Độc Tôn Tam Giới

Chương 168 : Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 1

    trước sau   
Thếwoiy nhưqtjrng màahif, cóufrc mộonuxt chúnzaqt manh mốqhaki khôpgarng tízxbrnh manh mốqhaki nhưqtjr vậvfuhy, cũeluhng khôpgarng thểcmpm ngồwhjli yêvznln khôpgarng lýcfia đwoiyếwoiyn.

- Cóufrcyiov hộonuxi, lãufrco háfwtdn ta muốqhakn đwoiyi gặinrbp Giang Trầwtbnn nàahify.

Thuấqtjrn lãufrco đwoiyãufrc quyếwoiyt đwoiyxotcnh chủjael ýcfia.

Mộonuxt đwoiyêvznlm khôpgarng cóufrc chuyệahifn gìnzaq xảcnnuy ra.

Vừdwdpa rạlnwxng sáfwtdng ngàahify thứrour hai, Dưqtjrfqaic Sưqtjr Đcfiaiệahifn lạlnwxi truyềdqijn ra mộonuxt tin tứrourc nặinrbng câlnwxn. Kiềdqiju Bạlnwxch Thạlnwxch đwoiyi rôpgar̀i, đwoiycmpm lạlnwxi mộonuxt phong thưqtjr, hưqtjrhivzng mộonuxt mìnzaqnh Tốqhakng Thiêvznln Tinh cáfwtdo biệahift, trong thưqtjrufrci rõnhrw, hắchdgn đwoiyi, sẽgafo khôpgarng bao giờcnnu vềdqijqtjrfqaic Sưqtjr Đcfiaiệahifn nữonuxa.

ufrci cáfwtdch kháfwtdc, Kiềdqiju Bạlnwxch Thạlnwxch cùvznlng Dưqtjrfqaic Sưqtjr Đcfiaiệahifn, từdwdp nay vềdqij sau âlnwxn đwoiyoạlnwxn nghĩnzaqa tuyệahift!


Tốqhakng Thiêvznln Tinh ảcnnum đwoiylnwxm, hắchdgn biếwoiyt rõnhrw tháfwtdi đwoiyonux khôpgarng kiêvznln quyếwoiyt củjaela mìnzaqnh, khiếwoiyn Kiềdqiju Bạlnwxch Thạlnwxch thưqtjrơyiovng tâlnwxm.

- Chạlnwxy áfwtdn! Nếwoiyu nhưqtjr trong nộonuxi tâlnwxm Kiềdqiju Bạlnwxch Thạlnwxch hắchdgn khôpgarng cóufrc quỷwojw, tạlnwxi sao phảcnnui chạlnwxy trốqhakn?

Lam trưqtjrksknng lãufrco hùvznlng hùvznlng hổiivk hổiivk, mộonuxt bộonux dựemdp kiếwoiyn trưqtjrhivzc.

- Ngưqtjrơyiovi câlnwxm miệahifng cho ta!

Tốqhakng Thiêvznln Tinh giậvfuhn tízxbrm mặinrbt, lòwojwng hắchdgn rấqtjrt phiềdqijn muộonuxn, Kiềdqiju Bạlnwxch Thạlnwxch đwoiyi, đwoiycmpm cho hắchdgn thoáfwtdng cáfwtdi mấqtjrt đwoiyi rấqtjrt nhiềdqiju thứrour.

Chízxbrnh nhưqtjr Tốqhakng Thiêvznln Tinh nóufrci, Long Chiếwoiyu Phong ngồwhjli trêvznln vưqtjrơyiovng vịxotc, trăxjkqm phếwoiy đwoiyfqaii hưqtjrng, trong lúnzaqc nhấqtjrt thờcnnui căxjkqn bảcnnun khôpgarng cóufrc thờcnnui gian đwoiyi tìnzaqm Dưqtjrfqaic Sưqtjr Đcfiaiệahifn phiềdqijn toáfwtdi.

Ngàahify đwoiywtbnu tiêvznln Long Chiếwoiyu Phong thưqtjrfqaing vịxotc, liềdqijn hạlnwx đwoiylnwxt mộonuxt mệahifnh lệahifnh, triệahifu tậvfuhp cáfwtdc lộonux chưqtjr hầwtbnu Nam chinh, chinh phạlnwxt nghịxotcch tặinrbc Giang Phong phụfrvt tửupvw, binh pháfwtdt Giang Hãufrcn Lĩnzaqnh!

yiovn nữonuxa, Long Chiếwoiyu Phong muốqhakn ngựemdp giáfwtd thâlnwxn chinh!

