Độc Tôn Tam Giới

Chương 166 : Dược Sư Điện biến hóa 1

    trước sau   
Khôhgadng giếkuhft đhrvyưrxpxngyrc Giang Trầhcrrn, dùbilc khoángyrc hoàtxcgng bàtxcgo thìpyce sao? Dùbilc thàtxcgnh Cửweyhu Ngũeznv Chíhrvyhgadn thìpyce sao?

Ngay cảsrko thùbilc củhgada nhi tửweyheznvng khôhgadng bángyro đhrvyưrxpxngyrc, đhrvyútfxsng làtxcg vẫsvvfn còrzepn chưrxpxa hếkuhft giậwcrjn!

- Long Chiếkuhfu Phong, rửweyha sạpycech sẽvnsd thủhgad cấrclep củhgada ngưrxpxơvskei, sớorrmm muộajean gìpyce ta cũeznvng sẽvnsd tớorrmi lấrcley.

Trong bầhcrru trờweyhi đhrvyêpycem, thanh âyxpom lạpycenh lùbilcng củhgada Giang Trầhcrrn, phảsrkong phấrclet từithr Thiêpycen Ngoạpycei truyềdgukn đhrvyếkuhfn, bồiaakng bềdguknh thấrclem thoángyrt, thầhcrrn bíhrvy khóhrvypycem!

ngyri gìpyce gọhrvyi làtxcg biệqumtt khuấrclet? Tâyxpom tìpycenh củhgada Long Chiếkuhfu Phong giờweyh phútfxst nàtxcgy, đhrvyãweyhpyceu biệqumtt khuấrclet.

Long Chiếkuhfu Phong hắtxcgn cảsrko đhrvyweyhi hoàtxcgnh hàtxcgnh ngang ngưrxpxngyrc, mộajeat đhrvyweyhi kiêpyceu hùbilcng, hôhgadm nay ngay cảsrko Giang Sơvsken củhgada Đwuucôhgadng Phưrxpxơvskeng nhấrclet tộajeac, cũeznvng rơvskei vàtxcgo trong tay củhgada hắtxcgn.


Thếkuhf nhưrxpxng màtxcg, hắtxcgn lạpycei vôhgad kếkuhf khảsrko thi cầhcrrm mộajeat thiếkuhfu niêpycen!

Sỉpiay nhụtfxsc, đhrvyâyxpoy quảsrko thựhrvyc làtxcg thiêpycen đhrvypycei sỉpiay nhụtfxsc.

- Truyềdgukn hiệqumtu lệqumtnh củhgada ta, cángyrc lộajea chưrxpx hầhcrru đhrvypycei quâyxpon tậwcrjp kếkuhft, ta muốdgukn thâyxpon chinh Giang Hãweyhn Lĩwuucnh! Ta muốdgukn Giang gia biếkuhfn mấrclet khỏftfsi bảsrkon đhrvyiaakrxpxơvskeng Quốdgukc, đhrvywwtv cho huyếkuhft mạpycech Giang gia biếkuhfn mấrclet khỏftfsi thếkuhf giớorrmi nàtxcgy!

Long Chiếkuhfu Phong triệqumtt đhrvywwtv nổhfbpi giậwcrjn!

- Bệqumt hạpyce!

Rầhcrrm rầhcrrm, tấrclet cảsrko mọhrvyi ngưrxpxweyhi chung quanh đhrvydguku quỳdevk xuốdgukng.

Nhạpycen Môhgadn Hầhcrru làtxcgngyri thứsgzj nhấrclet nóhrvyi:

- Bệqumt hạpyce, Giang Trầhcrrn nàtxcgy, nhấrclet đhrvyrfjcnh phảsrkoi giếkuhft, Giang gia mộajeat nhàtxcg, nhấrclet đhrvyrfjcnh sẽvnsdtxcgn sángyrt. Nhưrxpxng màtxcg bệqumt hạpycevske đhrvyrfjcnh Giang Sơvsken, phảsrkoi lêpycen đhrvypycei vịrfjc, đhrvyrfjcnh ra Càtxcgn Khôhgadn. Nhưrxpx thếkuhf nhâyxpon tâyxpom trấrclen an, thiêpycen hạpyce quy nhấrclet. Sau đhrvyóhrvy lạpycei đhrvyi chinh phạpycet, tấrclet nhiêpycen làtxcg thếkuhf nhưrxpx chẻpyce tre, dễrcle nhưrxpx trởbilctxcgn tay.

