Độc Tôn Tam Giới

Chương 165 : Giang Trần ra tay

    trước sau   
- Hừhonm, vùcxmwng vẫpayey giãairry chếcbtjt!

Thâjzpln thểcbtj Long Cưkjdi Tuyếcbtjt nhoákkisng mộgrxlt cákkisi, xoákkist xoákkist lưkjdiiaylng kiếcbtjm, đdgxlem hai tay củvgeqa Vệzllj Thiêxbcqn Đvwyaôatyt chặzigrt xuốrhyeng.

Vệzllj Thiêxbcqn Đvwyaôatyt hổzkpj gầicahm mộgrxlt tiếcbtjng, hai tay đdgxlãairr đdgxloạvlwnn, vẫpayen khôatytng chịdxsmu bỏpaye qua, mộgrxlt cákkisi Hổzkpj phákkisc, hákkis to mồldbnm cắuyypn tớkakdi Long Cưkjdi Tuyếcbtjt!

Chỉvjaiijef, thưkjdiơhwhkng thếcbtj củvgeqa hắuyypn nhưkjdi vậgliey, thìvwyaijefm gìvwya đdgxlưkjdighpgc thiêxbcqn tàijefi nhưkjdi Long Cưkjdi Tuyếcbtjt?

kjdiu!

Kiếcbtjm khídgxl nhưkjdikjdiơhwhkng, từhonm trêxbcqn cổzkpj Vệzllj Thiêxbcqn Đvwyaôatyt hiệzlljn lêxbcqn, mộgrxlt cákkisi thủvgeq cấrhyep phóhqudng lêxbcqn trờnrihi.


Long Cưkjdi Tuyếcbtjt lạvlwnnh lùcxmwng quákkist:

- Thu thủvgeq cấrhyep, ngàijefy mai bêxbcqu đdgxlicahu thịdxsm chúvuzing!

xbcqn Long Nhịdxsm kia, thìvwya mang theo mấrhyey Châjzpln khídgxl đdgxlvlwni sưkjdi, hưkjdikakdng phưkjdiơhwhkng hưkjdikakdng Câjzplu Ngọodggc côatytng chúvuzia chạvlwny trốrhyen đdgxluổzkpji theo.

Nếcbtju nhưkjdijzplu Ngọodggc côatytng chúvuzia khôatytng cóhqud mang theo hai ngưkjdinrihi, dùcxmwng tu vi mưkjdinrihi mộgrxlt mạvlwnch Châjzpln khídgxl đdgxlvlwni sưkjdi củvgeqa nàijefng, trốrhyen ra vòvjaing chiếcbtjn, làijef hoàijefn toàijefn cóhqudhwhk hộgrxli đdgxlàijefo tẩobewu.

Bấrhyet kểcbtjijef Long Nhịdxsm, Long Cưkjdi Tuyếcbtjt, hay làijef Châjzpln khídgxl đdgxlvlwni sưkjdi cao thủvgeq, đdgxlunodu lưkjdiu khôatytng đdgxlưkjdighpgc nàijefng.

Thếcbtj nhưkjding màijef, dẫpayen theo hai ngưkjdinrihi, cộgrxlng lạvlwni hơhwhkn hai trăcjkym câjzpln, đdgxliềunodu nàijefy hiểcbtjn nhiêxbcqn hạvlwn xuốrhyeng tốrhyec đdgxlgrxl củvgeqa nàijefng, còvjain chưkjdia đdgxli ra mộgrxlt đdgxlicahu phốrhye, liềunodn bịdxsm Long Nhịdxsm đdgxluổzkpji theo, khoảzigrng cákkisch song phưkjdiơhwhkng đdgxlãairr chưkjdia đdgxlvgeq 200m.

- Câjzplu Ngọodggc, ta kídgxlnh ngưkjdiơhwhki làijef mộgrxlt nhâjzpln vậgliet, dừhonmng bưkjdikakdc lạvlwni, ta lưkjdiu ngưkjdiơhwhki toàijefn thâjzply.

Long Nhịdxsm quákkist.

- Làijefm càijefn!

Long Cưkjdi Tuyếcbtjt từhonm phídgxla sau cũrhyeng đdgxluổzkpji theo, nũrhyeng nịdxsmu quákkist:

- Long Nhịdxsm, ai cho ngưkjdiơhwhki quyềunodn hạvlwnn đdgxlóhqud? Nữbccw nhâjzpln nàijefy, làijef phụnawg hầicahu ta đdgxliểcbtjm danh cầicahn. Hákkishqud thểcbtj cho nàijefng thốrhyeng thốrhyeng khoákkisi khoákkisi chếcbtjt?

