Độc Tôn Tam Giới

Chương 166 : Dược Sư Điện biến hóa 1

    trước sau   
Khôcdwtng giếyeqxt đsycfưyeqxuwiwc Giang Trầyeymn, dùuemw khoákrbhc hoàznvkng bàznvko thìvrzh sao? Dùuemw thàznvknh Cửyeqxu Ngũznvk Chírrjdcdwtn thìvrzh sao?

Ngay cảrqlz thùuemw củeisua nhi tửyeqxznvkng khôcdwtng bákrbho đsycfưyeqxuwiwc, đsycfúkmohng làznvk vẫdzapn còbowvn chưyeqxa hếyeqxt giậsffhn!

- Long Chiếyeqxu Phong, rửyeqxa sạbowvch sẽhukv thủeisu cấfrsnp củeisua ngưyeqxơwkjdi, sớsycfm muộrrjdn gìvrzh ta cũznvkng sẽhukv tớsycfi lấfrsny.

Trong bầyeymu trờbfvti đsycfêwhcbm, thanh âgnvem lạbowvnh lùuemwng củeisua Giang Trầyeymn, phảrqlzng phấfrsnt từstdz Thiêwhcbn Ngoạbowvi truyềvuvjn đsycfếyeqxn, bồbfvtng bềvuvjnh thấfrsnm thoákrbht, thầyeymn bírrjd khóneotvrzhm!

krbhi gìvrzh gọeyssi làznvk biệuskft khuấfrsnt? Tâgnvem tìvrzhnh củeisua Long Chiếyeqxu Phong giờbfvt phúkmoht nàznvky, đsycfãmcwhwhcbu biệuskft khuấfrsnt.

Long Chiếyeqxu Phong hắofefn cảrqlz đsycfbfvti hoàznvknh hàznvknh ngang ngưyeqxuwiwc, mộrrjdt đsycfbfvti kiêwhcbu hùuemwng, hôcdwtm nay ngay cảrqlz Giang Sơwkjdn củeisua Đflloôcdwtng Phưyeqxơwkjdng nhấfrsnt tộrrjdc, cũznvkng rơwkjdi vàznvko trong tay củeisua hắofefn.


Thếyeqx nhưyeqxng màznvk, hắofefn lạbowvi vôcdwt kếyeqx khảrqlz thi cầyeymm mộrrjdt thiếyeqxu niêwhcbn!

Sỉbfvt nhụkoajc, đsycfâgnvey quảrqlz thựqlfkc làznvk thiêwhcbn đsycfbowvi sỉbfvt nhụkoajc.

- Truyềvuvjn hiệuskfu lệuskfnh củeisua ta, cákrbhc lộrrjd chưyeqx hầyeymu đsycfbowvi quâgnven tậsffhp kếyeqxt, ta muốzftsn thâgnven chinh Giang Hãmcwhn Lĩwkjdnh! Ta muốzftsn Giang gia biếyeqxn mấfrsnt khỏamagi bảrqlzn đsycfbfvtyeqxơwkjdng Quốzftsc, đsycfaqxl cho huyếyeqxt mạbowvch Giang gia biếyeqxn mấfrsnt khỏamagi thếyeqx giớsycfi nàznvky!

Long Chiếyeqxu Phong triệuskft đsycfaqxl nổbpidi giậsffhn!

- Bệuskf hạbowv!

Rầyeymm rầyeymm, tấfrsnt cảrqlz mọeyssi ngưyeqxbfvti chung quanh đsycfvuvju quỳpwoa xuốzftsng.

Nhạbowvn Môcdwtn Hầyeymu làznvkkrbhi thứsffh nhấfrsnt nóneoti:

- Bệuskf hạbowv, Giang Trầyeymn nàznvky, nhấfrsnt đsycfxmddnh phảrqlzi giếyeqxt, Giang gia mộrrjdt nhàznvk, nhấfrsnt đsycfxmddnh sẽhukvznvkn sákrbht. Nhưyeqxng màznvk bệuskf hạbowvwkjd đsycfxmddnh Giang Sơwkjdn, phảrqlzi lêwhcbn đsycfbowvi vịxmdd, đsycfxmddnh ra Càznvkn Khôcdwtn. Nhưyeqx thếyeqx nhâgnven tâgnvem trấfrsnn an, thiêwhcbn hạbowv quy nhấfrsnt. Sau đsycfóneot lạbowvi đsycfi chinh phạbowvt, tấfrsnt nhiêwhcbn làznvk thếyeqx nhưyeqx chẻzfts tre, dễuskf nhưyeqx trởmeawznvkn tay.

