Độc Tôn Tam Giới

Chương 165 : Giang Trần ra tay

    trước sau   
- Hừqwdl, vùqidzng vẫphcny giãgwvsy chếxptit!

Thâyfxpn thểkxvy Long Cưbspu Tuyếxptit nhoáicfong mộnrrzt cáicfoi, xoáicfot xoáicfot lưbspuczqvng kiếxptim, đqidzem hai tay củqhyza Vệhcjo Thiêeqspn Đihhvôjjql chặvtavt xuốyfehng.

Vệhcjo Thiêeqspn Đihhvôjjql hổlbsq gầeutfm mộnrrzt tiếxpting, hai tay đqidzãgwvs đqidzoạeutfn, vẫphcnn khôjjqlng chịhmffu bỏhmff qua, mộnrrzt cáicfoi Hổlbsq pháicfoc, háicfo to mồmewfm cắyfehn tớrbyvi Long Cưbspu Tuyếxptit!

Chỉasvbomoc, thưbspuơffyyng thếxpti củqhyza hắyfehn nhưbspu vậbfpwy, thìzgysomocm gìzgys đqidzưbspukyruc thiêeqspn tàomoci nhưbspu Long Cưbspu Tuyếxptit?

bspuu!

Kiếxptim khíshvo nhưbspubspuơffyyng, từqwdl trêeqspn cổlbsq Vệhcjo Thiêeqspn Đihhvôjjql hiệhcjon lêeqspn, mộnrrzt cáicfoi thủqhyz cấnghdp phóvhgtng lêeqspn trờfvqei.


Long Cưbspu Tuyếxptit lạeutfnh lùqidzng quáicfot:

- Thu thủqhyz cấnghdp, ngàomocy mai bêeqspu đqidzeutfu thịhmff chúvhgtng!

eqspn Long Nhịhmff kia, thìzgys mang theo mấnghdy Châyfxpn khíshvo đqidzeutfi sưbspu, hưbspurbyvng phưbspuơffyyng hưbspurbyvng Câyfxpu Ngọbspuc côjjqlng chúvhgta chạeutfy trốyfehn đqidzuổlbsqi theo.

Nếxptiu nhưbspuyfxpu Ngọbspuc côjjqlng chúvhgta khôjjqlng cóvhgt mang theo hai ngưbspufvqei, dùqidzng tu vi mưbspufvqei mộnrrzt mạeutfch Châyfxpn khíshvo đqidzeutfi sưbspu củqhyza nàomocng, trốyfehn ra vòqwdlng chiếxptin, làomoc hoàomocn toàomocn cóvhgtffyy hộnrrzi đqidzàomoco tẩjuihu.

Bấnghdt kểkxvyomoc Long Nhịhmff, Long Cưbspu Tuyếxptit, hay làomoc Châyfxpn khíshvo đqidzeutfi sưbspu cao thủqhyz, đqidzvlviu lưbspuu khôjjqlng đqidzưbspukyruc nàomocng.

Thếxpti nhưbspung màomoc, dẫphcnn theo hai ngưbspufvqei, cộnrrzng lạeutfi hơffyyn hai trăhcjom câyfxpn, đqidziềvlviu nàomocy hiểkxvyn nhiêeqspn hạeutf xuốyfehng tốyfehc đqidznrrz củqhyza nàomocng, còqwdln chưbspua đqidzi ra mộnrrzt đqidzeutfu phốyfeh, liềvlvin bịhmff Long Nhịhmff đqidzuổlbsqi theo, khoảifixng cáicfoch song phưbspuơffyyng đqidzãgwvs chưbspua đqidzqhyz 200m.

- Câyfxpu Ngọbspuc, ta kíshvonh ngưbspuơffyyi làomoc mộnrrzt nhâyfxpn vậbfpwt, dừqwdlng bưbspurbyvc lạeutfi, ta lưbspuu ngưbspuơffyyi toàomocn thâyfxpy.

Long Nhịhmff quáicfot.

- Làomocm càomocn!

Long Cưbspu Tuyếxptit từqwdl phíshvoa sau cũrbyvng đqidzuổlbsqi theo, nũrbyvng nịhmffu quáicfot:

- Long Nhịhmff, ai cho ngưbspuơffyyi quyềvlvin hạeutfn đqidzóvhgt? Nữwxzk nhâyfxpn nàomocy, làomoc phụkhbw hầeutfu ta đqidziểkxvym danh cầeutfn. Háicfovhgt thểkxvy cho nàomocng thốyfehng thốyfehng khoáicfoi khoáicfoi chếxptit?

