Độc Tôn Tam Giới

Chương 163 : Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 1

    trước sau   
Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc mộacest đtxsxêehhpm đtxsxmufdu bạmtyac, trong thiêehhpn hạmtya, hẳynsjn làhrvzyylhơyuxvng thổumzw, thếwzhi nhưyylhng hắzqjln thâhdbcn làhrvz vua mộacest nưyylhezsgc, giờbpbn phúpmhyt nàhrvzy chỉdqjnqmvg thểtyvm co đtxsxmufdu rúpmhyt cổumzwtpxv trong cung, làhrvzm lấvizty khôlfad́n đtxsxviztu cuốoizqi cùpjuing.

Bởtpxvi vìragnzksoi gọnwuci làhrvz binh bạmtyai nhưyylhpmhyi đtxsxumzw.

Nếwzhiu nhưyylh Thiêehhpn Đuvhmôlfad quâhdbcn cùpjuing Thàhrvznh Vệlcaw quâhdbcn khôlfadng cóqmvg bịlcaw phâhdbcn hoázkso, bềhyukn chắzqjlc nhưyylh thémanvp, tạmtyai vưyylhơyuxvng đtxsxôlfad, Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc hoàhrvzn toàhrvzn cóqmvg thểtyvmpjuing Long Chiếwzhiu Phong đtxsxviztu lựhshfc lưyylhtoaxng ngang nhau.

Chỉdqjn tiếwzhic, Long Chiếwzhiu Phong bốoizq cụwxenc nhiềhyuku năeuydm, Thiêehhpn Đuvhmôlfad quâhdbcn cùpjuing Thàhrvznh Vệlcaw quâhdbcn đtxsxhyuku bịlcaw hắzqjln thàhrvznh côlfadng thẩtxsxm thấviztu.

Bởtpxvi nhưyylh vậhrvzy, vốoizqn làhrvz chiếwzhin cuộacesc giằxusing co, biếwzhin thàhrvznh côlfadng thủquol chiếwzhin thiêehhpn vềhyuk mộacest bêehhpn.

Trong nộacesi tâhdbcm Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc đtxsxăeuyd́ng chát, hắzqjln so vớezsgi ai kházksoc đtxsxhyuku tinh tưyylhbpbnng, bịlcawhdbcy khôlfad́n ởtpxv trong Vưyylhơyuxvng Cung, chỉdqjnqmvg thểtyvmhrvzm khôlfad́n thúpmhy đtxsxviztu, chốoizqng đtxsxehhp khôlfadng đtxsxưyylhtoaxc bao lâhdbcu.


Trừqyzi khi, lãlfsio tổumzw sớezsgm xuấviztt quan, ngăeuydn cơyuxvn sóqmvgng dữxusi.

- Câhdbcu Ngọnwucc.

Con mắzqjlt Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc đtxsxxinm bừqyzing.

- Trẫgclnm sai rồjzwqi, sai lợtoaxi hạmtyai. Hốoizqi hậhrvzn khôlfadng cóqmvg nghe lờbpbni ngưyylhơyuxvi. Trẫgclnm biếwzhit rõqmvg, khôlfadng phảragni trẫgclnm thua Long Chiếwzhiu Phong, màhrvzhrvz trẫgclnm thua nhâhdbcn tâhdbcm chíhryknh mìragnnh.

Ngưyylhbpbni sắzqjlp chếwzhit, hắzqjln nóqmvgi đtxsxhyuku thiệlcawn.

Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc giờbpbn khắzqjlc nàhrvzy, đtxsxi tớezsgi tuyệlcawt lộaces, mớezsgi giậhrvzt mìragnnh minh bạmtyach, Câhdbcu Ngọnwucc nóqmvgi, đtxsxhyuku đtxsxúpmhyng.

Chỉdqjnhrvz, cázksoi thếwzhi giớezsgi nàhrvzy, khôlfadng cóqmvg thuốoizqc hốoizqi hậhrvzn cóqmvg thểtyvm ăeuydn.

hdbcu Ngọnwucc chémanvm giếwzhit liêehhpn tụwxenc ba bốoizqn ngàhrvzy, cũoizqng mệlcawt mỏxinmi khôlfadng chịlcawu nổumzwi. Mặbzgcc dùpjuihrvzyylhbpbni mộacest mạmtyach Châhdbcn khíhryk đtxsxmtyai sưyylh, ba bốoizqn ngàhrvzy liêehhpn tụwxenc chiếwzhin đtxsxviztu, cũoizqng tiêehhpu hao cựhshfc lớezsgn.

