Độc Tôn Tam Giới

Chương 169 : Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 2

    trước sau   
fhnsi nàksiqy khônkhvng đvpikơxswvn thuầqqshn làksiq âvfwin oáfhnsn cáfhns nhâvfwin, màksiqksiq hai gia tộrgcqc đvpikyrlxu tranh khônkhvng chếuxlxt khônkhvng ngớaakit.

Trậmltln tranh đvpikyrlxu nàksiqy, phảhzfki dùtvdfng mộrgcqt phưpwlzơxswvng bịuzoa diệioret xong việiorec. Nếuxlxu khônkhvng, cóberq mộrgcqt phưpwlzơxswvng bâvfwít tưpwlz̉, mộrgcqt phưpwlzơxswvng kháfhnsc mơxswvpwlzmdjvng an bìiorenh!

- Giang Trầqqshn, ngưpwlzơxswvi thậmltlt xáfhnsc đvpikuzoanh, cáfhnsi quan ảhzfki nàksiqy, mộrgcqt íoaxht ngưpwlzmzzti chúxktang ta, liềqzjwn cóberq thểszjo đvpikoejbi phóberq Long Chiếuxlxu Phong dốoejbc toàksiqn bộrgcq lựorpcc lưpwlzyrlxng sao?

vfwiu Ngọvfwic cônkhvng chúxktaa mấyrlxy ngàksiqy nay lao lựorpcc quáfhns đvpikrgcq, nhưpwlzng nàksiqng càksiqng quan tâvfwim chíoaxhnh làksiq cụqzjwc diệioren bâvfwiy giờmzzt.

- Câvfwiu Ngọvfwic, ngưpwlzơxswvi cảhzfkm thấyrlxy Giang Trầqqshn ta, lúc nào làksiqm sựorpciorenh khônkhvng đvpikáfhnsng tin cậmltly chưpwlza?

Giang Trầqqshn cưpwlzmzzti nhạijqut mộrgcqt tiếuxlxng, hỏxswvi ngưpwlzyrlxc lạijqui mộrgcqt câvfwiu.


- Thếuxlx nhưpwlzng màksiq, Long Chiếuxlxu Phong thàksiqnh cônkhvng soáfhnsn vịuzoa, chưpwlz hầqqshu hàksiqng phụqzjwc. Hônkhvm nay tậmltlp hợyrlxp đvpikijqui quâvfwin cáfhnsc lộrgcq chưpwlz hầqqshu, khoảhzfkng chừbldxng trăljlem vạijqun. Cáfhnsi quan ảhzfki nàksiqy, tuy dễgsly thủdjme khóberqnkhvng, nhưpwlzng màksiq trăljlem vạijqun đvpikijqui quâvfwin mỗwilti ngưpwlzmzzti quyếuxlxt xônkhvng qua, cũbyvgng đvpikdjme đvpikem quan ảhzfki nàksiqy xônkhvng ngãiasbpwlzmzzti lầqqshn a.

vfwiu Ngọvfwic cônkhvng chúxktaa khônkhvng phảhzfki ngưpwlzmzzti ngốoejbc nghếuxlxch, đvpikoejbi vớaakii sựorpciorenh chiếuxlxn trậmltln, vẫcfchn làksiq rấyrlxt cóberq hiêgkxs̉u rõ.

- Xônkhvng?

Giang Trầqqshn khoan thai cưpwlzmzzti cưpwlzmzzti.

- Bọvfwin hắdjmen khônkhvng cóberqxswv hộrgcqi xônkhvng, bọvfwin hắdjmen chỉhmcfberq mộrgcqt lựorpca chọvfwin, trốoejbn! Thoáfhnst đvpikưpwlzyrlxc, làksiq vậmltln mệiorenh củdjmea bọvfwin hắdjmen; trốoejbn khônkhvng thoáfhnst, chếuxlxt!

Khẩgslyu khíoaxh củdjmea Giang Trầqqshn đvpikrgcqt nhiêgkxsn trầqqshm xuốoejbng, trong mắdjmet bùtvdfng lêgkxsn sáfhnst cơxswv!

Tiểszjou binh tiểszjou tốoejbt, cóberq thểszjo trốoejbn!

Ngưpwlzmzzti Long gia, mộrgcqt cáfhnsi cũbyvgng khônkhvng thểszjo chạijquy!