- Xin bệuskf hạbowv trưyeqxsycfc lêwhcbn Long tòbowva.

- Xin bệuskf hạbowv trưyeqxsycfc lêwhcbn Long tòbowva!

Thanh âgnvem đsycfvuvju nhịxmddp, truyềvuvjn khắofefp vưyeqxơwkjdng đsycfôcdwt.

Long Chiếyeqxu Phong đsycfăajacng cơwkjd, sửyeqxa đsycfbpidi quốzftsc hiệuskfu, chiêwhcbu cákrbho Vưyeqxơwkjdng Quốzftsc!

Tin tứsffhc nàznvky, trong vòbowvng mộrrjdt đsycfêwhcbm, truyềvuvjn khắofefp vưyeqxơwkjdng đsycfôcdwt.


Trong lúkmohc nhấfrsnt thờbfvti, mấfrsny gia vui mừstdzng mấfrsny gia buồbfvtn!

Nhữuemwng ngưyeqxbfvti ủeisung hộrrjd Đflloôcdwtng Phưyeqxơwkjdng nhấfrsnt tộrrjdc kia, đsycfvuvju âgnvem thầyeymm thấfrsnt vọeyssng, bi quan.

znvkeisung hộrrjd Long Chiếyeqxu Phong, thìvrzhcdwtn tẩuskfu bẩuskfm bákrbho, mộrrjdt ngưyeqxbfvti làznvkm quan cảrqlz họeyss đsycfưyeqxuwiwc nhờbfvt.

Trong Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn, cũznvkng trưyeqxsycfc tiêwhcbn nhậsffhn đsycfưyeqxuwiwc tin tứsffhc, tấfrsnt cảrqlz cao tầyeymng dùuemwng tốzftsc đsycfrrjd nhanh nhấfrsnt tậsffhp hợuwiwp.

- Ta sớsycfm nóneoti, cùuemwng Giang gia đsycfi quákrbh thâgnven cậsffhn, khôcdwtng phảrqlzi chuyệuskfn tốzftst gìvrzh!

Lam trưyeqxmeawng lãmcwho kia trưyeqxsycfc tiêwhcbn đsycfsffhng ra kêwhcbu gàznvko.

- Lãmcwho Tam, xem ra sákrbhch lưyeqxuwiwc kếyeqxt giao củeisua ngưyeqxơwkjdi, rõenexznvkng sai rồbfvti.

Nhịxmdd Đflloiệuskfn Chủeisu Nhạbowvc Quầyeymn, cũznvkng đsycfsffhng ra làznvkm khóneot dễuskf.

- Tuyệuskft đsycfzftsi làznvk sai, lầyeymn nàznvky Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn ta phiềvuvjn toákrbhi. Lúkmohc trưyeqxsycfc cùuemwng Đflloan Vưyeqxơwkjdng Uyểaqxln tranh đsycffrsnu, triệuskft đsycfaqxl đsycfofefc tộrrjdi chếyeqxt Long Đfllokrbhng Hầyeymu rồbfvti. Khôcdwtng đsycfúkmohng, hiệuskfn tạbowvi khôcdwtng gọeyssi Long Đfllokrbhng Hầyeymu, có lẽ gọeyssi quốzftsc quâgnven bệuskf hạbowv a.

Lạbowvi cóneot mộrrjdt gãmcwh trưyeqxmeawng lãmcwho mởmeaw miệuskfng nóneoti.

Trong lúkmohc nhấfrsnt thờbfvti, tấfrsnt cảrqlz cao tầyeymng, thậsffhm chírrjdneotwkjdn phâgnven nửyeqxa, đsycfvuvju bắofeft đsycfyeymu quởmeaw trákrbhch Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch.

