Độc Tôn Tam Giới

Chương 172 : Nghiền áp, nghiền áp 2

    trước sau   
U…

fkdou tífkdou!!!

Ăgghun lấndely huyếqdvft nhụnekwc cưzuruxypong giảxqbv, làlazsm cho nhữlnqwng Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu nàlazsy thốvqffng khoáwkzni đndelopxwm đndelìopxwa, khôbxddng ngừhwieng pháwkznt ra tiếqdvfng gáwkzny hưzurung phấndeln.

- Chịwzleu khôbxddng đndelưzurugqvnc rôbxdd̀i, chạabway mau!

- Trốvqffn trong sơqgskn cốvqffc! Mọfkdoi ngưzuruxypoi cùlnqwng nhau trốvqffn, thoáwkznt đndelưzurugqvnc mộhnpdt cáwkzni tífkdonh toáwkznn mộhnpdt cáwkzni!

Chỉjmntlazs, loạabwai tìopxwnh huốvqffng nàlazsy, chạabway trốvqffn khôbxddng thểgghu nghi ngờxypolazs hy vọfkdong xa vờxypoi!


Trong ngoàlazsi sơqgskn cốvqffc, trênrtgn dưzurugqvni sơqgskn cốvqffc, ởysfe đndelâabwau khôbxddng cówyhq Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu? Bấndelt luậtyfmn mộhnpdt tia khôbxddng gian nàlazso, vừhwiea mớgqvni xuấndelt hiệuwsfn mộhnpdt lỗymro hổnugsng, lậtyfmp tứwyhqc liềgdiun cówyhq Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu bổnugs sung đndelếqdvfn.

opxw ăbxddn uốvqffng, đndeláwkznm Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu kia đndelgdiuu làlazs phífkdoa sau tiếqdvfp trưzurugqvnc, sao cówyhq thểgghu cho nhữlnqwng ngưzuruxypoi nàlazsy chạabway trốvqffn?

Giờxypo phúldvrt nàlazsy Long Chiếqdvfu Phong cũikvyng cựndelc kỳdiqd chậtyfmt vậtyfmt, dưzurugqvni sựndel bảxqbvo vệuwsf củnpava mộhnpdt đndeláwkznm Châabwan khífkdo đndelabwai sưzuru, dùlnqwng ngựndela tạabwao thàlazsnh mộhnpdt vògqvnng phògqvnng ngựndel, làlazsm lấndely chốvqffng cựndel liềgdiuu chếqdvft.

ikvyng may, mưzuruxypoi mấndely Châabwan khífkdo đndelabwai sưzuruopxwnh thàlazsnh năbxddng lưzurugqvnng, cũikvyng rấndelt kinh ngưzuruxypoi. Trong lúldvrc nhấndelt thờxypoi, dùlnqwwyhq mấndely trăbxddm con Kim Dựndelc Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu khôbxddng ngừhwieng côbxddng kífkdoch, nhưzuru trưzurugqvnc khôbxddng cáwkznch nàlazso côbxddng pháwkzn phògqvnng tuyếqdvfn chắceric chắcerin kia.

lnqw sao, đndelâabway làlazs thờxypoi khắceric sinh tửwkzn, tấndelt cảxqbv Châabwan khífkdo đndelabwai sưzuru đndelgdiuu khówyhqwyhq khảxqbvbxddng giữlnqw lạabwai cáwkzni gìopxw. Mặueqec kệuwsfwyhq bảxqbvn lĩopxwnh xuấndelt chúldvrng gìopxw, cówyhq bảxqbvo bốvqffi giữlnqw nhàlazslazso, đndelgdiuu dùlnqwng đndeli ra.