Nghe đtxsxưyylhtoaxc "lờbpbni tâhdbcm huyếwzhit" củquola Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc, Câhdbcu Ngọnwucc côlfadng chúpmhya phảragnn ứumzwng đtxsxmtyam mạmtyac.

hdbcy giờbpbnqmvgi nhữxusing thứumzwhrvzy, đtxsxãlfsi muộacesn.

- Câhdbcu Ngọnwucc, trẫgclnm biếwzhit rõqmvg, trong lòhlwqng ngưyylhơyuxvi cũoizqng xem thưyylhbpbnng trẫgclnm. Chuyệlcawn cho tớezsgi bâhdbcy giờbpbn, nóqmvgi nhữxusing thứumzwhrvzy cũoizqng vôlfad dụwxenng. Bấviztt kểtyvmqmvgi thếwzhihrvzo, ta vàhrvz ngưyylhơyuxvi làhrvz huynh muộacesi. Trong ngưyylhbpbni chúpmhyng ta, đtxsxhyuku làhrvz huyếwzhit mạmtyach củquola Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng gia tộacesc.

Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc khóqmvg đtxsxưyylhtoaxc tìragnnh cảragnm lộaces ra ngoàhrvzi nhưyylh vậhrvzy.

- Ngưyylhơyuxvi nóqmvgi rấviztt đtxsxúpmhyng, hôlfadm nay ta còhlwqn ởtpxvyuxvi nàhrvzy huyếwzhit chiếwzhin, chỉdqjnhrvzragn Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng nhấviztt tộacesc màhrvz chiếwzhin.


hdbcu Ngọnwucc côlfadng chúpmhya ngữxusi khíhryk đtxsxmtyam mạmtyac.

- Ai! Câhdbcu Ngọnwucc ngưyylhơyuxvi cóqmvg thểtyvm hậhrvzn trẫgclnm, đtxsxâhdbcy làhrvz trẫgclnm tựhshfhrvzm tựhshf chịlcawu. Màhrvz thôlfadi, Câhdbcu Ngọnwucc, chuyệlcawn cho tớezsgi bâhdbcy giờbpbn, ta chỉdqjn cầmufdu ngưyylhơyuxvi mộacest sựhshf kiệlcawn, mang Nhưyylhtoaxc nhi cùpjuing Lâhdbcn Nhi đtxsxi, có thêehhp̉ trốoizqn bao xa liềhyukn trốoizqn bao xa. Chỉdqjn cầmufdn Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng nhấviztt tộacesc ta huyếwzhit mạmtyach khôlfadng dứumzwt, sau khi lãlfsio tổumzw xuấviztt quan, đtxsxtoaxi mộacest thờbpbni gian, tổumzwng cóqmvg thểtyvm thu phụwxenc Giang Sơyuxvn. Đuvhmâhdbcy làhrvz thỉdqjnnh cầmufdu cuốoizqi cùpjuing củquola ta. Muộacesi tửragn, ngưyylhơyuxvi khôlfadng thểtyvm cựhshf tuyệlcawt đtxsxiềhyuku thỉdqjnnh cầmufdu nàhrvzy củquola Vưyylhơyuxvng huynh.

Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Chỉdqjn Nhưyylhtoaxc, Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lâhdbcn, đtxsxâhdbcy làhrvz mộacest trai mộacest gázksoi màhrvz Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc yêehhpu nhấviztt.

- Trốoizqn? Hiệlcawn tạmtyai Thiêehhpn La Đuvhmlcawa Võqmvgng, còhlwqn trốoizqn nhưyylh thếwzhihrvzo?

hdbcu Ngọnwucc côlfadng chúpmhya miệlcawng đtxsxmufdy đtxsxăeuyd́ng chát, lúpmhyc trưyylhezsgc Giang Trầmufdn némanvm ra ngoàhrvzi càhrvznh ôlfad-liu, lạmtyai bịlcaw Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc vázksong đtxsxmufdu cựhshf tuyệlcawt.

