Độc Tôn Tam Giới

Chương 169 : Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 2

    trước sau   
lrtii nàuiepy khôatjeng đcztrơynown thuầdrwbn làuiep âphspn oálrtin cálrti nhâphspn, màuiepuiep hai gia tộrvexc đcztryyjyu tranh khôatjeng chếmzpzt khôatjeng ngớvoyxt.

Trậbkzan tranh đcztryyjyu nàuiepy, phảlrtii dùkotwng mộrvext phưodwdơynowng bịvink diệwlyxt xong việwlyxc. Nếmzpzu khôatjeng, cóplbf mộrvext phưodwdơynowng bâphsṕt tưodwd̉, mộrvext phưodwdơynowng khálrtic mơynowodwdqsigng an bìazadnh!

- Giang Trầdrwbn, ngưodwdơynowi thậbkzat xálrtic đcztrvinknh, cálrtii quan ảlrtii nàuiepy, mộrvext íhqkat ngưodwdpukmi chúegjxng ta, liềvvpan cóplbf thểxwga đcztryfufi phóplbf Long Chiếmzpzu Phong dốyfufc toàuiepn bộrvex lựqsigc lưodwdymgong sao?

phspu Ngọmzpzc côatjeng chúegjxa mấyyjyy ngàuiepy nay lao lựqsigc quálrti đcztrrvex, nhưodwdng nàuiepng càuiepng quan tâphspm chíhqkanh làuiep cụazadc diệwlyxn bâphspy giờpukm.

- Câphspu Ngọmzpzc, ngưodwdơynowi cảlrtim thấyyjyy Giang Trầdrwbn ta, lúc nào làuiepm sựqsigazadnh khôatjeng đcztrálrting tin cậbkzay chưodwda?

Giang Trầdrwbn cưodwdpukmi nhạiucdt mộrvext tiếmzpzng, hỏymgoi ngưodwdymgoc lạiucdi mộrvext câphspu.


- Thếmzpz nhưodwdng màuiep, Long Chiếmzpzu Phong thàuiepnh côatjeng soálrtin vịvink, chưodwd hầdrwbu hàuiepng phụazadc. Hôatjem nay tậbkzap hợymgop đcztriucdi quâphspn cálrtic lộrvex chưodwd hầdrwbu, khoảlrting chừqoqyng trăissxm vạiucdn. Cálrtii quan ảlrtii nàuiepy, tuy dễrkbs thủbfzg khóplbfatjeng, nhưodwdng màuiep trăissxm vạiucdn đcztriucdi quâphspn mỗaqiwi ngưodwdpukmi quyếmzpzt xôatjeng qua, cũvvpang đcztrbfzg đcztrem quan ảlrtii nàuiepy xôatjeng ngãvfvnodwdpukmi lầdrwbn a.

phspu Ngọmzpzc côatjeng chúegjxa khôatjeng phảlrtii ngưodwdpukmi ngốyfufc nghếmzpzch, đcztryfufi vớvoyxi sựqsigazadnh chiếmzpzn trậbkzan, vẫcztrn làuiep rấyyjyt cóplbf hiêrhqz̉u rõ.

- Xôatjeng?

Giang Trầdrwbn khoan thai cưodwdpukmi cưodwdpukmi.

- Bọmzpzn hắsebsn khôatjeng cóplbfynow hộrvexi xôatjeng, bọmzpzn hắsebsn chỉvxmjplbf mộrvext lựqsiga chọmzpzn, trốyfufn! Thoálrtit đcztrưodwdymgoc, làuiep vậbkzan mệwlyxnh củbfzga bọmzpzn hắsebsn; trốyfufn khôatjeng thoálrtit, chếmzpzt!

Khẩwckru khíhqka củbfzga Giang Trầdrwbn đcztrrvext nhiêrhqzn trầdrwbm xuốyfufng, trong mắsebst bùkotwng lêrhqzn sálrtit cơynow!

Tiểxwgau binh tiểxwgau tốyfuft, cóplbf thểxwga trốyfufn!

Ngưodwdpukmi Long gia, mộrvext cálrtii cũvvpang khôatjeng thểxwga chạiucdy!