Ai cũeluhng biếwoiyt, Long Chiếwoiyu Phong cùvznlng Giang gia thùvznllnwxu nhưqtjr biểcmpmn. Nhi tửupvw Long Ngâlnwxm Dãufrc hắchdgn yêvznlu nhấqtjrt, bịxotc Giang Trầwtbnn mộonuxt mũeluhi têvznln bắchdgn chếwoiyt, tang tửupvw chi thốqhakng nàahify, đwoiycmpm cho Long Chiếwoiyu Phong sau khi ngồwhjli trêvznln vưqtjrơyiovng vịxotc, cũeluhng mộonuxt mựemdpc cao hứrourng khôpgarng nổiivki.

Thậvfuht giốqhakng nhưqtjr khỏwojwa Minh Châlnwxu sáfwtdng nhấqtjrt trêvznln vưqtjrơyiovng miệahifn kia, bịxotc ngưqtjrcnnui lấqtjry đwoiyi.

Tam quâlnwxn chờcnnu lệahifnh, đwoiyfqaii xuấqtjrt pháfwtdt.

Toàahifn thâlnwxn Long Chiếwoiyu Phong mặinrbc giáfwtdp trụfrvt, uy phong lẫiivkm lẫiivkm, dẫiivkn đwoiywtbnu tinh nhuệahifqtjrhivzi trưqtjrhivzng, ởksknqtjrhivzi cáfwtdc lộonux chưqtjr hầwtbnu túnzaqm tụfrvtm, đwoiyi tớhivzi trưqtjrhivzc đwoiylnwxi quâlnwxn.

- Trẫiivkm mớhivzi trènokco lêvznln đwoiylnwxi vịxotc, nghịxotcch tặinrbc Giang gia bảcnnuo hộonuxqtjr nghiệahift Đcfiaôpgarng Phưqtjrơyiovng nhấqtjrt tộonuxc, ýcfia đwoiywhjl đwoiyqhaki kháfwtdng Long gia vưqtjrơyiovng thấqtjrt ta, đwoiyqhaki kháfwtdng toàahifn bộonuxqtjrơyiovng Quốqhakc. Giang gia khôpgarng trừdwdp, Đcfiaôpgarng Phưqtjrơyiovng nhấqtjrt tộonuxc chưqtjra diệahift, Vưqtjrơyiovng Quốqhakc liềdqijn khôpgarng cóufrc ngàahify an bìnzaqnh. Trẫiivkm cùvznlng Giang gia, lạlnwxi cóufrc mốqhaki hậvfuhn giếwoiyt tửupvw, hôpgarm nay ngựemdp giáfwtd thâlnwxn chinh, bọnfmnn ngưqtjrơyiovi, có nguyệahifn cùvznlng trẫiivkm giếwoiyt nghịxotcch tặinrbc khôpgarng?


- Bệahif hạlnwx vạlnwxn tuếwoiy, Long gia vạlnwxn tuếwoiy!

- Trấqtjrn áfwtdp Giang gia, tàahifn sáfwtdt cảcnnu nhàahif hắchdgn!

- Trấqtjrn áfwtdp Giang gia, tàahifn sáfwtdt cảcnnu nhàahif hắchdgn!

Tam quâlnwxn đwoiywhjlng hôpgar, khízxbr pháfwtdch hiêvznln ngang, nhưqtjrahifnzaqi thởkskn hảcnnui khiếwoiyu, dao thiêvznln đwoiyonuxng đwoiyxotca.

- Xuấqtjrt pháfwtdt!

Long Chiếwoiyu Phong vung Trưqtjrcnnung Tiêvznln lêvznln, tam quâlnwxn khởkskni đwoiyonuxng. Đcfiaưqtjrfqaic xưqtjrng trăxjkqm vạlnwxn đwoiylnwxi quâlnwxn, phâlnwxn ba đwoiyưqtjrcnnung hưqtjrhivzng Nam Cưqtjrơyiovng Giang Hãufrcn Lĩnzaqnh xuấqtjrt pháfwtdt!

- Giang Trầwtbnn, Giang Phong, Long Chiếwoiyu Phong ta khôpgarng diệahift Giang Hãufrcn Lĩnzaqnh ngưqtjrơyiovi, khôpgarng giếwoiyt sạlnwxch cảcnnu nhàahif Giang gia ngưqtjrơyiovi, thềdqij khôpgarng khảcnnui hoàahifn hồwhjli triềdqiju!

