfpxnpyng môxnpyn nhìumrdn trúsvxxng, lâzvoźy nữeucx nhâzvozn nhưlufq vậfcsay, làvqry mộqxaeng tưlufqaksong củkfhra tấwdint cảhdya nam tửazsp trong Vưlufqơgtosng Quốkdgcc. Nếkkstu nhưlufqlufqerlnng cưlufqerlnng hợcayep tásvxxc, khai cưlufqơgtosng khoásvxxt thổygbn, thàvqrynh lậfcsap Vưlufqơgtosng Triềksiku, xásvxxc thựygbnc cóqwjz hi vọqksong.

Khôxnpyng ngưlufqng chiếkkstn, giếkkstt cảhdya nhàvqry Long gia, thìumrd có khả năzzvkng bịdrfppexdn Thếkkstxnpyng Môxnpyn đqdqruổygbni giếkkstt, đqdqrdnrrc tộqxaei toàvqryn bộqxaepexdn Thếkkstxnpyng Môxnpyn.

qwjz thểsvxxqwjzi, lờerlni nàvqryy củkfhra Long Chiếkkstu Phong, bắdnrrt đqdqrưlufqcayec vi diệkzdiu củkfhra thờerlni cuộqxaec, nóqwjzi trúsvxxng hạatxfch tâzvozm. Chỉqdqr cầygbnn ngưlufqerlni đqdqrygbnu óqwjzc khôxnpyng vấwdinn đqdqrksik, sẽjkkd biếkkstt lựygbna chọqkson nhưlufq thếkkstvqryo.

Long Cưlufq Tuyếkkstt ngay từzzvk đqdqrygbnu cảhdyam thấwdiny kinh ngạatxfc, môxnpyi anh đqdqràvqryo cóqwjz chúsvxxt đqdqrqxaeng, muốkdgcn nóqwjzi gìumrd đqdqróqwjz, nhưlufqng vẫfivyn khôxnpyng nóqwjzi gìumrd, ásvxxnh mắdnrrt tỉqdqrnh tásvxxo nhìumrdn Giang Trầygbnn.

- Giang Trầygbnn, thásvxxi đqdqrqxae củkfhra nữeucx nhi ta ngưlufqơgtosi cũfdbvng thấwdiny, nàvqryng bìumrdnh sinh kiêjdtvu ngạatxfo, nhưlufqng khôxnpyng cóqwjz nghĩpuxpa làvqryvqryng khôxnpyng cóqwjzumrdnh cảhdyam. Nàvqryng thưlufqaksong thứeucxc, làvqry loạatxfi nam nhâzvozn cóqwjz thểsvxx khốkdgcng chếkkstvqryng, cóqwjz thểsvxx chinh phụievac nàvqryng. Màvqry toàvqryn bộqxaelufqơgtosng Quốkdgcc, chỉqdqrqwjz ngưlufqơgtosi, chỉqdqrqwjz ngưlufqơgtosi mớhdyai cóqwjz thểsvxx chinh phụievac nàvqryng, đqdqratxft đqdqrưlufqcayec trásvxxi tim củkfhra nàvqryng. Ngưlufqơgtosi xem nữeucx nhi củkfhra ta, muốkdgcn dung mạatxfo cóqwjz dung mạatxfo, cóqwjz ngựygbnc cóqwjz ngựygbnc, muốkdgcn bờerlnxnpyng cóqwjz bờerlnxnpyng. Nhìumrdn quanh thâzvozn 16 nưlufqhdyac, ngưlufqơgtosi tìumrdm khôxnpyng ra thứeucx hai a!

Mỹlufq nữeucx cộqxaeng quyềksikn lựygbnc, đqdqrkdgci vớhdyai nam nhâzvozn màvqryqwjzi, làvqry hai loạatxfi hấwdinp dẫfivyn cưlufqerlnng đqdqratxfi nhấwdint, cũfdbvng làvqry hấwdinp dẫfivyn màvqry nam nhâzvozn khôxnpyng cásvxxch nàvqryo cựygbn tuyệkzdit.

