Độc Tôn Tam Giới

Chương 170 : Long gia, run rẩy a!

    trước sau   
Trăjidim vạjkzsn kim, Giang Hãrugen Hầfqibu!

qamsi phong thưguinexrang nàodbly, làodblm cho đjidiáqamsm cao thủnmjtfqibm ầfqibm tâodblm đjidiivjvng. Tu luyệuryin làodblgdqlqamsi gìgdql? Khôgicbng phảlbzji làodbl vinh hoa phúimch quýqkpi sao?

ckhf đjidijkzso cao thủnmjt, nếcturu nhưguin khôgicbng thểbpmn tiếcturn vàodblo Linh Đwzhajkzso, cuốtflsi cùjkzsng làodbl hoa trong gưguinơxclhng, trăjiding trong nưguincqjnc, toan tíimchnh, đjidiơxclhn giảlbzjn làodbl phúimch quýqkpi nhâodbln gian.

odbl Phong Hầfqibu báqamsi tưguincqjnng, chíimchnh làodbl phúimch quýqkpi lớcqjnn nhấckhft ngoạjkzsi trừanqcguinng Vưguinơxclhng xưguinng Đwzhaếctur ra rôgicb̀i.

Trong lúimchc nhấckhft thờvkpli, Long gia nuôgicbi nhữbpmnng cao thủnmjt kia, hôgicbm nay lêbpmnn cấckhfp thàodblnh đjidijkzsi nộivjvi cao thủnmjt, nguyêbpmnn mộivjvt đjidiáqamsm ra khỏdvesi hàodblng.

- Bệuryi hạjkzs, bọqfhqn thầfqibn nguyệuryin ýqkpi bắrqckt giếcturt tăjidịc nàodbly!


Long Chiếcturu Phong cựuexvc kỳzerr vui mừanqcng:

- Thiệuryin! Bọqfhqn ngưguinơxclhi đjidimmhyng tâodblm hiệuryip lựuexvc, giếcturt đjidiưguinuryic kẻltcwodbly, mỗuqzki ngưguinvkpli đjidicfqdu cóuqzk phong thưguinexrang!

- Tạjkzs chủnmjt long âodbln.

qamsu gãruge Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin, áqamsnh mắrqckt tràodbln ngậbilpp cuồmmhyng nhiệuryit, hưguincqjnng phíimcha trêbpmnn quan ảlbzji nhìgdqln lạjkzsi. Giếcturt Giang Trầfqibn, đjidioạjkzst Chưguin Hầfqibu Lệuryinh, đjidiưguinuryic trăjidim vạjkzsn kim.

qamsi hấckhfp dẫzavjn nàodbly, ai cũiryhng khôgicbng ngăjidin cảlbzjn đjidiưguinuryic.

Ngưguinuryic lạjkzsi làodbl Long Cưguin Tuyếcturt bêbpmnn ngưguinvkpli Long Chiếcturu Phong, nghiêbpmnm túimchc cảlbzjnh cáqamso:

- Cáqamsc ngưguinơxclhi khôgicbng thểbpmn khinh đjidiguinch, Giang Trầfqibn nàodbly am hiểbpmnu khôgicbng trung xạjkzsimchch, cưguinqpbsi Kim Dựuexvc Kiếcturm Đwzhaiểbpmnu, thậbilpp phầfqibn quỷexra dịguin.

- Đwzhaa tạjkzsgicbng chúimcha nhắrqckc nhởexra.

Long Chiếcturu Phong vẫzavjy tay mộivjvt cáqamsi, Long Nhịguin tiếcturn lêbpmnn:

- Bệuryi hạjkzs.

- Long Nhịguin, nóuqzki tấckhft cảlbzj Cung Tiễjindn Thủnmjt Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin chuẩjindn bịguin, mộivjvt khi Giang Trầfqibn cưguinqpbsi Kim Dựuexvc Kiếcturm Đwzhaiểbpmnu bỏdves chạjkzsy, cầfqibn phảlbzji bắrqckn kẻltcwodbly xuốtflsng!

- Thầfqibn lĩvcwxnh chỉcfqd!

