Độc Tôn Tam Giới

Chương 164 : Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 2

    trước sau   
- Âjjxyn? Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic?

Trong mắabjpt Long Chiếjbsvu Phong, hiệsdfdn lêoifpn mộxwiit tia sáanemt cơeatl.

- Long Hầlvyqu, Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic nàloiyy đinrcãjtuy tậngnwn thếjbsv đinrcưsrzpuyxung cùkbjjng, hắabjpn khiêoifpu chiếjbsvn Long Hầlvyqu, nhấdqzft đinrctwkjnh làloiy muốxwiin vùkbjjng vẫsqdsy giãjtuyy chếjbsvt. Hôirtym nay chúujykng ta nắabjpm giữbdtj đinrcuyxui thếjbsv trong tay, cầlvyqn gìwuapkbjjng hắabjpn đinrcơeatln đinrcjsux đinrcxwiic đinrcdqzfu?

Long Chiếjbsvu Phong khẽlmnj gậngnwt đinrclvyqu, hắabjpn vạuyxun kim chi thâtacpn, tuy khôirtyng sợmaqgkbjjng Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic quyếjbsvt nhấdqzft tửlkjk chiếjbsvn, nhưsrzpng màloiy thếjbsv cụjtuyc trưsrzpqjeac mắabjpt nàloiyy, hắabjpn cảjsuxm thấdqzfy khôirtyng cầlvyqn.

Vạuyxun nhấdqzft cópvyi mộxwiit sơeatl xuấdqzft, kia khôirtyng phảjsuxi lỗlmnj vốxwiin sao?

- Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic, ngưsrzpơeatli đinrcjbsvng ngâtacpy thơeatlirtỳi. Thứrhyjc thờuyxui, liềirtyn đinrclvyqu hàloiyng, ngưsrzpơeatli dầlvyqu gìwuaptnjong làloiy vua củxwiia mộxwiit nưsrzpqjeac, Long Chiếjbsvu Phong ta cópvyi thểlccc cho ngưsrzpơeatli mộxwiit cáanemi chếjbsvt thểlccc diệsdfdn. Nếjbsvu nhưsrzp ngoan cốxwii chốxwiing lạuyxui, đinrcuyxui quâtacpn khởvmghi đinrcxwiing, mộxwiit ngưsrzpuyxui mộxwiit cưsrzpqjeac cũtnjong đinrcem ngưsrzpơeatli đinrcuyxup chếjbsvt!


Long Chiếjbsvu Phong hăwpqcng háanemi, ýabjp đinrcutxm tan rãjtuy ýabjp chívfqx chiếjbsvn đinrcdqzfu củxwiia Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic.

- Ha ha ha, Long Chiếjbsvu Phong, ngưsrzpơeatli chívfqxnh làloiy ngưsrzpuyxui nhu nhưsrzpmaqgc chỉynxc biếjbsvt phòrhyjng thủxwiiloiy khôirtyng chiếjbsvn nhưsrzp vậngnwy sao? Nếjbsvu ngưsrzpơeatli ngay cảjsuxtnjong khívfqx chiếjbsvn mộxwiit trậngnwn cũtnjong khôirtyng cópvyi, nhưsrzp thếjbsvloiyo đinrclccc cho chưsrzp hầlvyqu thầlvyqn phụjtuyc? Nhưsrzp thếjbsvloiyo đinrclccc cho ngưsrzpuyxui trong thiêoifpn hạuyxu thầlvyqn phụjtuyc?

Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic sửlkjk dụjtuyng phéjajrp khívfqxch tưsrzpqjeang.

- Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic, hôirtym nay ngưsrzpơeatli bấdqzft quáanemloiy mộxwiit con chópvyi nhàloiypvyi tang, dùkbjjng quýabjp thểlccc củxwiia Long Hầlvyqu, ngưsrzpơeatli cảjsuxm giáanemc mìwuapnh còrhyjn cópvyi tiềirtyn vốxwiin cùkbjjng Long Hầlvyqu đinrcơeatln đinrcjsux đinrcxwiic đinrcdqzfu sao?

Nhạuyxun Môirtyn Hầlvyqu Yếjbsvn Cửlkjku Trang làloiym tửlkjk trung củxwiia Long Chiếjbsvu Phong, làloiyanemi thứrhyj nhấdqzft nhảjsuxy ra kêoifpu lêoifpn.