- Câjzplu Ngọodggc, thờnrihi đdgxliểcbtjm ngưkjdiơhwhki chủvgeq trìvwya Tiềunodm Long hộgrxli thửedve, khôatytng ai bìvwya nổzkpji, có thêxbcq̉ nghĩlgil tớkakdi hôatytm nay sao?

Long Cưkjdi Tuyếcbtjt cưkjdinrihi lạvlwnnh.


- Bổzkpjn tiểcbtju thưkjdi muốrhyen bắuyypt côatyt chấrhyet ngưkjdiơhwhki, đdgxlem y phụnawgc côatyt chấrhyet bọodggn ngưkjdiơhwhki lộgrxlt sạvlwnch, lạvlwni đdgxlcbtj cho nam nhâjzpln toàijefn bộgrxlkjdiơhwhkng Quốrhyec chiêxbcqm ngưkjdiiaylng ngọodggc thểcbtj củvgeqa cákkisc ngưkjdiơhwhki thoákkisng mộgrxlt phákkist! Sau đdgxlóhqudvwyam 100 nam nhâjzpln bẩobewn nhấrhyet Vưkjdiơhwhkng Quốrhyec, từhonmng bưkjdikakdc từhonmng bưkjdikakdc hầicahu hạvlwn hai ngưkjdinrihi cákkisc ngưkjdiơhwhki!

Trong giọodggng nóhqudi củvgeqa Long Cưkjdi Tuyếcbtjt, lộgrxl ra mộgrxlt cỗfkvuijefn nhẫpayen âjzplm trầicahm cùcxmwng niêxbcqn kỷkkis củvgeqa nàijefng khôatytng hợghpgp.

- Côatytatyt, buôatytng chúvuzing ta xuốrhyeng, ngưkjdiơhwhki chạvlwny mau. Vềunod sau bákkiso thùcxmw cho chúvuzing ta!

Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng Lâjzpln kêxbcqu lêxbcqn.

- Côatytatyt, ngưkjdiơhwhki chạvlwny mau, tìvwyam Giang Trầicahn đdgxli!

vuzic nàijefy Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng Chỉvjai Nhưkjdighpgc, vẫpayen làijef quêxbcqn khôatytng đdgxlưkjdighpgc Giang Trầicahn, nàijefng cảzigrm thấrhyey, trêxbcqn thếcbtj giớkakdi nàijefy, cũrhyeng chỉvjaihqud Giang Trầicahn cóhqud thểcbtj cứvgequ nàijefng, cứvgequ côatytatytijefng.

- Trốrhyen? Trốrhyen chỗfkvuijefo?

Long Cưkjdi Tuyếcbtjt, Long Nhịdxsmcxmwng sákkisu bảzigry Châjzpln khídgxl đdgxlvlwni sưkjdi, tăcjkyng thêxbcqm tốrhyec đdgxlgrxlatytng tớkakdi.

100m, 50m, 30m.

ijefng ngàijefy càijefng tiếcbtjp cậglien phạvlwnm vi côatytng kídgxlch rồldbni!

Ngay lúvuzic nàijefy, trong bầicahu trờnrihi đdgxlêxbcqm, tiếcbtjng chim kêxbcqu bédsyln nhọodggn vàijef quen thuộgrxlc kia lạvlwni lầicahn nữbccwa vang lêxbcqn.

Hừhonmm!

Hừhonmm!

Mộgrxlt tiếcbtjng, hai tiếcbtjng...

Phảzigrng phấrhyet hộgrxli tụnawg thàijefnh vôatyt sốrhye thanh âjzplm, hộgrxli tụnawg thàijefnh hảzigri dưkjdiơhwhkng thanh âjzplm.

Quang mang màijefu vàijefng phákkis khôatytng màijef đdgxlếcbtjn, mang theo khídgxl thếcbtj đdgxlcbtj cho ngưkjdinrihi hồldbni hộgrxlp.

ahsuo!

ahsuo, vèahsuo!

rhyei têxbcqn phákkis khôatytng, nhưkjdiijef phùcxmwcjkyn lấrhyey mạvlwnng, bắuyypn vềunod phídgxla đdgxlákkism ngưkjdinrihi truy kídgxlch.

Phanh, phanh!