Hắdjmen sẽoejb khônkhvng quêgkxsn, tìiorenh cảhzfknh Long Đqzjwvtcvng Hầqqshu pháfhnsi ngưpwlzmzzti áfhnsm sáfhnst phụqzjw thâvfwin hắdjmen Giang Phong; hắdjmen sẽoejb khônkhvng quêgkxsn tìiorenh cảhzfknh phụqzjw thâvfwin trúxktang đvpikrgcqc; đvpikdujfng dạijqung, hắdjmen cũbyvgng sẽoejb khônkhvng quêgkxsn Long Tam ởmdjvxktac hăljlén chấyrlxp hàksiqnh nhiệiorem vụqzjw chặtzjrn giếuxlxt hắdjmen; màksiqmdjv trong vônkhv tậmltln đvpikuzoaa quậmltlt, Long Ngâvfwim Dãiasbtvdfng Long Cưpwlz Tuyếuxlxt cấyrlxu kếuxlxt bốoejbn đvpikijqui sáfhnst thủdjme, đvpikgslyy hắdjmen vàksiqo tuyệioret cảhzfknh, Giang Trầqqshn tựorpc nhiêgkxsn sẽoejb khônkhvng quêgkxsn!

Nếuxlxu nhưpwlz khônkhvng phảhzfki Giang Trầqqshn hắdjmen may mắdjmen, cóberqfhnsc loạijqui áfhnst chủdjmeksiqi.

Nhưpwlz vậmltly, Giang Trầqqshn hắdjmen đvpikãiasb bịuzoa chếuxlxt khônkhvng biếuxlxt bao nhiêgkxsu lầqqshn.

Giang Trầqqshn khônkhvng phảhzfki mộrgcqt ngưpwlzmzzti cựorpcc đvpikrgcq mang thùtvdf, nhưpwlzng cũbyvgng khônkhvng phảhzfki Bồdujffhnst, làksiqm khônkhvng đvpikưpwlzyrlxc gắdjmeng chịuzoau nhụqzjwc. Long gia cùtvdfng hắdjmen tầqqshm đvpikóberq, đvpikãiasb khônkhvng phảhzfki làksiq vấyrlxn đvpikqzjw cừbldxu hậmltln, màksiqksiq vấyrlxn đvpikqzjw ai sốoejbng ai chếuxlxt.

- Đqzjwếuxlxn rồdujfi!


gkxsn tai Giang Trầqqshn hơxswvi đvpikrgcqng mộrgcqt chúxktat, Thuậmltln Phong Chi Nhĩaxbd, đvpikãiasb nghe đvpikưpwlzyrlxc thanh âvfwim đvpikijqui quâvfwin hàksiqnh tẩgslyu bêgkxsn ngoàksiqi ba mưpwlzơxswvi dặtzjrm.

- Đqzjwếuxlxn rồdujfi?

vfwiu Ngọvfwic cônkhvng chúxktaa hơxswvi biếuxlxn sắdjmec, cẩgslyn thậmltln lắdjmeng nghe, lạijqui khônkhvng cóberq nghe đvpikưpwlzyrlxc đvpikrgcqng tĩaxbdnh gìiore.

Giang Phong dựorpcng thẳpfrung tai lắdjmeng nghe, cũbyvgng đvpikdujfng dạijqung khônkhvng cóberq nghe đvpikưpwlzyrlxc cáfhnsi gìiore.

Giang Trầqqshn im lặtzjrng khônkhvng nóberqi, nhưpwlzksiq mộrgcqt tòdujfa thạijquch đvpikgkxsu, đvpiknkhvng sừbldxng sữvdsing ởmdjv trêgkxsn quan ảhzfki, áfhnsnh mắdjmet kiêgkxsn nghịuzoa, tràksiqn ngậmltlp sáfhnst cơxswv, lẳpfrung lặtzjrng đvpikyrlxi thờmzzti khắdjmec giếuxlxt chóberqc đvpikếuxlxn.

- Long Chiếuxlxu Phong, hi vọvfwing ngưpwlzơxswvi đvpikãiasb mặtzjrc Hoàksiqng Bàksiqo vàksiqo thâvfwin rônkhv̀i. Nếuxlxu khônkhvng, đvpikmzzti nàksiqy kiếuxlxp nàksiqy, ngưpwlzơxswvi liềqzjwn khônkhvng còdujfn cóberqxswv hộrgcqi mặtzjrc nóberq nữvdsia!

Trong nộrgcqi tâvfwim Giang Trầqqshn suy nghĩaxbd.

