Độc Tôn Tam Giới

Chương 17 : Đột phá, bốn mạch chân khí 1

    trước sau   
Đhsauâgfsty làrxmz mộvsmrt lựerqla chọvsmrn gian nan, bấvryqt quávryq đtyzpwziri bộvsmr phậbrhcn Châgfstn Khírnlt đtyzpwziri sưvjjl, lýtmad trírnlt sẽqzll chiếyhern thắymning xúkqylc đtyzpvsmrng, lựerqla chọvsmrn Hórxmza Linh.

Tuy xávryqc suấvryqt Hórxmza Linh thàrxmznh côgapbng cũxlzkng rấvryqt thấvryqp, nhưvjjlng màrxmz so vớcmzfi thăgfstm dòoiklvjjlvelfi hai mạwzirch châgfstn khírnlt Đhsauwziri viêvidrn mãnedmn hưvjjlgapb mờvelf mịaalqt, thìnkhq tốvzkgt hơqosnn nhiềtkqnu a?

Mộvsmrt khi Hórxmza Linh thàrxmznh côgapbng, chỉiuun cầwzirn làrxmz tuổktsgi thọvsmr, cũxlzkng đtyzpãnedmvjjleeimt qua bấvryqt luậbrhcn hấvryqp dẫkqyln gìnkhq.

Đhsauưvjjlơqosnng nhiêvidrn, Giang Trầwzirn hôgapbm nay, căgfstn bảqrgqn khôgapbng córxmz thờvelfi gian đtyzpi câgfstn nhắymnic nhữzyqwng thứbenprxmzy.

jtrsng đtyzpiềtkqnu kiệgapbn thâgfstn thểveyg củdexya hắymnin hiệgapbn tạwziri, vớcmzfi hắymnin màrxmzrxmzi, khôgapbng thểveyg nghi ngờvelfrxmz hoa trong gưvjjlơqosnng, trăgfstng trong nưvjjlcmzfc, tạwzirm thờvelfi còoikln xa xa khôgapbng cầwzirn đtyzpi câgfstn nhắymnic.

gapbm nay hắymnin đtyzpvzkgi mặnedmt vấvryqn đtyzptkqn, làrxmz tậbrhcn khảqrgqgfstng tăgfstng thựerqlc lựerqlc lêvidrn, nghêvidrnh đtyzpórxmzn Tiềtkqnm Long thi hộvsmri sắymnip đtyzpếyhern. Nếyheru ngay cảqrgq khảqrgqo hạwzirch trụvzra cộvsmrt cũxlzkng qua khôgapbng đtyzpưvjjleeimc, thìnkhqvjjlvryqch giávryqp trụvzrac Tiềtkqnm Long thi hộvsmri cũxlzkng lấvryqy khôgapbng đtyzpưvjjleeimc, bưvjjlcmzfc đtyzpwziru tiêvidrn sau khi chuyêvidr̉n sinh, khôgapbng khỏngdci cũxlzkng quávryq buồvsmrn bựerqlc đtyzpi.


Giang Trầwzirn từktsgvryqu tuổktsgi bắymnit đtyzpwziru tu luyệgapbn, hôgapbm nay đtyzpwziry 15 tuổktsgi, bảqrgqy távryqm năgfstm đtyzpi qua, mớcmzfi mởhdij ba đtyzpwziro yếyheru huyệgapbt, côgapb đtyzpvsmrng ra ba mạwzirch châgfstn khírnlt.

Nếyheru nhưvjjlrxmzrxmzi tửylud ngưvjjlvelfi nhàrxmznkhqnh thưvjjlvelfng, córxmz ba mạwzirch châgfstn khírnlt, kia írnltt nhấvryqt cũxlzkng trởhdijvidrn nổktsgi bậbrhct rôgapb̀i.

Thếyher nhưvjjlng hắymnin làrxmz chưvjjl hầwziru chi tửylud, ngậbrhcm lấvryqy chìnkhqa khórxmza vàrxmzng sinh ra. Huyếyhert mạwzirch tốvzkgt, tàrxmzi nguyêvidrn nhiêvidr̀u, thiêvidrn phúkqyl tốvzkgt, tu luyệgapbn bảqrgqy távryqm năgfstm, mớcmzfi chỉiuun ba mạwzirch châgfstn khírnlt, quảqrgq nhiêvidrn làrxmzhqqjm đtyzpếyhern khôgapbng thểveyg lạwziri kéhqqjm.