Hiệlcawn tạmtyai, đtxsxmtyai binh tiếwzhip cậhrvzn, Vưyylhơyuxvng Cung bịlcawhdbcy chậhrvzt nhưyylhehhpm cốoizqi, nhưyylh thếwzhihrvzo liêehhpn lạmtyac Giang Trầmufdn?

qmvgi sau, hiệlcawn tạmtyai Giang Trầmufdn ởtpxv đtxsxlcawa phưyylhơyuxvng nàhrvzo? Câhdbcu Ngọnwucc côlfadng chúpmhya nàhrvzng căeuydn bảragnn khôlfadng biếwzhit.

- Câhdbcu Ngọnwucc, ngưyylhơyuxvi tỉdqjnnh lạmtyai mộacest chúpmhyt a. Tuy ta bịlcaw Long Chiếwzhiu Phong xếwzhip đtxsxbzgct mộacest đtxsxmtyao, nhưyylhng màhrvz, Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng nhấviztt tộacesc ta, házksoqmvg thểtyvm khôlfadng cóqmvg mộacest chúpmhyt ázksot chủquolhrvzi? Trong tay củquola ta còhlwqn cóqmvg mộacest lázksohrvzi tẩtxsxy cuốoizqi cùpjuing, tuy chưyylha đtxsxquol chuyểtyvmn bạmtyai thàhrvznh thắzqjlng, nhưyylhng muốoizqn mởtpxv mộacest đtxsxưyylhbpbnng mázksou, yểtyvmm hộaceszksoc ngưyylhơyuxvi đtxsxàhrvzo tẩtxsxu, vẫgclnn cóqmvg bốoizqn năeuydm thàhrvznh hi vọnwucng!

Lờbpbni nàhrvzy củquola Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc, đtxsxãlfsi biểtyvmu lộaces tửragn chíhryk.

qmvgi ra lờbpbni nóqmvgi nàhrvzy, ázksonh mắzqjlt củquola Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc ngưyylhtoaxc lạmtyai thanh tịlcawnh rôlfad̀i, cóqmvg mộacest cỗchus nhìragnn thấviztu sinh tửragn.

- Câhdbcu Ngọnwucc, ngưyylhơyuxvi khôlfadng cầmufdn khíhrykch lệlcaw ta. Đuvhmâhdbcy làhrvz trẫgclnm tạmtyao nghiệlcawt, trẫgclnm dùpjuing tázksonh mạmtyang đtxsxi gázksonh chịlcawu. Vềhyuk sau ngưyylhơyuxvi nóqmvgi cho Lâhdbcn Nhi cùpjuing Nhưyylhtoaxc nhi, tuy lão tưyylh̉ bọnwucn hắzqjln làhrvzlfadn quâhdbcn mấviztt nưyylhezsgc, nhưyylhng íhrykt ra coi nhưyylhhrvz mộacest nam nhâhdbcn cóqmvg đtxsxragnm đtxsxưyylhơyuxvng!

Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc nóqmvgi đtxsxếwzhin đtxsxâhdbcy, đtxsxãlfsiyuxvi cóqmvg chúpmhyt nghẹcscmn ngàhrvzo.

- Vưyylhơyuxvng huynh...
Tuy Câhdbcu Ngọnwucc côlfadng chúpmhya ảragno nãlfsio Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc bảragno thủquol, hậhrvzn Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc khôlfadng nghe nàhrvzng nóqmvgi, làhrvzm cho cụwxenc diệlcawn bếwzhi tắzqjlc nhưyylhlfadm nay.

Nhưyylhng dùpjui sao làhrvz cốoizqt nhụwxenc đtxsxjzwqng bàhrvzo, thấvizty Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc nhưyylh thếwzhi, Câhdbcu Ngọnwucc côlfadng chúpmhya cũoizqng hơyuxvi đtxsxau lòhlwqng.

- Nhớezsg kỹqmvg, lázksot nữxusia thừqyzia dịlcawp loạmtyan, giếwzhit đtxsxi ra ngoàhrvzi! Ta sẽpbtd đtxsxtyvm Vệlcaw Thiêehhpn Đuvhmôlfad mởtpxv đtxsxưyylhbpbnng thay cázksoc ngưyylhơyuxvi. Nhớezsg kỹqmvg, khôlfadng đtxsxưyylhtoaxc khôlfadng quảragn quyếwzhit, bắzqjlt đtxsxúpmhyng giờbpbn gian, phảragni đtxsxi!

Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc nóqmvgi đtxsxếwzhin đtxsxâhdbcy, bàhrvzn tay vỗchushrvzi cázksoi, từqyzi trong bóqmvgng tốoizqi đtxsxi ra tázksom gãlfsi Hắzqjlc y nhâhdbcn.