Hắsebsn sẽvgsy khôatjeng quêrhqzn, tìazadnh cảlrtinh Long Đlxagegjxng Hầdrwbu phálrtii ngưodwdpukmi álrtim sálrtit phụazad thâphspn hắsebsn Giang Phong; hắsebsn sẽvgsy khôatjeng quêrhqzn tìazadnh cảlrtinh phụazad thâphspn trúegjxng đcztrrvexc; đcztrwppzng dạiucdng, hắsebsn cũvvpang sẽvgsy khôatjeng quêrhqzn Long Tam ởqsigegjxc hăissx́n chấyyjyp hàuiepnh nhiệwlyxm vụazad chặqpunn giếmzpzt hắsebsn; màuiepqsig trong vôatje tậbkzan đcztrvinka quậbkzat, Long Ngâphspm Dãvfvnkotwng Long Cưodwd Tuyếmzpzt cấyyjyu kếmzpzt bốyfufn đcztriucdi sálrtit thủbfzg, đcztrwckry hắsebsn vàuiepo tuyệwlyxt cảlrtinh, Giang Trầdrwbn tựqsig nhiêrhqzn sẽvgsy khôatjeng quêrhqzn!

Nếmzpzu nhưodwd khôatjeng phảlrtii Giang Trầdrwbn hắsebsn may mắsebsn, cóplbflrtic loạiucdi álrtit chủbfzguiepi.

Nhưodwd vậbkzay, Giang Trầdrwbn hắsebsn đcztrãvfvn bịvink chếmzpzt khôatjeng biếmzpzt bao nhiêrhqzu lầdrwbn.

Giang Trầdrwbn khôatjeng phảlrtii mộrvext ngưodwdpukmi cựqsigc đcztrrvex mang thùkotw, nhưodwdng cũvvpang khôatjeng phảlrtii Bồwppzlrtit, làuiepm khôatjeng đcztrưodwdymgoc gắsebsng chịvinku nhụazadc. Long gia cùkotwng hắsebsn tầdrwbm đcztróplbf, đcztrãvfvn khôatjeng phảlrtii làuiep vấyyjyn đcztrvvpa cừqoqyu hậbkzan, màuiepuiep vấyyjyn đcztrvvpa ai sốyfufng ai chếmzpzt.

- Đlxagếmzpzn rồwppzi!


rhqzn tai Giang Trầdrwbn hơynowi đcztrrvexng mộrvext chúegjxt, Thuậbkzan Phong Chi Nhĩkotw, đcztrãvfvn nghe đcztrưodwdymgoc thanh âphspm đcztriucdi quâphspn hàuiepnh tẩwckru bêrhqzn ngoàuiepi ba mưodwdơynowi dặqpunm.

- Đlxagếmzpzn rồwppzi?

phspu Ngọmzpzc côatjeng chúegjxa hơynowi biếmzpzn sắsebsc, cẩwckrn thậbkzan lắsebsng nghe, lạiucdi khôatjeng cóplbf nghe đcztrưodwdymgoc đcztrrvexng tĩkotwnh gìazad.

Giang Phong dựqsigng thẳhqkang tai lắsebsng nghe, cũvvpang đcztrwppzng dạiucdng khôatjeng cóplbf nghe đcztrưodwdymgoc cálrtii gìazad.

Giang Trầdrwbn im lặqpunng khôatjeng nóplbfi, nhưodwduiep mộrvext tòabaqa thạiucdch đcztrrhqzu, đcztrfgifng sừqoqyng sữkotwng ởqsig trêrhqzn quan ảlrtii, álrtinh mắsebst kiêrhqzn nghịvink, tràuiepn ngậbkzap sálrtit cơynow, lẳhqkang lặqpunng đcztrymgoi thờpukmi khắsebsc giếmzpzt chóplbfc đcztrếmzpzn.

- Long Chiếmzpzu Phong, hi vọmzpzng ngưodwdơynowi đcztrãvfvn mặqpunc Hoàuiepng Bàuiepo vàuiepo thâphspn rôatjèi. Nếmzpzu khôatjeng, đcztrpukmi nàuiepy kiếmzpzp nàuiepy, ngưodwdơynowi liềvvpan khôatjeng còabaqn cóplbfynow hộrvexi mặqpunc nóplbf nữkotwa!

Trong nộrvexi tâphspm Giang Trầdrwbn suy nghĩkotw.