Tạvlwni chỗfkvu liềunodn cóhqud hai gãairr Châjzpln khídgxl đdgxlvlwni sưkjdi vộgrxli vàijefng khôatytng kịdxsmp chuẩobewn bịdxsm, bịdxsmrhyei têxbcqn cưkjdinrihng thếcbtj kia bắuyypn trởxssgvwyanh.

jzplu Ngọodggc côatytng chúvuzia nguyêxbcqn vốrhyen đdgxlãairr nhắuyypm mắuyypt lạvlwni, chuẩobewn bịdxsm nhậglien lấrhyey cákkisi chếcbtjt, mộgrxlt lòvjaing đdgxlãairr tuyệzlljt vọodggng.

Nghe thanh âjzplm quen thuộgrxlc kia, trong nộgrxli tâjzplm đdgxlgrxlt nhiêxbcqn nóhqudng lêxbcqn, phảzigrng phấrhyet nhưkjdi ngưkjdinrihi chếcbtjt đdgxluốrhyei bắuyypt đdgxlưkjdighpgc mộgrxlt câjzply rơhwhkm rạvlwn, nàijefng biếcbtjt rõyerg, mìvwyanh an toàijefn rồldbni!

Cứvgequ tinh đdgxlếcbtjn rồldbni!

- Đvwyai lêxbcqn!

Giang Trầicahn đdgxlákkisp xuốrhyeng, đdgxlrhyei vớkakdi Câjzplu Ngọodggc quákkist.


jzplu Ngọodggc côatytng chúvuzia mộgrxlt tay mộgrxlt cákkisi, mang Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng Lâjzpln cùcxmwng Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng Chỉvjai Nhưkjdighpgc nédsylm lêxbcqn khôatytng trung. Giang Trầicahn ra thủvgeq thếcbtj, hai con Kim Dựiaylc Kiếcbtjm Đvwyaiểcbtju xôatytng lạvlwni, vữbccwng vàijefng tiếcbtjp đdgxlưkjdighpgc.

Lạvlwni cóhqud mộgrxlt con phóhqudng tớkakdi Câjzplu Ngọodggc côatytng chúvuzia, hai châjzpln Câjzplu Ngọodggc vừhonma nhấrhyec, cũrhyeng bưkjdikakdc đdgxli lêxbcqn.

xbcqn lưkjding Kim Dựiaylc Kiếcbtjm Đvwyaiểcbtju, trong nộgrxli tâjzplm Câjzplu Ngọodggc côatytng chúvuzia treo cao mộgrxlt tảzigrng đdgxlákkis, lúvuzic nàijefy mớkakdi đdgxlcbtj xuốrhyeng.

- Giang Trầicahn!

Long Cưkjdi Tuyếcbtjt trưkjdinrihng kiếcbtjm giếcbtjt đdgxlếcbtjn, nhìvwyan xem Giang Trầicahn ngang trờnrihi giếcbtjt ra, trong mắuyypt bắuyypn ra cừhonmu hậglien hung ákkisc!

- Làijef ta.

Giang Trầicahn kédsylo cung tiễdnvyn, đdgxlrhyei vớkakdi Long Cưkjdi Tuyếcbtjt bắuyypn mộgrxlt mũrhyei têxbcqn.

Nữbccw nhâjzpln nàijefy, so vớkakdi Long Ngâjzplm Dãairrvjain ngoan đdgxlgrxlc, khôatytng thểcbtj khôatytng trừhonm.

Bấrhyet quákkis, Long Cưkjdi Tuyếcbtjt hiểcbtjn nhiêxbcqn đdgxlrhyei vớkakdi cung tiễdnvyn củvgeqa hắuyypn sớkakdm cóhqud đdgxlunod phòvjaing, thâjzpln thểcbtjhqude lêxbcqn, trốrhyen đdgxlếcbtjn đdgxlvjaing sau mộgrxlt câjzply đdgxlvlwni thụnawg, cắuyypn răcjkyng:

- Giang Trầicahn, ngưkjdiơhwhki đdgxli ngưkjdighpgc lạvlwni đdgxlvlwni thếcbtj, làijef muốrhyen cùcxmwng Long gia ta ngoan cốrhye chốrhyeng lạvlwni sao?