- Lạwziri nórxmzi tiếyherp, Giang Hãnedmn Hầwziru bao che khuyếyhert đtyzpiểveygm, thậbrhct sựerqlrxmz quávryq thưvjjlơqosnng con a.

Giang Trầwzirn than nhẹipvevjjlvelfi cưvjjlvelfi, cũxlzkng khôgapbng uểveyg oảqrgqi.

- Châgfstn khírnlt thậbrhcp nhịaalq trọvsmrng, ha ha, nếyheru nhưvjjl ta nhớcmzf khôgapbng lầwzirm, loạwziri tu luyệgapbn cơqosn sởhdijrxmzy, chỉiuunrxmz tu luyệgapbn Tiểveygu chu thiêvidrn chi đtyzpwziro. Ởsxod trong phávryqp môgapbn tu luyệgapbn, làrxmz tồvsmrn tạwziri thấvryqp nhấvryqt a. Ta kiếyherp trưvjjlcmzfc chưvjjlhdijng quảqrgqn Thiêvidrn Lang Thưvjjl Uyểveygn, duyệgapbt tậbrhcn Chưvjjl Thiêvidrn cùjtrsng cávryqc loạwziri vịaalq diệgapbn phàrxmzm tụvzrac. Hôgapbm nay chuyêvidr̉n sinh, córxmz thểveygrxmzo tu luyệgapbn phávryqp môgapbn Tiểveygu chu thiêvidrn?

Nghĩtkqnrxmz nghĩtkqn nhưvjjl vậbrhcy, nhưvjjlng thựerqlc tếyher thìnkhqrxmzn khốvzkgc. Hôgapbm nay Giang Trầwzirn hắymnin córxmzrxmzn Khôgapbn, Chưvjjl Thiêvidrn phávryqp môgapbn đtyzpwziry bụvzrang, Thếyher nhưvjjlng màrxmzjtrsng trụvzra cộvsmrt củdexya bộvsmr thâgfstn thểveygrxmzy, cũxlzkng chỉiuunrxmz thểveyg tu luyệgapbn phávryqp môgapbn Tiểveygu chu thiêvidrn a.

Nếyheru vừktsga ra tay liềtkqnn tu luyệgapbn Chưvjjl Thiêvidrn Đhsauwziri phávryqp môgapbn, dùjtrsng tưvjjl chấvryqt củdexya bộvsmr thâgfstn thểveygrxmzy, chỉiuun sợeeim tu luyệgapbn tớcmzfi chếyhert cũxlzkng tu luyệgapbn khôgapbng ra tròoiklnkhq.

Giang Trầwzirn córxmz chúkqylt buồvsmrn bựerqlc, nhưvjjl vậbrhcy khôgapbng khávryqc nàrxmzo nhìnkhqn sơqosnn trâgfstn hảqrgqi vịaalq đtyzpwziry bàrxmzn, hắymnin chỉiuunrxmz thểveyg ăgfstn dưvjjla muốvzkgi vớcmzfi cơqosnm.

Bấvryqt quávryq, Giang Trầwzirn cũxlzkng khôgapbng córxmz uểveyg oảqrgqi, hắymnin biếyhert rõjzsq tu luyệgapbn chi đtyzpwziro, trăgfstm sôgapbng đtyzpktsg vềtkqn mộvsmrt biểveygn. Phàrxmzm tụvzrac vịaalq diệgapbn, vẫkqyln córxmz nhiềtkqnu thiêvidrn tàrxmzi phávryq tan gôgapbng cùjtrsm xiềtkqnng xírnltch, tiếyhern vàrxmzo Chưvjjl Thiêvidrn vịaalq diệgapbn. Thờvelfi đtyzpiểveygm bọvsmrn hắymnin câgfst́t bưvjjlơqosńc, lúkqylc đtyzpórxmz chẳhsaung phảqrgqi cũxlzkng làrxmz Tiểveygu chu thiêvidrn phávryqp môgapbn sao? Ta nhậbrhcp gia tùjtrsy tụvzrac, nhưvjjlng córxmz thểveyggfstn cứbenp Tiểveygu chu thiêvidrn phávryqp môgapbn, làrxmzm ra mộvsmrt írnltt cảqrgqi thiệgapbn cùjtrsng đtyzpiềtkqnu chỉiuunnh.

Giang Trầwzirn rấvryqt tựerql tin.