Long Chiếkkstu Phong mộqxaet hơgtosi đqdqrem hai loạatxfi hấwdinp dẫfivyn nàvqryy nénopbm đqdqri ra.

Ngay cảhdyazvozu Ngọqksoc côxnpyng chúsvxxa ởakso trêjdtvn quan ảhdyai, cũfdbvng cứeucxng lạatxfi rồoynhi, tâzvozm sựygbn trởaksojdtvn nặzvozng nềksik, lo đqdqrưlufqcayec lo mấwdint, tâzvozm hồoynhn thiếkkstu nữeucx rung đqdqrqxaeng lắdnrrc lưlufq, đqdqreucxng ởaksojdtvn ngưlufqerlni Giang Trầygbnn, thậfcsam chíjkkd khôxnpyng cóqwjzfdbvng khíjkkd nhìumrdn Giang Trầygbnn.

vqryng lo lắdnrrng, loạatxfi hấwdinp dẫfivyn nàvqryy, nam nhâzvozn thếkkst gian, cóqwjz ai cóqwjz thểsvxx ngăzzvkn cảhdyan?

Ngay cảhdya Đhixcôxnpyng Phưlufqơgtosng Chỉqdqr Nhưlufqcayec thanh âzvozm cũfdbvng cóqwjz chúsvxxt phásvxxt run:

- Giang Trầygbnn ca ca, ngưlufqơgtosi muốkdgcn nữeucx nhâzvozn kia sao? Ta...

zvozu Ngọqksoc côxnpyng chúsvxxa cũfdbvng rung giọqksong nóqwjzi:


- Giang Trầygbnn, Long Cưlufq Tuyếkkstt đqdqrqxaec nhưlufq rắdnrrn rếkkstt, ngưlufqơgtosi lâzvoźy nàvqryng, chẳjkkdng khásvxxc gìumrdaksojdtvn cạatxfnh ngưlufqơgtosi nằzvozm lấwdiny mộqxaet con đqdqrqxaec xàvqry.

Giang Phong cũfdbvng khuyêjdtvn nhủkfhr:

- Trầygbnn Nhi, Giang gia ta cùbngfng Long gia, bấwdint cộqxaeng đqdqrásvxxi thiêjdtvn. Long Cưlufq Tuyếkkstt nàvqryy, tuyệkzdit khôxnpyng phảhdyai giai ngẫfivyu lưlufqơgtosng xứeucxng.

Long Cưlufq Tuyếkkstt ởaksolufqhdyai quan, thanh âzvozm trong trẻqwjzo nóqwjzi:

- Giang Trầygbnn, ta biếkkstt rõtvdr ngưlufqơgtosi cùbngfng hai nữeucx nhâzvozn Đhixcôxnpyng Phưlufqơgtosng gia cóqwjz khôxnpyng minh bạatxfch, cásvxxi nàvqryy khôxnpyng sao. Nếkkstu ngưlufqơgtosi ưlufqa thíjkkdch cásvxxc nàvqryng, đqdqrsvxxsvxxc nàvqryng làvqrym nha đqdqrygbnu thịdrfp tẩcayem cho ngưlufqơgtosi, cũfdbvng cóqwjz thểsvxx. Long Cưlufq Tuyếkkstt ta, chỉqdqr thưlufqaksong thứeucxc nam nhâzvozn cưlufqerlnng đqdqratxfi.

Giang Trầygbnn mộqxaet mựygbnc giốkdgcng nhưlufqlufqerlni màvqry khôxnpyng phảhdyai cưlufqerlni, nhữeucxng hứeucxa hẹgtosn, nhữeucxng hấwdinp dẫfivyn nàvqryy củkfhra Long Chiếkkstu Phong, nếkkstu nhưlufq đqdqrygbni lạatxfi bấwdint kỳobvr mộqxaet chưlufq hầygbnu chi tửazspvqryo, chỉqdqr sợcaye đqdqrksiku gásvxxnh khôxnpyng đqdqrưlufqcayec.

bngf sao, mỹlufq nhâzvozn vàvqry quyềksikn lựygbnc, cásvxxi kia đqdqrksiku làvqry xuâzvozn dưlufqcayec tríjkkd mạatxfng củkfhra nam nhâzvozn.

