Độc Tôn Tam Giới

Chương 161 : Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 1

    trước sau   
- Bệzirp hạpsvn, Giang Hãlnlon Hầiuppu phủpvff, Kim Sơbnfxn Hầiuppu phủpvff, Hổqckn Khâyyrku Hầiuppu phủpvff, ngưyoacpvffi đlraxi nhàbdvd trốiuppng, phảztgang phấkpuvt trong vòlraxng mộtnlqt đlraxêerntm liềzjvtn biếzuxnn mấkpuvt.

- Cáktjwi gìlnlo? Bọbxtkn hắtpcon chạpsvny?

Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc nghe nóeouui, cũktdfng làbdvd chấkpuvn đlraxtnlqng.

Giang gia chạpsvny? Nhưyoac vậdrriy nóeouui lêerntn, Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc hắtpcon tízjvtnh toáktjwn ngưyoac ônfxqng thủpvff lợkuzyi, đlraxãlnlo khônfxqng còlraxn ýbdvd nghĩmxasa!

Hắtpcon trônfxqng cậdrriy vàbdvdo Giang gia cùvaxkng Long gia đlraxqcknktjwu, lưyoaczqtjng bạpsvni câyyrku thưyoacơbnfxng, đlraxzorr cho Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng nhấkpuvt tộtnlqc hắtpcon từmvaw giữykfaa đlraxtpcoc lợkuzyi a!

- Bệzirp hạpsvn, Long Đagitnaubng Hầiuppu tụzirp tậdrrip Thâyyrkn Vệzirp Quâyyrkn củpvffa mấkpuvy chụzirpc lộtnlq chưyoac hầiuppu, đlraxdrrip vàbdvdo cờpvff hiệzirpu báktjwo thùvaxk cho Long Ngâyyrkm Dãlnlo, đlraxang toàbdvdn thàbdvdnh lùvaxkng bắtpcot ngưyoacpvffi Giang gia. Hônfxqm nay Vưyoacơbnfxng đlraxônfxq, lòlraxng ngưyoacpvffi bàbdvdng hoàbdvdng, gàbdvd chóeouu khônfxqng yêerntn.


Thiêerntn Đagitônfxq quâyyrkn Thốiuppng Lĩmxasnh Vệzirp Thiêerntn Đagitônfxqktdfng làbdvd khuônfxqn mặtpcot u sầiuppu.

- Bệzirp hạpsvn, cóeouulnlonh báktjwo khẩjzdgn cấkpuvp! Từmvawktjwc lộtnlq chưyoac hầiuppu truyềzjvtn vềzjvt cấkpuvp báktjwo, ởntmz trong gầiuppn 60 lộtnlq chưyoac hầiuppu lớpvffn nhỏhpfi, đlraxzjvtu cóeouu đlraxpsvni quâyyrkn đlraxiềzjvtu đlraxtnlqng, đlraxãlnlo xuấkpuvt pháktjwt đlraxi, xem phưyoacơbnfxng hưyoacpvffng đlraxpsvni quâyyrkn tiếzuxnn lêerntn, làbdvd thẳrbmsng đlraxếzuxnn vưyoacơbnfxng đlraxônfxq!

Đagitpsvni nộtnlqi tìlnlonh báktjwo, nhưyoacbdvdnfxqng tuyếzuxnt khônfxqng ngừmvawng truyềzjvtn đlraxếzuxnn.

Trong lòlraxng Vệzirp Thiêerntn Đagitônfxq kinh hãlnloi:

- Bệzirp hạpsvn, Long Đagitnaubng Hầiuppu rốiuppt cụzirpc muốiuppn phảztgan rồyzfhi!

Thâyyrkn thểzorr Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc Long cóeouu chúhioht nhoáktjwng mộtnlqt cáktjwi:

- Thậdrrim chízjvteouu gầiuppn 60 lộtnlq? Long Chiếzuxnu Phong nàbdvdy, vâyyrḳy mà đlraxóeouun mua nhiềzjvtu chưyoac hầiuppu nhưyoac vậdrriy?

Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc giậdrrin tízjvtm mặtpcot, rúhioht bộtnlqi kiếzuxnm ra, phấkpuvt tay chémvawm mặtpcot bàbdvdn thàbdvdnh hai đlraxoạpsvnn:

- Khốiuppn kiếzuxnp, Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng nhấkpuvt tộtnlqc ta đlraxiuppi đlraxãlnloi bọbxtkn hắtpcon khônfxqng tệzirp, vìlnlo sao cảztga đlraxáktjwm đlraxzjvtu phảztgan ta? Vìlnlo sao cảztga đlraxáktjwm đlraxzjvtu thèzirpyoaczqtji ra liếzuxnm bờpvffnfxqng củpvffa Long Chiếzuxnu Phong? Long Chiếzuxnu Phong hắtpcon cóeouubdvdi đlraxykfac gìlnlo?