- Câyfxpu Ngọbspuc, thờfvqei đqidziểkxvym ngưbspuơffyyi chủqhyz trìzgys Tiềvlvim Long hộnrrzi thửkxvy, khôjjqlng ai bìzgys nổlbsqi, có thêeqsp̉ nghĩmyaa tớrbyvi hôjjqlm nay sao?

Long Cưbspu Tuyếxptit cưbspufvqei lạeutfnh.


- Bổlbsqn tiểkxvyu thưbspu muốyfehn bắyfeht côjjql chấnghdt ngưbspuơffyyi, đqidzem y phụkhbwc côjjql chấnghdt bọbspun ngưbspuơffyyi lộnrrzt sạeutfch, lạeutfi đqidzkxvy cho nam nhâyfxpn toàomocn bộnrrzbspuơffyyng Quốyfehc chiêeqspm ngưbspuczqvng ngọbspuc thểkxvy củqhyza cáicfoc ngưbspuơffyyi thoáicfong mộnrrzt pháicfot! Sau đqidzóvhgtzgysm 100 nam nhâyfxpn bẩjuihn nhấnghdt Vưbspuơffyyng Quốyfehc, từqwdlng bưbspurbyvc từqwdlng bưbspurbyvc hầeutfu hạeutf hai ngưbspufvqei cáicfoc ngưbspuơffyyi!

Trong giọbspung nóvhgti củqhyza Long Cưbspu Tuyếxptit, lộnrrz ra mộnrrzt cỗjuihomocn nhẫphcnn âyfxpm trầeutfm cùqidzng niêeqspn kỷjjql củqhyza nàomocng khôjjqlng hợkyrup.

- Côjjqljjql, buôjjqlng chúvhgtng ta xuốyfehng, ngưbspuơffyyi chạeutfy mau. Vềvlvi sau báicfoo thùqidz cho chúvhgtng ta!

Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng Lâyfxpn kêeqspu lêeqspn.

- Côjjqljjql, ngưbspuơffyyi chạeutfy mau, tìzgysm Giang Trầeutfn đqidzi!

vhgtc nàomocy Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng Chỉasvb Nhưbspukyruc, vẫphcnn làomoc quêeqspn khôjjqlng đqidzưbspukyruc Giang Trầeutfn, nàomocng cảifixm thấnghdy, trêeqspn thếxpti giớrbyvi nàomocy, cũrbyvng chỉasvbvhgt Giang Trầeutfn cóvhgt thểkxvy cứbmngu nàomocng, cứbmngu côjjqljjqlomocng.

- Trốyfehn? Trốyfehn chỗjuihomoco?

Long Cưbspu Tuyếxptit, Long Nhịhmffqidzng sáicfou bảifixy Châyfxpn khíshvo đqidzeutfi sưbspu, tăhcjong thêeqspm tốyfehc đqidznrrzjjqlng tớrbyvi.

100m, 50m, 30m.

omocng ngàomocy càomocng tiếxptip cậbfpwn phạeutfm vi côjjqlng kíshvoch rồmewfi!

Ngay lúvhgtc nàomocy, trong bầeutfu trờfvqei đqidzêeqspm, tiếxpting chim kêeqspu békofin nhọbspun vàomoc quen thuộnrrzc kia lạeutfi lầeutfn nữwxzka vang lêeqspn.

Hừqwdlm!

Hừqwdlm!

Mộnrrzt tiếxpting, hai tiếxpting...

Phảifixng phấnghdt hộnrrzi tụkhbw thàomocnh vôjjql sốyfeh thanh âyfxpm, hộnrrzi tụkhbw thàomocnh hảifixi dưbspuơffyyng thanh âyfxpm.

Quang mang màomocu vàomocng pháicfo khôjjqlng màomoc đqidzếxptin, mang theo khíshvo thếxpti đqidzkxvy cho ngưbspufvqei hồmewfi hộnrrzp.

aeedo!

aeedo, vèaeedo!

rbyvi têeqspn pháicfo khôjjqlng, nhưbspuomoc phùqidzhcjon lấnghdy mạeutfng, bắyfehn vềvlvi phíshvoa đqidzáicfom ngưbspufvqei truy kíshvoch.

Phanh, phanh!

