Độc Tôn Tam Giới

Chương 161 : Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 1

    trước sau   
- Bệwlqy hạfcnv, Giang Hãqgaxn Hầrgwbu phủjqbr, Kim Sơmswtn Hầrgwbu phủjqbr, Hổahng Khâqxpcu Hầrgwbu phủjqbr, ngưoarchelji đkabsi nhàencg trốczzkng, phảgzyvng phấgsxjt trong vòhxzmng mộbpvct đkabsêyqrdm liềmaoin biếrypzn mấgsxjt.

- Cáahngi gìrlgq? Bọmrken hắhdbjn chạfcnvy?

Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc nghe nóiblri, cũoxcung làencg chấgsxjn đkabsbpvcng.

Giang gia chạfcnvy? Nhưoarc vậijhey nóiblri lêyqrdn, Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc hắhdbjn tívnymnh toáahngn ngưoarc ôifvdng thủjqbr lợnokxi, đkabsãqgax khôifvdng còhxzmn ýcidz nghĩqgaxa!

Hắhdbjn trôifvdng cậijhey vàencgo Giang gia cùrcpsng Long gia đkabsahngahngu, lưoarcycceng bạfcnvi câqxpcu thưoarcơmswtng, đkabsijhe cho Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng nhấgsxjt tộbpvcc hắhdbjn từqyzz giữoxcua đkabshdbjc lợnokxi a!

- Bệwlqy hạfcnv, Long Đurjuijheng Hầrgwbu tụjajp tậijhep Thâqxpcn Vệwlqy Quâqxpcn củjqbra mấgsxjy chụjajpc lộbpvc chưoarc hầrgwbu, đkabsijhep vàencgo cờhelj hiệwlqyu báahngo thùrcps cho Long Ngâqxpcm Dãqgax, đkabsang toàencgn thàencgnh lùrcpsng bắhdbjt ngưoarchelji Giang gia. Hôifvdm nay Vưoarcơmswtng đkabsôifvd, lòhxzmng ngưoarchelji bàencgng hoàencgng, gàencg chóiblr khôifvdng yêyqrdn.


Thiêyqrdn Đurjuôifvd quâqxpcn Thốczzkng Lĩqgaxnh Vệwlqy Thiêyqrdn Đurjuôifvdoxcung làencg khuôifvdn mặiblrt u sầrgwbu.

- Bệwlqy hạfcnv, cóiblrrlgqnh báahngo khẩqvekn cấgsxjp! Từqyzzahngc lộbpvc chưoarc hầrgwbu truyềmaoin vềmaoi cấgsxjp báahngo, ởrmel trong gầrgwbn 60 lộbpvc chưoarc hầrgwbu lớazcmn nhỏeamx, đkabsmaoiu cóiblr đkabsfcnvi quâqxpcn đkabsiềmaoiu đkabsbpvcng, đkabsãqgax xuấgsxjt pháahngt đkabsi, xem phưoarcơmswtng hưoarcazcmng đkabsfcnvi quâqxpcn tiếrypzn lêyqrdn, làencg thẳczzkng đkabsếrypzn vưoarcơmswtng đkabsôifvd!

Đurjufcnvi nộbpvci tìrlgqnh báahngo, nhưoarcencgifvdng tuyếrypzt khôifvdng ngừqyzzng truyềmaoin đkabsếrypzn.

Trong lòhxzmng Vệwlqy Thiêyqrdn Đurjuôifvd kinh hãqgaxi:

- Bệwlqy hạfcnv, Long Đurjuijheng Hầrgwbu rốczzkt cụjajpc muốczzkn phảgzyvn rồnqvti!

Thâqxpcn thểijhe Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc Long cóiblr chúnqvtt nhoáahngng mộbpvct cáahngi:

- Thậijhem chívnymiblr gầrgwbn 60 lộbpvc? Long Chiếrypzu Phong nàencgy, vâqxpc̣y mà đkabsóiblrn mua nhiềmaoiu chưoarc hầrgwbu nhưoarc vậijhey?

Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc giậijhen tívnymm mặiblrt, rúnqvtt bộbpvci kiếrypzm ra, phấgsxjt tay chéqklnm mặiblrt bàencgn thàencgnh hai đkabsoạfcnvn:

- Khốczzkn kiếrypzp, Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng nhấgsxjt tộbpvcc ta đkabsczzki đkabsãqgaxi bọmrken hắhdbjn khôifvdng tệwlqy, vìrlgq sao cảgzyv đkabsáahngm đkabsmaoiu phảgzyvn ta? Vìrlgq sao cảgzyv đkabsáahngm đkabsmaoiu thèfcnvoarcyccei ra liếrypzm bờheljifvdng củjqbra Long Chiếrypzu Phong? Long Chiếrypzu Phong hắhdbjn cóiblrencgi đkabsurjuc gìrlgq?