Ngay cảrqlz Đfllobowvi Đflloiệuskfn Chủeisu Tốzftsng Thiêwhcbn Tinh, cũznvkng khôcdwtng nghĩwkjd tớsycfi sẽhukvneot bắofefn ngưyeqxuwiwc lớsycfn nhưyeqx vậsffhy. Phảrqlzi biếyeqxt rằkrbhng, nhữuemwng ngưyeqxbfvti nàznvky, ban đsycfyeymu ởmeaw thờbfvti đsycfiểaqxlm Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn đsycfưyeqxuwiwc lợuwiwi, đsycfvuvju làznvk đsycfem Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch khoa trưyeqxơwkjdng lêwhcbn trờbfvti a!

bowvng Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch tràznvkn đsycfyeymy đsycfăajaćng chát, trong mắofeft mang theo mộrrjdt írrjdt khổbpid sởmeaw chákrbht chákrbht, từstdz trêwhcbn mặvpumt nhữuemwng ngưyeqxbfvti nàznvky đsycfrqlzo qua.


krbhi nàznvky làznvk đsycfbfvtng liêwhcbu Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn? Cákrbhi nàznvky làznvk huynh đsycfuskf xuấfrsnt sinh nhậsffhp tửyeqx sao?

kmohc trưyeqxsycfc thờbfvti đsycfiểaqxlm Thầyeymn Túkmoh Tạbowvo Hóneota Đflloan, Thưyeqxơwkjdng Hảrqlzi Đflloan cùuemwng Nhấfrsnt Phậsffht Tákrbhn xuấfrsnt thếyeqx, nhữuemwng ngưyeqxbfvti nàznvky làznvk thákrbhi đsycfrrjdvrzh? Nguyêwhcbn mộrrjdt đsycfákrbhm cưyeqxbfvti đsycfếyeqxn khôcdwtng ngậsffhm miệuskfng đsycfưyeqxuwiwc, tákrbhn dưyeqxơwkjdng Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch hắofefn anh minh, vìvrzhyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn lậsffhp côcdwtng lớsycfn.

Thếyeqx nhưyeqxng màznvkcdwtm nay, mớsycfi qua bao lâgnveu, đsycfãmcwh quêwhcbn toàznvkn bộrrjd? Bởmeawi vìvrzh Long Đfllokrbhng Hầyeymu đsycfofefc thếyeqx, cóneot thểaqxl bẻzfts cong thịxmdd phi, đsycfem côcdwtng lao toàznvkn bộrrjdneoti thàznvknh lỗvpumi?

Phảrqlzi biếyeqxt rằkrbhng, ngắofefn ngủeisun mấfrsny thákrbhng, Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn ởmeaw trong ba loạbowvi đsycfan dưyeqxuwiwc nàznvky, đsycfãmcwh nhậsffhn đsycfưyeqxuwiwc lợuwiwi írrjdch bằkrbhng ba năajacm trưyeqxsycfc mớsycfi có thêwhcb̉ kiếyeqxm đsycfưyeqxuwiwc.

neoti cákrbhch khákrbhc, tiềvuvjn lờbfvti củeisua Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn, trong thờbfvti gian ngắofefn lậsffht ra gấfrsnp bộrrjdi!

krbhi nàznvky còbowvn chưyeqxa tírrjdnh thu nhậsffhp tưyeqxơwkjdng lai, cákrbhi kia đsycfvuvju làznvkneot thểaqxl thấfrsny đsycfưyeqxuwiwc.

Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch tâgnvem lạbowvnh, ngữuemw khírrjd đsycfbowvm mạbowvc:

- Nếyeqxu nhưyeqxkrbhc ngưyeqxơwkjdi cảrqlzm thấfrsny ta sai, vìvrzh sao hiệuskfn tạbowvi mớsycfi nhảrqlzy ra nóneoti? Lúkmohc trưyeqxsycfc thờbfvti đsycfiểaqxlm đsycfuskfy ra nhữuemwng đsycfan dưyeqxuwiwc kia, sao cákrbhc ngưyeqxơwkjdi khôcdwtng phảrqlzn đsycfzftsi?

- Ngưyeqxơwkjdi đsycfâgnvey làznvk thákrbhi đsycfrrjdvrzh? Nóneoti ngưyeqxơwkjdi hai câgnveu thìvrzhneotznvkm sao? Chẳeisung lẽhukv ngưyeqxơwkjdi khôcdwtng biếyeqxt làznvk, hiệuskfn tạbowvi Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn chúkmohng ta, chẳeisung khákrbhc gìvrzhznvkkrbhi đsycfinh trong mắofeft tâgnven tấfrsnn quốzftsc quâgnven sao?

Nhịxmdd Đflloiệuskfn Chủeisu Nhạbowvc Quầyeymn trákrbhch mắofefng.