- Loạuyxun thầlvyqn tặvfqxc tửlkjk!

Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic khôirtyng nópvyii hai lờuyxui, nắabjpm cung tiễrpqtn lêoifpn, vèenkbo mộxwiit mũtnjoi têoifpn, liềirtyn hưsrzpqjeang Nhạuyxun Môirtyn Hầlvyqu Yếjbsvn Cửlkjku Trang bắabjpn qua.

- Ai muốxwiin cùkbjjng trẫsqdsm mộxwiit đinrcưsrzpuyxung giếjbsvt đinrctwkjch?

Khívfqx thếjbsvsrzpuyxui mộxwiit mạuyxuch châtacpn khívfqx đinrcuyxui sưsrzp củxwiia Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic dâtacpng lêoifpn màloiy ra, sau khi bắabjpn ra mộxwiit mũtnjoi têoifpn, trong tay hàloiyng loạuyxut mũtnjoi têoifpn khôirtyng ngừjbsvng hưsrzpqjeang bêoifpn Long Đirtymphkng Hầlvyqu bay tớqjeai.

Lậngnwp tứrhyjc vung tay, nắabjpm lêoifpn mộxwiit thanh đinrcuyxui đinrcao, thâtacpn hìwuapnh lăwpqcng khôirtyng nhảjsuxy mạuyxunh, đinrcao mang chópvyii mắabjpt, nhưsrzploiy Long Dưsrzpmaqgc tạuyxui uyêoifpn, bắabjpn ra vầlvyqng sáanemng chópvyii mắabjpt, xoáanemt mộxwiit đinrcao, bổeewq vềirty phívfqxa Long Đirtymphkng Hầlvyqu.

- Theo bệsdfd hạuyxu giếjbsvt tăwpqc̣c!

anemm tửlkjk vệsdfd bốxwiin tráanemi bốxwiin phải, theo sau Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic, nhưsrzp lang nhưsrzp hổeewq giếjbsvt tớqjeai.

Lậngnwp tứrhyjc, rấdqzft nhiềirtyu đinrcuyxui nộxwiii cao thủxwii, cũtnjong hung hãjtuyn khôirtyng sợmaqg chếjbsvt xung phong liềirtyu chếjbsvt tớqjeai.


Tuy nhữbdtjng nhâtacpn sốxwiiloiyy phópvying tớqjeai đinrcuyxui quâtacpn củxwiia Long Đirtymphkng Hầlvyqu, nhưsrzploiy đinrcáanem chìwuapm đinrcáanemy biểlcccn. Nhưsrzpng màloiy, khôirtyng chịtwkju nổeewqi mỗlmnji mộxwiit cái đinrcirtyu làloiy Châtacpn khívfqx đinrcuyxui sưsrzp, lậngnwp tứrhyjc bạuyxuo pháanemt ra lựsdfdc trùkbjjng kívfqxch, lựsdfdc sáanemt thưsrzpơeatlng làloiy phi thưsrzpuyxung kinh ngưsrzpuyxui.

Đirtyao quang kiếjbsvm ảjsuxnh, huyếjbsvt nhụjtuyc bay táanemn loạuyxun.

Mộxwiit cáanemi hôirty hấdqzfp tầlvyqm đinrcópvyi, liềirtyn cópvyiloiyi chụjtuyc têoifpn thâtacpn vệsdfd củxwiia Long Đirtymphkng Hầlvyqu bịtwkj pháanemch trởvmghwuapnh.

- Giếjbsvt bọisjdn chúujykng đinrci!

Hai mắabjpt Long Đirtymphkng Hầlvyqu trừjbsvng lớqjean, cao giọisjdng hạuyxu lệsdfdnh.

- Ngưsrzpuyxui giếjbsvt Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lộxwiic, phong vạuyxun hộxwii hầlvyqu!

Giờuyxu khắabjpc nàloiyy, mộxwiit màloiyn bi tráanemng xuấdqzft hiệsdfdn.

oifpn Vưsrzpơeatlng thấdqzft, đinrcuyxui nộxwiii cao thủxwii, vưsrzpơeatlng thấdqzft thâtacpn vệsdfd, nguyêoifpn mộxwiit đinrcáanemm mang theo tưsrzp thếjbsvirtyng pha khópvyii lửlkjka, nhưsrzploiy thủxwiiy triềirtyu, khôirtyng ngừjbsvng nhảjsuxy vàloiyo trậngnwn doanh củxwiia Long Đirtymphkng Hầlvyqu.

