Độc Tôn Tam Giới

Chương 160 : Ngọc kỳ quả

    trước sau   
Mặbzdlc dùwiws Giang Phong đmddadnrqi vớhozii Đbxhhôdnrqng Phưkehdơlvayng Lộkywlc tuyệfvypt vọffzhng, nhưkehdng nếrrcju nhưkehd muốdnrqn hắmenwn lựamwpa chọffzhn, hắmenwn vẫwiwsn tìkmxhnh nguyệfvypn thấgochy Đbxhhôdnrqng Phưkehdơlvayng gia tộkywlc tiếrrcjp tụcanic khốdnrqng chếrrcjkehdơlvayng Quốdnrqc, nếrrcju nhưkehdkehdơlvayng Quốdnrqc rơlvayi vàfqdco trong tay Long gia, đmddadnrqi vớhozii Giang gia màfqdcfvypi, tuyệfvypt đmddadnrqi làfqdc tai nạdqwxn.

- Phụcani thâsegbn, khôdnrqng họffzh Đbxhhôdnrqng Phưkehdơlvayng, lạdqwxi càfqdcng khôdnrqng phảrsxbi họffzh Long? Nếrrcju phụcani thâsegbn muốdnrqn, đmddahfop cho Vưkehdơlvayng Quốdnrqc đmddalduki thàfqdcnh họffzh Giang ta, cófvypffzhi gìkmxh khôdnrqng đmddaưkehdfsvbc?

Giang Trầnruyn ngữazei khígoch lạdqwxnh nhạdqwxt.

- Cáffzhi gìkmxh?

Thâsegbn thểhfop Giang Phong chấgochn đmddakywlng.

- Trầnruyn Nhi, lờkisji nàfqdcy củamwpa ngưkehdơlvayi...


- Đbxhhdqwxi nghịvmyech bấgocht đmddadqwxo?

Giang Trầnruyn cưkehdkisji ha ha.

- Phụcani thâsegbn, thếrrcj giớhozii võjgyy đmddadqwxo, cưkehdkisjng giảrsxb vi tôdnrqn, Đbxhhôdnrqng Phưkehdơlvayng nhấgocht tộkywlc nàfqdcy, cũjccang đmddaơlvayn giảrsxbn làfqdc từlduk trong tay ngưkehdkisji kháffzhc đmddaoạdqwxt đmddaếrrcjn Giang Sơlvayn. Bởrrcji vìkmxhffzhi gọffzhi làfqdc ngôdnrqi vịvmye hoàfqdcng đmddaếrrcj thay phiêdnrqn ngồepzji, năfaovm nay đmddaếrrcjn nhàfqdc củamwpa ta. Bấgocht quáffzh, nàfqdcy chỉtixmfqdc mộkywlt Vưkehdơlvayng Quốdnrqc thếrrcj tụcanic, Giang gia ta chưkehda hẳomynn đmddahfop ýbgei.

Giang Phong thậkpxnt lâsegbu nófvypi khôdnrqng ra lờkisji, khôdnrqng thểhfop khôdnrqng nófvypi, lờkisji nófvypi nàfqdcy củamwpa nhi tửzrdx, rấgocht cófvyp đmddadqwxo lýbgei, đmddahfop cho hắmenwn hơlvayi cófvyp chúrdhmt đmddakywlng tâsegbm.

Giang Phong vớhozii tưkehdffzhch chưkehd hầnruyu đmddadqwxi phiệfvypt, cũjccang khôdnrqng phảrsxbi loạdqwxi ngu trung. Tráffzhi lạdqwxi, hắmenwn đmddadnrqi vớhozii cụcanic diệfvypn chígochnh trịvmye, đmddakpxnu cófvyp mộkywlt phen giảrsxbi thígochch.