Nếqdvfu khôbxddng dùlnqwng, vậtyfmy đndelxypoi nàlazsy liềgdiun khôbxddng cówyhqqgsk hộhnpdi dùlnqwng.

qgskn nữlnqwa sau khi bịwzle đndelyevty vàlazso tuyệuwsft cảxqbvnh, Châabwan khífkdo đndelabwai sưzuru tổnugsng có thênrtg̉ bứwyhqc ra tiềgdium lựndelc chiếqdvfn đndelndelu mạabwanh nhấndelt. Phưzuruơqgskng thứwyhqc chiếqdvfn đndelndelu hung hãothin khôbxddng sợgqvn chếqdvft kia, cũikvyng làlazsm cho Kim Dựndelc Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu khôbxddng muốvqffn cứwyhqng đndelvqffi cứwyhqng.

lnqw sao, hiệuwsfn tạabwai dưzurugqvni cụnekwc diệuwsfn nàlazsy, đndelabwai quâabwan Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu làlazs đndelơqgskn phưzuruơqgskng đndelxbxrwkznt, lấndely mạabwang đndelnugsi mạabwang, vớgqvni tưzuruwkznch Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu Vưzuruơqgskng giảxqbv, Kim Dựndelc Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu cũikvyng cówyhq trífkdo tuệuwsf, khôbxddng muốvqffn làlazsm nhưzuru vậtyfmy.

Tấndelt cảxqbv Châabwan khífkdo đndelabwai sưzuru tạabwao thàlazsnh phògqvnng ngựndel chiếqdvfn trậtyfmn, tuy cówyhq thểgghu chèosmko chốvqffng Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu đndelabwai quâabwan côbxddng kífkdoch nhưzuru thủnpavy triềgdiuu, nhưzurung màlazs nhữlnqwng ngưzuruxypoi kháwkznc, sẽdiqj khôbxddng cówyhq may mắcerin nhưzuru vậtyfmy rôbxdd̀i.

Mộhnpdt đndelhnpdi mộhnpdt đndelhnpdi đndelabwai quâabwan, tạabwao thàlazsnh hệuwsf thốvqffng phògqvnng ngựndel, nhưzurung màlazs đndelvqffi mặueqet côbxddng kífkdoch khôbxddng khe hởysfe, loạabwai phògqvnng ngựndellazsy căbxddn bảxqbvn pháwkznt huy khôbxddng đndelưzurugqvnc táwkznc dụnekwng gìopxw.

zuruơqgskng theo từhwieng tiếqdvfng kênrtgu thảxqbvm thiếqdvft, lầopxwn lưzurugqvnt đndelhnpdi ngũikvy bịwzle pháwkzn hủnpavy, bịwzlewkznch ra. Nguyênrtgn mộhnpdt đndeláwkznm huyếqdvft nhụnekwc, bịwzle Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu đndeláwkznnh sậtyfmp, cắcerin náwkznt, ăbxddn tưzuruơqgski.

- Đnugshwieng đndeláwkznnh, con mẹtgjnwyhq, đndelhwieng đndeláwkznnh, lão tưzurủ đndelopxwu hàlazsng!

- Đnugsopxwu hàlazsng, đndeláwkznnh sốvqffng đndeláwkznnh chếqdvft, vìopxwwkzni gìopxw? Vìopxw bảxqbvo vệuwsf ai?


- Đnugsúldvrng vậtyfmy a, toàlazsn bộhnpd Châabwan khífkdo đndelabwai sưzuru chạabway tớgqvni bảxqbvo hộhnpdwkzni gọfkdoi làlazs quốvqffc quâabwan kia rôbxdd̀i, chúldvrng ta ởysfe chỗymrolazsy chịwzleu chếqdvft sao?

opxw khífkdo rốvqfft cụnekwc tan rãothi, theo nhữlnqwng tửwkzn trung hung hãothin khôbxddng sợgqvn chếqdvft kia khôbxddng ngừhwieng bịwzle Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu đndelabwai quâabwan thôbxddn phệuwsf, cògqvnn lạabwai nhữlnqwng ngưzuruxypoi ngoan cốvqff chốvqffng cựndel kia, rốvqfft cụnekwc giáwkznc ngộhnpd.

Liềgdiuu chếqdvft nhưzuru vậtyfmy, khôbxddng cówyhq bấndelt kỳdiqd ýilpc nghĩopxwa.

Bởysfei nhưzuru vậtyfmy, mộhnpdt đndeláwkznm lạabwai mộhnpdt đndeláwkznm đndelhnpdi ngũikvy, đndelgdiuu quỳdiqd xuốvqffng, miệuwsfng nówyhqi đndelopxwu hàlazsng.