Long Nhịguin khom ngưguinvkpli lĩvcwxnh mệuryinh.


Lầfqibn nàodbly đjidijkzsi quâodbln xuấckhft chinh, cũiryhng khôgicbng phảlbzji mộivjvt chúimcht cũiryhng khôgicbng cóuqzk chuẩjindn bịguin. Nhằwjcgm vàodblo Kim Dựuexvc Kiếcturm Đwzhaiểbpmnu củnmjta Giang Trầfqibn, Long gia bốtfls tríimch rấckhft nhiềcfqdu.

Bọqfhqn hắrqckn cũiryhng biếcturt, bảlbzjn thâodbln Kim Dựuexvc Kiếcturm Đwzhaiểbpmnu tưguinơxclhng đjidiưguinơxclhng vớcqjni Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin, nếcturu làodbl Cung Tiễjindn Thủnmjtgdqlnh thưguinvkplng, căjidin bảlbzjn khôgicbng cáqamsch nàodblo mang đjidiếcturn tổuexvn thưguinơxclhng.

Chỉcfqduqzk cao thủnmjt Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin, dùjkzsng cưguinvkplng cung kìgdqlnh nỏdvesgicbng kíimchch, mớcqjni cóuqzk thểbpmnguinu Kim Dựuexvc Kiếcturm Đwzhaiểbpmnu lạjkzsi.

- Long Nhịguin, Giang Trầfqibn nàodbly tựuexv cho làodbl chiếcturm cứxpwp chỗuqzk cao, khôgicbng cóuqzkguinqpbsi ởexra trêbpmnn lưguinng Kim Dựuexvc Kiếcturm Đwzhaiểbpmnu, đjidiúimchng làodblxclh hộivjvi giếcturt chếcturt hắrqckn tốtflst nhấckhft. Chờvkpl hắrqckn cưguinqpbsi lêbpmnn Kim Dựuexvc Kiếcturm Đwzhaiểbpmnu, mộivjvt khi bay lêbpmnn khôgicbng trung, mặjindc dùjkzsodbliryhi têbpmnn củnmjta Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin, cũiryhng theo khôgicbng kịguinp!

Long Cưguin Tuyếcturt lạjkzsi nhắrqckc nhởexra lầfqibn nữbpmna.

Long Nhịguin nhưguinuqzk đjidiiềcfqdu suy nghĩvcwx, khẽqydl gậbilpt đjidifqibu, đjiditflsi vớcqjni sáqamsu gãruge Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin chuẩjindn bịguingicbng trậbilpn kia nóuqzki:

- Sáqamsu ngưguinvkpli cáqamsc ngưguinơxclhi, cầfqibn phảlbzji chếctur trụtfls hắrqckn, đjidibpmn cho hắrqckn khôgicbng thểbpmn ngồmmhyi lêbpmnn Kim Dựuexvc Kiếcturm Đwzhaiểbpmnu.

- Vâodblng.

qamsu gãruge Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin phụtfls tráqamsch vưguinuryit ảlbzji, táqamsm gãruge Cung Tiễjindn Thủnmjt Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguiniryhng đjidiãruge chuẩjindn bịguin!

xclh hồmmhyodbl xuấckhft đjidiivjvng tấckhft cảlbzj lựuexvc lưguinurying hạjkzsch tâodblm củnmjta Long Chiếcturu Phong.

- Giếcturt!

qamsu gãruge Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin phụtfls tráqamsch vưguinuryit ảlbzji, toàodbln thâodbln mặjindc giáqamsp trụtfls, trêbpmnn đjidifqibu mang mũiryh bảlbzjo hiểbpmnm có thêbpmn̉ phòuexvng ngựuexv cung tiễjindn, võckhf trang đjidifqiby đjidinmjt, hưguincqjnng trêbpmnn khôgicbng quan ảlbzji phóuqzkng đjidii.

Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin, khíimch thếctur phi phàodblm.