Cho nêdnrqn, nhữazeing lờkisji nàfqdcy củamwpa Giang Trầnruyn, quảrsxb thựamwpc đmddahfop cho hắmenwn cófvyp chúrdhmt tim đmddakpxnp thìkmxhnh thịvmyech.

Đbxhhúrdhmng vậkpxny a, vìkmxhffzhi gìkmxh Giang gia khôdnrqng thểhfop?

Đbxhhôdnrqng Phưkehdơlvayng nhấgocht tộkywlc vôdnrq đmddadqwxo, vìkmxhffzhi gìkmxh Long gia cófvyp thểhfop đmddai tranh đmddaoạdqwxt, Giang gia hắmenwn lạdqwxi khôdnrqng thểhfop?

Giang Trầnruyn cũjccang biếrrcjt, cha mìkmxhnh khẳomynng đmddavmyenh đmddaang đmddagochu tranh tâsegbm lýbgei. Nhưkehdng cófvyp thểhfop khẳomynng đmddavmyenh làfqdc, lãnenxo ba đmddakywlng tâsegbm rồepzji.

Ai khôdnrqng muốdnrqn ghi têdnrqn sửzrdxffzhch?

Đbxhhàfqdcn ôdnrqng ai khôdnrqng muốdnrqn kiếrrcjn côdnrqng lậkpxnp nghiệfvypp, khai cưkehdơlvayng khoáffzht thổlduk, xưkehdng vưkehdơlvayng xưkehdng báffzh?

Ai quy đmddavmyenh, binh sĩtzgd Giang gia, khôdnrqng thểhfop trèyfzro lêdnrqn đmddadqwxi bảrsxbo, ngồepzji trêdnrqn quốdnrqc quâsegbn vịvmye?

- Phụcani thâsegbn, đmddaâsegby làfqdc mộkywlt viêdnrqn Ngọffzhc Kỳdqwx Quảrsxb, ngưkehdơlvayi ăfaovn vàfqdco đmddai, cófvyp thểhfop đmddahfop ngưkehdơlvayi vôdnrq đmddaiềkpxnu kiệfvypn tăfaovng lêdnrqn mộkywlt trọffzhng tu vi.
Giang Trầnruyn từlduk chỗlvaynenxng Kỳdqwx đmddadqwxt đmddaưkehdfsvbc sáffzhu Ngọffzhc Kỳdqwx Quảrsxb, lúrdhmc ấgochy hắmenwn ăfaovn ba quảrsxb, ba quảrsxb kháffzhc đmddakpxnu bịvmye hắmenwn cấgocht lạdqwxi.

- Vôdnrq đmddaiềkpxnu kiệfvypn tăfaovng lêdnrqn mộkywlt trọffzhng tu vi?

Giang Phong ngạdqwxc nhiêdnrqn.

- Âhrvwn, đmddaâsegby làfqdc linh quảrsxb hấgochp thu thiêdnrqn đmddavmyea linh khígoch, phi thưkehdkisjng khófvyp đmddaưkehdfsvbc, trăfaovm năfaovm khófvyp đmddaưkehdfsvbc nhấgocht ngộkywl.

Giang Phong đmddadnrqi vớhozii con mìkmxhnh, đmddaưkehdơlvayng nhiêdnrqn làfqdc tuyệfvypt đmddadnrqi tígochn nhiệfvypm. Chỉtixmfqdc, hắmenwn nhịvmyen khôdnrqng đmddaưkehdfsvbc hỏavffi:

- Trầnruyn Nhi, linh quảrsxb nhưkehd thếrrcj, ngưkehdơlvayi phụcanic dụcaning chẳomynng phảrsxbi làfqdc tốdnrqt hơlvayn sao?

- Ta đmddaãnenx ăfaovn rồepzji.

Giang Trầnruyn cưkehdkisji nófvypi.

- Ăfvypn nhiềkpxnu vôdnrq dụcaning.

- A, vậkpxny vi phụcani liềkpxnn khôdnrqng kháffzhch khígoch, ha ha.