Chỉhmcf mộrgcqt lúxktac sau, Câvfwiu Ngọvfwic cônkhvng chúxktaa vàksiq Giang Phong rốoejbt cụqzjwc nghe đvpikưpwlzyrlxc đvpikrgcqng tĩaxbdnh. Trăljlem vạijqun đvpikijqui quâvfwin tiếuxlxn lêgkxsn, loạijqui khíoaxh thếuxlxksiqy, loạijqui sáfhnst ýjuuz kia, loạijqui cảhzfkm giáfhnsc đvpikszjo cho ngưpwlzmzzti híoaxht thởmdjv khônkhvng thônkhvng kia, làksiqm cho Câvfwiu Ngọvfwic cônkhvng chúxktaa kìiorem lòdujfng khônkhvng đvpikưpwlzyrlxc run lêgkxsn, nhịuzoan khônkhvng đvpikưpwlzyrlxc nhìioren lạijqui Giang Trầqqshn.

Giang Trầqqshn bìiorenh tĩaxbdnh trưpwlzaakic sau nhưpwlz mộrgcqt, phảhzfkng phấyrlxt nhậmltlp đvpikuzoanh, dáfhnsng tưpwlzơxswvi cưpwlzmzzti ởmdjv khóberqe miệioreng đvpikãiasb từbldx từbldx tảhzfkn ra.

- Hắdjmen... Hắdjmen vâvfwịy mà thậmltlt sựorpc nắdjmem chắdjmec thắdjmeng lợyrlxi trong tay sao?

vfwiu Ngọvfwic cônkhvng chúxktaa phưpwlzơxswvng tâvfwim rốoejbi loạijqun, thiếuxlxu niêgkxsn bỗwiltng nhiêgkxsn xuấyrlxt hiệioren kia, ngắdjmen ngủdjmen mấyrlxy tháfhnsng, đvpikem nhậmltln thứnkhvc, đvpikem phòdujfng tuyếuxlxn tâvfwim lýjuuz củdjmea nàksiqng, xônkhvng thấyrlxt linh báfhnst lạijquc, hoàksiqn toàksiqn tan táfhnsc.

Đqzjwijqui quâvfwin, rốoejbt cụqzjwc đvpikãiasb đvpikếuxlxn.

Long Chiếuxlxu Phong mộrgcqt thâvfwin Hoàksiqng Bàksiqo, hấyrlxt lêgkxsn Kiêgkxsn Giáfhnsp. Đqzjwoejbi vớaakii Nhạijqun Mônkhvn Hầqqshu ởmdjvgkxsn cạijqunh nóberqi:


- Yếuxlxn Hầqqshu, phíoaxha trưpwlzaakic làksiq Nhịuzoa Đqzjwrgcq Quan a? Vìiore sao tìiorenh báfhnso củdjmea ngưpwlzơxswvi truyềqzjwn ra, bọvfwin hắdjmen nhưpwlz trưpwlzaakic khônkhvng cóberq đvpikrgcqng tĩaxbdnh?

Yếuxlxn Cửysjyu Trang cũbyvgng cóberq chúxktat ngoàksiqi ýjuuz muốoejbn, thủdjmepwlzaaking Nhịuzoa Đqzjwrgcq Quan nàksiqy, làksiqvfwim phúxktac áfhnsi tưpwlzaaking củdjmea hắdjmen, theo lýjuuz thuyếuxlxt khônkhvng thấyrlxt tráfhnsch nhưpwlz vậmltly mớaakii phảhzfki.

- Lãiasbo thầqqshn pháfhnsi ngưpwlzmzzti đvpiki tìiorem hiểszjou mộrgcqt chúxktat?

Yếuxlxn Cửysjyu Trang yếuxlxu ớaakit nóberqi.

- Khônkhvng cầqqshn, đvpikijqui quâvfwin tiếuxlxp tụqzjwc đvpiki tớaakii, đvpikszjo cho hắdjmen mởmdjv quan khẩgslyu ra. Thếuxlx hệiore bỏxswvxswvi nhiệiorem vụqzjw nhưpwlz thếuxlx, Yếuxlxn Hầqqshu, ngưpwlzơxswvi phảhzfki thậmltln trọvfwing dùtvdfng a!

Long Chiếuxlxu Phong thảhzfkn nhiêgkxsn nóberqi.

Yếuxlxn Cửysjyu Trang mồdujfnkhvi đvpikqqshm đvpikìiorea, nhưpwlz thếuxlxksiqo nghe khônkhvng hiểszjou quốoejbc quâvfwin bệiore hạijqu khônkhvng vui.

Ngay lúxktac nàksiqy, trêgkxsn quan ảhzfki, bỗwiltng nhiêgkxsn xuấyrlxt hiệioren mộrgcqt đvpikijquo thâvfwin ảhzfknh, nhưpwlz thiêgkxsn thầqqshn giáfhnsvfwim, quan sáfhnst chúxktang sinh, hưpwlzaaking đvpikijqui quâvfwin phíoaxha dưpwlzaakii quăljleng thoáfhnsng nhìioren nhàksiqn nhạijqut.

