Độc Tôn Tam Giới

Chương 17 : Đột phá, bốn mạch chân khí 1

    trước sau   
Đoluqâzquqy làioak mộmriat lựlqaia chọybcun gian nan, bấsqvat quáqejc đzegqrszni bộmria phậafukn Châzquqn Khíanpq đzegqrszni sưpodz, lýuejf tríanpq sẽvqfo chiếgeian thắgeiang xúrulvc đzegqmriang, lựlqaia chọybcun Hówbgfa Linh.

Tuy xáqejcc suấsqvat Hówbgfa Linh thàioaknh côudvong cũrrqsng rấsqvat thấsqvap, nhưpodzng màioak so vớgeiai thăuofym dòagptpodzddgmi hai mạrsznch châzquqn khíanpq Đoluqrszni viêzbwun mãpxhin hưpodzudvo mờddgm mịsavzt, thìcldq tốwbgft hơjtkan nhiềniaru a?

Mộmriat khi Hówbgfa Linh thàioaknh côudvong, chỉuyzh cầusfgn làioak tuổmhpri thọybcu, cũrrqsng đzegqãpxhipodzyttnt qua bấsqvat luậafukn hấsqvap dẫudvon gìcldq.

Đoluqưpodzơjtkang nhiêzbwun, Giang Trầusfgn hôudvom nay, căuofyn bảawuzn khôudvong cówbgf thờddgmi gian đzegqi câzquqn nhắgeiac nhữutmrng thứdohiioaky.

dxjyng đzegqiềniaru kiệagimn thâzquqn thểpqdo củlbvla hắgeian hiệagimn tạrszni, vớgeiai hắgeian màioakwbgfi, khôudvong thểpqdo nghi ngờddgmioak hoa trong gưpodzơjtkang, trăuofyng trong nưpodzgeiac, tạrsznm thờddgmi còagptn xa xa khôudvong cầusfgn đzegqi câzquqn nhắgeiac.

udvom nay hắgeian đzegqwbgfi mặjektt vấsqvan đzegqniar, làioak tậafukn khảawuzuofyng tăuofyng thựlqaic lựlqaic lêzbwun, nghêzbwunh đzegqówbgfn Tiềniarm Long thi hộmriai sắgeiap đzegqếgeian. Nếgeiau ngay cảawuz khảawuzo hạrsznch trụffza cộmriat cũrrqsng qua khôudvong đzegqưpodzyttnc, thìcldqpodzqejcch giáqejcp trụffzac Tiềniarm Long thi hộmriai cũrrqsng lấsqvay khôudvong đzegqưpodzyttnc, bưpodzgeiac đzegqusfgu tiêzbwun sau khi chuyêzbwủn sinh, khôudvong khỏzbwui cũrrqsng quáqejc buồbpkmn bựlqaic đzegqi.


Giang Trầusfgn từtdfpqejcu tuổmhpri bắgeiat đzegqusfgu tu luyệagimn, hôudvom nay đzegqusfgy 15 tuổmhpri, bảawuzy táqejcm năuofym đzegqi qua, mớgeiai mởrpze ba đzegqrszno yếgeiau huyệagimt, côudvo đzegqybcung ra ba mạrsznch châzquqn khíanpq.

Nếgeiau nhưpodzioakioaki tửzquq ngưpodzddgmi nhàioakcldqnh thưpodzddgmng, cówbgf ba mạrsznch châzquqn khíanpq, kia íanpqt nhấsqvat cũrrqsng trởrpzezbwun nổmhpri bậafukt rôudvòi.

Thếgeia nhưpodzng hắgeian làioak chưpodz hầusfgu chi tửzquq, ngậafukm lấsqvay chìcldqa khówbgfa vàioakng sinh ra. Huyếgeiat mạrsznch tốwbgft, tàioaki nguyêzbwun nhiêzbwùu, thiêzbwun phúrulv tốwbgft, tu luyệagimn bảawuzy táqejcm năuofym, mớgeiai chỉuyzh ba mạrsznch châzquqn khíanpq, quảawuz nhiêzbwun làioakmkzdm đzegqếgeian khôudvong thểpqdo lạrszni kémkzdm.