Giang Phong nghe nhi tửzrdxfvypi đmddaãnenx ăfaovn qua, liêdnrqn khôdnrqng còhffhn do dựamwpffzhi gìkmxh, tiếrrcjp Ngọffzhc Kỳdqwx Quảrsxb tớhozii, hai ba miếrrcjng liềkpxnn nuốdnrqt vàfqdco.

- Phụcani thâsegbn, ngưkehdơlvayi phụcanic dụcaning quảrsxbfqdcy, câsegb̀n tu luyệfvypn mấgochy ngàfqdcy thờkisji gian, mớhozii có thêdnrq̉ đmddakywlt pháffzh. Liềkpxnn ởrrcj trong sơlvayn cốdnrqc nàfqdcy tìkmxhm mộkywlt nơlvayi yêdnrqn tĩtzgdnh, ta an bàfqdci bộkywl phậkpxnn Kiếrrcjm Đbxhhiểhfopu hộkywl pháffzhp cho ngưkehdơlvayi!

- Trầnruyn Nhi, ngưkehdơlvayi muốdnrqn đmddai đmddaâsegbu?
Giang Phong hiếrrcju kỳdqwx.

- Phụcani thâsegbn khôdnrqng cho ta mang đmddadqwxi quâsegbn đmddadqwxi náffzho vưkehdơlvayng đmddaôdnrq, hàfqdci nhi dùwiws sao cũjccang phảrsxbi vềkpxn đmddai xem a? Vạdqwxn nhấgocht Long thịvmye nhấgocht tộkywlc kia nổlduki đmddadnrqn, toàfqdcn thàfqdcnh lùwiwsng bắmenwt, dùwiws sao cũjccang phảrsxbi cófvyp chúrdhmt chiếrrcju ứxkyjng khôdnrqng phảrsxbi sao?

Trong lòhffhng Giang Phong xiếrrcjt chặbzdlt:

- Đbxhhúng, đmddaúng, tuy Dưkehdfsvbc Sưkehd Đbxhhiệfvypn ởrrcjkehdơlvayng đmddaôdnrqfaovn cơlvay rấgocht hùwiwsng hậkpxnu, nhưkehdng dùwiws sao trong tay khôdnrqng cófvyp khốdnrqng chếrrcj binh quyềkpxnn. Vạdqwxn nhấgocht Long Đbxhhthssng Hầnruyu liềkpxnu lĩtzgdnh, dùwiwsfqdckehdfsvbc Sưkehd Đbxhhiệfvypn cũjccang sẽdqwx rấgocht bịvmye đmddakywlng.

Giang Trầnruyn gậkpxnt gậkpxnt đmddanruyu, áffzhnh mắmenwt nhìkmxhn vềkpxn phígocha đmddaôdnrqng bắmenwc xa xa.

Hắmenwn trởrrcj lạdqwxi Giang Hãnenxn Hầnruyu phủamwp, trưkehdhozic tiêdnrqn liềkpxnn mang hàfqdcm răfaovng củamwpa Mãnenxng Kỳdqwx ra, đmddaưkehda châsegbn khígochfqdco, nhờkisjnenxng Kỳdqwx pháffzhi ra đmddadqwxi quâsegbn Kiếrrcjm Đbxhhiểhfopu đmddaếrrcjn đmddaâsegby nghe lệfvypnh.

fqdcnenxng Kỳdqwx đmddadnrqi vớhozii sựamwpkmxhnh củamwpa Giang Trầnruyn, làfqdc phi thưkehdkisjng đmddahfop bụcaning. Lậkpxnp tứxkyjc chọffzhn hai mưkehdơlvayi bộkywl Kiếrrcjm Đbxhhiểhfopu, trọffzhn vẹrqyrn 300 vạdqwxn Kiếrrcjm Đbxhhiểhfopu, hạdqwxo hạdqwxo đmddaãnenxng đmddaãnenxng đmddai ra, chỉtixm mộkywlt buổlduki liềkpxnn giếrrcjt đmddaếrrcjn.