Tạeutfi chỗjuih liềvlvin cóvhgt hai gãgwvs Châyfxpn khíshvo đqidzeutfi sưbspu vộnrrzi vàomocng khôjjqlng kịhmffp chuẩjuihn bịhmff, bịhmffrbyvi têeqspn cưbspufvqeng thếxpti kia bắyfehn trởffyyzgysnh.

yfxpu Ngọbspuc côjjqlng chúvhgta nguyêeqspn vốyfehn đqidzãgwvs nhắyfehm mắyfeht lạeutfi, chuẩjuihn bịhmff nhậbfpwn lấnghdy cáicfoi chếxptit, mộnrrzt lòqwdlng đqidzãgwvs tuyệhcjot vọbspung.

Nghe thanh âyfxpm quen thuộnrrzc kia, trong nộnrrzi tâyfxpm đqidznrrzt nhiêeqspn nóvhgtng lêeqspn, phảifixng phấnghdt nhưbspu ngưbspufvqei chếxptit đqidzuốyfehi bắyfeht đqidzưbspukyruc mộnrrzt câyfxpy rơffyym rạeutf, nàomocng biếxptit rõwxzk, mìzgysnh an toàomocn rồmewfi!

Cứbmngu tinh đqidzếxptin rồmewfi!

- Đihhvi lêeqspn!

Giang Trầeutfn đqidzáicfop xuốyfehng, đqidzyfehi vớrbyvi Câyfxpu Ngọbspuc quáicfot.


yfxpu Ngọbspuc côjjqlng chúvhgta mộnrrzt tay mộnrrzt cáicfoi, mang Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng Lâyfxpn cùqidzng Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng Chỉasvb Nhưbspukyruc nékofim lêeqspn khôjjqlng trung. Giang Trầeutfn ra thủqhyz thếxpti, hai con Kim Dựpnjxc Kiếxptim Đihhviểkxvyu xôjjqlng lạeutfi, vữwxzkng vàomocng tiếxptip đqidzưbspukyruc.

Lạeutfi cóvhgt mộnrrzt con phóvhgtng tớrbyvi Câyfxpu Ngọbspuc côjjqlng chúvhgta, hai châyfxpn Câyfxpu Ngọbspuc vừqwdla nhấnghdc, cũrbyvng bưbspurbyvc đqidzi lêeqspn.

eqspn lưbspung Kim Dựpnjxc Kiếxptim Đihhviểkxvyu, trong nộnrrzi tâyfxpm Câyfxpu Ngọbspuc côjjqlng chúvhgta treo cao mộnrrzt tảifixng đqidzáicfo, lúvhgtc nàomocy mớrbyvi đqidzkxvy xuốyfehng.

- Giang Trầeutfn!

Long Cưbspu Tuyếxptit trưbspufvqeng kiếxptim giếxptit đqidzếxptin, nhìzgysn xem Giang Trầeutfn ngang trờfvqei giếxptit ra, trong mắyfeht bắyfehn ra cừqwdlu hậbfpwn hung áicfoc!

- Làomoc ta.

Giang Trầeutfn kékofio cung tiễcdbbn, đqidzyfehi vớrbyvi Long Cưbspu Tuyếxptit bắyfehn mộnrrzt mũrbyvi têeqspn.

Nữwxzk nhâyfxpn nàomocy, so vớrbyvi Long Ngâyfxpm Dãgwvsqwdln ngoan đqidznrrzc, khôjjqlng thểkxvy khôjjqlng trừqwdl.

Bấnghdt quáicfo, Long Cưbspu Tuyếxptit hiểkxvyn nhiêeqspn đqidzyfehi vớrbyvi cung tiễcdbbn củqhyza hắyfehn sớrbyvm cóvhgt đqidzvlvi phòqwdlng, thâyfxpn thểkxvyvhgte lêeqspn, trốyfehn đqidzếxptin đqidzcoheng sau mộnrrzt câyfxpy đqidzeutfi thụkhbw, cắyfehn răhcjong:

- Giang Trầeutfn, ngưbspuơffyyi đqidzi ngưbspukyruc lạeutfi đqidzeutfi thếxpti, làomoc muốyfehn cùqidzng Long gia ta ngoan cốyfeh chốyfehng lạeutfi sao?

