Độc Tôn Tam Giới

Chương 162 : Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 2

    trước sau   
itlsu Ngọjhhgc cưdcepclvei khổlbzd, thầslvxn tházehwi thêxsqldcepơtmnsng:

- Vưdcepơtmnsng huynh, nếghbsu ngưdcepơtmnsi muốqmuan ta tửqmua chiếghbsn vềqgkq phíncrea trưdceptmnsc, tiểvdoju muộbvjli tùybbby thờclvei nghe lệuhlonh. Nhữeeawng đsdbyzbdfi sựfsij triềqgkqu chíncrenh nàitlsy, tiểvdoju muộbvjli khôfsijng lẫybwln vàitlso nữeeawa.

Buồoucmn bãcqwo khôfsijng ai qua đsdbyưdcepznhhc tâitlsm chếghbst, Câitlsu Ngọjhhgc côfsijng chúaouna từbogh trêxsqln ngưdcepclvei Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc, thấztjwy đsdbyưdcepznhhc bówiozng dázehwng mộbvjlt vong quốqmuac chi quâitlsn, thấztjwy đsdbyưdcepznhhc bówiozng dázehwng mộbvjlt ngưdcepclvei thấztjwt bạzbdfi khôfsijng quảjoyr quyếghbst.

- Câitlsu Ngọjhhgc, lúaounc nàitlsy, ngưdcepơtmnsi nhấztjwt đsdbygyljnh phảjoyri đsdbygpzong ởktwbxsqln trẫybwlm, đsdbyboghng cówioz lạzbdfi nghĩxbft ngợznhhi lung tung. Giang Trầslvxn kia lâitlsm trậitlsn đsdbyàitlso thoázehwt, ngưdcepơtmnsi khôfsijng cầslvxn nhớtmns thưdcepơtmnsng lấztjwy hắysbin nữeeawa.

itlsu Ngọjhhgc miệuhlong đsdbyslvxy đsdbyăbsrx́ng chát, buồoucmn bãcqwo khôfsijng nówiozi, đsdbyi ra ngoàitlsi.

Ngay lúaounc nàitlsy, khôfsijng trung truyềqgkqn tớtmnsi mộbvjlt tiếghbsng chim hówiozt bébvjln nhọjhhgn, sau đsdbyówioz, trêxsqln khôfsijng truyềqgkqn đsdbyếghbsn mộbvjlt tiếghbsng hébvjlt lớtmnsn:


- Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc, đsdbyi ra đsdbyâitlsy.

itls Giang Trầslvxn!

Trong mắysbit Câitlsu Ngọjhhgc hạzbdfnh, hiệuhlon lêxsqln mộbvjlt tia kinh hỉjabp. Chẳtmnsng lẽjabp Giang Trầslvxn hồoucmi tâitlsm chuyểvdojn ýqanw, nguyệuhlon ýqanw đsdbyếghbsn phụqmuazehwdcepơtmnsng huynh trấztjwn ázehwp Long Đvksimqohng Hầslvxu?

- Làitls Giang Trầslvxn!

zehwc lộbvjl chưdcep hầslvxu đsdbyqgkqu nghe ra thanh âitlsm củtqywa Giang Trầslvxn.

Da mặlbqct Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc pházehwt tíncrem, Giang Trầslvxn nàitlsy, vâitlṣy mà gọjhhgi thẳtmnsng kỳytnc danh, hoàitlsn toàitlsn khôfsijng cówioz chúaoun ýqanw quâitlsn thầslvxn cao thấztjwp rôfsij̀i.

Khanh!

Mộbvjlt tiếghbsng kim loạzbdfi rơtmnsi xuốqmuang đsdbyztjwt thanh thúaouny, đsdbyqmuang vàitlso trêxsqln thềqgkqm đsdbyázehwdcepơtmnsng Cung.

Mọjhhgi ngưdcepclvei theo tiếghbsng nhìztjwn lạzbdfi, lạzbdfi chứgpzong kiếghbsn mộbvjlt khốqmuai Kim Bàitlsi khảjoyrm ngọjhhgc, tạzbdfo hìztjwnh đsdbylbqcc biệuhlot, đsdbyúaounng làitls Chưdcep Hầslvxu Lệuhlonh.

- Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc, cázehwi Chưdcep Hầslvxu Lệuhlonh nàitlsy trảjoyr lạzbdfi ngưdcepơtmnsi, từbogh nay vềqgkq sau, Giang gia ta cùybbbng Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng gia ngưdcepơtmnsi cắysbit bàitlso đsdbyoạzbdfn nghĩxbfta, khôfsijng còfsijn liêxsqln quan.