Chỉvxmj mộrvext lúegjxc sau, Câphspu Ngọmzpzc côatjeng chúegjxa vàuiep Giang Phong rốyfuft cụazadc nghe đcztrưodwdymgoc đcztrrvexng tĩkotwnh. Trăissxm vạiucdn đcztriucdi quâphspn tiếmzpzn lêrhqzn, loạiucdi khíhqka thếmzpzuiepy, loạiucdi sálrtit ýplbf kia, loạiucdi cảlrtim giálrtic đcztrxwga cho ngưodwdpukmi híhqkat thởqsig khôatjeng thôatjeng kia, làuiepm cho Câphspu Ngọmzpzc côatjeng chúegjxa kìazadm lòabaqng khôatjeng đcztrưodwdymgoc run lêrhqzn, nhịvinkn khôatjeng đcztrưodwdymgoc nhìazadn lạiucdi Giang Trầdrwbn.

Giang Trầdrwbn bìazadnh tĩkotwnh trưodwdvoyxc sau nhưodwd mộrvext, phảlrting phấyyjyt nhậbkzap đcztrvinknh, dálrting tưodwdơynowi cưodwdpukmi ởqsig khóplbfe miệwlyxng đcztrãvfvn từqoqy từqoqy tảlrtin ra.

- Hắsebsn... Hắsebsn vâphsp̣y mà thậbkzat sựqsig nắsebsm chắsebsc thắsebsng lợymgoi trong tay sao?

phspu Ngọmzpzc côatjeng chúegjxa phưodwdơynowng tâphspm rốyfufi loạiucdn, thiếmzpzu niêrhqzn bỗaqiwng nhiêrhqzn xuấyyjyt hiệwlyxn kia, ngắsebsn ngủbfzgn mấyyjyy thálrting, đcztrem nhậbkzan thứfgifc, đcztrem phòabaqng tuyếmzpzn tâphspm lýplbf củbfzga nàuiepng, xôatjeng thấyyjyt linh bálrtit lạiucdc, hoàuiepn toàuiepn tan tálrtic.

Đlxagiucdi quâphspn, rốyfuft cụazadc đcztrãvfvn đcztrếmzpzn.

Long Chiếmzpzu Phong mộrvext thâphspn Hoàuiepng Bàuiepo, hấyyjyt lêrhqzn Kiêrhqzn Giálrtip. Đlxagyfufi vớvoyxi Nhạiucdn Môatjen Hầdrwbu ởqsigrhqzn cạiucdnh nóplbfi:


- Yếmzpzn Hầdrwbu, phíhqkaa trưodwdvoyxc làuiep Nhịvink Đlxagrvex Quan a? Vìazad sao tìazadnh bálrtio củbfzga ngưodwdơynowi truyềvvpan ra, bọmzpzn hắsebsn nhưodwd trưodwdvoyxc khôatjeng cóplbf đcztrrvexng tĩkotwnh?

Yếmzpzn Cửrvexu Trang cũvvpang cóplbf chúegjxt ngoàuiepi ýplbf muốyfufn, thủbfzgodwdvoyxng Nhịvink Đlxagrvex Quan nàuiepy, làuiepphspm phúegjxc álrtii tưodwdvoyxng củbfzga hắsebsn, theo lýplbf thuyếmzpzt khôatjeng thấyyjyt trálrtich nhưodwd vậbkzay mớvoyxi phảlrtii.

- Lãvfvno thầdrwbn phálrtii ngưodwdpukmi đcztri tìazadm hiểxwgau mộrvext chúegjxt?

Yếmzpzn Cửrvexu Trang yếmzpzu ớvoyxt nóplbfi.

- Khôatjeng cầdrwbn, đcztriucdi quâphspn tiếmzpzp tụazadc đcztri tớvoyxi, đcztrxwga cho hắsebsn mởqsig quan khẩwckru ra. Thếmzpz hệwlyx bỏymgoynowi nhiệwlyxm vụazad nhưodwd thếmzpz, Yếmzpzn Hầdrwbu, ngưodwdơynowi phảlrtii thậbkzan trọmzpzng dùkotwng a!

Long Chiếmzpzu Phong thảlrtin nhiêrhqzn nóplbfi.

Yếmzpzn Cửrvexu Trang mồwppzatjei đcztrdrwbm đcztrìazada, nhưodwd thếmzpzuiepo nghe khôatjeng hiểxwgau quốyfufc quâphspn bệwlyx hạiucd khôatjeng vui.

Ngay lúegjxc nàuiepy, trêrhqzn quan ảlrtii, bỗaqiwng nhiêrhqzn xuấyyjyt hiệwlyxn mộrvext đcztriucdo thâphspn ảlrtinh, nhưodwd thiêrhqzn thầdrwbn giálrtiphspm, quan sálrtit chúegjxng sinh, hưodwdvoyxng đcztriucdi quâphspn phíhqkaa dưodwdvoyxi quăissxng thoálrting nhìazadn nhàuiepn nhạiucdt.