- Bệlcaw hạmtya.

- Chưyylh vịlcaw, đtxsxếwzhin mộacest bưyylhezsgc nàhrvzy, trẫgclnm chỉdqjnqmvg thểtyvm mờbpbni cázksoc ngưyylhơyuxvi cùpjuing mộacest chỗchus đtxsxacesng thủquol.

- Nguyệlcawn vìragn bệlcaw hạmtya quêehhpn mìragnnh phụwxenc vụwxen!

zksom ngưyylhbpbni nàhrvzy, dĩragn nhiêehhpn làhrvz thuầmufdn mộacest sắzqjlc Châhdbcn khíhryk đtxsxmtyai sưyylh, hơyuxvn nữxusia làhrvz Châhdbcn khíhryk đtxsxmtyai sưyylhhrvz ngay cảragnhdbcu Ngọnwucc côlfadng chúpmhya cũoizqng chưyylha từqyzing thấvizty qua!

- Câhdbcu Ngọnwucc, tázksom tửragn vệlcawhrvzy, từqyzizksom tuổumzwi bắzqjlt đtxsxmufdu, vẫgclnn phụwxenzkso ta. Ngoạmtyai trừqyzi ta, khôlfadng cóqmvg ai biếwzhit sựhshf hiệlcawn hữxusiu củquola bọnwucn hắzqjln.

Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc từqyzi trong lòhlwqng lấvizty ra mộacest cázksoi bìragnnh ngọnwucc, đtxsxumzw ra mưyylhbpbni hạmtyat đtxsxan dưyylhtoaxc:

- Đuvhmâhdbcy làhrvz Đuvhmmtyai Đuvhmmtyao Phong Ma hoàhrvzn, sau khi phụwxenc dụwxenng, cóqmvg thểtyvm cho Châhdbcn khíhryk đtxsxmtyai sưyylhtpxv trong thờbpbni gian ngắzqjln, thựhshfc lựhshfc tăeuydng lêehhpn gấviztp đtxsxôlfadi, thậhrvzm chíhryk thêehhpm nữxusia.

zksom tửragn vệlcaw kia khôlfadng nóqmvgi hai lờbpbni, từqyzing cázksoi đtxsxi tớezsgi, riêehhpng phâhdbc̀n mình cầmufdm mộacest viêehhpn thuốoizqc uốoizqng.

Áhvnunh mắzqjlt Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc thâhdbcm thúpmhyy, đtxsxưyylha mắzqjlt nhìragnn đtxsxan dưyylhtoaxc nàhrvzy, cũoizqng ngửragna đtxsxmufdu nuốoizqt xuốoizqng.


- Mộacest hạmtyat cuốoizqi cùpjuing, lưyylhu cho Vệlcaw Thiêehhpn Đuvhmôlfad.

Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc nhẹcscm nhàhrvzng thởtpxvhrvzi.

- Cázksoc ngưyylhơyuxvi, đtxsxhyuku chuẩtxsxn bịlcaw xong chưyylha?

- Nguyệlcawn vìragn bệlcaw hạmtya chịlcawu chếwzhit!

zksom ngưyylhbpbni kia ngữxusi khíhryk thầmufdn kỳhvnu nhấviztt tríhryk, mang theo mộacest cỗchus kiêehhpn quyếwzhit chi ýplpq.

- Tốoizqt, trong chốoizqc lázksot trẫgclnm tựhshfragnnh ra trậhrvzn, hấviztp dẫgclnn lựhshfc chúpmhy ýplpq củquola đtxsxoizqi phưyylhơyuxvng. Cázksoc ngưyylhơyuxvi phụwxenzkso ta, tậhrvzn lựhshfc kémanvo dàhrvzi thờbpbni gian, tậhrvzn lựhshfc hấviztp dẫgclnn càhrvzng nhiềhyuku cao thủquol nữxusia.

- Thiêehhpn Đuvhmôlfad, tiếwzhin đtxsxếwzhin.

Vệlcaw Thiêehhpn Đuvhmôlfad từqyzi ngoàhrvzi cửragna đtxsxi vàhrvzo, khôlfadng cóqmvg mộacest chúpmhyt do dựhshf, đtxsxem mộacest viêehhpn còhlwqn lạmtyai ăeuydn vàhrvzo.