Thanh âitlsm Giang Trầslvxn đsdbyzbdfm mạzbdfc, cưdcepxbfti Kim Dựfsijc Kiếghbsm Đvksiiểvdoju, trêxsqln cao nhìztjwn xuốqmuang, ởktwb giữeeawa khôfsijng trung thầslvxn uy lẫybwlm lẫybwlm, làitlsm cho Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc cùybbbng vớtmnsi cázehwc lộbvjl chưdcep hầslvxu, ẩghbsn ẩghbsn cówioz mộbvjlt loạzbdfi tựfsij ti mặlbqcc cảjoyrm.

- Giang Trầslvxn, ngưdcepơtmnsi ăbsrxn lộbvjlc củtqywa vua, lạzbdfi lâitlsm trậitlsn đsdbyàitlso thoázehwt, Giang gia ngưdcepơtmnsi...

- Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng gia tộbvjlc phụ Giang gia ta trưdceptmnsc, nếghbsu bọjhhgn ngưdcepơtmnsi khôfsijng mùybbbfsija, đsdbyqgkqu thấztjwy rõzheq a. Đvksiboghng nówiozi vớtmnsi ta nhữeeawng lờclvei nówiozi nhảjoyrm nhưdcep quâitlsn muốqmuan thầslvxn chếghbst, thầslvxn khôfsijng thểvdoj khôfsijng chếghbst kia. Hôfsijm nay thiêxsqln hạzbdf đsdbyzbdfi loạzbdfn, cưdcepclveng giảjoyr vi tôfsijn. Cázehwc ngưdcepơtmnsi thờclvei đsdbyiểvdojm nàitlsy cùybbbng ta nówiozi nhảjoyrm, còfsijn khôfsijng bằmqohng suy nghĩxbft nhưdcep thếghbsitlso đsdbyqmuai phówioz Long Đvksimqohng Hầslvxu a.


Giang Trầslvxn nówiozi xong, liềqgkqn muốqmuan ly khai.

- Giang Trầslvxn.

Trong lòfsijng Câitlsu Ngọjhhgc côfsijng chúaouna đsdbyau xówiozt, khówioze mắysbit rưdcepng rưdcepng, bi thưdcepơtmnsng kêxsqlu lêxsqln.

- Chuyệuhlon nàitlsy, thậitlst khôfsijng cówioz cứgpzou vãcqwon sao? Tíncrenh toázehwn Câitlsu Ngọjhhgc ta cầslvxu ngưdcepơtmnsi, giúaounp ta mộbvjlt lầslvxn a.

itlsu Ngọjhhgc côfsijng chúaouna làitls ngưdcepclvei házehwo thắysbing, xuấztjwt thâitlsn hiểvdojn házehwch, tu vi cao cưdcepclveng, lúc nào nghe nàitlsng hưdceptmnsng ai cầslvxu xin?

Thếghbs nhưdcepng màitls, giờclve khắysbic nàitlsy, nàitlsng vâitlṣy mà rưdcepng rưdcepng khówiozc cầslvxu Giang Trầslvxn!

- Câitlsu Ngọjhhgc, ta cówioz thểvdoj giúaounp ngưdcepơtmnsi thoázehwt đsdbyi vưdcepơtmnsng đsdbyôfsij, nhưdcepng sẽjabp khôfsijng giúaounp hôfsijn quâitlsn Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc.

Trêxsqln mặlbqct Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc nówiozng rázehwt.

- Giang Trầslvxn, ngưdcepơtmnsi cùybbbng Long Đvksimqohng Hầslvxu cówioz huyếghbst hảjoyri thâitlsm cừboghu, dùybbb khôfsijng giúaounp Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng nhấztjwt tộbvjlc ta, cũzheqng nêxsqln buôfsijng hiềqgkqm khíncrech, cộbvjlng đsdbyoucmng đsdbyqmuai phówioz Long Đvksimqohng Hầslvxu a.

itlsu Ngọjhhgc côfsijng chúaouna lạzbdfi lầslvxn nữeeawa khuyêxsqln nhủtqyw.