Lam trưyeqxmeawng lãmcwho cũznvkng chanh chua nóneoti:

- Hừstdz, cho làznvkvrzhnh cóneot chút côcdwtng lao, liềvuvjn khôcdwtng cho ngưyeqxbfvti nóneoti? Theo ta thấfrsny, ngưyeqxơwkjdi đsycfuskfy ra nhữuemwng đsycfan dưyeqxuwiwc kia, làznvk xuấfrsnt phákrbht từstdzyeqxgnvem!

- Tưyeqxgnvem?


Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch nổbpidi giậsffhn.

- Kiếyeqxm đsycfưyeqxuwiwc tiềvuvjn, ta bỏamag hếyeqxt vàznvko túkmohi củeisua mìvrzhnh sao?

- Cákrbhi kia ai biếyeqxt đsycfưyeqxuwiwc?

Lam trưyeqxmeawng lãmcwho khôcdwtng chúkmoht nàznvko khákrbhch khírrjd.

- Đflloãmcwh đsycfủ rôcdwt̀i!

Tốzftsng Thiêwhcbn Tinh thấfrsny song phưyeqxơwkjdng ồbfvtn àznvko, vỗvpumznvkn quákrbht.

Đfllobowvi Đflloiệuskfn Chủeisuwhcbn tiếyeqxng, vẫdzapn làznvk rấfrsnt cóneot lựqlfkc uy hiếyeqxp, nguyêwhcbn mộrrjdt đsycfákrbhm lậsffhp tứsffhc ngậsffhm miệuskfng lạbowvi, khôcdwtng nóneoti cákrbhi gìvrzh nữuemwa.

Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch đsycfsffhng lêwhcbn, chắofefp tay nóneoti:

- Đfllobowvi Đflloiệuskfn Chủeisu, chuyệuskfn nàznvky, Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch ta khôcdwtng muốzftsn tranh luậsffhn, ưyeqxu khuyếyeqxt thịxmdd phi, lịxmddch sửyeqxyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn sẽhukvvrzhnh luậsffhn. Ta làznvk ngưyeqxơwkjdi mộrrjdt tay dìvrzhu dắofeft, ngưyeqxơwkjdi muốzftsn xửyeqxhyci ta, ta khôcdwtng lờbfvti nàznvko đsycfaqxlneoti. Bấfrsnt quákrbh nhữuemwng ngưyeqxbfvti nàznvky... Hừstdz hừstdz, cákrbhc ngưyeqxơwkjdi khôcdwtng xứsffhng!

Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch cũznvkng cóneot ngôcdwtng nghêwhcbnh, nhữuemwng ngưyeqxbfvti nàznvky xưyeqxa nay khôcdwtng làznvkm việuskfc, cóneot chỗvpum tốzftst thìvrzh nguyêwhcbn mộrrjdt đsycfákrbhm muốzftsn thơwkjdm lâgnvey, xảrqlzy ra vấfrsnn đsycfvuvj, nguyêwhcbn mộrrjdt đsycfákrbhm trốzftsn trákrbhnh trákrbhch nhiệuskfm, muốzftsn đsycfem hếyeqxt thảrqlzy đsycfvuvju đsycfbpidwhcbn trêwhcbn đsycfyeymu Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch hắofefn.

Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch hákrbhznvk quảrqlz hồbfvtng mềvuvjm mặvpumc cho bọeyssn hắofefn đsycfofefn đsycfo?

Tốzftsng Thiêwhcbn Tinh than nhẹnwyu mộrrjdt tiếyeqxng:

- Lãmcwho Tam, tìvrzhnh thếyeqx đsycfrqlzo ngưyeqxuwiwc a. Nếyeqxu nhưyeqx Long Chiếyeqxu Phong khôcdwtng đsycfoạbowvt vịxmdd, dùuemwng danh nghĩwkjda đsycfuskf nhấfrsnt chưyeqx hầyeymu củeisua hắofefn, Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn ta khôcdwtng sợuwiw hắofefn. Thếyeqx nhưyeqxng màznvk...


- Đfllobowvi Đflloiệuskfn Chủeisu, ta đsycfvuvj nghịxmdd, giao Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch ra. Hắofefn làznvk đsycfbfvtng đsycfrqlzng củeisua Giang Trầyeymn, đsycfem hắofefn giao cho quốzftsc quâgnven bệuskf hạbowv, tuyệuskft đsycfzftsi cóneot thểaqxl triệuskft tiêwhcbu cơwkjdn giậsffhn củeisua hắofefn. Hơwkjdn nữuemwa, quốzftsc quâgnven bệuskf hạbowv vừstdza đsycfákrbhnh xuốzftsng Giang Sơwkjdn, Sơwkjdn Hàznvk nghiềvuvjn nákrbht, lòbowvng ngưyeqxbfvti bàznvkng hoàznvkng, thưyeqxơwkjdng binh vôcdwt sốzfts, cũznvkng cầyeymn Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn chúkmohng ta!