- Xin bệqumt hạpyce trưrxpxorrmc lêpycen Long tòrzepa.

- Xin bệqumt hạpyce trưrxpxorrmc lêpycen Long tòrzepa!

Thanh âyxpom đhrvydguku nhịrfjcp, truyềdgukn khắtxcgp vưrxpxơvskeng đhrvyôhgad.

Long Chiếkuhfu Phong đhrvyăwvvnng cơvske, sửweyha đhrvyhfbpi quốdgukc hiệqumtu, chiêpyceu cángyro Vưrxpxơvskeng Quốdgukc!

Tin tứsgzjc nàtxcgy, trong vòrzepng mộajeat đhrvyêpycem, truyềdgukn khắtxcgp vưrxpxơvskeng đhrvyôhgad.


Trong lútfxsc nhấrclet thờweyhi, mấrcley gia vui mừithrng mấrcley gia buồiaakn!

Nhữtfxsng ngưrxpxweyhi ủhgadng hộajea Đwuucôhgadng Phưrxpxơvskeng nhấrclet tộajeac kia, đhrvydguku âyxpom thầhcrrm thấrclet vọhrvyng, bi quan.

txcghgadng hộajea Long Chiếkuhfu Phong, thìpycehgadn tẩrnwtu bẩrnwtm bángyro, mộajeat ngưrxpxweyhi làtxcgm quan cảsrko họhrvy đhrvyưrxpxngyrc nhờweyh.

Trong Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn, cũeznvng trưrxpxorrmc tiêpycen nhậwcrjn đhrvyưrxpxngyrc tin tứsgzjc, tấrclet cảsrko cao tầhcrrng dùbilcng tốdgukc đhrvyajea nhanh nhấrclet tậwcrjp hợngyrp.

- Ta sớorrmm nóhrvyi, cùbilcng Giang gia đhrvyi quángyr thâyxpon cậwcrjn, khôhgadng phảsrkoi chuyệqumtn tốdgukt gìpyce!

Lam trưrxpxbilcng lãweyho kia trưrxpxorrmc tiêpycen đhrvysgzjng ra kêpyceu gàtxcgo.

- Lãweyho Tam, xem ra sángyrch lưrxpxngyrc kếkuhft giao củhgada ngưrxpxơvskei, rõqykptxcgng sai rồiaaki.

Nhịrfjc Đwuuciệqumtn Chủhgad Nhạpycec Quầhcrrn, cũeznvng đhrvysgzjng ra làtxcgm khóhrvy dễrcle.

- Tuyệqumtt đhrvydguki làtxcg sai, lầhcrrn nàtxcgy Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn ta phiềdgukn toángyri. Lútfxsc trưrxpxorrmc cùbilcng Đwuucan Vưrxpxơvskeng Uyểwwtvn tranh đhrvyrcleu, triệqumtt đhrvywwtv đhrvytxcgc tộajeai chếkuhft Long Đwuucpyceng Hầhcrru rồiaaki. Khôhgadng đhrvyútfxsng, hiệqumtn tạpycei khôhgadng gọhrvyi Long Đwuucpyceng Hầhcrru, có lẽ gọhrvyi quốdgukc quâyxpon bệqumt hạpyce a.

Lạpycei cóhrvy mộajeat gãweyh trưrxpxbilcng lãweyho mởbilc miệqumtng nóhrvyi.

Trong lútfxsc nhấrclet thờweyhi, tấrclet cảsrko cao tầhcrrng, thậwcrjm chíhrvyhrvyvsken phâyxpon nửweyha, đhrvydguku bắtxcgt đhrvyhcrru quởbilc trángyrch Kiềdguku Bạpycech Thạpycech.

Ngay cảsrko Đwuucpycei Đwuuciệqumtn Chủhgad Tốdgukng Thiêpycen Tinh, cũeznvng khôhgadng nghĩwuuc tớorrmi sẽvnsdhrvy bắtxcgn ngưrxpxngyrc lớorrmn nhưrxpx vậwcrjy. Phảsrkoi biếkuhft rằpyceng, nhữtfxsng ngưrxpxweyhi nàtxcgy, ban đhrvyhcrru ởbilc thờweyhi đhrvyiểwwtvm Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn đhrvyưrxpxngyrc lợngyri, đhrvydguku làtxcg đhrvyem Kiềdguku Bạpycech Thạpycech khoa trưrxpxơvskeng lêpycen trờweyhi a!

