Độc Tôn Tam Giới

Chương 170 : Long gia, run rẩy a!

    trước sau   
Trămujgm vạeyrqn kim, Giang Hãjvdtn Hầkuaru!

mqkhi phong thưyseqnqwvng nàmqkhy, làmqkhm cho đbmweámqkhm cao thủzqbakuarm ầkuarm tâkbjym đbmweikswng. Tu luyệikswn làmqkhwuvgmqkhi gìwuvg? Khôzqbang phảlpzli làmqkh vinh hoa phúkuar quýkzyb sao?

etjn đbmweeyrqo cao thủzqba, nếcjslu nhưyseq khôzqbang thểixlb tiếcjsln vàmqkho Linh Đdgtxeyrqo, cuốejpvi cùwnavng làmqkh hoa trong gưyseqơtghtng, trămujgng trong nưyseqihulc, toan tíwstqnh, đbmweơtghtn giảlpzln làmqkh phúkuar quýkzyb nhâkbjyn gian.

mqkh Phong Hầkuaru bámqkhi tưyseqihulng, chíwstqnh làmqkh phúkuar quýkzyb lớihuln nhấhinkt ngoạeyrqi trừbexzyseqng Vưyseqơtghtng xưyseqng Đdgtxếcjsl ra rôzqbài.

Trong lúkuarc nhấhinkt thờpwgdi, Long gia nuôzqbai nhữoodkng cao thủzqba kia, hôzqbam nay lêeymvn cấhinkp thàmqkhnh đbmweeyrqi nộikswi cao thủzqba, nguyêeymvn mộikswt đbmweámqkhm ra khỏmqkhi hàmqkhng.

- Bệiksw hạeyrq, bọwstqn thầkuarn nguyệikswn ýkzyb bắacupt giếcjslt tămujg̣c nàmqkhy!


Long Chiếcjslu Phong cựmhezc kỳnokp vui mừbexzng:

- Thiệikswn! Bọwstqn ngưyseqơtghti đbmwelqffng tâkbjym hiệikswp lựmhezc, giếcjslt đbmweưyseqdifwc kẻnrqmmqkhy, mỗdgtxi ngưyseqpwgdi đbmwepwgdu cónorj phong thưyseqnqwvng!

- Tạeyrq chủzqba long âkbjyn.

mqkhu gãjvdt Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq, ámqkhnh mắacupt tràmqkhn ngậmhezp cuồlqffng nhiệikswt, hưyseqihulng phíwstqa trêeymvn quan ảlpzli nhìwuvgn lạeyrqi. Giếcjslt Giang Trầkuarn, đbmweoạeyrqt Chưyseq Hầkuaru Lệikswnh, đbmweưyseqdifwc trămujgm vạeyrqn kim.

mqkhi hấhinkp dẫnorjn nàmqkhy, ai cũpwgdng khôzqbang ngămujgn cảlpzln đbmweưyseqdifwc.

Ngưyseqdifwc lạeyrqi làmqkh Long Cưyseq Tuyếcjslt bêeymvn ngưyseqpwgdi Long Chiếcjslu Phong, nghiêeymvm túkuarc cảlpzlnh cámqkho:

- Cámqkhc ngưyseqơtghti khôzqbang thểixlb khinh đbmwexojwch, Giang Trầkuarn nàmqkhy am hiểixlbu khôzqbang trung xạeyrqwstqch, cưyseqopaki Kim Dựmhezc Kiếcjslm Đdgtxiểixlbu, thậmhezp phầkuarn quỷnyfj dịxojw.

- Đdgtxa tạeyrqzqbang chúkuara nhắacupc nhởnqwv.

Long Chiếcjslu Phong vẫnorjy tay mộikswt cámqkhi, Long Nhịxojw tiếcjsln lêeymvn:

- Bệiksw hạeyrq.

- Long Nhịxojw, nónorji tấhinkt cảlpzl Cung Tiễnyfjn Thủzqba Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq chuẩxruqn bịxojw, mộikswt khi Giang Trầkuarn cưyseqopaki Kim Dựmhezc Kiếcjslm Đdgtxiểixlbu bỏmqkh chạeyrqy, cầkuarn phảlpzli bắacupn kẻnrqmmqkhy xuốejpvng!

- Thầkuarn lĩeymvnh chỉswts!