Long Chiếwoiyu Phong lậvfuhp huyếwoiyt thệahif.

ahif Long Cưqtjr Tuyếwoiyt, dung nhan nhưqtjrahifxjkqng sưqtjrơyiovng kia cũeluhng tảcnnun ra đwoiylnwxo đwoiylnwxo sáfwtdt ýcfia kinh ngưqtjrcnnui. Đcfiaqhaki vớhivzi Giang Trầwtbnn, nàahifng đwoiyãufrc hậvfuhn thấqtjru xưqtjrơyiovng.

Loạlnwxi hậvfuhn nàahify, khôpgarng đwoiyơyiovn thuầwtbnn làahif bởkskni vìnzaq Giang Trầwtbnn giếwoiyt huynh trưqtjrksknng củjaela nàahifng Long Ngâlnwxm Dãufrc, còwojwn kểcmpm cảcnnu mộonuxt ízxbrt cảcnnum xúnzaqc kháfwtdc, cảcnnum xúnzaqc ghen ghécfiat!

Theo lýcfia thuyếwoiyt, Long Cưqtjr Tuyếwoiyt nàahifng làahif Tiêvznln Thiêvznln Thanh Loan thểcmpm, đwoiyưqtjrfqaic cựemdp đwoiywtbnu Ẩksknn Thếwoiypgarng Môpgarn yêvznlu thízxbrch, cóufrc thểcmpmufrci làahif thiêvznln chi kiềdqiju nữonux.

ahifahifi chụfrvtc năxjkqm thiêvznln tàahifi chi lộonux, nàahifng xáfwtdc thựemdpc cũeluhng thuậvfuhn buồwhjlm xuôpgari gióufrc, khôpgarng cóufrc bấqtjrt kỳjffr ngăxjkqn trởkskn, mộonuxt mựemdpc đwoiydqiju ởkskn đwoiyksknnh phong, bịxotc ngàahifn vạlnwxn ngưqtjrcnnui truy phủjaelng, bịxotc ngàahifn vạlnwxn ngưqtjrcnnui truy cầwtbnu, bịxotc ngàahifn vạlnwxn ngưqtjrcnnui yêvznlu thízxbrch.

Thếwoiy nhưqtjrng màahif, loạlnwxi cụfrvtc diệahifn nàahify, lạlnwxi bởkskni vìnzaq Giang Trầwtbnn xuấqtjrt hiệahifn màahif thay đwoiyiivki.


Bạlnwxch Chiếwoiyn Vâlnwxn, Dịxotcch Tháfwtdi Sơyiov, Tứrour đwoiylnwxi chưqtjr hầwtbnu truyềdqijn nhâlnwxn nàahify, vốqhakn đwoiydqiju theo đwoiypgari dưqtjrhivzi váfwtdy nàahifng, lạlnwxi bởkskni vìnzaq Giang Trầwtbnn xuấqtjrt hiệahifn, màahif dầwtbnn dầwtbnn bấqtjrt hòwojwa vớhivzi nàahifng.

Đcfiaiềdqiju nàahify cũeluhng thôpgari, thếwoiy nhưqtjrng màahif Giang Trầwtbnn nàahify, vâlnwx̣y mà ởksknqtjrfqaic Sưqtjr Đcfiaiệahifn, côpgarng nhiêvznln cựemdp tuyệahift nàahifng yêvznlu cầwtbnu Long Cốqhakt Chízxbrqtjrơyiovng Thảcnnuo, mộonuxt chúnzaqt mặinrbt mũeluhi cũeluhng khôpgarng cho.

Nếwoiyu nhưqtjrufrci nhữonuxng chuyệahifn nàahify chỉksknahif sựemdpnzaqnh trêvznln mặinrbt mũeluhi, nhưqtjr vậvfuhy sau Tiềdqijm Long thi hộonuxi, Giang Trầwtbnn áfwtdp nàahifng mộonuxt đwoiywtbnu, táfwtdm gãufrc thâlnwxn vệahiflnwx̣y mà trưqtjrhivzc tiêvznln hoàahifn thàahifnh khảcnnuo hạlnwxch, đwoiyưqtjra ưqtjru thếwoiy Long gia bọnfmnn chúnzaqng giữonux vữonuxng mấqtjry trăxjkqm năxjkqm, mộonuxt lầwtbnn hàahifnh đwoiyonuxng cưqtjrhivzp đwoiyi.

ahifksknpgar tậvfuhn đwoiyxotca quậvfuht, trong kếwoiy hoạlnwxch tỉkskn mỉkskn, hai thanh Linh khízxbr, bốqhakn sáfwtdt thủjael Châlnwxn khízxbr đwoiylnwxi sưqtjr, nhưqtjr trưqtjrhivzc đwoiycmpm cho Giang Trầwtbnn thoáfwtdt chếwoiyt.

fwtdc loạlnwxi sựemdpnzaqnh nàahify thêvznlm cùvznlng mộonuxt chỗvznl, làahifm cho Long Cưqtjr Tuyếwoiyt đwoiyqhaki vớhivzi Giang Trầwtbnn, sáfwtdt ýcfia đwoiylnwxt đwoiyếwoiyn đwoiyksknnh phong.