Sau khi hắymnin nghĩtkqn thôgapbng suốvzkgt, cảqrgq ngưvjjlvelfi liềtkqnn rộvsmrng mởhdij trong sávryqng.

- Ha ha, mớcmzfi vừktsga rồvsmri làrxmz ta nghĩ quávryq nhiềtkqnu. Ta vừktsga đtyzpếyhern thếyher giớcmzfi nàrxmzy, liềtkqnn muốvzkgn phávryq vỡivsa phávryqp tắymnic tu luyệgapbn ởhdij đtyzpâgfsty, đtyzpâgfsty khôgapbng phảqrgqi làrxmzrxmzi giỡivsan sao? Tuy ta khôgapbng thểveyg tu luyệgapbn Chưvjjl Thiêvidrn Đhsauwziri phávryqp môgapbn, nhưvjjlng nàrxmzy chỉiuunrxmz Châgfstn Khírnlt cảqrgqnh, ta córxmzgapb sốvzkg thủdexy đtyzpoạwzirn, córxmz thểveyggfstng nhanh tốvzkgc đtyzpvsmr tu luyệgapbn, gắymning sứbenpc đtyzpuổktsgi theo khôgapbng phảqrgqi làrxmz đtyzpưvjjleeimc sao?


Muốvzkgn nórxmzi dùjtrsng bộvsmr thâgfstn thểveygrxmzy, tu luyệgapbn Chưvjjl Thiêvidrn Đhsauwziri phávryqp môgapbn, Giang Trầwzirn thựerqlc làrxmz khôgapbng córxmzvryqch nàrxmzo. Nhưvjjlng màrxmz tu luyệgapbn Tiểveygu chu thiêvidrn phávryqp môgapbn, ởhdij trong Châgfstn Khírnlt cảqrgqnh, phưvjjlơqosnng phávryqp màrxmz Giang Trầwzirn córxmz thểveyg xửyludtmad liềtkqnn nhiềtkqnu lắymnim.

vryqc thựerqlc nhưvjjl hắymnin nghĩtkqn, tạwziri Châgfstn Khírnlt cảqrgqnh, biệgapbn phávryqp củdexya hắymnin rấvryqt nhiềtkqnu.

- Têvidrn ngu ngốvzkgc nàrxmzy, khórxmz trávryqch châgfstn khírnlt củdexya hắymnin yếyheru nhưvjjl vậbrhcy. Ba ngàrxmzy câgfstu cávryq, hai ngàrxmzy nằoyfim lìnkhq trêvidrn giưvjjlvelfng, làrxmzm sao châgfstn khírnltrxmz thểveyg tinh tiếyhern?

- Còoikln córxmz, tiếyhert tấvryqu hắymnin vậbrhcn chuyểveygn châgfstn khírnlt, cũxlzkng cựerqlc kỳafmz khôgapbng đtyzpúkqylng. Phávryqp môgapbn thổktsg nạwzirp, càrxmzng làrxmz rắymnim chórxmz khôgapbng kêvidru a.

- Thưvjjlơqosnng Thiêvidrn a, cávryqi thằoyfing nàrxmzy trưvjjlcmzfc kia đtyzpếyhern cùjtrsng córxmz tốvzkgn tâgfstm tưvjjlhdij trêvidrn việgapbc tu luyệgapbn hay khôgapbng? Trìnkhqnh tựerql châgfstn khírnlt vậbrhcn chuyểveygn thậbrhcm chírnltrxmz thờvelfi đtyzpiểveygm lầwzirm lỗyowvi, thậbrhct sựerqlrxmz hiếyherm thấvryqy!

- Buồvsmrn cưvjjlvelfi buồvsmrn cưvjjlvelfi, nórxmzi mởhdijvjjlvelfi hai đtyzpwziro yếyheru huyệgapbt, nhưvjjlng Võjzsq Giảqrgq củdexya thếyher giớcmzfi nàrxmzy, vâgfsṭy mà khôgapbng córxmz phưvjjlơqosnng phávryqp đtyzpaalqnh vịaalq yếyheru huyệgapbt, còoikln cầwzirn thăgfstm dòoikl?

Giang Trầwzirn tùjtrsy ýtmad vậbrhcn chuyểveygn châgfstn khírnlt mấvryqy lầwzirn, liềtkqnn phávryqt hiệgapbn mộvsmrt đtyzpvzkgng lớcmzfn vấvryqn đtyzptkqn.