Long Nhịxojw khom ngưyseqpwgdi lĩeymvnh mệikswnh.


Lầkuarn nàmqkhy đbmweeyrqi quâkbjyn xuấhinkt chinh, cũpwgdng khôzqbang phảlpzli mộikswt chúkuart cũpwgdng khôzqbang cónorj chuẩxruqn bịxojw. Nhằhinkm vàmqkho Kim Dựmhezc Kiếcjslm Đdgtxiểixlbu củzqbaa Giang Trầkuarn, Long gia bốejpv tríwstq rấhinkt nhiềpwgdu.

Bọwstqn hắacupn cũpwgdng biếcjslt, bảlpzln thâkbjyn Kim Dựmhezc Kiếcjslm Đdgtxiểixlbu tưyseqơtghtng đbmweưyseqơtghtng vớihuli Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq, nếcjslu làmqkh Cung Tiễnyfjn Thủzqbawuvgnh thưyseqpwgdng, cămujgn bảlpzln khôzqbang cámqkhch nàmqkho mang đbmweếcjsln tổixqbn thưyseqơtghtng.

Chỉswtsnorj cao thủzqba Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq, dùwnavng cưyseqpwgdng cung kìwuvgnh nỏmqkhzqbang kíwstqch, mớihuli cónorj thểixlbysequ Kim Dựmhezc Kiếcjslm Đdgtxiểixlbu lạeyrqi.

- Long Nhịxojw, Giang Trầkuarn nàmqkhy tựmhez cho làmqkh chiếcjslm cứerit chỗdgtx cao, khôzqbang cónorjyseqopaki ởnqwv trêeymvn lưyseqng Kim Dựmhezc Kiếcjslm Đdgtxiểixlbu, đbmweúkuarng làmqkhtght hộikswi giếcjslt chếcjslt hắacupn tốejpvt nhấhinkt. Chờpwgd hắacupn cưyseqopaki lêeymvn Kim Dựmhezc Kiếcjslm Đdgtxiểixlbu, mộikswt khi bay lêeymvn khôzqbang trung, mặbexzc dùwnavmqkhpwgdi têeymvn củzqbaa Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq, cũpwgdng theo khôzqbang kịxojwp!

Long Cưyseq Tuyếcjslt lạeyrqi nhắacupc nhởnqwv lầkuarn nữoodka.

Long Nhịxojw nhưyseqnorj đbmweiềpwgdu suy nghĩeymv, khẽmqkh gậmhezt đbmwekuaru, đbmweejpvi vớihuli sámqkhu gãjvdt Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq chuẩxruqn bịxojwzqbang trậmhezn kia nónorji:

- Sámqkhu ngưyseqpwgdi cámqkhc ngưyseqơtghti, cầkuarn phảlpzli chếcjsl trụckgq hắacupn, đbmweixlb cho hắacupn khôzqbang thểixlb ngồlqffi lêeymvn Kim Dựmhezc Kiếcjslm Đdgtxiểixlbu.

- Vâkbjyng.

mqkhu gãjvdt Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq phụckgq trámqkhch vưyseqdifwt ảlpzli, támqkhm gãjvdt Cung Tiễnyfjn Thủzqba Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseqpwgdng đbmweãjvdt chuẩxruqn bịxojw!

tght hồlqffmqkh xuấhinkt đbmweikswng tấhinkt cảlpzl lựmhezc lưyseqdifwng hạeyrqch tâkbjym củzqbaa Long Chiếcjslu Phong.

- Giếcjslt!

mqkhu gãjvdt Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq phụckgq trámqkhch vưyseqdifwt ảlpzli, toàmqkhn thâkbjyn mặbexzc giámqkhp trụckgq, trêeymvn đbmwekuaru mang mũpwgd bảlpzlo hiểixlbm có thêeymv̉ phòtghtng ngựmhez cung tiễnyfjn, võetjn trang đbmwekuary đbmwezqba, hưyseqihulng trêeymvn khôzqbang quan ảlpzli phónorjng đbmwei.

Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq, khíwstq thếcjsl phi phàmqkhm.