...

Giờkisj phúrdhmt nàfqdcy, vưkehdơlvayng đmddaôdnrq đmddaãnenx loạdqwxn thàfqdcnh mộkywlt đmddafqdcn.

dnrqn Long Đbxhhthssng Hầnruyu, Thâsegbn Vệfvyp Quâsegbn tinh nhuệfvyp củamwpa hơlvayn mưkehdkisji lộkywl chưkehd hầnruyu, hộkywli tụcani mộkywlt chỗlvay, trọffzhn vẹrqyrn hơlvayn mưkehdkisji vạdqwxn đmddadqwxi quâsegbn, vâsegby quanh Giang Hãnenxn Hầnruyu phủamwp, Kim Sơlvayn Hầnruyu phủamwp, Hổlduk Khâsegbu Hầnruyu phủamwp.

fqdckehdơlvayng đmddaôdnrq phốdnrq lớhozin ngõjgyy nhỏavff, mọffzhi nhàfqdc bếrrcj hộkywl, hộkywl hộkywl đmddaófvypng cửzrdxa.

Trêdnrqn đmddaưkehdkisjng cáffzhi trốdnrqng trảrsxbi, khôdnrqng cófvyp mộkywlt ngưkehdkisji nàfqdco hàfqdcnh tẩdnrqu. Tấgocht cảrsxb cửzrdxa hàfqdcng, hếrrcjt thảrsxby đmddaófvypng cửzrdxa, sợfsvb tai bay vạdqwx giófvyp.

Ai cũjccang biếrrcjt, vưkehdơlvayng đmddaôdnrq rốdnrqi loạdqwxn, triệfvypt đmddahfop rốdnrqi loạdqwxn.


Mộkywlt hồepzji giếrrcjt chófvypc, sẽdqwx trìkmxhnh diễjivnn ởrrcjkehdơlvayng đmddaôdnrq.

Mộkywlt hồepzji tranh đmddaoạdqwxt chiếrrcjn tàfqdcn khốdnrqc, sẽdqwxrrcjkehdơlvayng đmddaôdnrq khai hỏavffa.

Chỉtixmfqdc, đmddadqwxi quâsegbn bao vâsegby Tam gia Hầnruyu phủamwp, lạdqwxi pháffzht hiệfvypn Tam gia Hầnruyu phủamwpfqdcy đmddaãnenx sớhozim ngưkehdkisji đmddai nhàfqdc trốdnrqng, nửzrdxa bófvypng ngưkehdkisji cũjccang khôdnrqng cófvypkmxhm đmddaưkehdfsvbc.

- Cáffzhi gìkmxh? Chạdqwxy trốdnrqn?

Long Chiếrrcju Phong nhậkpxnn đmddaưkehdfsvbc tin tứxkyjc, cảrsxb ngưkehdkisji bỗlvayng nhiêdnrqn đmddaxkyjng lêdnrqn.

- Tam gia Hầnruyu phủamwp, nửzrdxa bófvypng ngưkehdkisji cũjccang tìkmxhm khôdnrqng thấgochy!

- Truy, toàfqdcn thàfqdcnh lùwiwsng bắmenwt cho ta! Tam gia Hầnruyu phủamwp, mấgochy ngàfqdcn ngưkehdkisji, khôdnrqng cófvyp khảrsxbfaovng trong vòhffhng mộkywlt đmddaêdnrqm đmddai khôdnrqng còhffhn mộkywlt mốdnrqng.

Trêdnrqn mặbzdlt Long Chiếrrcju Phong bao phủamwp mộkywlt tầnruyng sưkehdơlvayng lạdqwxnh.

Nắmenwm đmddagochm siếrrcjt chặbzdlt, cáffzhc đmddadnrqt ngófvypn tay xoẹrqyrt zoẹrqyrt xoẹrqyrt zoẹrqyrt loạdqwxn hưkehdrrcjng.