Buồvsmrn cưvjjlvelfi nhấvryqt chírnltnh làrxmz, Võjzsq Giảqrgq củdexya thếyher giớcmzfi nàrxmzy tu luyệgapbn, mỗyowvi mởhdij mộvsmrt cávryqi yếyheru huyệgapbt, vâgfsṭy mà đtyzptkqnu thậbrhcp phầwzirn khórxmz khăgfstn, câgfst̀n tầwzirng tầwzirng lụvzrac lọvsmri.

Tuy trong cơqosn thểveyg từktsgng Võjzsq Giảqrgq, yếyheru huyệgapbt phâgfstn bốvzkg khôgapbng giốvzkgng, khôgapbng córxmz quy tắymnic noi theo, nhưvjjlng màrxmz, phávryqp môgapbn đtyzpaalqnh vịaalq yếyheru huyệgapbt, chẳhsaung lẽqzll thếyher giớcmzfi nàrxmzy khôgapbng córxmz mộvsmrt loạwziri sao?

Giang Trầwzirn tùjtrsy tiệgapbn ởhdij trong kho trírnlt nhớcmzfnkhqm tòoikli thoávryqng mộvsmrt phávryqt, tìnkhqm ra bốvzkgn năgfstm loạwziri phávryqp môgapbn đtyzpaalqnh vịaalq yếyheru huyệgapbt.

Nhưvjjlng Giang Trầwzirn lạwziri khôgapbng biếyhert, hắymnin tùjtrsy tùjtrsy tiệgapbn tiệgapbn từktsg trong kho trírnlt nhớcmzfnkhqm ra nhữzyqwng phávryqp môgapbn nàrxmzy, nếyheru nhưvjjl truyềtkqnn đtyzpi, toàrxmzn bộvsmr vịaalq diệgapbn sẽqzll oanh đtyzpvsmrng cựerqlc lớcmzfn.

- Ai, nguyêvidrn lai ta chuyêvidr̉n sinh ởhdij vịaalq diệgapbn nàrxmzy, quảqrgq nhiêvidrn làrxmz rấvryqt yếyheru, yếyheru đtyzpếyhern tầwzirng dưvjjlcmzfi chórxmzt nhấvryqt a.

Giang Trầwzirn đtyzpvzkgi vớcmzfi tìnkhqnh cảqrgqnh ởhdij kiếyherp nàrxmzy, lạwziri córxmz thêvidrm nhậbrhcn thứbenpc.


Ímdgtt nhấvryqt, ởhdij đtyzpiểveygn tịaalqch tu luyệgapbn, làrxmzgapbjtrsng cằoyfin cỗyowvi.

- Córxmz lẽqzll, đtyzpâgfsty chỉiuunrxmz Tu Luyệgapbn Giớcmzfi củdexya Đhsauôgapbng Phưvjjlơqosnng Vưvjjlơqosnng Quốvzkgc quávryq yếyheru? Còoikln córxmz rấvryqt nhiềtkqnu lĩtkqnnh vựerqlc càrxmzng mạwzirnh hơqosnn nữzyqwa?

Hắymnin khôgapbng córxmz ýtmad tứbenp khinh thịaalq, ngay cảqrgq Đhsauôgapbng Phưvjjlơqosnng Vưvjjlơqosnng Quốvzkgc, hắymnin cũxlzkng khôgapbng córxmzvjjlvryqch khinh thịaalq.

jtrs sao, trêvidrn lýtmad luậbrhcn hắymnin làrxmz đtyzpwziry bụvzrang Càrxmzn Khôgapbn, thếyher nhưvjjlng màrxmz tu vi thựerqlc tếyher, hiệgapbn tạwziri đtyzpi đtyzpếyhern đtyzpưvjjlvelfng cávryqi củdexya vưvjjlơqosnng đtyzpôgapb, tùjtrsy tùjtrsy tiệgapbn tiệgapbn mộvsmrt Võjzsq Giảqrgqxlzkng córxmz thểveyg nghiềtkqnn éhqqjp hắymnin, nhưvjjl giếyhert chếyhert mộvsmrt con kiếyhern.

kqylc trưvjjlcmzfc tìnkhqm ra mộvsmrt đtyzpvzkgng lớcmzfn vấvryqn đtyzptkqn, Giang Trầwzirn tiếyhern hàrxmznh cảqrgqi thiệgapbn từktsgng cávryqi. Dẫkqyln đtyzpvsmrng ba đtyzpưvjjlvelfng kinh mạwzirch, ba đtyzpwziro châgfstn khírnlt, bắymnit đtyzpwziru tuầwzirn hoàrxmzn trong ngưvjjlvelfi.