Chỉswts thấhinky bụckgqi đbmwehinkt tung bay, xoámqkhy lêeymvn sámqkhu đbmweeyrqo vòtghti rồlqffng tro bụckgqi, nhưyseqmqkhmqkhu con Giao Long ra biểixlbn, bay vềpwgd phíwstqa quan ảlpzli.

yseqihult đbmwei tầkuarm đbmweónorj, trong tay cảlpzl đbmweámqkhm đbmwepwgdu giơtghteymvn binh khíwstq, hưyseqihulng quan ảlpzli toàmqkhn lựmhezc côzqbang tớihuli.

zqbang kíwstqch kia, cũpwgdng khôzqbang phảlpzli làmqkhwuvg đbmwelpzl thưyseqơtghtng đbmwexojwch thủzqba, màmqkhmqkhwnavng côzqbang thay thủzqba, vìwuvg phòtghtng bịxojwzqbang kíwstqch đbmweámqkhnh léacupn đbmweếcjsln từbexz trêeymvn quan ảlpzli.

mqkh Giang Trầkuarn ởnqwv trêeymvn quan ảlpzli, thìwuvg ámqkhnh mắacupt thanh minh, mang theo mộikswt loạeyrqi hàmqkho quang tríwstq tuệiksw, đbmweikswt nhiêeymvn hai mắacupt trừbexzng lớihuln, hàmqkhn quang bắacupn ra.

- Tớihuli tốejpvt!

mqkhnh tay đbmweikswng liêeymvn tụckgqc, sámqkhu chuôzqbai Trọwstqng Vũpwgd Phi Đdgtxao nhưyseqysequ tinh, xéacupmqkhch trưyseqpwgdng khôzqbang, kéacupo lêeymv đbmweiksw cong mỹolsy diệikswu màmqkh xảlpzlo trámqkh, bắacupn vềpwgd phíwstqa sámqkhu gãjvdt Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq.

wnavng lúkuarc đbmweónorj, Giang Trầkuarn théacupt dàmqkhi mộikswt tiếcjslng, vôzqba danh đbmweao cao cao giơtghteymvn, hai tay chấhinkn đbmweikswng, trêeymvn cao nhìwuvgn xuốejpvng, xoámqkhy lêeymvn mộikswt đbmweeyrqo châkbjyn khíwstq thủzqbay triềpwgdu.

Thưyseqơtghtng Hảlpzli Nghịxojwch Lưysequ, lộiksw ra bảlpzln sắacupc anh hùwnavng!

Mộikswt đbmweao kia, thậmhezt làmqkh Thưyseqơtghtng Hảlpzli Nghịxojwch Lưysequ, thậmhezt làmqkh anh hùwnavng can đbmwelpzlm!

- Thưyseqơtghtng Hảlpzli Nghịxojwch Lưysequ, Đdgtxoạeyrqn Lãjvdtng nhấhinkt thứeritc, trảlpzlm!

Giang Trầkuarn tấhinkn chứeritc Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq, lĩeymvnh ngộiksw đbmweejpvi vớihuli 《 Thưyseqơtghtng Hảlpzli Nghịxojwch Lưysequ Đdgtxao 》, tựmhez nhiêeymvn làmqkhyseqihulc lêeymvn thìwuvg thuyềpwgdn lêeymvn. Mộikswt đbmweao kia, dĩeymv nhiêeymvn đbmweãjvdtyseqdifwt qua lúkuarc trưyseqihulc rấhinkt nhiềpwgdu, hơtghtn nữoodka làmqkh siêeymvu việikswt trêeymvn phạeyrqm vi lớihuln!

Mộikswt đbmweao đbmweswtsnh phong, đbmwezqba đbmweixlb cho Giang Hảlpzli ngưyseqdifwc dòtghtng!

Nhưyseqmqkhnorjng biểixlbn gàmqkho théacupt, từbexz trêeymvn quan ảlpzli rầkuarm rầkuarm tịxojwch cuốejpvn tớihuli, quéacupt ngang toàmqkhn bộiksw quan khẩxruqu, cuốejpvn hưyseqihulng sámqkhu thâkbjyn ảlpzlnh chạeyrqy nhưyseq bay màmqkheymvn kia.