- Lạrszni nówbgfi tiếgeiap, Giang Hãpxhin Hầusfgu bao che khuyếgeiat đzegqiểpqdom, thậafukt sựlqaiioak quáqejc thưpodzơjtkang con a.

Giang Trầusfgn than nhẹzbwupodzddgmi cưpodzddgmi, cũrrqsng khôudvong uểpqdo oảawuzi.

- Châzquqn khíanpq thậafukp nhịsavz trọybcung, ha ha, nếgeiau nhưpodz ta nhớgeia khôudvong lầusfgm, loạrszni tu luyệagimn cơjtka sởrpzeioaky, chỉuyzhioak tu luyệagimn Tiểpqdou chu thiêzbwun chi đzegqrszno. Ởjekt trong pháqejcp môudvon tu luyệagimn, làioak tồbpkmn tạrszni thấsqvap nhấsqvat a. Ta kiếgeiap trưpodzgeiac chưpodzrpzeng quảawuzn Thiêzbwun Lang Thưpodz Uyểpqdon, duyệagimt tậafukn Chưpodz Thiêzbwun cùdxjyng cáqejcc loạrszni vịsavz diệagimn phàioakm tụffzac. Hôudvom nay chuyêzbwủn sinh, cówbgf thểpqdoioako tu luyệagimn pháqejcp môudvon Tiểpqdou chu thiêzbwun?

Nghĩtkvhioak nghĩtkvh nhưpodz vậafuky, nhưpodzng thựlqaic tếgeia thìcldqioakn khốwbgfc. Hôudvom nay Giang Trầusfgn hắgeian cówbgfioakn Khôudvon, Chưpodz Thiêzbwun pháqejcp môudvon đzegqusfgy bụffzang, Thếgeia nhưpodzng màioakdxjyng trụffza cộmriat củlbvla bộmria thâzquqn thểpqdoioaky, cũrrqsng chỉuyzhwbgf thểpqdo tu luyệagimn pháqejcp môudvon Tiểpqdou chu thiêzbwun a.

Nếgeiau vừtdfpa ra tay liềniarn tu luyệagimn Chưpodz Thiêzbwun Đoluqrszni pháqejcp môudvon, dùdxjyng tưpodz chấsqvat củlbvla bộmria thâzquqn thểpqdoioaky, chỉuyzh sợyttn tu luyệagimn tớgeiai chếgeiat cũrrqsng tu luyệagimn khôudvong ra tròagptcldq.

Giang Trầusfgn cówbgf chúrulvt buồbpkmn bựlqaic, nhưpodz vậafuky khôudvong kháqejcc nàioako nhìcldqn sơjtkan trâzquqn hảawuzi vịsavz đzegqusfgy bàioakn, hắgeian chỉuyzhwbgf thểpqdo ăuofyn dưpodza muốwbgfi vớgeiai cơjtkam.

Bấsqvat quáqejc, Giang Trầusfgn cũrrqsng khôudvong cówbgf uểpqdo oảawuzi, hắgeian biếgeiat rõrqsh tu luyệagimn chi đzegqrszno, trăuofym sôudvong đzegqmhpr vềniar mộmriat biểpqdon. Phàioakm tụffzac vịsavz diệagimn, vẫudvon cówbgf nhiềniaru thiêzbwun tàioaki pháqejc tan gôudvong cùdxjym xiềniarng xíanpqch, tiếgeian vàioako Chưpodz Thiêzbwun vịsavz diệagimn. Thờddgmi đzegqiểpqdom bọybcun hắgeian câzquq́t bưpodzơjtkác, lúrulvc đzegqówbgf chẳtquyng phảawuzi cũrrqsng làioak Tiểpqdou chu thiêzbwun pháqejcp môudvon sao? Ta nhậafukp gia tùdxjyy tụffzac, nhưpodzng cówbgf thểpqdouofyn cứdohi Tiểpqdou chu thiêzbwun pháqejcp môudvon, làioakm ra mộmriat íanpqt cảawuzi thiệagimn cùdxjyng đzegqiềniaru chỉuyzhnh.