Giờkisj phúrdhmt nàfqdcy cừlduku hậkpxnn củamwpa hắmenwn, dùwiws lấgochy sạdqwxch nưkehdhozic biểhfopn cũjccang rửzrdxa khôdnrqng sạdqwxch. Thậkpxnm chígoch, cừlduku hậkpxnn củamwpa hắmenwn đmddadnrqi vớhozii Giang gia, đmddaãnenxkehdfsvbt qua cừlduku hậkpxnn đmddadnrqi vớhozii vưkehdơlvayng thấgocht!

Đbxhhdnrqi vớhozii vưkehdơlvayng thấgocht, hắmenwn chỉtixmfqdc muốdnrqn đmddaoạdqwxt quyềkpxnn.

fqdc Giang gia, lạdqwxi cófvyp mốdnrqi hậkpxnn giếrrcjt con!

Long Ngâsegbm Dãnenx, đmddaófvypfqdc con trai đmddamenwc ýbgei nhấgocht củamwpa Long Chiếrrcju Phong hắmenwn, làfqdc ngưkehdkisji nốdnrqi nghiệfvypp kiệfvypt xuấgocht nhấgocht.


Hai mắmenwt Long Chiếrrcju Phong tràfqdcn đmddanruyy mốdnrqi hậkpxnn tang tửzrdx. Nghĩtzgd Long Đbxhhthssng Hầnruyu hắmenwn hoàfqdcnh hàfqdcnh cảrsxb đmddakisji, cho tớhozii bâsegby giờkisj đmddakpxnu làfqdc hắmenwn đmddai diệfvypt môdnrqn ngưkehdkisji kháffzhc, giếrrcjt nhàfqdc ngưkehdkisji kháffzhc.

Lúc nào, ngưkehdkisji Long gia bịvmye giếrrcjt ngưkehdfsvbc?

Cho nêdnrqn, Long Chiếrrcju Phong tứxkyjc giậkpxnn, bạdqwxo tẩdnrqu rồepzji! Cáffzhi nàfqdcy khôdnrqng đmddaơlvayn thuầnruyn làfqdcffzho thùwiws, cũjccang làfqdc giữazeikmxhn quyềkpxnn uy củamwpa Long gia, giếrrcjt gàfqdc dọffzha khỉtixm!

- Hầnruyu gia, trong vòhffhng mộkywlt đmddaêdnrqm, ngưkehdkisji Tam gia nàfqdcy, mấgochy ngàfqdcn nhâsegbn khẩdnrqu, khẳomynng đmddavmyenh đmddai khôdnrqng tớhozii nơlvayi nàfqdco. Tấgocht nhiêdnrqn làfqdc trốdnrqn ởrrcj đmddavmyea phưkehdơlvayng nàfqdco đmddaófvyp.

- Đbxhhúrdhmng vậkpxny, trong đmddaêdnrqm cửzrdxa thàfqdcnh đmddaófvypng cửzrdxa, bọffzhn hắmenwn cũjccang ra khôdnrqng đmddaưkehdfsvbc.

- Cũjccang khôdnrqng nhấgocht đmddavmyenh, nếrrcju bọffzhn họffzh thu mua thủamwp vệfvyp, hơlvayn nữazeia vưkehdơlvayng thấgocht giúrdhmp đmddawdgh, suốdnrqt đmddaêdnrqm ra khỏavffi thàfqdcnh, cũjccang khôdnrqng phảrsxbi làfqdc khôdnrqng cófvyp khảrsxbfaovng!

Nhófvypm thủ hạ mưkehdu sĩtzgd củamwpa Long Đbxhhthssng Hầnruyu, nhao nhao pháffzht biểhfopu ýbgei kiếrrcjn củamwpa mìkmxhnh.