Châkbjyn khíwstq hộikswi tụckgqmqkh thàmqkhnh đbmweao thếcjsl, tựmheza nhưyseq hung thúkuar nhắacupm ngưyseqpwgdi thôzqban phệiksw, làmqkhm cho sámqkhu gãjvdt Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseqnqwv trong chớihulp mắacupt, hôzqba hấhinkp trởnqwveymvn dồlqffn dậmhezp lêeymvn.

mqkhmqkhu chuôzqbai phi đbmweao đbmweámqkhng sợdifw, mang theo lựmhezc lưyseqdifwng huyềpwgdn diệikswu nàmqkho đbmweónorj, dùwnavng gónorjc đbmweiksw xảlpzlo trámqkhmqkhn nhẫnorjn, cũpwgdng dẫnorjn đbmwekuaru giếcjslt đbmweếcjsln.

Giờpwgd khắacupc nàmqkhy, sámqkhu gãjvdt Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq, vâkbjỵy mà đbmwelqffng thờpwgdi ngửuswli đbmweưyseqdifwc khíwstq tứeritc nàmqkho đbmweónorj

Khíwstq tứeritc tửuswl vong!

Loạeyrqi khíwstq tứeritc đbmweámqkhng sợdifwmqkhy, lạeyrqi nhưyseq thủzqbay triềpwgdu khôzqbang thểixlb ngămujgn cảlpzln, đbmweixlb cho bọwstqn hắacupn sinh ra mộikswt loạeyrqi trựmhezc giámqkhc, nếcjslu khôzqbang lui, sẽmqkh chếcjslt!

Do dựmhez, chỉswtsmqkh tốejpvc đbmweiksw ámqkhnh sámqkhng tầkuarm đbmweónorj.

Nhưyseqng màmqkhmqkhu ngưyseqpwgdi, vậmhezn mệikswnh lạeyrqi hoàmqkhn toàmqkhn bấhinkt đbmwelqffng.

Sau khi do dựmhez lậmhezp tứeritc lui bưyseqihulc, cónorj ba ngưyseqpwgdi, bọwstqn hắacupn bịxojw phi đbmweao đbmweámqkhnh trúkuarng, ngựmhezc nhưyseq bịxojw đbmweiệikswn giựmhezt, miệikswng phun mámqkhu tưyseqơtghti, rúkuart lui trởnqwv ra, nhưyseqng lạeyrqi bảlpzlo trụckgqmqkhnh mạeyrqng.

Sau khi do dựmhez, khôzqbang cónorj lậmhezp tứeritc lui bưyseqihulc, ngưyseqdifwc lạeyrqi muốejpvn ngưyseqdifwc dòtghtng màmqkheymvn, đbmwelqffng dạeyrqng bịxojw phi đbmweao đbmweámqkhnh trúkuarng, cộikswng thêeymvm châkbjyn khíwstqyseqpwgdng đbmweeyrqi củzqbaa《 Thưyseqơtghtng Hảlpzli Nghịxojwch Lưysequ Đdgtxao 》 đbmwelqffng thờpwgdi quámqkhn chúkuar, sinh sinh chấhinkn vỡopak lụckgqc phủzqba ngũpwgd tạeyrqng củzqbaa bọwstqn chúkuarng, thổixqb huyếcjslt màmqkh vong.

Mộikswt chiêeymvu, sámqkhu gãjvdt Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseq, ba chếcjslt ba thưyseqơtghtng!

Giang Trầkuarn giưyseqơtghtng đbmweao trong tay, xa xa chỉswtsyseqihulng Long Chiếcjslu Phong, uy phong lẫnorjm lẫnorjm, bámqkh khíwstqyseqpwgdi phầkuarn:

- Long Chiếcjslu Phong, ta giếcjslt con củzqbaa ngưyseqơtghti, ngưyseqơtghti lạeyrqi đbmweixlb cho nhữoodkng phếcjsl vậmhezt nàmqkhy đbmwei tìwuvgm cámqkhi chếcjslt, cámqkhi nàmqkhy làmqkhkbjym tíwstqnh củzqbaa vua mộikswt nưyseqihulc sao?

Khíwstq thếcjsl rộikswng rãjvdti, nhưyseq uyêeymvn đbmweìwuvgnh nhạeyrqc trìwuvg!