Chỉcfqd thấckhfy bụtflsi đjidickhft tung bay, xoáqamsy lêbpmnn sáqamsu đjidijkzso vòuexvi rồmmhyng tro bụtflsi, nhưguinodblqamsu con Giao Long ra biểbpmnn, bay vềcfqd phíimcha quan ảlbzji.

guincqjnt đjidii tầfqibm đjidióuqzk, trong tay cảlbzj đjidiáqamsm đjidicfqdu giơxclhbpmnn binh khíimch, hưguincqjnng quan ảlbzji toàodbln lựuexvc côgicbng tớcqjni.

gicbng kíimchch kia, cũiryhng khôgicbng phảlbzji làodblgdql đjidilbzj thưguinơxclhng đjidiguinch thủnmjt, màodblodbljkzsng côgicbng thay thủnmjt, vìgdql phòuexvng bịguingicbng kíimchch đjidiáqamsnh léywypn đjidiếcturn từanqc trêbpmnn quan ảlbzji.

odbl Giang Trầfqibn ởexra trêbpmnn quan ảlbzji, thìgdql áqamsnh mắrqckt thanh minh, mang theo mộivjvt loạjkzsi hàodblo quang tríimch tuệuryi, đjidiivjvt nhiêbpmnn hai mắrqckt trừanqcng lớcqjnn, hàodbln quang bắrqckn ra.

- Tớcqjni tốtflst!

qamsnh tay đjidiivjvng liêbpmnn tụtflsc, sáqamsu chuôgicbi Trọqfhqng Vũiryh Phi Đwzhaao nhưguinguinu tinh, xéywypqamsch trưguinvkplng khôgicbng, kéywypo lêbpmn đjidiivjv cong mỹxclh diệuryiu màodbl xảlbzjo tráqams, bắrqckn vềcfqd phíimcha sáqamsu gãruge Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin.

jkzsng lúimchc đjidióuqzk, Giang Trầfqibn théywypt dàodbli mộivjvt tiếcturng, vôgicb danh đjidiao cao cao giơxclhbpmnn, hai tay chấckhfn đjidiivjvng, trêbpmnn cao nhìgdqln xuốtflsng, xoáqamsy lêbpmnn mộivjvt đjidijkzso châodbln khíimch thủnmjty triềcfqdu.

Thưguinơxclhng Hảlbzji Nghịguinch Lưguinu, lộivjv ra bảlbzjn sắrqckc anh hùjkzsng!

Mộivjvt đjidiao kia, thậbilpt làodbl Thưguinơxclhng Hảlbzji Nghịguinch Lưguinu, thậbilpt làodbl anh hùjkzsng can đjidilbzjm!

- Thưguinơxclhng Hảlbzji Nghịguinch Lưguinu, Đwzhaoạjkzsn Lãrugeng nhấckhft thứxpwpc, trảlbzjm!

Giang Trầfqibn tấckhfn chứxpwpc Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin, lĩvcwxnh ngộivjv đjiditflsi vớcqjni 《 Thưguinơxclhng Hảlbzji Nghịguinch Lưguinu Đwzhaao 》, tựuexv nhiêbpmnn làodblguincqjnc lêbpmnn thìgdql thuyềcfqdn lêbpmnn. Mộivjvt đjidiao kia, dĩvcwx nhiêbpmnn đjidiãrugeguinuryit qua lúimchc trưguincqjnc rấckhft nhiềcfqdu, hơxclhn nữbpmna làodbl siêbpmnu việuryit trêbpmnn phạjkzsm vi lớcqjnn!

Mộivjvt đjidiao đjidicfqdnh phong, đjidinmjt đjidibpmn cho Giang Hảlbzji ngưguinuryic dòuexvng!

Nhưguinodbluqzkng biểbpmnn gàodblo théywypt, từanqc trêbpmnn quan ảlbzji rầfqibm rầfqibm tịguinch cuốtflsn tớcqjni, quéywypt ngang toàodbln bộivjv quan khẩjindu, cuốtflsn hưguincqjnng sáqamsu thâodbln ảlbzjnh chạjkzsy nhưguin bay màodblbpmnn kia.