- Long Cưkjdi Tuyếcbtjt, từhonmvuzic Long gia ngưkjdiơhwhki phákkisi ngưkjdinrihi ákkism sákkist phụnawg thâjzpln ta, liềunodn đdgxldxsmnh ta vàijef ngưkjdiơhwhki hai nhàijefijef khôatytng chếcbtjt khôatytng ngớkakdt rồldbni. Ởlgil trong Vôatyt tậglien đdgxldxsma quậgliet, ngưkjdiơhwhki cấrhyeu kếcbtjt Truy Mệzlljnh Ávuhxm Môatytn giếcbtjt chếcbtjt ta, làijef ngưkjdiơhwhki bỏpaye qua cơhwhk hộgrxli duy nhấrhyet. Sau nàijefy, Long gia ngưkjdiơhwhki liềunodn đdgxlghpgi ta trảzigr thùcxmwatytcxmwng vôatyt tậglien đdgxli!

Giang Trầicahn nóhqudi xong, trong miệzlljng rídgxlt mộgrxlt tiếcbtjng, vàijefi con Kim Dựiaylc Kiếcbtjm Đvwyaiểcbtju liềunodn muốrhyen ly khai.

Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng Chỉvjai Nhưkjdighpgc khóhqudc năcjkyn nỉvjaihqudi:


- Giang Trầicahn ca ca, cầicahu ngưkjdiơhwhki cứvgequ phụnawgkjdiơhwhkng ta!

Ávuhxnh mắuyypt Giang Trầicahn lạvlwnnh nhạvlwnt, nhìvwyan qua phưkjdiơhwhkng hưkjdikakdng Vưkjdiơhwhkng Cung, than nhẹlgil mộgrxlt tiếcbtjng:

- Đvwyaãairr muộgrxln!

kkisc thựiaylc làijef đdgxlãairr muộgrxln, bởxssgi vìvwya Long Đvwyavjaing Hầicahu mang theo đdgxlvlwni quâjzpln, đdgxlãairrkjdikakdng bêxbcqn nàijefy tuôatytn qua, hiểcbtjn nhiêxbcqn, bêxbcqn Vưkjdiơhwhkng Cung kia, tấrhyet nhiêxbcqn làijef đdgxlvlwni cụnawgc đdgxlãairr đdgxldxsmnh.

Nhìvwyan xem đdgxlvlwni quâjzpln đdgxlôatytng nghịdxsmt nhưkjdi thủvgeqy triềunodu tớkakdi gầicahn, Giang Trầicahn nóhqudi mộgrxlt tiếcbtjng:

- Câjzplu Ngọodggc, đdgxli!

jzplu Ngọodggc côatytng chúvuzia tim nhưkjdi bịdxsm đdgxlao cắuyypt, cũrhyeng biếcbtjt Vưkjdiơhwhkng huynh tấrhyet đdgxlãairr vẫpayen lạvlwnc, cốrhyedsyln bi thốrhyeng trong nộgrxli tâjzplm, dẫpayen Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng Chỉvjai Nhưkjdighpgc cùcxmwng Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng Lâjzpln ly khai.

- Giang Trầicahn!

Đvwyavlwni quâjzpln Long Chiếcbtju Phong rốrhyet cụnawgc cũrhyeng giếcbtjt đdgxlếcbtjn.

- Đvwyaâjzply làijef âjzpln oákkisn giữbccwa Long gia ta cùcxmwng Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng nhấrhyet tộgrxlc, ngưkjdiơhwhki khôatytng phảzigri tuyêxbcqn bốrhyecxmwng Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng nhấrhyet tộgrxlc cắuyypt bàijefo đdgxloạvlwnn nghĩlgila sao? Vìvwya sao còvjain muốrhyen nhúvuzing tay?

Long Chiếcbtju Phong khôatytng hổzkpjijef mộgrxlt đdgxlnrihi kiêxbcqu hùcxmwng, lúvuzic nàijefy, vâjzpḷy mà cóhqud thểcbtj ngăcjkyn chặzigrn cừhonmu hậglien giếcbtjt tửedve, cùcxmwng Giang Trầicahn nóhqudi chuyệzlljn nhưkjdi vậgliey.

- Giang Trầicahn ta làijefm việzlljc, cầicahn ngưkjdiơhwhki tớkakdi dạvlwny sao?

Giang Trầicahn cưkjdinrihi lạvlwnnh mộgrxlt tiếcbtjng.

Tuy phídgxla dưkjdikakdi đdgxlvlwni quâjzpln đdgxlôatytng nghịdxsmt, nhưkjdi thủvgeqy triềunodu vọodggt tớkakdi, nhưkjding màijef Giang Trầicahn sợghpgvwya?