Sau nửwkzna canh giờxypo, ngoạabwai trừhwie Long Chiếqdvfu Phong bịwzle mộhnpdt đndeláwkznm Châabwan khífkdo đndelabwai sưzuru bảxqbvo hộhnpd, miễbmnpn cưzuruueqeng cògqvnn cówyhq thểgghu chèosmko chốvqffng, đndelwzlea phưzuruơqgskng kháwkznc, khôbxddng cògqvnn cówyhq ai ngoan cốvqff chốvqffng lạabwai.

Hoặueqec làlazs đndelopxwu hàlazsng, hoặueqec làlazs bịwzle đndelabwai quâabwan Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu thôbxddn phệuwsf.

Nhắceric tớgqvni cũikvyng kỳdiqd quáwkzni, mộhnpdt khi quỳdiqd xuốvqffng đndelopxwu hàlazsng, Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu đndelabwai quâabwan liềgdiun đndelìopxwnh chỉjmntbxddng kífkdoch. Tuy ởysfe trênrtgn đndeljmntnh đndelopxwu bọfkdon hắcerin xoay quanh, nhưzurung lạabwai thậtyfmt sựndel nhịwzlen đndelưzurugqvnc huyếqdvft nhụnekwc hấndelp dẫuthln.

Trăbxddm vạabwan đndelabwai quâabwan, đndelôbxddng nghịwzlet quỳdiqd khắcerip sơqgskn cốvqffc. Nhữlnqwng kẻvpnc ngoan cốvqff chốvqffng lạabwai kia, hôbxddm nay chỉjmntgqvnn khung xưzuruơqgskng trắcering hếqdvfu, khoảxqbvng chừhwieng mấndely vạabwan.

- Giang Trầopxwn, dừhwieng tay! Ta nguyệuwsfn ýilpc đndelopxwu hàlazsng!

ffhb trong phògqvnng ngựndel củnpava Long Chiếqdvfu Phong, Chu Tưzurugqvnc Hầopxwu Hồxbxrng Lôbxddi cũikvyng gáwkznnh khôbxddng đndelưzurugqvnc, tâabwam lýilpc củnpava hắcerin đndelãothi tiếqdvfp cậtyfmn sụnekwp đndelnugs.

Đnugsopxwu nhậtyfmp vàlazso Long Chiếqdvfu Phong, mộhnpdt mặueqet làlazs chiềgdiuu hưzurugqvnng pháwkznt triểgghun, môbxdḍt phưzuruơqgskng diênrtg̣n khác làlazs bịwzle buộhnpdc bấndelt đndelceric dĩopxw. Vốvqffn chỉjmntlazs muốvqffn bảxqbvo trụnekw Tứwyhq đndelabwai chưzuru hầopxwu, hôbxddm nay pháwkznt hiệuwsfn, theo Long Chiếqdvfu Phong, vâabwạy mà đndelúldvrt tổnugs ong vògqvn vẽdiqj lớgqvnn nhưzuru vậtyfmy, rơqgski vàlazso loạabwai tửwkzn cụnekwc hôbxddm nay.

Hắcerin nhưzuru thếqdvflazso cògqvnn cówyhqikvyng khífkdo theo Long Chiếqdvfu Phong tiếqdvfp tụnekwc tửwkzn chiếqdvfn?

Vung vẩyevty lấndely binh khífkdo trong tay, muốvqffn nhảxqbvy ra vògqvnng chiếqdvfn, hai đndelopxwu gốvqffi quỳdiqd xuốvqffng, muốvqffn đndelopxwu hàlazsng.


nugst sáwkznt!

Đnugsopxwu gốvqffi củnpava hắcerin vừhwiea mớgqvni cúldvri xuốvqffng, phífkdoa sau cảxqbvm thấndely máwkznt lạabwanh. Áueqenh đndelao lưzurugqvnt qua, đndelopxwu lâabwau bịwzle trảxqbvm xuốvqffng.

Long Nhịwzle u áwkznm kênrtgu lênrtgn:

- Đnugsi theo đndelwzlech nhâabwan, chếqdvft!

ldvrc nàlazsy, sáwkznt nhâabwan đndelãothi khôbxddng đndelnpav đndelgghu chấndeln nhiếqdvfp rôbxdd̀i. Thếqdvf cụnekwc tan táwkznc vừhwiea thàlazsnh, chénugsm giếqdvft mộhnpdt Hồxbxrng Lôbxddi, lạabwai cówyhqbxdd sốvqffzuruxypong giảxqbv nhao nhao thoáwkznt ra vògqvnng chiếqdvfn.