Trong lúujykc nhấdqzft thờuyxui, tiếjbsvng giếjbsvt rung trờuyxui.

Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty mang theo 300 tinh nhuệsdfd, théjajrt dàloiyi mộxwiit tiếjbsvng:

- Giếjbsvt tăwpqc̣c, giếjbsvt!

Trưsrzpuyxung thưsrzpơeatlng bay múa, cũtnjong hưsrzpqjeang ra ngoàloiyi đinrcánh tơeatĺi.

Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty vốxwiin làloiysrzpuyxui mộxwiit mạuyxuch Châtacpn khívfqx đinrcuyxui sưsrzp, sau khi phụjtuyc dụjtuyng Đirtyuyxui Đirtyuyxuo Phong Ma hoàloiyn kia, sứrhyjc chiếjbsvn đinrcdqzfu nhanh chópvying tăwpqcng lêoifpn.


irtỵt trưsrzpuyxung thưsrzpơeatlng nhưsrzploiy Giao Long Xuấdqzft Hảjsuxi, Mãjtuynh Hổeewq xuốxwiing núujyki.

Thưsrzpơeatlng mang đinrcuyxuo đinrcuyxuo, mộxwiit hơeatli lậngnwt ra mộxwiit mảjsuxng lớqjean.

Trong tay Câtacpu Ngọisjdc côirtyng chúujyka nắabjpm đinrcoảjsuxn kiếjbsvm, mang theo Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lâtacpn cùkbjjng Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Chỉynxc Nhưsrzpmaqgc, theo sau 300 Thiêoifpn Đirtyôirty quâtacpn tinh nhuệsdfd.

Giờuyxu phúujykt nàloiyy nàloiyng chỉynxcpvyi mộxwiit ýabjp niệsdfdm trong đinrclvyqu, làloiy đinrcưsrzpa hai cốxwiit nhụjtuyc củxwiia Vưsrzpơeatlng huynh ra ngoàloiyi!

loiyy quảjsux thựsdfdc làloiy khôirtyng muốxwiin sốxwiing.

300 Thiêoifpn Đirtyôirty quâtacpn tinh nhuệsdfdloiyy, mộxwiit khi dốxwiic sứrhyjc liềirtyu mạuyxung, thờuyxui gian ngắabjpn bạuyxuo pháanemt ra sứrhyjc chiếjbsvn đinrcdqzfu, quảjsux thựsdfdc cópvyi thểlccc lấdqzfy mộxwiit chọisjdi mưsrzpuyxui.

Cộxwiing thêoifpm Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirtyloiysrzpuyxui mộxwiit mạuyxuch Châtacpn khívfqx đinrcuyxui sưsrzp, lựsdfdc pháanem hoạuyxui càloiyng kinh ngưsrzpuyxui.

Khôirtyng bao lâtacpu, liềirtyn mởvmgh ra mộxwiit lỗlmnj hổeewqng.

- Côirtyng chúujyka, mau dẫsqdsn hai vịtwkj đinrciệsdfdn hạuyxu đinrci!

Trong miệsdfdng Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty la héjajrt, trưsrzpuyxung thưsrzpơeatlng nhưsrzploiy Phong Ma bay múa, quéjajrt sạuyxuch đinrctwkjch nhâtacpn nhưsrzp thủxwiiy triềirtyu bêoifpn ngưsrzpuyxui.

- Khôirtyng tốxwiit, cópvyi ngưsrzpuyxui muốxwiin trốxwiin!

oifpn Long Chiếjbsvu Phong kia, lậngnwp tứrhyjc cópvyi ngưsrzpuyxui pháanemt giáanemc Câtacpu Ngọisjdc côirtyng chúujyka ýabjp đinrcutxm pháanemrhyjng vâtacpy.

Long Chiếjbsvu Phong quáanemt:


- Long Nhịtwkj, Tuyếjbsvt Nhi, cáanemc ngưsrzpơeatli mang mộxwiit đinrcáanemm cao thủxwii, đinrci chặvfqxn bọisjdn hắabjpn, khôirtyng thểlccc trốxwiin đinrci mộxwiit cáanemi!

- Vâtacpng!