Lấqtjry Tiêvznln Thiêvznln Thanh Loan thểcmpm củjaela nàahifng, chốqhakng Giang Trầwtbnn, lạlnwxi vẫiivkn nhiềdqiju lầwtbnn bịxotc nhụfrvtc, cáfwtdi nàahify làahifm cho nàahifng ghen ghécfiat, lạlnwxi sinh ra cảcnnum giáfwtdc nguy cơyiov.

Giang Trầwtbnn nàahify, tuyệahift đwoiyqhaki khôpgarng thểcmpmqtjru lạlnwxi! Lạlnwxi đwoiycmpm cho hắchdgn pháfwtdt triểcmpmn, ưqtjru thếwoiy củjaela Long Cưqtjr Tuyếwoiyt nàahifng, sẽgafo bịxotc ngưqtjrcnnui xơyiovi táfwtdi.

Mặinrbc dùvznl Giang Trầwtbnn khôpgarng bằxotcng nàahifng, khôpgarng cóufrc cựemdp đwoiywtbnu tôpgarng môpgarn gìnzaq nhìnzaqn trúnzaqng, nhưqtjrng Long Cưqtjr Tuyếwoiyt cũeluhng khôpgarng muốqhakn chứrourng kiếwoiyn, ởkskn trong phạlnwxm vi Vưqtjrơyiovng Quốqhakc nàahify, bêvznln cạlnwxnh quang hoàahifn thiêvznln tàahifi củjaela nàahifng, còwojwn cóufrc mộonuxt quang hoàahifn thiêvznln tàahifi kháfwtdc tồwhjln tạlnwxi!

Đcfialnwxi quâlnwxn hạlnwxo hạlnwxo đwoiyãufrcng đwoiyãufrcng đwoiyi tớhivzi.

...

qtjrơyiovng đwoiyôpgar đwoiyi Nam Cưqtjrơyiovng, đwoiyưqtjrcnnung xáfwtd xa xôpgari, ven đwoiyưqtjrcnnung phảcnnui đwoiyi qua rấqtjrt nhiềdqiju lãufrcnh đwoiyxotca, thàahifnh trìnzaq, quan ảcnnui, hiểcmpmm đwoiyxotca.

Nhịxotc Đcfiaonux Quan, đwoiyúnzaqng làahif mộonuxt đwoiylnwxo quan ảcnnui trong đwoiyóufrc.

Đcfialnwxo quan ảcnnui nàahify, hai bêvznln đwoiydqiju làahif Đcfialnwxi Sơyiovn nguy nga, dựemdpa vàahifo núnzaqi màahif kiếwoiyn đwoiylnwxo quan ảcnnui nàahify, dễpwer thủjael khóufrcpgarng.


Nhịxotc Đcfiaonux Quan nàahify, ởksknahifo lãufrcnh đwoiyxotca Nhạlnwxn Môpgarn Hầwtbnu, đwoiyúnzaqng làahif đwoiyxotca bàahifn củjaela Yếwoiyn Cửupvwu Trang.

qtjrhivzng lãufrcnh thủjael quan, càahifng làahiflnwxm phúnzaqc áfwtdi tưqtjrhivzng cảcnnuu Yếwoiyn Cửupvwu Trang. Chỉksknahif, tâlnwxm phúnzaqc áfwtdi tưqtjrhivzng kia, giờcnnu phúnzaqt nàahify đwoiyãufrc sớhivzm đwoiywtbnu thâlnwxn kháfwtdc biệahift.

Tốqhaki hôpgarm qua, đwoiyêvznlm đwoiyen gióufrc lớhivzn.

Trong màahifn đwoiyêvznlm, bỗvznlng nhiêvznln khôpgarng biếwoiyt từdwdp chỗvznlahifo bay tớhivzi vôpgar sốqhak hung cầwtbnm, trùvznlng kízxbrch quan ảcnnui.

Khôpgarng quáfwtd nửupvwa khắchdgc đwoiywhjlng hồwhjl, quan ảcnnui nàahify liềdqijn bịxotc hung cầwtbnm vôpgarvznlng vôpgar tậvfuhn pháfwtd, tấqtjrt cảcnnuqtjrhivzng sĩnzaq thủjael quan, đwoiydqiju thàahifnh đwoiywhjl ăxjkqn cho hung cầwtbnm.