- Long Chiếghbsu Phong? Ha ha, xưdcepơtmnsng khôfsij trong mộbvjlitls thôfsiji. Trậitlsn chiếghbsn nàitlsy qua đsdbyi, nếghbsu nhưdcep Long gia hắysbin thắysbing, ta tựfsijwioz biệuhlon pházehwp đsdbyi diệuhlot Long gia. Khôfsijng cầslvxn cùybbbng Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc liêxsqln thủtqyw?

itlsu Ngọjhhgc côfsijng chúaouna ngũzheq vịgylj tạzbdfp trầslvxn, nàitlsng so vớtmnsi nhữeeawng ngưdcepclvei nàitlsy hiểvdoju rõzheq Giang Trầslvxn hơtmnsn, biếghbst rõzheq trêxsqln ngưdcepclvei kẻzbdfitlsy, tíncrech chứgpzoa quázehw nhiềqgkqu bíncre mậitlst.

itlsng khôfsijng chúaount nghi ngờclve, Giang Trầslvxn cówioz thựfsijc lựfsijc tuyệuhlot đsdbyqmuai đsdbyqmuai phówioz Long Chiếghbsu Phong. Chỉjabpitls, chuyệuhlon cho tớtmnsi bâitlsy giờclve, Giang Trầslvxn cówiozqanw do gìztjw trợznhh giúaounp Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng nhấztjwt tộbvjlc?


- Giang Trầslvxn...

itlsu Ngọjhhgc côfsijng chúaouna khổlbzd sởktwbwiozi.

- Tíncrenh toázehwn Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng nhấztjwt tộbvjlc ta phụqmua ngưdcepơtmnsi a. Ta chỉjabpwioz mộbvjlt thỉjabpnh cầslvxu, nhờclve ngưdcepơtmnsi mang Nhưdcepznhhc nhi đsdbyi, nếghbsu cówioz thểvdoj, xin chiếghbsu cốqmuaitlsng cảjoyr đsdbyclvei.

- Cázehwi nàitlsy cówioz thểvdoj.

Giang Trầslvxn gậitlst gậitlst đsdbyslvxu.

Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc hừbogh lạzbdfnh mộbvjlt tiếghbsng:

- Giang Trầslvxn, trẫybwlm khôfsijng cầslvxn ngưdcepơtmnsi chiếghbsu cốqmua nữeeaw nhi củtqywa ta? Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng nhấztjwt tộbvjlc ta còfsijn cówioz nhiềqgkqu loạzbdfi thủtqyw đsdbyoạzbdfn, tấztjwt cówioz thểvdoj trấztjwn ázehwp phảjoyrn tặlbqcc Long Chiếghbsu Phong. Vưdcepơtmnsng thấztjwt côfsijng chúaouna ta, házehwitlstmnsn dãcqwo thôfsijn phu nhưdcep ngưdcepơtmnsi cówioz thểvdoj nhúaounng chàitlsm?

- Vưdcepơtmnsng huynh!

itlsu Ngọjhhgc côfsijng chúaouna sợznhhcqwoi, Vưdcepơtmnsng huynh đsdbyâitlsy làitls pházehw hỏpnarng đsdbyưdcepclveng lui cuốqmuai a.

Quảjoyr nhiêxsqln, sắysbic mặlbqct Giang Trầslvxn trầslvxm xuốqmuang:

- Câitlsu Ngọjhhgc, nếghbsu nhưdcep ngưdcepơtmnsi câitls̀n ta chiếghbsu cốqmua Chỉjabp Nhưdcepznhhc côfsijng chúaouna, nghĩxbft biệuhlon pházehwp liêxsqln hệuhlo ta, ta đsdbyi đsdbyâitlsy!

Thâitlsn thểvdojitlsu Ngọjhhgc xụqmuai lơtmns, cházehwn nảjoyrn ngãcqwo ngồoucmi trêxsqln thềqgkqm đsdbyázehw, tâitlsm nhưdcep tro tàitlsn.

itlsng đsdbyqmuai vớtmnsi Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc, cũzheqng triệuhlot đsdbyvdoj hếghbst hy vọjhhgng rôfsij̀i.


...

itlsnh đsdbybvjlng lùybbbng bắysbit củtqywa Long Đvksimqohng Hầslvxu, càitlsng ngàitlsy càitlsng nghiêxsqlm trọjhhgng, toàitlsn bộbvjldcepơtmnsng đsdbyôfsij, loạzbdfn thàitlsnh mộbvjlt bầslvxy. Trêxsqln đsdbyưdcepclveng cázehwi tùybbby ýqanwwioz thểvdoj thấztjwy đsdbyưdcepznhhc thi thểvdoj ngang dọjhhgc.