- Thiêehhpn Đuvhmôlfad, trẫgclnm tựhshfragnnh ra trậhrvzn, tấviztt sẽpbtd hấviztp dẫgclnn rấviztt nhiềhyuku cao thủquol đtxsxoizqi phưyylhơyuxvng. Ngưyylhơyuxvi phụwxen trázksoch côlfadng kíhrykch, khôlfadng biếwzhit dùpjuing biệlcawn pházksop gìragn, mởtpxv mộacest đtxsxưyylhbpbnng mázksou, yểtyvmm hộaceshdbcu Ngọnwucc côlfadng chúpmhya lui lạmtyai!

Vệlcaw Thiêehhpn Đuvhmôlfad khom ngưyylhbpbni lĩragnnh mệlcawnh:

- Chỉdqjn cầmufdn Thiêehhpn Đuvhmôlfadhlwqn mộacest hơyuxvi, nhấviztt đtxsxlcawnh sẽpbtd yểtyvmm hộaces huyếwzhit mạmtyach củquola bệlcaw hạmtya ly khai!

Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc gậhrvzt gậhrvzt đtxsxmufdu:

- Chuẩtxsxn bịlcaw mộacest chúpmhyt a, đtxsxi gọnwuci Lâhdbcn Nhi cùpjuing Nhưyylhtoaxc nhi tớezsgi!

Sau nửragna canh giờbpbn, sắzqjlc trờbpbni dầmufdn dầmufdn ảragnm đtxsxmtyam xuốoizqng, lạmtyai mộacest vòhlwqng Hắzqjlc Dạmtya sắzqjlp đtxsxếwzhin.

Áhvnunh mắzqjlt Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc chậhrvzm rãlfsii từqyzi trêehhpn mặbzgct tấviztt cảragn mọnwuci ngưyylhbpbni nhìragnn quémanvt qua.

- Bọnwucn ngưyylhơyuxvi, cóqmvg bằxusing lòhlwqng vìragn trẫgclnm quyếwzhit tửragn mộacest trậhrvzn chiếwzhin hay khôlfadng?

- Nguyệlcawn vìragn bệlcaw hạmtya tửragn chiếwzhin!

zksom tửragn vệlcaw, Vệlcaw Thiêehhpn Đuvhmôlfad, còhlwqn cóqmvg mộacest đtxsxázksom đtxsxmtyai nộacesi cao thủquol, đtxsxhyuku trăeuydm miệlcawng mộacest lờbpbni.

- Tốoizqt, vậhrvzy đtxsxtyvm cho trẫgclnm tựhshfragnnh gặbzgcp lạmtyai Long Chiếwzhiu Phong kia!

Vừqyzia mớezsgi nóqmvgi xong, thâhdbcn hìragnnh Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc nhoázksong mộacest cázksoi, dẫgclnn đtxsxmufdu bay đtxsxi ra ngoàhrvzi.

- Long Chiếwzhiu Phong, ngưyylhơyuxvi đtxsxmtyai nghịlcawch bấviztt đtxsxmtyao, mưyylhu phảragnn soázkson vịlcaw. Cóqmvgzksom cùpjuing trẫgclnm chiếwzhin mộacest trậhrvzn khôlfadng?

Đuvhmôlfadng Phưyylhơyuxvng Lộacesc làhrvzm vua củquola mộacest nưyylhezsgc, sốoizqng an nhàhrvzn sung sưyylhezsgng, cóqmvg rấviztt íhrykt ngưyylhbpbni biếwzhit rõqmvg, bảragnn thâhdbcn hắzqjln cũoizqng làhrvz mộacest mưyylhbpbni mộacest mạmtyach Châhdbcn khíhryk đtxsxmtyai sưyylh!

Đuvhmmtyai quâhdbcn Long Đuvhmxusing Hầmufdu, đtxsxem Vưyylhơyuxvng Cung vâhdbcy quanh chậhrvzt nhưyylhehhpm cốoizqi, cóqmvg thểtyvmqmvgi làhrvz nắzqjlm chắzqjlc thắzqjlng lợtoaxi trong tay.

Nhóqmvgm bộaces khúpmhyc củquola Long Chiếwzhiu Phong, đtxsxãlfsi cấviztu tứumzw nhưyylh thếwzhihrvzo cho Long Chiếwzhiu Phong lêehhpn ngôlfadi, chúpmhyc mừqyzing Long Chiếwzhiu Phong khoázksoc hoàhrvzng bàhrvzo rôlfad̀i.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.