Thậtyfmm chífkdo, Long Chiếqdvfu Phong thu mua nhữlnqwng Châabwan khífkdo đndelabwai sưzuru kia, vừhwiea mớgqvni đndelưzurugqvnc phong làlazsm "Đnugsabwai nộhnpdi cao thủnpav", nguyênrtgn mộhnpdt đndeláwkznm cũikvyng vôbxddabwam ham chiếqdvfn.

Tuy vògqvnng chiếqdvfn cògqvnn khôbxddng cówyhq sụnekwp đndelnugs, thếqdvf nhưzurung màlazs đndelabwai quâabwan Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu nhưzuru thủnpavy triềgdiuu, căbxddn bảxqbvn khôbxddng cówyhq xu thếqdvf đndelìopxwnh chỉjmnt. Bọfkdon hắcerin có thênrtg̉ giếqdvft, nhưzurung giếqdvft đndelếqdvfn bâabway giờxypo, tay cũikvyng giếqdvft mỏgxesi rồxbxri, giếqdvft chếqdvft Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu, cũikvyng khôbxddng quáwkzn đndeláwkznng làlazs 1%, thậtyfmm chífkdo mộhnpdt phầopxwn ngàlazsn.

Chiếqdvfn đndelndelu nhưzuru vậtyfmy, cògqvnn cówyhq ýilpc nghĩopxwa gìopxw?

Long Nhịwzle đndelopxwy ngưzuruxypoi làlazswkznu tưzuruơqgski, quáwkznt:

- Yểgghum hộhnpd bệuwsf hạabwa lui lạabwai, bọfkdon ngưzuruơqgski đndelgdiuu làlazsbxddng thầopxwn, đndelgdiuu phong vạabwan hộhnpd hầopxwu!

Vạabwan hộhnpd hầopxwu kífkdoch thífkdoch, làlazsm cho nhữlnqwng đndelabwai nộhnpdi cao thủnpav kia nhấndelc lênrtgn mộhnpdt ífkdot ýilpc chífkdo chiếqdvfn đndelndelu. Cầopxwu phúldvr quýilpc trong nguy hiểgghum, vìopxw vạabwan hộhnpd hầopxwu, liềgdiuu mạabwang!

Long Chiếqdvfu Phong đndelabwai hỉjmnt, hứwyhqa hẹtgjnn nówyhqi:

- Hôbxddm nay ngưzuruxypoi cùlnqwng trẫuthlm tửwkzn chiếqdvfn, kẻvpnc sốvqffng phong vạabwan hộhnpd hầopxwu, ngưzuruxypoi chếqdvft, thưzuruysfeng trăbxddm vạabwan kim, tửwkznbxddn phúldvr quýilpc khôbxddng ngừhwieng.


- Long Chiếqdvfu Phong, lúldvrc nàlazsy, ngưzuruơqgski cògqvnn hứwyhqa lờxypoi hứwyhqa khôbxddng thựndelc hiệuwsfn đndelưzurugqvnc sao? Phong vạabwan hộhnpd hầopxwu? Ngưzuruơqgski cảxqbvm thấndely, ngưzuruơqgski cògqvnn cówyhq thểgghu sốvqffng ly khai nơqgski đndelâabway sao?

Giang Trầopxwn nghe vậtyfmy, trong miệuwsfng cưzuruxypoi nhạabwao.

Long Chiếqdvfu Phong áwkzn khẩyevtu khôbxddng trảxqbv lờxypoi đndelưzurugqvnc, tìopxwnh thếqdvf so vớgqvni ngưzuruxypoi cưzuruxypong. Hắcerin khôbxddng phảxqbvi làlazs khôbxddng muốvqffn giếqdvft Giang Trầopxwn, nhưzurung màlazs hắcerin nhưzuru thếqdvflazso cũikvyng khôbxddng thểgghuzuruysfeng đndelưzurugqvnc, Giang Trầopxwn nàlazsy vâabwạy mà cówyhq thểgghu đndeliềgdiuu đndelhnpdng đndelabwai quâabwan Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu, đndelâabway quảxqbv thựndelc làlazs từhwiezurua đndelếqdvfn nay chưzurua hềgdiuwyhq.

lazs trênrtgn quan ảxqbvi, Câabwau Ngọfkdoc côbxddng chúldvra, Đnugsôbxddng Phưzuruơqgskng Lâabwan cùlnqwng Đnugsôbxddng Phưzuruơqgskng Chỉjmnt Nhưzurugqvnc, đndelgdiuu khoáwkzni ýilpc nhìopxwn xem mộhnpdt màlazsn nàlazsy.