Châodbln khíimch hộivjvi tụtflsodbl thàodblnh đjidiao thếctur, tựuexva nhưguin hung thúimch nhắrqckm ngưguinvkpli thôgicbn phệuryi, làodblm cho sáqamsu gãruge Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguinexra trong chớcqjnp mắrqckt, hôgicb hấckhfp trởexrabpmnn dồmmhyn dậbilpp lêbpmnn.

odblqamsu chuôgicbi phi đjidiao đjidiáqamsng sợuryi, mang theo lựuexvc lưguinurying huyềcfqdn diệuryiu nàodblo đjidióuqzk, dùjkzsng góuqzkc đjidiivjv xảlbzjo tráqamsodbln nhẫzavjn, cũiryhng dẫzavjn đjidifqibu giếcturt đjidiếcturn.

Giờvkpl khắrqckc nàodbly, sáqamsu gãruge Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin, vâodbḷy mà đjidimmhyng thờvkpli ngửcffsi đjidiưguinuryic khíimch tứxpwpc nàodblo đjidióuqzk

Khíimch tứxpwpc tửcffs vong!

Loạjkzsi khíimch tứxpwpc đjidiáqamsng sợuryiodbly, lạjkzsi nhưguin thủnmjty triềcfqdu khôgicbng thểbpmn ngăjidin cảlbzjn, đjidibpmn cho bọqfhqn hắrqckn sinh ra mộivjvt loạjkzsi trựuexvc giáqamsc, nếcturu khôgicbng lui, sẽqydl chếcturt!

Do dựuexv, chỉcfqdodbl tốtflsc đjidiivjv áqamsnh sáqamsng tầfqibm đjidióuqzk.

Nhưguinng màodblqamsu ngưguinvkpli, vậbilpn mệuryinh lạjkzsi hoàodbln toàodbln bấckhft đjidimmhyng.

Sau khi do dựuexv lậbilpp tứxpwpc lui bưguincqjnc, cóuqzk ba ngưguinvkpli, bọqfhqn hắrqckn bịguin phi đjidiao đjidiáqamsnh trúimchng, ngựuexvc nhưguin bịguin đjidiiệuryin giựuexvt, miệurying phun máqamsu tưguinơxclhi, rúimcht lui trởexra ra, nhưguinng lạjkzsi bảlbzjo trụtflsqamsnh mạjkzsng.

Sau khi do dựuexv, khôgicbng cóuqzk lậbilpp tứxpwpc lui bưguincqjnc, ngưguinuryic lạjkzsi muốtflsn ngưguinuryic dòuexvng màodblbpmnn, đjidimmhyng dạjkzsng bịguin phi đjidiao đjidiáqamsnh trúimchng, cộivjvng thêbpmnm châodbln khíimchguinvkplng đjidijkzsi củnmjta《 Thưguinơxclhng Hảlbzji Nghịguinch Lưguinu Đwzhaao 》 đjidimmhyng thờvkpli quáqamsn chúimch, sinh sinh chấckhfn vỡqpbs lụtflsc phủnmjt ngũiryh tạjkzsng củnmjta bọqfhqn chúimchng, thổuexv huyếcturt màodbl vong.

Mộivjvt chiêbpmnu, sáqamsu gãruge Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguin, ba chếcturt ba thưguinơxclhng!

Giang Trầfqibn giưguinơxclhng đjidiao trong tay, xa xa chỉcfqdguincqjnng Long Chiếcturu Phong, uy phong lẫzavjm lẫzavjm, báqams khíimchguinvkpli phầfqibn:

- Long Chiếcturu Phong, ta giếcturt con củnmjta ngưguinơxclhi, ngưguinơxclhi lạjkzsi đjidibpmn cho nhữbpmnng phếctur vậbilpt nàodbly đjidii tìgdqlm cáqamsi chếcturt, cáqamsi nàodbly làodblodblm tíimchnh củnmjta vua mộivjvt nưguincqjnc sao?

Khíimch thếctur rộivjvng rãrugei, nhưguin uyêbpmnn đjidiìgdqlnh nhạjkzsc trìgdql!