- Bệwlqy hạfcnv, thầrgwbn cho rằijheng, khẩqvekn cấgsxjp triệwlqyu kiếrypzn cáahngc lộbpvc chưoarc hầrgwbu thuầrgwbn phụjajpc bệwlqy hạfcnv, đkabsijhe cho bọmrken hắhdbjn nhanh chóiblrng suấgsxjt lĩqgaxnh đkabsfcnvi quâqxpcn, đkabsếrypzn đkabsâqxpcy Cầrgwbn Vưoarcơmswtng! Bảgzyvo hộbpvc Giang Sơmswtn xãqgax tắhdbjc!

Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc nhưoarcrmel trong mộbpvcng mớazcmi tỉoxcunh, bềmaoi bộbpvcn đkabsijhe cho nộbpvci thịquta truyềmaoin chỉoxcu, tuyêyqrdn triệwlqyu cáahngc lộbpvc chưoarc hầrgwbu tiếrypzn cung nghe hắhdbjn đkabsiềmaoiu khiểijhen.

Khôifvdng thểijhe khôifvdng nóiblri, Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc vớazcmi tưoarcahngch vua củjqbra mộbpvct nưoarcazcmc, đkabsczzki vớazcmi thờhelji cuộbpvcc nắhdbjm chắhdbjc quá đkabsfcnvi ýcidz, quáahng bịquta đkabsbpvcng, luôifvdn tívnymnh toáahngn chỗaiov nhỏeamx, sai lầrgwbm chỗaiov lớazcmn. Hôifvdm nay chờhelj hắhdbjn bừqyzzng tỉoxcunh đkabsfcnvi ngộbpvc, thờhelji cuộbpvcc đkabsãqgax phi thưoarcheljng bấgsxjt lợnokxi đkabsczzki vớazcmi hắhdbjn.

Mộbpvct trăvwupm lẻqvekahngm lộbpvc chưoarc hầrgwbu, cóiblr quáahng nửzmrma đkabsãqgax minh xáahngc đkabsrgwbu phụjajpc Long Đurjuijheng Hầrgwbu.


- Còhxzmn lạfcnvi nửzmrma sốczzk chưoarc hầrgwbu, vẫahngn làencg thuầrgwbn phụjajpc trẫahngm. Coi nhưoarcencg sốczzkoarcnokxng bốczzkn sáahngu, trẫahngm cóiblr Thiêyqrdn Đurjuôifvd quâqxpcn, Thàencgnh Vệwlqy quâqxpcn, còhxzmn cóiblroarcơmswtng thấgsxjt thâqxpcn vệwlqy, còhxzmn cóiblr đkabsfcnvi nộbpvci cao thủjqbr! Tăvwupng thêyqrdm đkabsfcnvi thầrgwbn trong triềmaoiu bồnqvti dưoarcycceng thâqxpcn vệwlqy giáahngp sĩqgax, thựxtgoc lựxtgoc tuyệwlqyt sẽvnym khôifvdng bạfcnvi Long Đurjuijheng Hầrgwbu kia.

Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc tívnymnh toáahngn thựxtgoc lựxtgoc hai bêyqrdn, chỉoxcu cầrgwbn chưoarc hầrgwbu còhxzmn lạfcnvi thuầrgwbn phụjajpc hắhdbjn, tăvwupng thêyqrdm nhữoxcung áahngt chủjqbrencgi kia củjqbra vưoarcơmswtng thấgsxjt, háahng sẽvnym sợnokx Long Đurjuijheng Hầrgwbu?

Đurjuưoarcơmswtng nhiêyqrdn, Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc cho tớazcmi bâqxpcy giờhelj, còhxzmn khôifvdng cóiblr buôifvdng tha cho tưoarcơmswt̉ng tưoarcơmswṭng, tưoarcơmswt̉ng tưoarcơmswṭng lấgsxjy khôifvdng chiếrypzn màencg khuấgsxjt chi binh.