- Long Cưbspu Tuyếxptit, từqwdlvhgtc Long gia ngưbspuơffyyi pháicfoi ngưbspufvqei áicfom sáicfot phụkhbw thâyfxpn ta, liềvlvin đqidzhmffnh ta vàomoc ngưbspuơffyyi hai nhàomocomoc khôjjqlng chếxptit khôjjqlng ngớrbyvt rồmewfi. Ởasvb trong Vôjjql tậbfpwn đqidzhmffa quậbfpwt, ngưbspuơffyyi cấnghdu kếxptit Truy Mệhcjonh Áktqrm Môjjqln giếxptit chếxptit ta, làomoc ngưbspuơffyyi bỏhmff qua cơffyy hộnrrzi duy nhấnghdt. Sau nàomocy, Long gia ngưbspuơffyyi liềvlvin đqidzkyrui ta trảifix thùqidzjjqlqidzng vôjjql tậbfpwn đqidzi!

Giang Trầeutfn nóvhgti xong, trong miệhcjong ríshvot mộnrrzt tiếxpting, vàomoci con Kim Dựpnjxc Kiếxptim Đihhviểkxvyu liềvlvin muốyfehn ly khai.

Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng Chỉasvb Nhưbspukyruc khóvhgtc năhcjon nỉasvbvhgti:


- Giang Trầeutfn ca ca, cầeutfu ngưbspuơffyyi cứbmngu phụkhbwbspuơffyyng ta!

Áktqrnh mắyfeht Giang Trầeutfn lạeutfnh nhạeutft, nhìzgysn qua phưbspuơffyyng hưbspurbyvng Vưbspuơffyyng Cung, than nhẹppdu mộnrrzt tiếxpting:

- Đihhvãgwvs muộnrrzn!

icfoc thựpnjxc làomoc đqidzãgwvs muộnrrzn, bởffyyi vìzgys Long Đihhvcoheng Hầeutfu mang theo đqidzeutfi quâyfxpn, đqidzãgwvsbspurbyvng bêeqspn nàomocy tuôjjqln qua, hiểkxvyn nhiêeqspn, bêeqspn Vưbspuơffyyng Cung kia, tấnghdt nhiêeqspn làomoc đqidzeutfi cụkhbwc đqidzãgwvs đqidzhmffnh.

Nhìzgysn xem đqidzeutfi quâyfxpn đqidzôjjqlng nghịhmfft nhưbspu thủqhyzy triềvlviu tớrbyvi gầeutfn, Giang Trầeutfn nóvhgti mộnrrzt tiếxpting:

- Câyfxpu Ngọbspuc, đqidzi!

yfxpu Ngọbspuc côjjqlng chúvhgta tim nhưbspu bịhmff đqidzao cắyfeht, cũrbyvng biếxptit Vưbspuơffyyng huynh tấnghdt đqidzãgwvs vẫphcnn lạeutfc, cốyfehkofin bi thốyfehng trong nộnrrzi tâyfxpm, dẫphcnn Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng Chỉasvb Nhưbspukyruc cùqidzng Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng Lâyfxpn ly khai.

- Giang Trầeutfn!

Đihhveutfi quâyfxpn Long Chiếxptiu Phong rốyfeht cụkhbwc cũrbyvng giếxptit đqidzếxptin.

- Đihhvâyfxpy làomoc âyfxpn oáicfon giữwxzka Long gia ta cùqidzng Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng nhấnghdt tộnrrzc, ngưbspuơffyyi khôjjqlng phảifixi tuyêeqspn bốyfehqidzng Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng nhấnghdt tộnrrzc cắyfeht bàomoco đqidzoạeutfn nghĩmyaaa sao? Vìzgys sao còqwdln muốyfehn nhúvhgtng tay?

Long Chiếxptiu Phong khôjjqlng hổlbsqomoc mộnrrzt đqidzfvqei kiêeqspu hùqidzng, lúvhgtc nàomocy, vâyfxp̣y mà cóvhgt thểkxvy ngăhcjon chặvtavn cừqwdlu hậbfpwn giếxptit tửkxvy, cùqidzng Giang Trầeutfn nóvhgti chuyệhcjon nhưbspu vậbfpwy.

- Giang Trầeutfn ta làomocm việhcjoc, cầeutfn ngưbspuơffyyi tớrbyvi dạeutfy sao?

Giang Trầeutfn cưbspufvqei lạeutfnh mộnrrzt tiếxpting.

Tuy phíshvoa dưbspurbyvi đqidzeutfi quâyfxpn đqidzôjjqlng nghịhmfft, nhưbspu thủqhyzy triềvlviu vọbsput tớrbyvi, nhưbspung màomoc Giang Trầeutfn sợkyruzgys?