- Bệzirp hạpsvn, thầiuppn cho rằnaubng, khẩjzdgn cấkpuvp triệzirpu kiếzuxnn cáktjwc lộtnlq chưyoac hầiuppu thuầiuppn phụzirpc bệzirp hạpsvn, đlraxzorr cho bọbxtkn hắtpcon nhanh chóeouung suấkpuvt lĩmxasnh đlraxpsvni quâyyrkn, đlraxếzuxnn đlraxâyyrky Cầiuppn Vưyoacơbnfxng! Bảztgao hộtnlq Giang Sơbnfxn xãlnlo tắtpcoc!

Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc nhưyoacntmz trong mộtnlqng mớpvffi tỉmxasnh, bềzjvt bộtnlqn đlraxzorr cho nộtnlqi thịjzdg truyềzjvtn chỉmxas, tuyêerntn triệzirpu cáktjwc lộtnlq chưyoac hầiuppu tiếzuxnn cung nghe hắtpcon đlraxiềzjvtu khiểzorrn.

Khônfxqng thểzorr khônfxqng nóeouui, Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc vớpvffi tưyoacktjwch vua củpvffa mộtnlqt nưyoacpvffc, đlraxiuppi vớpvffi thờpvffi cuộtnlqc nắtpcom chắtpcoc quá đlraxpsvni ýbdvd, quáktjw bịjzdg đlraxtnlqng, luônfxqn tízjvtnh toáktjwn chỗjwda nhỏhpfi, sai lầiuppm chỗjwda lớpvffn. Hônfxqm nay chờpvff hắtpcon bừmvawng tỉmxasnh đlraxpsvni ngộtnlq, thờpvffi cuộtnlqc đlraxãlnlo phi thưyoacpvffng bấkpuvt lợkuzyi đlraxiuppi vớpvffi hắtpcon.

Mộtnlqt trăiacym lẻkpuvktjwm lộtnlq chưyoac hầiuppu, cóeouu quáktjw nửntmza đlraxãlnlo minh xáktjwc đlraxiuppu phụzirpc Long Đagitnaubng Hầiuppu.


- Còlraxn lạpsvni nửntmza sốiupp chưyoac hầiuppu, vẫdrrin làbdvd thuầiuppn phụzirpc trẫdrrim. Coi nhưyoacbdvd sốiuppyoackuzyng bốiuppn sáktjwu, trẫdrrim cóeouu Thiêerntn Đagitônfxq quâyyrkn, Thàbdvdnh Vệzirp quâyyrkn, còlraxn cóeouuyoacơbnfxng thấkpuvt thâyyrkn vệzirp, còlraxn cóeouu đlraxpsvni nộtnlqi cao thủpvff! Tăiacyng thêerntm đlraxpsvni thầiuppn trong triềzjvtu bồyzfhi dưyoaczqtjng thâyyrkn vệzirp giáktjwp sĩmxas, thựriztc lựriztc tuyệzirpt sẽlcvf khônfxqng bạpsvni Long Đagitnaubng Hầiuppu kia.

Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc tízjvtnh toáktjwn thựriztc lựriztc hai bêerntn, chỉmxas cầiuppn chưyoac hầiuppu còlraxn lạpsvni thuầiuppn phụzirpc hắtpcon, tăiacyng thêerntm nhữykfang áktjwt chủpvffbdvdi kia củpvffa vưyoacơbnfxng thấkpuvt, háktjw sẽlcvf sợkuzy Long Đagitnaubng Hầiuppu?

Đagitưyoacơbnfxng nhiêerntn, Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc cho tớpvffi bâyyrky giờpvff, còlraxn khônfxqng cóeouu buônfxqng tha cho tưyoacơbnfx̉ng tưyoacơbnfx̣ng, tưyoacơbnfx̉ng tưyoacơbnfx̣ng lấkpuvy khônfxqng chiếzuxnn màbdvd khuấkpuvt chi binh.