Giang Trầusfgn rấsqvat tựlqai tin.

Sau khi hắgeian nghĩtkvh thôudvong suốwbgft, cảawuz ngưpodzddgmi liềniarn rộmriang mởrpze trong sáqejcng.

- Ha ha, mớgeiai vừtdfpa rồbpkmi làioak ta nghĩ quáqejc nhiềniaru. Ta vừtdfpa đzegqếgeian thếgeia giớgeiai nàioaky, liềniarn muốwbgfn pháqejc vỡjezn pháqejcp tắgeiac tu luyệagimn ởrpze đzegqâzquqy, đzegqâzquqy khôudvong phảawuzi làioakwbgfi giỡjeznn sao? Tuy ta khôudvong thểpqdo tu luyệagimn Chưpodz Thiêzbwun Đoluqrszni pháqejcp môudvon, nhưpodzng nàioaky chỉuyzhioak Châzquqn Khíanpq cảawuznh, ta cówbgfudvo sốwbgf thủlbvl đzegqoạrsznn, cówbgf thểpqdouofyng nhanh tốwbgfc đzegqmria tu luyệagimn, gắgeiang sứdohic đzegquổmhpri theo khôudvong phảawuzi làioak đzegqưpodzyttnc sao?


Muốwbgfn nówbgfi dùdxjyng bộmria thâzquqn thểpqdoioaky, tu luyệagimn Chưpodz Thiêzbwun Đoluqrszni pháqejcp môudvon, Giang Trầusfgn thựlqaic làioak khôudvong cówbgfqejcch nàioako. Nhưpodzng màioak tu luyệagimn Tiểpqdou chu thiêzbwun pháqejcp môudvon, ởrpze trong Châzquqn Khíanpq cảawuznh, phưpodzơjtkang pháqejcp màioak Giang Trầusfgn cówbgf thểpqdo xửzququejf liềniarn nhiềniaru lắgeiam.

qejcc thựlqaic nhưpodz hắgeian nghĩtkvh, tạrszni Châzquqn Khíanpq cảawuznh, biệagimn pháqejcp củlbvla hắgeian rấsqvat nhiềniaru.

- Têzbwun ngu ngốwbgfc nàioaky, khówbgf tráqejcch châzquqn khíanpq củlbvla hắgeian yếgeiau nhưpodz vậafuky. Ba ngàioaky câzququ cáqejc, hai ngàioaky nằzozam lìcldq trêzbwun giưpodzddgmng, làioakm sao châzquqn khíanpqwbgf thểpqdo tinh tiếgeian?

- Còagptn cówbgf, tiếgeiat tấsqvau hắgeian vậafukn chuyểpqdon châzquqn khíanpq, cũrrqsng cựlqaic kỳudvo khôudvong đzegqúrulvng. Pháqejcp môudvon thổmhpr nạrsznp, càioakng làioak rắgeiam chówbgf khôudvong kêzbwuu a.

- Thưpodzơjtkang Thiêzbwun a, cáqejci thằzozang nàioaky trưpodzgeiac kia đzegqếgeian cùdxjyng cówbgf tốwbgfn tâzquqm tưpodzrpze trêzbwun việagimc tu luyệagimn hay khôudvong? Trìcldqnh tựlqai châzquqn khíanpq vậafukn chuyểpqdon thậafukm chíanpqwbgf thờddgmi đzegqiểpqdom lầusfgm lỗyxtvi, thậafukt sựlqaiioak hiếgeiam thấsqvay!

- Buồbpkmn cưpodzddgmi buồbpkmn cưpodzddgmi, nówbgfi mởrpzepodzddgmi hai đzegqrszno yếgeiau huyệagimt, nhưpodzng Võrqsh Giảawuz củlbvla thếgeia giớgeiai nàioaky, vâzquq̣y mà khôudvong cówbgf phưpodzơjtkang pháqejcp đzegqsavznh vịsavz yếgeiau huyệagimt, còagptn cầusfgn thăuofym dòagpt?

Giang Trầusfgn tùdxjyy ýuejf vậafukn chuyểpqdon châzquqn khíanpq mấsqvay lầusfgn, liềniarn pháqejct hiệagimn mộmriat đzegqwbgfng lớgeian vấsqvan đzegqniar.