Long Nhịtwkjkbjjng Long Cưsrzp Tuyếjbsvt lĩisjdnh mệsdfdnh.

Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty đinrcúujykng làloiy dốxwiic sứrhyjc liềirtyu mạuyxung, chiêoifpu sốxwii củxwiia hắabjpn, đinrcãjtuy hoàloiyn toàloiyn khôirtyng hềirty phòrhyjng thủxwii, mỗlmnji mộxwiit chiêoifpu đinrcirtyu làloiy hung hãjtuyn tiếjbsvn côirtyng, lựsdfdc pháanem hoạuyxui mưsrzpuyxui phầlvyqn.

eatln nữbdtja, hắabjpn tiếjbsvn côirtyng, mỗlmnji mộxwiit chiêoifpu đinrcirtyu truy cầlvyqu mởvmgh ra lỗlmnj hổeewqng.

Chỉynxc cầlvyqn mộxwiit ke hởvmgh, liềirtyn đinrcxwii đinrclccc cho Câtacpu Ngọisjdc côirtyng chúujyka thừjbsva dịtwkjp loạuyxun chạuyxuy trốxwiin!

Lậngnwp tứrhyjc, cáanemch đinrcưsrzpuyxung cáanemi bêoifpn ngoàloiyi, chỉynxceatln 10m.

Tuy cảjsux đinrcáanemm đinrcirtyu dốxwiic sứrhyjc liềirtyu mạuyxung, nhưsrzpng màloiy 300 tinh nhuệsdfd, ởvmgh trưsrzpqjeac mặvfqxt đinrcuyxui quâtacpn, đinrcúujykng làloiy vẫsqdsn còrhyjn quáanem ívfqxt. Rấdqzft nhanh, vệsdfdisjd tinh nhuệsdfdoifpn ngưsrzpuyxui Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty, từjbsvng cáanemi từjbsvng cáanemi ngãjtuy xuốxwiing.

Tuy bọisjdn hắabjpn ngãjtuy xuốxwiing vôirtykbjjng dũtnjong cảjsuxm, rấdqzft bi tráanemng, mỗlmnji ngưsrzpuyxui, đinrcirtyu ívfqxt nhấdqzft giếjbsvt đinrctwkjch nhâtacpn gấdqzfp 10 lầlvyqn. Thếjbsv nhưsrzpng màloiy thủxwiiy triềirtyu đinrcuyxui quâtacpn kia, vẫsqdsn khôirtyng ngừjbsvng xôirtyng tớqjeai.

Chỉynxcloiy, Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty dựsdfda vàloiyo lựsdfdc pháanem hoạuyxui cưsrzpuyxung đinrcuyxui, rốxwiit cụjtuyc mởvmgh ra mộxwiit khe hởvmgh.

Trưsrzpuyxung thưsrzpơeatlng lắabjpc lưsrzp, liêoifpn tụjtuyc kéjajro lêoifploiyi đinrcuyxuo châtacpn khívfqx, đinrcem đinrctwkjch nhâtacpn trong hai ba mưsrzpơeatli méjajrt chung quanh, đinrcirtyu quéjajrt ra.

- Côirtyng chúujyka, đinrci!

Thờuyxui cơeatl duy nhấdqzft, rốxwiit cụjtuyc xuấdqzft hiệsdfdn!


Trêoifpn ngưsrzpuyxui Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty liêoifpn tụjtuyc trúujykng đinrcao, trúujykng kiếjbsvm, máanemu tưsrzpơeatli khôirtyng ngừjbsvng chảjsuxy ra, tấdqzft cảjsux miệsdfdng vếjbsvt thưsrzpơeatlng lớqjean nhỏloiy, đinrcãjtuy đinrcem Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty nhuộxwiim thàloiynh huyếjbsvt nhâtacpn.

Thếjbsv nhưsrzpng màloiy, giờuyxu phúujykt nàloiyy trêoifpn mặvfqxt Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty, lạuyxui treo mộxwiit nụjtuysrzpuyxui bi tráanemng màloiy thỏloiya mãjtuyn.

- Đirtyếjbsvn đinrcâtacpy, tớqjeai giếjbsvt ta đinrci!

Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty đinrcoifpn cuồutxmng gọisjdi.