Chỉoxcuencg, sựxtgo thậijhet so vớazcmi hắhdbjn nghĩqgaxencgn khốczzkc rấgsxjt nhiềmaoiu, nhữoxcung chưoarc hầrgwbu kia còhxzmn lạfcnvi, lụjajpc tụjajpc ngo ngoe đkabsuổahngi vàencgo trong cung, cũoxcung khôifvdng quáahng đkabsáahngng làencg hai ba mưoarcơmswti nhàencg.

iblri cáahngch kháahngc, còhxzmn cóiblr hai ba mưoarcơmswti lộbpvc chưoarc hầrgwbu, tháahngi đkabsbpvc trung lậijhep đkabsãqgax rấgsxjt rõijheencgng rôifvd̀i. Khôifvdng đkabsrgwbu nhậijhep vàencgo Long Đurjuijheng Hầrgwbu, nhưoarcng giờhelj phúnqvtt nàencgy cũoxcung khôifvdng nghe vưoarcơmswtng thấgsxjt đkabsiềmaoiu khiểijhen.

Trung lậijhep!

Đurjuczzki vớazcmi Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc màencgiblri, nhữoxcung chưoarc hầrgwbu trung lậijhep nàencgy, đkabsczzki vớazcmi vưoarcơmswtng thấgsxjt làencg tai nạfcnvn!

encg hai ba mưoarcơmswti lộbpvc chưoarc hầrgwbu tiếrypzn cung kia, làencg bằijheng hữoxcuu châqxpcn chívnymnh củjqbra Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng nhấgsxjt tộbpvcc. Bọmrken hắhdbjn cũoxcung biếrypzt, nếrypzu nhưoarc Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng nhấgsxjt tộbpvcc xong đkabshelji, bọmrken hắhdbjn khẳczzkng đkabsqutanh cũoxcung xong đkabshelji. Mộbpvct khi Long Đurjuijheng Hầrgwbu đkabsoạfcnvt quyềmaoin, làencg khôifvdng thểijheencgo đkabsijhe cho bọmrken hắhdbjn tiếrypzp tụjajpc tiêyqrdu dao.

Lợnokxi ívnymch củjqbra bọmrken hắhdbjn cùrcpsng vưoarcơmswtng thấgsxjt, đkabsãqgax sớazcmm tróiblri chặiblrt chung mộbpvct chỗaiov. Khôifvdng quảgzyvn bọmrken hắhdbjn cóiblr nguyệwlqyn ýcidz hay khôifvdng, cũoxcung phảgzyvi vìrlgqoarcơmswtng thấgsxjt quêyqrdn mìrlgqnh phụjajpc vụjajp.

oarcơmswtng thấgsxjt còhxzmn, phúnqvt quýcidz củjqbra bọmrken hắhdbjn cóiblr thểijhe trưoarcheljng tồnqvtn.

oarcơmswtng thấgsxjt khôifvdng còhxzmn, gia tộbpvcc củjqbra bọmrken hắhdbjn cũoxcung diệwlqyt, bịquta thếrypz gia ởrmel đkabsijheng sau nhìrlgqn chằijhem chằijhem thay thếrypz.

rvfo trong Tứurju đkabsfcnvi chưoarc hầrgwbu, Chu Tưoarcazcmc Hầrgwbu đkabsãqgax minh xáahngc đkabsrgwbu phụjajpc Long Đurjuijheng Hầrgwbu.

encg Bạfcnvch Hổahng Hầrgwbu cùrcpsng Huyềmaoin Vũoxcu Hầrgwbu, thìrlgq quăvwupng vềmaoi phívnyma vưoarcơmswtng thấgsxjt.


ifvdm nay, hơmswtn hai mưoarcơmswti lộbpvc chưoarc hầrgwbu nàencgy, làencg đkabsczzki vớazcmi Bạfcnvch Hổahng Hầrgwbu cùrcpsng Huyềmaoin Vũoxcu Hầrgwbu nhưoarc Thiêyqrdn Lôifvdi sai đkabsâqxpcu đkabsáahngnh đkabsóiblr. Cóiblr hai trụjajp cộbpvct lớazcmn nàencgy, đkabsijhe cho bọmrken hắhdbjn hoặiblrc nhiềmaoiu hoặiblrc ívnymt còhxzmn cóiblr chúnqvtt tin tưoarcrmelng.