Giang Trầfqibn mộivjvt lờvkpli nóuqzki ra, phảlbzjng phấckhft sơxclhn sôgicbng biếcturn sắrqckc, Giang Hảlbzji đjidilbzjo lưguinu.

odblm cho trăjidim vạjkzsn đjidijkzsi quâodbln trong lúimchc nhấckhft thờvkpli, lặjindng ngắrqckt nhưguin tờvkpl. Trong sơxclhn cốtflsc, trăjidim vạjkzsn đjidijkzsi quâodbln, phảlbzjng phấckhft nhưguin khôgicbng khíimch, vôgicb thanh vôgicb tứxpwpc.

odbl ngay cảlbzj Long Chiếcturu Phong, trong lúimchc nhấckhft thờvkpli cũiryhng bịguin khíimch thếctur củnmjta Giang Trầfqibn trấckhfn trụtfls.

- Giang Trầfqibn nàodbly, lúc nào trởexrabpmnn nhưguin thếctur... Nhưguin thếctur...

Nhạjkzsn Môgicbn Hầfqibu thìgdql thàodblo, hắrqckn quảlbzj thựuexvc khóuqzkuqzk thểbpmnguinơxclhng tin vàodblo hai mắrqckt củnmjta mìgdqlnh.

Phảlbzji biếcturt rằwjcgng, mấckhfy tháqamsng trưguincqjnc, Giang Trầfqibn làodbl ngay cảlbzj trụtfls cộivjvt khảlbzjo hạjkzsch cũiryhng khôgicbng thôgicbng qua đjidiưguinuryic a!

Long Chiếcturu Phong tứxpwpc giậbilpn quáqamst:

- Long Nhịguin, hạjkzs lệuryinh, tấckhft cảlbzj Châodbln khíimch đjidijkzsi sưguinguinvkplng giảlbzj, cùjkzsng mộivjvt chỗuqzk xuấckhft trậbilpn, giếcturt, giếcturt hắrqckn đjidii! Giếcturt giếcturt giếcturt!

- Vâodblng!

Long Cưguin Tuyếcturt đjidiôgicbi mi thanh túimch cau lạjkzsi, áqamsnh mắrqckt lạjkzsnh lùjkzsng nhìgdqln tớcqjni Giang Trầfqibn:

- Giang Trầfqibn, ta thừanqca nhậbilpn, ngưguinơxclhi cóuqzk chúimcht thiêbpmnn phúimch nhưguin vậbilpy. Bấckhft quáqams, cũiryhng dừanqcng ởexra đjidiâodbly rôgicb̀i.

- Thậbilpt sao?

Giang Trầfqibn biểbpmnu lộivjv hờvkpl hữbpmnng.

- Bấckhft quáqams ngưguinơxclhi nóuqzki khôgicbng sai, dừanqcng ởexra đjidiâodbly a, ta chơxclhi cháqamsn rồmmhyi!

Đwzhaivjvt nhiêbpmnn, Giang Trầfqibn giưguinơxclhng giọqfhqng nóuqzki:

- Câodblu Ngọqfhqc, Đwzhaôgicbng Phưguinơxclhng Lâodbln, Đwzhaôgicbng Phưguinơxclhng Chỉcfqd Nhưguinuryic! Trợuryin to mắrqckt củnmjta cáqamsc ngưguinơxclhi nhìgdqln rõckhf, xem ta giếcturt gian tặjindc Long Chiếcturu Phong nhưguin thếcturodblo.

- Giang Trầfqibn, miệurying lưguinqpbsi lợuryii hạjkzsi vôgicb dụtflsng. Trăjidim vạjkzsn đjidijkzsi quâodbln xôgicbng lêbpmnn, chỉcfqdodbl mộivjvt tiểbpmnu quan ảlbzji, vàodbli phúimcht đjidimmhyng hồmmhy liềcfqdn san bằwjcgng rôgicb̀i. Long gia ta, muốtflsn san bằwjcgng Giang Hãrugen Lĩvcwxnh ngưguinơxclhi, giếcturt sạjkzsch ngưguinvkpli Giang gia ngưguinơxclhi!

Trêbpmnn khuôgicbn mặjindt xinh đjidigyfqp củnmjta Long Cưguin Tuyếcturt, toáqamst ra ngoan lệuryi nhưguin đjidiivjvc xàodbl.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.