rzepng Kiềdguku Bạpycech Thạpycech tràtxcgn đhrvyhcrry đhrvyăwvvńng chát, trong mắtxcgt mang theo mộajeat íhrvyt khổhfbp sởbilc chángyrt chángyrt, từithr trêpycen mặnlmft nhữtfxsng ngưrxpxweyhi nàtxcgy đhrvysrkoo qua.


ngyri nàtxcgy làtxcg đhrvyiaakng liêpyceu Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn? Cángyri nàtxcgy làtxcg huynh đhrvyqumt xuấrclet sinh nhậwcrjp tửweyh sao?

tfxsc trưrxpxorrmc thờweyhi đhrvyiểwwtvm Thầhcrrn Tútfxs Tạpyceo Hóhrvya Đwuucan, Thưrxpxơvskeng Hảsrkoi Đwuucan cùbilcng Nhấrclet Phậwcrjt Tángyrn xuấrclet thếkuhf, nhữtfxsng ngưrxpxweyhi nàtxcgy làtxcg thángyri đhrvyajeapyce? Nguyêpycen mộajeat đhrvyángyrm cưrxpxweyhi đhrvyếkuhfn khôhgadng ngậwcrjm miệqumtng đhrvyưrxpxngyrc, tángyrn dưrxpxơvskeng Kiềdguku Bạpycech Thạpycech hắtxcgn anh minh, vìpycerxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn lậwcrjp côhgadng lớorrmn.

Thếkuhf nhưrxpxng màtxcghgadm nay, mớorrmi qua bao lâyxpou, đhrvyãweyh quêpycen toàtxcgn bộajea? Bởbilci vìpyce Long Đwuucpyceng Hầhcrru đhrvytxcgc thếkuhf, cóhrvy thểwwtv bẻpyce cong thịrfjc phi, đhrvyem côhgadng lao toàtxcgn bộajeahrvyi thàtxcgnh lỗhadwi?

Phảsrkoi biếkuhft rằpyceng, ngắtxcgn ngủhgadn mấrcley thángyrng, Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn ởbilc trong ba loạpycei đhrvyan dưrxpxngyrc nàtxcgy, đhrvyãweyh nhậwcrjn đhrvyưrxpxngyrc lợngyri íhrvych bằpyceng ba năwvvnm trưrxpxorrmc mớorrmi có thêpycẻ kiếkuhfm đhrvyưrxpxngyrc.

hrvyi cángyrch khángyrc, tiềdgukn lờweyhi củhgada Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn, trong thờweyhi gian ngắtxcgn lậwcrjt ra gấrclep bộajeai!

ngyri nàtxcgy còrzepn chưrxpxa tíhrvynh thu nhậwcrjp tưrxpxơvskeng lai, cángyri kia đhrvydguku làtxcghrvy thểwwtv thấrcley đhrvyưrxpxngyrc.

Kiềdguku Bạpycech Thạpycech tâyxpom lạpycenh, ngữtfxs khíhrvy đhrvypycem mạpycec:

- Nếkuhfu nhưrxpxngyrc ngưrxpxơvskei cảsrkom thấrcley ta sai, vìpyce sao hiệqumtn tạpycei mớorrmi nhảsrkoy ra nóhrvyi? Lútfxsc trưrxpxorrmc thờweyhi đhrvyiểwwtvm đhrvyrnwty ra nhữtfxsng đhrvyan dưrxpxngyrc kia, sao cángyrc ngưrxpxơvskei khôhgadng phảsrkon đhrvydguki?

- Ngưrxpxơvskei đhrvyâyxpoy làtxcg thángyri đhrvyajeapyce? Nóhrvyi ngưrxpxơvskei hai câyxpou thìpycehrvytxcgm sao? Chẳobkzng lẽvnsd ngưrxpxơvskei khôhgadng biếkuhft làtxcg, hiệqumtn tạpycei Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn chútfxsng ta, chẳobkzng khángyrc gìpycetxcgngyri đhrvyinh trong mắtxcgt tâyxpon tấrclen quốdgukc quâyxpon sao?

Nhịrfjc Đwuuciệqumtn Chủhgad Nhạpycec Quầhcrrn trángyrch mắtxcgng.

Lam trưrxpxbilcng lãweyho cũeznvng chanh chua nóhrvyi:

- Hừithr, cho làtxcgpycenh cóhrvy chút côhgadng lao, liềdgukn khôhgadng cho ngưrxpxweyhi nóhrvyi? Theo ta thấrcley, ngưrxpxơvskei đhrvyrnwty ra nhữtfxsng đhrvyan dưrxpxngyrc kia, làtxcg xuấrclet phángyrt từithrrxpxyxpom!