Chỉqdqrvqry, tuy Giang Sơgtosn mỹlufq nhâzvozn cóqwjz lựygbnc hấwdinp dẫfivyn, nhưlufqng Giang Trầygbnn câzvoz̀n từzzvk trong tay Long Chiếkkstu Phong đqdqratxft đqdqrưlufqcayec sao?

Hiểsvxxn nhiêjdtvn, Giang Trầygbnn khôxnpyng cầygbnn!

Nhữeucxng hấwdinp dẫfivyn nhưlufq Giang Sơgtosn mỹlufq nhâzvozn nàvqryy, kiếkkstp trưlufqhdyac Giang Trầygbnn làvqrym Thiêjdtvn Đhixcếkkst chi tửazsp, sẽjkkd thiếkkstu sao?

Khôxnpyng biếkkstt bao nhiêjdtvu mỹlufq nhâzvozn, chờerln hắdnrrn đqdqri sủkfhrng hạatxfnh.

Khôxnpyng biếkkstt bao nhiêjdtvu Giang Sơgtosn, chờerln hắdnrrn đqdqri khốkdgcng chếkkst.

Cuốkdgci cùbngfng, nhữeucxng thứeucxvqryy cho tớhdyai bâzvozy giờerlnfdbvng khôxnpyng phảhdyai làvqry truy cầygbnu lớhdyan nhấwdint củkfhra Giang Trầygbnn.

zvozu Ngọqksoc côxnpyng chúsvxxa nghe đqdqrưlufqcayec Long Cưlufq Tuyếkkstt nóqwjzi khôxnpyng biếkkstt xấwdinu hổygbn nhưlufq vậfcsay, nàvqryng gầygbnn đqdqrâzvozy tíjkkdnh cásvxxch hàvqryo phóqwjzng, liềksikn khôxnpyng khỏpexdi nhớhdya tớhdyai trưlufqhdyac kia cùbngfng Giang Trầygbnn ưlufqhdyac đqdqrdrfpnh, nếkkstu nhưlufq Giang Trầygbnn cóqwjz thểsvxx đqdqrásvxxnh bạatxfi Long gia, nàvqryng cùbngfng Nhưlufqcayec nhi, cóqwjz thểsvxx cho hắdnrrn lớhdyan nhỏpexd ăzzvkn sạatxfch, nhấwdint niệkzdim đqdqrếkkstn đqdqrâzvozy, Câzvozu Ngọqksoc cũfdbvng hơgtosi cảhdyam thấwdiny xâzvoźu hôxnpỷ.

Ngưlufqcayec lạatxfi làvqry Đhixcôxnpyng Phưlufqơgtosng Chỉqdqr Nhưlufqcayec gầygbnn đqdqrâzvozy ngưlufqcayeng ngùbngfng, lạatxfi kénopbo căzzvkng khuôxnpyn mặzvozt, dùbngfng âzvozm lưlufqcayeng màvqryvqryng có thêjdtv̉ kêjdtvu ra lớhdyan nhấwdint hôxnpy:

- Giang Trầygbnn ca ca mớhdyai khôxnpyng cầygbnn ngưlufqơgtosi làvqrym nữeucx nhâzvozn củkfhra hắdnrrn đqdqrâzvozy nàvqryy!

- Giang Trầygbnn, ngưlufqơgtosi còhrtmn do dựygbnsvxxi gìumrd? Giang Sơgtosn mỹlufq nhâzvozn, nam nhâzvozn nàvqryo khôxnpyng muốkdgcn?

Long Chiếkkstu Phong lớhdyan tiếkkstng nóqwjzi.

Giang Trầygbnn cưlufqerlni ha ha, nãdbqny giờerln hắdnrrn khôxnpyng nóqwjzi gìumrd, làvqry muốkdgcn nhìumrdn cha con Long gia nàvqryy có thêjdtv̉ diễhfoyn ra bao nhiêjdtvu tròhrtm hềksik.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.