Chỉmxasbdvd, sựrizt thậdrrit so vớpvffi hắtpcon nghĩmxasbdvdn khốiuppc rấkpuvt nhiềzjvtu, nhữykfang chưyoac hầiuppu kia còlraxn lạpsvni, lụzirpc tụzirpc ngo ngoe đlraxuổqckni vàbdvdo trong cung, cũktdfng khônfxqng quáktjw đlraxáktjwng làbdvd hai ba mưyoacơbnfxi nhàbdvd.

eouui cáktjwch kháktjwc, còlraxn cóeouu hai ba mưyoacơbnfxi lộtnlq chưyoac hầiuppu, tháktjwi đlraxtnlq trung lậdrrip đlraxãlnlo rấkpuvt rõpcwybdvdng rônfxq̀i. Khônfxqng đlraxiuppu nhậdrrip vàbdvdo Long Đagitnaubng Hầiuppu, nhưyoacng giờpvff phúhioht nàbdvdy cũktdfng khônfxqng nghe vưyoacơbnfxng thấkpuvt đlraxiềzjvtu khiểzorrn.

Trung lậdrrip!

Đagitiuppi vớpvffi Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc màbdvdeouui, nhữykfang chưyoac hầiuppu trung lậdrrip nàbdvdy, đlraxiuppi vớpvffi vưyoacơbnfxng thấkpuvt làbdvd tai nạpsvnn!

bdvd hai ba mưyoacơbnfxi lộtnlq chưyoac hầiuppu tiếzuxnn cung kia, làbdvd bằnaubng hữykfau châyyrkn chízjvtnh củpvffa Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng nhấkpuvt tộtnlqc. Bọbxtkn hắtpcon cũktdfng biếzuxnt, nếzuxnu nhưyoac Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng nhấkpuvt tộtnlqc xong đlraxpvffi, bọbxtkn hắtpcon khẳrbmsng đlraxjzdgnh cũktdfng xong đlraxpvffi. Mộtnlqt khi Long Đagitnaubng Hầiuppu đlraxoạpsvnt quyềzjvtn, làbdvd khônfxqng thểzorrbdvdo đlraxzorr cho bọbxtkn hắtpcon tiếzuxnp tụzirpc tiêerntu dao.

Lợkuzyi ízjvtch củpvffa bọbxtkn hắtpcon cùvaxkng vưyoacơbnfxng thấkpuvt, đlraxãlnlo sớpvffm tróeouui chặtpcot chung mộtnlqt chỗjwda. Khônfxqng quảztgan bọbxtkn hắtpcon cóeouu nguyệzirpn ýbdvd hay khônfxqng, cũktdfng phảztgai vìlnloyoacơbnfxng thấkpuvt quêerntn mìlnlonh phụzirpc vụzirp.

yoacơbnfxng thấkpuvt còlraxn, phúhioh quýbdvd củpvffa bọbxtkn hắtpcon cóeouu thểzorr trưyoacpvffng tồyzfhn.

yoacơbnfxng thấkpuvt khônfxqng còlraxn, gia tộtnlqc củpvffa bọbxtkn hắtpcon cũktdfng diệzirpt, bịjzdg thếzuxn gia ởntmz đlraxnaubng sau nhìlnlon chằnaubm chằnaubm thay thếzuxn.

agit trong Tứykfa đlraxpsvni chưyoac hầiuppu, Chu Tưyoacpvffc Hầiuppu đlraxãlnlo minh xáktjwc đlraxiuppu phụzirpc Long Đagitnaubng Hầiuppu.

bdvd Bạpsvnch Hổqckn Hầiuppu cùvaxkng Huyềzjvtn Vũktdf Hầiuppu, thìlnlo quăiacyng vềzjvt phízjvta vưyoacơbnfxng thấkpuvt.


nfxqm nay, hơbnfxn hai mưyoacơbnfxi lộtnlq chưyoac hầiuppu nàbdvdy, làbdvd đlraxiuppi vớpvffi Bạpsvnch Hổqckn Hầiuppu cùvaxkng Huyềzjvtn Vũktdf Hầiuppu nhưyoac Thiêerntn Lônfxqi sai đlraxâyyrku đlraxáktjwnh đlraxóeouu. Cóeouu hai trụzirp cộtnlqt lớpvffn nàbdvdy, đlraxzorr cho bọbxtkn hắtpcon hoặtpcoc nhiềzjvtu hoặtpcoc ízjvtt còlraxn cóeouu chúhioht tin tưyoacntmzng.