- Tưrxpxyxpom?


Kiềdguku Bạpycech Thạpycech nổhfbpi giậwcrjn.

- Kiếkuhfm đhrvyưrxpxngyrc tiềdgukn, ta bỏftfs hếkuhft vàtxcgo tútfxsi củhgada mìpycenh sao?

- Cángyri kia ai biếkuhft đhrvyưrxpxngyrc?

Lam trưrxpxbilcng lãweyho khôhgadng chútfxst nàtxcgo khángyrch khíhrvy.

- Đwuucãweyh đhrvyủ rôhgad̀i!

Tốdgukng Thiêpycen Tinh thấrcley song phưrxpxơvskeng ồiaakn àtxcgo, vỗhadwtxcgn quángyrt.

Đwuucpycei Đwuuciệqumtn Chủhgadpycen tiếkuhfng, vẫsvvfn làtxcg rấrclet cóhrvy lựhrvyc uy hiếkuhfp, nguyêpycen mộajeat đhrvyángyrm lậwcrjp tứsgzjc ngậwcrjm miệqumtng lạpycei, khôhgadng nóhrvyi cángyri gìpyce nữtfxsa.

Kiềdguku Bạpycech Thạpycech đhrvysgzjng lêpycen, chắtxcgp tay nóhrvyi:

- Đwuucpycei Đwuuciệqumtn Chủhgad, chuyệqumtn nàtxcgy, Kiềdguku Bạpycech Thạpycech ta khôhgadng muốdgukn tranh luậwcrjn, ưrxpxu khuyếkuhft thịrfjc phi, lịrfjcch sửweyhrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn sẽvnsdpycenh luậwcrjn. Ta làtxcg ngưrxpxơvskei mộajeat tay dìpyceu dắtxcgt, ngưrxpxơvskei muốdgukn xửweyhsvvf ta, ta khôhgadng lờweyhi nàtxcgo đhrvywwtvhrvyi. Bấrclet quángyr nhữtfxsng ngưrxpxweyhi nàtxcgy... Hừithr hừithr, cángyrc ngưrxpxơvskei khôhgadng xứsgzjng!

Kiềdguku Bạpycech Thạpycech cũeznvng cóhrvy ngôhgadng nghêpycenh, nhữtfxsng ngưrxpxweyhi nàtxcgy xưrxpxa nay khôhgadng làtxcgm việqumtc, cóhrvy chỗhadw tốdgukt thìpyce nguyêpycen mộajeat đhrvyángyrm muốdgukn thơvskem lâyxpoy, xảsrkoy ra vấrclen đhrvydguk, nguyêpycen mộajeat đhrvyángyrm trốdgukn trángyrnh trángyrch nhiệqumtm, muốdgukn đhrvyem hếkuhft thảsrkoy đhrvydguku đhrvyhfbppycen trêpycen đhrvyhcrru Kiềdguku Bạpycech Thạpycech hắtxcgn.

Kiềdguku Bạpycech Thạpycech hángyrtxcg quảsrko hồiaakng mềdgukm mặnlmfc cho bọhrvyn hắtxcgn đhrvytxcgn đhrvyo?

Tốdgukng Thiêpycen Tinh than nhẹhgad mộajeat tiếkuhfng:

- Lãweyho Tam, tìpycenh thếkuhf đhrvysrkoo ngưrxpxngyrc a. Nếkuhfu nhưrxpx Long Chiếkuhfu Phong khôhgadng đhrvyoạpycet vịrfjc, dùbilcng danh nghĩwuuca đhrvyqumt nhấrclet chưrxpx hầhcrru củhgada hắtxcgn, Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn ta khôhgadng sợngyr hắtxcgn. Thếkuhf nhưrxpxng màtxcg...


- Đwuucpycei Đwuuciệqumtn Chủhgad, ta đhrvydguk nghịrfjc, giao Kiềdguku Bạpycech Thạpycech ra. Hắtxcgn làtxcg đhrvyiaakng đhrvysrkong củhgada Giang Trầhcrrn, đhrvyem hắtxcgn giao cho quốdgukc quâyxpon bệqumt hạpyce, tuyệqumtt đhrvydguki cóhrvy thểwwtv triệqumtt tiêpyceu cơvsken giậwcrjn củhgada hắtxcgn. Hơvsken nữtfxsa, quốdgukc quâyxpon bệqumt hạpyce vừithra đhrvyángyrnh xuốdgukng Giang Sơvsken, Sơvsken Hàtxcg nghiềdgukn nángyrt, lòrzepng ngưrxpxweyhi bàtxcgng hoàtxcgng, thưrxpxơvskeng binh vôhgad sốdguk, cũeznvng cầhcrrn Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn chútfxsng ta!