- Trầwtbnn Nhi, Đcfiaôpgarng Phưqtjrơyiovng Lộonuxc, thậvfuht đwoiyãufrc chếwoiyt rồwhjli?

Trêvznln quan ảcnnui, Giang Phong đwoiyãufrc đwoiyonuxt pháfwtdqtjrcnnui mộonuxt mạlnwxch Châlnwxn khízxbr đwoiylnwxi sưqtjr, còwojwn cóufrc chúnzaqt khôpgarng tiếwoiyp thụfrvt đwoiyưqtjrfqaic hiệahifn thựemdpc nàahify.

- Chếwoiyt rồwhjli, trồwhjlng nhâlnwxn gìnzaq, kếwoiyt quảcnnuqtjry. Tráfwtdch khôpgarng đwoiyưqtjrfqaic ngưqtjrcnnui kháfwtdc.

Giang Trầwtbnn đwoiyqhaki vớhivzi Đcfiaôpgarng Phưqtjrơyiovng Lộonuxc, cũeluhng khôpgarng cóufrc bao nhiêvznlu đwoiywhjlng tìnzaqnh.

Kỳjffr thậvfuht Giang Phong cũeluhng khôpgarng phảcnnui thưqtjrơyiovng cảcnnum, chỉksknahif Đcfiaôpgarng Phưqtjrơyiovng Vưqtjrơyiovng Quốqhakc nàahify thờcnnui gian quáfwtdahifi ởksknqtjrhivzi Đcfiaôpgarng Phưqtjrơyiovng nhấqtjrt tộonuxc thốqhakng trịxotc, đwoiyonuxt nhiêvznln Đcfiaôpgarng Phưqtjrơyiovng Lộonuxc chếwoiyt, Đcfiaôpgarng Phưqtjrơyiovng nhấqtjrt tộonuxc suy sụfrvtp, mấqtjrt đwoiyi Giang Sơyiovn.

fwtdi nàahify đwoiycmpm cho Giang Phong cóufrc chúnzaqt khôpgarng thízxbrch ứrourng.

- Long Chiếwoiyu Phong, nghiệahifp chưqtjrhivzng a.

Giang Phong mấqtjry ngàahify nay, cũeluhng nhìnzaqn thấqtjry rấqtjrt nhiềdqiju, vưqtjrơyiovng đwoiyôpgar rung chuyểcmpmn, giếwoiyt chóufrcc vôpgar tậvfuhn, ngắchdgn ngủjaeln vàahifi ngàahify, vưqtjrơyiovng đwoiyôpgarfwtdu chảcnnuy thàahifnh sôpgarng.

- Hắchdgn cũeluhng nhảcnnuy đwoiyáfwtdp khôpgarng đwoiyưqtjrfqaic bao lâlnwxu.

Giang Trầwtbnn ngữonux khízxbr đwoiylnwxm mạlnwxc.

- Tízxbrnh toáfwtdn mộonuxt chúnzaqt, đwoiylnwxi quâlnwxn hắchdgn ngựemdp giáfwtd thâlnwxn chinh, hôpgarm nay cũeluhng nêvznln đwoiyếwoiyn đwoiyi àahif nha?

Giang Trầwtbnn tuyểcmpmn Nhịxotc Đcfiaonux Quan nàahify, khôpgarng phảcnnui làahif khôpgarng cóufrc đwoiylnwxo lýcfia.

yiovi đwoiyâlnwxy, dễpwer thủjael khóufrcpgarng, hơyiovn nữonuxa đwoiyxotca thếwoiyufrc lợfqaii cho đwoiylnwxi quâlnwxn kiếwoiym đwoiyiểcmpmu củjaela hắchdgn ẩpsahn nấqtjrp, hắchdgn ởkskn chỗvznlahify phụfrvtc kízxbrch Long Chiếwoiyu Phong làahif lựemdpa chọnfmnn tốqhakt nhấqtjrt!

Giang Trầwtbnn rấqtjrt rõnhrwahifng, sau khi Long Chiếwoiyu Phong thưqtjrfqaing vịxotc, chuyệahifn thứrour nhấqtjrt, tấqtjrt nhiêvznln làahif chinh phạlnwxt Giang Hãufrcn Lĩnzaqnh, đwoiyqhaki phóufrc Giang gia, tiêvznlu diệahift Giang gia.

ahif mụfrvtc tiêvznlu củjaela Giang Trầwtbnn, cũeluhng rấqtjrt rõnhrwahifng, làahif giếwoiyt Long Chiếwoiyu Phong, giếwoiyt Long Cưqtjr Tuyếwoiyt, diệahift trừdwdp Long gia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.