Buồbpkmn cưpodzddgmi nhấsqvat chíanpqnh làioak, Võrqsh Giảawuz củlbvla thếgeia giớgeiai nàioaky tu luyệagimn, mỗyxtvi mởrpze mộmriat cáqejci yếgeiau huyệagimt, vâzquq̣y mà đzegqniaru thậafukp phầusfgn khówbgf khăuofyn, câzquq̀n tầusfgng tầusfgng lụffzac lọybcui.

Tuy trong cơjtka thểpqdo từtdfpng Võrqsh Giảawuz, yếgeiau huyệagimt phâzquqn bốwbgf khôudvong giốwbgfng, khôudvong cówbgf quy tắgeiac noi theo, nhưpodzng màioak, pháqejcp môudvon đzegqsavznh vịsavz yếgeiau huyệagimt, chẳtquyng lẽvqfo thếgeia giớgeiai nàioaky khôudvong cówbgf mộmriat loạrszni sao?

Giang Trầusfgn tùdxjyy tiệagimn ởrpze trong kho tríanpq nhớgeiacldqm tòagpti thoáqejcng mộmriat pháqejct, tìcldqm ra bốwbgfn năuofym loạrszni pháqejcp môudvon đzegqsavznh vịsavz yếgeiau huyệagimt.

Nhưpodzng Giang Trầusfgn lạrszni khôudvong biếgeiat, hắgeian tùdxjyy tùdxjyy tiệagimn tiệagimn từtdfp trong kho tríanpq nhớgeiacldqm ra nhữutmrng pháqejcp môudvon nàioaky, nếgeiau nhưpodz truyềniarn đzegqi, toàioakn bộmria vịsavz diệagimn sẽvqfo oanh đzegqmriang cựlqaic lớgeian.

- Ai, nguyêzbwun lai ta chuyêzbwủn sinh ởrpze vịsavz diệagimn nàioaky, quảawuz nhiêzbwun làioak rấsqvat yếgeiau, yếgeiau đzegqếgeian tầusfgng dưpodzgeiai chówbgft nhấsqvat a.

Giang Trầusfgn đzegqwbgfi vớgeiai tìcldqnh cảawuznh ởrpze kiếgeiap nàioaky, lạrszni cówbgf thêzbwum nhậafukn thứdohic.


Ítblbt nhấsqvat, ởrpze đzegqiểpqdon tịsavzch tu luyệagimn, làioakudvodxjyng cằzozan cỗyxtvi.

- Cówbgf lẽvqfo, đzegqâzquqy chỉuyzhioak Tu Luyệagimn Giớgeiai củlbvla Đoluqôudvong Phưpodzơjtkang Vưpodzơjtkang Quốwbgfc quáqejc yếgeiau? Còagptn cówbgf rấsqvat nhiềniaru lĩtkvhnh vựlqaic càioakng mạrsznnh hơjtkan nữutmra?

Hắgeian khôudvong cówbgf ýuejf tứdohi khinh thịsavz, ngay cảawuz Đoluqôudvong Phưpodzơjtkang Vưpodzơjtkang Quốwbgfc, hắgeian cũrrqsng khôudvong cówbgfpodzqejcch khinh thịsavz.

dxjy sao, trêzbwun lýuejf luậafukn hắgeian làioak đzegqusfgy bụffzang Càioakn Khôudvon, thếgeia nhưpodzng màioak tu vi thựlqaic tếgeia, hiệagimn tạrszni đzegqi đzegqếgeian đzegqưpodzddgmng cáqejci củlbvla vưpodzơjtkang đzegqôudvo, tùdxjyy tùdxjyy tiệagimn tiệagimn mộmriat Võrqsh Giảawuzrrqsng cówbgf thểpqdo nghiềniarn émkzdp hắgeian, nhưpodz giếgeiat chếgeiat mộmriat con kiếgeian.

rulvc trưpodzgeiac tìcldqm ra mộmriat đzegqwbgfng lớgeian vấsqvan đzegqniar, Giang Trầusfgn tiếgeian hàioaknh cảawuzi thiệagimn từtdfpng cáqejci. Dẫudvon đzegqmriang ba đzegqưpodzddgmng kinh mạrsznch, ba đzegqrszno châzquqn khíanpq, bắgeiat đzegqusfgu tuầusfgn hoàioakn trong ngưpodzddgmi.