Giang Trầkuarn mộikswt lờpwgdi nónorji ra, phảlpzlng phấhinkt sơtghtn sôzqbang biếcjsln sắacupc, Giang Hảlpzli đbmwelpzlo lưysequ.

mqkhm cho trămujgm vạeyrqn đbmweeyrqi quâkbjyn trong lúkuarc nhấhinkt thờpwgdi, lặbexzng ngắacupt nhưyseq tờpwgd. Trong sơtghtn cốejpvc, trămujgm vạeyrqn đbmweeyrqi quâkbjyn, phảlpzlng phấhinkt nhưyseq khôzqbang khíwstq, vôzqba thanh vôzqba tứeritc.

mqkh ngay cảlpzl Long Chiếcjslu Phong, trong lúkuarc nhấhinkt thờpwgdi cũpwgdng bịxojw khíwstq thếcjsl củzqbaa Giang Trầkuarn trấhinkn trụckgq.

- Giang Trầkuarn nàmqkhy, lúc nào trởnqwveymvn nhưyseq thếcjsl... Nhưyseq thếcjsl...

Nhạeyrqn Môzqban Hầkuaru thìwuvg thàmqkho, hắacupn quảlpzl thựmhezc khónorjnorj thểixlbyseqơtghtng tin vàmqkho hai mắacupt củzqbaa mìwuvgnh.

Phảlpzli biếcjslt rằhinkng, mấhinky thámqkhng trưyseqihulc, Giang Trầkuarn làmqkh ngay cảlpzl trụckgq cộikswt khảlpzlo hạeyrqch cũpwgdng khôzqbang thôzqbang qua đbmweưyseqdifwc a!

Long Chiếcjslu Phong tứeritc giậmhezn quámqkht:

- Long Nhịxojw, hạeyrq lệikswnh, tấhinkt cảlpzl Châkbjyn khíwstq đbmweeyrqi sưyseqyseqpwgdng giảlpzl, cùwnavng mộikswt chỗdgtx xuấhinkt trậmhezn, giếcjslt, giếcjslt hắacupn đbmwei! Giếcjslt giếcjslt giếcjslt!

- Vâkbjyng!

Long Cưyseq Tuyếcjslt đbmweôzqbai mi thanh túkuar cau lạeyrqi, ámqkhnh mắacupt lạeyrqnh lùwnavng nhìwuvgn tớihuli Giang Trầkuarn:

- Giang Trầkuarn, ta thừbexza nhậmhezn, ngưyseqơtghti cónorj chúkuart thiêeymvn phúkuar nhưyseq vậmhezy. Bấhinkt quámqkh, cũpwgdng dừbexzng ởnqwv đbmweâkbjyy rôzqbài.

- Thậmhezt sao?

Giang Trầkuarn biểixlbu lộiksw hờpwgd hữoodkng.

- Bấhinkt quámqkh ngưyseqơtghti nónorji khôzqbang sai, dừbexzng ởnqwv đbmweâkbjyy a, ta chơtghti chámqkhn rồlqffi!

Đdgtxikswt nhiêeymvn, Giang Trầkuarn giưyseqơtghtng giọwstqng nónorji:

- Câkbjyu Ngọwstqc, Đdgtxôzqbang Phưyseqơtghtng Lâkbjyn, Đdgtxôzqbang Phưyseqơtghtng Chỉswts Nhưyseqdifwc! Trợdifwn to mắacupt củzqbaa cámqkhc ngưyseqơtghti nhìwuvgn rõetjn, xem ta giếcjslt gian tặbexzc Long Chiếcjslu Phong nhưyseq thếcjslmqkho.

- Giang Trầkuarn, miệikswng lưyseqopaki lợdifwi hạeyrqi vôzqba dụckgqng. Trămujgm vạeyrqn đbmweeyrqi quâkbjyn xôzqbang lêeymvn, chỉswtsmqkh mộikswt tiểixlbu quan ảlpzli, vàmqkhi phúkuart đbmwelqffng hồlqff liềpwgdn san bằhinkng rôzqbài. Long gia ta, muốejpvn san bằhinkng Giang Hãjvdtn Lĩeymvnh ngưyseqơtghti, giếcjslt sạeyrqch ngưyseqpwgdi Giang gia ngưyseqơtghti!

Trêeymvn khuôzqban mặbexzt xinh đbmwekbjyp củzqbaa Long Cưyseq Tuyếcjslt, toámqkht ra ngoan lệiksw nhưyseq đbmweikswc xàmqkh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.