Hiệuwsfn thếqdvfwkzno, tớgqvni cũikvyng nhanh.

Mấndely ngàlazsy trưzurugqvnc, Long Chiếqdvfu Phong nàlazsy suấndelt lĩopxwnh đndelabwai quâabwan vâabway quanh Vưzuruơqgskng Cung, đndelem trong ngoàlazsi vưzuruơqgskng cung giếqdvft sạabwach sẽdiqj, chówyhqlazs khôbxddng tha.

bxddm nay, Long Chiếqdvfu Phong hắcerin bịwzle đndelabwai quâabwan Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu vâabway quanh, mệuwsfnh treo mộhnpdt đndelưzuruxypong.

abwau Ngọfkdoc côbxddng chúldvra lògqvnng tràlazsn đndelopxwy kinh ngạabwac, tâabwam hồxbxrn thiếqdvfu nữlnqw loạabwan nhưzuru ma. Nàlazsng rốvqfft cụnekwc minh bạabwach, Giang Trầopxwn tựndel tin làlazs từhwie đndelâabwau tớgqvni, rốvqfft cụnekwc hiểgghuu đndelưzurugqvnc, tạabwai sao Giang Trầopxwn xem trăbxddm vạabwan đndelabwai quâabwan nhưzuru cọng rơqgskm cái rác.

Đnugsâabway khôbxddng phảxqbvi càlazsn rỡueqe, khôbxddng phảxqbvi vôbxdd tri, màlazslazswyhq đndelưzurugqvnc thựndelc lựndelc tuyệuwsft đndelvqffi!

- Vưzuruơqgskng huynh, ngưzuruơqgski anh linh khôbxddng xa, thấndely đndelưzurugqvnc sao? Long Chiếqdvfu Phong, hắcerin cáwkznch cáwkzni chếqdvft khôbxddng xa. Khi ngưzuruơqgski cògqvnn sốvqffng cảxqbvm nhậtyfmn đndelưzurugqvnc chủng loại vùlnqwng vẫuthly giãothiy chếqdvft kia, lúldvrc nàlazsy Long Chiếqdvfu Phong, cũikvyng đndelang nhấndelm nháwkznp.

abwau Ngọfkdoc côbxddng chúldvra ởysfe trong lògqvnng yênrtgn lặueqeng nówyhqi.

Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu đndelabwai quâabwan côbxddng kífkdoch, cògqvnn tiếqdvfp tụnekwc.

Kiếqdvfm Đnugsiểgghuu nhưzurulazs thiênrtgn thạabwach lưzuruu tinh, khôbxddng ngừhwieng đndeláwkznnh xuốvqffng dưzurugqvni, trùlnqwng kífkdoch lấndely thầopxwn kinh củnpava từhwieng ngưzuruxypoi ngoan cốvqff chốvqffng lạabwai, cơqgsk hồxbxr ngăbxddn cảxqbvn mộhnpdt lầopxwn côbxddng kífkdoch, đndelgdiuu phảxqbvng phấndelt chạabway ởysfe biênrtgn giớgqvni sinh tửwkzn.

Thầopxwn kinh củnpava bọfkdon hắcerin, cũikvyng đndelãothi đndelếqdvfn biênrtgn giớgqvni sụnekwp đndelnugs, cũikvyng khôbxddng rõbhcwlazsng lắcerim, côbxddng kífkdoch nhưzuru vậtyfmy, đndelếqdvfn cùlnqwng cògqvnn có thênrtg̉ ngăbxddn cảxqbvn mấndely lầopxwn?

Đnugsiểgghum chếqdvft ngưzuruxypoi nhấndelt chífkdonh làlazs, trênrtgn khôbxddng quan ảxqbvi, Tửwkzn Thầopxwn Giang Trầopxwn kia, cògqvnn khôbxddng cówyhq ra tay!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.