Thờclvei đsdbyiểvdojm quy củtqyw mấztjwt đsdbyi ưdceptmnsc thúaounc, nhâitlsn tốqmua bạzbdfo lựfsijc sẽjabp mấztjwt đsdbyi khốqmuang chếghbs, nhưdcepcqwo thúaoun ra khỏpnari lồoucmng, mang đsdbyếghbsn vôfsijybbbng tai nạzbdfn.

dcepơtmnsng đsdbyôfsij bắysbit đsdbyslvxu chếghbst ngưdcepclvei, chếghbst rấztjwt nhiềqgkqu ngưdcepclvei.

Giếghbst ngưdcepclvei phówiozng hỏpnara, gàitls bay chówioz chạzbdfy, gàitlso khówiozc thảjoyrm thiếghbst, ngàitlsy đsdbyêxsqlm khôfsijng ngớtmnst.

zheqng may, đsdbygylja phưdcepơtmnsng Kiềqgkqu Bạzbdfch Thạzbdfch an bàitlsi cựfsijc kỳytncghbsn nấztjwp vắysbing vẻzbdf, trong lúaounc nhấztjwt thờclvei khôfsijng lo bịgyljztjwm đsdbyưdcepznhhc. Chỉjabpitls chiếghbsu loạzbdfi phưdcepơtmnsng thứgpzoc nàitlsy xuốqmuang dưdceptmnsi, Giang Trầslvxn cũzheqng lo lắysbing, Dưdcepznhhc Sưdcep Đvksiiệuhlon cówioz thểvdoj chịgylju đsdbyfsijng đsdbyưdcepznhhc khôfsijng.

Giang Trầslvxn nghĩxbft nghĩxbft, vẫybwln quyếghbst đsdbygyljnh đsdbyem quyềqgkqn chủtqyw đsdbybvjlng nắysbim giữeeawktwb trong tay mìztjwnh.

Lậitlsp tứgpzoc đsdbyiềqgkqu khiểvdojn rấztjwt nhiềqgkqu Kim Dựfsijc Kiếghbsm Đvksiiểvdoju cùybbbng Ngâitlsn Dựfsijc Kiếghbsm Đvksiiểvdoju, suốqmuat đsdbyêxsqlm vàitlso thàitlsnh, phâitlsn ra mấztjwy đsdbyázehwm, đsdbyem đsdbyôfsij̣i ngũ hạzbdfch tâitlsm dừboghng lạzbdfi ởktwbdcepơtmnsng đsdbyôfsij toàitlsn bộbvjl mang đsdbyi.

Trong bówiozng đsdbyêxsqlm, loạzbdfi bộbvjl đsdbybvjli khôfsijng trung nàitlsy tíncrenh cơtmns đsdbybvjlng rấztjwt mạzbdfnh, ưdceptmnsc chừboghng mộbvjlt lúaounc sau, liềqgkqn đsdbyưdcepa tấztjwt cảjoyr nhâitlsn mãcqwo ra.

itlsnh đsdbybvjlng lùybbbng bắysbit, liêxsqln tụqmuac khôfsijng cówioz kếghbst quảjoyr, rốqmuat cụqmuac diễjjqbn biếghbsn thàitlsnh phảjoyrn loạzbdfn.

itlsn đsdbyêxsqlm buôfsijng xuốqmuang, Thiêxsqln Đvksiôfsij quâitlsn cùybbbng tinh nhuệuhlo củtqywa Long Đvksimqohng Hầslvxu pházehwt sinh luồoucmng xung đsdbybvjlt thứgpzo nhấztjwt.

Đvksiówiozn lấztjwy, trong Thàitlsnh Vệuhlo quâitlsn, hai Thốqmuang Lĩxbftnh tuyêxsqln bốqmua thuầslvxn phụqmuac Long Đvksimqohng Hầslvxu, trong Thàitlsnh Vệuhlo quâitlsn phâitlsn liệuhlot.

Sau đsdbyówioz, mộbvjlt gãcqwo Thốqmuang Lĩxbftnh củtqywa Thiêxsqln Đvksiôfsij quâitlsn, lúaounc trong phiêxsqln trựfsijc, bỗjwzqng nhiêxsqln nghịgyljch phảjoyrn, mang theo bộbvjl hạzbdf phảjoyrn quâitlsn thẳtmnsng hưdceptmnsng Vưdcepơtmnsng Cung, cùybbbng thâitlsn vệuhlodcepơtmnsng thấztjwt chiếghbsn thàitlsnh mộbvjlt đsdbyitlsn.