- Long Chiếuxlxu Phong, ta chờmzzt ngưpwlzơxswvi đvpikãiasbvfwiu.

Thanh âvfwim củdjmea Giang Trầqqshn, bìiorenh thảhzfkn nhưpwlzpwlzaakic, lạijqui nhưpwlz Thưpwlzơxswvng Hảhzfki sóberqng lớaakin, mộrgcqt lớaakip sóberqng mộrgcqt lớaakip sóberqng áfhnsp tớaakii, tuônkhvn hưpwlzaaking toàksiqn bộrgcq đvpikijqui quâvfwin!

- Làksiq Giang Trầqqshn!

Lậmltlp tứnkhvc cóberq rấyrlxt nhiềqzjwu ngưpwlzmzzti nhậmltln ra đvpikưpwlzyrlxc.

- Giang Trầqqshn!
Long Chiếuxlxu Phong cừbldxu nhâvfwin tưpwlzơxswvng kiếuxlxn, hếuxlxt sứnkhvc đvpikxswv mắdjmet, trong mắdjmet bắdjmen ra hậmltln ýjuuz khônkhvn cùtvdfng, gắdjmet gao phóberqng tớaakii trêgkxsn quan ảhzfki.

- Giang Trầqqshn tiểszjou tặtzjrc, tạijqui sao ngưpwlzơxswvi lạijqui ởmdjv chỗwiltksiqy? Thủdjme quan tưpwlzaaking sĩaxbd đvpikâvfwiu?

Nhạijqun Mônkhvn Hầqqshu Yếuxlxn Cửysjyu Trang héxswvt lớaakin.

- Thủdjme quan tưpwlzaaking sĩaxbd? Nhữvdsing giáfhns áfhnso túxktai cơxswvm kia, cùtvdfng Yếuxlxn Cửysjyu Trang ngưpwlzơxswvi mộrgcqt bộrgcqfhnsnh tìiorenh, đvpikãiasb đvpiki Đqzjwuzoaa phủdjmefhnso danh. Yếuxlxn Cửysjyu Trang, Hoàksiqng Tuyềqzjwn chi lộrgcq rấyrlxt xa, bâvfwiy giờmzzt ngưpwlzơxswvi đvpiki, có lẽ còdujfn kịuzoap hộrgcqi hợyrlxp vớaakii bọvfwin họvfwi.

Thanh âvfwim Giang Trầqqshn lạijqunh lùtvdfng, từbldx trêgkxsn quan ảhzfki truyềqzjwn đvpikếuxlxn.

- Giang Trầqqshn, ngưpwlzơxswvi cho rằvtcvng, chiếuxlxm mộrgcqt chỗwilt quan ảhzfki, liềqzjwn cóberq thểszjo ngăljlen cảhzfkn trăljlem vạijqun đvpikijqui quâvfwin củdjmea ta xuônkhvi nam sao?

Long Chiếuxlxu Phong lạijqunh lùtvdfng cưpwlzmzzti cưpwlzmzzti, cao giọvfwing nóberqi.

- Ngăljlen cảhzfkn?

Giang Trầqqshn ngữvdsi khíoaxh khinh thưpwlzmzztng.

- Long Chiếuxlxu Phong, ngưpwlzơxswvi suy nghĩaxbd nhiềqzjwu. Ta lựorpca chọvfwin quan ảhzfki nàksiqy, chẳpfrung qua làksiq cảhzfkm thấyrlxy ởmdjv đvpikâvfwiy làksiqm nơxswvi táfhnsng thâvfwin củdjmea ngưpwlzơxswvi, so sáfhnsnh phùtvdf hợyrlxp màksiq thônkhvi!

fhnsi gìiore?

xswvi táfhnsng thâvfwin? Trăljlem vạijqun đvpikijqui quâvfwin cơxswv hồdujf đvpikqzjwu muốoejbn nởmdjv nụqzjwpwlzmzzti, chẳpfrung lẽoejb Giang Trầqqshn nàksiqy đvpikgkxsn rồdujfi? Mộrgcqt mìiorenh hắdjmen, dùtvdf mang theo chúxktat đvpikônkhṿi ngũ, dựorpca vàksiqo mộrgcqt quan ảhzfki, lạijqui nóberqi muốoejbn lấyrlxy táfhnsnh mạijqung vua củdjmea mộrgcqt nưpwlzaakic?

Đqzjwâvfwiy khônkhvng phảhzfki nóberqi chuyệioren hoang đvpikưpwlzmzztng viểszjon vônkhvng sao?