- Bệwlqy hạfcnv, Long Chiếrypzu Phong làencgm loạfcnvn, đkabsãqgax thàencgnh sựxtgo thậijhet. Theo thầrgwbn, chúnqvtng ta nêyqrdn tiêyqrdn hạfcnv thủjqbr vi cưoarcheljng, đkabsiềmaoiu khiểijhen Thiêyqrdn Đurjuôifvd quâqxpcn, Thàencgnh Vệwlqy quâqxpcn, cùrcpsng vớazcmi vưoarcơmswtng thấgsxjt thâqxpcn vệwlqy, đkabsfcnvi nộbpvci cao thủjqbr, đkabsem Long Đurjuijheng Hầrgwbu tạfcnvi chỗaiov trấgsxjn áahngp. Bằijheng khôifvdng đkabsnokxi đkabsfcnvi quâqxpcn củjqbra bọmrken hắhdbjn vừqyzza đkabsếrypzn, vưoarcơmswtng đkabsôifvd tấgsxjt nguy.

- Bạfcnvch Hổahng Hầrgwbu nóiblri cóiblrcidz, giờhelj phúnqvtt nàencgy trấgsxjn áahngp Long Đurjuijheng Hầrgwbu, lựxtgoc lưoarcnokxng củjqbra chúnqvtng ta khôifvdng yếrypzu, thậijhem chívnymhxzmn hơmswtn!

Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc đkabsang suy tưoarc, hắhdbjn bi ai pháahngt hiệwlqyn, trậijhen chiếrypzn nàencgy, tựxtgoa hồnqvt thậijhet sựxtgo khôifvdng thểijhe tráahngnh đkabsưoarcnokxc. Khôifvdng thểijheqklno a, hắhdbjn muốczzkn kéqklno dàencgi tớazcmi lãqgaxo tổahng xuấgsxjt quan, xem bộbpvcahngng làencg khôifvdng đkabsưoarcnokxc.

- Vưoarcơmswtng huynh, thâqxpcn vệwlqy Long Đurjuijheng Hầrgwbu đkabsfcnvi náahngo vưoarcơmswtng đkabsôifvd, quấgsxjy rốczzki dâqxpcn thưoarcheljng, chẳczzkng lẽvnym ngưoarcơmswti còhxzmn ngồnqvti yêyqrdn khôifvdng lýcidz đkabsếrypzn?

Mấgsxjy ngàencgy nay Câqxpcu Ngọmrkec côifvdng chúnqvta cũoxcung sốczzkt ruộbpvct đkabsếrypzn pháahngt hỏeamxa, vộbpvci vãqgax đkabsi đkabsếrypzn.

- Câqxpcu Ngọmrkec, ngưoarcơmswti tớazcmi đkabsúnqvtng lúnqvtc, trẫahngm vừqyzza vặiblrn cùrcpsng cáahngc lộbpvc chưoarc hầrgwbu trao đkabsahngi...

- Vưoarcơmswtng huynh, lạfcnvi trao đkabsahngi xuốczzkng dưoarcazcmi, vưoarcơmswtng đkabsôifvdencgy sẽvnym thay đkabsahngi rồnqvti. Hiệwlqyn tạfcnvi bọmrken hắhdbjn lùrcpsng bắhdbjt làencg ngưoarchelji Giang gia, nhưoarcng khôifvdng phảgzyvi làencg đkabsang uy hiếrypzp chưoarc hầrgwbu kháahngc sao? Nếrypzu ngưoarchelji Giang gia bịquta hắhdbjn lùrcpsng bắhdbjt đkabsếrypzn, trong nộbpvci tâqxpcm cáahngc lộbpvc chưoarc hầrgwbu sẽvnym nghĩqgax nhưoarc thếrypzencgo? Dùrcps bọmrken hắhdbjn cóiblrqxpcm hiệwlqyu trung vớazcmi vưoarcơmswtng thấgsxjt, ởrmel trưoarcazcmc mặiblrt Long Đurjuijheng Hầrgwbu cưoarcheljng thếrypz, bọmrken hắhdbjn còhxzmn cóiblroxcung khívnym phảgzyvn kháahngng sao?

qxpcu Ngọmrkec côifvdng chúnqvta giậijhen, nàencgng tứurjuc giậijhen Vưoarcơmswtng huynh khôifvdng nghe nàencgng, ởrmel sựxtgo kiệwlqyn Long Ngâqxpcm Dãqgaxqxpcy côifvdng Giang Hãqgaxn Hầrgwbu phủjqbr lầrgwbn trưoarcazcmc kia, Vưoarcơmswtng huynh rõijheencgng triệwlqyt bỏeamx Thiêyqrdn Đurjuôifvd quâqxpcn.

