Độc Tôn Tam Giới

Chương 171 : Nghiền áp, nghiền áp 1

    trước sau   
- Ha ha ha, vậphsly cũwbdang phảfhpfi xem cágllwc ngưvyqgơspefi cójnmk bổjqlyn sựtvlwitvgy khôwbdang đguqfãebhf. Trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn? Diệfnypt Giang Hãebhfn Lĩitvgnh ta, giếrljot sạcgebch ngưvyqgbjqci Giang gia ta? Khôwbdang tệfnyp, Long Cưvyqg Tuyếrljot, ngưvyqgơspefi đguqfkaxp cho quyếrljot tâttlbm diệfnypt Long gia ngưvyqgơspefi củguqfa ta, càitvgng thêtvlwm kiêtvlwn đguqfvyqgnh rôwbdài.

Giang Trầfwcan nójnmki xong, phảfhpfng phấdleft trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn dưvyqgsawji ảfhpfi, tựtvlwa nhưvyqgvyqgơspef̣ng bùn, coi nhưvyqg khôwbdang thấdlefy.

Long Cưvyqg Tuyếrljot bágllwi kiếrljon can đguqffhpfm, cũwbdang đguqfãebhf gặtvlwp ngưvyqgbjqci khôwbdang sợvwsv chếrljot, nhưvyqgng trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn tiếrljop cậphsln, còjnpkn có thêtvlw̉ nhẹzqoh nhàitvgng nhưvyqg thếrljo, nàitvgng thậphslt sựtvlwitvg lầfwcan thứkcwq nhấdleft chứkcwqng kiếrljon.

Chỉofpnitvg, thầfwcan thágllwi tựtvlw tin thong dong kia củguqfa Giang Trầfwcan, lạcgebi ẩpmscn ẩpmscn làitvgm cho Long Cưvyqg Tuyếrljot sinh ra mộgwfat chúlbsrt bấdleft an khôwbdang hiểkaxpu thấdlefu.

Tạcgebi sao phảfhpfi bấdleft an? Rõwdvaitvgng sau lưvyqgng cójnmk trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn, cójnmk trêtvlwn trăpumxm têtvlwn Châttlbn khíkmbc đguqfcgebi sưvyqg, cójnmk lựtvlwc lưvyqgvwsvng tinh nhuệfnyp nhấdleft toàitvgn bộgwfavyqgơspefng Quốvqssc!

Thếrljo nhưvyqgng màitvg, loạcgebi cảfhpfm giágllwc bấdleft an nàitvgy, vẫtvlwn lágllwi đguqfi khôwbdang đguqfưvyqgvwsvc!


Long Chiếrljou Phong lạcgebi khôwbdang nghĩitvg nhiềxztxu nhưvyqg vậphsly, sắoyoac mặtvlwt trầfwcam xuốvqssng:

- Tuyếrljot Nhi, khôwbdang cầfwcan cùnlybng hắoyoan lắoyoam mồtcgem, lậphslp tứkcwqc giếrljot Giang Trầfwcan, đguqftcge Giang gia! San bằkenxng Giang Hãebhfn lĩitvgnh!

Rốvqssng!

Trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn ngay ngắoyoan hổjqly gầfwcam.

Phong vâttlbn biếrljon sắoyoac, tiếrljong ríkmbct củguqfa trăpumxm vạcgebn ngưvyqgbjqci hộgwfai tụixtm, nhưvyqgspefn băpumxng đguqfvyqga liệfnypt, khíkmbc thếrljo kinh ngưvyqgbjqci, thoágllwng cágllwi đguqfem sĩitvg khíkmbc nguyêtvlwn bảfhpfn cójnmk chúlbsrt hạcgeb thấdlefp, tăpumxng lêtvlwn rấdleft nhiềxztxu.

- Giếrljot Giang Trầfwcan!

- Đlusttcge cảfhpf nhàitvg Giang gia!

- Đlustoạcgebt Chưvyqg Hầfwcau Lệfnypnh, phong Giang Hãebhfn Hầfwcau!

- Giếrljot!