Lam trưrxpxbilcng lãweyho đhrvydguk nghịrfjc, quảsrko thựhrvyc làtxcgtfxst củhgadi dưrxpxorrmi đhrvyángyry nồiaaki.

- Ta thấrcley Lam trưrxpxbilcng lãweyho đhrvydguk nghịrfjc rấrclet khôhgadng tồiaaki.

Nhịrfjc Đwuuciệqumtn Chủhgad Nhạpycec Quầhcrrn cũeznvng mởbilc miệqumtng.

- Ta cũeznvng đhrvyiaakng ýsvvf đhrvydguk nghịrfjctxcgy.

- Ta đhrvyiaakng ýsvvf!

Mộajeat đhrvyángyrm cao tầhcrrng, thậwcrjm chíhrvyhrvyvsken phâyxpon nửweyha đhrvydguku ủhgadng hộajea giao Kiềdguku Bạpycech Thạpycech ra.

- Đwuucpycei Đwuuciệqumtn Chủhgad, nhưrxpx vậwcrjy khôhgadng côhgadng bìpycenh a? Tam Đwuuciệqumtn Chủhgadpycerxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn lậwcrjp côhgadng lao hãweyhn mãweyh, chẳobkzng lẽvnsd bởbilci vìpyce cụtfxsc diệqumtn chíhrvynh trịrfjc thay đhrvyhfbpi, côhgadng lao liềdgukn thàtxcgnh tộajeai nghiệqumtt?

Đwuucâyxpoy làtxcg bằpyceng hữtfxsu củhgada Kiềdguku Bạpycech Thạpycech.

- Nóhrvyi lángyro! Nếkuhfu nhưrxpx Kiềdguku Bạpycech Thạpycech hắtxcgn thậwcrjt sựhrvy lậwcrjp côhgadng lao hãweyhn mãweyh, nhưrxpx vậwcrjy hiệqumtn tạpycei Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn càtxcgng cầhcrrn hắtxcgn đhrvyi lậwcrjp côhgadng nữtfxsa! Hi sinh hắtxcgn, bảsrkoo toàtxcgn Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn, đhrvyâyxpoy mớorrmi làtxcghgadng đhrvysgzjc lớorrmn nhấrclet!

- Đwuucútfxsng vậwcrjy, muốdgukn nóhrvyi côhgadng lao, đhrvywwtv cho Dưrxpxngyrc Sưrxpx Đwuuciệqumtn rờweyhi xa nguy cơvske, cángyri nàtxcgy làtxcghgadng lao!

Nhữtfxsng cao tầhcrrng nàtxcgy, hoàtxcgn toàtxcgn chíhrvynh xángyrc làtxcg khôhgadng biếkuhft xấrcleu hổhfbp, nhữtfxsng lờweyhi nàtxcgy, ngay cảsrko Tốdgukng Thiêpycen Tinh nghe cũeznvng khóhrvy chịrfjcu.

Ngay khi đhrvyángyrm cao tầhcrrng lảsrkoi nhảsrkoi, ồiaakn àtxcgo tútfxsi bụtfxsi.

Trong hưrxpx khôhgadng, bỗhadwng nhiêpycen truyềdgukn đhrvyếkuhfn mộajeat tiếkuhfng chửweyhi nhỏftfs:

- Đwuucêpycem hôhgadm khuya khoắtxcgt, gàtxcg nhàtxcghgadi mặnlmft đhrvyángyr nhau, bộajea dạpyceng còrzepn thậwcrjp phầhcrrn hăwvvnng say a? Còrzepn đhrvywwtv cho ngưrxpxweyhi nghỉpiay ngơvskei hay khôhgadng?

Thanh âyxpom giàtxcg nua nàtxcgy, cóhrvy mộajeat cỗhadw uy nghiêpycem đhrvywwtv cho ngưrxpxweyhi khôhgadng thểwwtv khôhgadng phụtfxsc.

- Làtxcg Thuấrclen lãweyho lêpycen tiếkuhfng?

Mộajeat gãweyh trưrxpxbilcng lãweyho giậwcrjt mìpycenh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.