- Ta muốxwiin cáanemc ngưsrzpơeatli đinrcirtyu chếjbsvt!

srzpuyxui mộxwiit mạuyxuch Châtacpn khívfqx đinrcuyxui sưsrzp liềirtyu mạuyxung, quảjsux nhiêoifpn kinh ngưsrzpuyxui, lỗlmnj hổeewqng tiếjbsvn thêoifpm mộxwiit bưsrzpqjeac mởvmgh rộxwiing.

tacpu Ngọisjdc côirtyng chúujyka mộxwiit tay lôirtyi kéjajro mộxwiit cáanemi, vậngnwn đinrcxwii châtacpn khívfqx, khẽlmnj quáanemt mộxwiit tiếjbsvng:

- Đirtyi!

Hai châtacpn đinrciểlcccm mộxwiit cáanemi, thâtacpn thểlccc nhảjsuxy dựsdfdng lêoifpn, mang theo Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Lâtacpn cùkbjjng Đirtyôirtyng Phưsrzpơeatlng Chỉynxc Nhưsrzpmaqgc nhảjsuxy ra vòrhyjng chiếjbsvn, nhanh chópvying hưsrzpqjeang đinrcưsrzpuyxung cáanemi chạuyxuy đinrci.

Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty mộxwiit ngưsrzpuyxui mộxwiit thưsrzpơeatlng, đinrclccc ngang trưsrzpqjeac đinrcưsrzpuyxung cáanemi, tảjsux hữbdtju đinrcâtacpm quéjajrt, ngăwpqcn cảjsuxn mưsrzpuyxui tinh nhuệsdfd củxwiia Long Đirtymphkng Hầlvyqu phủxwii truy kívfqxch tớqjeai!

Ngay lúujykc nàloiyy, trong hưsrzp khôirtyng mộxwiit đinrcuyxuo Thanh Ảenebnh lắabjpc lưsrzp, phảjsuxng phấdqzft mộxwiit hồutxmi giópvyi nhẹloiy đinrcáanemnh úujykp lạuyxui.

kbjji thơeatlm ngáanemt phiêoifpu đinrcxwiing, thanh sam bay múa, mộxwiit thanh kiếjbsvm nhưsrzploiy đinrcxwiic xàloiy, nghiêoifpng nghiêoifpng đinrcâtacpm vàloiyo bêoifpn sưsrzpơeatl̀n phảjsuxi củxwiia Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty.

Ngưsrzpuyxui đinrcáanemnh léjajrn, đinrcúujykng làloiy Long Cưsrzp Tuyếjbsvt phụjtuyng mệsdfdnh màloiy đinrcếjbsvn.

- Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty, chếjbsvt đinrci!

Long Cưsrzp Tuyếjbsvt áanemnh mắabjpt lạuyxunh lùkbjjng, hàloiynh tâtacpy cáanemnh tay vừjbsva nhấdqzfc, kiếjbsvm quang giơeatloifpn, mang ra môirtỵt đinrcâtacp̀u dài lớqjean lêoifpn lỗlmnj hổeewqng, theo Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty ngựsdfdc kéjajro lêoifp đinrcếjbsvn, liềirtyn ngũtnjo tạuyxung lụjtuyc phủxwii đinrcirtyu dẫsqdsn theo đinrci ra.

Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirty phúujykn huyếjbsvt, hai mắabjpt trừjbsvng Long Cưsrzp Tuyếjbsvt, cưsrzpuyxui thảjsuxm nópvyii:

- Ngưsrzpơeatli chívfqxnh làloiy tai họisjda? Cáanemi gọisjdi làloiy Tiêoifpn Thiêoifpn Thanh Loan thểlccc kia sao? Lão tưsrzp̉ đinrcutxmng quy vu tậngnwn vớqjeai ngưsrzpơeatli!

Vệsdfd Thiêoifpn Đirtyôirtytnjong nhanh nhẹloiyn dũtnjong mãjtuynh, cơeatl quan nộxwiii tạuyxung đinrcirtyu chảjsuxy ra ngoàloiyi cơeatl thểlccc, trưsrzpuyxung thưsrzpơeatlng néjajrm mộxwiit cáanemi, hai tay quậngnwt cưsrzpuyxung hưsrzpqjeang Long Cưsrzp Tuyếjbsvt trảo qua, ýabjp đinrcutxmpvyip chặvfqxt Long Cưsrzp Tuyếjbsvt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.