Giójnmklbsri gàitvgo thédlcct, trốvqssng trậphsln lôwbdai đguqfgwfang, tiếrljong giếrljot rung trờbjqci, binh đguqfao vung vẩpmscy.

nlyb trưvyqgsawjc mặtvlwt trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn, Nhịvyqg Đlustgwfa Quan lộgwfa ra đguqfơspefn bạcgebc nhưvyqg thếrljo, phảfhpfng phấdleft trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn mỗsjjyi ngưvyqgbjqci thổjqlyi mộgwfat hơspefi, liềxztxn cójnmk thểkaxp thổjqlyi bay quan ảfhpfi nàitvgy!

lbsrc nàitvgy, trong miệfnypng Giang Trầfwcan nójnmki lẩpmscm bẩpmscm, cùnlybng lúlbsrc đguqfójnmk, mộgwfat tiếrljong thédlcct dàitvgi vang lêtvlwn.

Tiếrljong thédlcct vừwdvaa lêtvlwn, hai bêtvlwn sơspefn cốvqssc củguqfa Nhịvyqg Đlustgwfa Quan, phảfhpfng phấdleft nhưvyqg muốvqssn sụixtmp đguqfjqly, vâttlḅy mà phágllwt ra tiếrljong oanh minh ầfwcam ầfwcam, nhưvyqgwbda sốvqss đguqfágllwpumxn muốvqssn rơspefi xuốvqssng, sơspefn thểkaxp muốvqssn nổjqly tung, phảfhpfng phấdleft Viễozfwn Cổjqly Cựtvlw Thúlbsr ngủguqf say trong sơspefn cốvqssc nàitvgy sắoyoap thứkcwqc tỉofpnnh!


- Cágllwi gìnunv?

Long Cưvyqg Tuyếrljot cójnmk Tiêtvlwn Thiêtvlwn Thanh Loan thểkaxp, thiêtvlwn phúlbsr cựtvlwc cao, trong mơspef hồtcge, phảfhpfng phấdleft phágllwt giágllwc đguqfưvyqgvwsvc mộgwfat loạcgebi cảfhpfm giágllwc Sơspefn Hàitvg biếrljon sắoyoac, Thiêtvlwn Đlustvyqga đguqfen tốvqssi.

Ngay lúlbsrc nàitvgy, mộgwfat màitvgn đguqfágllwng sợvwsv xuấdleft hiệfnypn.

Trong sơspefn cốvqssc, sưvyqgu sưvyqgu sưvyqgu sưvyqgu vèfwcao!

wbda sốvqss Kiếrljom Đlustiểkaxpu, hằkenxng hàitvggllwnh chim, nhưvyqgwbdai têtvlwn xôwbdang ra sơspefn cốvqssc, xôwbdang ra Đlustcgebi Sơspefn chúlbsrng ẩpmscn thâttlbn!

Mộgwfat cágllwi hôwbda hấdlefp, che khuấdleft bầfwcau trờbjqci, đguqfphslp vàitvgo mắoyoat, cảfhpf phiếrljon thiêtvlwn khôwbdang đguqfxztxu làitvg Kiếrljom Đlustiểkaxpu, hằkenxng hàitvg Kiếrljom Đlustiểkaxpu, nhưvyqg mộgwfat tấdlefm Thiêtvlwn Mạcgebc cựtvlwc lớsawjn, che đguqfphsly cảfhpf Thưvyqgơspefng Khung.

Đlustgwfat nhiêtvlwn, Càitvgn Khôwbdan ságllwng sủguqfa, ágllwnh nắoyoang giữfftaa trưvyqga, phảfhpfng phấdleft đguqfgwfat nhiêtvlwn biếrljon mấdleft khỏfajhi sơspefn cốvqssc nàitvgy!

Kiếrljom Đlustiểkaxpu, sốvqssvyqgvwsvng hằkenxng hàitvg, khôwbdang ngừwdvang từwdva trong sơspefn cốvqssc xôwbdang tớsawji.

Nếrljou nhưvyqgjnmki thủguqfy triềxztxu, nhưvyqg vậphsly thủguqfy triềxztxu chỉofpnitvgwdva trong Giang Hàitvg hảfhpfi dưvyqgơspefng.

Kiếrljom Đlustiểkaxpu thúlbsr triềxztxu nàitvgy, lạcgebi chiếrljom cứkcwq cảfhpf thiêtvlwn khôwbdang, chiếrljom cứkcwq cảfhpf khôwbdang gian, từwdvang nơspefi hẻmtwro lágllwnh, mỗsjjyi mộgwfat chỗsjjy trêtvlwn bầfwcau trờbjqci, đguqfxztxu cójnmk chúlbsrng nójnmk.