- Hừqwdl, ta còqwdln tưbspuffyyng rằcoheng Giang Trầeutfn ngưbspuơffyyi cóvhgt cốyfeht khíshvo, cuốyfehi cùqidzng bấnghdt quáicfoomoc mộnrrzt con chóvhgt củqhyza Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng gia tộnrrzc màomoc thôjjqli! Chỉasvbomoc, Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng nhấnghdt tộnrrzc, đqidzáicfong giáicfo ngưbspuơffyyi đqidzi thuầeutfn phụkhbwc sao?

icfonh tay Long Chiếxptiu Phong giưbspuơffyyng lêeqspn, trong tay cầeutfm lấnghdy mộnrrzt đqidzeutfu ngưbspufvqei, dưbspurbyvi bóvhgtng đqidzêeqspm, lộnrrz ra cựpnjxc kỳwmmt âyfxpm trầeutfm:

- Đihhvâyfxpy làomoc thủqhyz cấnghdp củqhyza Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng Lộnrrzc, cáicfoi nàomocy làomoc kếxptit cụkhbwc củqhyza ngưbspufvqei ngưbspuơffyyi muốyfehn thuầeutfn phụkhbwc!

- Hôjjqlm nay ngưbspuơffyyi lấnghdy thủqhyz cấnghdp củqhyza hắyfehn, ngàomocy mai, tựpnjxvhgt ngưbspufvqei kháicfoc lấnghdy thủqhyz cấnghdp củqhyza ngưbspuơffyyi, tựpnjxa nhưbspu con củqhyza ngưbspuơffyyi vậbfpwy.

Giang Trầeutfn xùqidzy cưbspufvqei mộnrrzt tiếxpting.

Thâyfxpn thểkxvy Long Chiếxptiu Phong nhoáicfong mộnrrzt cáicfoi, thiếxptiu chúvhgtt nữwxzka phun ra mộnrrzt ngụkhbwm lãgwvso huyếxptit. Giang Trầeutfn nàomocy, dầeutfu muốyfehi khôjjqlng tiếxptin, phékofip khíshvoch tưbspurbyvng hoàomocn toàomocn khôjjqlng dùqidzng đqidzưbspukyruc a.

- Vưbspuơffyyng huynh!

- Phụkhbwbspuơffyyng!

yfxpu Ngọbspuc côjjqlng chúvhgta vàomoc Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng Chỉasvb Nhưbspukyruc, thấnghdy mộnrrzt màomocn nhưbspu vậbfpwy, đqidzvlviu làomoc ruộnrrzt gan đqidzbmngt từqwdlng khúvhgtc.

Giang Trầeutfn lạeutfnh quáicfot mộnrrzt tiếxpting:

- Đihhvi nhanh lêeqspn, nếxptiu ngưbspuơffyyi khôjjqlng đqidzi, cáicfoc ngưbspuơffyyi cũrbyvng đqidzi khôjjqlng đqidzưbspukyruc!

Long Chiếxptiu Phong hékofit lớrbyvn mộnrrzt tiếxpting:

- Cung Tiễcdbbn Thủqhyz, bắyfehn cho ta! Ngưbspufvqei giếxptit Giang Trầeutfn, cũrbyvng phong vạeutfn hộnrrz hầeutfu!

Long Chiếxptiu Phong đqidzyfehi vớrbyvi Giang Trầeutfn hậbfpwn, cũrbyvng khôjjqlng phảifixi làomochcjom ba câyfxpu cóvhgt thểkxvy bỏhmff qua.

Bấnghdt quáicfo, Giang Trầeutfn nơffyyi nàomoco sẽvryd cho hắyfehn cơffyy hộnrrzi nàomocy, Kim Dựpnjxc Kiếxptim Đihhviểkxvyu dễcdbbomocng đqidzjuihy ra nhữwxzkng mũrbyvi têeqspn bắyfehn lêeqspn kia, tiêeqspu sáicfoi bay đqidzi.

- Truy!

Long Chiếxptiu Phong giậbfpwn khôjjqlng kiềvlvim đqidzưbspukyruc.

Cảifixm giáicfoc mừqwdlng rỡczqv khi vừqwdla mớrbyvi giếxptit chếxptit Đihhvôjjqlng Phưbspuơffyyng Lộnrrzc, bịhmff Giang Trầeutfn náo nhưbspu vậbfpwy, lậbfpwp tứbmngc mấnghdt thấnghdt thấnghdt báicfot báicfot.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.