- Long Chiếmzpzu Phong, ta chờpukm ngưodwdơynowi đcztrãvfvnphspu.

Thanh âphspm củbfzga Giang Trầdrwbn, bìazadnh thảlrtin nhưodwdodwdvoyxc, lạiucdi nhưodwd Thưodwdơynowng Hảlrtii sóplbfng lớvoyxn, mộrvext lớvoyxp sóplbfng mộrvext lớvoyxp sóplbfng álrtip tớvoyxi, tuôatjen hưodwdvoyxng toàuiepn bộrvex đcztriucdi quâphspn!

- Làuiep Giang Trầdrwbn!

Lậbkzap tứfgifc cóplbf rấyyjyt nhiềvvpau ngưodwdpukmi nhậbkzan ra đcztrưodwdymgoc.

- Giang Trầdrwbn!
Long Chiếmzpzu Phong cừqoqyu nhâphspn tưodwdơynowng kiếmzpzn, hếmzpzt sứfgifc đcztrymgo mắsebst, trong mắsebst bắsebsn ra hậbkzan ýplbf khôatjen cùkotwng, gắsebst gao phóplbfng tớvoyxi trêrhqzn quan ảlrtii.

- Giang Trầdrwbn tiểxwgau tặqpunc, tạiucdi sao ngưodwdơynowi lạiucdi ởqsig chỗaqiwuiepy? Thủbfzg quan tưodwdvoyxng sĩkotw đcztrâphspu?

Nhạiucdn Môatjen Hầdrwbu Yếmzpzn Cửrvexu Trang héixzqt lớvoyxn.

- Thủbfzg quan tưodwdvoyxng sĩkotw? Nhữkotwng giálrti álrtio túegjxi cơynowm kia, cùkotwng Yếmzpzn Cửrvexu Trang ngưodwdơynowi mộrvext bộrvexlrtinh tìazadnh, đcztrãvfvn đcztri Đlxagvinka phủbfzglrtio danh. Yếmzpzn Cửrvexu Trang, Hoàuiepng Tuyềvvpan chi lộrvex rấyyjyt xa, bâphspy giờpukm ngưodwdơynowi đcztri, có lẽ còabaqn kịvinkp hộrvexi hợymgop vớvoyxi bọmzpzn họmzpz.

Thanh âphspm Giang Trầdrwbn lạiucdnh lùkotwng, từqoqy trêrhqzn quan ảlrtii truyềvvpan đcztrếmzpzn.

- Giang Trầdrwbn, ngưodwdơynowi cho rằegjxng, chiếmzpzm mộrvext chỗaqiw quan ảlrtii, liềvvpan cóplbf thểxwga ngăissxn cảlrtin trăissxm vạiucdn đcztriucdi quâphspn củbfzga ta xuôatjei nam sao?

Long Chiếmzpzu Phong lạiucdnh lùkotwng cưodwdpukmi cưodwdpukmi, cao giọmzpzng nóplbfi.

- Ngăissxn cảlrtin?

Giang Trầdrwbn ngữkotw khíhqka khinh thưodwdpukmng.

- Long Chiếmzpzu Phong, ngưodwdơynowi suy nghĩkotw nhiềvvpau. Ta lựqsiga chọmzpzn quan ảlrtii nàuiepy, chẳhqkang qua làuiep cảlrtim thấyyjyy ởqsig đcztrâphspy làuiepm nơynowi tálrting thâphspn củbfzga ngưodwdơynowi, so sálrtinh phùkotw hợymgop màuiep thôatjei!

lrtii gìazad?

ynowi tálrting thâphspn? Trăissxm vạiucdn đcztriucdi quâphspn cơynow hồwppz đcztrvvpau muốyfufn nởqsig nụazadodwdpukmi, chẳhqkang lẽvgsy Giang Trầdrwbn nàuiepy đcztrrhqzn rồwppzi? Mộrvext mìazadnh hắsebsn, dùkotw mang theo chúegjxt đcztrôatjẹi ngũ, dựqsiga vàuiepo mộrvext quan ảlrtii, lạiucdi nóplbfi muốyfufn lấyyjyy tálrtinh mạiucdng vua củbfzga mộrvext nưodwdvoyxc?

Đlxagâphspy khôatjeng phảlrtii nóplbfi chuyệwlyxn hoang đcztrưodwdpukmng viểxwgan vôatjeng sao?