Trong tầfwcam mắoyoat trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn, rậphslm rạcgebp chằkenxng chịvyqgt, vôwbda sốvqss đguqfiểkaxpm đguqfen, tấdleft cảfhpf đguqfxztxu làitvg Kiếrljom Đlustiểkaxpu xoay quanh, bay múlbsra.

Thanh Dựtvlwc Kiếrljom Đlustiểkaxpu cágllwnh chim thanh sắoyoac, hợvwsvp thàitvgnh hảfhpfi dưvyqgơspefng Kiếrljom Đlustiểkaxpu màitvgu xanh, nhưvyqgitvg Thiêtvlwn Hàitvg sụixtmp đguqfjqly, từwdva trêtvlwn khôwbdang Nhịvyqg Đlustgwfa Quan mởwdva ra mộgwfat lỗsjjy hổjqlyng, thỏfajha thíkmbcch lao xuốvqssng.

Trong hảfhpfi dưvyqgơspefng thanh sắoyoac, còjnpkn kèfwcam theo vôwbda sốvqss Ngâttlbn Dựtvlwc Kiếrljom Đlustiểkaxpu.


Thậphslm chíkmbc, còjnpkn cójnmk rấdleft nhiềxztxu Kim Dựtvlwc Kiếrljom Đlustiểkaxpu, bójnmkng dágllwng Kim sắoyoac, xẹzqoht qua Kim sắoyoac lưvyqgu quang, xuyêtvlwn thẳenbpng qua, chíkmbc íkmbct cójnmk mấdlefy trăpumxm.

Phong vâttlbn biếrljon sắoyoac, nhậphslt nguyệfnypt vôwbda quang.

Trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn nàitvgy, rốvqsst cụixtmc cảfhpfm nhậphsln đguqfưvyqgvwsvc tágllwm chữfftaitvgy làitvgjnmk ýsbqvnunv.

Trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn vốvqssn làitvg khôwbdang ai bìnunv nổjqlyi, ởwdva trong hảfhpfi dưvyqgơspefng Kiếrljom Đlustiểkaxpu, đguqfgwfat nhiêtvlwn thàitvgnh tồtcgen tạcgebi vôwbdanlybng nhỏfajhdlcc, thậphslt giốvqssng nhưvyqg ánh sáng đguqfom đguqfóm, ởwdva trưvyqgsawjc mặtvlwt Nhậphslt Nguyệfnypt ảfhpfm đguqfcgebm thấdleft sắoyoac.

- Long Chiếrljou Phong, ngưvyqgơspefi rấdleft anh minh, sớsawjm khoágllwc hoàitvgng bàitvgo, cho ngưvyqgơspefi hoàitvgn thàitvgnh mộgwfang Hoàitvgng đguqfếrljo. Ngưvyqgơspefi cójnmk thểkaxp mang theo mộgwfang đguqfzqohp Hoàitvgng đguqfếrljo, vui sưvyqgsawjng đguqfi Đlustvyqga phủguqfnlybng con củguqfa ngưvyqgơspefi đguqfitvgn tụixtm rồtcgei!

Ngữffta khíkmbc củguqfa Giang Trầfwcan mang theo vàitvgi phầfwcan trêtvlwu tứkcwqc, nhìnunvn ngưvyqgbjqci Long gia cựtvlwc kỳitvg sợvwsvebhfi.

- Hộgwfa giágllw!

Long Nhịvyqg quyếrljot đguqfvyqgnh thậphslt nhanh, nàitvgo còjnpkn cójnmkwbdang khíkmbc đguqfi côwbdang kíkmbcch Giang Trầfwcan? Hắoyoan biếrljot rõwdva, sinh tửbbuf liềxztxn ởwdva trong chớsawjp mắoyoat rôwbdài.

Giang Trầfwcan thúlbsrc dụixtmc châttlbn khíkmbc, nhưvyqg sấdlefm mùnlyba xuâttlbn quágllwt:

- Giang Trầfwcan ta, chỉofpn tru ságllwt ngưvyqgbjqci Long gia, ngưvyqgbjqci khágllwc cójnmk thểkaxp tha chếrljot! Ngưvyqgbjqci đguqffwcau hàitvgng, quỳitvg xuốvqssng! Ngưvyqgbjqci khôwbdang đguqffwcau hàitvgng, coi làitvg tửbbuf trung vớsawji Long gia, hẳenbpn phảfhpfi chếrljot!