Lam trưyeqxmeawng lãmcwho đsycfvuvj nghịxmdd, quảrqlz thựqlfkc làznvkkmoht củeisui dưyeqxsycfi đsycfákrbhy nồbfvti.

- Ta thấfrsny Lam trưyeqxmeawng lãmcwho đsycfvuvj nghịxmdd rấfrsnt khôcdwtng tồbfvti.

Nhịxmdd Đflloiệuskfn Chủeisu Nhạbowvc Quầyeymn cũznvkng mởmeaw miệuskfng.

- Ta cũznvkng đsycfbfvtng ýhyci đsycfvuvj nghịxmddznvky.

- Ta đsycfbfvtng ýhyci!

Mộrrjdt đsycfákrbhm cao tầyeymng, thậsffhm chírrjdneotwkjdn phâgnven nửyeqxa đsycfvuvju ủeisung hộrrjd giao Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch ra.

- Đfllobowvi Đflloiệuskfn Chủeisu, nhưyeqx vậsffhy khôcdwtng côcdwtng bìvrzhnh a? Tam Đflloiệuskfn Chủeisuvrzhyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn lậsffhp côcdwtng lao hãmcwhn mãmcwh, chẳeisung lẽhukv bởmeawi vìvrzh cụkoajc diệuskfn chírrjdnh trịxmdd thay đsycfbpidi, côcdwtng lao liềvuvjn thàznvknh tộrrjdi nghiệuskft?

Đflloâgnvey làznvk bằkrbhng hữuemwu củeisua Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch.

- Nóneoti lákrbho! Nếyeqxu nhưyeqx Kiềvuvju Bạbowvch Thạbowvch hắofefn thậsffht sựqlfk lậsffhp côcdwtng lao hãmcwhn mãmcwh, nhưyeqx vậsffhy hiệuskfn tạbowvi Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn càznvkng cầyeymn hắofefn đsycfi lậsffhp côcdwtng nữuemwa! Hi sinh hắofefn, bảrqlzo toàznvkn Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn, đsycfâgnvey mớsycfi làznvkcdwtng đsycfsffhc lớsycfn nhấfrsnt!

- Đflloúkmohng vậsffhy, muốzftsn nóneoti côcdwtng lao, đsycfaqxl cho Dưyeqxuwiwc Sưyeqx Đflloiệuskfn rờbfvti xa nguy cơwkjd, cákrbhi nàznvky làznvkcdwtng lao!

Nhữuemwng cao tầyeymng nàznvky, hoàznvkn toàznvkn chírrjdnh xákrbhc làznvk khôcdwtng biếyeqxt xấfrsnu hổbpid, nhữuemwng lờbfvti nàznvky, ngay cảrqlz Tốzftsng Thiêwhcbn Tinh nghe cũznvkng khóneot chịxmddu.

Ngay khi đsycfákrbhm cao tầyeymng lảrqlzi nhảrqlzi, ồbfvtn àznvko túkmohi bụkoaji.

Trong hưyeqx khôcdwtng, bỗvpumng nhiêwhcbn truyềvuvjn đsycfếyeqxn mộrrjdt tiếyeqxng chửyeqxi nhỏamag:

- Đflloêwhcbm hôcdwtm khuya khoắofeft, gàznvk nhàznvkcdwti mặvpumt đsycfákrbh nhau, bộrrjd dạbowvng còbowvn thậsffhp phầyeymn hăajacng say a? Còbowvn đsycfaqxl cho ngưyeqxbfvti nghỉbfvt ngơwkjdi hay khôcdwtng?

Thanh âgnvem giàznvk nua nàznvky, cóneot mộrrjdt cỗvpum uy nghiêwhcbm đsycfaqxl cho ngưyeqxbfvti khôcdwtng thểaqxl khôcdwtng phụkoajc.

- Làznvk Thuấfrsnn lãmcwho lêwhcbn tiếyeqxng?

Mộrrjdt gãmcwh trưyeqxmeawng lãmcwho giậsffht mìvrzhnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.