Mớcmzfi đtyzpwziru, Giang Trầwzirn còoikln córxmz chúkqylt cảqrgqm giávryqc khôgapbng lưvjjlu loávryqt, khốvzkgng chếyher châgfstn khírnltqosni cốvzkg hếyhert sứbenpc.

Sau khi đtyzpi mấvryqy Tiểveygu chu thiêvidrn, khốvzkgng chếyher ba đtyzpwziro châgfstn khírnlt, dĩtkqn nhiêvidrn làrxmzvjjlivsai xe nhẹipve đtyzpi đtyzpưvjjlvelfng quen rôgapb̀i.

Mớcmzfi đtyzpwziru, châgfstn khírnlt du đtyzpvsmrng nhưvjjl con giun chui bùjtrsn, tốvzkgc đtyzpvsmr thậbrhct chậbrhcm. Theo Tiểveygu chu thiêvidrn tuầwzirn hoàrxmzn xâgfstm nhậbrhcp, tốvzkgc đtyzpvsmrrxmzng chạwziry càrxmzng nhanh.

Đhsauvsmrt nhiêvidrn, ba đtyzpwziro châgfstn khírnltvjjlcmzfng mộvsmrt chỗyowv trong cơqosn thểveygwzirm ầwzirm phórxmzng đtyzpi.

Tựerqla nhưvjjl ba đtyzpwziro hồvsmrng thủdexyy vưvjjleeimt ảqrgqi, xôgapbng phávryq đtyzpêvidr đtyzpbrhcp.

Mộvsmrt cảqrgqm giávryqc sảqrgqng khoávryqi đtyzpveyg cho ngưvjjlvelfi cơqosn hồvsmr nhịaalqn khôgapbng đtyzpưvjjleeimc muốvzkgn gọvsmri ra, đtyzpveyg cho toàrxmzn thâgfstn Giang Trầwzirn thảqrgqn nhiêvidrn, mộvsmrt cỗyowv nhiệgapbt huyếyhert xôgapbng tớcmzfi órxmzt, đtyzpveyg cho cảqrgq ngưvjjlvelfi hắymnin nhưvjjl muốvzkgn bay lêvidrn.

Đhsauwziro nhiệgapbt lưvjjlu kia ởhdij chỗyowvnkhqnh thàrxmznh hórxmza thàrxmznh khírnlt xoávryqy, theo kinh mạwzirch, nhưvjjlrxmz Xuâgfstn Phong Hórxmza Vũxlzk, lậbrhcp tứbenpc ởhdij trong cơqosn thểveyg hắymnin mởhdij ra mộvsmrt kinh mạwzirch mớcmzfi.

Đhsauwziro châgfstn khírnlt yếyheru huyệgapbt thứbenpvjjl, giảqrgqi khai!

Bốvzkgn mạwzirch châgfstn khírnlt!

Khôgapbng thểveyg khôgapbng nórxmzi, bộvsmr thâgfstn thểveygrxmzy thiêvidrn phúkqyl vốvzkgn cũxlzkng khôgapbng tệgapb. Giang Trầwzirn thôgapbng qua trírnlt nhớcmzf, đtyzpem tiềtkqnn nhiệgapbm tu luyệgapbn sai lầwzirm cảqrgqi thiệgapbn, hiệgapbu quảqrgqrxmz dựerqlng sàrxmzo thấvryqy bórxmzng.

Vốvzkgn làrxmz ba mạwzirch châgfstn khírnlt đtyzpávryqng thưvjjlơqosnng, lậbrhcp tứbenpc tấvryqn thăgfstng làrxmzm bốvzkgn mạwzirch châgfstn khírnlt!

rxmz Giang Trầwzirn hắymnin, cũxlzkng từktsgqosn giai châgfstn khírnlt, mộvsmrt bưvjjlcmzfc bưvjjlcmzfc vàrxmzo hàrxmzng ngũxlzk trung giai châgfstn khírnlt!

- Ha ha ha, cảqrgqm giávryqc tu luyệgapbn, nguyêvidrn lai tốvzkgt nhưvjjl vậbrhcy!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.