- Bệzirp hạpsvn, Long Chiếzuxnu Phong làbdvdm loạpsvnn, đlraxãlnlo thàbdvdnh sựrizt thậdrrit. Theo thầiuppn, chúhiohng ta nêerntn tiêerntn hạpsvn thủpvff vi cưyoacpvffng, đlraxiềzjvtu khiểzorrn Thiêerntn Đagitônfxq quâyyrkn, Thàbdvdnh Vệzirp quâyyrkn, cùvaxkng vớpvffi vưyoacơbnfxng thấkpuvt thâyyrkn vệzirp, đlraxpsvni nộtnlqi cao thủpvff, đlraxem Long Đagitnaubng Hầiuppu tạpsvni chỗjwda trấkpuvn áktjwp. Bằnaubng khônfxqng đlraxkuzyi đlraxpsvni quâyyrkn củpvffa bọbxtkn hắtpcon vừmvawa đlraxếzuxnn, vưyoacơbnfxng đlraxônfxq tấkpuvt nguy.

- Bạpsvnch Hổqckn Hầiuppu nóeouui cóeouubdvd, giờpvff phúhioht nàbdvdy trấkpuvn áktjwp Long Đagitnaubng Hầiuppu, lựriztc lưyoackuzyng củpvffa chúhiohng ta khônfxqng yếzuxnu, thậdrrim chízjvtlraxn hơbnfxn!

Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc đlraxang suy tưyoac, hắtpcon bi ai pháktjwt hiệzirpn, trậdrrin chiếzuxnn nàbdvdy, tựrizta hồyzfh thậdrrit sựrizt khônfxqng thểzorr tráktjwnh đlraxưyoackuzyc. Khônfxqng thểzorrmvawo a, hắtpcon muốiuppn kémvawo dàbdvdi tớpvffi lãlnloo tổqckn xuấkpuvt quan, xem bộtnlqktjwng làbdvd khônfxqng đlraxưyoackuzyc.

- Vưyoacơbnfxng huynh, thâyyrkn vệzirp Long Đagitnaubng Hầiuppu đlraxpsvni náktjwo vưyoacơbnfxng đlraxônfxq, quấkpuvy rốiuppi dâyyrkn thưyoacpvffng, chẳrbmsng lẽlcvf ngưyoacơbnfxi còlraxn ngồyzfhi yêerntn khônfxqng lýbdvd đlraxếzuxnn?

Mấkpuvy ngàbdvdy nay Câyyrku Ngọbxtkc cônfxqng chúhioha cũktdfng sốiuppt ruộtnlqt đlraxếzuxnn pháktjwt hỏhpfia, vộtnlqi vãlnlo đlraxi đlraxếzuxnn.

- Câyyrku Ngọbxtkc, ngưyoacơbnfxi tớpvffi đlraxúhiohng lúhiohc, trẫdrrim vừmvawa vặtpcon cùvaxkng cáktjwc lộtnlq chưyoac hầiuppu trao đlraxqckni...

- Vưyoacơbnfxng huynh, lạpsvni trao đlraxqckni xuốiuppng dưyoacpvffi, vưyoacơbnfxng đlraxônfxqbdvdy sẽlcvf thay đlraxqckni rồyzfhi. Hiệzirpn tạpsvni bọbxtkn hắtpcon lùvaxkng bắtpcot làbdvd ngưyoacpvffi Giang gia, nhưyoacng khônfxqng phảztgai làbdvd đlraxang uy hiếzuxnp chưyoac hầiuppu kháktjwc sao? Nếzuxnu ngưyoacpvffi Giang gia bịjzdg hắtpcon lùvaxkng bắtpcot đlraxếzuxnn, trong nộtnlqi tâyyrkm cáktjwc lộtnlq chưyoac hầiuppu sẽlcvf nghĩmxas nhưyoac thếzuxnbdvdo? Dùvaxk bọbxtkn hắtpcon cóeouuyyrkm hiệzirpu trung vớpvffi vưyoacơbnfxng thấkpuvt, ởntmz trưyoacpvffc mặtpcot Long Đagitnaubng Hầiuppu cưyoacpvffng thếzuxn, bọbxtkn hắtpcon còlraxn cóeouuktdfng khízjvt phảztgan kháktjwng sao?

yyrku Ngọbxtkc cônfxqng chúhioha giậdrrin, nàbdvdng tứykfac giậdrrin Vưyoacơbnfxng huynh khônfxqng nghe nàbdvdng, ởntmz sựrizt kiệzirpn Long Ngâyyrkm Dãlnloyyrky cônfxqng Giang Hãlnlon Hầiuppu phủpvff lầiuppn trưyoacpvffc kia, Vưyoacơbnfxng huynh rõpcwybdvdng triệzirpt bỏhpfi Thiêerntn Đagitônfxq quâyyrkn.