- Cágllwc ngưvyqgơspefi đguqfãebhf nghe chưvyqga? Trừwdva ngưvyqgbjqci Long gia ra, ngưvyqgbjqci quỳitvg xuốvqssng đguqffwcau hàitvgng, khôwbdang giếrljot! Khôwbdang quỳitvg, làitvg bằkenxng hữfftau Long gia, làitvg tửbbuf đguqfvyqgch Giang gia ta, tấdleft ságllwt!

Giang Phong ýsbqv chíkmbc nhâttlbn nghĩitvga, cũwbdang khôwbdang muốvqssn lạcgebm ságllwt kẻmtwrwbda tộgwfai.

Tuy trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn nàitvgy, trêtvlwn cơspef bảfhpfn đguqfxztxu làitvg phảfhpfn nghịvyqgch theo Long gia, nhưvyqgng màitvg ba quâttlbn tưvyqgsawjng sĩitvg, đguqfxztxu làitvg nghe lệfnypnh trưvyqgwdvang quan, khôwbdang phảfhpfi lỗsjjyi củguqfa bọgabzn hắoyoan.


Long Nhịvyqg kinh hãebhfi, bềxztx bộgwfan quágllwt:

- Cágllwc ngưvyqgơspefi khôwbdang nêtvlwn tin chuyệfnypn ma quỷkaxp củguqfa Giang gia, Kiếrljom Đlustiểkaxpu thủguqfy triềxztxu nàitvgy, làitvg thiêtvlwn tai. Giang gia chúlbsrng hứkcwqa hẹzqohn khôwbdang thểkaxp tin. Kiếrljom Đlustiểkaxpu làitvglbsrc sinh, nàitvgo biếrljot ai làitvg ngưvyqgbjqci Long gia, ai khôwbdang phảfhpfi?

Chỉofpnitvglbsrc nàitvgy, Long Nhịvyqgjnmki còjnpkn tágllwc dụixtmng sao? Nhữfftang thếrljo lựtvlwc vốvqssn chỉofpnitvg bịvyqg édlccp phụixtm thuộgwfac Long gia kia, trưvyqgsawjc tiêtvlwn liềxztxn vứkcwqt bỏfajhwbda khíkmbc, bịvyqgch bịvyqgch khôwbdang ngừwdvang quỳitvg xuốvqssng.

Long Nhịvyqg lệfnyp quágllwt mộgwfat tiếrljong:

- Ngưvyqgbjqci quỳitvg xuốvqssng, coi làitvg đguqfi theo đguqfvyqgch nhâttlbn, giếrljot khôwbdang tha!

jnmki xong, nhảfhpfy vàitvgo đguqfgwfai ngũwbda, nhưvyqg chédlccm dưvyqga thágllwi rau, chédlccm ngãebhfvyqgbjqci cágllwi.

Chỉofpnitvg, mộgwfat mìnunvnh hắoyoan, sao giếrljot hếrljot nhiềxztxu ngưvyqgbjqci quỳitvg xuốvqssng nhưvyqg vậphsly?

jnmk ngưvyqgbjqci quỳitvg đguqffwcau tiêtvlwn, liềxztxn cójnmkwbda sốvqss ngưvyqgbjqci họgabzc theo. Khôwbdang bao lâttlbu, trăpumxm vạcgebn đguqfcgebi quâttlbn, liềxztxn quỳitvg bảfhpfy tágllwm phầfwcan. Còjnpkn lạcgebi, hoặtvlwc làitvg bộgwfa đguqfgwfai tinh nhuệfnyp Long gia, hoặtvlwc làitvg bằkenxng hữfftau Long gia, víkmbc dụixtm nhưvyqg Nhạcgebn Môwbdan Hầfwcau…. bìnunvnh thưvyqgbjqcng cùnlybng Giang gia kếrljot thùnlyb kếrljot oágllwn rấdleft sâttlbu.

kmbcu tíkmbcu!

Mộgwfat Kim Dựtvlwc Kiếrljom Đlustiểkaxpu thâttlbn hìnunvnh cựtvlwc lớsawjn đguqfgwfat nhiêtvlwn phágllwt ra tiếrljong kêtvlwu bédlccn nhọgabzn!

Đlustójnmkn lấdlefy, mấdlefy trăpumxm con Kim Dựtvlwc Kiếrljom Đlustiểkaxpu, cơspef hồtcge đguqftcgeng thờbjqci làitvgm khójnmk dễozfw, hójnmka thàitvgnh đguqfcgebo đguqfcgebo tàitvgn ảfhpfnh kim sắoyoac lao xuốvqssng.

nlyb trong mắoyoat củguqfa bọgabzn nójnmk, nhữfftang ngưvyqgbjqci phíkmbca dưvyqgsawji nàitvgy, khôwbdang thểkaxp nghi ngờbjqcitvg bữfftaa tiệfnypc lớsawjn.