Long Chiếmzpzu Phong đcztroạiucdt vịvink thàuiepnh côatjeng, đcztrăissxng cơynowrhqzn ngôatjei, đcztrúegjxng làuiep thờpukmi đcztriểxwgam danh tiếmzpzng thịvinknh nhấyyjyt, khíhqka thếmzpz mạiucdnh nhấyyjyt.

plbf thểxwgaplbfi, hôatjem nay toàuiepn bộrvexodwdơynowng Quốyfufc, bấyyjyt kểxwgauiep đcztrãvfvn sớvoyxm đcztrdrwbu nhậbkzap vàuiepo hắsebsn, hoặqpunc làuiep trưodwdvoyxc kia khôatjeng cóplbf đcztrdrwbu nhậbkzap vàuiepo hắsebsn, đcztrvvpau chỉvxmjplbf mộrvext lựqsiga chọmzpzn, cálrtii kia chíhqkanh làuiep quy thuậbkzan.

Tạiucdi thếmzpz lựqsigc trong Vưodwdơynowng Quốyfufc, đcztrqoqyng nóplbfi khôatjeng cóplbf tồwppzn tạiucdi cóplbf khảlrtiissxng cùkotwng Long gia chốyfufng lạiucdi, coi nhưodwduiepplbf thểxwga uy hiếmzpzp đcztrưodwdymgoc Long gia, cũvvpang íhqkat cóplbf khảlrtiissxng.

kotw sao, Long gia vừqoqya mớvoyxi đcztroạiucdt đcztrưodwdymgoc thiêrhqzn hạiucd, cálrtii khíhqka thếmzpz thưodwdymgong vịvink giảlrti kia, đcztrbfzg đcztrxwga nghiềvvpan álrtip hếmzpzt thảlrtiy chưodwd hầdrwbu.

Đlxagưodwdơynowng nhiêrhqzn, nhữkotwng ngưodwdpukmi kia cũvvpang biếmzpzt, Giang Trầdrwbn làuiep ngoạiucdi lệwlyx.

Long Chiếmzpzu Phong triệwlyxu tậbkzap đcztriucdi quâphspn, cũvvpang chíhqkanh làuiepazad gạiucdt bỏymgo họmzpza lớvoyxn trong lòabaqng Giang Trầdrwbn nàuiepy.

Chỉvxmjuiep, ai cũvvpang nghĩkotw, Giang gia cóplbf tiềvvpan vốyfufn gìazadplbf thểxwga đcztryfufi khálrting toàuiepn bộrvexodwdơynowng Quốyfufc.

Đlxagôatjeng Phưodwdơynowng Lộrvexc cưodwdpukmng đcztriucdi nhưodwd vậbkzay, cũvvpang khôatjeng cóplbf khiêrhqzng qua mấyyjyy ngàuiepy.

uiep Giang Trầdrwbn, sởqsigkotw đcztrxwga cho Long Chiếmzpzu Phong coi trọmzpzng nhưodwd vậbkzay, khôatjeng phảlrtii vìazad hắsebsn mạiucdnh bao nhiêrhqzu, màuiepuiepazad cừqoqyu hậbkzan củbfzga Long gia cùkotwng Giang gia, dùkotw lấyyjyy hếmzpzt nưodwdvoyxc biêrhqz̉n cả cũvvpang khôatjeng cálrtich nàuiepo tẩwckry sạiucdch.

Nghe Giang Trầdrwbn khẩwckru xuấyyjyt cuồwppzng ngôatjen nhưodwd thếmzpz, ba quâphspn tưodwdvoyxng sĩkotw tựqsig nhiêrhqzn đcztrvvpau cảlrtim thấyyjyy Giang Trầdrwbn đcztrang nóplbfi mơynow.

- Ai thay trẫcztrm cầdrwbm xuốyfufng tăissx̣c nàuiepy? Tiềvvpan thưodwdqsigng trăissxm vạiucdn, phong Giang Hãvfvnn Hầdrwbu!

Long Chiếmzpzu Phong huy đcztrrvexng Trưodwdpukmng Tiêrhqzn, xa xa chỉvxmjodwdvoyxng Giang Trầdrwbn.

Mặqpunc dùkotwphspy giờpukmuiep vua củbfzga mộrvext nưodwdvoyxc, Long Chiếmzpzu Phong cũvvpang nổaqiwi giậbkzan, bịvink thálrtii đcztrrvex ngạiucdo mạiucdn củbfzga Giang Trầdrwbn chọmzpzc giậbkzan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.