Trong vòfsijng mộbvjlt đsdbyêxsqlm, vưdcepơtmnsng đsdbyôfsij đsdbyzbdfi loạzbdfn.

itls Giang Trầslvxn giờclve phúaount nàitlsy, lạzbdfi khôfsijng đsdbyếghbsm xỉjabpa đsdbyếghbsn, lòfsijng rấztjwt dễjjqbitlsng. Nhâitlsn mãcqwo củtqywa mìztjwnh rúaount lui khỏpnari vưdcepơtmnsng đsdbyôfsij, bộbvjl đsdbybvjli chủtqyw lựfsijc củtqywa Kiếghbsm Đvksiiểvdoju cũzheqng đsdbyãcqwo đsdbyuổlbzdi tớtmnsi.

Chỉjabp cầslvxn hắysbin ra lệuhlonh mộbvjlt tiếghbsng, liềqgkqn cówioz thểvdojzehwt nhậitlsp vưdcepơtmnsng đsdbyôfsij, quảjoyrn Long Đvksimqohng Hầslvxu ngưdcepơtmnsi cũzheqng tốqmuat, vưdcepơtmnsng thấztjwt cũzheqng tốqmuat, trong vòfsijng mộbvjlt canh giờclve, tuyệuhlot đsdbyqmuai cówioz thểvdoj trấztjwn ázehwp hếghbst thảjoyry!

Chỉjabpitls, chiếghbsn cuộbvjlc cũzheqng khôfsijng cówioz giằmqohng co quázehwitlsu. Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc nhưdcep thếghbsitlso cũzheqng khôfsijng nghĩxbft tớtmnsi, Thiêxsqln Đvksiôfsij quâitlsn cùybbbng Thàitlsnh Vệuhlo quâitlsn màitls hắysbin cho rằmqohng bềqgkqn chắysbic nhưdcep thébvjlp, vâitlṣy mà đsdbyqgkqu bịgylj Long Đvksimqohng Hầslvxu phâitlsn hoázehw.

Thiêxsqln Đvksiôfsij quâitlsn cùybbbng Thàitlsnh Vệuhlo quâitlsn phâitlsn liệuhlot, đsdbyvdoj cho sứgpzoc chiếghbsn đsdbyztjwu bêxsqln vưdcepơtmnsng thấztjwt suy yếghbsu rấztjwt lớtmnsn.

itls Long Chiếghbsu Phong vìztjw soázehwn vịgylj đsdbyoạzbdft quyềqgkqn, âitlsm thầslvxm làitlsm rấztjwt nhiềqgkqu chuẩghbsn bịgylj, chiêxsqlu mộbvjl rấztjwt nhiềqgkqu cao thủtqyw, sứgpzoc chiếghbsn đsdbyztjwu củtqywa hắysbin, vâitlṣy mà khôfsijng kébvjlm vưdcepơtmnsng thấztjwt nuôfsiji dưdcepxbftng đsdbyzbdfi nộbvjli cao thủtqyw.

Đvksizbdfi nộbvjli cao thủtqyw bịgylj kiềqgkqm chếghbs, ázehwt chủtqywitlsi củtqywa Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng Lộbvjlc liềqgkqn íncret đsdbyi mộbvjlt tấztjwms.

Ba ngàitlsy sau.

Phòfsijng ngựfsijxsqln ngoàitlsi Vưdcepơtmnsng Cung bịgyljfsijng pházehw, Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng nhấztjwt tộbvjlc cùybbbng vưdcepơtmnsng thấztjwt thâitlsn vệuhlo, tửqmua thủtqyw hạzbdfch tâitlsm Vưdcepơtmnsng Cung, làitlsm lấztjwy giãcqwoy dụqmuaa cuốqmuai cùybbbng, màitls thâitlsn vệuhlo chưdcep hầslvxu thuầslvxn phụqmuac vưdcepơtmnsng thấztjwt, cũzheqng cơtmns bảjoyrn bịgylj tiêxsqlu diệuhlot sạzbdfch sẽjabp.

zehwc lộbvjl chưdcep hầslvxu lui giữeeawdcepơtmnsng Cung, cùybbbng Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng nhấztjwt tộbvjlc chung mộbvjlt chỗjwzq, ngoan cốqmua chốqmuang lạzbdfi.

Ngoạzbdfi bộbvjldcepơtmnsng Cung, ba tầslvxng trong, ba tầslvxng ngoàitlsi, đsdbyãcqwo bịgyljitlsy quanh triệuhlot đsdbyvdoj.

Đvksiôfsijng Phưdcepơtmnsng nhấztjwt tộbvjlc, nguy ởktwb sớtmnsm tốqmuai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.