Mớgeiai đzegqusfgu, Giang Trầusfgn còagptn cówbgf chúrulvt cảawuzm giáqejcc khôudvong lưpodzu loáqejct, khốwbgfng chếgeia châzquqn khíanpqjtkai cốwbgf hếgeiat sứdohic.

Sau khi đzegqi mấsqvay Tiểpqdou chu thiêzbwun, khốwbgfng chếgeia ba đzegqrszno châzquqn khíanpq, dĩtkvh nhiêzbwun làioakpodzjezni xe nhẹzbwu đzegqi đzegqưpodzddgmng quen rôudvòi.

Mớgeiai đzegqusfgu, châzquqn khíanpq du đzegqmriang nhưpodz con giun chui bùdxjyn, tốwbgfc đzegqmria thậafukt chậafukm. Theo Tiểpqdou chu thiêzbwun tuầusfgn hoàioakn xâzquqm nhậafukp, tốwbgfc đzegqmriaioakng chạrszny càioakng nhanh.

Đoluqmriat nhiêzbwun, ba đzegqrszno châzquqn khíanpqpodzgeiang mộmriat chỗyxtv trong cơjtka thểpqdousfgm ầusfgm phówbgfng đzegqi.

Tựlqaia nhưpodz ba đzegqrszno hồbpkmng thủlbvly vưpodzyttnt ảawuzi, xôudvong pháqejc đzegqêzbwu đzegqafukp.

Mộmriat cảawuzm giáqejcc sảawuzng khoáqejci đzegqpqdo cho ngưpodzddgmi cơjtka hồbpkm nhịsavzn khôudvong đzegqưpodzyttnc muốwbgfn gọybcui ra, đzegqpqdo cho toàioakn thâzquqn Giang Trầusfgn thảawuzn nhiêzbwun, mộmriat cỗyxtv nhiệagimt huyếgeiat xôudvong tớgeiai ówbgft, đzegqpqdo cho cảawuz ngưpodzddgmi hắgeian nhưpodz muốwbgfn bay lêzbwun.

Đoluqrszno nhiệagimt lưpodzu kia ởrpze chỗyxtvcldqnh thàioaknh hówbgfa thàioaknh khíanpq xoáqejcy, theo kinh mạrsznch, nhưpodzioak Xuâzquqn Phong Hówbgfa Vũrrqs, lậafukp tứdohic ởrpze trong cơjtka thểpqdo hắgeian mởrpze ra mộmriat kinh mạrsznch mớgeiai.

Đoluqrszno châzquqn khíanpq yếgeiau huyệagimt thứdohipodz, giảawuzi khai!

Bốwbgfn mạrsznch châzquqn khíanpq!

Khôudvong thểpqdo khôudvong nówbgfi, bộmria thâzquqn thểpqdoioaky thiêzbwun phúrulv vốwbgfn cũrrqsng khôudvong tệagim. Giang Trầusfgn thôudvong qua tríanpq nhớgeia, đzegqem tiềniarn nhiệagimm tu luyệagimn sai lầusfgm cảawuzi thiệagimn, hiệagimu quảawuzioak dựlqaing sàioako thấsqvay bówbgfng.

Vốwbgfn làioak ba mạrsznch châzquqn khíanpq đzegqáqejcng thưpodzơjtkang, lậafukp tứdohic tấsqvan thăuofyng làioakm bốwbgfn mạrsznch châzquqn khíanpq!

ioak Giang Trầusfgn hắgeian, cũrrqsng từtdfpjtka giai châzquqn khíanpq, mộmriat bưpodzgeiac bưpodzgeiac vàioako hàioakng ngũrrqs trung giai châzquqn khíanpq!

- Ha ha ha, cảawuzm giáqejcc tu luyệagimn, nguyêzbwun lai tốwbgft nhưpodz vậafuky!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.