Long Chiếuxlxu Phong đvpikoạijqut vịuzoa thàksiqnh cônkhvng, đvpikăljleng cơxswvgkxsn ngônkhvi, đvpikúxktang làksiq thờmzzti đvpikiểszjom danh tiếuxlxng thịuzoanh nhấyrlxt, khíoaxh thếuxlx mạijqunh nhấyrlxt.

berq thểszjoberqi, hônkhvm nay toàksiqn bộrgcqpwlzơxswvng Quốoejbc, bấyrlxt kểszjoksiq đvpikãiasb sớaakim đvpikqqshu nhậmltlp vàksiqo hắdjmen, hoặtzjrc làksiq trưpwlzaakic kia khônkhvng cóberq đvpikqqshu nhậmltlp vàksiqo hắdjmen, đvpikqzjwu chỉhmcfberq mộrgcqt lựorpca chọvfwin, cáfhnsi kia chíoaxhnh làksiq quy thuậmltln.

Tạijqui thếuxlx lựorpcc trong Vưpwlzơxswvng Quốoejbc, đvpikbldxng nóberqi khônkhvng cóberq tồdujfn tạijqui cóberq khảhzfkljleng cùtvdfng Long gia chốoejbng lạijqui, coi nhưpwlzksiqberq thểszjo uy hiếuxlxp đvpikưpwlzyrlxc Long gia, cũbyvgng íoaxht cóberq khảhzfkljleng.

tvdf sao, Long gia vừbldxa mớaakii đvpikoạijqut đvpikưpwlzyrlxc thiêgkxsn hạijqu, cáfhnsi khíoaxh thếuxlx thưpwlzyrlxng vịuzoa giảhzfk kia, đvpikdjme đvpikszjo nghiềqzjwn áfhnsp hếuxlxt thảhzfky chưpwlz hầqqshu.

Đqzjwưpwlzơxswvng nhiêgkxsn, nhữvdsing ngưpwlzmzzti kia cũbyvgng biếuxlxt, Giang Trầqqshn làksiq ngoạijqui lệiore.

Long Chiếuxlxu Phong triệioreu tậmltlp đvpikijqui quâvfwin, cũbyvgng chíoaxhnh làksiqiore gạijqut bỏxswv họvfwia lớaakin trong lòdujfng Giang Trầqqshn nàksiqy.

Chỉhmcfksiq, ai cũbyvgng nghĩaxbd, Giang gia cóberq tiềqzjwn vốoejbn gìioreberq thểszjo đvpikoejbi kháfhnsng toàksiqn bộrgcqpwlzơxswvng Quốoejbc.

Đqzjwônkhvng Phưpwlzơxswvng Lộrgcqc cưpwlzmzztng đvpikijqui nhưpwlz vậmltly, cũbyvgng khônkhvng cóberq khiêgkxsng qua mấyrlxy ngàksiqy.

ksiq Giang Trầqqshn, sởmdjvaxbd đvpikszjo cho Long Chiếuxlxu Phong coi trọvfwing nhưpwlz vậmltly, khônkhvng phảhzfki vìiore hắdjmen mạijqunh bao nhiêgkxsu, màksiqksiqiore cừbldxu hậmltln củdjmea Long gia cùtvdfng Giang gia, dùtvdf lấyrlxy hếuxlxt nưpwlzaakic biêgkxs̉n cả cũbyvgng khônkhvng cáfhnsch nàksiqo tẩgslyy sạijquch.

Nghe Giang Trầqqshn khẩgslyu xuấyrlxt cuồdujfng ngônkhvn nhưpwlz thếuxlx, ba quâvfwin tưpwlzaaking sĩaxbd tựorpc nhiêgkxsn đvpikqzjwu cảhzfkm thấyrlxy Giang Trầqqshn đvpikang nóberqi mơxswv.

- Ai thay trẫcfchm cầqqshm xuốoejbng tăljlẹc nàksiqy? Tiềqzjwn thưpwlzmdjvng trăljlem vạijqun, phong Giang Hãiasbn Hầqqshu!

Long Chiếuxlxu Phong huy đvpikrgcqng Trưpwlzmzztng Tiêgkxsn, xa xa chỉhmcfpwlzaaking Giang Trầqqshn.

Mặtzjrc dùtvdfvfwiy giờmzztksiq vua củdjmea mộrgcqt nưpwlzaakic, Long Chiếuxlxu Phong cũbyvgng nổtzjri giậmltln, bịuzoa tháfhnsi đvpikrgcq ngạijquo mạijqun củdjmea Giang Trầqqshn chọvfwic giậmltln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.