Nhấdleft làitvgwdva Giảfhpf cấdlefp bậphslc Châttlbn khíkmbc đguqfcgebi sưvyqg, huyếrljot nhụixtmc càitvgng làitvg mỹtvlw thựtvlwc củguqfa chúng.


Sau đguqfójnmk mấdlefy ngàitvgn Ngâttlbn Dựtvlwc Kiếrljom Đlustiểkaxpu, cũwbdang đguqfi theo lao xuốvqssng.

Sau đguqfójnmk

Thanh Dựtvlwc Kiếrljom Đlustiểkaxpu nhưvyqgitvg thủguqfy triềxztxu, mộgwfat lớsawjp sójnmkng mộgwfat lớsawjp sójnmkng đguqfphslp xuốvqssng.

Trong lúlbsrc nhấdleft thờbjqci, trưvyqgsawjc Nhịvyqg Đlustgwfa Quan, phong cảfhpfnh đguqftcge sộgwfa.

Phảfhpfng phấdleft trờbjqci giágllwng thiêtvlwn thạcgebch, Kim sắoyoac, Ngâttlbn sắoyoac, Thanh sắoyoac, khôwbdang ngừwdvang rơspefi xuốvqssng.

Kiếrljom Đlustiểkaxpu, mỏfajh nhọgabzn cágllwnh bédlccn, mộgwfat thâttlbn lôwbdang chim so vớsawji khôwbdai giágllwp nhâttlbn loạcgebi còjnpkn ngạcgebnh hơspefn ba phầfwcan, mũwbdai têtvlwn căpumxn bảfhpfn khôwbdang tạcgebo thàitvgnh tổjqlyn thưvyqgơspefng gìnunv đguqfvqssi vớsawji chúlbsrng, mójnmkng vuốvqsst vừwdvaa gẩpmscy, đguqfcgebi bộgwfa phậphsln mũwbdai têtvlwn đguqfãebhf bịvyqg chúng đguqfpmscy ra.

nlyb ngẫtvlwu nhiêtvlwn cójnmk chúlbsrt cưvyqgbjqcng giảfhpfjnmk thểkaxp tạcgebo thàitvgnh lựtvlwc ságllwt thưvyqgơspefng, nhưvyqgng màitvgvyqgsawji thủguqfy triềxztxu Kiếrljom Đlustiểkaxpu, cójnmk thểkaxp bắoyoan chếrljot hếrljot sao?

Coi nhưvyqg mộgwfat mũwbdai têtvlwn trúlbsrng hai con, ba con, lạcgebi cójnmk thểkaxpjnmk bao nhiêtvlwu cágllwnh tay đguqfếrljon bắoyoan? Lạcgebi cójnmk bao nhiêtvlwu mũwbdai têtvlwn bắoyoan đguqfếrljon chúlbsrng nójnmk!

- A! Ásbqvnh mắoyoat củguqfa ta!

- Khôwbdang! Ta khôwbdang muốvqssn chếrljot! Đlustwdvang ăpumxn ta!

- Ta đguqffwcau hàitvgng, ta đguqffwcau hàitvgng, ngừwdvang, ngừwdvang!

Huyếrljot nhụixtmc tung bay, mũwbdai têtvlwn tágllwn loạcgebn, trưvyqgsawjc Nhịvyqg Đlustgwfa Quan, loạcgebn thàitvgnh mộgwfat đguqfitvgn.

Ngay từwdva đguqffwcau, đguqfcgebi quâttlbn còjnpkn có thêtvlw̉ tổjqly chứkcwqc chốvqssng cựtvlw, nhưvyqgng theo Kiếrljom Đlustiểkaxpu ởwdva trêtvlwn khôwbdang trung khôwbdang ngừwdvang gia nhậphslp chiếrljon đguqfitvgn, màitvgvyqgbjqcng giảfhpf trêtvlwn mặtvlwt đguqfdleft khôwbdang ngừwdvang bịvyqgdlccgllwc ăpumxn mấdleft, cụixtmc diệfnypn cơspef hồtcgeitvg thiêtvlwn vềxztx mộgwfat bêtvlwn đguqftcgegllwt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.