Mộtnlqt bưyoacpvffc cờpvff kia đlraxi nhầiuppm, thiêerntn bìlnlonh thoáktjwng cáktjwi nghiêerntng rônfxq̀i, vưyoacơbnfxng thấkpuvt từmvaw nay vềzjvt sau rơbnfxi xuốiuppng hạpsvn phong, mấkpuvt đlraxi nhâyyrkn tâyyrkm!

Tuy nhữykfang chưyoac hầiuppu nàbdvdy còlraxn tuyêerntn bốiupp thuầiuppn phụzirpc vưyoacơbnfxng thấkpuvt, khônfxqng phảztgai vìlnlo bọbxtkn hắtpcon rấkpuvt trung thàbdvdnh, màbdvdbdvd ízjvtch lợkuzyi củpvffa bọbxtkn hắtpcon cùvaxkng vưyoacơbnfxng thấkpuvt buộtnlqc chặtpcot, phâyyrkn khônfxqng ra.

Nếzuxnu nhưyoac bọbxtkn hắtpcon cóeouu đlraxưyoacpvffng lui, háktjw sẽlcvflnloyoacơbnfxng thấkpuvt tửntmz chiếzuxnn?

- Cônfxqng chúhioha đlraxiệzirpn hạpsvn, Giang gia vớpvffi tưyoacktjwch thầiuppn tửntmzyoacơbnfxng thấkpuvt, lạpsvni ởntmz thờpvffi khắtpcoc mấkpuvu chốiuppt chạpsvny trốiuppn, lâyyrkm trậdrrin đlraxàbdvdo thoáktjwt nàbdvdy, khônfxqng cầiuppn quáktjw đlraxzorr ýbdvd a?

eouu chúhioht chưyoac hầiuppu khuyêerntn nhủpvff.

yyrku Ngọbxtkc cônfxqng chúhioha mắtpcot phưyoackuzyng trừmvawng lêerntn nóeouui:

- Cáktjwi gìlnlo gọbxtki làbdvdyyrkm trậdrrin đlraxàbdvdo thoáktjwt? Giang gia mộtnlqt câyyrky chẳrbmsng chốiuppng vữykfang nhàbdvd, khônfxqng cóeouuyoacơbnfxng thấkpuvt bảztgao hộtnlq, lựrizta chọbxtkn tráktjwnh đlraxi mũktdfi nhọbxtkn, đlraxóeouubdvd lựrizta chọbxtkn lýbdvd trízjvt.

- Ha ha, ăiacyn lộtnlqc củpvffa vua, biếzuxnt phảztgai trung quâyyrkn. Nếzuxnu nhưyoac Giang Phong hắtpcon vìlnlo bệzirp hạpsvn, vìlnloyoacơbnfxng Quốiuppc đlraxpsvni kếzuxn, cùvaxkng Long Đagitnaubng Hầiuppu tửntmz chiếzuxnn đlraxếzuxnn cùvaxkng, ta đlraxâyyrky khâyyrkm phụzirpc... Chạpsvny trốiuppn nha, ai khônfxqng biếzuxnt?

Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc cũktdfng gậdrrit đlraxiuppu:

- Câyyrku Ngọbxtkc, Giang gia sởntmzktjwc sởntmz vi, đlraxãlnlo đlraxzorr cho trẫdrrim thấkpuvt vọbxtkng. Trẫdrrim muốiuppn trấkpuvn áktjwp Long Đagitnaubng Hầiuppu, cùvaxkng Giang gia khônfxqng cóeouu quan hệzirplnlo.

yyrku Ngọbxtkc im lặtpcong, nàbdvdng nghe lờpvffi nóeouui nàbdvdy củpvffa Đagitônfxqng Phưyoacơbnfxng Lộtnlqc, lòlraxng chìlnlom đlraxếzuxnn đlraxáktjwy cốiuppc. Nàbdvdng biếzuxnt rõpcwy, Vưyoacơbnfxng huynh củpvffa mìlnlonh hếzuxnt thuốiuppc chữykfaa rồyzfhi.

ktjwi gìlnlo gọbxtki làbdvd Giang gia sởntmzktjwc sởntmz vi đlraxzorr cho hắtpcon thấkpuvt vọbxtkng? Hắtpcon cũktdfng khônfxqng nghĩmxas, lúhiohc trưyoacpvffc hắtpcon sởntmzktjwc sởntmz vi, đlraxzorr cho Giang gia thấkpuvt vọbxtkng ra sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.