Long Chiếrrcju Phong khẽdqwx gậkpxnt đmddanruyu:

- Cáffzhi nàfqdcy dễjivnfqdcng, pháffzhi ngưkehdkisji đmddai từldukng cửzrdxa thàfqdcnh hỏavffi thoáffzhng mộkywlt pháffzht. Long gia chúrdhmng ta, ởrrcj mỗlvayi mộkywlt cửzrdxa thàfqdcnh, đmddakpxnu cófvyp nhâsegbn mạdqwxch.

Long Đbxhhthssng Hầnruyu mưkehdu đmddaepzj soáffzhn vịvmye, ởrrcj chỗlvay quâsegbn giữazei thàfqdcnh nàfqdcy, nhấgocht đmddavmyenh làfqdc trọffzhng đmddaiểhfopm chúrdhm ýbgei, khẳomynng đmddavmyenh sẽdqwx phígoch rấgocht nhiềkpxnu tâsegbm tưkehd, tiếrrcjn vàfqdco khôdnrqng ígocht nằthssm vùwiwsng, đmddarsxb thôdnrqng khôdnrqng ígocht nhâsegbn mạdqwxch.

Đbxhhang nófvypi, lạdqwxi cófvyp mộkywlt gãnenxsegbm phúrdhmc đmddaếrrcjn:

- Hầnruyu gia, thuộkywlc hạdqwx đmddaãnenx đmddai từldukng cửzrdxa thàfqdcnh đmddaiềkpxnu tra, ngàfqdcy hôdnrqm qua trong đmddaêdnrqm, tuyệfvypt đmddadnrqi khôdnrqng cófvyp sốdnrq lớhozin nhâsegbn mãnenx ra khỏavffi thàfqdcnh!

Long Chiếrrcju Phong đmddadqwxi hỉtixm:

- Đbxhhãnenx nhưkehd vầnruyy, kia khẳomynng đmddavmyenh làfqdcrrcj trong vưkehdơlvayng đmddaôdnrq rồepzji! Phong tỏavffa vưkehdơlvayng đmddaôdnrq cho ta, đmddaàfqdco ba thưkehdhozic đmddagocht, cũjccang phảrsxbi đmddaàfqdco ra!

Hiệfvypn tạdqwxi hắmenwn sưkehd ra nổlduki danh, đmddakpxnp danh nghĩtzgda báffzho thùwiws nhi tửzrdx, càfqdcng làfqdc khôdnrqng kiêdnrqng nểhfopkmxh cảrsxb.

kehdơlvayng thấgocht muốdnrqn can thiệfvypp, hắmenwn liềkpxnn lấgochy cớhoziffzho thùwiws.

kehdơlvayng thấgocht khôdnrqng can thiệfvypp, hắmenwn dĩtzgd nhiêdnrqn làfqdcfqdcng khôdnrqng cófvypfaovn khoăfaovn.

dnrqm nay, đmddadqwxi quâsegbn cáffzhc lộkywl chưkehd hầnruyu, đmddaãnenx bắmenwt đmddanruyu đmddaiềkpxnu khiểhfopn, hưkehdhozing vưkehdơlvayng đmddaôdnrq xuấgocht pháffzht. Dùwiws Đbxhhôdnrqng Phưkehdơlvayng Lộkywlc muốdnrqn trởrrcj mặbzdlt, Long Chiếrrcju Phong cũjccang khôdnrqng sợfsvb.

...

Trong vưkehdơlvayng cung, sắmenwc mặbzdlt Đbxhhôdnrqng Phưkehdơlvayng Lộkywlc tiềkpxnu tụcaniy, vàfqdcnh mắmenwt hơlvayi cófvyp chúrdhmt biếrrcjn thàfqdcnh màfqdcu đmddaen, hiểhfopn nhiêdnrqn cũjccang làfqdc mộkywlt đmddaêdnrqm khôdnrqng ngủamwp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.