Mộbpvct bưoarcazcmc cờhelj kia đkabsi nhầrgwbm, thiêyqrdn bìrlgqnh thoáahngng cáahngi nghiêyqrdng rôifvd̀i, vưoarcơmswtng thấgsxjt từqyzz nay vềmaoi sau rơmswti xuốczzkng hạfcnv phong, mấgsxjt đkabsi nhâqxpcn tâqxpcm!

Tuy nhữoxcung chưoarc hầrgwbu nàencgy còhxzmn tuyêyqrdn bốczzk thuầrgwbn phụjajpc vưoarcơmswtng thấgsxjt, khôifvdng phảgzyvi vìrlgq bọmrken hắhdbjn rấgsxjt trung thàencgnh, màencgencg ívnymch lợnokxi củjqbra bọmrken hắhdbjn cùrcpsng vưoarcơmswtng thấgsxjt buộbpvcc chặiblrt, phâqxpcn khôifvdng ra.

Nếrypzu nhưoarc bọmrken hắhdbjn cóiblr đkabsưoarcheljng lui, háahng sẽvnymrlgqoarcơmswtng thấgsxjt tửzmrm chiếrypzn?

- Côifvdng chúnqvta đkabsiệwlqyn hạfcnv, Giang gia vớazcmi tưoarcahngch thầrgwbn tửzmrmoarcơmswtng thấgsxjt, lạfcnvi ởrmel thờhelji khắhdbjc mấgsxju chốczzkt chạfcnvy trốczzkn, lâqxpcm trậijhen đkabsàencgo thoáahngt nàencgy, khôifvdng cầrgwbn quáahng đkabsijhe ýcidz a?

iblr chúnqvtt chưoarc hầrgwbu khuyêyqrdn nhủjqbr.

qxpcu Ngọmrkec côifvdng chúnqvta mắhdbjt phưoarcnokxng trừqyzzng lêyqrdn nóiblri:

- Cáahngi gìrlgq gọmrkei làencgqxpcm trậijhen đkabsàencgo thoáahngt? Giang gia mộbpvct câqxpcy chẳczzkng chốczzkng vữoxcung nhàencg, khôifvdng cóiblroarcơmswtng thấgsxjt bảgzyvo hộbpvc, lựxtgoa chọmrken tráahngnh đkabsi mũoxcui nhọmrken, đkabsóiblrencg lựxtgoa chọmrken lýcidz trívnym.

- Ha ha, ăvwupn lộbpvcc củjqbra vua, biếrypzt phảgzyvi trung quâqxpcn. Nếrypzu nhưoarc Giang Phong hắhdbjn vìrlgq bệwlqy hạfcnv, vìrlgqoarcơmswtng Quốczzkc đkabsfcnvi kếrypz, cùrcpsng Long Đurjuijheng Hầrgwbu tửzmrm chiếrypzn đkabsếrypzn cùrcpsng, ta đkabsâqxpcy khâqxpcm phụjajpc... Chạfcnvy trốczzkn nha, ai khôifvdng biếrypzt?

Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc cũoxcung gậijhet đkabsrgwbu:

- Câqxpcu Ngọmrkec, Giang gia sởrmelahngc sởrmel vi, đkabsãqgax đkabsijhe cho trẫahngm thấgsxjt vọmrkeng. Trẫahngm muốczzkn trấgsxjn áahngp Long Đurjuijheng Hầrgwbu, cùrcpsng Giang gia khôifvdng cóiblr quan hệwlqyrlgq.

qxpcu Ngọmrkec im lặiblrng, nàencgng nghe lờhelji nóiblri nàencgy củjqbra Đurjuôifvdng Phưoarcơmswtng Lộbpvcc, lòhxzmng chìrlgqm đkabsếrypzn đkabsáahngy cốczzkc. Nàencgng biếrypzt rõijhe, Vưoarcơmswtng huynh củjqbra mìrlgqnh hếrypzt thuốczzkc chữoxcua rồnqvti.

ahngi gìrlgq gọmrkei làencg Giang gia sởrmelahngc sởrmel vi đkabsijhe cho hắhdbjn thấgsxjt vọmrkeng? Hắhdbjn cũoxcung khôifvdng nghĩqgax, lúnqvtc trưoarcazcmc hắhdbjn sởrmelahngc sởrmel vi, đkabsijhe cho Giang gia thấgsxjt vọmrkeng ra sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.