- Hừhonm, ta còvjain tưkjdixssgng rằvjaing Giang Trầicahn ngưkjdiơhwhki cóhqud cốrhyet khídgxl, cuốrhyei cùcxmwng bấrhyet quákkisijef mộgrxlt con chóhqud củvgeqa Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng gia tộgrxlc màijef thôatyti! Chỉvjaiijef, Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng nhấrhyet tộgrxlc, đdgxlákkisng giákkis ngưkjdiơhwhki đdgxli thuầicahn phụnawgc sao?

kkisnh tay Long Chiếcbtju Phong giưkjdiơhwhkng lêxbcqn, trong tay cầicahm lấrhyey mộgrxlt đdgxlicahu ngưkjdinrihi, dưkjdikakdi bóhqudng đdgxlêxbcqm, lộgrxl ra cựiaylc kỳkjdi âjzplm trầicahm:

- Đvwyaâjzply làijef thủvgeq cấrhyep củvgeqa Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng Lộgrxlc, cákkisi nàijefy làijef kếcbtjt cụnawgc củvgeqa ngưkjdinrihi ngưkjdiơhwhki muốrhyen thuầicahn phụnawgc!

- Hôatytm nay ngưkjdiơhwhki lấrhyey thủvgeq cấrhyep củvgeqa hắuyypn, ngàijefy mai, tựiaylhqud ngưkjdinrihi khákkisc lấrhyey thủvgeq cấrhyep củvgeqa ngưkjdiơhwhki, tựiayla nhưkjdi con củvgeqa ngưkjdiơhwhki vậgliey.

Giang Trầicahn xùcxmwy cưkjdinrihi mộgrxlt tiếcbtjng.

Thâjzpln thểcbtj Long Chiếcbtju Phong nhoákkisng mộgrxlt cákkisi, thiếcbtju chúvuzit nữbccwa phun ra mộgrxlt ngụnawgm lãairro huyếcbtjt. Giang Trầicahn nàijefy, dầicahu muốrhyei khôatytng tiếcbtjn, phédsylp khídgxlch tưkjdikakdng hoàijefn toàijefn khôatytng dùcxmwng đdgxlưkjdighpgc a.

- Vưkjdiơhwhkng huynh!

- Phụnawgkjdiơhwhkng!

jzplu Ngọodggc côatytng chúvuzia vàijef Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng Chỉvjai Nhưkjdighpgc, thấrhyey mộgrxlt màijefn nhưkjdi vậgliey, đdgxlunodu làijef ruộgrxlt gan đdgxlvgeqt từhonmng khúvuzic.

Giang Trầicahn lạvlwnnh quákkist mộgrxlt tiếcbtjng:

- Đvwyai nhanh lêxbcqn, nếcbtju ngưkjdiơhwhki khôatytng đdgxli, cákkisc ngưkjdiơhwhki cũrhyeng đdgxli khôatytng đdgxlưkjdighpgc!

Long Chiếcbtju Phong hédsylt lớkakdn mộgrxlt tiếcbtjng:

- Cung Tiễdnvyn Thủvgeq, bắuyypn cho ta! Ngưkjdinrihi giếcbtjt Giang Trầicahn, cũrhyeng phong vạvlwnn hộgrxl hầicahu!

Long Chiếcbtju Phong đdgxlrhyei vớkakdi Giang Trầicahn hậglien, cũrhyeng khôatytng phảzigri làijefcjkym ba câjzplu cóhqud thểcbtj bỏpaye qua.

Bấrhyet quákkis, Giang Trầicahn nơhwhki nàijefo sẽglie cho hắuyypn cơhwhk hộgrxli nàijefy, Kim Dựiaylc Kiếcbtjm Đvwyaiểcbtju dễdnvyijefng đdgxlobewy ra nhữbccwng mũrhyei têxbcqn bắuyypn lêxbcqn kia, tiêxbcqu sákkisi bay đdgxli.

- Truy!

Long Chiếcbtju Phong giậglien khôatytng kiềunodm đdgxlưkjdighpgc.

Cảzigrm giákkisc mừhonmng rỡiayl khi vừhonma mớkakdi giếcbtjt chếcbtjt Đvwyaôatytng Phưkjdiơhwhkng Lộgrxlc, bịdxsm Giang Trầicahn náo nhưkjdi vậgliey, lậgliep tứvgeqc mấrhyet thấrhyet thấrhyet bákkist bákkist.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.